Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q Link:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q4 2013. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond"

Transkript

1 Pareto Growth AS Kvartalsrapport per Q Link:

2 Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer ( porteføljeselskapene ) fastsettes av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter Pareto Forvaltning AS ( PF ). Det gjøres oppmerksom på at verdivurderinger gjennomføres to ganger årlig (årsrapporten og halvårsrapporten) med kvartalsvise justeringer. Verdsettelsen av selskapene i denne rapporten er per (European Private Equity and Venture Capital Association prinsippene) justert for inntekter/ kostnader, vesentlige hendelser og endringer i valuta kurser: RigNet. Solgt. Utbetalt fjerde kvartal 2013 Fram Exploration AS. Emisjonskurs Rex International Holding. Notert, sist omsatt MultiClient Geophysical. Notert, sist omsatt NordEnergie Renewables. Bokført egenkapital Master Marine/RMI. Bokført egenkapital Altona Mining. Notert, sist omsatt I flere av porteføljeselskapene er Pareto Growth i en vurdering av forskjellige salgsprosesser. Det vises til nærmere beskrivelser i selskapsgjennomgangen under. Investeringsmandat Fondets investeringsmandat er å investere i oljeservice/oljeteknologi, energi, fiskeoppdrett og gruveindustri. Maksimum 20 % kan investeres i andre bransjer. Forvalter av Fondet er Pareto Forvaltning AS. Pareto Growth AS har levetid til juni Direkteavkastning Pareto Growth utbetalte i fjerde kvartal NOK 193 millioner til aksjonærene etter en meget vellykket investering og salg av porteføljeselskapet, RigNet. Utbetalingen tilsvarer NOK 82,9 per aksje i Pareto Growth AS. Pareto Growth sitter fortsatt på verdier i RigNet (se nærmere detaljer side fire). Tidspunktet for videre utbetalinger vil avhenge av utbetalinger/realiseringer i de underliggende porteføljeselskapene. Midler fra foretatte investeringer skal ikke reinvesteres og vil bli utbetalt til investorene innenfor aksjelovens regler. Verdijustert egenkapital ( VEK ) per aksje i Pareto Growth AS Verdijustert egenkapital (inkl. tidligere utbetaling, per 4. kvartal 2013): NOK Verdijustert egenkapital (eks. tidligere utbetaling, per 4. kvartal 2013): NOK Ubetalt til aksjonærene (per 4. kvartal 2013): NOK VEK (inkl. utbetalinger) VEK (eks. utbetalinger) Utbetalt til aksjonærene

3 Oppsummering (forts.) Investeringstakt og kapitalutvikling Fondet er i øyeblikket i exit-fase. Det foreligger i øyeblikket ingen konkrete planer om ytterligere oppfølgingskapital i porteføljeselskapene. Fondet har per kvartalsslutt NOK 27,5m som uinnkalt kommitert kapital og NOK 11,8m som bankinnskudd. Pareto Growth AS er 100 % egenkapitalfinansiert. Valuta Ingen av investeringene er i øyeblikket valutasikret. Alle selskap er i NOK med unntak av: - Rex International Holding, SGD - NordEnergie Renewables, EUR - Altona Mining, AUD Annenhåndsomsetning Forvalter har ikke registrert omsetning i Pareto Growth AS aksjen i fjerde kvartal Selskap Segment Eierandel Investert (MNOK) Verdi (MNOK) EGH (RigNet) Kommunikasjon Solgt Utbetalt Rignet aksjer som ikke er solgt 3 10 Fram Exploration Energi 21% Rex International Holding Energi 2% Multi Client Geophysical Seismikk 19% NordEnergi Renewables Energi 9% MasterMarine & RMI Oljeservice 0,4% & 13% Altona Mining Gruveindustri 1% 25 7 RigNet: «Delivering the full spectrum of oilfield communications services»

4 Porteføljeselskapene RigNet (Energy Growth Holding AS) Fondet eier sammen med Cubera Private Equity og Klaveness fellesselskapet Energy Growth Holding (EGH) med det formål å forvalte betydelige eierposter i RigNet, NCA og SPT Group. NCA ble i 2011 solgt til Oceaneering og SPT Group ble i 2012 solgt til Schlumberger. RigNet ble nylig solgt til private equity selskapet KKR., RigNet RigNet er et børsnotert selskap med hovedkvarter i Houston, USA. RigNet tilbyr kommunikasjons- og nettverksløsninger til oljeselskap, riggeiere og serviceselskap RigNet er en verdensledende, uavhengig aktør med en sterk markedsposisjon i over 30 land på seks kontinenter Selskapet ble i desember 2010 notert på den toneangivende NASDAQ-børsen Energy Growth Holding eide ca. 29 % (26 % fullt utvannet) av RigNet etter børsnoteringen Pareto Growth utbetalte i fjerde kvartal NOK 193 millioner til Pareto Growth-aksjonærene etter en meget vellykket salg av EGH sine RigNet-aksjer. RigNet var en av tre porteføljeselskap som sammen med Klaveness og Cubera ble kjøpt fra Hitec Visoin III i Utbetalingen tilsvarer NOK 82,9 per aksje i Pareto Growth AS. Pareto Growth har fortsatt aksjeverdier for anslagsvis NOK 10m i RigNet, som er notert på NASDAQ-børsen. For de resterende aksjene i RigNet er det bindingstid frem tiil andre kvartal RigNet ble solgt til det anerkjente amerikanske private equity-fondet KKR. RigNet-investeringen ble solgt for anslagsvis 3x investert beløp. Fram Exploration og Rex International Norsk energiselskap etablert i 2007 Selskapet eier 95 % av Colorados største gasslease (Whitewater, acres) Selskapet er lease-eier på et større oljeleteområde i Nord-Dakota ( acres) Pareto Growth eier ca 21 % av selskapet Selskapets største aksjonær er Rex International med 24% eieranadel Evnen til å få vellykkede borekampanjer og gode produserende brønner Tilstrekkelig med kapital til å overholde sine forpliktelser i borekampanjen Avhengig av relativt få nøkkelpersoner Utviklingen i oljepris i første omgang og gassprisen over tid Som tidligere beskrevet har FRAM fremforhandlet en omfattende borekampanje med to rigger. Avtalemotpartene er Loyz Energy Limited samt Rex Oil & Gas Limited. Formålet er å få kraftig fart i oljeproduksjonen, noe som er den viktigste enkeltparameter for vekst i verdien av selskapet. I skrivende stund reforhandles denne avtalen med Loyz med bl.a. det formål å knytte selskapene tettere mot hverandre. Loyz vil i henhold til intensjonsavtalen (signert i fjerde kvartal) gå inn med betydelig kapital i FRAM både i form av tingsinnskudd og ny egenkapital. I tillegg til finansieringen gir avtalen FRAM tilgang til avtalemotpartens drille- og produksjonskunnskaper samt teknologi. Rex's egenutviklede "Virtual Driller"- teknologi vil bli benyttet. Virtual Driller øker nøyaktigheten og forutsigbarheten i å forstå boreområdene basert på tolkning av seismiske data. Blindtester foretatt tilsier at det vil kunne være særlig interessant å benytte denne teknologien ved boring i FRAM sine boreområder i Nord-Dakota. For FRAM er det knyttet vesentlig risiko til suksessen av det pågående boreprogrammet. Svein Kjellesvik er ny konstituert CEO i FRAM. Som tidligere nevnt har Pareto Growth byttet ca. 20% av aksjebeholdningen inn i Rex International og eier med dette ca. 2% av Rex International. Rex ble børsnotert i juli i Singapore og var per tredje kvartal notert til 59,5 singaporecent per aksje. Pareto Growth sin kostpris var 40 singaporecent per aksje.

5 Porteføljeselskapene (forts.) Multi Client Geophysical AS Norsk seismikkselskap etablert i 2007 Selskapet har som forretningsområde å planlegge, skyte, prosessere og selge høykvalitets 2D og 3D seismikk til oljeselskaper Eier ikke seismikkskip, men leier inn ved behov Nøye vurdering av hvilke områder hvor det skal skytes seismikk Behov for betydelig pre-funding Gode relasjoner til oljeselskapene Oppbygging av et godt seismikk-bibliotek Avhengig av relativt få nøkkelpersoner Multi Client Geophysical AS («MCG») har ikke levert tallene for fjerde kvartal, men har i løpet av de tre første kvartalene i 2013 omsatte for USD 10,2m. Driftsresultatet (EBITDA) i tilsvarende periode var USD 4,9m. MCG ble børsnotert 2. mai 2013 og hentet i den sammenheng inn NOK 80m i ny egenkapital. MCG har ved utgangen av tredje kvartal USD 43m i egenkapital og ingen langsiktig gjeld. Etter emisjonen eier Pareto Growth 18,5 % av MCG og er med det den største enkeltaksjonæren. Pareto Growth har ikke bindingstid på aksjene lenger. Selskapet har hatt en svært sterk grad av pre-funding i løpet av årets tre første kvartaler på hele 77 %. Hovedpunkter for tredje kvartal er at selskapet har opplevd svakere seismikk-marked, bl.a. som følge av lengere beslutningsprosesser blant oljeselskapene. MCG har gjort grep for å posisjonere selskapet for vekst i 2014, bl.a. med flere nyansatte. Selskapet opplever god interesse i 2D-dataene utenfor Barbados. Det er også økende interesse for seismikkundersøkelser i den vestlige delen av Barentshavet. Dette er områder hvor MCG har betydelig med data i sitt bibliotek. Biblioteket har i løpet av årets første ni måneder bokføringsmessig økt fra MUSD 15,6 til MUSD 27,6 etter betydelige bransjemessige nedskrivninger. NordEnergie Renewables Vind-energiselskap med hovedkontor i København Selskapets forretningsplan er å kjøpe nøkkelferdige vindparker i land med solid statsøkonomi, med langsiktige tariffer og kraftavtaler Minimumsprisen per kwh er garantert av den tyske stat i prosjektenes levetid, 20 år. I Sverige har staten garantert markedsstyrte grønnesertifikater de neste 16 år Internrenten i prosjektene er min. 10 % p.a. Pareto Growth eier 8,8 % Vindhastighet over tid (energi = vindhastighet i tredje potens) Selskapets evne til å drifte parkene på en god og lønnsom måte Selskapets evne til lånefinansiering på attraktive betingelser NordEnergie har per dags dato ikke levert årsrapporten for 2013, men rapporterte i tredje kvartal et driftsresultat (EBITDA) på EUR 4.64m. Selskapet har for de tre første kvartalene et samlet driftsresultat (EBITDA) på EUR 11.2m. Resultatet bærer fortsatt preg av de generelle vindforholdene som er vesentlig lavere enn 10 års gjennomsnittstall for Tyskland. Operasjonelt fortsetter selskapet å levere en opptid på 97% og en forlenget og forbedret avtale med Statkraft som kjøper kraftproduksjonen i 2014 til en pris over dagens tariffnivå. NordEnergie eier og drifter i øyeblikket en produksjonskapasitet på 146MW hvor 88 % av kapasiteten er i Tyskland og 12 % i Sverige. NordEnergie hadde per tredje kvartal en egenkapital på EUR 69.1m. Selskapet har en sterk forretnings-modell og har i 2012/2013 vært dyktige til å finansiere sine vindparker langsiktig på attraktive nivåer. Generelt høy fokus på kostnader og høy opptid har medført akseptable resultat for selskapet selv om vinden og har vært svakere enn normalt. Pareto Growth er i øyeblikket i en exit-prosess i selskapet og priser aksjen tilsvarende bokført egenkapital, EUR 3 per aksje.

6 Porteføljeselskapene (forts.) Master Marine AS og Rector Marinus Invest AS Master Marine er et norsk, offshoreserviceselskap etablert i 1997 Master Marine sin vesentlige eierandel er jackup flotellet Haven Haven har kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk og er et flotell med ~450 enkeltlugarer Hovedaksjonær Nordic Capital eier i overkant av 80 % av Master Marine AS Rector Marinus Invest AS ( RMI ) er et holding selskap med eneste hensikt å eie interesser i Master Marine. RMI eier 6,5% av Master Marine Fremtidige kontrakter og generelt ratenivå Drift av Haven Master Marine og Haven forsetter å levere en opptiden på 100 % under ConocoPhillips kontrakten. Haven er på kontrakt frem til juli 2015 og vil i løpet av neste år bli flyttet fra Ekofisk til Eldfisk da ConooPhillips antar å ferdigstille sin permanente boligplattform på Ekofisk. ConocoPhillips må innen utgangen av januar 2014 gi beskjed om de ønsker å utøve opsjonen om ytterligere leie frem til juli «Haven» virker å være en attraktiv eiendel som opererer i et marked som i øyeblikket har begrenset kapasitet selv om noe ny kapasitet er ventet f.o.m «Haven» er bygget i henhold til Norsoc-standard og er det eneste boligfartøyet i Nordsjøen designet for årsbølgen. Altona Mining Ltd. Altona Mining er et gruveselskap med kontorer i Perth, Australia Selskapet er børsnotert i Australia Kobberprosjekter i Kylilathi, Finland og Queensland, Australia Selskapet er godt kapitalisert Pareto Growth eier 1,4 % av selskapet Utvikling i kobberpris Drift av gruven i Finland Utviklingen av Roseby prosjektet i Australia Altona har så langt ikke levert tallene for fjerde kvartal, men rapporterte i september om sitt første, positive årsregnskap (avvikende regnskapsår) med et nettoresultat på A$12.6 millioner. Suksessen er et resultat av en god prosjektgjennomføring i Finland hvor selskapet i regnskapsåret 2013 solgte 8,012 tonn kobber. Altona har brukt den positive kontantstrømmen til å nedbetale bankgjeld (nylig redusert til USD 10m). Selskapet har i øyeblikket AUS$18.5m i kontanter. Altona kom i november med nye, positive resultater fra Finland som indikerer større volum og tetthet av kobber; mao. forventet totalproduksjon fra gruven er oppjustert med 27% i forhold til de initielle forventningene. Altona forventer fremover en produksjon på 9,000 tonn kobber og 250 kg gull per år. Selskapet bygger i tillegg et større og verdifullt lager av kobolt-nikkel konsentrat. Selskapet har per dags dato en god løpende kontantstrøm som benyttes til å nedbetale gjeld etter en utfordrende byggeperiode ( ). I årsrapporten til Master Marine publisert i juni, bokføres egenkapitalen til NOK 0,35 per aksje. Pareto Growth har i verdiberegningen av fondet («VEK») priset aksjene med en likviditetsrabatt på 30%, m.a.o.. en aksjekurs på henholdsvis NOK 0,24 og NOK 5,4 for Master Marine og Rector Marinus Invest. Master Marine gjennomførte i desember en konvertering av deler av dagens aksjonærgjeld til egenkapital (kurs = bokført egenkapital) for å styrke selskapets markedsføringsposisjon. I Roseby (Australia) har Altona i september inngått et bindende «term-sheet» med kinesiske, Yunnan Copper Industry Group for en fellesutvikling av sør-områdene i Little Eva prosjektet. Altona arbeider fortsatt med en totalløsning for områdene i nord. Usikkerhet knyttet til den generelle veksten globalt, har medført et fall i blant annet kobberprisen i Dette har også påvirket aksjekursen til Altona som per årsslutt ble priset til AUS$0.165 per aksje (AUS$0.135 i tredje kvartal).

7 Disclaimer Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av februar Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum). Ola T. Lyngstad Christian Helland Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter Forvalter Forretningsfører Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-epost: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

8 Til aksjonærene i Pareto Growth Investor AS PARETO GROWTH INVESTOR AS - 4. KVARTAL 2013: Pareto Growth Investor AS sitt eneste formål er å investere i Pareto Growth AS ( fondet ) og eier p.t. 23,6 % i fondet. Fondets investeringsmandat er å investere i oljeservice / oljeteknologi, energi, fiskeoppdrett og gruveindustri. Maksimum 20 % kan investeres i andre bransjer og maksimum 50 % kan investeres i én bransje. Forvalter av Fondet er Pareto Forvaltning AS som tilrettelegger beslutningsgrunnlaget for styret. Kvartalsrapport for Pareto Growth AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per (før utbetaling): Verdijustert egenkapital per (etter utbetaling): Siste omsatte kurs ( ): Siste ligningsverdi ( ): 110,02 kr 60,02 kr 80,00 kr 51,06 kr

Pareto Growth AS. Første kvartal 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond

Pareto Growth AS. Første kvartal 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Pareto Growth AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond 08.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Fjerde kvartal 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

PARETO STAUR ENERGY AS

PARETO STAUR ENERGY AS INFORMASJON OM Pareto Staur Energy AS (Selskapet) er et investeringsselskap hvis formål er å investere i globale energi og energi/hydro-service selskaper. Investeringene foretas gjennom det aktive forvaltningsmandat

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

PARETO STAUR ENERGY AS

PARETO STAUR ENERGY AS INFORMASJON OM Pareto Staur Energy AS (Selskapet) er et investeringsselskap hvis formål er å investere i globale energi og energi/hydro-service selskaper. Investeringene foretas gjennom det aktive forvaltningsmandat

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Prop. 131 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 21. mai 2010, godkjent

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer