EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN"

Transkript

1 EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN INTERNASJONAL PROFILERINGSSTRATEGI Oslo Teknopol IKS

2 FORORD Denne planen beskriver den strategiske tilnærmingen til profilering av Osloregionen som et sted å arbeide og investere. Osloregionen er lite kjent ute i verden, og dette er en alvorlig hemsko dersom en skal kunne trekke til seg dyktige mennesker, bedrifter og kapital. Osloregionen bruker langt mindre ressurser til profileringsarbeidet enn sammenlignbare byregioner i Norden, selv om vår perifere posisjon i Europa tilsier at vi burde bruke mer. Det er derfor et nødvendig utgangspunkt at regionens knappe ressurser er organisert fornuftig og at budskapet spisses dersom Osloregionen skal være synlig ute i verden. Profileringsarbeidet har vært kjernen i det næringspolitiske samarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune de siste ti årene, og gradvis har det vokst fram en strategi hvor en har identifisert Osloregionens sterke sider. Oslo Teknopol er regionens operative profileringsorgan på dette området (eksklusive reiseliv) og har gjennom mange år utviklet aktiviteter og faktabasert informasjonsmateriell. Dette har vært kjernen i arbeidet. Strategiutviklingen de senere årene har skjedd i tett dialog med regionens sterke næringsklynger og forsknings- og utdanningsmiljøer, og et entydig signal herfra er at den største utfordringen regionen står overfor i de nærmeste årene er rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft. Kampen om de beste hodene hardner til, og Osloregionen og Norge er foreløpig lite synlig. Oslo Teknopol vil derfor anbefale at eierne går sammen i et mer offensivt spleiselag med privat næringsliv og de toneangivende forsknings- og utdanningsinstitusjonene om en internasjonal rekrutteringskampanje. En organisatorisk utfordring er at Osloregionen er i endring. Over tid har moderne kommunikasjoner bidratt til at Osloregionen utvides som en funksjonell region. Denne planen legger opp til et samarbeid om profilering innenfor den funksjonelle Osloregionen som dekker et større geografisk område (Oslofjordregionen). En annen viktig strategisk anbefaling er at en tilstreber å koble regionens profileringsstrategi i størst mulig grad med det nasjonale omdømmearbeidet, noe som i praksis betyr at en fortsetter å samarbeide tett med Innovasjon Norge, ikke bare lokalt, men også sentralt. Utkastet til profileringsstrategi (datert 19. mars 2007), med vedlagt aktivitetsplan for inneværende år, har vært på høringsrunde hos bestillerne som er samarbeidsalliansen Osloregionen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og samarbeidspartene i klyngene. Planen har også blitt presentert for styret og representantskapet i Oslo Teknopol, Næringslivsrådet i Oslo og Akershus og styret til samarbeidsalliansen Osloregionen. Strategien ligger også til grunn for samarbeidet om internasjonal profilering via Regionalt Utviklingsprogram for Osloregionen. Hovedinntrykket er at forslaget til en felles profileringsstrategi har blitt godt mottatt, og det har kommet enkelte nyanseringer og innspill til den videre prosessen. Herunder en konkretisering av inneværende års aktiviteter gitt budsjettsituasjonen som nå er avklart. Kommentarene og konkretiseringene har blitt innarbeidet i denne endelige versjonen av "En kunnskapsprofil for Osloregionen Internasjonal profileringsstrategi ". Målet er at profileringsstrategien skal være gjeldende i et treårs perspektiv, med årlige budsjett og aktivitetsplaner. Oslo, august 2007 Knut Halvorsen daglig leder Malin Gjellestad informasjons- og markedssjef 2

3 INNHOLD FORORD 2 1. INTRODUKSJON 4 2. FOKUS PÅ NÆRINGSKLYNGER 4 3. VISJONER 7 4. MÅL OG STRATEGIER Målsettinger Hovedstrategier Målgrupper Markeder BUDSKAP: Hvorfor Osloregionen? Budskapsplattform for Osloregionen Fortrinn og muligheter i næringsklyngene OPPGAVER OG ORGANISERING 13 Vedlegg: AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT LISTE OVER DELTAGERE I KLYNGENETTVERK 21 3

4 1. INTRODUKSJON I vår globaliserte verden er det økende konkurranse om oppmerksomhet. Ikke bare bedrifter, men også stadig flere land og regioner erkjenner derfor verdien av å ha en tydelig, samlende og ønsket profil ute, og mange legger ned betydelige ressurser i omdømmebygging. Vår utfordring er at både Norge og hovedstadsregionen blir sett på som profilløse. Osloregionen har en sentral rolle i den nasjonale verdiskapingen og er et kraftsenter for kunnskapsbasert næringsutvikling, forskning og utdanning. Økt kjennskap til Osloregionen som en internasjonal kunnskapsregion er derfor av stor betydning for å styrke vår internasjonale posisjon og konkurranseevne. Hovedutfordringen for næringslivet i dag er å få god tilgang på kompetent arbeidskraft. Arbeidsmarkedet er presset og det er et stort behov for kompetanse innen real- og teknologifag. For å møte denne utfordringen er det høyt prioritert å utdanne nye kandidater og å tiltrekke seg de beste hodene fra utlandet. Det kunnskapsbaserte næringslivet møter store krav til innovasjon og kompetanse for å kunne hevde seg i den globale konkurransen, og det er et nasjonalt mål å øke nivået av forskning og utvikling (FoU), spesielt i næringslivet. Bedrifter blir mer globale og FoU er intet unntak. Utenlandske bedrifter finansierer stadig mer FoU i Norge og norske bedrifter er internasjonale i sitt FoU-arbeid. At utenlandske bedrifter velger å investere her er et kvalitetsstempel. Det bringer kunnskap inn i landet som kan føre til nye prosjekter og økt verdiskaping i våre kunnskapsintensive næringer. Osloregionen står i en særstilling med halvparten av FoU-aktiviteten i Norge, og har et godt utgangspunkt for å styrke sin posisjon som investeringsmål. En tydelig kunnskapsprofil kan også bidra til at regionens næringsliv får flere samarbeidspartnere og økt eksport. Det forutsetter imidlertid økt kjennskap internasjonalt til våre særskilte fortrinn og spisskompetanse. Samtidig er det viktig å øke kunnskapen om regionens fortrinn og muligheter her hjemme, både regionalt og nasjonalt. Det kan bidra til å styrke regionens identitet og legge til rette for økt samarbeid, vekst og verdiskaping i sentrale næringsklynger som skal sikre vår fremtidige velferd. Oslo Teknopol er etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og er et fellesorgan for næringsutvikling og profilering av Osloregionen som en kunnskapsregion. I denne planen presenterer Oslo Teknopol strategier for hvordan aktørene i Osloregionen sammen skal utvikle og synliggjøre en sterk kunnskapsprofil for hovedstadsregionen. Samarbeidspartnere bak profileringsstrategien er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, samarbeidsalliansen Osloregionen, Innovasjon Norge og Oslo Teknopol. I tillegg er næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner representert gjennom etablerte klyngenettverk i regionen: Oslo Maritime Network, Oslo Bio, Oslo ICT Network, Oslo Energy Network og Oslo Culture Network. 2. FOKUS PÅ NÆRINGSKLYNGER Ledende representanter fra næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner har gått sammen med regionale myndigheter for å styrke Osloregionens internasjonale konkurransekraft. Hovedgrepet er å satse på profilering og videreutvikling av fem sterke næringsklynger som har, eller har potensial til å utvikle, spisskompetanse i verdensklasse. Disse næringsklyngene er: 4

5 Maritim Energi/miljø IKT Life science Kultur Hvorfor skal vi profilere næringsklynger? Hovedideen er at global konkurranseevne forutsetter høy grad av innovasjon og spesialisering, og at geografisk nærhet blir stadig viktigere for effektiv flyt av kunnskap, tillitsbygging og informasjon mellom bedrifter, kunder, spesialiserte tjeneste- og kunnskapsleverandører og myndigheter. For Osloregionen er eksistensen av sterke, kunnskapsbaserte næringsklynger et internasjonalt konkurransefortrinn, som styrker regionens attraktivitet som et sted å arbeide, investere og etablere virksomhet. De fem næringsklyngene i Osloregionen har også koblinger til hverandre i flere tilfeller, og mye innovasjon skjer nettopp i grenseflatene mellom ulike næringer. IKT er spesiell i den forstand at næringen bidrar til innovasjon i alle de øvrige næringsklyngene gjennom utvikling av diverse teknologiske løsninger og anvendelser for ulike områder. Dette illustreres i figuren nedenfor. Myndigheter Maritim Energi / miljø IKT Life science Kultur Utdanning og forskning Næringsliv Oslo og Akershus utgjør kjernen i Osloregionen, men de fem næringsklyngene har også betydelig aktivitet i Østfold, Vestfold og Buskerud. Til sammen utgjør disse fylkene en funksjonell kunnskapsregion med om lag 1,7 millioner innbyggere, over 1/3 av Norges befolkning. 5

6 Billedtekst: Fra Larvik i sørvest via Oslo til Halden i sørøst de fem sterke næringsklyngene har aktivitet i store deler av kunnskapsregionen. Utviklingen av profileringsstrategien har pågått over lang tid, er basert på en rekke forskningsprosjekter og utredninger helt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og tar naturlig nok utgangspunkt i Oslo og Akershus-området. I forbindelse med utredningsarbeidet i 2005 som ble gjort som en del av Hovedstadsmeldingen (SWOT-analyse), gikk det frem at de fem klyngene også er godt representert i hele det området som inngår i samarbeidsalliansen Osloregionen (Asplan Analyse 2005), selv om tyngdepunktet er i Oslo. Et viktig næringsstrategisk grep er derfor å knytte miljøer fra hele regionen mest mulig sammen gjennom ulike former for nettverk og samarbeid og ikke minst profilering (Onsager m.fl. 2007). En vet imidlertid at det kan være klyngetendenser innen deler av industrien, både i Østfold, Oppland (Raufoss), Buskerud (Kongsberg) og Vestfold. Disse bør vurderes løpende. Det har også kommet opp et initiativ omkring finansnæringen som bør vurderes i løpet av En viktig arena og finansieringskilde for denne typen analyser, diskusjoner og samarbeid er det nye klyngemobiliseringsprogrammet VRI (Virkemidler for Regional Innovasjon), hvor de regionale utviklingsaktørene i de respektive fylkene fra høsten 2007 vil få midler fra Norges forskningsråd til å utvikle og knytte sammen klyngeinitiativer. Det anbefales at samarbeidsalliansen Osloregionen engasjerer seg aktivt i VRI programmet, for å sikre både en samordning i forhold til de fem klyngene en allerede har identifisert gjennom Hovedstadsprosjektet og nye klyngeutviklingsinitiativ. 6

7 3. VISJONER Satsingen på profilering av Osloregionen som en internasjonal kunnskapsregion er forankret i politiske visjoner både nasjonalt og regionalt. At norske arbeidsplasser utfordres av stadig tøffere internasjonal konkurranse er en felles utfordring. Hvordan det går med hovedstadsregionen har stor betydning for både næringsliv og arbeidsplasser i resten av landet. Derfor tar Osloregionen sin motorrolle for næringslivet i Norge på alvor. Både nasjonalt og regionalt er det bred enighet om at vi må fokusere på de områder hvor vi har fortrinn og forutsetninger for å hevde oss internasjonalt. Visjoner for Norges posisjon som internasjonal kunnskapsnasjon har vært formulert av flere regjeringer. Senest har Regjeringen Stoltenberg formulert følgende mål: Vårt mål er at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal være er et godt land å drive næringsvirksomhet i. (Soria Moria-erklæringen) Myndigheter i Osloregionen har også vedtatt ambisiøse mål for vekst og verdiskaping, hvor økt profilering er et prioritert satsingsområde. Oslo kommune: "Oslo skal være blant de mest innovative i Europa, og gi rom for kreativitet og verdiskaping." ("Kommuneplan 2004 Oslo mot 2020") Akershus fylkeskommune: "Bidra til økt verdiskaping i fylkets næringsliv og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa" (Fylkesplan for Akershus fylkeskommune) Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1. januar Alliansen består av 55 kommuner og tre fylkeskommuner; Oslo kommune, fylkene Akershus og Østfold med samtlige kommuner, samt kommuner i Buskerud, Vestfold og Oppland. Den er en politisk medlemsorganisasjon og har som målsetting å "styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa." Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for Osloregionen er et felles årlig regionalt program for næringsutvikling i Oslo og Akershus. Partnerskapet bygger på de overordnede målene for næringsutvikling som er uttrykt i kommuneplanen for Oslo kommune og fylkesplanen for Akershus fylkeskommune, i samarbeid med samarbeidsalliansen Osloregionen, Innovasjon Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold (OSAK) og Norges forskningsråd. Partnerskapet har definert følgende visjon: Osloregionen skal utvikles til en av de mest innovative og konkurransedyktige regionene i Europa. (RUP 2007) Som eiere av Oslo Teknopol står Oslo kommune og Akershus fylkeskommune også bak følgende visjon: Oslo Teknopol skal i samarbeid med andre aktører arbeide for at Osloregionen blir en av Europas mest innovative regioner innen

8 4. MÅL OG STRATEGIER Det er definert fire langsiktige mål for profileringen av Osloregionen som skal bidra til å realisere de overordnede næringspolitiske visjoner for regionen. 4.1 Målsettinger Mål 1: Bidra til økt KJENNSKAP til Osloregionens fortrinn og muligheter som internasjonal nærings- og kunnskapsregion, med fokus på regionens sterke næringsklynger Mål 2: Bidra til økt REKRUTTERING av kunnskapsarbeidere til Osloregionens sterke næringsklynger Mål 3: Tiltrekke INVESTERINGER som kan utvikle næringsklyngenes kunnskapsressurser til kommersiell aktivitet og styrke Osloregionens næringsøkonomiske fundament Mål 4: Bidra til økt INTERNASJONALISERING slik at bedrifter og FoU-institusjoner innen Osloregionens sterke næringsklynger kan få internasjonale partnere og økt eksport Å styrke kjennskapen til Osloregionens fortrinn og muligheter er nødvendig for å nå de øvrige målene. Vi skal gjøre kjent de kvaliteter som kan bidra til at de beste hodene ønsker å arbeide i regionens næringsklynger, at utenlandske bedrifter vil investere og etablere virksomhet her, og at internasjonalt næringsliv søker samarbeid og handel med norske bedrifter og FoU-miljøer. Modellen nedenfor illustrerer hvordan målet om økt kjennskap overlapper de øvrige målene og bidrar til å realisere dem. REKRUTTERING KJENNSKAP INVESTERINGER INTER- NASJONALISERING 4.2 Hovedstrategier En effektiv og langsiktig satsing på profilering av Osloregionen forutsetter fokus, samarbeid og en felles kommunikasjonsplattform. 8

9 Fokusert innsats: Markedsføringen skal fokusere på utvalgte næringsklynger hvor Osloregionen har særskilte kompetansemessige fortrinn og muligheter internasjonalt, og spisses mot markeder, målgrupper og aktiviteter som forventes å gi størst effekt. Samarbeid og samordning: Markedsføringen skal skje i et tett samarbeid mellom, næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter i Osloregionen, og det skal søkes samordning av aktiviteter og ressurser når dette er naturlig. Målrettet kommunikasjon: Markedsføringen skal ta utgangspunkt i en felles kommunikasjonsplattform og formidle budskap gjennom aktiv bruk av PR og media. Markedsføringen skal skje gjennom en kombinasjon av generell distribusjon av informasjon og skreddersydd informasjon gjennom personlig oppfølging og møter med vel definerte målgrupper. Når større ressurser skal nedlegges, bør man ha en spisset innsats mot utvalgte miljøer, særskilte bedrifter og enkelte geografiske områder. 4.3 Målgrupper Markedsføringen av Osloregionen er rettet mot målgrupper regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noen av målgruppene er eksterne, mens andre er interne. En hovedstrategi er å anvende PR og media for å styrke kjennskapen generelt, men også i form av personlige møter, kontakter og presentasjoner av regionen for utvalgte målgrupper. Her følger en oversikt over målgruppene, som må konkretiseres og identifiseres nærmere avhengig av markedstiltak. Næringsliv: Utenlandske bedrifter som kan tenkes å etablere virksomhet, investere eller samarbeide med bedrift i Osloregionen, med fokus på forskning og utviklingsaktivitet Bedrifter i Osloregionen som inngår i de fem næringsklyngene og som har internasjonale ambisjoner Kunnskapsarbeidere: Utenlandske kunnskapsarbeidere som kan tenkes å søke arbeid innen de fem næringsklyngene Studenter på universitet og høyskoler som kan tenkes å søke arbeid i de fem næringsklyngene Presse / media: Norsk næringslivspresse Norsk fagpresse rettet mot utvalgte næringsklynger Internasjonal næringslivspresse Internasjonal fagpresse rettet mot utvalgte næringsklynger Utenlandske korrespondenter i Norge/Skandinavia Myndigheter: Politikere regionalt og nasjonalt Kommunene og fylkene i regionen Norsk utenrikstjeneste med Innovasjon Norges uteapparat 9

10 Utenlandske handelsrepresentanter/diplomati i Norge Virkemiddelapparatet i regionen 4.4 Markeder Den generelle regionmarkedsføringen har i utgangspunktet et bredt geografisk nedslagsfelt. For regionale/nasjonale aktiviteter utgjør Osloregionen det viktigste markedet, nærmere definert som fylkene, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. Verden for øvrig utgjør et stort marked som må avgrenses med utgangspunkt i de ulike næringsklyngene og i hvilke nøkkelmarkeder profileringen av disse er ventet å få mest effekt. Generelt er de viktigste markedene internasjonalt Skandinavia, Europa for øvrig, Nord-Amerika og Øst-Asia. 5. BUDSKAP: Hvorfor Osloregionen? Nasjonale myndigheter har utarbeidet et forslag til en felles verdibasert posisjon for omdømmebygging og profilering av Norge i utlandet. Posisjonen bygger på vår identitet og vårt særpreg, og skal danne utgangspunkt for ulike aktørers kommunikasjon med omverdenen. Også Osloregionen vil bruke posisjonen som et utgangspunkt i sin profilering, men vektlegge forskjellige deler av posisjonen, avhengig av ståsted og målgrupper. Ved å forankre egne profileringstiltak i den nasjonale posisjonen, vil Osloregionen søke å knytte seg til et norsk fellesskap i utlandet, et fellesskap som gir gjenkjennelse og kontinuitet. Visjon: Norge nyskapende, i samspill med naturen. Kjerneverdier: I Norge samhandler mennesker med kultur, teknologi og natur på en innovativ og harmonisk måte. Løfter: Norge vil videreutvikle sin særskilte kunnskap/spisskompetanse og bidra til ansvarlig forvaltning av naturressurser. Norge vil være en pådriver for likeverd og demokrati. Norge skal by på spennende natur- og kulturopplevelser. Personlighetstrekk: Norge er utforskende, nyskapende, uformell og ærlig. (Omdømmeutvalgets sluttrapport 2006) 5.1 Budskapsplattform for Osloregionen Å profilere Osloregionen som et sted å leve, arbeide og investere innebærer å styrke kjennskapen til unike og attraktive kvaliteter ved regionen. Budskapene bør være så få og konkrete som mulig for å ha tilstrekkelig gjennomslagskraft. Det finnes selvfølgelig en rekke argumenter og budskap som bør inngå i de enkelte informasjonsaktivitetene. Dette må tilpasses og skreddersys for de enkelte tiltak. Hovedbudskapet er imidlertid at Osloregionen er en kunnskapsregion en moderne velferdsregion med en unik kombinasjon av livskvalitet og ledende kompetanse innen flere fremtidsrettede næringsklynger: Maritim Energi og miljø 10

11 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Life sciences Kultur Å styrke Osloregionen attraktivitet som internasjonal kunnskaps- og næringsregion, forutsetter at vi markedsfører og kommunisere budskap på en måte som differensierer og fokuserer på spesielle eller unike kvaliteter. Oslo Teknopol bruker i enkelte sammenhenger slagordet "Oslo Knows", alene eller i kombinasjon med spisskompetanseområder, for å bygge oppunder hovedbudskapet om Osloregionen som en avansert kunnskapsregion. Det er et mål å igangsette et eget prosjekt for å skape en felles plattform for merkevarebygging som kan benyttes av flere aktører i de sammenhenger Osloregionen profilerer seg som sted å arbeide og investere. En felles budskapsplattform vil kunne bygge på flere sentrale argumenter for Osloregionen som her er eksemplifisert i tre stikkord: kompetanse, tilgjengelighet og livskvalitet. Kompetanse Sterke næringsklynger med spisskompetanse i verdensklasse Ung og høyt utdannet arbeidskraft Skatteincentiver for FoU Tett samarbeid mellom næringsliv og akademia Teknologisk avansert befolkning med gode språkkunnskaper Tilgjengelighet Norges økonomiske, kulturelle og politiske sentrum Medlem av EØS, med tilgang til EUs indre marked Liten region med korte avstander til alt Moderne infrastruktur med høy teknisk standard Internasjonal flyplass med høy effektivitet Livskvalitet Unik miks av urban kultur, natur og rekreasjonsmuligheter Høy levestandard og gode velferdsordninger Trygt samfunn med lav kriminalitet Multinasjonalt og åpent samfunn Fokus på likestilling og menneskerettigheter Oslo versus Osloregionen Regionalt og nasjonalt vil vi fortsette å innarbeide navnet "Osloregionen" i all kommunikasjon. Hovedvekten av aktiviteter vil være internasjonalt rettet, og i den sammenheng vil vi bruke "Oslo" som kortform i titler, logotyper og annen relevant kommunikasjon som krever kortfattet og stringent informasjon. "Oslo region" vil brukes i analyser og lengre tekster. Servicekontor Det er viktig å gjøre kjent den veiviser- og servicefunksjon Oslo Teknopol har overfor målgruppen, slik at det er tydelig og klart hvem målgruppen kan henvende seg til for å få mer informasjon og kontakter inn i regionen. 11

12 5.2 Fortrinn og muligheter i næringsklyngene Innenfor hver næringsklynge er det identifisert ulike områder med spisskompetanse hvor regionen har fortrinn og muligheter til å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Disse sterke sidene og miljøene skal fremheves spesielt i profileringen av næringsklyngene, og ulike profileringsaktiviteter vil forutsette en aktiv medvirkning fra de miljøene som besitter kompetansen. Maritim Maritim klynge i Osloregionen er anerkjent verden over for sin ledende kompetanse og konsentrasjon av aktører innen shipping og spesialiserte maritime tjenester. Rederiene utgjør selve kjernen i regionens klynge, med en betydelig internasjonal profil og global virksomhet. Flere av rederiene har bygget opp en unik kompetanse innenfor sine nisjer, noe som gjør dem konkurransedyktige i et globalt, konkurranseutsatt marked. I tillegg er regionen base for flere verdensledende maritime tjenesteleverandører innen områder som finans og forsikring, meglervirksomhet, klassifisering, utstyrsleveranse, sjørett, forskning og utdanning. Denne brede sammensetning av ekspertise gir Osloregionen en tilnærmet komplett sjøfartsklynge med en betydelig markedsandel. Miljøet i Osloregionen har også tette koblinger til andre tunge maritime miljøer i Norge, og sammen befester de Norges tradisjon og posisjon som verdens mest komplette og kompetente sjøfartsnasjon. Energi og miljø Energi og miljø er en sentral næringsklynge i Norge. I Osloregionen finnes ledende miljøer knyttet til både olje og gass og fornybar energi og miljøteknologi. Helt fra oppstarten av Norges oljeeventyr i begynnelsen av 1970-tallet har Osloregionen vært en viktig bidragsyter til kunnskapsutvikling innen olje og gass. Det gjelder spesielt som leverandør av forskningsog utviklingsoppgaver, ofte i samarbeid med andre tunge FoU-miljøer i Norge. Særlig innenfor offshore engineering er Osloregionen viktig som base for det største miljøet i landet. Her utvikles ny teknologi og løsninger innenfor blant annet seismikk, undervanns- og overvannsinstallasjoner og produksjonssystemer, boreteknologi og reservoarteknologi. Osloregionen har også ambisjoner om å utvikle en sterk klynge innenfor fornybar energi og miljøteknologi. Her finnes tunge miljøer som forsker på nye energiformer, og som sammen med næringslivet vil være sentrale drivere for å utvikle ny teknologi og industri. IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en raskt voksende næring i Norge generelt, og Osloregionen spesielt. Hele bredden av IKT-næringen er representert her, men i et internasjonalt perspektiv utmerker Osloregionen seg spesielt med fortrinn og muligheter for utvikling og lansering av nye mobile og trådløse tjenester og produkter. Fokus er på generiske teknologier som mobil informasjonssikkerhet, sensornettverk og radioteknologi og programvareutvikling og produksjon, koblet til bransjemessige anvendelsesområder som helse, energi og miljø, maritim, opplevelse og kultur, egovernment og ehandel. Nordmenn utgjør en moden brukergruppe og er kjent for å være raske til å ta i bruk ny teknologi en fordel for bedrifter som driver utviklingsaktiviteter her. Life science Innenfor life science har Osloregionen forskningsmiljøer på internasjonalt nivå innen områder som kreftdiagnostikk og -behandling (Oslo Cancer Cluster), marin life science, nevrovitenskap, hjerte- og karsykdommer, immunologi, bioinformatikk og trådløs life science. Det finnes allerede flere eksempler på at forskningsmiljøene produserer forretningsideer med stort kommersialiseringspotensial. Osloregionen har en sterk diagnostisk industri. Flere 12

13 internasjonale farmasøytiske selskaper er også etablert i regionen og samarbeider med forskningsmiljøene innen flere områder. Den nasjonale satsingen på funksjonell genomforskning bidrar også til økt kunnskap om våre gener, noe som kan gi et godt grunnlag for norsk bioteknologisk forskning og næringsutvikling fremover. Med et godt utbygd og oversiktlig offentlig helsevesen, er Norge også attraktivt for klinisk forskning og testing av nye medikamenter og metoder. Kultur Kulturnæringene blir vurdert som sentrale for fremtidig økonomisk vekst og utvikling. Disse næringene kan defineres som annonse- og reklamevirksomhet, bøker aviser og blader, film, foto og video, musikk, utøvende kunst, tv og radio, bibliotek og museum. Osloregionen sysselsetter i underkant av 50 prosent innen disse næringene på landsbasis. Når det gjelder profilering er arkitektur, design og musikk utpekt som satsingsområder. Innenfor disse næringene anses det å være et stort potensial for økt eksport, og flere bedrifter har allerede utpekt seg internasjonalt. Ved siden av å sysselsette mange, bidrar også kulturklyngen til et velutbygd kulturtilbud som gjør regionen mer attraktiv som et sted å bo og arbeide. Det at Oslo er hovedstad, innebærer at de fleste nasjonale kulturinstitusjonene ligger her. Det er her man finner de store scenene, museene, kunst, design og arkitektfaglige universitets- og høgskolemiljøer. 6. OPPGAVER OG ORGANISERING Satsingen på profilering forutsetter aktiv innsats fra et bredt spekter av aktører fra både offentlig og privat sektor. Oslo Teknopol er etablert av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som et fellesorgan for profilering og har rollen som pådriver og utfører av profileringstiltak. Både regionale og statlige myndigheter bidrar til profileringen gjennom finansiering fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norges kontor i Oslo, Akershus og Østfold (OSAK) og samarbeidsalliansen Osloregionen. Oslo Teknopol har videre sekretariatsfunksjoner for de nettverk som er etablert innen regionens fem sterke næringsklynger: Oslo Maritime Network, Oslo ICT Network, Oslo Energy Network, Oslo Bio og Oslo Culture Network. En av hovedoppgavene er å bidra til profilering av næringsklyngene regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Profileringstiltakene forutsetter tett dialog og aktiv deltagelse fra klyngenettverkene, og ambisjonen er å styrke næringsklyngenes bidrag til medfinansiering av profileringsaktiviteter fremover. Samarbeid med Innovasjon Norge Innovasjon Norge er statens utviklingsaktør og har som en av sine oppgaver å bidra til profilering av norsk næringsliv internasjonalt. Oslo Teknopol har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold, som innebærer en felles satsing på utvikling og profilering av regionens næringsklynger. I flere sammenhenger samarbeider også OT med Innovasjon Norge sentralt i gjennomføringen av profileringsaktiviteter. Når det gjelder internasjonalisering presiseres det at Oslo Teknopols mandat ikke omfatter tjenester rettet mot enkeltbedrifter. Dette er en oppgave som tilhører Innovasjon Norge. OT vil imidlertid ta initiativ og bidra til gjennomføring av felles utstillinger på relevante messer og konferanser hvor regionen kan profilere seg sammen med grupper av bedrifter og kunnskapsmiljøer, og hvor målet er å gjøre bedre kjent hvilke kompetansemessige fortrinn og muligheter som finnes i Osloregionens næringsklynger, i tillegg til den enkelte bedrifts egen markedsføring. Dette vil på sikt også kunne bidra til at flere bedrifter vurderer regionen som et lokaliseringssted, eller samarbeid med norske kompetansemiljøer. Gjennomføringen 13

14 av messer vil i stor grad skje i tett samarbeid med Innovasjon Norge, som blant annet har en egen avdeling ansvarlig for gjennomføring av messedeltagelser. Oslo Teknopol vil prioritere å utnytte offentlige ressurser best mulig gjennom samarbeid og samordning av aktiviteter der det er hensiktsmessig. Det er et mål for Oslo Teknopol å få etablert et tettere og mer forpliktende samarbeid med Innovasjon Norge og deres utekontor i arbeidet med å styrke Osloregionens og Norges omdømme internasjonalt og for å tiltrekke nye utenlandske investeringer, etableringer og talenter til regionen. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med implementeringen av Norges nye omdømmestrategi og med tanke på en eventuell statlig satsing på å tiltrekke utenlandske investeringer i FoU gjennom proaktive strategier. Med dagens ressurssituasjon har ikke Oslo Teknopol rom for å gjennomføre en proaktiv tiltrekking av utenlandske investeringer alene. En slik satsing krever spisskompetent personell med markedskunnskap internasjonalt, langsiktig planlegging og oppfølging. Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har i utredningen "Invent in Norway" kommet med anbefalinger til hvordan en slik satsing kan organiseres sentralt, men foreløpig er det ikke fulgt opp med ressurser. OT vil avvente hvordan en slik satsing eventuelt blir organisering, og søke et tett samarbeid med Innovasjon Norge når det skulle bli aktuelt. 14

15 Vedlegg AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2007 Målene for profileringsarbeidet viser til store utfordringer for Osloregionen. Gjennom den felles plattform som er skissert i profileringsstrategien er det en ambisjon å legge til rette for en økt satsing og et tettere samarbeid mellom offentlige og private aktører i regionen i årene som kommer. Nedenfor følger en oversikt over hvilke aktiviteter som vil prioriteres Innenfor rammen av årets budsjett. 1. Prioriterte aktiviteter i 2007 Profileringen av Osloregionen har aktiviteter innen tre hovedkategorier: 1) innhold og profileringsmateriell; 2) PR og markedsføring og 3) servicekontor og samordning. Flere av aktivitetene bygger på tett samarbeid mellom offentlige og private aktører. Innhold og profileringsmateriell PR og markedsføring Servicekontor og samordning MÅL 1: KJENNSKAP MÅL 2: REKRUTTERING MÅL 3: INVESTERINGER MÅL 4: INTERNASJONALISERING Å bidra til økt kjennskap til Osloregionen er et sentralt mål for profileringen som også er tett koblet til de øvrige mål som er definert. Økt kjennskap står sentralt som en viktig forutsetning for å tiltrekke investeringer og kunnskapsarbeidere, og skape et omdømme for regionen og dens næringsklynger som kan bidra positivt til bedrifter og klyngers internasjonalisering. Aktiviteter knyttet til økt kjennskap er således en hovedprioritet i markedsføringen. I tillegg vil OT i 2007 satse spesielt på å legge grunnlaget for økt rekruttering gjennom et forprosjekt som skal belyse interessen for et felles rekrutteringsprosjekt. OT har også en funksjon som servicekontor og mottaksapparat for utenlandske henvendelser om Osloregionen som en næringsregion. Det omfatter alt fra informasjon og kontakter til tilretteleggelse av møter og besøksprogram. Det vises for øvrig til pkt 6 i strategiplanen for en nærmere presisering av oppgaver og ansvar i profileringsarbeidet. 1.1 Innhold og profileringsmateriell Arbeidet med å styrke kjennskapen til Osloregionen og yte service overfor målgruppen forutsetter at informasjonsgrunnlaget og profileringsmateriellet til enhver tid er av god kvalitet og i henhold til etterspørselen. Det vil oppdateres generell regioninformasjon som inkluderer fakta, statistikk og informasjon om sentrale lokaliseringsfaktorer og kvaliteter ved regionen, samt næringsspesifikk informasjon om fortrinn og muligheter i regionens fem sterke 15

16 næringsklynger. I tillegg til nye websider, skal informasjonen presenteres i form av nye publikasjoner / brosjyrer. Markedsføringen omfatter også diverse research / analyser og utvikling av profilmateriell. I løpet av 2007 vil vi gjennomføre følgende aktiviteter innenfor denne kategorien: INNHOLD OG PROFILERINGSMATERIELL BESKRIVELSE AV AKTIVITET Internett Nye websider Presentere Osloregionen som et sted å leve, arbeide og investere på norsk og engelsk. Inkluderer presentasjoner av næringsklynger og nettverk. Statistikkverktøy System for interaktiv presentasjon av statistikk for Osloregionen på nye websider. Publikasjoner og diverse materiell Regional Index 2006 Norsk publikasjon som presenterer næringsutvikling i Osloregionen. Målgruppe er myndigheter, organisasjoner, næringsliv, FoU og presse. Invest and work in Oslo 2007 Engelsk publikasjon om Osloregionen som sted å leve, arbeide og investere. Gir beskrivelser av relevante tema med fakta og statistikk om Norge og regionen, og er rettet mot utenlandske selskaper, kunnskapsarbeidere og presse. Establishing a Business in Norway Oppdatering og nytrykk av publikasjon. Omhandler sentral informasjon om det å etablere virksomhet; skatt/avgift, regnskap/revisjon, selskapsform m.m. Ferdigstilles i Oslo The Fjord City (cd-rom) Presentasjon av Oslo som fjordby og kunnskapsregion. Fakta om delområdene i fjordbyutvklingen og planer for fremtidig bruk. Rettet mot utenlandske investorer og presse. Brukes på MIPIM-messen. Brosjyre for Osloregionen SWOT-analyse av Göteborg-oslo regionen Presentere Osloregionen og Oslo Teknopols tjenester som servicekontor. Bidra med tekst om Osloregionen til en SWOT-analyse i regi av Göteborg- Oslo samarbeidet. Infopakke maritim Ny kartlegging av maritim klynge i Osloregionen (fem fylker) i samarbeid med OMN. Engelsk brosjyre om maritim klynge. Internett-presentasjon av maritim klynge. Infopakke energi og miljø Internett-presentasjon av energi og miljø Engelsk brosjyre om energi og miljø Infopakke IKT Engelsk brosjyre for profilering av trådløs og mobile teknologier og tjenester. Internett-presentasjon av IKT Infopakke life science Publikasjonen Oslo Knows Bio ferdigstilt i 2006, gjeldende ut året. Egenproduserte CD-rom til messer. Internett-presentasjon av life science Infopakke kultur Engelsk brosjyre for profilering av kulturklyngen Analyse av kulturnæringene i Osloregionen ble ferdigstilt i

17 Internett-presentasjon av kultturklyngen Diverse materiell Oppdatering av profilhåndbok Innkjøp av bilder, billedspill, plakater og andre profilelementer. Research og analyse Innkjøp av diverse publikasjoner og statistikk Løpende oversikt over målgrupper og kanaler i markedsføringen. Løpende oversikt over relevante konkurrenter 1.2 PR og markedsføring For å synliggjøre og markedsføre Osloregionen har vi valgt å legge vekt på flere typer aktiviteter som inkluderer deltagelse på messer og arrangementer, presseservice, presentasjoner, og aktiv bruk av nye websider med relevant informasjon om regionen og næringsklyngene. Rekruttering av kunnskapsarbeidere er et prioritert tema i samtlige næringsklynger, og i løpet av høsten vil det gjennomføres et forporsjekt for å kartlegge interessen for en felles internasjonal rekrutteringskampanje fra Å tiltrekke investeringer og etableringer til Osloregionen forutsetter blant annet at relevante utenlandske bedrifter får kunnskap om regionens fortrinn og muligheter med vekt på våre internasjonalt konkurransedyktige kompetansemiljøer. En proaktiv, profesjonell og målrettet bearbeiding av utvalgte utenlandske bedrifter vil være en effektiv strategi, men forutsetter relativt store ressurser og spisskompetanse om utenlandske markeder. Med dagens ressurssituasjon må Oslo Teknopol begrense sin aktivitet til fortløpende å følge opp henvendelser fra målgruppen, samt utnytte diverse markedsaktiviteter til å søke kontakt med målgruppen. Oslo Teknopol imøteser imidlertid et tett og forpliktende samarbeid med Innovasjon Norge og deres utekontor om en mer offensiv tilnærming til denne målgruppen når en statlig satsing innen inward investment blir nærmere avklart. PR OG MARKEDSFØRING BESKRIVELSE AV AKTIVITET Messer og arrangement OT vil bidra til profilering av Osloregionen og sterke næringsklynger gjennom deltagelse på relevante messer og arrangement internasjonalt og nasjonalt/ regionalt, som beskrevet under. MIPIM 2007 Cannes, mars Ansvar for Osloregionens deltagelse på ledende eiendoms- og byutviklingsmesse. Profilere fjordbyutvikling og Oslo som kunnskapsregion og samarbeide med Gøteborg om investeringsseminar. Oslo Innovation Week Oslo, oktober Bidra til profilering og organisering av arrangementet for å skape økt interesse for Oslo som arena for kunnskap og innovasjon. Diverse konferanser og arrangement Delta på og/eller organisere diverse faglige konferanser og møter med næringsutvikling i Osloregionen som tema. Åpningskonferanse: OMN Oslo, 16. januar Nor-Shipping Lillestrøm/Oslo, juni CO2 Framtidens gull? Oslo, 23. mars Kick-off for etableringen av Oslo Maritime Network som forening. Presentasjon av satsingsområder og fremtidige planer. Profilere maritim klynge i Osloregionen gjennom diverse aktiviterer under messen. Samarbeid mellom Oslo Maritime Nettverk, Nor-Shipping og Oslo Teknopol. Faglig seminar for aktører i klyngen. Fokus på kunnskapsmiljøer innen CO2 i Norge og Osloregionen, og muligheter for økt samarbeid. Arrangeres av 17

18 Institutt for energiteknikk, Universitetet i Oslo og Oslo Teknopol. 3GSM World Congress Barcelona, februar Besøke messen i år som foreberedelse til planlegging av større fellesstand for profilering av norske bedrifter og Norge som arena for mobile og trådløse tjenester og produkter i Samarbeid mellom Innovasjon Norge, IKT- Norge, Trådløs framtid og Oslo Teknopol. Biotech Forum Stockholm, september Bidra til profilering av life science-miljøet i Osloregionen gjennom samarbeid om stand med Gøteborg i regi av Medcoast Scandinavia. BIO 2007 Boston, mai Bidra til profilering av life science-miljøet i Norge og Osloregionen på skandinavisk fellesstand. Samarbeid mellom Innovasjon Norge, Oslo Teknopol og aktører i life science-klyngen. Fokus på Oslo Cancer Cluster. Aqua Nor Trondheim, august Besøke Aqua Nor for å profilere MareLife. Aqua Nor er den viktigste internasjonale begivenhet og det fremste møtested for alle som har tilknytning til fiskeoppdrett. Oslo Triennale 2007 Oslo, 27. september-5. oktober Profilere Norge og Norden som en internasjonal arena for arkitektur og nytenkning. Samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Arkitekturog designhøgskolen i Oslo, Norsk Form, Oslo Arkitekturforening og Oslo Teknopol. OT har spesielt ansvar for å arrangere 6 kveldsmøter om Fjordbyen. Gratis konsert i Bjørvika Oslo, 2. juni Presseservice og nyhetsbrev Funky Oslo nyhetsbrev Gratis konsert på scene ved Oslo S i Bjørvika i forbindelse med Musikkfest Oslo. Markere at Bjørvika er i ferd med å bli en levende del av Oslo sentrum. Arrangør er Oslo Teknopol i samarbeid med Oslo kommune, flere utbyggere, Blå og Musikkfest Oslo. Søke å oppnå positiv redaksjonell omtale i nasjonal og internasjonal presse gjennom proaktiv kontakt og service. Ukentlig norsk nyhetsbrev om næringsutvikling i Osloregionen. Oslo Bio Update Engelsk nyhetsbrev med aktualitetsstoff fra life science-klyngen. Utgis 3-4 ganger pr. år. Rettet mot internasjonal presse, bedrifter og FoU-miljøer, og brukes aktivt i PR-arbeid under internasjonale messer. Pressebearbeiding Løpende vurdere mediemuligheter og spille inn saker knyttet til utvikling i Osloregionen og næringsklyngene. Regionalt/nasjonalt og internasjonalt. Bistå ved pressebesøk til regionen. Medieovervåkning Internett Løpende følge opp journalister for å kartlegge eventuelle artikler publisert som følge av vår presseservice. Nye websider lanseres i september Blir et sentralt verktøy i profileringsarbeidet. Beskrevet under analyse og profileringsmateriell. Rekruttering av kunnskapsarbeidere I løpet av høsten 2007 skal OT gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge interessen for et offentlig / privat spleiselag for å gjennomføre en internasjonal kampanje for rekruttering av kunnskapsarbeidere til Osloregionen og de prioriterte næringsklyngene. Med utgangspunkt i klyngenettverkene vil OT også bistå til aktiviteter for å rekruttere norske kunnskapsarbeidere. Annonser Helsides annonse i Oslo Handelskammers årlige håndbok rettet mot utenlandske kunnskapsarbeidere. Annonse i Structural Change in Europe 5 Cities and Regions Facing up to Change. Oktober Samarbeid med Oslo kommune. Annonse i forbindelse med Nor-Shipping 18

19 Presentasjoner og besøksprogram Presentere Osloregionen og våre tjenester for bedrifter, FoU og myndigheter. Bistå ved besøk til regionen. 1.3 Servicekontor og samordning Oslo Teknopol er et felles mottaksapparat og servicekontor for Osloregionen, og følger opp henvendelser fra utenlandske selskaper, kunnskapsarbeider og journalister som søker informasjon og fakta om Osloregionen som nærings- og kunnskapsregion. Denne funksjonen skal profileres slik at det er klart for målgruppene hvor de kan henvende seg for å få oversikt over relevante ressurser og aktører. Det er også prioritert å samordne aktiviteter med Innovasjon Norge og andre relevante aktører i virkemiddelapparatet. Spesielt relevant er et tettere samarbeid i forbindelse med implementering av nasjonale strategier for omdømmebygging og tiltrekking av utenlandske investeringer og etableringer, når disse er nærmere avklart. SERVICEKONTOR OG SAMORDNING BESKRIVELSE AV AKTIVITET Oppfølging og service Fortløpende følge opp henvendelser fra målgruppene om Osloregionen som sted å leve, arbeide og investere. Kontinuerlig oppdatere oversikt over relevante aktører, ressurser og regelverk for utenlandske etablerere og arbeidsinnvandrere. Presentasjonsrunder Informere kommuner, fylker, virkemiddelapparat og samarbeidspartnere forøvrig om Osloregionens satsingsområder og aktiviteter. Identifisere samarbeidsområder og avklare rolledeling. Oppfølging av nasjonale strategier Søke samarbeid og samordning med Innovasjon Norge / UD i forbindelse med implementering av omdømmestrategi og tiltrekking av utenlandske investeringer i FoU. 2. MÅLING AV RESULTATER Å styrke regionens internasjonale synlighet og merkevare forutsetter langsiktighet og ressurser over tid. Overordnet skal markedsføringen bidra til Osloregionens langsiktige visjon om å bli en av Europas mest innovative regioner innen Samtidig er Osloregionens ressurser til markedsføring meget beskjedne sammenlignet med våre konkurrenter i andre nordiske og europeiske regioner. Å måle nytten eller effekten av en profileringssatsing er vanskelig. Ofte er det ikke klart i hvilken grad endringer hos brukere og i samfunnet er påvirket av virksomhetens aktiviteter i forhold til andre, utenforliggende forhold. Målet må derfor være å gi et helhetlig og balansert bilde av virksomhetens resultater i lys av strategi og mål, og i lys av de ressurser som er tilgjengelige. Det innebærer at resultatene ikke bare må måles i kvantitative termer, men også vurderes og settes inn i en sammenheng. Et enkeltstående resultat på ett bestemt tidspunkt gir begrenset informasjon. Flere resultater over tid gir bedre grunnlag for å trekke konklusjoner. Evalueringer vil også gi mer informasjon og forutsetter grundigere analyser enn det som normalt kan gjøres i den løpende resultatmålingen. Det er definert et sett av resultatindikatorer som vil danne grunnlag for Oslo Teknopol sin rapportering av resultater. Disse er gjengitt i tabellen nedenfor, fordelt etter hovedområdet for 19

20 aktivitet. Antall henvendelser om Osloregionen som en kunnskapsregion og investeringsmål er en sentral indikator for vår rolle som servicekontor for utenlandske henvendelser. Videre vil materiell og markedsaktiviteter som er gjennomført gi en pekepinn på omfanget av den produksjon og aktivitet Oslo Teknopol ivaretar, som også bør evalueres med kvalitative metoder. AKTIVITET RESULTATINDIKATOR Innhold og markedsføringsmateriell: Ferdigstilte nye websider i september 2007 Trafikk på nye websider Ferdigstilte publikasjoner / brosjyrer / materiell PR og markedsføring: Antall nyhetsbrev og abonnenter Antall kontakter med journalister og artikler generert Antall/evaluering av messer og arrangement Antall annonser Sluttrapport med anbefalinger fra forprosjekt om rekruttering Antall presentasjoner og besøksprogram Servicekontor og samordning: Antall henvendelser Tiltak rettet mot samordning og samarbeid i regionen 3. BUDSJETT 2007 Oslo Teknopols totale budsjett for profileringsarbeidet i 2007 er på vel NOK 7 mill. Av disse kommer NOK 2 mill. via Oslo Teknopols grunnbevilgning fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Gjennom tiltak for internasjonal profilering i Regionalt Utviklingsprogram 2007 bidrar Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Innovasjon Norge videre med totalt NOK 2,75 mill. Offentlige partnere bidrar også med tilskudd til utvalgte enkeltiltak. Innovasjon Norge har bevilget NOK ,- til gjennomføring av et forprosjekt for internasjonal rekruttering i Samarbeidsalliansen Osloregionen bidrar med totalt NOK ,- i inneværende år til medfinansiering av konkrete tiltak, hvorav NOK til forprosjekt om rekruttering. I forbindelse med gjennomføringen av MIPIM 2007 bidrar Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge med totalt NOK ,- i tilskudd, mens næringslivet bidrar med NOK ,- til messen. Det er viktig å presisere at budsjettinntektene som skissert ovenfor er knyttet til Oslo Teknopols kostnader til gjennomføring av skisserte aktiviteter. Totalt er om lag 8 stillinger tilgjengelig for informasjon og markedsføring i 2007, inkludert administrasjon og ledelse. Utover kostnader til infrastruktur og personell, dekker inntektene løpende utgifter knyttet til produksjon av diverse materiell og gjennomføring av markedsaktiviteter. I noen tilfeller er aktivitetene spleiselag mellom Oslo Teknopol og andre aktører, hvor OTs eller regionens bidrag til aktivitetene synliggjøres gjennom budsjettet og aktivitetene som er presentert her. Næringslivets bidrag til fellesaktiviteter i prosjekter hvor OT ikke har budsjettansvar er således ikke synlig i denne planen. Som et fellesorgan for profilering er det imidlertid et mål for Oslo Teknopol å få til en tettere samordning av ressurser og økt medfinansiering fra næringsklyngene i fremtidige aktivitetsplaner. 20

UTKAST EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN MARKEDSPLAN 2007. Oslo Teknopol IKS

UTKAST EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN MARKEDSPLAN 2007. Oslo Teknopol IKS UTKAST EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN MARKEDSPLAN IKS FORORD Denne markedsplanen beskriver den strategisk tilnærmingen til profilering av Osloregionen som et sted å arbeide og investere. Osloregionen

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen

Saksfremstilling. Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen 1 Saksfremstilling Felles profilering: En kunnskapsprofil for Osloregionen Sak 44/07: Styremøte i Osloregionen 26.06.06 Saksansvarlig: Kari Garmann, Osloregionens sekretariat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering?

Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Hva vet vi om Osloregionens attraktivitet som næringsregion? - og hva betyr det for internasjonal profilering? Fredrik Winther Daglig leder Oslo Teknopol Samarbeidsrådet 28.mai 2013 Foto: SEA Osloregionen

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet 02.11.05 1 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen,

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Klyngesamarbeidet i Oslofjordregionen Innledning på Verdiskapningsforum Østfold Knut Halvorsen Daglig leder Oslo Teknopol IKS 4 mars 2009

Klyngesamarbeidet i Oslofjordregionen Innledning på Verdiskapningsforum Østfold Knut Halvorsen Daglig leder Oslo Teknopol IKS 4 mars 2009 Klyngesamarbeidet i Oslofjordregionen Innledning på Verdiskapningsforum Østfold Knut Halvorsen Daglig leder Oslo Teknopol IKS 4 mars 2009 Foto: SEA 4 3/17/2009 3/17/2009 HVORDAN UTVIKLE KONKURRANSEDYKTIGE

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold Næringsriket Østfold 30. mai 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Norsk miljøforskning anno Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger

Norsk miljøforskning anno Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger Norsk miljøforskning anno 2010 Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger Norsk miljøforskning anno 2010 Ny forskningsmelding Status Samfunnsutfordringer og internasjonalisering

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Etablering av Invest in Agder

Etablering av Invest in Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/69-2 Saksbehandler Kjell Pedersen-Rise Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Etablering av Invest in Agder 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer