Årsrapport Verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Verdipapirfond

2

3 Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for Markedsutviklingen i 2013 og utsikter for Årsregnskap og balanse Noter til fondene Samlenoter (note 1 samt note 4 til note 11) Informasjon om fondene (note 2)...13 Verdipapirporteføljer (note 3)...18 Begrepsforklaringer...18 Revisjonsberetning

4 Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi Kapitalforvaltning ble etablert som egen virksomhet i Fondsfinans-gruppen i De første årene var det kun diskresjonær forvaltning basert på individuelle avtaler, men i 2000 ble virksomheten utvidet med fondsprodukter. I dag omfatter virksomheten kun fondsforvaltning. Vi har fire verdipapirfond som plasserer i aksjer. To av fondene investerer i norske aksjer, og to er globale bransjefond. Dessuten forvalter vi et fond som investerer i foretaksobligasjoner. Satsingen på norske fond reflekterer vår kompetanse om norsk næringsliv og rammebetingelser. De globale bransjefondene investerer i bransjer som etter vår oppfatning har stort vekstpotensiale. INVESTERINGSFILOSOFI Investeringsfilosofien bygger på aktiv forvaltning. Vi investerer i verdipapirer som, basert på våre fundamentale analyser, har høy forventet avkastning i forhold til verdi papirenes risiko uavhengig av referanse indeksens sammensetning. Vi legger vekt på å forstå virksomheten til de selskapene vi investerer i. Vi søker først kvalitativ forståelse og innsikt, og deretter analyserer vi selskapets finan - s ielle data. Gjennom grundig analyse og forståelse mener vi å ha et fortrinn som muliggjør investering i selskaper med under vurdert vekst, undervurdert verdi eller med et potensiale for strukturspill (restrukturerings- eller oppkjøpskandi dater, eventuelt skifte i ledelse eller strategi). Normalt vil aksjeporteføljen inneha en høy andel såkalte «value»-selskaper. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper («corporate governance»). Formålet med god eierstyring og selskapsledelse er å bidra til størst mulig verdiskapning i bedriftene. Vi ønsker at selskapene skal ha en reflek tert aksjonærpolitikk, like behandle aksjo nærene, være åpne og vise samfunns ansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeidsog menneske rettigheter, til alvorlig miljø skade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunn leggende etiske normer. For de uten landske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA vil bl.a. gjennom deltakelse på general forsam linger og ved utøvelse av stemme rett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eier styring og selskaps ledelse etterleves. Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans MATS CLARHÄLL (F. 1976), SALGSSJEF Clarhäll er utdannet siviløkonom fra Stockholms Universitet i Han har tidligere vært ansatt i Mandatum Kapitalförvaltning, Terra Securities, Carnegie og Fondsfinans. Clarhäll begynte i selskapet i ANNE-LISE ALMELAND (F. 1962), CONTROLLER Almeland er utdannet siviløkonom fra NHH i Hun har tidligere vært ansatt i Aetat/NAV. Almeland ble ansatt i selskapet i JENS VIG (F. 1954), ADM. DIREKTØR Vig er utdannet siviløkonom HAE fra NHH (1977/ 1980) og har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1990). Vig har mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt ved Oslo Børs, i DnC og Fondsfinans. Vig begynte i selskapet i ODD HELLEM (F. 1954), INVESTERINGSDIREKTØR Hellem er utdannet siviløkonom fra NHH i Han har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1993), Porteføljeforvaltereksamen NFF (2001) og MBA. Hellem har mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt i Kredittilsynet, Christiania Bank og Kreditkasse, Finansbanken (stifter) og Fondsfinans. Hellem begynte i selskapet i MICHAEL PEDERSEN NYVOLL (F 1991), ØKONOMIMEDARBEIDER Nyvoll er økonomistudent ved Handelhøyskolen BI. Han jobber deltid og begynte i selskapet i PER ØYVIND PAULSEN (F. 1969), PORTEFØLJEFORVALTER Paulsen er utdannet sivilingeniør NTNU, samt MSc i Accounting and Finance fra LSE. Har dessuten videreutdanning som CFA. Han har tidligere vært ansatt i Tokai, WestLB, Credit Suisse, Gjensidige, Moore Capital og Bankenes Sikringsfond. Paulsen begynte i selskapet i AXEL AULIE (F. 1976), MARKEDSANSVARLIG Aulie er utdannet siviløkonom fra Leicester University i England i Han har tidl igere vært ansatt i Orkla Finans og Verdipapirsentralen. Aulie begynte i selskapet i TRULS EVENSEN (F 1947), PORTEFØLJEFORVALTER Evensen er utdannet sisviløkonom fra NHH i 1972 med påbygget MBA i finans i Har har tidligere vært ansatt i Statistisk Sentralbyrå, Oljeog Energidepartementet, samt DnC og Storebrand. Han begynte i selskapet i LASSE HALVORSEN (F. 1946), PORTEFØLJEFORVALTER Halvorsen er utdannet Cand.act (aktuar) fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært megler/ meglersjef i Fellesbanken, og aksje- og obligasjonsmegler i Fondsfinans. Halvorsen begynte i selskapet i ARNE S. LIEN (F 1959), COMPLIANCE Lien er utdannet handelsøkonom. Han har tidligere vært ansatt i Fellesbanken, Finanshuset/FIBA, Karl Johan Fonds, Danske Bank og Fondsfinans (03-11). Lien begynte i selskapet i mai

5 Årsberetning for ble et godt år for aksjeinvestorer. Oslo Børs Hovedindeks steg 23,6%, mens Oslo Børs Fondsindeksen gikk opp 24,2%. Morgan Stanleys verdensindeks viste også en god utvikling med en oppgang på 27,4% i USD. Regnet i NOK steg Morgan Stanleys verdensindeks hele 38,9%. Alle våre verdipapirfond ga god avkastning. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi steg imponerende 45,8% i 2013, og Fondsfinans Alternativ Energi steg 29,6%. Avkastningen i vårt største fond, Fondsfinans Spar, ble 18,4%. Fondsfinans Aktiv, som er et kombinasjonsfond, økte med 12,9%. Man må forvente at et kombinasjonsfond har lavere avkastning enn et aksjefond i stigende markeder fordi et kombinasjonsfond over tid ikke skal ha mer enn 80% av kapitalen investert i aksjer. I 2013 etablerte vi et nytt fond, Fondsfinans Kreditt, som investerer i foretaksobligasjoner. Slike obligasjoner er blitt et interessant investeringsalternativ de siste årene. Markedet for foretaksobligasjoner er blitt meget aktivt med et høyt emisjonsvolum. Avkastningsmulighetene er gode. Vårt fond steg 5,5% fra det ble etablert 1. mai og ut året. FONDSFINANS-FONDENE HAR HØY RANKING! Fondsfinans Spar, Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi har alle fem stjerner på Morningstars 10-års rating. Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars kategorier. Fem stjerner gis til de 10% beste fondene, fire stjerner gis til de neste 22,5%. Fondsfinans Alternativ Energi har to stjerner på Morningstars 5-års rating, men har ikke 10-års rating. FORVALTNINGSKAPITALEN Samlet forvaltningskapital utgjorde NOK mill. pr. 31. desember 2013, en økning på 18,2% siden foregående årsskifte. I 2013 hadde vi tegninger for tilsammen NOK 398 mill (NOK 923 mill i 2012) og innløsninger for tilsammen NOK 405 mill (NOK 184 mill i 2012). Fondene har samlet kundeforhold ved årets utgang. Ved årets begynnelse var tilsvarende tall 989. forvaltning, dvs utvelgelse av enkeltselskaper som antas å ha et gunstig forhold mellom forventet avkastning og risiko. God differensiering skal bidra til å begrense porteføljerisikoen. Investeringsbeslutningene baseres på grundig analyse og forståelse av selskapene, samt deres markedsforhold og rammebetingelser. Det legges vekt på at selskapene det investeres i skal følge sunne eierstyringsprinsipper (corporate governance). Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneskerettigheter, til alvorlig miljøskade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. NÆRMERE OM DET ENKELTE FOND Fondsfinans Spar Fondsfinans Spar investerer hovedsakelig i norske egenkapitalinstrumenter. Minimum 80% av kapitalen skal være investert i papirer notert på Oslo Børs. Inntil 20% kan være investert i utenlandske egenkapitalinstrumenter, unoterte aksjer, rentebærende instrumenter eller bankinnskudd. Dog kan maksimalt 10% være investert i unoterte papirer. Fra oppstart til har fondet hatt en verdistigning 554%, mot en oppgang på 363% for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste fem årene har fondet hatt en verdistigning på 159%, mens referanseindeksen har steget 153%. Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Aktiv kan kun være investert i norske verdipapirer. Som et kombinasjonsfond skal fondet normalt være under 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Over tid vil fondet ligge like under 80% i egenkapitalinstrumenter. Fra oppstart til har fondet hatt en verdioppgang på 242%, mot en oppgang på 180% for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste fem årene har fondet hatt en verdistigning på 103%, mens referanseindeksen har steget 153%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi er et globalt bransjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor farmasi og bioteknologi. Avkastningen måles ikke mot noen spesiell referanseindeks. Fra oppstart til har fondet hatt en verdiøkning på 86%, mens det har vist en oppgang på 119% i løpet av de siste fem årene. Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Alternativ Energi er et globalt bransjefond. Fondet investerer i selskaper som driver med klimavennlig energi, først og fremst fornybar energi som sol og vind, men også i CO 2 -rensing og -lagring er innenfor investeringsmandatet. Fondet er et aksjefond og skal være mer enn 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Fondsfinans Alternativ Energi ble etablert 25. oktober 2007 ved at det gamle fondet Fondsfinans IT-Telecom fikk nytt investeringsmandat. Fra omleggingen har fondet falt med 63%. Fondsfinans Kreditt Fondsfinans Kreditt er et rentefond som investerer i obligasjoner, i hovedsak utstedt av norske foretak. Investeringer i fremmed valuta blir valutasikret. Fondets gjennomsnittlige kredittrating skal ikke INVESTERINGSFILOSOFIEN Investeringsfilosofien bygger på aktiv 3

6 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning Styreleder Erik Must er eier av Fondsfinans og Fondsfinans Kapitalforvaltning. Han er utdannet siviløkonom og fondsmegler. Styremedlem Cathrine Halle er rådgiver i eget firma, Halle & Halle AS. Med bakgrunn fra blant annet Lilleborg og IKEA har hun markedsføring som spesialområde. Hun er siviløkonom fra NHH Styremedlem Øyvin A. Brøymer driver egen virksomhet innen forretningsmessig rådgiving og investeringer innen eiendom og industri. Han er utdannet siviløkonom BI (1971) og MBA, University of Wisconsin (1974). være dårligere enn BB. Rentedurasjonen skal ikke overstige 3 år, og kredittdurasjonen skal være under 4. Fondet startet opp 1. mai Verdistigningen på de åtte månedene til årets utgang ble 5,5%. ENDRING AV VEDTEKTER Det ekstraordinære andelseiermøtet 12. desember vedtok enstemmig visse endringer av vedtektene for Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi. I korthet er endringene følgende: Med eksisterende vedtekter kan aksjeandelen i Fondsfinans Aktiv ligge mellom 0 og 100%, men som et kombinasjonsfond skal andelen ikke overstige 80% over tid. De nye vedtektene sier at aksjeandelen skal ligge mellom 55 og 65%. I vedtektene for Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi er det foretatt en opprydning og tilpasning til bransjestandard. Det blir ingen endring i hvordan fondet forvaltes. Investeringsmandatet for Fondsfinans Alternativ Energi endres til å omfatte energi generelt. Det er sendt søknad til Finanstilsynet om godkjenning av endringene, men svaret foreligger ikke enda. Endringene vil tre i kraft straks de er godkjent av Finanstilsynet. VERDIUTVIKLING OG RISIKOPROFIL For en nærmere oversikt over fondenes verdiutvikling og risikoprofil vises til Note 2 «Informasjon om fondene». RISIKOSTYRING Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter først og fremst overholdelse av investeringsrammer, inn-/ utbetaling fra/til andelseiere, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA har etablert rutiner som skal redusere risiko for operasjonelle feil til et minimum. Dette innebærer bl.a. at det er dobbeltkontroll av alle viktige funksjoner. I tillegg til ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA følger utviklingen i hvert enkelt verdipapirfond. Dette innebærer bl.a. kontroll av eksterne og interne rammer for det enkelte fonds plasseringer. De eksterne rammene omfatter bestemmelser gitt i lover og vedtekter. De interne rammene omfatter prospektkrav og interne retningslinjer. Finansiell risiko Verdipapirfondene har finansiell risiko som er knyttet til utviklingen i de underliggende verdipapirene som inngår i de enkelte fondene. Fondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Samtlige fond er såkalte UCITS fond. Dette innebærer at fondene tilfredsstiller krav til spredning i enkeltverdipapirer mv. ihht. lov om verdipapirfond. Alle våre aksje- og kombinasjonsfond er såkalte «stockpickerfond» uten noen krav til bestemte maksimumsavvik fra vektene i eventuelle referanseindekser. De to norske fondene er generelle fond, mens de to globale fondene er bransjefond. Bransjefond har vanligvis høyere risiko enn generelle fond. De to globale fondenes plasseringer i utenlandsk valuta valutasikres ikke. Dette er i henhold til fondenens vedtekter. Finansiell risiko for disse fondene vil derfor også omfatte valutarisiko. Vedtektene til våre aksje- og kombinasjonsfond åpner for handel i derivater i et begrenset omfang. I 2013 ble det ikke handlet derivater, og ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Videre kan fondene plassere inntil 10% i unoterte egenkapitalinstrumenter. Adgangen til plasseringer i unoterte verdipapirer har vært benyttet i svært begrenset grad. FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING ASA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondene Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Spar, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi, Fondsfinans Alternativ Energi og Fondsfinans Kreditt. Virksomheten drives i Haakon VIIs gate 2 i Oslo. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er heleid av Erik Must AS. Regnskapsfunksjonen og enkelte andre støttefunksjoner er outsourcet til Erik Must AS. 4

7 Danske Bank AS er depotmottaker for alle fondene. Verdipapirsentralen fører fondenes andelseierregistre. Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av 2013 var det ti ansatte i forvaltningsselskapet, herav en kvinne og ni menn. Selskapets virksomhet har i seg selv svært liten innvirkning på det ytre miljøet. Det er et mål å øke forvaltningskapitalen. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forvaltningsselskapet og de forvaltede verdipapirfond har en sunn finansiell stilling. Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte fonds resultatregnskap. FREMTIDSUTSIKTER Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i OECD forventer i sin siste rapport en global vekst på 3,6% i 2014 mot anslått 2,7% i I 2013 ble den økonomiske veksten stimulert av sentralbankenes pengepolitiske tiltak. Dette medførte en solid oppgang i de internasjonale aksjemarkedene og en reduksjon i finansielle risikopremier. Utfallsrommet for den økonomiske veksten i verden i 2014 er ganske mye videre enn det nivået som er analytikernes konsensusestimat. Mange oppfatter norsk økonomi som godt beskyttet mot svingninger i internasjonal økonomi pga. solide statsfinanser og sterk utenriksøkonomi. Herunder legges det vekt på den økonomiske frihetsgraden som følger av utenlandsformuen som er samlet i «oljefondet». Dette trygghetsbildet er imidlertid en illusjon, ettersom få land i verden er like avhengig av et fritt internasjonalt varebytte som Norge. Norsk næringsliv er i de siste årene blitt stadig mer direkte og indirekte avhengig av utviklingen i petroleumsnæringen og har nytt godt av en høy oljepris. Den overraskende svekkelsen av verdien av NOK i 2013 har dog til en viss grad bedret konkurranseevnen til norsk næringsliv. Dersom oljeprisen skulle falle kraftig i 2014, vil det bli nødvendig med endringer i norsk økonomi. Med forutsetningen om en internasjonal vekst som forventet av OECD og en gjennomsnittlig oljepris som ikke faller under 90 USD pr fat, legger vi til grunn at utviklingen i norsk økonomi også i 2014 vil være god. På denne bakgrunn mener vi det er utsikter til et godt år for aksjeinvestorene i Styremedlem Cathrine Ulrichsen er utdannet eiendomsmegler BI 1997 og diplommarkedsfører NMH Styremedlem Øyvind B. Kristiansen er daglig leder i Fred. Olsen & Co.s Pensjonskasse. Han er sivil økonom fra Heriot-Watt University (1989) og MSc fra City University (1990). Oslo, 5. februar 2014 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Erik Must Styrets leder Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Jens Vig Adm. direktør 5

8 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter for 2014 For Oslo Børs ble 2013 et bedre år enn Hovedindeksen steg 23,6% (15,4% i 2012), mens Fondsindeksen klatert 24,2% (20,7% i 2012). Morgan Stanley verdensindeks viste en oppgang på 27,4% regnet i USD. I NOK var økningen i Morgan Stanley verdensindeks hele 38,9%. I 2013 var det noe større valutakursendringer enn vi er vant til. Europeiske valutaer, med unntak av NOK, styrket seg mot USD. Verdien av USD var 6,07 NOK ved årets utgang, som er mer enn 9% høyere enn ved årets start. Verdien av NOK svekket seg imidlertid i løpet av 2013 med mer enn 10% mot DKK (danske kroner), EUR (euro), CHF (sveitserfranc), GBP (britiske pund), SEK (svenske kroner) og KRW (sør-koreanske Won). Men det er også noen valutaer som hadde svakere utvikling enn NOK. Dette gjelder typiske råvarevalutaer som ZAR (sør-afrikanske Rand), AUD (australske dollar) og BRL (brasilianske real). Det samme gjaldt også JPY (japanske yen) som har sammenheng med Japans økonomiske politikk, den såkalte Abenomics, oppkalt etter statsminister Shinzo Abe. Regnet i lokal valuta utviklet det norske aksjemarkedet seg på linje med flere andre aksjemarkeder internasjonalt, men som alltid er det også store forskjeller. USA (målt ved Standard & Poor 500) steg 30% og Danmark 28%. Sverige (OMX) og UK (FTSE-100) var svakere enn Norge med oppgang på hhv 21% og 14%. Særlig det japanske aksjemarkedet skilte seg ut i 2013 med en oppgang på hele 57%. Dette er det beste året i Japan siden Et annet påfallende trekk ved børsutviklingen internasjonalt er den svake utviklingen i utviklingslandene. MSCI Emerging Markets Indeksen viste nedgang var preget av jevn oppgang på Oslo Børs. Det var kun to måneder med nedgang, mars og juni. I andre halvår var det ingen kurskorreksjoner av betydning. Oppgangen i 2013 var i stor grad likviditetsdrevet takket være betydelig likviditetstilførsel fra sentralbankene. Samtidig ble investorenes risiko-aversjon gradvis redusert gjennom året. Den økonomiske veksten i verden endte på omlag 2,7%. I løpet av høsten steg Oslo Børs Hovedindeks til stadig nye rekorder, høyeste notering kom 27. desember da Hovedindeksen nådde 549,7. Som vanlig var det betydelige forskjeller mellom sektorene på Oslo Børs. Helsevern utviklet seg best med en oppgang på 97%. IT-indeksen steg 66% som er en stor forandring fra 2012 da denne delindeksen sank 11%. Også Forbruksvarer og Finansielle tjenester viste god oppgang med hhv 60% og 49%. Det var kun delindeksen for Materialer som viste nedgang, minus 2%. Oljeprisen var forholdsvis stabil i Gjennomsnittlig Brentoljepris i 2013 var noe under 109 USD pr. fat, mot 111 USD i 2011 og 112 USD i Forsyningssituasjonen i 2013 ble utfordret på grunn av politiske hendelser og forstyrrelser i noen av de oljeproduserende landene. Imidlertid maktet landene i Organisasjonen for oljeproduserende land (OPEC) å tilføre olje i passende mengder, slik at oljeprisen holdt seg stabil. De flest råvarer falt i pris i Rogers internasjonale råvareindeks falt med - 4,5%. Fallet var særlig stort for edle metaller som sølv og gull ble det første året med nedgang i gullprisen etter en kontinuerlig oppgang fra Prisene på industrimetaller falt også i 2013, men viste tegn til oppgang i desember måned. Videre var det nedgang i prisene på viktige landbruksprodukter som mais og hvete. For enkelte landbruksprodukter (f.eks. kakao, bomull og ris) var det likevel en prisstigning. Utsiktene er noe anderledes nå enn de var for et år siden. For det første er usikkerheten betydelig redusert. For det andre er mange selskaper repriset til et mer normalt nivå. Nøkkeltallene som P/E og Pris/bok for alle selskapene sett under ett er nå i nærheten av et historisk gjennomsnitt. I dagens situasjon med svært lave renter synes det likevel naturlig med en noe lavere risikopremie for investeringer i aksjer. For 2014 forventer vi en økonisk vekst i verden rundt 3,5%, og vi forventer ingen betydelige tilbakefall i de internasjonale aksjemarkedene. Videre tror vi ikke på noe betydelig fall i oljeprisen, selv om det kan bli en svak nedgang. Vi tror det kan bli økende aktivitet mht oppkjøp og fusjoner. På denne bakgrunn finner vi det rimelig å forvente en ytterligere verdioppgang på Oslo Børs i Vi tror imidlertid ikke at oppgangen vil bli like kraftig som i

9 7

10 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi Resultatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) Andre porteføljeinntekter (kostnader) Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast Forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon ( ) ( ) Andre inntekter Andre kostnader 10 (96 751) ( ) (17 752) (20 520) (15 274) (12 280) Forvaltningsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (4 644) 0 ( ) ( ) Årsresultat Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Kreditt Resultatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) Andre porteføljeinntekter (kostnader) Porteføljeresultat ( ) Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast Forvaltningsprovisjon 9 ( ) (86 008) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon 9 ( ) 0 0 Andre inntekter Andre kostnader 10 (5 303) (3 340) (9 054) Forvaltningsresultat ( ) (89 154) Resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad 11 (17 148) (17 374) 0 Årsresultat ( ) Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital ( ) Sum anvendelse av årsresultat ( )

11 Årsregnskap 2013 Balanse pr. 31. desember Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Valutaterminer Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs ( ) ( ) Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Kreditt Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Valutaterminer Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs 6 ( ) Opptjent egenkapital 6 ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Oslo 31. desember februar 2014 Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Jens Vig Adm. direktør 9

12 Noter til fondene Samlenoter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER OG DEFINISJONER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av NOTE 2: INVESTERINGSSTRATEGI, FINANSIELL MARKEDSRISIKO OG AVKASTNING Se «Årsberetning for 2013» og «Informasjon om fondene» (side 3-5 og side 13-17). Prinsipper for regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). NOTE 3: VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se «Verdipapirportefølje» (side 18-22). Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi Norske verdipapirer er vurdert til markedskurser pr Obligasjoner og sertifikater der det ikke eksisterer kurser fra megler på Bloomberg, og unoterte aksjer verdsettes etter siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og interne verdivurderinger. NOTE 4: FINANSIELLE DERIVATER Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Handelsdato benyttes for periodisering av inngåtte, ikke oppgjorte transaksjoner. Verdipapirer i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende markeds- og valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse Prinsipper for beregning av realiserte kursgevinster/kurstap For aksjefond benyttes gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for å finne realiserte kursgevinster/kurstap ved avhendelse av aksjer. For rentefond skal FIFOprinsippet benyttes. Prinsipper for regnskapsmessig behandling av utdelinger til andelseierne Alle utdelinger til andelseierne behandles som overskuddsdisponeringer iht. forskrift om årsregnskap for verdipapirfond. Utdeling fra rentefond regnskapsføres ved at reinvesteringer føres som nye andeler i fondet i regnskapsåret. I henhold til vedtektene skal skattbart overskudd i rentefondet utdeles til andelseierne. Overskuddet består av netto avkastning av renter fratrukket omkostninger med tillegg/fradrag for realiserte kursgevinster/-tap. NOTE 5: VERDIPAPIRPORTEFØLJENES OMLØPSHASTIGHET OG KURTASJE TIL MEGLERE Omløpshastigheten er beregnet ved å summere alle kjøp og salg av finansielle instrumenter dividert med 2, fratrukket netto tegning i fondet, og deretter dividert med periodens gjennomsnittlige investerte kapital. Kjøp og salg av evt. statssertifikater er imidlertid ikke inkludert da dette er å anse som alternativ plassering av likviditet. Fond Omløpshastighet Kurtasje til meglere Fondsfinans Spar 0, Fondsfinans Aktiv 0, Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 0, Fondsfinans Alternativ Energi 0, Fondsfinans Kreditt 1,27 0 NOTE 6: EGENKAPITAL Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Kreditt Egenkapital pr Årsresultat Tegninger Innløsninger 2013 ( ) ( ) (19 544) ( ) = Egenkapital pr NOTE 7: ANDELER Fond Innløsningskurs pr. andel Antall utstedte andeler Fondsfinans Spar 4 611, , , , , ,6757 Fondsfinans Aktiv 26317, , , , , ,1415 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 11421, , , , , ,2737 Fondsfinans Alternativ Energi* 2 172, , , , , ,5804 Fondsfinans Kreditt , ,3455 Innløsningskursen er beregnet ut fra netto andelsverdi pr

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

I år har vi valgt å la norske mynter representert ved kronestykker illustrere årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger og artikler.

I år har vi valgt å la norske mynter representert ved kronestykker illustrere årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger og artikler. Årsrapport 2006 2 I år har vi valgt å la norske mynter representert ved kronestykker illustrere årsrapporten i tillegg til tall, sammenstillinger og artikler. Det første kronestykket ble utgitt i 1875.

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer