Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi"

Transkript

1 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33

2 2 YARA norge Nr. 2, Innholdsfortegnelse Innhold Side Leder, Knut Røed:Trenger vi norsk matproduksjon? Side Hovedsak: Økt norsk kornproduksjon Side Stor avlingsøkning med optimal dyrking Side Årets Yara-stipendiater Side Hovedsak: Mindre fosfor i bondens gull Side Mindre fosfor i bondens gull Side Landbruket er for Nederland det olje- og gassvirksomheten er for Norge Side Hovedsak: Presisjonsjordbruk del av løsningen Side Sans for N-sensor Side Hovedsak: Gjødsling øker skogens verdi Side Lønnsomt for skogeierne - godt for klima Side Ny og nyttig informasjon MILJØMERKET 241 Trykksak 652 Gjødselaktuelt Redaktør: E engebret Dæhlin Ansvarlig redaktør: Knut Røed Foto: Yara, Håvard Simonsen Grafisk produksjon: Digitalfabrikken AS, digitalfabrikken.no Trykket av: Pro-X As, Utgitt av: Yara Norge AS, november 2011 Denne trykksaken er miljøvennlig og merket med svanen.

3 YARA Nr. 2, norge Leder: Knut Røed 3 leder: knut røed Spørsmålet om vi skal produsere mat i Norge eller om vi heller bør importere den maten vi trenger, kommer stadig opp i nyhetsbildet. Vi er av den klare oppfatning at matproduksjonen bør økes, både i Norge og globalt. Med forventet befolkningsvekst både her i landet og i resten av verden, er det et stort behov for økt produksjon i årene framover. Og økningen må i stor grad komme fra arealer som allerede er i drift. Trenger vi norsk matproduksjon? Norge er et rikt land som har gode muligheter til å importere det vi ikke selv produserer. Mange hevder at det vil være bedre å la andre land som har bedre klimatiske forhold produsere maten for oss. Det gjør vi da også allerede i stor grad. Ifølge beregninger som NILF har gjort, anslås den reelle selvforsyningsgraden i Norge til å være godt under 50 %. Forbruket av mat i Norge stiger med økende befolkning og velstand. Samtidig har vi sett at produksjonen ikke følger samme utvikling. Nedgangen i fulldyrka areal har gått ned med hele dekar siden år Kornproduksjonen i Norge har stagnert og har ikke vist noen økning siden 1980-tallet. Spørsmålet er om vi kan basere oss på økende andel importerte matprodukter i årene framover. De globale utfordringene er store. I løpet av de neste 50 årene må det produseres like mye mat som man gjorde de forrige årene til sammen. Vi har allerede erfart at enkelte land legger restriksjoner på eksport av korn for å sikre at de har nok til sin egen befolkning. Så det er ingen selvfølge at andre vil produsere maten for oss på lang sikt. Det vil også være et moralsk spørsmål om det er riktig å gjøre det i en verden hvor det er mangel på mat. De senere årene har mye av landbruksforskningen i Norge fokusert på miljøutfordringer og reduserte innsatsfaktorer. Vi er derfor glade for å kunne være med i et nytt prosjekt hvor hovedmålet er å igjen øke kornproduksjonen i Norge. Prosjektet skal gå over 3 år og er et samarbeid mellom Bioforsk og aktører i landbruksbransjen. Du kan lese mer om prosjektet i dette nummeret av Gjødselaktuelt. Vi håper det vil være et av flere viktige bidrag til økt matproduksjon i Norge i årene framover. Det er det behov for! Knut Røed er sivilagronom fra UMB, har arbeidet i Yara siden 1995, både i Norge og internasjonale markeder. stilling: Salg- og markedsansvarlig for Yaras virksomhet i Norge og Sverige. sak: Skal vi opprettholde selvforsyningsgraden i Norge framover, er det avgjørende at det igjen stimuleres til økt avling.

4 4 YARA norge Nr. 2, Økt norsk kornproduksjon

5 YARA Nr. 2, norge Økt norsk kornproduksjon 5 Økt norsk kornproduksjon Stort potensial Forsøk viser at mer intensiv oppfølging i vekstsesongen kan gi store avlingsøkninger. MÅ ØKE Norges kornproduksjon må økes med 20 prosent fram mot MANGE TILTAK Det kreves samarbeid om mange tiltak for å oppnå en stor, bærekraftig norsk kornproduksjon. nyhetsmelding: Store avlingsøkninger I det nye prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» er det i år oppnådd avlingsøkninger på kg bygg pr. dekar ved intensiv dyrking. Prosjektet, som ble initiert av Yara, er et ledd i arbeidet for å stimulere til mer norsk korn. Forskerne studerer betydningen av god agronomisk oppfølging med gjødsling, soppbehandling, vekstregulering osv., samt hvilke faktorer som virker begrensende på avlingsnivået i Norge. I år ble det også kartlagt hvor lenge åkeren tålte å stå ute i den regnfulle høsten, før avling og kvalitet ble vesentlig redusert.

6 Stor avlingsøkning med optimal dyrking av: HÅVARD SIMONSEN De første resultatene fra prosjektet «Økt norsk kornproduksjon» viser stor og lønnsom avlingsrespons på dyrkingstekniske tiltak. Foreløpige tall indikerer kg mer pr. dekar i byggåkre som følges opp med vekstregulering, soppbehandling og tilleggsgjødsling i forhold til åkre som «glemmes» etter våronna.

7 YARA Nr. 2, norge Økt norsk kornproduksjon 7 Det er satt nytt fokus på behovet for å øke norsk kornproduksjon. Vi blir én million flere nordmenn i 2030, og skal vi opprettholde norsk selvforsyning må kornproduksjonen økes med 20 prosent for å holde tritt med etterspørselen fra en raskt voksende befolkning. De siste årene har imidlertid utviklingen gått i motsatt retning. Kornarealet er redusert og avlingene har stagnert. Samlet norsk kornproduksjon har i realiteten stått på stedet hvil siden 1980-tallet. Dette er bakgrunnen for etableringen av det 3-årige prosjektet «Økt norsk kornproduksjon». Store utslag Nå foreligger de første resultatene fra årets forsøk. De viser at mer intensiv oppfølging kan gi rundt 30 prosent høyere avlinger enn om man lar åkeren «seile sin egen sjø». Resultatene er ikke ferdig beregnet, men de foreløpige tallene indikerer avlingsforskjeller på godt over 100 kg/daa i åker uten oppfølging og åker som har fått mer intensiv behandling. Det er ikke tvil om at tiltakene som er satt inn, har vært lønnsomme, sier forskningsleder Bernt Hoel ved Bioforsk Øst Apelsvoll, som er prosjektleder for «Økt norsk kornproduksjon». Avlingsforsøkene utføres i bygg. Årets forsøk har bestått av fem felt, fire på Østlandet og ett i Trøndelag, der en sammenligner ulike behandlingsregimer med åker som ikke får oppfølging etter ugrassprøyting på forsommeren (se tabell 1). Det er imidlertid svært viktig å huske at dette er foreløpige resultater basert på relativt få felt utført i én vekstsesong. All bruk av vekstregulering, plantevernmidler og gjødsel skal skje etter nøye vurderinger av behovet i den enkelte åker. Unødig intensiv behandling er uheldig både for lønnsomhet og miljø, understreker han. Kartlegger begrensninger Foruten feltforsøkene, vil forskerne gjennom prosjektet også kartlegge nettopp hvilke faktorer som virker begrensende på avlingsnivået i Norge. Det kan dreie seg om alt fra vær og klima, via dyrkingspraksis til politiske rammebetingelser. Her vil det bli foretatt en gjennomgang og systematisering av eksisterende kunnskap. Dette arbeidet er foreløpig i en tidlig fase. Det er første gang på mange år at et prosjekt setter så tydelig fokus på avlingsnivået, og det vil være interessant å avdekke forhold som kan forklare at avlingene har stagnert de siste årene. Avlingsnivået i praksis viser at man ikke klarer å utnytte potensialet som ligger i nye kornsorter, påpeker Hoel. Dyrkingsregimer Tabellen under viser forsøksplanen som er gjennomført i Samme plan er fulgt i fem felt hos Norsk Landbruksrådgiving SørØst, Hedmark Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag og Bioforsk Øst Apelsvoll (to felt). Avlingsnivået i praksis viser at man ikke klarer å utnytte potensialet som ligger i nye kornsorter. bernt hoel "Forskningsleder, Bioforsk aktuell: bernt hoel Forsker ved Bioforsk: Bernt Hoel er prosjektleder. Han arbeider som forskningsleder for seksjon korn i Bioforsk. Ingen overraskelser Resultatene Gjødselaktuelt har hatt tilgang til er basert på rå avlinger og ikke omregnet til tørr vare (15 prosent vann). De må derfor leses med forbehold. Forskjellene er likevel så tydelige at de opplagt forteller mye om avlingspotensialet. Grunngjødsling følger bondens gjødslingsplan. Tabell 1: Forsøksplan 2011 Ledd BBCH* 21 Gjødsling BBCH Vekstregulering BBCH Soppbehandling BBCH Soppbehandling Resultatene er vel ingen stor overraskelse hverken for forskere, rådgivere eller kornbønder, men de gir en god illustrasjon på hvor store forskjellene i avlingsnivå faktisk kan være mellom ulike driftsintensiteter, sier Hoel. AVLINGSFORSØK: Tidligere leder ved Bioforsk Øst, Hans Stabbetorp, hjelper til med høsting av forsøksfeltet på Apelsvoll 12. august, sammen med forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen og forsøkstekniker Oddvar Bjerke (på treskeren). A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Grunngjødsling + 2 kg N + 4 kg N Grunngjødsling + 2 kg N + 4 kg N Grunngjødsling + 2 kg N + 4 kg N Grunngjødsling + 2 kg N + 4 kg N 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 30 ml Moddus 60 g Acanto Prima 60 g Acanto Prima 60 g Acanto Prima 60 g Acanto Prima 60 g Acanto Prima 60 g Acanto Prima 75 ml Delaro 75 ml Delaro 75 ml Delaro * BBCH beskriver kornets utviklingsstadie

8 høstetidspunkt Forsker Unni Abrahamsen i forsøksfeltet for høstetidspunkt. Bildet er tatt 12. august, knappe to uker etter at Tiril-bygget var modent. Fortsatt var avlingsnivået høyt, men nedbrytingen av plantene er startet. Unni Abrahamsen er en av flere forskere som jobber med prosjektet.

9 YARA Nr. 2, norge Økt norsk kornproduksjon 9 Tålte tre uker regn Tidligbyggsorten Tiril klarte seg godt gjennom tre uker med regn i høst uten å tape særlig avling. Men deretter falt avlinga dramatisk. Det viser en svært interessant høstetidsundersøkelse som forskerne ved Bioforsk Øst Apelsvoll la inn i prosjektet «Økt norsk kornproduksjon». Dette forsøket ble jo meget relevant i 2011 med all nedbøren og de vanskelige innhøstingsforholdene vi fikk. Vårt utgangspunkt har vært at det i praktisk jordbruk ikke alltid er like lett å høste åkeren til rett tid, og vi ønsket å belyse hva høstetidspunktet betyr. Vi anla et felt med Tiril bygg der alle forsøksruter fikk lik behandling fram til tresking. De første rutene ble tresket i begynnelsen av august. Deretter ble nye ruter tresket henholdsvis ca. en, to, tre og fire uker senere, forteller forskningsleder Bernt Hoel ved Bioforsk Øst Apelsvoll. Det kom store nedbørsmengder også på Apelsvoll i august og det regnet flere dager mellom alle høstetidspunkt. Avlingene lå mellom 550 og 600 kg/daa under tresking både 4., 12., 18. og 23. august. Ved neste tresking 1. september var avlingen mer enn 100 kg/daa lavere. Det er også et klart fall i hektolitervekt, og dette kom tidligere enn avlingssvikten. Det er viktig å understreke at dette var stående åker. Men selv ved store nedbørsmengder tålte altså den stående byggåkeren en betydelig utsettelse av treskinga. Denne enkle undersøkelsen gir nyttig informasjon med hensyn til hva som skal prioriteres ved tresking under vanskelige forhold. Også dette er kunnskap som er viktig for å få opp den norske totalavlinga, sier Hoel. Undersøkelsen gir nyttig informasjon med hensyn til hva som skal prioriteres ved tresking under vanskelige forhold. bernt hoel "Forskningsleder, Bioforsk Foreløpige tall viser at det ikke ble noe avlingstap de første tre ukene, men deretter gikk avlingen betydelig ned, sier Hoel. Kan berge selvforsyningen Avlingsøkninger på kg/daa er svært interessant i forhold til norsk selvforsyning av landbruksvarer. Det må produseres rundt 20 prosent mer norske landbruksvarer for å holde tritt med befolkningsøkningen fram mot 2030, og her er korn en nøkkelfaktor. Dersom vi forutsetter at det norske kornarealet blir værende på dagens nivå, må avlingene økes med nærmere 100 kg/daa for å oppnå 20 prosent høyere totalproduksjon. Forsøkene i det nye kornprosjektet antyder at det er mulig å oppnå avlingsøkninger i denne størrelsesorden ved mer intensiv drift. Noe av potensialet er imidlertid allerede tatt ut ved at mange dyktige kornprodusenter driver optimalt og oppnår gode avlinger. Men det er også mange som ikke utfører tiltak i åkeren ut fra hva vekstsesongen krever. For eksempel viste en brukerundesøkelse som Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2008 at færre enn halvparten av dyrkerne behandlet sine byggarealer med soppmidler.

10 10 YARA norge Nr. 2, Økt norsk kornproduksjon Håper på grøftetilskudd Jordbruket har sterkt behov for at det igjen blir tilskudd til grøfting. Her i området er det store arealer som ikke er grøftet etter 70- og 80-tallet. tor aalgaard "Gårdbruker Denne jorda har stort dreneringsbehov og grøftene trenger mye oppfølging, sier Tor Aalgaard der han står med nye grøfter på alle kanter. Nå fører han alle grøfter inn i kummer for å lette vedlikeholdet og forlenge levetiden på dreneringen. Aalgaard er en av alt for få som investerer i grøfting. Ingen har god oversikt over situasjonen, men det er bred enighet om at grøftetilstanden i norsk jordbruk er mangelfull. Gamle grøftesystemer bør utbedres eller erstattes, og det er fortsatt store ugrøftede arealer. Samtidig stiller våtere klima, tyngre maskiner og større driftsenheter med knappe tidsmarginer økt krav til drenering for å kunne kjøre under forhold som ikke skader jordstrukturen og plantenes vekstforhold. Både forskningsmiljøer og næringen selv har pekt på at dette er en viktig årsak til at kornavlingene i Norge har stagnert. Både dyrkings- og avlingsmessig har vi erfart at grøfting betyr mye. Vi grøftet ca. 60 dekar i fjor, og der har vi aldri hatt slik åker som vi hadde i år, forteller Aalgaard. Tar ondet ved roten I høst grøfter han dekar planeringsjord hjemme på Ålgård i Sørum i Akershus. Planeringen er en del av et gammelt rasområde med svært varierende jordarter og krevende forhold. Her er det både leire, sand og myr, og vi er plaget med mye jernutfelling som tetter drensrørene. Hver vår bruker vi minst ei uke med traktorgraver og stakeutstyr for å få gamle renner til å gå ordentlig. Det må vi, ellers får vi ikke kjørt her, forteller Aalgaard. Nå tar han imidlertid «ondet ved roten». Alle suge- og samlegrøfter føres inn i kummer, slik at rørene kan spyles fra noen få punkter. Dette bør gjøre vedlikeholdsarbeidet mye enklere, sier Aalgaard. Trenger tilskudd Metoden er effektiv, men dyr. Det må grøftes flere meter per dekar fordi grøftene blir liggende tettere inn mot kummene, og kummene er dessuten kostbare. Vi har imidlertid fått SMILmidler til graving og nedsetting av kummer basert på Miljøplan trinn 2 for gården, forteller Aalgaard. Men dette er ikke nok. Jordbruket har sterkt behov for at det igjen blir tilskudd til grøfting. Her i området er det store arealer som ikke er grøftet etter 70- og 80-tallet, og på mange mindre bruk tror jeg ikke det vil bli grøftet på nytt hvis ikke tilskuddet kommer tilbake, sier Aalgaard. Selv tar han med et mindre areal på en nabogård som han leier, blant annet for å få bedre arrondering. På en annen eiendom han leier, har eieren selv grøftet. Forskjellene gjenspeiles i leieprisene. Nå tar vi det mest akutte. Så håper vi på grøftetilskudd. Kommer det, tar vi mer, sier Aalgaard : tenker vedlikehold: Tor Aalgaard fører alle suge- og samlegrøfter inn i kummer for å forenkle vedlikeholdet.

11 YARA Nr. 2, norge Yara-stipendiater 11 Årets Yara-stipendiater av: ANDERS ROGNLIEN Yara håper at Yara-stipendet vil bidra til at flere studenter velger å studere plantekultur. Selv om det er relativt få studenter som søker plantekultur, har det de to første årene med Yara-stipend vært svært gode søknader å velge blant. Årets tildelinger viser at det foregår mye spennende forskning ved UMB innen fagfeltet jord- og plantekultur. Her følger en kort beskrivelse av årets Yara-stipendiater: Jan Frode Vedvik (34 år, fra Flatanger, Nord-Trøndelag) Oppgave: Fosfordynamikk i dyrka jord med basis i langvarige feltforsøk Problemstilling: Studere hvordan gjødsling med fosfor over lang tid har påvirket innholdet av ulike P-fraksjoner i jorda i to feltforsøk på lettleire og stiv leire og hvordan gjødslingsmengdene påvirker opptaket av fosfor i plantene. Resultatene fra langtidsforsøkene vil øke kunnskapen om hvordan samspillet mellom fosfor i jord og gjødsling påvirker innholdet av fosfor i avlingen, og hvorvidt prinsippet om balansegjødsling etter dagens praksis ved P-Al nivåene 5-7 gir akseptable avlingsnivå og kvalitet. Christin Anstensrud (23 år, fra Våler, Østfold) Oppgave: Produksjon av soppgifter i matkorn Problemstilling: Målet med oppgaven er å studere når genene som aktiverer mykotoksinproduksjon i havre er aktive, og om ulike arter av fusarium påvirker toksinproduksjonen hos hverandre. Genene som er nødvendige for at mykotoksinproduksjon i sopp skal forekomme, er kjent. Det man ikke vet så mye om, er hva som skal til for å gjøre disse genene aktive, dvs. når de produserer mykotoksiner. Samarbeidspartner er Bioforsk Plantehelse. Hans Håkon Helmen (27 år, fra Gran, Oppland) Oppgave: Utfordringer relatert til varierende lysforhold ved bruk av Yara N-sensor i Norge og vurdering av systemets egnethet for norske jordbruksforhold. Problemstilling: Hvilken effekt har solens skiftende innstrålingsvinkel på Yara N-sensorens funksjonalitet ved N-gjødsling og åkersprøyting i Norge? Hvilke brukererfaringer vedrørende Yara N-sensor systemet finnes i Sverige og hvordan kan disse utnyttes ved anvendelse av systemet i norsk jordbruk. Tove Sundgren (26 år, fra Lidköping, Sverige) Oppgave: Effekten av jordpakking på utnyttelsesgraden av nitrogen Problemstilling: Jordpakking gir reduserte avlinger, ofte med lav kvalitet. Økt nitrogengjødsling kan kompensere jordpakking, men har økonomiske og miljømessige konsekvenser. Oppgaven tar sikte på å undersøke nitrogeneffektiviteten ved ulike pakkingsgrader, og hvordan kvalitet og avling påvirkes ut fra ulike pakkingsgrader og gjødselstyrke. Samarbeidspartner er Bioforsk Øst Apelsvoll. Yara-stipendiater: Fra venstre: Christin Anstensrud, Hans Håkon Helmen, Tove Sundgren og Jan Frode Vedvik. For å stimulere flere studenter til å studere plantekultur har Yara lansert et studiestipend ved UMB. Det deles ut inntil 4 stipender årlig pålydende kroner hver. Stipendet deles ut fra en samlet vurdering, men det er et ufravikelig krav at stipendiatenes masteroppgave skal fokusere på økt matproduksjon eller tiltak som gir forbedret kvalitet i fôr eller matvarer. Yaras målsetning er at fokuset på økte avlinger og forbedret matkvalitet skal bidra til at norske gårdbrukere møter disse studentene som faglige sterke landbruksrådgivere om noen år.

12 12 YARA norge Nr. 2, Mindre fosfor i bondens gull

13 YARA Nr. 2, norge Mindre fosfor i bondens gull 13 Mindre fosfor i bondens gull bør justeres Normtallene for husdyrgjødslas verdi bør justeres. gjødselplanlegging Lavere næringsinnhold i husdyrgjødsel bør korrigeres i gjødselplanleggningen. næringsinnholdet Driftsintensiteten på gårdsnivå påvirker næringsinnholdet i gjødsla. nyhetsmelding: Viktig ressurs Husdyrgjødsel er en ressurs som må utnyttes best mulig. Rask nedmolding sikrer god utnyttelse av næringsstoffene. Nye målinger av næringsinnholdet i husdyrgjødsel viser at den inneholder mindre fosfor enn tidligere. Skal Husdyrgjødsla utnyttest optimalt, forutsettes det at normtallene for næringsinnhold er korrekte.

14 14 YARA norge Nr. 2, Mindre fosfor i bondens gull Mindre fosfor i bondens gull av: anders rognlien Nye analyser av næringsinnholdet i husdyrgjødsel fra storfe viser stor variasjon, og det er grunn til å stille spørsmål om normtallene for husdyrgjødsla bør korrigeres. Bioforsk har i perioden analysert 109 prøver av blautgjødsel for storfe. Analysene viser at blautgjødsla inneholder mindre næringsstoffer enn normtallene tilsier. Dette er ikke uventet, fordi normtallene for gjødselverdien av husdyrgjødsla stammer fra 80-tallet og både gjødsling, fôringsstrategier og ytelsesnivå i melkeproduksjonen er betydelig endret siden den gang. Gamle normtall De gamle normtallene for storfe viser at blautgjødsel fra storfe (8 % tørrstoff) inneholder 3,9 kg nitrogen (hvorav 2,3 kg er som ammonium- N), 0,67 kg fosfor og 3,3 kg kalium pr. tonn. Hva viser nye målinger? Bioforsk har samlet inn prøver fra husdyrgjødsel fra flere fylker, med særlig vekt på situasjonen i Rogaland, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland. Analysene av næringsinnholdet i blautgjødsla viser stor fylkesvis variasjon, og det er betydelig mindre mengde nitrogen, fosfor og kalium i blautgjødsla fra Oppland og Hedmark sammenlignet med prøvene analysert i Nord-Trøndelag og Rogaland. Forklaringen på denne variasjonen kan muligens være at man i kystnære strøk velger å slå enga noe tidligere og at milde vintre langs kysten gjør at gårdbrukerne har klimatiske rammevilkår som gir en mer optimal fôrdyrking. En annen forklaring kan muligens være at man i innlandet utnytter beiteressurser på en annen måte enn i intensive landbruksområder som Rogaland og Nord-Trøndelag. Snittallene fra de nye blautgjødselprøvene viser at tørrstoffprosenten er ca. 6 %. Analysene viser dessuten at blautgjødsla inneholder henholdsvis 3,1 kg nitrogen (hvorav 1,7 kg er som ammonium-n), 0,46 kg fosfor og 3,4 kg kalium pr. tonn : sparer miljøet: Nedfelling av blautgjødsel reduserer tapet av nitrogen.

15 YARA Nr. 2, norge Mindre fosfor i bondens gull 15 Praktikerens fokus De færreste storfebønder har rutiner på å ta kjemiske analyser av husdyrgjødsla før spredning. I de fleste tilfeller vil de derfor forholde seg til gjødslingsnormen for blautgjødsel (8 % tørrstoff) når de planlegger årets gjødsling. Legger gjødslingsplanen opp til at det skal spres 3 tonn pr. daa, vil gårdbrukeren følge dette rådet uavhengig av tørrstoffinnholdet i blautgjødsla. Resultatet blir at veksten tilføres mindre nitrogen og fosfor enn planlagt, mens kaliumtilførselen synes å være i tråd med anbefalt norm (se tab. 1). Nitrogen Fosfor Kalium Tørrstoff % Totalt (kg/3 tonn) Ammonium-N (kg/3 tonn) (kg/3 tonn) (kg/3 tonn) Tabell 1. Innholdet av næringsstoffer i 3 tonn blautgjødsel ut fra gjødselprøver i fylkene Rogaland, Nord- Trøndelag, Hedmark og Oppland. Gammel norm 8 11,7 6,9 2,1 9,9 Rogaland 6 10,2 6,3 1,6 11,7 Nord-Trøndelag 6 9,9 5,7 1,3 10,8 Hedmark 6 9,0 5,4 1,4 10,5 Oppland 6 8,1 4,5 1,2 9,0 I praksis vil en gårdbruker dermed spre vesentlig mindre nitrogen og fosfor enn gjødselplanen anbefaler. Det er i denne forbindelse viktig å understreke at det er stor variasjon i næringsinnholdet i blautgjødsla mellom gårder med ulike fôringsstrategier. Ønsker gårdbrukeren sikre svar på verdien av gjødsla, er det best å foreta en kjemisk analyse etter at blautgjødsla er rørt opp. Driftsintensitet Bioforsk har også vurdert hvordan driftsintensiteten på gårdsnivå påvirker næringsinnholdet i blautgjødsla. Styrken på nitrogengjødslingen og slåttetidspunkt er blant de viktigste faktorene som avgjør proteininnholdet i graset og dermed hvor mye nitrogen som blir med i fôringsrasjonen, som i sin tur vil påvirke næringsinnhold i husdyrgjødsla. Selv om det er få blautgjødselprøver i utvalget er det likevel interessant å se hvordan næringsinnholdet varierer i blautgjødsla som følge av ulik grovfôrkvalitet (se tab. 2). Selv om det er få analyser er det en klar tendens til at svak gjødsling i gras kombinert med sen slått senker næringsverdien i blautgjødsla det påfølgende året. En gårdbruker som gjødsler svakt og utsetter slåtten grunnet dårlig vekst i enga, bør være forberedt på at blautgjødsla det påfølgende året har vesentlig lavere gjødselverdi enn det normene tilsier. Gjødsling Slått Antall prøver Nitrogen Fosfor Kalium Totalt (kg/tonn) Ammonium-N (kg tonn) (kg/tonn) (kg/tonn) Svak Vanlig 10 2,7 1,5 0,46 3,4 Sen 3 2,9 0,9 0,50 2,0 Sterk Tidlig 17 3,3 1,9 0,50 4,1 Tabell 2: Næringsinnhold i blautgjødsel i forhold til driftsintensiteten året før (kg pr. tonn) (Kilde: Daugstad, Bioforsk) Vanlig 40 3,0 1,7 0,43 3,2 Sen 3 2,9 1,2 0,38 2,6 Total 73 3,0 1,6 0,45 3,4

16 16 YARA norge Nr. 2, Mindre fosfor i bondens gull tabell 3: Standardverdier for blautgjødsel. Næringsinnholdet oppgitt som antall kg pr. tonn med henholdsvis 8 % tørrstoff og 6 % tørrstoff. Normtall Tørrstoff Nitrogen Fosfor Kalium % Totalt (kg/tonn) Ammonium-N (kg/tonn) (kg/tonn) (kg/tonn) Gjødselnorm 8 3,9 2,3 0,67 3,3 Korrigert gjødselnorm 6 2,9 1,7 0,50 2,5 01: dgi: Rogaland er et område som satser mye på miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Forskningens fokus Fra et forskningsperspektiv er det ikke mulig å sammenligne den gamle husdyrgjødselnormen med de nye målingene uten å korrigere for tørrstoffprosent på henholdsvis 8 og 6%. Korrigeres den gamle normen ned til 6 % tørrstoff, blir næringsinnholdet i ett tonn blautgjødsel redusert tilsvarende. De nye analysene viser 10% lavere fosforinnhold, mens kaliuminnholdet er noe høyere når gjødselnormen korrigeres for tørrstoffinnhold (se tab. 3).

17 YARA Nr. 2, norge Mindre fosfor i bondens gull 17 Husdyrgjødsel-lager Best utnyttelse av blautgjødsla får man om gjødsla kan spres om våren, men dette forutsetter at man har ett års lagerkapasitet for husdyrgjødsla. Dessverre er det stort sprik mellom norske og svenske normer for hvor mye husdyrgjødsel ei ku skiller ut på årsbasis. I Sverige skiller man blant annet på gjødselmengden ut fra kuas ytelsesnivå, mens i Norge skilles det ikke på dette (se tab. 4). I de svenske tallene er det regnet på 9% tørrstoff i blautgjødsla og verdiene inkluderer nedbør, vannspill og strø (Nesheim, Bioforsk). Dyreslag Blautgjødsel, l/år Norge (storfe) Mjølkeku * Storfe over 1 år * Storfe 0,5-1 år 5 000* Sverige (storfe) Mjølkeku 6000 kg/år Tabell 4: Standardverdier for blautgjødsel. Volumtall som ligger til grunn beregning av kapasitet på husdyrgjødsellager. (Kilde: Lars Nesheim, Bioforsk) Mjølkeku 8000 kg/år Mjølkeku kg/år Ungdyr over 12 mnd. Ungdyr under 12 mnd *Tallene er ikke medregnet vann og strø. I takt med investeringer i driftsbygninger er det stadig flere gårdbrukere som satser på økt ytelsesnivå i melkeproduksjonen. For å unngå at gjødsellager underdimensjoneres bør man vurdere om de norske tallene for gjødselmengde fra mjølkekyr og ungdyr må justeres. Det er en særdeles kostbar bommert å underdimensjonere gjødsellageret ved planlegging av nye driftsbygninger, ikke minst er det en unødvendig miljøbelastning fordi bonden blir tvunget til å kjøre ut møkk om høsten for å ha lagerplass tilgjengelig på senvinteren : Optimal utnyttelse: Mange har utvidet lagerkapasiteten for husdyrgjødsla slik at mest mulig kan spres om våren og i vekstsesongen.

18 18 YARA norge Nr. 2, Mindre fosfor i bondens gull Kjemisk analyse av husdyrgjødsel Praktisk gjennomføring Prøven tas etter god omrøring, slik at det blir et gjennomsnitt fra hele gjødselkjelleren. Bruk ei bøtte som fylles med prøver fra flere steder i kjelleren, eller fra flere lass. Bland godt. Fra bøtta tas det ut ca. 1/2 liter. Bruk ei prøveflaske eller ei godt reingjort brusflaske til blautgjødsel. Merk flaska med navn og adresse (før fylling) med vannfast tusj. Siden nitrogen er flyktig og lett tapes til luft, er det viktig at prøvene fryses raskt ned og holdes frossen til den analyseres. Pakk prøven i avispapir og plastpose og send den en mandag slik at den ikke blir liggende på posten over helga. Legg ved et ark med navn, adresse, telefonnummer, dato for uttak, type husdyrgjødsel og hvilken analyse som ønskes. Hvem analyserer husdyrgjødselprøvene? Analysene koster fra 600 til rundt 2000 kroner alt etter hvilke analyser som blir gjort. For valg av type analyser og utfylling av rekvisisjonsskjema, ta kontakt med laboratoriene direkte eller snakk med din lokale rådgiver/ringleder. Hvor lang tid tar det? Sendes prøven på mandag, bør du ha mottatt analysesvarene i løpet av ti dager. Laboratorie: Eurofins, tlf ( ), (Kilde: Norsk Landbruksrådgivning) Normtallene for næringsinnhold i husdyrgjødsel bør de endres? Skal husdyrgjødsla utnyttes effektivt, må vi ha oppdatert kunnskap om næringsinnholdet i husdyrgjødsla fra alle de store husdyrslagene. Bioforsk er i ferd med å utarbeide en forskningsrapport på bakgrunn av husdyrgjødselprøvene som er analysert i perioden Denne vil bli publisert på nyåret I tillegg til storfé vil rapporten også vurdere næringsinnholdet i gjødsel fra sau, gris og fjørfe. Stort sprik for sau, gris og fjørfe så langt Kristin Daugstad ved Bioforsk forteller at det er analysert langt flere prøver i 2011 (ca. 100 stk.). Disse er ferdig analysert, men statistikken er ikke ferdig bearbeidet. Så langt kan Bioforsk bare gi foreløpige resultater, men med de nye analysene fra 2011 vil Bioforsk ha sikrere datagrunnlag for å vurdere om gjødselnormene må endres. som er analysert inneholder 10 % mindre fosfor og 25 % mer kalium enn verdiene i den gamle normen. Foreløbige resultater andre husdyr Når det gjelder husdyrgjødsel fra sau, gris og fjørfe er det viktig å være klar over at det er et relativt lite antall prøver som er analysert. Så langt ser det ut til at gjødsel fra både gris og sau inneholder mindre nitrogen og fosfor, og mer kalium enn det dagens normer tilsier. Gjødsel fra fjørfe ser ut til å inneholde mer nitrogen, fosfor og kalium enn det normtallene oppgir (Daugstad, Bioforsk FOKUS 6, 2010). Foreløpige resultater storfe Så langt viser prøvene fra storfe at blautgjødsla

19 YARA Nr. 2, norge Studietur til Nederland 19 Landbruket er for Nederland det oljeog gassvirksomheten er for Norge av: anders rognlien Rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving har sammen med Yara vært på studietur til Nederland for å lære mer om hvordan et av Europas mest intensivt drevne landbruksområder løser sine miljøutfordringer : forsøksgård: Bonden, i midten av bildet, driver en forsøksgård i Nederland med fokus på god utnyttelse av beite. Han fortalte at det største samvirkemeieriet i Nederland nylig har vedtatt høyere melkepris (5 øre/liter) for produsenter som har dyr på beite. Dette vedtaket var gjort, fordi meieriet anså at beitedyr var med å styrke næringens omdømme i samfunnet. Rådgiverne lærte om utfordringene i nederlandsk jordbruk, men det som kanskje gjorde størst inntrykk er hvor intensivt jordbruksdriften er sammenlignet med norske forhold. I Nederland står landbrukssektoren for 10 % av den nasjonale verdiskapningen, og genererer 17,5 % av de totale eksportverdiene. Faktisk er landet verdens nest største eksportør av landbruksprodukter etter USA. Areal er en minimumsfaktor Landarealet i Nederland er i overkant av km 2, og over halvparten av landarealet benyttes til landbruksformål. Den totale belastningen på disponibelt landareal blir dermed en helt annen enn hva vi kjenner fra Norge. Dette må sees i sammenheng med en befolkning på 16,5 millioner innbyggere som også krever plass i form av boområder, industriformål, infrastruktur etc. Nederland importerer store mengder råstoff til kraftfôr-industrien For å beskrive hvor stor importen av råvarer til kraftfôrindustrien i Nederland er, ble det sagt at nederlandske bønder har to hektar i utlandet for hvert hektar de har i hjemlandet. Importen av store mengder kraftfôr gir miljøutfordringer ved at dette genererer store mengder husdyrgjødsel som må spres på den tredjedelen av landbruksarealet som faktisk befinner seg i Nederland. På 90-tallet ble dette

20 20 YARA norge Nr. 2, Studietur til Nederland dilemmaet mer og mer merkbart etter hvert som miljøproblemene økte. Samtidig var husdyrproduksjonen svært viktig for nasjonens økonomi, og det gjorde det nesten utenkelig å redusere intensiteten i husdyrholdet. Nederlandske myndigheter har derfor valgt en strategi hvor de har opprettholdt dyretallet og driftsintensiteten, mens de samtidig prøver å løse problemer knyttet til næringsstoff-overskuddet gjennom teknologiutvikling samt næringsstoffregnskap på gårdsnivå. Dette næringsstoffregnskapet er langt strengere enn hva norske bønder må forholde seg til, men samtidig er miljøutfordringene i nederlandsk jordbruk på et helt annet nivå sammenlignet med norske forhold. I Norge utgjør dyrka mark ca. 3 % av det totale arealet mens landbruksarealet i Nederland utgjør 55 % av landets totale areal. På tross av at landbruksarealet i Nederland bare er litt mer enn det doble av Norges totale landbruksareal, er den nederlandske landbruksproduksjonen nesten 8 ganger høyere : Grovfôranalyser: Vår utmerkede reiseleder Bart Van Gool og Lise Austerheim fra Hordaland Landbruksrådgiving diskuterer tekniske løsninger for uttak av fôrprøver. I Nederland er det innarbeidet praksis at alle mjølkeprodusenter analyserer grovfôret sitt for å optimalisere fôringen.

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri

Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri Levende opptatt av det Årsrapport 2011 Felleskjøpet Agri Innhold Dette er Felleskjøpet Agri... 3 Bondens lønnsomme partner... 4 Nøkkeltall... 6 Skaper resultater sammen med bonden 8 En eventyrlig vekst

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer