Innholdsliste INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsliste INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE"

Transkript

1

2 INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE Innholdsliste INNHOLDSLISTE INNLEDNING Rådmannens sammenfattede kommentarer Rådmannens forslag til budsjettinnstilling Føringer for handlingsprogrammet DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET Politisk struktur Administrativ organisering Styring og rapportering PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER Kommuneplanens satsingsområder Mål for perioden Enhetsovergripende mål med indikatorer for perioden Strategiske prosjekter Omdømmebygging Miljøledelsessystem Sentrumsutvikling Boligbygging økt volum og mangfold Større bredde i næringslivet Partnerskap og samarbeid RAMMEBETINGELSER Befolkning og demografi Statsbudsjett 212 relatert til kommunesektoren Finansplan for budsjettperioden Inntekts-/formueskatt, eiendomsskatt og rammeoverføring fra staten Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Gjeld og egenkapital Lånegjeld Avsetning til fond og bruk av fond Driftsbudsjett hovedtall / sammendrag Investeringsbudsjett hovedtall / sammendrag FINANSIELLE FORHOLD Renter og avdrag Tilskuddsordninger DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR RESULTAT ENHETENE Budsjettkommentarer for resultatenheter - innledning OPPVEKST HELSE- OG OMSORG KULTUR OG VELFERD TEKNISK...75 INNHOLDSLISTE Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 2 av 124

3 INNHOLDSLISTE 11 TEKNISK SELVKOST KOMMUNELSEDELSE, STAB- OG STØTTEFUNKSJONER VEDLEGG VEDLEGG 1 - FORSLAG TIL BETALINGSSATSER VEDLEGG 2 - FORSLAG TIL TILSKUDDSATSER VEDLEGG 3 INVESTERINGSPROSJEKTER INNHOLDSLISTE Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 3 av 124

4 INNLEDNING 1 INNLEDNING 1.1 Rådmannens sammenfattede kommentarer Forslag til budsjett og handlingsprogram bygger på budsjettvedtak i kommunestyret av 8. desember 21. Kapitlene i handlingsprogrammet I kapittel 2 er det gitt en redegjørelse for det kommunale styringssystemet, herunder organisasjonsstruktur og tilrettelegging for styring og rapportering. Kapittel 3 omhandler kommunestyrets vedtatte hovedmål og prioriterte satsingsområder. Enhetsovergripende mål er definert som godt arbeidsmiljø, beholde og rekruttere gode medarbeidere, økt økonomisk handlefrihet og lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer. Det er redegjort for strategiske prosjekter og for partnerskap og viktige samarbeidsavtaler. Kapittel 4 omhandler de viktigste rammebetingelsene kommunen er underlagt. Dette gjelder befolkning, demografi og økonomi. Kapittel 6 til 12 omhandler enhetsspesifikke mål med utgangspunkt i de prioriterte satsingsområdene i tillegg til statusbeskrivelser og utfordringer for den enkelte enhet. De økonomiske utfordringene for Kongsberg kommune er store. I budsjett og handlingsprogram for ble dette synliggjort gjennom uspesifiserte innsparinger for årene på mellom 74 og 13 millioner kroner. I tillegg lå det et krav om økte inntekter på netto 13 millioner kroner. Arbeidet med å konkretisere innsparingstiltakene har fulgt en egen prosess som startet tidlig i 211 der hele organisasjonen har vært involvert. Målet var å finne konkrete innsparingstiltak for 125 millioner kroner, hvorav om lag 1 millioner kroner ble anslått som nødvendig for å få et budsjett i balanse. Formannskapet har blitt holdt løpende orientert om arbeidet i 211 gjennom månedlig rapportering om framdrift i prosessen. En rekke av de foreslåtte tiltakene har ikke helårseffekt i 212. For 212 beløper de foreslåtte innsparingene seg til snaut 113 millioner kroner. Av dette er nesten 91 millioner kroner lagt inn i rådmannens forslag. For enkelt å få oversikt over hva spareforlagene omhandler og hva som er lagt inn og ikke, er det utarbeidet en egen sparekatalog som vedlegg til budsjettforslaget. Spareforslag som er tatt inn av rådmannen, er merket med gul bakgrunn i sparekatalogen. Forslag rådmannen har valgt å ikke ta med, har blå bakgrunn. Kommunens rammebetingelser og innbyggernes behov er i kontinuerlig endring. Dette innebærer at det oppstår behov for nye tjenester eller mer av tjenester kommunen allerede yter. Dette må veies opp mot de store innsparingsbehovene som er nødvendig for å få budsjettet i balanse. I budsjettarbeidet er det lagt vekt på konsolidering kommunen må i størst mulig grad drifte dagens tjenester på et forsvarlig nivå før nye tiltak kan få plass. Av forslag til nye tiltak er det bare funnet plass til de aller mest nødvendige. Andre tiltak som det ikke er funnet plass til, men som likevel bør nevnes, framgår av egne tabeller i hvert enhetskapittel (kap 6-12). Budsjettprosessen har vært krevende både ved at hele organisasjonen har blitt invitert til å delta og på grunn av omfanget på innsparingene. Ingen tjenester har vært fritatt for vurdering og alle spareforslag er konkretisert. Vedlagte sparekatalog har en verdi ut over det som har blitt lagt inn i forslaget. Forslag som rådmannen har lagt inn i saldert budsjett kan erstattes med eller suppleres med ubenyttede tiltak fra sparekatalogen. Da budsjettprosessen startet ble det vektlagt å holde den vedtatte profilen i budsjettet fordi denne viser kommunestyrets prioritering mellom sektorene. Alle enheter ble derfor pålagt å finne innsparinger tilsvarende 11 prosent av netto driftsutgifter. Etter prioritering av spareforslag, nye tiltak og saldering, har profilen endret seg. Etter prioritering av spareforslagene er det ulikt omfang av innsparinger som foreslås i de enkelte enhetene i rådmannens forslag. Dette framgår av tabellen nedenfor. Rådmannens sammenfattede kommentarer Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 4 av 124

5 INNLEDNING Innarbeidet spareforslag i prosent av enhetenes driftsbudsjett Oppvekst 7,8 8,86 8,87 8,8 Helse og omsorg 6,47 7,49 6,3 6,12 Kultur og velferd 7,49 7,62 7,63 7,64 Teknisk 9,75 9,9 9,9 9,9 Kommuneledelse, stab og støtte 8,73 9,68 12,9 12,5 Som man ser av tabellen, er prosentsatsen lavere enn pålegget om 11 prosent innsparing. Dette skyldes delvis at pålegget omfattet alle spareforslag opp til 125 millioner kroner. I tillegg har basisrammen blitt utvidet med effekter av lønnsoppgjør mv. Nye, helt nødvendige tiltak har også blitt lagt til før prosentsatsen er beregnet. Samlede spareforslag viser en stigning gjennom perioden og beløper seg til 146 millioner kroner i 215. Kommuneledelse, stab og støtte 11% Teknisk 5 % Kultur og velferd 9 % Oppvekst 44 % Helse og omsorg 31% Figuren ovenfor viser profilen på sparetiltakene som er innarbeidet i rådmannens forslag. De største innsparingene tas innenfor oppvekst, med 44 prosent av innspart beløp. Innsparinger i den størrelsesorden som kommunestyret vedtok i forrige handlingsprogram og som her konkretiseres, er ikke mulig uten at dette påvirker tjenestetilbudet. Rådmannen har søkt å skjerme kjernetjenestene og prioritert innsparinger i funksjoner som ikke driver direkte brukerrettet tjenesteproduksjon. I stab og støtte planlegges relativt store innsparinger gjennom bemanningsreduksjon. Et godt samarbeid med frivillige, lag og foreninger er i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes i arbeidet med å levere best mulig tjenester til kommunens innbyggere innenfor de budsjettmessige mulighetene som kommunen har. Det oppleves at man oppnår mye for en rimelig penge i de tilfellene der kommunen yter tilskudd. Det er derfor vektlagt å ikke foreta store innsparinger i tilskudd til lag og foreninger, nettopp fordi dette er ordninger som avlaster og supplerer kommunal tjenesteproduksjon på en effektiv måte. Kommunen driver kontinuerlig effektiviserings- og utviklingsarbeid. I kommende år vil denne innsatsen ytterligere forsterkes ved nye tiltak. E-handel er et eksempel på en mer effektiv måte å kjøpe varer og tjenester på. Innsparingspotensialet er stort i form av reduserte priser gjennom økt avtalelojalitet og fordi innkjøpsprosessen blir langt mer effektiv. Det kan da frigjøres mye tid til å utføre andre oppgaver. Lean-metoden skal prøves ut i tekniske tjenester for å se om det er saksbehandlingsprosesser som kan strømlinjeformes mer. Metoden vil bli vurdert også andre steder. I prosjektarbeid skal PLP-metoden benyttes der dette er hensiktsmessig. Dette er en egen prosjektmetodikk spesielt tilpasset offentlig sektor. Samtidig er det viktig å ha et bevisst forhold til hva som kjennetegner utviklingsarbeid som krever prosjektorganisering og i hvilke tilfeller utvikling er en del av den ordinære driften. Innføring av ny teknologi og nye fagsystemer vil sikre god kvalitet i prosesser for færre ressurser. Nye administrative program vil gjøre det mulig med utstrakt interkommunalt samarbeid om administrative tjenester. Rådmannens sammenfattede kommentarer Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 5 av 124

6 INNLEDNING Mange brukere mottar tjenester fra flere sektorer i kommunen. Det er arbeidet bevisst for at det skal bli god flyt i tjenestekjeden. Det er vektlagt samhandling på tvers av enhetene for å se om enkelte oppgaver kan utføres mer rasjonelt i annen enhet. Det blir i framtida viktig å rekruttere rett kompetanse til ledige stillinger. Kongsberg kommunes rekrutteringsstrategi følges opp med konkrete tiltak bl.a. i samarbeid med Teknologiparken. Det arbeides systematisk med omdømmetiltak for å styrke kommunens attraktivitet som arbeidsgiver. Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige strategiske virkemidler, ikke minst for å kunne satse på innovasjon og ny teknologi. Ulike lederutviklingsprogram vil også bli videreført i perioden. Kongsberg kommunes arbeidsgiverstrategi er under revisjon og kompetanse vil være et sentralt tema i denne. Budsjettforslagets konsekvenser for enhetene Oppvekst Kongsberg har en positiv befolkningsvekst. Det er en særlig vekst i antall barn i barnehagealder. Veksten er større enn tidligere prognoser skulle tilsi. I budsjettet er det tatt høyde for denne veksten både i forhold til driftsmidler og investeringer i nye bygg. Tislegård og Vibehaugen barnehager utvides med til sammen fire nye avdelinger. Veksten i barnehagene vil også merkes på kapasiteten i våre skolebygg. I 212 ferdigstilles lokaler som gir plass til 3 nye klasser på Tislegård ungdomsskole. På Kongsgårdmoen skole leies det paviljonger som tilsvarer 3 klasserom. Utover i planperioden er det tatt høyde for at kapasiteten totalt må utvides relativt mye. Flere av spareforslagene i oppvekst vil i praksis bety nedbemanning og/eller merbelastning for den enkelte ansatte. Konsekvensen er at fokus må ligge på de lovpålagte oppgavene. Muligheter for å tilrettelegge for tiltak i forhold til forebygging og barn som ligger i gråsonen - det vil si barn som har behov for ekstra oppfølging vil reduseres betydelig. Helse og omsorg Samhandlingsreformen vil prege utviklingen av helse- og omsorgstilbudet i kommunen og prioriteringer i rådmannens budsjettforslag innenfor tjenesteområdet. Rådmannen setter derfor av midler til å etablere Skinnarberga helsehus og midler til kompetansehevende tiltak for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og for å ivareta nye oppgaver og ansvar fra 1. januar 212. Målet er å forhindre innleggelse på sykehus ved å kunne ivareta nødvendig observasjon, behandling og rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Dette krever økt kompetanse og flere korttidsplasser. Rådmannen foreslår å ikke bygge omsorgsboliger på Rogstadbakken og utsette utbygging av omsorgsboliger i Hvittingfoss med ett år. Innflytting på Glitre II foreslås også utsatt med ett år i denne omgang. Tiltak for å søke optimal effektiv drift fortsetter i 212. Det er imidlertid ikke mulig å redusere kostnadene i denne størrelsesorden uten å redusere kvaliteten i tjenesten, redusere sykehjemsplasser og redusere betydelig i antall årsverk. Eksisterende primærtjenester, deriblant forebyggende arbeid, er i all hovedsak skjermet i budsjettforslaget. Tiltak for å søke optimal effektiv drift fortsetter i 212. Kultur og velferd I budsjettforslaget ligger en videreføring av det tette og gode samarbeidet sektoren har med frivillige lag og foreninger og samarbeidsavtaler med næringslivet. Det legges også opp til flere forpliktende samarbeid mellom kultorskolen og MusikkDansDrama. Det skal jobbes videre med Kunnskaps- og kulturpark (KKP) og bibliotekprosjektet samt kulturhusløft som ses i sammenheng med KKP. Innen disse områdene vil det oppnås ressursmessige gevinster gjennom samspill om funksjoner, arealer, fag, utstyr og felles arbeid med søknader om eksterne midler. Nye samhandlingsgrep som forpliktende samarbeid mellom Kulturskole og MusikkDansDrama, KKP-bibliotek prosjektet og kulturhusløft inn i KKP-samhandling, kan imidlertid møte noen av utfordringene i et samspill om funksjoner, arealer, fag, utstyr samt felles arbeid med søknader om eksterne midler. Boutgifter og tilgjengelighet bolig, er en markert utfordring for NAV/sosial og Flyktningseksjonen. Kommunen må i dag ofte inn med supplerende ytelser for å dekke kostnader til livsopphold og bolig. Boligsosial strategi blir et viktig område i Temaplan bolig. Dette må også ses i sammenheng med utnyttelsen av de boligsosiale virkemidlene fra Rådmannens sammenfattede kommentarer Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 6 av 124

7 INNLEDNING Husbanken, i form av startlån, boligtilskudd og bostøtte. Langsiktige grep for rimeligere boliger i Kongsberg, vil gi muligheter for innsparinger for NAV. Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp ligger i dag høyt, blant annet grunnet boligsituasjon, utleiepriser og strømutgifter. Tekniske tjenester Oppfølging av sentrumsplanen vil ha mye fokus i perioden. Det samme gjelder boligbygging der målet er 25 nye boliger i året og der tilrettelegging for eneboliger blir sentralt for at Kongsberg skal framstå som et attraktivt sted å etablere seg. Kommunal infrastruktur er et annet viktig område. Hovedplan vei viser vedlikeholdsbehovet på kommunens veier. Aktivitet innenfor både vann og avløp, vei og park og renovasjon må tilpasses planlagt befolkningsvekst innen gitte budsjettrammer. Aktivitetene må koordineres med overordnede planer som sentrumsplanen og kommuneplanen i tillegg til prosjekter som buskerudbysamarbeidet og felles parkeringsordning for kommunene i drammensregionen. Det blir viktig å videreføre effektiviseringsprosessen innenfor plan, byggesak og landbruk, for å ytterligere redusere saksbehandlingstider. Tekniske tjenester sitt driftsområde på Dyrmyrskogen skal bygges ut til boliger. Alternative lokaliseringer for tjenesten vurderes. Flyttingen bør også ha positive effekter for driften. Kommuneledelse, stab og støtte Stab og støtte har praktisert tilsettingsstopp og streng behovsvurdering de siste årene. Budsjettet legger opp til å videreføre dette. En god del av den planlagte bemanningsreduksjonen muliggjøres gjennom investeringer i nye teknologiske løsninger. I denne forbindelsen nevnes spesielt nytt telefonistøttesystem samt nytt lønns- personal- og økonomisystem. Rådmannen vil imidlertid presisere at nedbemanningen reduserer utrednings- og støttekapasitet for driften. En hver omstilling vil ha kostnader av ulik karakter. Det foreslås derfor å avsette 2 millioner kroner i 212 til ulike omstillingstiltak sentralt for å gjøre kunne smøre prosessen der dette måtte være nødvendig. Foreslått beløp kan benyttes til omstillingstiltak innen hele kommuneorganisasjonen. Investeringer I handlingsprogramperioden er det lagt opp til store investeringer innenfor både skole og barnehage og administrasjonsbygg. Sistnevnte må ses i sammenheng med KKP. Investeringsbehovet har bakgrunn i kvalitetssikrede befolkningsprognoser så langt dette er mulig og i vedlikeholds- og arealbehov i skolene og andre kommunale bygg. Langt fra hele investeringsbehovet er konkretisert ned på fysiske lokaliteter. Skolestrukturprosjektet som ventes avsluttet våren 212 vil svare på noe av dette. Det planlegges å sette i gang et tilsvarende strukturprosjekt for barnehage. Også innen helse og omsorg vil det være behov for investeringer. Omsorgsplanen rulleres og dette arbeidet vil sluttføres første halvår 212. Investeringsbeløpene må justeres som resultat av dette arbeidet ved rullering av budsjettet. Alle disse investeringene handler om å etablere robuste strukturer som står seg over tid. Dette vil skape forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen både for brukerne og for kommunens ansatte der tjenester kan leveres i tidsriktige og areal- og energieffektive bygg. De foreslåtte investeringsbeløpene er store. Samlet for hele perioden vil det investeres for drøyt 781 millioner kroner, noe som innebærer en betydelig økning i låneopptaket sammenliknet med tidligere år. Netto investeringer er på 633 millioner kroner. Denne sterke satsingen på bygg påvirker driftsutgiftene i form av økte renter og avdrag og dermed mindre penger til å drive kommunal tjenesteproduksjon. Alternativet er imidlertid verre. Kommunen driftes i dag fra en rekke ulike lokaliteter med svært varierende standard og begrensede muligheter for mer effektiv arealbruk. Bygningsmassen tilfredsstiller i mange tilfeller ikke krav til universell utforming og har i tillegg et stort vedlikeholdsbehov. Ved å fokusere på sambruk og flerbruk blir arealutnyttelsen langt bedre samtidig som kommunen får kvittet seg med bygg som er dyre å drifte og oppgradere. I et langt perspektiv er besparelsene på flere hundre millioner kroner. Økonomiske rammebetingelser Kommunens rammebetingelser styres i vesentlig grad av bevilgningene som Stortinget vedtar. Som utgangspunkt for budsjettarbeidet har man hatt Kommuneproposisjonen 212 (Kprp) som kom i mai og Regjeringens forslag til stats- Rådmannens sammenfattede kommentarer Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 7 av 124

8 INNLEDNING budsjett for 212. En nærmere beskrivelse er gitt i kapittel 4.2 og 4.4, hvor det også er listet opp de viktigste konsekvensene for Kongsberg kommune. I statsbudsjettet for 211 ble kostnadsnøkkelen for fordeling av rammetilskudd endret. Dette fikk betydelige konsekvenser for Kongsberg kommune og var en medvirkende årsak til spareprosessen. Etter endringen ble Kongsberg definert til å ha et utgiftsbehov under landsgjennomsnittet med redusert rammetilskudd som resultat. I statsbudsjettet for 212 er noen av delkostnadsnøklene justert, men effekten for Kongsberg er marginal sammenliknet med 211. Det er beregnet at Kongsberg kommune vil motta drøyt 475 millioner kroner i rammetilskudd i 212. Dette er inkludert et inntektsutjevnende trekk på 46 millioner kroner fordi Kongsberg kommune har skatteinntekter over landsgjennomsnittet. I budsjettert rammetilskudd inngår også inntektsgarantitilskudd på 18,6 millioner kroner. I forhold til budsjett for 211 er økningen i rammetilskudd på 4,7 prosent justert for deflator (lønns- og prisvekst). I statsbudsjettet foreslås det å øke skattøre med,3 prosentpoeng til 11,6 pst. Sammen med en lokal realvekst i skatteinntektene for kommunen på 1,5 pst, gir dette budsjetterte skatteinntekter for kommunen i 212 på 667 millioner kroner. Fratrukket deflator gir dette en vekst i skatteinntektene på 3,8 pst sammenliknet med budsjett for 211. Samlet sett er veksten i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på 4,2 pst eller snaut 45 millioner kroner når man sammenlikner med budsjett for 211 og justerer for lønns- og prisvekst. Den budsjetterte økningen i de frie inntektene fra 211 kan synes stor, men må ses i sammenheng med redusert skattøre og endring i kostnadsnøkkelen i 211 som resulterte i betydelige økonomiske utfordringer. Fra og med 212 er overføring som følge av samhandlingsreformen lagt inn i rammetilskuddet. Økningen gir et markert positivt bidrag i budsjettet, men både tidligere vedtatte innsparingskrav, lønnsoppgjør, nye tiltak, samhandlingsreform, pensjonsutgifter, m.m. trekker i motsatt retning. I 25 økte inntektene fra eiendomsskatt på bakgrunn av ny taksering av eiendommene. Lov om eigedomsskatt i kommunane fastslår at innkreving av eiendomsskatt basert på ny taksering kan gjennomføres hvert tiende år. Rådmannen har i handlingsprogrammet lagt til grunn en økning i eiendomsskatten på 4 millioner i 215. Taksering må være ferdig i løpet av første halvår 214. Rådmannen vil fremme sak til kommunestyret om beregning av takstgrunnlag mv. i løpet av første halvår 212. Rentenivået er en viktig faktor for Kongsberg kommune. Driftsutgiftene varierer med nivået på den flytende renta. Jo større andel av låneporteføljen som har flytende rente, jo større er også renterisikoen. Hensynet til forutsigbare renteutgifter må veies mot hensynet til lavest mulig renteutgifter. Over tid vil det lønne seg å ha flytende rente, men dette krever en budsjettbuffer som kan håndtere renteendringer. Kongsberg kommune har ingen buffer som kan håndtere en renteøkning på en stor andel av porteføljen. Dette gjelder for hele handlingsprogramperioden, blant annet som følge av store budsjetterte låneopptak. I 211 er renterisikoen redusert betydelig ved at en stor andel av porteføljen har fått fast rente i tre, fem og ti år. Rentebinding vurderes kontinuerlig, ikke bare ved de årlige låneopptakene. I beslutning om rentebinding legges både Statistisk sentralbyrås, Norges banks og andre markedsaktørers syn på renteutviklingen til grunn. I budsjetteringen for er det forutsatt en fordeling av fast og flytende rente på henholdsvis 2 og 8 pst for nye lån. Det budsjetteres for øvrig med en flytende rente på 3,5 pst i 212, 4 pst i og 4,5 pst i 215. Tilsvarende for lån med fast rente er satsene 4, 4,5 og 4,75 pst. Basert på Kommunal landspensjonskasses (KLP) budsjettestimat for 212 vil det bli en økning i krav til innbetalt premie. Økningen er på hele 35 millioner kroner eller 47 pst. Premieavviket, dvs differansen mellom budsjettert premie og beregnet pensjonskostnad er estimert til 38,8 millioner kroner i 212. Dette har en positiv resultateffekt for kommunen. Premieavviket skal imidlertid nullstilles over tid. Dette gjøres gjennom amortisering ved at en tidel av et positivt premieavvik trekkes fra ved beregning av premieavvik for neste år. Om premieavviket det enkelte år har positiv eller negativ resultateffekt for kommunen, avhenger av premieavvikenes størrelse tidligere år og beregnet premieavvik for det aktuelle år. Pensjon og premieavvik er relativt usikre størrelser som er vanskelig å forutsi, selv ett år fram i tid. Positive premieavvik bør settes av til disposisjonsfond for å ha en buffer til å håndtere denne usikkerheten. Rådmannen har imidlertid ikke funnet rom for dette i budsjettet. Rådmannens sammenfattede kommentarer Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 8 av 124

9 INNLEDNING Finansmål I salderingen av budsjettet må det tas hensyn til to helt sentrale finansmål. Finansmål II: Netto driftsutgifter fratrukket utbytte og eieruttak som andel av driftsinntektene bør som hovedregel være på minimum 3 prosent. Et netto driftsresultat på 3 pst gir kommunen den nødvendige handlefriheten til å håndtere uforutsette hendelser gjennom året. Dette målet er ikke oppfylt for noe år i handlingsprogramperioden. For 212 er det på,5 pst og i 215 på 1,91 pst. For 213 og 214 balanserer det rundt nullpunktet. Finansmål III: Årlig låneavdrag skal utgjøre minimum 4 pst av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån. Dette målet kan normalt ikke fravikes. Da reduseres ikke gjelda i takt med avskrivning på lånefinansierte objekter. Som planen viser, er målet oppfylt i hele perioden og for 212 er det på 7,21 pst. Rådmannen vurderer det som fornuftig å budsjettere med noe større gjeldsreduksjon i 212 enn minimumskravet for å gi rom til de store investeringene etterfølgende år. Risikoen i budsjettet er betydelig og fordrer stram økonomistyring og sterkt fokus på omstillingsarbeidet. Samlet vurdert vil kommende handlingsplanperiode bli preget av stramme rammer for kommunen. Det er likevel funnet rom for investeringer i skole- og barnehagebygg, avsatt midler til oppgradering av bygg i helse og omsorgstjenesten, videreføring av kulturanleggsplanen og mulig samarbeid i en framtidig kunnskaps- og kulturpark. Vi kan også trygge innbyggerne våre med at de vil motta gode kjernetjenester. Ressurstilgangen krever at lederne og medarbeiderne fortsetter arbeidet med å styrke både intern og ekstern samhandling og kontinuerlig effektiviserer og utvikler tjenestene. Rådmannens sammenfattede kommentarer Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 9 av 124

10 INNLEDNING 1.2 Rådmannens forslag til budsjettinnstilling Del A: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 212 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 212 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunestyresak 56/6 utskrives eiendomsskatt for 212. Skatten utskrives for vanlige eiendommer, verker, bruk og hytter etter følgende sats: 7, o/oo 4. Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 212 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold til at disse tjenesteområdene skal ha budsjettbalanse (utgifter = inntekter). 5. Forslag til kommunale tilskuddsatser for drift av private barnehager i 212 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 212, vedtas låneopptak på kr , herav kr 1..,- som startlån. 7. For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 212 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan, stiller Kongsberg kommune garanti (simpel kausjon) for inntil kr 2..,-. Garanti gis i henhold til Kommunelovens 51. Garanti gjelder for lån med løpetid 2 år, hvorav 5 år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter for finanskostnader som eventuelt overskrider den rentekompensasjon som Staten gir for kirkebygg m.m.. 8. Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i 212. Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 9. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 1. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 11. Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 12. Ordførerens godtgjørelse økes med 4, pst og fastsettes til kr 675.,- Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 13. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for 212. Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 212 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Kongsberg, 26. oktober 211 Astrid Sommerstad rådmann Rådmannens forslag til budsjettinnstilling Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 1 av 124

11 INNLEDNING 1.3 Føringer for handlingsprogrammet De store økonomiske utfordringene som kommunen står overfor har flere årsaker. Den mest nærliggende årsaken er endringen i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i 211. Kongsberg kommune ble etter endringen definert til å ha et utgiftsbehov mer enn tre prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Dette hadde isolert sett en sterk negativ effekt på utmåling av rammetilskudd fra staten. I tillegg gikk skattøret ned fra 12,8 til 11,3 pst. For en skattesterk kommune som Kongsberg medførte også dette et inntektstap. I statsbudsjettet for 212 er skattøret økt til 11,6 pst. I 211 ble imidlertid en rekke øremerkede tilskudd innlemmet i rammetilskuddet slik at samlet rammetilskudd til kommunen økte. Endringen i inntektssystemet er ikke alene nok til å forklare kommunens relativt store omstillingsbehov. Kommunen har gjennom flere år hatt utgifter som har vokst raskere enn inntektene. Over tid er dette uheldig selv om inntektene likevel holder seg høyere enn utgiftene. Resultatet har blant annet blitt reduserte muligheter til å takle uforutsette hendelser og lavere andel egenkapital i investeringer. Andre viktige årsaker til omstillingsbehovet har vært og er: økende pensjonskostnader utvikling av tjenestetilbudet usikre skatteinntekter økende renteutgifter Punktene over henger også til dels sammen med hverandre. De ulike punktenes relative betydning har endret seg gjennom året, men totalbildet har ikke endret seg vesentlig. I tillegg har andre utfordringer gjennom 211 blitt forsterket og på ingen måte bidratt til å redusere inntrykket av en presset økonomi. Dette gjelder for eksempel effekten av tilskuddsordningen til private barnehager. Kommunen har et stort investeringsbehov i årene som kommer, noe som gir større utgifter til renter og avdrag. For å få fram forslag til innsparinger på 125 millioner kroner ble hele kommuneorganisasjonen involvert. Formannskapet har blitt holdt løpende orientert om framdrift i prosessen gjennom månedlige rapporter. Tillitsvalgte har blitt involvert gjennom samarbeidsutvalget og enhetsvise medbestemmelsesutvalg. I tillegg har det vært avholdt to budsjettkonferanser med politikere og hovedtillitsvalgte. Forslag til innsparinger har blitt levert i form av utfylte spareskjema. I spareskjema beskrives innhold i tiltaket, konsekvenser for andre avdelinger og tjenester i kommunen, konsekvenser for brukerne og konsekvenser for måloppnåelse. Innspart beløp og antall årsverk og antall ansatte som blir berørt, framgår også. Samtlige sparetiltak er samlet i en egen sparekatalog som er trykket vedlegg til budsjettforslaget. Sparetiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag er merket med gult, mens tiltak som ikke er tatt med, er merket med blått. Katalogen har en enhetsvis kapittelinndeling med oversiktstabeller for hver enhet som innledning til hvert kapittel. Tiltak som er tatt delvis med i rådmannens forslag, framkommer to steder både med gul og blå merking. Beløpet er da fordelt i skjema etter hvor mye som er tatt med som innsparing av rådmannen. Prioriteringen har vært krevende. I utgangspunktet driver kommunen samfunnsnyttig tjenesteproduksjon i alle enheter. Prioriteringen har derfor i mange tilfeller hatt preg av valg mellom onder. De aller fleste tiltakene medfører redusert eller endret tjenesteproduksjon i en eller annen form. Hovedkonsekvenser for enhetene av de foreslåtte innsparingene er beskrevet i rådmannens innledning i kap 1.1 og innledningsvis i hvert enhetskapittel i sparekatalogen. Føringer for handlingsprogrammet Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 11 av 124

12 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET 2 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET 2.1 Politisk struktur Kontrollutvalg Kontrollutvalg Klagenemda Klagenemda Kommunestyret Kommunestyret Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede Eldreråd Eldreråd Ungdomsråd Ungdomsråd Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Formannskap Formannskap Miljø og utvikling Miljø og utvikling Helse og omsorg Helse og omsorg Kultur og oppvekst Kultur og oppvekst Administrasjonsutv. Administrasjonsutv. Kongsberg kommune har formannskapsmodell med 3 fagutvalg. Av kommunestyrets 35 representanter sitter 11 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilte utvalg som f.eks. administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i Kommunestyret, formannskap og fagutvalgene er åpne for publikum. Politisk struktur Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 12 av 124

13 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET 2.2 Administrativ organisering Rådmann Rådmann Stab og støtte Stab og støtte Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Helse & Omsorg Helse & Omsorg Oppvekst Oppvekst Teknisk Teknisk Kultur & velferd Kultur & velferd Seksjoner Seksjoner Seksjoner Seksjoner Seksjoner Seksjoner Seksjoner Seksjoner Administrativt har Kongsberg kommune en såkalt enhetsmodell der myndighet er delegert fra rådmannen til kommunalsjefer og seksjonsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen deres ansvarsområder. I Kongsberg har vi fire enheter med til sammen 49 seksjoner. I tillegg kommer stab- og støttetjenester med 7 seksjoner. Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og har ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av fire kommunalsjefer og en assisterende rådmann. Seksjonslederne er ansvarlig for å lede sine respektive seksjoner, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget administrativt delegasjonsreglement. Kommunens oppgaver er fordelt mellom fire enheter som gjenspeiler fagutvalgenes og kommunalsjefenes ansvarsområder. Rådmannens stab- og støttefunksjoner ledes av assisterende rådmann og består av avdelingene Økonomi, Personal, IT-drift, Ressurssenter for oppvekstmiljø og Innbyggerkontakt inkludert politisk sekretariat, arkiv og sentralbord. I tillegg inngår Avdeling for samfunnutvikling samt kommuneadvokatene. Administrativ organisering Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 13 av 124

14 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET 2.3 Styring og rapportering Kommunens virksomhet styres av et omfattende planverk. For en del av planene har Stortinget vedtatt føringer for kommunens handlingsrom i form av økonomiske overføringer, lovverk, enkeltvedtak eller retningslinjer. Kommunens planer vedtas politisk, ofte etter omfattende prosesser. Kongsberg kommunes styringssystem skal gi grunnlag for å vurdere om man når de mål som er satt og hvordan utviklingen er over tid. Det er lagt vekt på å gi klare styringssignaler på et overordnet nivå med oppfølging av Kommuneplanens satsingsområder. Styringssystemet skal ivareta både folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse og rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak. Styringssystemet i Kongsberg kommune består av to hovedelementer: Kommunens plansystem (styringsdokumentene) Ledelsesprosesser (lederavtaler, resultatvurdering, læring osv.) Kommunens øverste ledelse er kommunestyret og administrasjonen forholder seg til de rammene kommunestyret til enhver tid gir. De årlige politiske og administrative prosessene inngår i et årshjul. Årshjulet indikerer når i året de ulike prosessene finner sted. Styring og rapportering Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 14 av 124

15 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET Plansystemet Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av Kongsbergsamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Gjeldende plan er for perioden 22, men revideres / rulleres hvert fjerde år. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er et praktisk verktøy for strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunen og behovet for planer fremover. Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer, og viktigst er kommunens handlingsprogram. Handlingsprogrammet er forankret i kommuneplan og inneholder overordnede målsettinger, årsbudsjett og økonomiplan. Planperspektivet for handlingsprogrammet er 4 år, med en årlig rullering. Kommuneplanens tre satsningsområder er fulgt opp i handlingsprogrammet med utvalgte mål for perioden, prioriterte områder og enhetenes konkrete målsettinger og ambisjoner. Det er et mål at handlingsprogrammet skal være et egnet styringsverktøy for å imøtekomme krav til resultatoppnåelse og synliggjøring. Temaplaner er planer for bestemte tjenester, temaer eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplan for, jf. planstrategien. Temaplaner skal bidra til utdypende analyser av tjenesteområdene, hvilke utfordringer kommunen står overfor og hvilke valg som bør bør tas. Temaplanene skal fungere som forberedende dokumenter og prosesser til arbeidet med budsjett og handlingsprogram. Årsplanen for hver enhet er kommunens operative styringsdokumenter utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drift og investeringsprosjekter. Årsplanenes hovedoppgave er å iverksette handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Årsplanen danner grunnlag for lederavtalen mellom rådmannen og enhetsleder. Administrasjonen legger fram regnskapsrapporter til formannskapet og de respektive fagutvalgene etter nærmere fastsatt plan, samt kvartalrapporter til kommunestyret. Hvert år legges det frem en årsmelding som er rådmannens avkvittering i forhold til vedtatte mål og vedtatte drifts- og investeringsbudsjett. Mer informasjon og styringsdokumenter : Nøkkeltall I handlingsprogrammets tekst og tabeller henvises det til KOSTRA f.eks. ved beskrivelse av status og ved fastsetting av ambisjoner i måltabellene. KOSTRA er et felles system for rapportering av regnskaps- og tjenestedata fra kommunene til staten. KOSTRA nøkkeltall, som er bearbeidet og offentliggjort gjennom Statistisk sentralbyrå (SSB), gjør det mulig å sammenligne kommuner på tvers, uavhengig av hvordan tjenestene er organisert. Rådmannen vil videreutvikle systematisk bruk av nøkkeltall. Utvalgte indikatorer skal gi grunnlag for å vurdere om vi når de mål vi har satt oss og hvordan utviklingen er over tid. Indikatorene er aktiviteter eller resultater som lar seg måle. De kan være fremstilt i antall, prosent eller i score på en Styring og rapportering Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 15 av 124

16 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET skala, f.eks. fra 1-6. Videreutvikling av styringssystemet rettes inn mot å finne gode indikatorer og måltall som gir et riktig bilde av organisasjonen og kvaliteten på tjenestene. Verktøy for oppfølging av kommuneplanen i handlingsprogrammet Kommunens plan- og styringssystem skal skape god sammenheng mellom målene på de ulike plannivåene, og det skal være kobling mellom økonomiske bevilgninger og ambisjoner. Kongsberg kommune har utviklet et målhierarki med tre nivåer (tre måltabeller) hvor nivå 1; «Mål for programperioden » synliggjør mål og prioriterte områder i perioden. Dette var tema på budsjettkonferansen mars 211. (Kap. 3.2 i handlingsprogrammet). Ansvar for oppfølging av prioriterte områder er fordelt mellom kommunens fire enheter og stab og støtte. Enhetenes oppfølging av indikatorer og ambisjoner for måloppnåelse fremgår i kapitlet til den enkelte enhet, nivå 3 «Mål og ambisjoner per enhet». Prioriterte områder er også fulgt opp med utvalgte strategiske prosjekter (Kap. 3.3 i handlingsprogrammet). Nivå 2 «Enhetsovergipende mål» er, som overskriften sier, mål og ambisjoner som er felles for alle enhetene. (Kap. 3.2 i handlingsprogrammet). Styring og rapportering Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 16 av 124

17 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 3 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 3.1 Kommuneplanens satsingsområder Kommuneplanens samfunnsdel 22 ble vedtatt av Kommunestyret september. Kommuneplanen har tre satsingsområder i planperioden: 1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling. 1.1 Kongsberg skal være en kommune hvor nåværende innbyggere og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. 2. Næringsutvikling, vekst og attraktivitet. 2.1 Kongsberg skal fremstå som attraktiv ved å være nyskapende og fremtidsrettet, preget av kunnskap, teknologi, kultur og opplevelser. 3. Kommunale tjenester/ livskvalitet og levekår med vekt på barn og unges oppvekstmiljø. 3.1 Kongsbergsamfunnet skal inkludere alle, fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge og legge til rette for samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg. Kommuneplanens satsingsområder Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 17 av 124

18 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 3.2 Mål for perioden Kommunens plan- og styringssystem skal skape god sammenheng mellom målene på de ulike plannivåene. Kongsberg kommune har utviklet et målhierarki med tre nivåer, hvor nivå 1 synliggjør mål og prioriterte områder for perioden. Dette var tema på budsjettkonferanse 1. mars 211. Ansvar for oppfølging av prioriterte områder er fordelt mellom kommunens fire enheter. Enhetenes oppfølging med ambisjoner på måloppnåelse fremgår i kapitlet til den enkelte enhet Nivå 1. Mål for programperioden Kommuneplanens satsingsområder 1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling 1.1 Kongsberg kommune skal ha et næringsliv og innbyggere som er miljøbevisste i forhold til egen praksis og egne handlinger Kongsberg kommune skal miljøsertifisere egne virksomheter innen 212 Langsiktig arealforvaltning Reduksjon av biltrafikk i sentrum Helse & omsorg Kultur & velferd Mål for perioden Prioriterte områder Oppvekst Teknisk Adm x x x x K Økt kollektivandel x x x x x-k 2. Næringsutvikling, vekst og attraktivitet 3. Kommunale tjenester, livskvalitet og levevilkår med vekt på barn og unges oppvekstmiljø 4. Kommunal styring - fellesfunksjoner 2.1 Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet 3.1 Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og faglig forsvarlig måte 3.2 Flest mulig i alle aldre skal mestre sin egen livssituasjon 4.1 Være nyskapende og produktiv med høy kvalitet på tjenestene 4.2 Bidra til et godt lokaldemokrati Økt bredde i næringslivet Videreutvikle et attraktivt sentrum Velfungerende transportinfrastruktur Boligbygging, større volum og mangfold Styrke Kongsbergs merkevare og omdømme Kapasitet og nivå på tjenester i forhold til befolkningsvekst og forventinger Samhandlingsreform Utjevne forskjeller i levekår Lojalitet til kommunestyrets vedtatte rammer Økonomiske tilpasninger Kjente og effektive internrutiner x x-k x x x-k x x x x-k x x x x x-k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x-k x x x x x-k Mål for perioden Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 18 av 124

19 Kommuneplanens satsingsområder X = enheten har ansvar for oppfølging K = enheten har særskilt koordineringsansvar Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Videreutvikle godt arbeidsmiljø PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER Helse & omsorg Kultur & velferd Mål for perioden Prioriterte områder Oppvekst Teknisk Adm x x x x x-k x x x x x Enhetsovergripende mål med indikatorer for perioden Nivå 2 «Enhetsovergripende mål» er, som overskriften sier, mål og ambisjoner som er felles for alle enhetene. Ambisjoner for den enkelte enhet settes i enhetenes / seksjonenes årsplan. Det rapporteres på enhetsnivå i årsmeldingen. Nivå 2 Enhetsovergripende mål: Mål Indikator Forrige resultat Videreutvikle godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Ambisjon 212 Ambisjon 215 Rapportering Opplevd trivsel 4,6 5 5 Hvert annet år Samarbeid med kollegaene 5 5,2 5,2 Hvert annet år Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 Hvert annet år Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 Hvert annet år Sykefravær i % 8,2 6 5,6 Månedlig Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 5 Hvert annet år Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 Hvert annet år Netto driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent / korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning 36,932 Å 3,58 Å 76,4% 78,8% 1,% 1,% 1,% 1,% Merknader: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6, hvor 6 er beste resultat. Fra og med vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for er basert på undersøkelse i februar 21. Neste undersøkelse blir februar 212. Å Mål for perioden Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 19 av 124

20 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 3.3 Strategiske prosjekter I perioden for handlingsprogrammet foreslås det strategiske prosjekter knyttet til satsingsområdene og utfordringer for en kommune i vekst. Prosjektene omfatter flere tjenesteområder og vil bli initiert fra rådmannen. Alle tjenesteområdene bidrar aktivt i arbeidet med disse prosjektene Omdømmebygging Næringsutvikling, vekst og attraktivitet er ett av tre satsningsområder i kommuneplanen. Både Kongsberg kommunes omdømme og Kongsbergsamfunnets omdømme er en del av dette. Kommunens omdømme påvirkes av særlig fire faktorer: egne opplevelser i møte med kommunen hva andre sier om kommunen organisasjonens kommunikasjon, internt og eksternt medias omtale av kommunen Prosjektets deloppgaver: Kartlegging av innbyggernes holdning til Kongsberg kommune. Opplæring og bevisstgjøring av ansatte og politikere om egen innflytelse på kommunens omdømme. Kongsbergsamfunnet skal ha et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen og befolkningen forøvrig. Kongsberg skal velges av flere som bosted. Kongsbergsamfunnets omdømme påvirkes av særlig fire faktorer: innbyggernes egne oppfatninger om lokalsamfunnet innbyggernes bevissthet og kunnskap om hva lokalsamfunnet er hva andre tror og mener om Kongsbergsamfunnet medias omtale av Kongsbergsamfunnet Prosjektets deloppgaver: Kartlegging av innbyggernes holdning og kunnskap om Kongsbergsamfunnet. Opplæring og bevisstgjøring av personer og organisasjoner med viktige roller i lokalsamfunnet om egen innflytelse på Kongsbergsamfunnets omdømme. Medias omtale av lokalsamfunnet er sentral i omdømmebyggingen. I samhandling med lokalmedia bør det være fokus på medias rolle både som samfunnsbygger og samfunnskritiker Miljøledelsessystem Kongsberg kommune skal styrke sin miljøprofil. For å nå målsettingen om miljøbevisste innbyggere og miljøvennlig drift i næringsliv og offentlig virksomhet, iverksettes flere tiltak. Et mål er at alle kommunale virksomheter har etablert godkjent miljøledelsessystem innen 212. Kongsberg kommune har valgt miljøfyretårnsertifisering som virkemiddel i egne virksomheter. Alle ledere er ansvarlig for å implementere, vedlikeholde og videreutvikle miljøarbeidet innen sitt ansvarsområde. Per idag er 11 kommunale virksomheter samt hele rådhuset og 9 ikke-kommunale bedrifter, miljøfyrtårnsertifisert. Enhetene har fremdriftsplan for sertifisering av seksjonene i handlingsprogrammet. Viktige innsatsområder i tiden fremover er fremdrift i sertifisering av kommunens virksomheter og implementering av miljøledelse i ordinær drift Sentrumsutvikling Sentrumsutvikling er avgjørende for å nå Kongsbergs ambisjoner om befolkningsvekst. Prosjektet skal følge opp sentrumsplanens målsettinger om mer aktivitet i sentrumskjernen og en miljøvennlig utvikling, spesielt for transportløsninger. Flere arbeidsplasser innen kunnskapsintensive og tjenesteytende næringer-, samt besøksnæringer i sentrum vil i seg selv tilføre sentrum ny og økt aktivitet og nytt publikum. Utvikling på Vestsiden bør gis spesiell oppmerksomhet i kommunens arbeid. Kongsberg kommune har begrensede økonomiske midler som kan frigjøres til nye tiltak. Der det er mulig, bør innsatsmidler kommunen allerede har, brukes slik at de bidrar til vedtatt sentrumsutvikling. Dette Strategiske prosjekter Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 2 av 124

21 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER kan f.eks. være plassering av kommunale funksjoner, eiendomsutvikling, bruk av infrastrukturmidler, prioritering av driftsmidler, samt at kommunen tar et tydelig lederskap i sentrumsutviklingen. Utvikling av Kunnskaps- og kulturpark er prioritert. I forvaltningsarbeid, spesielt plan- og saksbehandling, prioriteres sentrumsutvikling i den grad dette er mulig. Samarbeid med private og offentlige aktører er nødvendig for måloppnåelse. Grunneiere, Kongsberg næringsforening (KNF), Kongsberg Turistservice, Buskerudbyen, Buskerud fylkeskommune og høgskolen er sentrale samarbeidspartnere i arbeidet for sentrumsutvikling Boligbygging økt volum og mangfold Kommuneplanens målsetting er 2 pst. årlig befolkningsvekst som tilsvarer ca. 25 boenheter i året. Resultat i 21 var at 14 nye boenheter ble tatt i bruk. Målsetting for prosjektet er å doble omfanget på boligbygging i kommunen i forhold til 21. Prosjektet har tre deloppgaver: Tilgjengelig informasjon om byggeområder og boligbygging primært rettet mot utbyggere og boligsøkere. Kongsberg.no og kommunes egne hjemmesider er sentrale kanaler. Videreutvikle rutiner og saksbehandling i kommunen / tekniske tjenester. Målet er raskere saksbehandling fra kommuneplan til byggemodne boligområder. Vurdere nye og videreutvikle etablerte virkemidler som bidrar til økt volum og mangfold i boligbyggingen. (Tomteselskapet, økonomiske virkemidler, forbildejobbing, utviklingsprosjekter, etc) Større bredde i næringslivet Veksten i næringslivet er drevet av veksten i teknologiindustrien. Økt bredde i næringslivet er viktig for den totale rekrutteringen av arbeidstakere og innbyggere til Kongsberg. For økt bredde i næringslivet er oppmerksomheten rettet mot bransjer som i dag er nisjenæringer: kulturnæringer tjenesteytende næringer besøksnæringer Prosjektets deloppgaver: Gjennomføre treårig prosjekt «Kulturnæringer i Kongsberg » Etablere en «kunnskapspark» for nyskaping og vekst i næringslivet Realisere nasjonalt viten- og opplevelsessenter Exploria Strategiske prosjekter Kongsberg kommune Handlingsprogram & Budsjett 212 Rådmannens forslag side 21 av 124

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 26. oktober 2011 Side 1 26.10.11 Innhold Budsjettprosessen Profil Utviklingsretning Personal og kompetanse Sparetiltak Nye driftstiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

1.3 Befolkningsutvikling

1.3 Befolkningsutvikling 1.3 Befolkningsutvikling 1.3.1 Innbyggertall og befolkningsutvikling Folketallet i Ringsaker var pr. 1.1.2013 på 33.406. Befolkningsutviklingen fra 1993 er som følger: Figur 1.3.1.1 Årlig befolkningsutvikling

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015 Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Problemløseren Problemløseren Oss folkevalgte i mellom Oss folkevalgte i mellom DELKAPITLER God demokratisk styring, Politisk organisering Hvordan får jeg en sak

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer