EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN"

Transkript

1 EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN INTERNASJONAL PROFILERINGSSTRATEGI Oslo Teknopol IKS

2 FORORD Denne planen beskriver den strategiske tilnærmingen til profilering av Osloregionen som et sted å arbeide og investere. Osloregionen er lite kjent ute i verden, og dette er en alvorlig hemsko dersom en skal kunne trekke til seg dyktige mennesker, bedrifter og kapital. Osloregionen bruker langt mindre ressurser til profileringsarbeidet enn sammenlignbare byregioner i Norden, selv om vår perifere posisjon i Europa tilsier at vi burde bruke mer. Det er derfor et nødvendig utgangspunkt at regionens knappe ressurser er organisert fornuftig og at budskapet spisses dersom Osloregionen skal være synlig ute i verden. Profileringsarbeidet har vært kjernen i det næringspolitiske samarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune de siste ti årene, og gradvis har det vokst fram en strategi hvor en har identifisert Osloregionens sterke sider. Oslo Teknopol er regionens operative profileringsorgan på dette området (eksklusive reiseliv) og har gjennom mange år utviklet aktiviteter og faktabasert informasjonsmateriell. Dette har vært kjernen i arbeidet. Strategiutviklingen de senere årene har skjedd i tett dialog med regionens sterke næringsklynger og forsknings- og utdanningsmiljøer, og et entydig signal herfra er at den største utfordringen regionen står overfor i de nærmeste årene er rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft. Kampen om de beste hodene hardner til, og Osloregionen og Norge er foreløpig lite synlig. Oslo Teknopol vil derfor anbefale at eierne går sammen i et mer offensivt spleiselag med privat næringsliv og de toneangivende forsknings- og utdanningsinstitusjonene om en internasjonal rekrutteringskampanje. En organisatorisk utfordring er at Osloregionen er i endring. Over tid har moderne kommunikasjoner bidratt til at Osloregionen utvides som en funksjonell region. Denne planen legger opp til et samarbeid om profilering innenfor den funksjonelle Osloregionen som dekker et større geografisk område (Oslofjordregionen). En annen viktig strategisk anbefaling er at en tilstreber å koble regionens profileringsstrategi i størst mulig grad med det nasjonale omdømmearbeidet, noe som i praksis betyr at en fortsetter å samarbeide tett med Innovasjon Norge, ikke bare lokalt, men også sentralt. Utkastet til profileringsstrategi (datert 19. mars 2007), med vedlagt aktivitetsplan for inneværende år, har vært på høringsrunde hos bestillerne som er samarbeidsalliansen Osloregionen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og samarbeidspartene i klyngene. Planen har også blitt presentert for styret og representantskapet i Oslo Teknopol, Næringslivsrådet i Oslo og Akershus og styret til samarbeidsalliansen Osloregionen. Strategien ligger også til grunn for samarbeidet om internasjonal profilering via Regionalt Utviklingsprogram for Osloregionen. Hovedinntrykket er at forslaget til en felles profileringsstrategi har blitt godt mottatt, og det har kommet enkelte nyanseringer og innspill til den videre prosessen. Herunder en konkretisering av inneværende års aktiviteter gitt budsjettsituasjonen som nå er avklart. Kommentarene og konkretiseringene har blitt innarbeidet i denne endelige versjonen av "En kunnskapsprofil for Osloregionen Internasjonal profileringsstrategi ". Målet er at profileringsstrategien skal være gjeldende i et treårs perspektiv, med årlige budsjett og aktivitetsplaner. Oslo, august 2007 Knut Halvorsen daglig leder Malin Gjellestad informasjons- og markedssjef 2

3 INNHOLD FORORD 2 1. INTRODUKSJON 4 2. FOKUS PÅ NÆRINGSKLYNGER 4 3. VISJONER 7 4. MÅL OG STRATEGIER Målsettinger Hovedstrategier Målgrupper Markeder BUDSKAP: Hvorfor Osloregionen? Budskapsplattform for Osloregionen Fortrinn og muligheter i næringsklyngene OPPGAVER OG ORGANISERING 13 Vedlegg: AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT LISTE OVER DELTAGERE I KLYNGENETTVERK 21 3

4 1. INTRODUKSJON I vår globaliserte verden er det økende konkurranse om oppmerksomhet. Ikke bare bedrifter, men også stadig flere land og regioner erkjenner derfor verdien av å ha en tydelig, samlende og ønsket profil ute, og mange legger ned betydelige ressurser i omdømmebygging. Vår utfordring er at både Norge og hovedstadsregionen blir sett på som profilløse. Osloregionen har en sentral rolle i den nasjonale verdiskapingen og er et kraftsenter for kunnskapsbasert næringsutvikling, forskning og utdanning. Økt kjennskap til Osloregionen som en internasjonal kunnskapsregion er derfor av stor betydning for å styrke vår internasjonale posisjon og konkurranseevne. Hovedutfordringen for næringslivet i dag er å få god tilgang på kompetent arbeidskraft. Arbeidsmarkedet er presset og det er et stort behov for kompetanse innen real- og teknologifag. For å møte denne utfordringen er det høyt prioritert å utdanne nye kandidater og å tiltrekke seg de beste hodene fra utlandet. Det kunnskapsbaserte næringslivet møter store krav til innovasjon og kompetanse for å kunne hevde seg i den globale konkurransen, og det er et nasjonalt mål å øke nivået av forskning og utvikling (FoU), spesielt i næringslivet. Bedrifter blir mer globale og FoU er intet unntak. Utenlandske bedrifter finansierer stadig mer FoU i Norge og norske bedrifter er internasjonale i sitt FoU-arbeid. At utenlandske bedrifter velger å investere her er et kvalitetsstempel. Det bringer kunnskap inn i landet som kan føre til nye prosjekter og økt verdiskaping i våre kunnskapsintensive næringer. Osloregionen står i en særstilling med halvparten av FoU-aktiviteten i Norge, og har et godt utgangspunkt for å styrke sin posisjon som investeringsmål. En tydelig kunnskapsprofil kan også bidra til at regionens næringsliv får flere samarbeidspartnere og økt eksport. Det forutsetter imidlertid økt kjennskap internasjonalt til våre særskilte fortrinn og spisskompetanse. Samtidig er det viktig å øke kunnskapen om regionens fortrinn og muligheter her hjemme, både regionalt og nasjonalt. Det kan bidra til å styrke regionens identitet og legge til rette for økt samarbeid, vekst og verdiskaping i sentrale næringsklynger som skal sikre vår fremtidige velferd. Oslo Teknopol er etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og er et fellesorgan for næringsutvikling og profilering av Osloregionen som en kunnskapsregion. I denne planen presenterer Oslo Teknopol strategier for hvordan aktørene i Osloregionen sammen skal utvikle og synliggjøre en sterk kunnskapsprofil for hovedstadsregionen. Samarbeidspartnere bak profileringsstrategien er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, samarbeidsalliansen Osloregionen, Innovasjon Norge og Oslo Teknopol. I tillegg er næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner representert gjennom etablerte klyngenettverk i regionen: Oslo Maritime Network, Oslo Bio, Oslo ICT Network, Oslo Energy Network og Oslo Culture Network. 2. FOKUS PÅ NÆRINGSKLYNGER Ledende representanter fra næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner har gått sammen med regionale myndigheter for å styrke Osloregionens internasjonale konkurransekraft. Hovedgrepet er å satse på profilering og videreutvikling av fem sterke næringsklynger som har, eller har potensial til å utvikle, spisskompetanse i verdensklasse. Disse næringsklyngene er: 4

5 Maritim Energi/miljø IKT Life science Kultur Hvorfor skal vi profilere næringsklynger? Hovedideen er at global konkurranseevne forutsetter høy grad av innovasjon og spesialisering, og at geografisk nærhet blir stadig viktigere for effektiv flyt av kunnskap, tillitsbygging og informasjon mellom bedrifter, kunder, spesialiserte tjeneste- og kunnskapsleverandører og myndigheter. For Osloregionen er eksistensen av sterke, kunnskapsbaserte næringsklynger et internasjonalt konkurransefortrinn, som styrker regionens attraktivitet som et sted å arbeide, investere og etablere virksomhet. De fem næringsklyngene i Osloregionen har også koblinger til hverandre i flere tilfeller, og mye innovasjon skjer nettopp i grenseflatene mellom ulike næringer. IKT er spesiell i den forstand at næringen bidrar til innovasjon i alle de øvrige næringsklyngene gjennom utvikling av diverse teknologiske løsninger og anvendelser for ulike områder. Dette illustreres i figuren nedenfor. Myndigheter Maritim Energi / miljø IKT Life science Kultur Utdanning og forskning Næringsliv Oslo og Akershus utgjør kjernen i Osloregionen, men de fem næringsklyngene har også betydelig aktivitet i Østfold, Vestfold og Buskerud. Til sammen utgjør disse fylkene en funksjonell kunnskapsregion med om lag 1,7 millioner innbyggere, over 1/3 av Norges befolkning. 5

6 Billedtekst: Fra Larvik i sørvest via Oslo til Halden i sørøst de fem sterke næringsklyngene har aktivitet i store deler av kunnskapsregionen. Utviklingen av profileringsstrategien har pågått over lang tid, er basert på en rekke forskningsprosjekter og utredninger helt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og tar naturlig nok utgangspunkt i Oslo og Akershus-området. I forbindelse med utredningsarbeidet i 2005 som ble gjort som en del av Hovedstadsmeldingen (SWOT-analyse), gikk det frem at de fem klyngene også er godt representert i hele det området som inngår i samarbeidsalliansen Osloregionen (Asplan Analyse 2005), selv om tyngdepunktet er i Oslo. Et viktig næringsstrategisk grep er derfor å knytte miljøer fra hele regionen mest mulig sammen gjennom ulike former for nettverk og samarbeid og ikke minst profilering (Onsager m.fl. 2007). En vet imidlertid at det kan være klyngetendenser innen deler av industrien, både i Østfold, Oppland (Raufoss), Buskerud (Kongsberg) og Vestfold. Disse bør vurderes løpende. Det har også kommet opp et initiativ omkring finansnæringen som bør vurderes i løpet av En viktig arena og finansieringskilde for denne typen analyser, diskusjoner og samarbeid er det nye klyngemobiliseringsprogrammet VRI (Virkemidler for Regional Innovasjon), hvor de regionale utviklingsaktørene i de respektive fylkene fra høsten 2007 vil få midler fra Norges forskningsråd til å utvikle og knytte sammen klyngeinitiativer. Det anbefales at samarbeidsalliansen Osloregionen engasjerer seg aktivt i VRI programmet, for å sikre både en samordning i forhold til de fem klyngene en allerede har identifisert gjennom Hovedstadsprosjektet og nye klyngeutviklingsinitiativ. 6

7 3. VISJONER Satsingen på profilering av Osloregionen som en internasjonal kunnskapsregion er forankret i politiske visjoner både nasjonalt og regionalt. At norske arbeidsplasser utfordres av stadig tøffere internasjonal konkurranse er en felles utfordring. Hvordan det går med hovedstadsregionen har stor betydning for både næringsliv og arbeidsplasser i resten av landet. Derfor tar Osloregionen sin motorrolle for næringslivet i Norge på alvor. Både nasjonalt og regionalt er det bred enighet om at vi må fokusere på de områder hvor vi har fortrinn og forutsetninger for å hevde oss internasjonalt. Visjoner for Norges posisjon som internasjonal kunnskapsnasjon har vært formulert av flere regjeringer. Senest har Regjeringen Stoltenberg formulert følgende mål: Vårt mål er at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal være er et godt land å drive næringsvirksomhet i. (Soria Moria-erklæringen) Myndigheter i Osloregionen har også vedtatt ambisiøse mål for vekst og verdiskaping, hvor økt profilering er et prioritert satsingsområde. Oslo kommune: "Oslo skal være blant de mest innovative i Europa, og gi rom for kreativitet og verdiskaping." ("Kommuneplan 2004 Oslo mot 2020") Akershus fylkeskommune: "Bidra til økt verdiskaping i fylkets næringsliv og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa" (Fylkesplan for Akershus fylkeskommune) Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1. januar Alliansen består av 55 kommuner og tre fylkeskommuner; Oslo kommune, fylkene Akershus og Østfold med samtlige kommuner, samt kommuner i Buskerud, Vestfold og Oppland. Den er en politisk medlemsorganisasjon og har som målsetting å "styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa." Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for Osloregionen er et felles årlig regionalt program for næringsutvikling i Oslo og Akershus. Partnerskapet bygger på de overordnede målene for næringsutvikling som er uttrykt i kommuneplanen for Oslo kommune og fylkesplanen for Akershus fylkeskommune, i samarbeid med samarbeidsalliansen Osloregionen, Innovasjon Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold (OSAK) og Norges forskningsråd. Partnerskapet har definert følgende visjon: Osloregionen skal utvikles til en av de mest innovative og konkurransedyktige regionene i Europa. (RUP 2007) Som eiere av Oslo Teknopol står Oslo kommune og Akershus fylkeskommune også bak følgende visjon: Oslo Teknopol skal i samarbeid med andre aktører arbeide for at Osloregionen blir en av Europas mest innovative regioner innen

8 4. MÅL OG STRATEGIER Det er definert fire langsiktige mål for profileringen av Osloregionen som skal bidra til å realisere de overordnede næringspolitiske visjoner for regionen. 4.1 Målsettinger Mål 1: Bidra til økt KJENNSKAP til Osloregionens fortrinn og muligheter som internasjonal nærings- og kunnskapsregion, med fokus på regionens sterke næringsklynger Mål 2: Bidra til økt REKRUTTERING av kunnskapsarbeidere til Osloregionens sterke næringsklynger Mål 3: Tiltrekke INVESTERINGER som kan utvikle næringsklyngenes kunnskapsressurser til kommersiell aktivitet og styrke Osloregionens næringsøkonomiske fundament Mål 4: Bidra til økt INTERNASJONALISERING slik at bedrifter og FoU-institusjoner innen Osloregionens sterke næringsklynger kan få internasjonale partnere og økt eksport Å styrke kjennskapen til Osloregionens fortrinn og muligheter er nødvendig for å nå de øvrige målene. Vi skal gjøre kjent de kvaliteter som kan bidra til at de beste hodene ønsker å arbeide i regionens næringsklynger, at utenlandske bedrifter vil investere og etablere virksomhet her, og at internasjonalt næringsliv søker samarbeid og handel med norske bedrifter og FoU-miljøer. Modellen nedenfor illustrerer hvordan målet om økt kjennskap overlapper de øvrige målene og bidrar til å realisere dem. REKRUTTERING KJENNSKAP INVESTERINGER INTER- NASJONALISERING 4.2 Hovedstrategier En effektiv og langsiktig satsing på profilering av Osloregionen forutsetter fokus, samarbeid og en felles kommunikasjonsplattform. 8

9 Fokusert innsats: Markedsføringen skal fokusere på utvalgte næringsklynger hvor Osloregionen har særskilte kompetansemessige fortrinn og muligheter internasjonalt, og spisses mot markeder, målgrupper og aktiviteter som forventes å gi størst effekt. Samarbeid og samordning: Markedsføringen skal skje i et tett samarbeid mellom, næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter i Osloregionen, og det skal søkes samordning av aktiviteter og ressurser når dette er naturlig. Målrettet kommunikasjon: Markedsføringen skal ta utgangspunkt i en felles kommunikasjonsplattform og formidle budskap gjennom aktiv bruk av PR og media. Markedsføringen skal skje gjennom en kombinasjon av generell distribusjon av informasjon og skreddersydd informasjon gjennom personlig oppfølging og møter med vel definerte målgrupper. Når større ressurser skal nedlegges, bør man ha en spisset innsats mot utvalgte miljøer, særskilte bedrifter og enkelte geografiske områder. 4.3 Målgrupper Markedsføringen av Osloregionen er rettet mot målgrupper regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noen av målgruppene er eksterne, mens andre er interne. En hovedstrategi er å anvende PR og media for å styrke kjennskapen generelt, men også i form av personlige møter, kontakter og presentasjoner av regionen for utvalgte målgrupper. Her følger en oversikt over målgruppene, som må konkretiseres og identifiseres nærmere avhengig av markedstiltak. Næringsliv: Utenlandske bedrifter som kan tenkes å etablere virksomhet, investere eller samarbeide med bedrift i Osloregionen, med fokus på forskning og utviklingsaktivitet Bedrifter i Osloregionen som inngår i de fem næringsklyngene og som har internasjonale ambisjoner Kunnskapsarbeidere: Utenlandske kunnskapsarbeidere som kan tenkes å søke arbeid innen de fem næringsklyngene Studenter på universitet og høyskoler som kan tenkes å søke arbeid i de fem næringsklyngene Presse / media: Norsk næringslivspresse Norsk fagpresse rettet mot utvalgte næringsklynger Internasjonal næringslivspresse Internasjonal fagpresse rettet mot utvalgte næringsklynger Utenlandske korrespondenter i Norge/Skandinavia Myndigheter: Politikere regionalt og nasjonalt Kommunene og fylkene i regionen Norsk utenrikstjeneste med Innovasjon Norges uteapparat 9

10 Utenlandske handelsrepresentanter/diplomati i Norge Virkemiddelapparatet i regionen 4.4 Markeder Den generelle regionmarkedsføringen har i utgangspunktet et bredt geografisk nedslagsfelt. For regionale/nasjonale aktiviteter utgjør Osloregionen det viktigste markedet, nærmere definert som fylkene, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. Verden for øvrig utgjør et stort marked som må avgrenses med utgangspunkt i de ulike næringsklyngene og i hvilke nøkkelmarkeder profileringen av disse er ventet å få mest effekt. Generelt er de viktigste markedene internasjonalt Skandinavia, Europa for øvrig, Nord-Amerika og Øst-Asia. 5. BUDSKAP: Hvorfor Osloregionen? Nasjonale myndigheter har utarbeidet et forslag til en felles verdibasert posisjon for omdømmebygging og profilering av Norge i utlandet. Posisjonen bygger på vår identitet og vårt særpreg, og skal danne utgangspunkt for ulike aktørers kommunikasjon med omverdenen. Også Osloregionen vil bruke posisjonen som et utgangspunkt i sin profilering, men vektlegge forskjellige deler av posisjonen, avhengig av ståsted og målgrupper. Ved å forankre egne profileringstiltak i den nasjonale posisjonen, vil Osloregionen søke å knytte seg til et norsk fellesskap i utlandet, et fellesskap som gir gjenkjennelse og kontinuitet. Visjon: Norge nyskapende, i samspill med naturen. Kjerneverdier: I Norge samhandler mennesker med kultur, teknologi og natur på en innovativ og harmonisk måte. Løfter: Norge vil videreutvikle sin særskilte kunnskap/spisskompetanse og bidra til ansvarlig forvaltning av naturressurser. Norge vil være en pådriver for likeverd og demokrati. Norge skal by på spennende natur- og kulturopplevelser. Personlighetstrekk: Norge er utforskende, nyskapende, uformell og ærlig. (Omdømmeutvalgets sluttrapport 2006) 5.1 Budskapsplattform for Osloregionen Å profilere Osloregionen som et sted å leve, arbeide og investere innebærer å styrke kjennskapen til unike og attraktive kvaliteter ved regionen. Budskapene bør være så få og konkrete som mulig for å ha tilstrekkelig gjennomslagskraft. Det finnes selvfølgelig en rekke argumenter og budskap som bør inngå i de enkelte informasjonsaktivitetene. Dette må tilpasses og skreddersys for de enkelte tiltak. Hovedbudskapet er imidlertid at Osloregionen er en kunnskapsregion en moderne velferdsregion med en unik kombinasjon av livskvalitet og ledende kompetanse innen flere fremtidsrettede næringsklynger: Maritim Energi og miljø 10

11 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Life sciences Kultur Å styrke Osloregionen attraktivitet som internasjonal kunnskaps- og næringsregion, forutsetter at vi markedsfører og kommunisere budskap på en måte som differensierer og fokuserer på spesielle eller unike kvaliteter. Oslo Teknopol bruker i enkelte sammenhenger slagordet "Oslo Knows", alene eller i kombinasjon med spisskompetanseområder, for å bygge oppunder hovedbudskapet om Osloregionen som en avansert kunnskapsregion. Det er et mål å igangsette et eget prosjekt for å skape en felles plattform for merkevarebygging som kan benyttes av flere aktører i de sammenhenger Osloregionen profilerer seg som sted å arbeide og investere. En felles budskapsplattform vil kunne bygge på flere sentrale argumenter for Osloregionen som her er eksemplifisert i tre stikkord: kompetanse, tilgjengelighet og livskvalitet. Kompetanse Sterke næringsklynger med spisskompetanse i verdensklasse Ung og høyt utdannet arbeidskraft Skatteincentiver for FoU Tett samarbeid mellom næringsliv og akademia Teknologisk avansert befolkning med gode språkkunnskaper Tilgjengelighet Norges økonomiske, kulturelle og politiske sentrum Medlem av EØS, med tilgang til EUs indre marked Liten region med korte avstander til alt Moderne infrastruktur med høy teknisk standard Internasjonal flyplass med høy effektivitet Livskvalitet Unik miks av urban kultur, natur og rekreasjonsmuligheter Høy levestandard og gode velferdsordninger Trygt samfunn med lav kriminalitet Multinasjonalt og åpent samfunn Fokus på likestilling og menneskerettigheter Oslo versus Osloregionen Regionalt og nasjonalt vil vi fortsette å innarbeide navnet "Osloregionen" i all kommunikasjon. Hovedvekten av aktiviteter vil være internasjonalt rettet, og i den sammenheng vil vi bruke "Oslo" som kortform i titler, logotyper og annen relevant kommunikasjon som krever kortfattet og stringent informasjon. "Oslo region" vil brukes i analyser og lengre tekster. Servicekontor Det er viktig å gjøre kjent den veiviser- og servicefunksjon Oslo Teknopol har overfor målgruppen, slik at det er tydelig og klart hvem målgruppen kan henvende seg til for å få mer informasjon og kontakter inn i regionen. 11

12 5.2 Fortrinn og muligheter i næringsklyngene Innenfor hver næringsklynge er det identifisert ulike områder med spisskompetanse hvor regionen har fortrinn og muligheter til å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Disse sterke sidene og miljøene skal fremheves spesielt i profileringen av næringsklyngene, og ulike profileringsaktiviteter vil forutsette en aktiv medvirkning fra de miljøene som besitter kompetansen. Maritim Maritim klynge i Osloregionen er anerkjent verden over for sin ledende kompetanse og konsentrasjon av aktører innen shipping og spesialiserte maritime tjenester. Rederiene utgjør selve kjernen i regionens klynge, med en betydelig internasjonal profil og global virksomhet. Flere av rederiene har bygget opp en unik kompetanse innenfor sine nisjer, noe som gjør dem konkurransedyktige i et globalt, konkurranseutsatt marked. I tillegg er regionen base for flere verdensledende maritime tjenesteleverandører innen områder som finans og forsikring, meglervirksomhet, klassifisering, utstyrsleveranse, sjørett, forskning og utdanning. Denne brede sammensetning av ekspertise gir Osloregionen en tilnærmet komplett sjøfartsklynge med en betydelig markedsandel. Miljøet i Osloregionen har også tette koblinger til andre tunge maritime miljøer i Norge, og sammen befester de Norges tradisjon og posisjon som verdens mest komplette og kompetente sjøfartsnasjon. Energi og miljø Energi og miljø er en sentral næringsklynge i Norge. I Osloregionen finnes ledende miljøer knyttet til både olje og gass og fornybar energi og miljøteknologi. Helt fra oppstarten av Norges oljeeventyr i begynnelsen av 1970-tallet har Osloregionen vært en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling innen olje og gass. Det gjelder spesielt som leverandør av forskningsog utviklingsoppgaver, ofte i samarbeid med andre tunge FoU-miljøer i Norge. Særlig innenfor offshore engineering er Osloregionen viktig som base for det største miljøet i landet. Her utvikles ny teknologi og løsninger innenfor blant annet seismikk, undervanns- og overvannsinstallasjoner og produksjonssystemer, boreteknologi og reservoarteknologi. Osloregionen har også ambisjoner om å utvikle en sterk klynge innenfor fornybar energi og miljøteknologi. Her finnes tunge miljøer som forsker på nye energiformer, og som sammen med næringslivet vil være sentrale drivere for å utvikle ny teknologi og industri. IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en raskt voksende næring i Norge generelt, og Osloregionen spesielt. Hele bredden av IKT-næringen er representert her, men i et internasjonalt perspektiv utmerker Osloregionen seg spesielt med fortrinn og muligheter for utvikling og lansering av nye mobile og trådløse tjenester og produkter. Fokus er på generiske teknologier som mobil informasjonssikkerhet, sensornettverk og radioteknologi og programvareutvikling og produksjon, koblet til bransjemessige anvendelsesområder som helse, energi og miljø, maritim, opplevelse og kultur, egovernment og ehandel. Nordmenn utgjør en moden brukergruppe og er kjent for å være raske til å ta i bruk ny teknologi en fordel for bedrifter som driver utviklingsaktiviteter her. Life science Innenfor life science har Osloregionen forskningsmiljøer på internasjonalt nivå innen områder som kreftdiagnostikk og -behandling (Oslo Cancer Cluster), marin life science, nevrovitenskap, hjerte- og karsykdommer, immunologi, bioinformatikk og trådløs life science. Det finnes allerede flere eksempler på at forskningsmiljøene produserer forretningsideer med stort kommersialiseringspotensial. Osloregionen har en sterk diagnostisk industri. Flere 12

13 internasjonale farmasøytiske selskaper er også etablert i regionen og samarbeider med forskningsmiljøene innen flere områder. Den nasjonale satsingen på funksjonell genomforskning bidrar også til økt kunnskap om våre gener, noe som kan gi et godt grunnlag for norsk bioteknologisk forskning og næringsutvikling fremover. Med et godt utbygd og oversiktlig offentlig helsevesen, er Norge også attraktivt for klinisk forskning og testing av nye medikamenter og metoder. Kultur Kulturnæringene blir vurdert som sentrale for fremtidig økonomisk vekst og utvikling. Disse næringene kan defineres som annonse- og reklamevirksomhet, bøker aviser og blader, film, foto og video, musikk, utøvende kunst, tv og radio, bibliotek og museum. Osloregionen sysselsetter i underkant av 50 prosent innen disse næringene på landsbasis. Når det gjelder profilering er arkitektur, design og musikk utpekt som satsingsområder. Innenfor disse næringene anses det å være et stort potensial for økt eksport, og flere bedrifter har allerede utpekt seg internasjonalt. Ved siden av å sysselsette mange, bidrar også kulturklyngen til et velutbygd kulturtilbud som gjør regionen mer attraktiv som et sted å bo og arbeide. Det at Oslo er hovedstad, innebærer at de fleste nasjonale kulturinstitusjonene ligger her. Det er her man finner de store scenene, museene, kunst, design og arkitektfaglige universitets- og høgskolemiljøer. 6. OPPGAVER OG ORGANISERING Satsingen på profilering forutsetter aktiv innsats fra et bredt spekter av aktører fra både offentlig og privat sektor. Oslo Teknopol er etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som et fellesorgan for profilering og har rollen som pådriver og utfører av profileringstiltak. Både regionale og statlige myndigheter bidrar til profileringen gjennom finansiering fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norges kontor i Oslo, Akershus og Østfold (OSAK) og samarbeidsalliansen Osloregionen. Oslo Teknopol har videre sekretariatsfunksjoner for de nettverk som er etablert innen regionens fem sterke næringsklynger: Oslo Maritime Network, Oslo ICT Network, Oslo Energy Network, Oslo Bio og Oslo Culture Network. En av hovedoppgavene er å bidra til profilering av næringsklyngene regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Profileringstiltakene forutsetter tett dialog og aktiv deltagelse fra klyngenettverkene, og ambisjonen er å styrke næringsklyngenes bidrag til medfinansiering av profileringsaktiviteter fremover. Samarbeid med Innovasjon Norge Innovasjon Norge er statens utviklingsaktør og har som en av sine oppgaver å bidra til profilering av norsk næringsliv internasjonalt. Oslo Teknopol har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold, som innebærer en felles satsing på utvikling og profilering av regionens næringsklynger. I flere sammenhenger samarbeider også OT med Innovasjon Norge sentralt i gjennomføringen av profileringsaktiviteter. Når det gjelder internasjonalisering presiseres det at Oslo Teknopols mandat ikke omfatter tjenester rettet mot enkeltbedrifter. Dette er en oppgave som tilhører Innovasjon Norge. OT vil imidlertid ta initiativ og bidra til gjennomføring av felles utstillinger på relevante messer og konferanser hvor regionen kan profilere seg sammen med grupper av bedrifter og kunnskapsmiljøer, og hvor målet er å gjøre bedre kjent hvilke kompetansemessige fortrinn og muligheter som finnes i Osloregionens næringsklynger, i tillegg til den enkelte bedrifts egen markedsføring. Dette vil på sikt også kunne bidra til at flere bedrifter vurderer regionen som et lokaliseringssted, eller samarbeid med norske kompetansemiljøer. Gjennomføringen 13

14 av messer vil i stor grad skje i tett samarbeid med Innovasjon Norge, som blant annet har en egen avdeling ansvarlig for gjennomføring av messedeltagelser. Oslo Teknopol vil prioritere å utnytte offentlige ressurser best mulig gjennom samarbeid og samordning av aktiviteter der det er hensiktsmessig. Det er et mål for Oslo Teknopol å få etablert et tettere og mer forpliktende samarbeid med Innovasjon Norge og deres utekontor i arbeidet med å styrke Osloregionens og Norges omdømme internasjonalt og for å tiltrekke nye utenlandske investeringer, etableringer og talenter til regionen. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med implementeringen av Norges nye omdømmestrategi og med tanke på en eventuell statlig satsing på å tiltrekke utenlandske investeringer i FoU gjennom proaktive strategier. Med dagens ressurssituasjon har ikke Oslo Teknopol rom for å gjennomføre en proaktiv tiltrekking av utenlandske investeringer alene. En slik satsing krever spisskompetent personell med markedskunnskap internasjonalt, langsiktig planlegging og oppfølging. Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har i utredningen "Invent in Norway" kommet med anbefalinger til hvordan en slik satsing kan organiseres sentralt, men foreløpig er det ikke fulgt opp med ressurser. OT vil avvente hvordan en slik satsing eventuelt blir organisering, og søke et tett samarbeid med Innovasjon Norge når det skulle bli aktuelt. 14

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer