Idé og layout: Printers Foto: Tom Haga Trykk: Bryne Offset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idé og layout: Printers Foto: Tom Haga Trykk: Bryne Offset"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 1998

2 Idé og layout: Printers Foto: Tom Haga Trykk: Bryne Offset

3 VISJON INNHOLD «SpareBank 1 SR-Bank skal fremstå som den ledende bank i regionen bygget på tillit, kvalitet, nære kundeforhold og lokal forankring» Hovedtrekk 1998 Hovedtall og nøkkeltall Arne Norheim: «Finansindustrien i forandring» Den ledende bank for privatmarkedet Bedriftsmarkedet en grunnpilar Erling Skjalgsson Styrets beretning for 1998 Årsregnskapet for 1998 Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning og kontrollkomitéens melding Innskudd, utlån og resultater Nøkkeltall siste 5 år Nøkkeltall siste 5 år i grafer Grunnfondsbevis Eurotilpassing Bankens tillitsvalgte Organisasjonskart Kart over kontorer Adresseoversikt Forsidefoto: Erling Skjalgssons-monumentet «Verna og Pilhær» ble gitt i gave fra SpareBank 1 SR-Bank til Sola Kommune i forbindelse med 1000-års jubiléet for Erling Skjalgsson i

4 HOVEDTREKK 1998 Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og mill. kroner i økte innskudd 324 mill. kroner i salg av fondsprodukter 18% økning i utlån 15% vekst i netto provisjonsinntekter 10% effektivitetsøkning gir kostnadsprosent på 1,84 17,5% avkastning på egenkapitalen etter skatt Kr. 28,96 i overskudd pr. grunnfondsbevis Kr. 17 i utbytte. Sterk allianse og produktutvikling SpareBank 1 utvidet med nordisk perspektiv Den norske og nordiske alliansen gir resultater for kunde og bank Lansering og salg av skadeforsikring Etablering av Unit Link og kredittkort DEN NORSKE OG NORDISKE SPAREBANKALLIANSEN SpareBank l ble i 1996 etablert for å sikre et landsdekkende og regionalt forankret alternativ til de store finanskonsernene med hovedsete i Oslo. SpareBank l er et forpliktende samarbeid mellom SpareBank l Nord-Norge, SpareBank l Midt-Norge, SpareBank l Vest, SpareBank l SR-Bank og Samarbeidende Sparebanker A/S (16 lokale sparebanker i østlandsområdet SamSpar). l august 1998 besluttet SpareBank l og Sveriges nest største bank, FöreningsSparbanken AB, å inngå en strategisk allianse for å styrke den regionale/lokale konkurransekraften i begge land. Avtalen medførte at FöreningsSparbanken AB ble 25%-eier i SpareBank l Gruppen A/S og antall eiere i gruppen ble utvidet fra fem til seks. SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Vest SpareBank 1 SR-Bank SamSpar FöreningsSparbanken Lokalkontorer Personkunder SpareBank l alliansen FöreningsSparbanken Bedriftskunder Sum forvaltning NOK 133 mrd SEK 720 mrd 4

5 HOVEDTALL OG NØKKELTALL Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern mill % mill % mill % Netto renteinntekter 806 2, , ,15 Netto andre driftsinntekter 222 0, , ,03 Sum driftsinntekter , , ,18 Sum driftskostnader 536 1, , ,57 Resultat før tap og nedskrivninger 492 1, , ,60 Tap og nedskrivninger 72 0,25 (5) (0,02) (27) (0,13) Resultat av ordinær drift 420 1, , ,73 Skattekostnad 111 0, , ,40 ÅRSOVERSKUDD 309 1, , ,33 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 11,49 15,08 12,21 Kjernekapitalprosent 8,37 9,55 10,06 Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 17,5 19,7 20,3 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,91 1,73 1,55 Kostnader pr. inntektskrone 0,52 0,58 0,65 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved årsslutt Resultat pr. grunnfondsbevis (morbank) *** 29,0 29,0 27,3 Utbytte pr. grunnfondsbevis 17,0 16,0 15,0 Avsatt til utjevningsfond pr. grunnfondsbevis 12,0 13,0 12,3 Grunnfondsbevis-prosent **** 66,6 68,6 70,7 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis (morbank) ***** * Årsoverskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap dividert på sum driftskostnader. *** Årsoverskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis **** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på bankens totale egenkapital ***** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. 5

6 FINANSINDUSTRIEN I FORANDRING Finansindustrien er under omstilling. Presset fra mange kanter øker, og forandringene skjer fortere og fortere. Drivkreftene er mange, men de største og mest gjennomgripende finner vi hos industrikunder. Magne Fremmerlid fra Den norske Opera i «Rygerkongen» Erling Skjalgssons skikkelse. SpareBank 1 SR-Bank sponset deler av konsertversjonen «Rygerkongen» som ble oppført i Stavanger Konserthus i juni Befolkningen blir eldre og rikere. Folk får høyere utdannelse og økt teknologisk kompetanse. Det legges større og større personlig ansvar på den enkelte til å passe på sin egen helse, utdannelse og alderdom. Livssituasjonen blir generelt mer turbulent med tanke på jobb, mobilitet, økonomi og tid. Det er en eksplosiv vekst i tilgang på informasjon. Litt av det samme bilde finner vi hos bedriftene. Konkurransen hardner til og internasjonaliseringen øker. Kompetansekravet stiger og bedriftene må nå forholde seg til helt nye og kompliserte konkurranseregler formet av EU og verden rundt oss. Tradisjonelle bransjegrenser sprenges For oss som arbeider i finansindustrien kan alt dette virke skremmende, og for noen kanskje også handlingslammende. Bank og forsikring går sammen, utenlandske aktører står i kø for å etablere seg i Norge og handelskjeder ønsker å starte bank. Hvor skal alt dette ende? Svaret, etter min vurdering, er like enkelt som det er vanskelig. Grunnlaget for vår eksistens som en selvstendig, oppegående bank i dag og i fremtiden, er ganske enkelt den at vi må totalt gjøre en bedre jobb for våre kunder enn det andre banker kan gjøre. Makter vi det, vil vår misjon være oppfylt og våre primære mål bli nådd. Et slikt mål kan bare nås dersom vi makter å skape og vedlikeholde en kunde- og serviceorientert innstilling blant alle ansatte, samtidig som vi har konkurransedyktige produkter og tjenester. Vår styrke og vår største mulighet er den nærhet vi har, og kan få, til våre kunder. Korte beslutningsveier, flat organisasjon og ansvar og myndighet nærmest mulig kunden kombinert med et kontrollsystem som ligger som en usynlig hånd over det hele. Nærheten til markedet gir oss et konkurransefortrinn som det er vanskelig for andre å møte. Denne unike posisjonen vi har markedsmessig, kombinert med den styrke vi henter gjennom SpareBank 1 alliansen, gir oss store fordeler. Vi kombinerer lokal markedskraft med stordriftsfordeler. Sammen med de øvrige SpareBank 1 bankene og FöreningsSparbanken har vi fått bygget opp et komplett sett av produktselskaper som distribuerer sine produkter gjennom våre banker. Dette er produkter og tjenester som er skreddersydd for distribusjon gjennom bank. Den ledende finansinstitusjon i vår region Den nordiske sparebankalliansen er etablert, samlet utgjør denne gruppen en maktfaktor i Nordens finansverden. Gjennom denne alliansen er våre kunder sikret prisriktige produkter og tjenester, nødvendig spesialkompetanse og en innovasjonskraft som gjør gruppen til en av de ledende i Norden. Alliansen legger forholdene til rette for at SpareBank 1 SR-Bank fortsatt skal være den ledende finansinstitusjon i vår region. Vi vil være en selvstendig finansiell partner som arbeider for denne regionens utvikling, og som sikrer at befolkningen og bedriftene her har en samarbeidspartner som kun er opptatt av deres ve og vel. Det er dette vi har forsøkt å bygge opp og som vi nå føler vi er i med ferd å lykkes i. Vi må være lokale samtidig som vi må være globale, altså «glokale». En bedre bank for våre kunder Men alt går tilbake til den enkelte kunde det nytter ikke med snakk og fine ord. Vi må stadig ha som mål å bli en bedre bank for våre kunder. Den dagen vi taper dette målet av syne, nytter det ikke med all verdens allianser. Den alliansen vi har bygget opp er et redskap vi skal bruke for å bli en bedre bank i vår region, og som vi skal bruke for å styrke oss slik at vi kan gjøre en bedre jobb for den enkelte kunde. Her har vi ansatte en felles forståelse et felles mål. I året som har gått har vi tatt et stort skritt i riktig retning. Det er fortsatt langt frem, og målet forskyver seg, men vi er på vei. Stavanger, februar 1999 Arne Norheim Administrerende direktør 6

7 «Vi må stadig ha som mål å bli en bedre bank for våre kunder.» 7

8 DEN LEDENDE BANK FOR PRIVATMARKEDET I SpareBank 1 SR-Banks visjon og forretningsidé heter det at vi skal framstå som den ledende bank i regionen bygget på tillit, kvalitet, nære kundeforhold og lokal forankring.tilgjengelighet, enkelhet og kvalitet i service og rådgivning skal gi kundene en trygg og langsiktig tilknytning til banken. Den innsatsen vi i 1998 har gjort innen sentrale områder som produktutvikling og markedsføring, underbygger disse viktige elementene i bankens visjon og forretningsidé. Sola Ruinkirke middelalderkirke som antas å ligge på Erling Skjalgssons sted i Sola. SpareBank 1 SR-Bank har kjøpt kirkens orgel, og dette ble offisielt overlevert i august INNSKUDD PERSONMARKED I SPAREBANK 1 SR-BANK KONSERN (mill kr) ,6% +5,3% +12,6% INNSKUDD PERSONMARKED PR. REGION I SPAREBANK 1 SR-BANK 9,8% 13,5% Stavanger Haugalandet Ryfylke 15,5% 1,1% 25% 35% Sør Jæren Andre Nærbanken I 1998 styrket vi vår stilling som den ledende bank i distriktet, med en markedsandel på over 40 prosent. Men det er ikke nok å være stor vi vil også være en «nærbank» med sterk lokal forankring. Derfor opprettholdt vi vårt lokale tilbud med 57 bankkontorer fordelt på 26 kommuner. I tillegg foretok vi en viktig utvidelse: Etablering av en filial på Stavanger Lufthavn, Sola, for å dekke behovet til de reisende til og fra regionen. Antall kunder med personlig bankkontakt har økt betraktelig det siste året. Dette er i tråd med vår satsing på nærhet i kundeservice og -rådgivning. Vi vil kjenne kundene, og gi dem det de trenger i deres eget nærmiljø. Og våre kunderådgivere har høy kompetanse på alle finansielle produkter. Hvor viktig det er med kompetente kunderådgivere fikk vi et eksempel på sist sommer: Utlånsrenten steg kraftig, noe som for enkelte kunder skapte en større økonomisk usikkerhet. SpareBank 1 SR-Bank satset i denne situasjonen ressurser på økonomisk rådgivning til de av kundene som følte behov for dette. Alt på ett sted Kundene ønsker å kjøpe sine finansielle produkter på ett sted. Dette har vi tatt konsekvensen av, og i 1998 utvidet vi tjenestetilbudet med blant annet skade- og fondsforsikring. Vi tilbyr alle skadeforsikringsprodukter vanlige husstandskunder har behov for, spesielt knyttet til bil, bolig, båt og reiser. Men bredde i tilbudet er selvsagt ikke nok alene vår strategi innebærer også at produktene vi tilbyr, er av høy kvalitet. Våre erfaringer så langt forteller oss at en stor andel av de etablerte bankkundene er interessert i å kjøpe kvalitetsforsikringer, med god dekning i tilfelle skade. SpareBank 1 SR-Bank kan ved inngangen til 1999 kalle seg en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester. Markedet møter i dag 57 små og store «finanshus» hvor kundene kan få dekket alle sine behov for bank- og forsikringstjenester. Mens andre aktører i finansmarkedet legger ned kontorer, skaper vi tilleggsvirksomhet. Dermed sikrer vi grunnlaget for fortsatt lokal tilstedeværelse, til glede for kundene og banken. En god bank for gode kunder SpareBank 1 SR-Banks filosofi er at gode kunder skal ha det litt bedre. Derfor utformet og lanserte vi i fjor et felles fordelsprogram som omfatter langt mer enn tradisjonelle banktjenester. Det er rett og slett et bedre banktilbud gode kunder nå får tilgang til! Vi ønsker å gi kunden en merverdi som fordelskunde, og fordelsprogrammene Privat Pluss og Privat Ekstra er et virkemiddel for mer lønnsom bruk av banken. Programmene er utviklet av SpareBank 1 bankene i fellesskap. Terskelen til boligmarkedet er høy for mange unge kunder. Egenkapitalen er lav og studiegjelden gjerne høy. Derfor ga vi i 1998 kunder mellom 18 og 34 år tilbud om å nyte godt av vårt beste boliglån. Egne boligkvelder ble arrangert i samarbeid med utbyggere, byggefirmaer og boligbyggelag. Over 2000 unge fant veien til disse boligkveldene, og aktiviteten ga en merkbar økning i boligsparing og -finansiering. Skal vi være en bank for folk flest, må vi også ha et godt banktilbud til kunder i etableringsfasen. Pengeplassering Kunder som er kommet over etableringsfasen ønsker gjerne å plassere sparepengene i produkter som gir høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Selv om aksjemarkedet i 1998 var turbulent og nedadgående, valgte våre kunder å tenke langsiktig i sin sparing: De beholdt sine fondsandeler. Sparing i bankinnskudd og aksjefond er fremdeles de mest populære plasseringsproduktene våre. Utviklingen i finansmarkedet går imidlertid mot mer kombinerte løsninger 8

9 der kunden selv velger hvor pengene skal plasseres. Langsiktig sparing med investeringsvalg (Unit Link) ble i 1998 lansert som en attraktiv løsning for langsiktige sparere. Sparing til pensjon er et behov mer etablerte kunder er opptatt av. Individuell Pensjonsspareavtale (IPA), hvor kunden sparer for å spe på utbetalingene fra Folketrygden, ble en etterspurt ordning i fjor. Ny teknologi 1998 var året hvor markedet for hjemme-pc og Internett virkelig skjøt fart. For kunder som ønsket større avkastning på pengene sine, utviklet vi en CD-rom i samarbeid med stiftelsen AksjeNorge. Denne CD-rom'en gjorde kundene delvis «selvbetjent» på økonomisk rådgivning, og ga dem en oversikt over ulike plasseringsalternativer. Denne teknologien er blitt en ny og viktig informasjonskanal fra banken og ut til kundene. SpareBank 1 SR-Bank har over flere år hatt et tilbud om selvbetjening på betalingstjenester fra egen PC, men kundene våre ønsket nå en løsning over Internett. Privatmarkedet er blitt mer fortrolig med bruk av PC til betaling av regninger og saldoforespørsler, og vi lanserte i fjor SR-Nettbank som raskt ble en etterspurt tjeneste. Kvalitet og sikkerhet for nettbanken er blitt god, og teknologien og kundenes behov utvikler seg i raskt tempo. SpareBank 1 SR-Bank setter store ressurser inn på å etablere et supplerende tilbud til våre bankkontorer på Internett. Kunden i sentrum Er kundene fornøyde med oss? Spørsmålet er avgjørende, og måling av kundetilfredshet er derfor et sentralt verktøy for SpareBank 1 SR-Bank. Norsk Gallup gjennomfører årlig en undersøkelse av hvor tilfredse kundene er med sin bankforbindelse. Undersøkelsen er blitt et styrings- og prioriteringsverktøy for SpareBank 1 SR-Bank. I vår siste markedsundersøkelse fikk vi bekreftet det gledelige faktum at kundetilfredsheten er svært høy sammenlignet med øvrige norske banker. Dette er et konkurransefortrinn vi vil ta vare på og utvikle videre. Vi ønsker derfor å få klar beskjed fra våre kunder om hva vi kan forbedre oss på. Dette gir oss større kunnskaper om kundens behov, og gjør oss bedre i stand til å prioritere ut fra hva kunden opplever som viktig. Vi er sikre på at slike undersøkelser vil være med på å gi en mer dynamisk utvikling av vårt serviceog tjenestetilbud i årene som kommer. Steinkors fra kirkegården på Tjora fra ca Kirkegården ligger ikke langt fra der hovedgården til Erling Skjalgsson er ment å ha ligget. Kirkegården har blitt liggende urørt. l dag står det to kors på Tjora. 9

10 BEDRIFTSMARKEDET EN GRUNNPILAR Næringslivet i vår region er en av grunnpilarene i bankens eksistens: Næringslivskunder sto for hele 40% av SpareBank1SR-Banks totale innskudd og utlån i 1998, og vi satser offensivt videre. Erling Skjalgssons-prisen tildeles hvert år små og mellomstore bedrifter som lykkes i sine eksportanstrengelser. Prisen blir finansiert av SpareBank 1 SR-Bank, Rogaland Fylkeskommune og NHO Rogaland. BRUTTO UTLÅN I SPAREBANK 1 SR-BANK KONSERN PR ,7% 4,4% 9,2% Lønnstakere Industri Handel og hotell 6,5% 1% 61,2% Tjenesteytende næringer Primærnæringer Offentlig sektor I sektorene i bedrifsmarkedet ligger: Primærnæringer: Jordbruk/skogbruk og fiske/fiskeoppdrett Industri: Bergverksdrift/utvinning, Industri, kraft og vannforsyning/bygg og anlegg Tjenesteytende næringer: Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport, eiendomsdrift og tjenesteytende virksomhet Vi er allerede markedsledende innenfor segmentet små og mellomstore bedrifter. I tillegg er vi i ferd med å bli en betydelig aktør også overfor større bedrifter. I 1998 ble det blant annet inngått avtale om hovedbankforbindelse for Lyse Energi AS og Rogaland fylkeskommune. SpareBank 1 SR-Bank har til sammen 8500 næringslivskunder. Målt i antall virksomheter er dette en markedsandel på 39%. Og dette tallet stiger til tross for at banken er lokalisert i landets mest konkurranseutsatte region. Bankens inntjening på bedriftsmarkedet er tilfredsstillende, men det er gode muligheter for å øke den. Dette kan skje ved å øke andre inntekter enn rentemarginen, og ved å automatisere betalingsformidlingen for de mindre bedriftene. Vi intensiverte vår satsing på bedriftsmarkedet i 1998 gjennom å oppgradere både kompetanse og produktspekter, spesielt innenfor områdene plassering, betalingsformidling og valuta. Desentral kompetanse til næringslivet SpareBank 1 SR-Bank skiller seg ut fra andre nasjonale banker gjennom vår sterke lokale forankring. Alle våre 57 kontorer har store lokale fullmakter, og de arbeider først og fremst med bedrifter som finnes i eget distrikt. Dessuten har hvert kontor tilgang til ekspertise innenfor ulike områder gjennom hovedkontoret i Stavanger. Med hele konsernet i ryggen kan den lokale banken tilfredsstille kundens behov på en god måte. I tillegg har vi tilgang på kompetanse og produkter gjennom SpareBank1-samarbeidet og alliansen med Förenings- Sparbanken AB. Vi kan derfor tilby et komplett tilbud av finansielle tjenester til alle bedrifter med både nasjonal og internasjonal virksomhet. Lyse Energi en ny, spennende partner Et eksempel på at vi er i stand til å betjene store aktører, er den strategiske samarbeidsavtalen vi har inngått som hovedbankforbindelse for Lyse Energi AS. Avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1999, er et resultat av lokal kompetanse pluss styrken i alliansen mellom SpareBank 1 og FöreningsSparbanken. Lyse Energi AS vil benytte seg av ulike deler av vårt produktsortiment: Konsernkontosystem Trekkfasilitet Garantiramme Elektronisk betalingsformidling Likviditetsforvaltning Finansiell rådgivning Valutatjenester Økonomisk rådgivning Lyse Energi AS er morselskapet i et av Norges største energikonsern og etablert som følge av at Lyse Kraft DA, Stavanger Energi AS, Sandnes Energi AS, Ryfylke Energi AS, Sola Energi AS og Time Energi AS slo seg sammen. Konsernets omsetning vil, avhengig av kraftprisen, ligge på fra 1,5 til 2 milliarder norske kroner. På mange måter kan vi assosiere oss med Lyse Energi AS, som er et moderne energiselskap med både kunnskaper og visjoner om en annerledes energiframtid. Samtidig har selskapet et mål om å bli oppfattet som en lokalt forankret og serviceinnstilt totalleverandør av energiløsninger. Vi lytter og lærer Arbeidet med å bearbeide næringslivsmarkedet er intensivert i Gjennom bankens årlige markedsundersøkelser 10

11 kartlegger vi potensielle forbedringsområder som kan øke kundetilfredsheten. Som et resultat av dette samt av økt konkurranse, har alle ansatte i kundeposisjon gjennomgått et eget, omfattende salgstreningsprogram for å sette økt fokus på oppsøkende atferd. Innsatsen på kompetanseoppbygging, servicegrad og salg av andre produkter er intensivert. Kampanjer på salg av andre produkter kombinert med målesystemer har gitt meget gode resultater på bedriftsmarkedet i Konjunkturbarometeret SpareBank 1 SR-Bank presenterte også i 1998 to ganger «Konjunkturbarometeret» som beskriver makroutviklingen i Norge generelt og Rogaland spesielt. Barometeret blir utarbeidet i nært samarbeid med SpareBank 1 Gruppen og Statistisk Sentralbyrå, noe som sikrer både kvalitet og nødvendig kontinuitet i bruk av målemetoder. I hver utgave utarbeides i tillegg en mer dyptgående analyse av en utvalgt næring. I 1998 var det landbruk og detaljhandel i Rogaland som ble viet spesiell oppmerksomhet. Utgivelsene har blitt godt mottatt av både næringslivet og offentlig sektor i Rogaland. Det er vår ambisjon at barometeret skal gi impulser som kan være nyttige å ha med videre i det løpende strategiarbeidet i regionen. 11

12 ERLING SKJALGSSON Erling Skjalgsson levde fra ca og ble født et sted på Sola. Han trådte fram fra historiens mørke gjennom Snorre Sturlasons skildring av forhandlingene som Vestlandshøvdingene hadde med Olav Tryggvason i 996. Av Torgrim Titlestad Steinkors reist til minne om Erling Skjalgsson. Sto opprinnelig ved «Steilebakken» ved inngangen til middelalderbyen Stavanger i mange hundre år, men ble på 1800-tallet flyttet flere ganger, før det i 1954 endte inne på Stavanger Museum. Olav prøvde da å bli enekonge i Norge. Det norske samfunnet hadde allerede den gangen et utbygd politisk tingsystem og baserte seg på en forlikskultur. Da Olav presset på for å få makt over Vestlandet, forhandlet høvdingene på Gulatinget fram en samarbeidsavtale med Olav: Mot at han giftet bort søsteren sin, Astrid, til Erling «det beste mannsemnet i Noreg» skulle de være Olav s støttespillere. Da Olav dro med en stor flåte til Vendland i nåværende Polen/Tyskland, var Erling med. På tilbakeveien ble Olav lokket i en felle og omkom i slaget ved Svolder i år Danskekongen satte straks inn sine to norske underkonger, Eirik og Svein Jarl i Nidaros. De prøvde å underlegge seg resten av Norge, men måtte gi opp forsøket på å få kontroll med Vestlandet. Erling Skjalgsson viste seg å være uovervinnelig. Fra 996 var han leder for Gulatingsområdet fra Agder i sør og til Møre i nord. I hele 15 år var denne sørvestnorske kyststripen den eneste delen av Norge som sto under ren norsk kontroll. Ellers hadde danskene makten over resten av Norge. Da Olav Haraldsson kom til Norge i 1015 og gjorde krav på enekongemakt over Norge, ble Erling den fremste fienden hans. Erling så ingen grunn til å gi opp det tradisjonelle desentraliserte tingsystemet som hersket på Vestlandet. Erling var en overregional leder, mens de ulike delene av Vestlandet styrte seg selv som før. De økonomiske ressursene ble ikke ført ut av regionen. Riktignok hadde Erling øverste makt over forsvaret og tok inn spesielle avgifter og skatter for å finansiere sin lederrolle og sto sannsynligvis som øverste beskytter for den kirkeordningen som allerede var innført langs store deler av kystlinjen under Håkon den gode. Erling var dessuten både godseier og forretningsmann. Trolig ble Stavanger en by under hans styre, da vi kan anta at lokal produksjon i det rike Jær-området ga overskudd for salg og handel med utlandet. Dessuten var Stavanger en naturlig rogalandsk transitthavn for handel fra Ryfylke og fra «skinnveien» fra Setesdalen. Stavanger har vært Norges sørligste handelssenter trolig med nære handelskontakter til Roskilde og Ribe i Danmark til Wessex og Whitby i England. Skal vi tro Snorre, skaffet Erling seg en tid også store inntekter via strandhogg i utlandet og ved kjøp og salg av treller. Hans frigjøringsprosess av trellene ved at de fikk arbeide seg fri er trolig det første vitnemålet om «prestasjonslønn» i norsk historie. På den måten skaffet han seg politisk allierte til den store flåten av vikingskip han må ha hatt til rådighet. Som leder av sjøforsvaret av Vestlandet kunne han trenge disse skipene, da Olav Haraldsson prøvde å knekke makten hans. Han kunne også trenge Stavanger som et administrativt og militært senter i maktkampen. Olav ville overta de lokale avgiftene og ta dem ut av regionen til sine egne enekongeformål. Men fordi rikdommen på den tid var så stor i Rogaland, maktet Erling å skape seg en militær maktbase som gjorde ham til Olavs likemann. Forholdet mellom dem endte i åpen krig. Konflikten mellom Olav og Erling sto ikke om religion, men om Norge skulle bli sentralistisk styrt, eller om de ulike regionene skulle få fortsette å rå over sin egen verdiskaping og samfunnsutforming. Erling så seg til slutt nødsaget til å alliere seg med den dansk-engelske kongen, Knut den store, for å få bukt med Olav. Det greide Erling sommeren Men i sjøslaget i Soknasundet den 21. desember 1028 ble han lokket i bakhold av Olav og hogd ned. Erling fikk et ublidt omdømme av «seierherrene» og ble til dels en «ikke-person» i norsk historie. Årsaken var at han var Olav Haraldssons fremste motstander og at Olav en del år etter Erlings og sin egen død ble utropt til den norske helgenkongen. I de senere årene har det skjedd en omvurdering av Erling Skjalgsson. I dag ser vi Erling som en av de fremste norske politikere og militærstrateger fra slutten av vikingtiden. Samtidig kan han ses som et forbilde på den tids forretningsmenn med et kontaktnett langs hele Nordsjø-bassenget. 12

13 I dag ser vi Erling Skjalgsson som en av de fremste norske politikere og militærstrateger fra slutten av vikingtiden. 13

14 STYRETS BERETNING SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 492 mill. kroner, 78 mill. kroner over fjorårets resultat på 414 mill. kroner. Netto tap på 34 mill. kroner og uspesifiserte tapsavsetninger på 42 mill. kroner gir sammen med gevinster på finansielle anleggsmidler på 4 mill. kroner et konsernresultat før skatt på 420 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 111 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 309 mill. kroner. DRIFTSRESULTAT SPAREBANK 1 SR-BANK KONSERN Driftsresultat før tap og nedskrivninger Driftsresultat etter tap og nedskrivninger ÅRSVERK I SPAREBANK 1 SR-BANK OG DATTERSELSKAP SISTE FEM ÅR SpareBank 1 SR-Bank Datterselskaper EGENKAPITAL OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I SPAREBANK I SR-BANK KONSERN Egenkapital Ansvarlig lånekapital Resultat og vekst Forvaltningskapitalen økte i 1998 med 16,1% til 31,2 mrd. kroner. Konsernets netto ansvarlige kapital var ved utgangen av året 2548 mill. kroner. Til tross for uro i penge- og verdipapirmarkedet, fikk SpareBank 1 SR-Bank en god utvikling i Banken har styrket stillingen som distriktets ledende bank ved å videreutvikle tilbudet til privatkunder og kunder i næringslivet. 18% utlånsvekst gjenspeiler en region med høy aktivitet, og en kraftig innskuddsvekst på 15% viser at kundene har solid økonomi. Resultatet er oppnådd blant annet som følge av 9% vekst i andre driftsinntekter (eksklusiv kursgevinster) og en videre forbedring av kostnadseffektiviteten. Brutto mislighold er i 1998 redusert med 38 mill. kroner til 239 mill. kroner og utgjør 0,8% av utlån. På grunn av usikkerheten med hensyn til den videre utvikling i norsk økonomi, har konsernet økt de uspesifiserte tapsavsetningene med 42 mill. kroner i Markedsundersøkelser bekrefter bankens sterke posisjon i markedet og gir et godt grunnlag for en videreføring av en omstillingsprosess som tilpasser banken til kundens behov. Styret er meget tilfreds med utviklingen og resultatet for konsernet i Norsk økonomi og rammebetingelser Norsk økonomi har vært gjennom en langvarig vekstperiode der bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge årlig har hatt en gjennomsnittsvekst på over 3%. Veksten har vært basert på økt utnyttelse av ledige ressurser i økonomien. Flere forhold tyder på at vi nå går inn i en periode der forutsetningene for videre vekst er endret. Lavere produksjonsvekst innebærer at samlet sysselsetting kan komme til å falle. Som følge av lavere etterspørsel og lavere produksjon, vil arbeidsledigheten sannsynligvis øke. Flere år med høyere lønnsvekst enn handelspartnerne gir lavere lønnsomhet for konkurranseutsatt industri. Den innenlandske etterspørselen vil avta som følge av et høyere rentenivå og lavere sysselsetting. Svekket konkurranseevne og lønnsomhet i næringslivet reduserer behovet for investeringer i produksjonskapasitet. Det ligger også an til fallende boliginvesteringer og investeringene i petroleumssektoren ser ut til å ha passert et toppunkt i Utviklingen i Rogaland Ved inngangen til 1998 var bedriftene i Rogaland preget av høy aktivitet, optimisme og tro på fremtiden ifølge NHO's årlige bedriftsundersøkelse. Den samme undersøkelsen ved inngangen til 1999 viser fortsatt optimisme, men viser samtidig at en klimaendring er i vente. Økonomien i Rogaland gjenspeiler i store trekk den økonomiske utviklingen i Norge, men strukturen i næringslivet forsterker ofte de generelle økonomiske endringene. Et betydelig innslag av oljerelatert industri gir særskilte rammevilkår for industrien i Rogaland. Lav oljepris og usikre økonomiske prognoser for årene fremover setter sitt tydelige preg på resultater og planer. Veksten i landbruket ga primærnæringene i Rogaland en bedre utvikling enn landet forøvrig i For 1999 kan imidlertid veksten i primærnæringene bli noe svakere enn landet forøvrig med en nedgang i produksjon og sysselsetting. Veksten i bruttoproduktet i industrien utviklet seg positivt og var over landsgjennomsnittet i Men industriproduksjonen og investeringene ventes å utvikle seg svakere enn på landsbasis de neste to årene. Dette har sammenheng med en forventet svakere vekst innen verkstedsindustrien, produksjon av skip og oljeplattformer og av vareinnsats og investeringsvarer. Allerede igangsatte og planlagte prosjekter sikrer imidlertid et høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 1999 og avmatningen forventes først å bli merkbar i 2. halvår. Rogaland lå noe under landsgjennomsnittet med hensyn til økningen i nybygging av boliger og igangsetting av forretnings- og kontorbygg i

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 2010 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483

Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483 HOVEDTALL (konsern) Beløp i mill. kroner 1998 1997 1996 1995 1994 Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik

Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik Årsberetning 2006 2 Innhold Årsberetning 2006 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Bankens virksomhet 11 Regnskapet 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisors beretning 30

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911 LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no Org. nr: NO 937 885 911 createurene.no Foto: Studio Oscar/Terra-Gruppen LillestrømBanken er en

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer