Årsrapport Verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Verdipapirfond

2

3 Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for Markedsutviklingen i 2013 og utsikter for Årsregnskap og balanse Noter til fondene Samlenoter (note 1 samt note 4 til note 11) Informasjon om fondene (note 2)...13 Verdipapirporteføljer (note 3)...18 Begrepsforklaringer...18 Revisjonsberetning

4 Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi Kapitalforvaltning ble etablert som egen virksomhet i Fondsfinans-gruppen i De første årene var det kun diskresjonær forvaltning basert på individuelle avtaler, men i 2000 ble virksomheten utvidet med fondsprodukter. I dag omfatter virksomheten kun fondsforvaltning. Vi har fire verdipapirfond som plasserer i aksjer. To av fondene investerer i norske aksjer, og to er globale bransjefond. Dessuten forvalter vi et fond som investerer i foretaksobligasjoner. Satsingen på norske fond reflekterer vår kompetanse om norsk næringsliv og rammebetingelser. De globale bransjefondene investerer i bransjer som etter vår oppfatning har stort vekstpotensiale. INVESTERINGSFILOSOFI Investeringsfilosofien bygger på aktiv forvaltning. Vi investerer i verdipapirer som, basert på våre fundamentale analyser, har høy forventet avkastning i forhold til verdi papirenes risiko uavhengig av referanse indeksens sammensetning. Vi legger vekt på å forstå virksomheten til de selskapene vi investerer i. Vi søker først kvalitativ forståelse og innsikt, og deretter analyserer vi selskapets finan - s ielle data. Gjennom grundig analyse og forståelse mener vi å ha et fortrinn som muliggjør investering i selskaper med under vurdert vekst, undervurdert verdi eller med et potensiale for strukturspill (restrukturerings- eller oppkjøpskandi dater, eventuelt skifte i ledelse eller strategi). Normalt vil aksjeporteføljen inneha en høy andel såkalte «value»-selskaper. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper («corporate governance»). Formålet med god eierstyring og selskapsledelse er å bidra til størst mulig verdiskapning i bedriftene. Vi ønsker at selskapene skal ha en reflek tert aksjonærpolitikk, like behandle aksjo nærene, være åpne og vise samfunns ansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeidsog menneske rettigheter, til alvorlig miljø skade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunn leggende etiske normer. For de uten landske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA vil bl.a. gjennom deltakelse på general forsam linger og ved utøvelse av stemme rett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eier styring og selskaps ledelse etterleves. Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans MATS CLARHÄLL (F. 1976), SALGSSJEF Clarhäll er utdannet siviløkonom fra Stockholms Universitet i Han har tidligere vært ansatt i Mandatum Kapitalförvaltning, Terra Securities, Carnegie og Fondsfinans. Clarhäll begynte i selskapet i ANNE-LISE ALMELAND (F. 1962), CONTROLLER Almeland er utdannet siviløkonom fra NHH i Hun har tidligere vært ansatt i Aetat/NAV. Almeland ble ansatt i selskapet i JENS VIG (F. 1954), ADM. DIREKTØR Vig er utdannet siviløkonom HAE fra NHH (1977/ 1980) og har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1990). Vig har mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt ved Oslo Børs, i DnC og Fondsfinans. Vig begynte i selskapet i ODD HELLEM (F. 1954), INVESTERINGSDIREKTØR Hellem er utdannet siviløkonom fra NHH i Han har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1993), Porteføljeforvaltereksamen NFF (2001) og MBA. Hellem har mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt i Kredittilsynet, Christiania Bank og Kreditkasse, Finansbanken (stifter) og Fondsfinans. Hellem begynte i selskapet i MICHAEL PEDERSEN NYVOLL (F 1991), ØKONOMIMEDARBEIDER Nyvoll er økonomistudent ved Handelhøyskolen BI. Han jobber deltid og begynte i selskapet i PER ØYVIND PAULSEN (F. 1969), PORTEFØLJEFORVALTER Paulsen er utdannet sivilingeniør NTNU, samt MSc i Accounting and Finance fra LSE. Har dessuten videreutdanning som CFA. Han har tidligere vært ansatt i Tokai, WestLB, Credit Suisse, Gjensidige, Moore Capital og Bankenes Sikringsfond. Paulsen begynte i selskapet i AXEL AULIE (F. 1976), MARKEDSANSVARLIG Aulie er utdannet siviløkonom fra Leicester University i England i Han har tidl igere vært ansatt i Orkla Finans og Verdipapirsentralen. Aulie begynte i selskapet i TRULS EVENSEN (F 1947), PORTEFØLJEFORVALTER Evensen er utdannet sisviløkonom fra NHH i 1972 med påbygget MBA i finans i Har har tidligere vært ansatt i Statistisk Sentralbyrå, Oljeog Energidepartementet, samt DnC og Storebrand. Han begynte i selskapet i LASSE HALVORSEN (F. 1946), PORTEFØLJEFORVALTER Halvorsen er utdannet Cand.act (aktuar) fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært megler/ meglersjef i Fellesbanken, og aksje- og obligasjonsmegler i Fondsfinans. Halvorsen begynte i selskapet i ARNE S. LIEN (F 1959), COMPLIANCE Lien er utdannet handelsøkonom. Han har tidligere vært ansatt i Fellesbanken, Finanshuset/FIBA, Karl Johan Fonds, Danske Bank og Fondsfinans (03-11). Lien begynte i selskapet i mai

5 Årsberetning for ble et godt år for aksjeinvestorer. Oslo Børs Hovedindeks steg 23,6%, mens Oslo Børs Fondsindeksen gikk opp 24,2%. Morgan Stanleys verdensindeks viste også en god utvikling med en oppgang på 27,4% i USD. Regnet i NOK steg Morgan Stanleys verdensindeks hele 38,9%. Alle våre verdipapirfond ga god avkastning. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi steg imponerende 45,8% i 2013, og Fondsfinans Alternativ Energi steg 29,6%. Avkastningen i vårt største fond, Fondsfinans Spar, ble 18,4%. Fondsfinans Aktiv, som er et kombinasjonsfond, økte med 12,9%. Man må forvente at et kombinasjonsfond har lavere avkastning enn et aksjefond i stigende markeder fordi et kombinasjonsfond over tid ikke skal ha mer enn 80% av kapitalen investert i aksjer. I 2013 etablerte vi et nytt fond, Fondsfinans Kreditt, som investerer i foretaksobligasjoner. Slike obligasjoner er blitt et interessant investeringsalternativ de siste årene. Markedet for foretaksobligasjoner er blitt meget aktivt med et høyt emisjonsvolum. Avkastningsmulighetene er gode. Vårt fond steg 5,5% fra det ble etablert 1. mai og ut året. FONDSFINANS-FONDENE HAR HØY RANKING! Fondsfinans Spar, Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi har alle fem stjerner på Morningstars 10-års rating. Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars kategorier. Fem stjerner gis til de 10% beste fondene, fire stjerner gis til de neste 22,5%. Fondsfinans Alternativ Energi har to stjerner på Morningstars 5-års rating, men har ikke 10-års rating. FORVALTNINGSKAPITALEN Samlet forvaltningskapital utgjorde NOK mill. pr. 31. desember 2013, en økning på 18,2% siden foregående årsskifte. I 2013 hadde vi tegninger for tilsammen NOK 398 mill (NOK 923 mill i 2012) og innløsninger for tilsammen NOK 405 mill (NOK 184 mill i 2012). Fondene har samlet kundeforhold ved årets utgang. Ved årets begynnelse var tilsvarende tall 989. forvaltning, dvs utvelgelse av enkeltselskaper som antas å ha et gunstig forhold mellom forventet avkastning og risiko. God differensiering skal bidra til å begrense porteføljerisikoen. Investeringsbeslutningene baseres på grundig analyse og forståelse av selskapene, samt deres markedsforhold og rammebetingelser. Det legges vekt på at selskapene det investeres i skal følge sunne eierstyringsprinsipper (corporate governance). Det investeres ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneskerettigheter, til alvorlig miljøskade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. NÆRMERE OM DET ENKELTE FOND Fondsfinans Spar Fondsfinans Spar investerer hovedsakelig i norske egenkapitalinstrumenter. Minimum 80% av kapitalen skal være investert i papirer notert på Oslo Børs. Inntil 20% kan være investert i utenlandske egenkapitalinstrumenter, unoterte aksjer, rentebærende instrumenter eller bankinnskudd. Dog kan maksimalt 10% være investert i unoterte papirer. Fra oppstart til har fondet hatt en verdistigning 554%, mot en oppgang på 363% for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste fem årene har fondet hatt en verdistigning på 159%, mens referanseindeksen har steget 153%. Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Aktiv kan kun være investert i norske verdipapirer. Som et kombinasjonsfond skal fondet normalt være under 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Imidlertid kan fondet til tider avvike fra dette utfra forvalters forventninger om markedsutviklingen. Over tid vil fondet ligge like under 80% i egenkapitalinstrumenter. Fra oppstart til har fondet hatt en verdioppgang på 242%, mot en oppgang på 180% for Oslo Børs Fondsindeks som er fondets referanseindeks. I sum for de siste fem årene har fondet hatt en verdistigning på 103%, mens referanseindeksen har steget 153%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi er et globalt bransjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor farmasi og bioteknologi. Avkastningen måles ikke mot noen spesiell referanseindeks. Fra oppstart til har fondet hatt en verdiøkning på 86%, mens det har vist en oppgang på 119% i løpet av de siste fem årene. Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Alternativ Energi er et globalt bransjefond. Fondet investerer i selskaper som driver med klimavennlig energi, først og fremst fornybar energi som sol og vind, men også i CO 2 -rensing og -lagring er innenfor investeringsmandatet. Fondet er et aksjefond og skal være mer enn 80% investert i egenkapitalinstrumenter. Fondsfinans Alternativ Energi ble etablert 25. oktober 2007 ved at det gamle fondet Fondsfinans IT-Telecom fikk nytt investeringsmandat. Fra omleggingen har fondet falt med 63%. Fondsfinans Kreditt Fondsfinans Kreditt er et rentefond som investerer i obligasjoner, i hovedsak utstedt av norske foretak. Investeringer i fremmed valuta blir valutasikret. Fondets gjennomsnittlige kredittrating skal ikke INVESTERINGSFILOSOFIEN Investeringsfilosofien bygger på aktiv 3

6 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning Styreleder Erik Must er eier av Fondsfinans og Fondsfinans Kapitalforvaltning. Han er utdannet siviløkonom og fondsmegler. Styremedlem Cathrine Halle er rådgiver i eget firma, Halle & Halle AS. Med bakgrunn fra blant annet Lilleborg og IKEA har hun markedsføring som spesialområde. Hun er siviløkonom fra NHH Styremedlem Øyvin A. Brøymer driver egen virksomhet innen forretningsmessig rådgiving og investeringer innen eiendom og industri. Han er utdannet siviløkonom BI (1971) og MBA, University of Wisconsin (1974). være dårligere enn BB. Rentedurasjonen skal ikke overstige 3 år, og kredittdurasjonen skal være under 4. Fondet startet opp 1. mai Verdistigningen på de åtte månedene til årets utgang ble 5,5%. ENDRING AV VEDTEKTER Det ekstraordinære andelseiermøtet 12. desember vedtok enstemmig visse endringer av vedtektene for Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Alternativ Energi. I korthet er endringene følgende: Med eksisterende vedtekter kan aksjeandelen i Fondsfinans Aktiv ligge mellom 0 og 100%, men som et kombinasjonsfond skal andelen ikke overstige 80% over tid. De nye vedtektene sier at aksjeandelen skal ligge mellom 55 og 65%. I vedtektene for Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi er det foretatt en opprydning og tilpasning til bransjestandard. Det blir ingen endring i hvordan fondet forvaltes. Investeringsmandatet for Fondsfinans Alternativ Energi endres til å omfatte energi generelt. Det er sendt søknad til Finanstilsynet om godkjenning av endringene, men svaret foreligger ikke enda. Endringene vil tre i kraft straks de er godkjent av Finanstilsynet. VERDIUTVIKLING OG RISIKOPROFIL For en nærmere oversikt over fondenes verdiutvikling og risikoprofil vises til Note 2 «Informasjon om fondene». RISIKOSTYRING Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter først og fremst overholdelse av investeringsrammer, inn-/ utbetaling fra/til andelseiere, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA har etablert rutiner som skal redusere risiko for operasjonelle feil til et minimum. Dette innebærer bl.a. at det er dobbeltkontroll av alle viktige funksjoner. I tillegg til ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA følger utviklingen i hvert enkelt verdipapirfond. Dette innebærer bl.a. kontroll av eksterne og interne rammer for det enkelte fonds plasseringer. De eksterne rammene omfatter bestemmelser gitt i lover og vedtekter. De interne rammene omfatter prospektkrav og interne retningslinjer. Finansiell risiko Verdipapirfondene har finansiell risiko som er knyttet til utviklingen i de underliggende verdipapirene som inngår i de enkelte fondene. Fondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Samtlige fond er såkalte UCITS fond. Dette innebærer at fondene tilfredsstiller krav til spredning i enkeltverdipapirer mv. ihht. lov om verdipapirfond. Alle våre aksje- og kombinasjonsfond er såkalte «stockpickerfond» uten noen krav til bestemte maksimumsavvik fra vektene i eventuelle referanseindekser. De to norske fondene er generelle fond, mens de to globale fondene er bransjefond. Bransjefond har vanligvis høyere risiko enn generelle fond. De to globale fondenes plasseringer i utenlandsk valuta valutasikres ikke. Dette er i henhold til fondenens vedtekter. Finansiell risiko for disse fondene vil derfor også omfatte valutarisiko. Vedtektene til våre aksje- og kombinasjonsfond åpner for handel i derivater i et begrenset omfang. I 2013 ble det ikke handlet derivater, og ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Videre kan fondene plassere inntil 10% i unoterte egenkapitalinstrumenter. Adgangen til plasseringer i unoterte verdipapirer har vært benyttet i svært begrenset grad. FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING ASA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondene Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Spar, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi, Fondsfinans Alternativ Energi og Fondsfinans Kreditt. Virksomheten drives i Haakon VIIs gate 2 i Oslo. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er heleid av Erik Must AS. Regnskapsfunksjonen og enkelte andre støttefunksjoner er outsourcet til Erik Must AS. 4

7 Danske Bank AS er depotmottaker for alle fondene. Verdipapirsentralen fører fondenes andelseierregistre. Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av 2013 var det ti ansatte i forvaltningsselskapet, herav en kvinne og ni menn. Selskapets virksomhet har i seg selv svært liten innvirkning på det ytre miljøet. Det er et mål å øke forvaltningskapitalen. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forvaltningsselskapet og de forvaltede verdipapirfond har en sunn finansiell stilling. Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte fonds resultatregnskap. FREMTIDSUTSIKTER Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i OECD forventer i sin siste rapport en global vekst på 3,6% i 2014 mot anslått 2,7% i I 2013 ble den økonomiske veksten stimulert av sentralbankenes pengepolitiske tiltak. Dette medførte en solid oppgang i de internasjonale aksjemarkedene og en reduksjon i finansielle risikopremier. Utfallsrommet for den økonomiske veksten i verden i 2014 er ganske mye videre enn det nivået som er analytikernes konsensusestimat. Mange oppfatter norsk økonomi som godt beskyttet mot svingninger i internasjonal økonomi pga. solide statsfinanser og sterk utenriksøkonomi. Herunder legges det vekt på den økonomiske frihetsgraden som følger av utenlandsformuen som er samlet i «oljefondet». Dette trygghetsbildet er imidlertid en illusjon, ettersom få land i verden er like avhengig av et fritt internasjonalt varebytte som Norge. Norsk næringsliv er i de siste årene blitt stadig mer direkte og indirekte avhengig av utviklingen i petroleumsnæringen og har nytt godt av en høy oljepris. Den overraskende svekkelsen av verdien av NOK i 2013 har dog til en viss grad bedret konkurranseevnen til norsk næringsliv. Dersom oljeprisen skulle falle kraftig i 2014, vil det bli nødvendig med endringer i norsk økonomi. Med forutsetningen om en internasjonal vekst som forventet av OECD og en gjennomsnittlig oljepris som ikke faller under 90 USD pr fat, legger vi til grunn at utviklingen i norsk økonomi også i 2014 vil være god. På denne bakgrunn mener vi det er utsikter til et godt år for aksjeinvestorene i Styremedlem Cathrine Ulrichsen er utdannet eiendomsmegler BI 1997 og diplommarkedsfører NMH Styremedlem Øyvind B. Kristiansen er daglig leder i Fred. Olsen & Co.s Pensjonskasse. Han er sivil økonom fra Heriot-Watt University (1989) og MSc fra City University (1990). Oslo, 5. februar 2014 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Erik Must Styrets leder Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Jens Vig Adm. direktør 5

8 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter for 2014 For Oslo Børs ble 2013 et bedre år enn Hovedindeksen steg 23,6% (15,4% i 2012), mens Fondsindeksen klatert 24,2% (20,7% i 2012). Morgan Stanley verdensindeks viste en oppgang på 27,4% regnet i USD. I NOK var økningen i Morgan Stanley verdensindeks hele 38,9%. I 2013 var det noe større valutakursendringer enn vi er vant til. Europeiske valutaer, med unntak av NOK, styrket seg mot USD. Verdien av USD var 6,07 NOK ved årets utgang, som er mer enn 9% høyere enn ved årets start. Verdien av NOK svekket seg imidlertid i løpet av 2013 med mer enn 10% mot DKK (danske kroner), EUR (euro), CHF (sveitserfranc), GBP (britiske pund), SEK (svenske kroner) og KRW (sør-koreanske Won). Men det er også noen valutaer som hadde svakere utvikling enn NOK. Dette gjelder typiske råvarevalutaer som ZAR (sør-afrikanske Rand), AUD (australske dollar) og BRL (brasilianske real). Det samme gjaldt også JPY (japanske yen) som har sammenheng med Japans økonomiske politikk, den såkalte Abenomics, oppkalt etter statsminister Shinzo Abe. Regnet i lokal valuta utviklet det norske aksjemarkedet seg på linje med flere andre aksjemarkeder internasjonalt, men som alltid er det også store forskjeller. USA (målt ved Standard & Poor 500) steg 30% og Danmark 28%. Sverige (OMX) og UK (FTSE-100) var svakere enn Norge med oppgang på hhv 21% og 14%. Særlig det japanske aksjemarkedet skilte seg ut i 2013 med en oppgang på hele 57%. Dette er det beste året i Japan siden Et annet påfallende trekk ved børsutviklingen internasjonalt er den svake utviklingen i utviklingslandene. MSCI Emerging Markets Indeksen viste nedgang var preget av jevn oppgang på Oslo Børs. Det var kun to måneder med nedgang, mars og juni. I andre halvår var det ingen kurskorreksjoner av betydning. Oppgangen i 2013 var i stor grad likviditetsdrevet takket være betydelig likviditetstilførsel fra sentralbankene. Samtidig ble investorenes risiko-aversjon gradvis redusert gjennom året. Den økonomiske veksten i verden endte på omlag 2,7%. I løpet av høsten steg Oslo Børs Hovedindeks til stadig nye rekorder, høyeste notering kom 27. desember da Hovedindeksen nådde 549,7. Som vanlig var det betydelige forskjeller mellom sektorene på Oslo Børs. Helsevern utviklet seg best med en oppgang på 97%. IT-indeksen steg 66% som er en stor forandring fra 2012 da denne delindeksen sank 11%. Også Forbruksvarer og Finansielle tjenester viste god oppgang med hhv 60% og 49%. Det var kun delindeksen for Materialer som viste nedgang, minus 2%. Oljeprisen var forholdsvis stabil i Gjennomsnittlig Brentoljepris i 2013 var noe under 109 USD pr. fat, mot 111 USD i 2011 og 112 USD i Forsyningssituasjonen i 2013 ble utfordret på grunn av politiske hendelser og forstyrrelser i noen av de oljeproduserende landene. Imidlertid maktet landene i Organisasjonen for oljeproduserende land (OPEC) å tilføre olje i passende mengder, slik at oljeprisen holdt seg stabil. De flest råvarer falt i pris i Rogers internasjonale råvareindeks falt med - 4,5%. Fallet var særlig stort for edle metaller som sølv og gull ble det første året med nedgang i gullprisen etter en kontinuerlig oppgang fra Prisene på industrimetaller falt også i 2013, men viste tegn til oppgang i desember måned. Videre var det nedgang i prisene på viktige landbruksprodukter som mais og hvete. For enkelte landbruksprodukter (f.eks. kakao, bomull og ris) var det likevel en prisstigning. Utsiktene er noe anderledes nå enn de var for et år siden. For det første er usikkerheten betydelig redusert. For det andre er mange selskaper repriset til et mer normalt nivå. Nøkkeltallene som P/E og Pris/bok for alle selskapene sett under ett er nå i nærheten av et historisk gjennomsnitt. I dagens situasjon med svært lave renter synes det likevel naturlig med en noe lavere risikopremie for investeringer i aksjer. For 2014 forventer vi en økonisk vekst i verden rundt 3,5%, og vi forventer ingen betydelige tilbakefall i de internasjonale aksjemarkedene. Videre tror vi ikke på noe betydelig fall i oljeprisen, selv om det kan bli en svak nedgang. Vi tror det kan bli økende aktivitet mht oppkjøp og fusjoner. På denne bakgrunn finner vi det rimelig å forvente en ytterligere verdioppgang på Oslo Børs i Vi tror imidlertid ikke at oppgangen vil bli like kraftig som i

9 7

10 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi Resultatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) Andre porteføljeinntekter (kostnader) Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast Forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon ( ) ( ) Andre inntekter Andre kostnader 10 (96 751) ( ) (17 752) (20 520) (15 274) (12 280) Forvaltningsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (4 644) 0 ( ) ( ) Årsresultat Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Kreditt Resultatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) Andre porteføljeinntekter (kostnader) Porteføljeresultat ( ) Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast Forvaltningsprovisjon 9 ( ) (86 008) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon 9 ( ) 0 0 Andre inntekter Andre kostnader 10 (5 303) (3 340) (9 054) Forvaltningsresultat ( ) (89 154) Resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad 11 (17 148) (17 374) 0 Årsresultat ( ) Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital ( ) Sum anvendelse av årsresultat ( )

11 Årsregnskap 2013 Balanse pr. 31. desember Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Valutaterminer Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs ( ) ( ) Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Kreditt Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Valutaterminer Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs 6 ( ) Opptjent egenkapital 6 ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Oslo 31. desember februar 2014 Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Jens Vig Adm. direktør 9

12 Noter til fondene Samlenoter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER OG DEFINISJONER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av NOTE 2: INVESTERINGSSTRATEGI, FINANSIELL MARKEDSRISIKO OG AVKASTNING Se «Årsberetning for 2013» og «Informasjon om fondene» (side 3-5 og side 13-17). Prinsipper for regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). NOTE 3: VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se «Verdipapirportefølje» (side 18-22). Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi Norske verdipapirer er vurdert til markedskurser pr Obligasjoner og sertifikater der det ikke eksisterer kurser fra megler på Bloomberg, og unoterte aksjer verdsettes etter siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og interne verdivurderinger. NOTE 4: FINANSIELLE DERIVATER Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Handelsdato benyttes for periodisering av inngåtte, ikke oppgjorte transaksjoner. Verdipapirer i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende markeds- og valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse Prinsipper for beregning av realiserte kursgevinster/kurstap For aksjefond benyttes gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for å finne realiserte kursgevinster/kurstap ved avhendelse av aksjer. For rentefond skal FIFOprinsippet benyttes. Prinsipper for regnskapsmessig behandling av utdelinger til andelseierne Alle utdelinger til andelseierne behandles som overskuddsdisponeringer iht. forskrift om årsregnskap for verdipapirfond. Utdeling fra rentefond regnskapsføres ved at reinvesteringer føres som nye andeler i fondet i regnskapsåret. I henhold til vedtektene skal skattbart overskudd i rentefondet utdeles til andelseierne. Overskuddet består av netto avkastning av renter fratrukket omkostninger med tillegg/fradrag for realiserte kursgevinster/-tap. NOTE 5: VERDIPAPIRPORTEFØLJENES OMLØPSHASTIGHET OG KURTASJE TIL MEGLERE Omløpshastigheten er beregnet ved å summere alle kjøp og salg av finansielle instrumenter dividert med 2, fratrukket netto tegning i fondet, og deretter dividert med periodens gjennomsnittlige investerte kapital. Kjøp og salg av evt. statssertifikater er imidlertid ikke inkludert da dette er å anse som alternativ plassering av likviditet. Fond Omløpshastighet Kurtasje til meglere Fondsfinans Spar 0, Fondsfinans Aktiv 0, Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 0, Fondsfinans Alternativ Energi 0, Fondsfinans Kreditt 1,27 0 NOTE 6: EGENKAPITAL Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Alternativ Energi Fondsfinans Kreditt Egenkapital pr Årsresultat Tegninger Innløsninger 2013 ( ) ( ) (19 544) ( ) = Egenkapital pr NOTE 7: ANDELER Fond Innløsningskurs pr. andel Antall utstedte andeler Fondsfinans Spar 4 611, , , , , ,6757 Fondsfinans Aktiv 26317, , , , , ,1415 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 11421, , , , , ,2737 Fondsfinans Alternativ Energi* 2 172, , , , , ,5804 Fondsfinans Kreditt , ,3455 Innløsningskursen er beregnet ut fra netto andelsverdi pr

Årsrapport 2012. Verdipapirfond

Årsrapport 2012. Verdipapirfond Årsrapport 2012 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2012... 3 Markedsutviklingen i 2012 og utsikter for

Detaljer

Årsrapport 2014. Verdipapirfond

Årsrapport 2014. Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene...

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

Årsrapport 2006. Verdipapirfond

Årsrapport 2006. Verdipapirfond Årsrapport 2006 Verdipapirfond Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2011 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi...2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans...2 Årsberetning for 2011....3 Markedsutviklingen i 2011 og utsikter for

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2010 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere noen av Norges viktigste eksportvarer (olje, aluminium, laks og gass). For de fire råvarene økte prisene i norske kroner

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2007 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er spesielt utvalgt med fokus på fornybar energi. Dette i forbindelse med at Fondsfinans Kapitalforvaltning lanserte fondet Fondsfinans Alternativ

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet... 3 Årsberetning for... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 10 Noter til fondene... 12 Samlenoter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2008 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det turbulente børsåret 2008. Finanskrisen kan sammenlignes med en orkan som har gjort sine herjinger. Men, kapitalismen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO Styrets beretning 2013 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport Verdipapirfond

Årsrapport Verdipapirfond Årsrapport 2016 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi 3 Kapitalforvaltningsmiljøet 4 Våre fond 5 Årsberetning for 2016 6 Årsregnskap 2016 10 Noter til fondene 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Styrets beretning Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat Styrets beretning 2013 Legatet har til formål å utdele bidrag til videnskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Styrets beretning 2013 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk Styrets beretning 2013 Avkastningen skal brukast til stipend til å fremje pedagogisk forsking knytt til Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Forsking med emne innan pedagogisk historie

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer