Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003"

Transkript

1 Norges speiderforbund Øvre Vollgate OSLO Dato: 23. juli 2003 Til: Kretser og korps Speidertingets delegater Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Vedlagt følger forslag til NSFs lover. Forslaget er bearbeidet etter innspillene som kom inn under den åpne høringen , samt ekstra høringsrunde frem til 12. juli for kretser, korps og de som tidligere hadde gitt kommentarer. Speiderstyret mottok 7 skriftlige innspill til lovene ved første høringsrunde og 3 ved den andre. I tillegg har vi mottatt innspill gjennom diskusjoner bl.a. på KL/KS. Vi takker alle som tok seg tid til å lese igjennom utkastene og komme med forslag til endringer og forbedringer. Innspillene har definitivt bidratt til å gjøre lovutkastet bedre. På speidertinget vil endringene blir votert over hver for seg og dagens ordlyd vil gjelde dersom forslaget faller. Enkelte av høringsuttalelsene inneholdt innspill til NSFs grunnregler. Nye grunnregler er allerede vedtatt av speidertinget på Sola i 2002 og må vedtas med likelydende ordlyd på ekstraordinært speiderting i Fredrikstad i 2003 før endringene trer i kraft. Å endre forslaget til grunnreglene nå vil innebære at man må vedta disse på nytt på enda et speiderting. Ingen av innspillene til grunnreglene er av en slik art at styret har vurdert det nødvendig å fremme endringer til de grunnreglene som allerede er vedtatt en gang av speidertinget i Styret har derfor ikke tatt noen av innspillene til endringer i grunnreglene til følge. Vi ser frem til en konstruktiv debatt på speidertinget i Fredrikstad. Vennlig hilsen Speiderstyret Dersom du lurer på noe eller vil drøfte utkastet pr. telefon kan du sende eller ringe Lars Atle / ) eller Ingrid / ). Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

2 Endring av NSFs lover Med bakgrunn i endring av NSF s grunnregler som skal opp til annen gangs behandling på ekstraordinært møte i speidertinget høsten 2003, har speiderstyret hatt en fullstendig gjennomgang av våre øvrige lover. Det har spesielt vært jobbet med: Forenkling av lovverket, inkludert en enklere forståelse av oppbyggingen. Grensesnittet mellom grunnregler, lover og retningslinjer. Hva bør være en lov, og hva kan med fordel stå i retningslinjene? Diskusjoner rundt hvem som bør vedta retningslinjer. Diskusjoner relatert til enkeltparagrafer. Speiderstyret oppnevnte først en egen prosjektgruppe som har jobbet med lovene, og har deretter selv arbeidet videre med deres forslag og kommentarer som ble innhentet på prosjektgruppens arbeid fra personer med god kjennskap til vårt nåværende lovverk. Etter diskusjoner på KL/KS våren 2003, en åpen høringsrunde i perioden 22. april til 1. juni, samt en kort ekstra høringsrunde i kretser/korps og blant de som tidligere har gitt innspill frem til 12.juli, har så det foreliggende forslaget blitt utarbeidet. I dette dokumentet presenteres forslaget slik det nå foreligger, paragraf for paragraf. Det har etter hvert blitt en god del større og mindre endringer, både før og etter høringsrunden. Speiderstyret ser på endringene som 3 typer: a) Språklige endringer for å gjøre lovverket mer leservennlig. b) Strukturelle endringer (flytting av paragrafer) for å gjøre det enklere å finne frem i lovverket c) Konkrete endringer som gjør at lovparagrafen faktisk gir en annen mening (eller rett og slett en ny paragraf) Når du leser dette dokumentet, finner du lovene plassert i 4 kolonner: Kolonne 1: Kolonne 2: Kolonne 3: Kolonne 4: Ny nummerering av paragrafene Ny foreslått tekst. Dersom ruten er tom betyr det at samme tekst som i gammel lovtekst foreslås beholdt. Kun nummerering endres. Gammel tekst er gitt i kolonne 3. Ny foreslått tekst/endringer er satt i kursiv. Den gamle lovparagrafen slik den fremstår i dag. Kommentarer til foreslåtte endringer. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det enkelte steder i dokumentet er lagt frem alternative forslag til endringer. Dette er gjort for at speidertinget skal ha anledning til en bredere diskusjon rundt enkelte problemstillinger. Speiderstyrets innstilling er skrevet inn i det fullstendige forslaget, mens de alternative forslagene er merket alternativ. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

3 Asker og Bærum krets har sendt inn et eget lovforslag til det ekstraordinære møtet i speidertinget. Dette går på tolkning av regelen om en representant på 25 år eller yngre (for kretser/korps med 3 eller flere delegater i speidertinget). Speiderstyret innstiller på at speidertinget vedtar dette forslaget. Forslaget er lagt inn som en del av det totale lovdokumentet under Merk at det har vært viktig å flytte en del ting som ikke hører hjemme i våre lover til retningslinjene. Nedenfor er det gitt en liten forklaring på hvordan begrepene tolkes: Forholdet mellom grunnregler, lover og retningslinjer: Dette har vært gjenstand for en prinsippdiskusjon, hvor følgende momenter har blitt fremhevet: Det må være et klart hierarki blant disse tre delene av vårt lovverk. Retningslinjer bør i størst mulig grad bygge på lovene, og lovene på grunnreglene. Retningslinjene må ikke gå på tvers av lovene, og lovene ikke på tvers av grunnreglene. Likeledes bør hierarkiet gjenspeiles i måten de vedtas på: - Grunnregler vedtas med 2/3 flertall på 2 påfølgende speiderting - Lover vedtas på speiderting - Retningslinjer vedtas og endres av speiderstyret for å sørge for at vi har et fleksibelt regelverk. Basert på disse prinsippene er utgangspunktet nedenfor utarbeidet. Disse bør også finnes som en innledning til lovverket vårt. Grunnreglene beskriver verdigrunnlaget (speideridealene) som er forankret i den internasjonale speiderbevegelsen har et overordnet, prinsipielt innhold er ment å gjelde i overskuelig framtid skal vedtas av to påfølgende speiderting med 2/3 flertall Lovene er forankret i grunnreglene skal gjenspeile verdier og strukturer som NSF til en hver tid legger vekt på. er ment å ha en viss varighet skal vedtas på speiderting. Retningslinjene er forankret i lovene inneholder mer detaljerte reguleringer kan som hovedregel vedtas og endres av speiderstyret Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

4 Struktur på lovverket: Basert på en gjennomgang av innholdet i dagens lovparagrafer, er følgende nye, overordnede struktur foreslått: 1. Grunnregler 2. Organisasjon 3. Medlemmer og funksjoner 4. Merke og profil 5. Økonomi og administrasjon 6. Oppløsning 7. Lovverk Strukturen foreslås brukt gjennomgående på både lover og retningslinjer. Henvisninger Det er ikke henvist mellom paragrafer i selve lovteksten. Når endelig lovtekst trykkes etter vedtak vil det bli innarbeidet henvisninger mellom paragrafer for å gjøre lovene mer leservennlige. Dette vil da bli redaksjonelle henvisninger som ikke er en del av selve lovteksten. Selve vedtaksprosessen Det forelagte forslaget til nytt lovverk inneholder en rekke mindre og større endringer. Vedtakene ønskes gjennomført etter følgende hovedprinsipper: 1. Vedtak på de enkelte endringer og delendringer i paragrafer 2. Fullstendig nytt lovverk opp til votering, inkludert hele den nye strukturen. Speiderstyret vil i forretningsorden for speidertinget foreslå at tinget kan gjøre tekniske og rent språklige endringer i forslagene. Dette kan for eksempel være renummerering av paragrafer, flytting av paragrafer eller rent språklige endringer som det oppstår behov for for eksempel dersom et forslag om å stryke en paragraf ikke blir vedtatt. Et opplegg for den praktiske gjennomføringen av vedtaksprosessen vil bli utarbeidet frem mot møtet i speidertinget Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

5 Grunnregler : Organisasjonens navn er Norges speiderforbund ( NSF ) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund : Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. 1-3 Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 1-3: Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the Scout Movement (WOSM ) og World Association of Girl Guides and Girl Scouts ( WAGGGS ). Tilslutningen til WAGGGS er organisert gjennom Fellesrådet for Speiderpiker i Norge : Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk parti. Forbundet kan slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner. [Paragraf foreslått slettet] 1-5: Forbundet er bygget opp med organisasjonsleddene gruppe, krets og forbund. Forbundet kan oppta korps etter særskilte Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting avtaler. 1-5 [Endret nummerering] 1-6: Forbundets mål Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting [Endret nummerering] 1-6-1: Norges speiderforbunds mål er å utvikle Vedtatt første gang på Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

6 medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker ved a) å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv,samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene, b) å gi dem medbestemmelse og ansvar c) å hjelpe dem til en kristen tro. Medlemmer som tilhører en annen religion, utvikler sin tro innen dette religionssamfunn. speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte mulighet til å utvikle sin tro. Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens speiderarbeid : Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det enkelte land, og i Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. Dette forplikter medlemmene til åpenhet overfor det kristne livssyn og til lojalitet overfor den kristne målsetting, men innebærer ikke at den enkelte speider eller leder må avgi noen personlig trosbekjennelse. Åpenhet overfor det kristne livssyn innebærer at den enkelte speider og leder er villig til å søke Gud gjennom Bibelen, kirkens forkynnelse og speiderarbeidet og til å delta i fellesskap i tjeneste med andre. For lederen innebærer lojalitet et ansvar for at de kristne livsverdier formidles til medlemmene. Den enkelte leder avgjør i hvilken grad hun eller han selv kan Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

7 formidle disse verdier, og kan søke bistand fra sine lederkollegaer og fra kirken for å nå dette målet. Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. De foresatte må selv ta ansvar for at disse speiderne utvikler sin tro og akseptere at målsettingen overfor de øvrige medlemmer ikke forandres. Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens speiderarbeid Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati og søker å utvikle demokratiet innen organisasjonen så vel som i samfunnet for øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i. Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og likestilling mellom kjønnene : Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati og søker å utvikle demokratiet innen organisasjonen så vel som i samfunnet for øvrig. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i. Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering og personlig engasjement. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i samsvar med sitt program og sitt ideologiske grunnlag. Medlemmer av begge kjønn har like muligheter til å delta i avgjørelser og i Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

8 virksomheten for øvrig og oppdras derved til samarbeid og likestilling mellom kjønnene. 1-6 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon. 1-7: Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven og speiderløftet. Speiderloven lyder: 1. En speider er åpen for Gud og Hans ord. 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull. 4. En speider er en god venn. 5. En speider er ærlig og pålitelig. 6. En speider kjenner naturen og verner om den. 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. eller 1. Ein speidar er open for Gud og Hans ord 2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre. 3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn. 4. Ein speidar er ein god ven. 5. Ein speidar er ærleg og til å lite på. 6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han. 7. Ein speidar er sjølvstendig i det han Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

9 tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre. 8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar. 9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv. 10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske. Speiderstyret kan fastsette forklaringer som utdyper speiderloven for de forskjellige alderstrinn. 1-7 [Endret nummerering] 1-8: Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: Jeg lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting eller Eg lovar etter beste evne å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova. [Paragraf foreslått slettet] 1-9: Speiderbønnen lyder: «Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn: Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn. La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor, andre folk til nytte være, Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

10 lyde Speiderlovens ord.» eller «Kjære Far i høge himmel, høyr mi stille hjartebøn: Kvar eg enn i verda vankar, lat meg vere sonen din. Lat meg leve deg til ære, heidre Noreg, far og mor, andre folk til hjelp få vere, og so lyde lova vår. [Paragraf foreslått slettet] [Paragraf foreslått slettet og tatt inn som vanlig lov] Organisasjon 2-1 Norges speiderforbund Forbundet er bygget opp med organisasjonsleddene gruppe, krets, korps og forbund. Alle grupper skal være tilknyttet en krets. Gruppene kan også være tilknyttet et korps. 1-10: Forbundets valgspråk lyder: Vær beredt eller Ver budd. 1-11: Forbundets merke omfatter de internasjonale speidermerker, lilje og kløver. Hentet fra tidligere grunnregler. Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Vedtatt første gang på speidertinget 2002, og må annengangsbehandles på ekstraordinært speiderting Hentet inn fra dagens grunnregler for å definere våre organisasjonsledd. Korps defineres også som et organisasjonsledd. Begrepet organisasjonsledd benyttes også i andre paragrafer hvor det er nyttig å inkludere korps. Den doble strukturen med krets og korps lovfestes. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

11 2-2 Gruppe Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av: Foreslått endret med hensyn på gruppetingets sammensetning: a) alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 15 år. b) en representant for hver påbegynt 10. betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 15 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare. 3-4: Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av alle betalende medlemmer som har fylt 15 år. Gruppetinget arbeider for et godt speiderog ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med den målsetting og de retningslinjer som er gitt for arbeidet. Gruppetinget skal ha minst fire møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. Det føres møtebok for gruppetingets møter. Gruppetingets årsmøte skal behandle: a) gruppens årsregnskap, arbeidsplan og budsjett. b) valg av gruppeleder for to år og eventuell gruppeledelse etter gruppetingets bestemmelse for ett år om gangen. c) valg av gruppens representanter til kretstinget for ett år om gangen. d) valg av regnskapsfører og revisor for ett år av gangen. Siden gruppetinget arbeider i årssykler, vil det være uheldig med nye personer som dukker opp underveis i året. Medlemmer av gruppetinget foreslås derfor basert på kalenderår og ikke alder. I tillegg til medlemmene i første ledd, foreslås det at et utvalg av yngre speidere i tropp blir medlemmer av gruppetinget, på nogenlunde samme måte som før Speidertinget Det vektlegges at erfaringen viser at et valg skaper positivt engasjement i en gruppe hvor dette systemet fungerer, og det er en ekstra motivasjon for engasjerte speidere å forsøke å bli valgt til gruppetinget Gruppetinget skal ha minst to møter i Ny paragraf for å få lik struktur Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

12 året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet. som kretsting og speiderting. Fire endret til to. Intensjonen er fortsatt at gruppetinget skal være en aktiv del av speidergruppa, men vi ser at i praksis er det en del grupper som ikke klarer å oppfylle kravet om 4 møter. 2 møter er et tilstrekkelig minimum for å opprettholde hovedfunksjoner Gruppetingets årsmøte skal behandle: a) årsmelding b) regnskap c) arbeidsplan d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent e) valg av gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse gruppens representanter til kretstinget regnskapsfører og revisor Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter. Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for Ny paragraf for å få lik struktur som kretsting og speiderting. Ny paragraf for å få lik struktur som kretsting og speiderting. Formulering endret for å få samsvar (og bedre språk). Gruppeledelse er definert. Presisert at gruppeassistenter kan Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

13 ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse. Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. velges for ett eller to år for å gi fleksibilitet for grupper som praktiserer dette Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: beverkoloni småspeiderflokk stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp roverlag Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har betalt pliktig medlemskontingent innen ett år etter forfall. Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene i de siste 3 år, kan speiderstyret etter anbefaling fra kretsstyret oppløse gruppen. 3-1: Gruppen er det minste organisasjonsledd i forbundet med selvstendig administrasjon og økonomi. Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: beverkoloni, småspeiderflokk, stifinnertropp og vandrertropp, eller speidertropp og roverlag. 3-2: Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke innen ett år etter forfall har betalt pliktig medlemskontingent. Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene (bever, småspeider, speider eller roverlag) i de siste 3 år, kan Speiderstyret etter anbefaling fra kretsen oppløse gruppen, jfr Speiderstyret Ny paragraf for å få lik struktur som kretsting og speiderting. Møtebok foreslått endret til protokoll. Minste organisasjonsledd ikke noe godt begrep. Lagt inn under økonomi og administrasjon med annen ordlyd. Fjerningen av denne formuleringen innebærer ikke at for eksempel at tropp eller lag kan ha selvstendig økonomi da disse ikke er organisasjonsledd, se og 5-1. Alle steder hvor det henvises til hvem som kan gi retningslinjer i en eller annen form ønskes fjernet og samlet. Paragrafhenvisningen foreslått endret som følge av øvrige endringer. Speiderstyret foreslått endret til speiderstyret i midten av setning. (bever, småspeider, speider eller Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

14 kan gi nærmere retningslinjer. roverlag) foreslått slettet, siden arbeidsenheter er definert i Kretsen endret til kretsstyret, siden det er de som vil kunne gi en anbefaling Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte såvel som med krets og forbund. 3-5: Gruppen skal ha gruppeleder som velges av gruppetinget for to år om gangen. Gruppetinget avgjør selv hvordan gruppeledelsen skal settes sammen. Første del foreslås fjernet, siden dette allerede er nevnt i 3-4b). Tekstmessig justering. Fjernet siste delsetning om veiledning og oppmuntring som ikke trenger å nedfelles i lov. Lagt til et ledd for å sikre samsvar med krets og forbund. Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter med unntak av roverlag. Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i sitt nærområde. Gruppeledelsen leder gruppetingets arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte såvel som med krets og forbund. Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den oppnevner ledere og assistenter i koloni, flokk og tropp; og søker å gi den enkelte leder veiledning og oppmuntring Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter. 11-2:Arbeidsenheten ledes av godkjente enhetsledere og deres assistenter. Den enkelte arbeidsenhet kan ikke ha flere ledere enn 1/3 av medlemstallet. Intensjonen i begrensningen av antall ledere er klar, men dette behøver ikke være en lov. Oppbyggingsfaser etc. er eksempler på tidspunkt hvor denne loven er uheldig. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

15 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser 11-3:I enhver tropp og stifinner / vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens ledere og patruljeførere (evt. også patruljeassistenter) ta del i viktige avgjørelser Bindestrek - lagt til I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen. Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets medlemmer krever det. 2-3 Krets 4-3: Kretstinget Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser. Kretsgrensene fastsettes av speiderstyret i samråd med de berørte kretsene Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av valgte representanter for gruppene. Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets 11-4:I lag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen. Lagets medlemmer skal ta aktiv del i avgjørelser og gjennomføringen av dem. 4-1: Forbundet er geografisk delt i kretser. Kretsgrensene fastsettes av speiderstyret i samråd med de berørte kretsene, men slik at ingen krets bør omfatte deler av flere fylker : Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Gruppetinget velger blant sine medlemmer en representant pluss en for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret, har møte- og talerett på Siste del foreslås slettet. Intensjonen i siste del av lovparagrafen er klar, men dette bør ikke være en lov. Ellers endret i samsvar med regler for innkalling til gruppeting. Språklig presisering av skillet mellom administrativ og geografisk oppdeling. Formuleringen om at ingen krets bør omfatte deler av flere fylker tas ut da den ansees unødvendig. Kretsstyret blir ikke medlemmer av kretstinget. Dette vil gi et klarere skille mellom kretstinget som det besluttende organ og kretsstyret som det utøvende organ. Kretsstyret som det utøvende organ står til ansvar overfor kretstinget, og det er derfor ryddig at de ikke selv har stemmerett i tinget. Sees i sammenheng med tilsvarende forslag for SST og speidertinget nedenfor under Et kretsting kan velge å gi Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

16 medlemmer. kretstinget. Kretsstyrets medlemmer og leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i sammenslutningen. Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. Kretstinget kan med 2/3 flertall velge inn andre medlemmer i tinget enn de som er nevnt ovenfor. Valget gjelder for to år om gangen. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem. Valgkomiteen og revisor har talerett til sine saker. personer talerett. Dette gjør det mulig for personer som for eksempel ikke har gruppetilknytning å bidra til debattene i kretstinget i kraft av sin spesielle erfaring eller funksjon. Vi ser ikke at det er grunn til at enkeltpersoner i tillegg skal få stemmerett dersom de ikke har blitt valgt av gruppetinget til å representere speiderne i sin gruppe. Denne regelen kan tvert imot være med på underminere det representative demokratiet, idet personer kan gis stemmerett som ikke representerer speidere. I praksis kan den også svekke innflytelsen til medlemmene i speideralder, siden det i stor grad er voksne mennesker som har blitt valgt inn i kretstinget etter regelen (Basert på den praksis vi har klart å finne frem til). Dersom kretsstyret ikke er medlemmer av kretstinget, foreslås det å gi dem møte- og talerett. Gjort det klart at gruppeleder er medlem av kretstinget i likhet med kretsleder i speidertinget. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

17 2-3-3 Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år. Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst 1/2 av kretsstyrets eller 1/3 av kretstingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet : Kretstinget holder møte etter innkalling fra kretsleder eller når minst 1/3 av kretsstyrets eller kretstingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet. Det føres møtebok for kretstingets møter. Endret for å få samsvar med speidertingsformat. Kretsting skal innkalles når minst halvparten av kretsstyret krever det (tidligere 1/3). Det er ikke nødvendig at et mindretall i kretsstyret kan kreve at kretsting holdes Kretstinget skal behandle: a) årsmelding b) regnskap c) arbeidsplan d) budsjett og fastsettelse av kretskontingent e) valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret. f) valg av valgkomite og revisor. g) valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til speidertinget. h) valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til speider- og roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speiderog roverrepresentanter som har stemmerett. i) valg av ordstyrer(e), referent og minimum to personer til å signere protokollen j) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer 4-3-3: Kretstingets årsmøte skal behandle: a) kretsstyrets forslag til årsmelding og regnskap b) kretsstyrets forslag til arbeidsplan og budsjett c) valg av kretsleder og visekretsleder samt medlemmer av kretsstyret for to år. Kretstinget bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Eventuelle varamedlemmer velges for ett år. d) valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til speidertinget for to år. Jfr. 7-1, 5. avsnitt. e) valg av valgkomite og revisor for ett år f) saker som grupper eller ledere fremmer for årsmøtet. Bestemt form fjernet for å ta høyde for at enkelte har vår- og høstkretsting hvor de gitte saker behandles. Valg av representanter til speiderog roverforum foreslås lagt inn i denne paragrafen. Det ble diskutert om hele kretstinget, og ikke en fraksjon, skulle velge speider- og roverrepresentanter, siden det siste kan virke noe kunstig. Det foreslås allikevel at kun speidere og rovere velger, siden dette oppfattes å ha vesentlig betydning for disse aldersgruppenes reelle medbestemmelse og påvirkning. Endret noe på struktur for å få samsvar med speidertingets paragrafer. Saker som ledere fremmer for kretstinget er et dårlig begrep. Enten bør speidere tas med i Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

18 fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget. tillegg, eller at muligheten begrenses til kretstingets medlemmer, slik som for speidertinget. Denne siste løsningen oppfatter vi å være den ryddigste. Lagt til en paragraf om innsendelse av saker for å unngå misforståelser i kretser som ikke Alternativ litra j) j) saker som kretsstyret eller grupper fremmer for kretsting Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år. For tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til speidertinget er funksjonstiden fra åpningen av første speiderting etter valget til åpningen av neste ordinære eller ekstraordinære f) saker som grupper eller ledere fremmer for årsmøtet. Ny paragraf. selv har retningslinjer for dette. Gir bare grupper, ikke enkeltledere eller enkeltmedlemmer av kretstinget anledning til å fremme saker for kretsting. Sikrer at saker som blir fremmet er forankret i gruppa, og styrker gruppedemokratiets innflytelse i kretsen (på bekostning av enkeltledere). Opprettet for å få samsvar med speiderting. Formulering endret for å få samsvar. Medlemmer til valgkomite gir åpning for å velge deler av valgkomiteen hvert år. Innebærer at det skal velges nye speidertingsrepresentanter forut for ekstraordinært speiderting. Presiserer at personer som er ansatt i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund (krets, Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

19 speiderting. For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til speider- og roverforum er funksjonstiden fra åpningen av første speider- og roverforum etter valget til åpningen av neste speider- og roverforum. Valg til kretsstyret, speidertinget og speider- og roverforum forberedes av en valgkomite. Valgbare er alle som fyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall Kretstingets møte ledes av valgt(e) Ny paragraf. ordstyrer(e). Det føres protokoll for kretstingets møter. Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av kretstinget : Kretsstyret består av kretsleder og inntil 8 medlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres og om det skal velges varamedlemmer : Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder eller når minst 1/3 av styrets medlemmer krever det Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen. gruppe forbund) ikke er valgbare til kretsstyret. Kretsstyremedlemmene representerer hele kretsen og har ansvar for å se helheten. Det at de mottar lønn fra ett organisasjonsledd kan bidra til at deres integritet som kretsstyremedlemmer kan dras i tvil. Se tilsvarende endring for valg til SST Opprettet for å få samsvar med speiderting : Arbeidet i kretsstyret, inkl. medlemsoversikt etc foreslås slettet. Etc. bør ikke Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

20 Mål: forekomme i lovverket. Holde Kretsstyrets oppgaver: å fremme Norges speiderforbunds mål i kretsens administrasjon bør være en tilstrekkelig beskrivelse uten å fremme Norges eget område ytterligere utdyping. I tillegg speiderforbunds mål i eget å være forbundets representant overfor legges det nå opp til sentral område gruppene i området medlemsregistrering. å være forbundets representant å holde løpende kontakt med den enkelte overfor gruppene i området speidergruppe og gi støtte og praktisk Det sentrale kan bety flere ting å holde løpende kontakt med hjelp i det løpende arbeidet og kan føre til feiltolking av den enkelte speidergruppe og gi gjennomføre aktiviteter som støtter begrepet. støtte og praktisk hjelp i det løpende arbeidet gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene arbeidet i gruppene å være gruppens representant overfor det sentrale Norges speiderforbund/speiderstyret å være gruppenes representant overfor forbundet. Kretsstyrets oppgaver Program, ledertrening og organisasjon: Starte nye grupper og legge til rette for ekspansjon i eksisterende grupper Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbund's grunntrening, trening av førerpatruljer og konkret opplæring i bruk av treningsprogrammet Synliggjøre speiding i kretsen Program, ledertrening og organisasjon: Starte nye grupper og arbeide for ekspansjon i eksisterende grupper Utvikle/formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbund's grunntrening, trening av førerpatruljer og konkret opplæring i bruk av treningsprogrammet Synliggjøre speiding i kretsen Gjennomføre felles arrangementer Administrasjon: arbeide for erstattet av legge til rette for for å markere at det er tenkt et samarbeid med gruppene, ikke en overstyring av dem. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

21 Gjennomføre felles arrangementer Administrasjon: Godkjenne ledere i gruppene og i kretsen Utarbeide forslag til årsmelding og regnskap. Utarbeide arbeidsplan og budsjett for det enkelte år, samt nødvendige planer for fremtiden Forberede og gjennomføre kretstinget. Følge opp kretstingets vedtak og arrangementer Gi innstilling i alle saker som skal behandles av kretstinget Holde kretsens administrasjon Ansette eventuelle medarbeidere og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte Sette i verk forbundets vedtak som gjelder kretsen og gruppene Gi uttalelse i saker som gruppene sender forbundet Andre oppgaver: Være Norges speiderforbund's politiske ledd i kretsen og spesielt opprettholde et godt forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner Godkjenne ledere i gruppene Utarbeide forslag til årsmelding og regnskap. Utarbeide arbeidsplan og budsjett for det enkelte år, samt nødvendige planer for fremtiden Forberede og gjennomføre kretstinget. Følge opp kretstingets vedtak og arrangementer Gi innstilling i alle saker som skal behandles av kretstinget Holde kretsens administrasjon, inkl. medlemsoversikt etc. Sette i verk forbundets vedtak som gjelder kretsen og gruppene Gi uttalelse i saker som gruppene sender forbundet Andre oppgaver: Være Norges speiderforbund's politiske ledd i kretsen og spesielt opprettholde et godt forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner Et eventuelt arbeidsgiveransvar er en viktig bit av et styres ansvar og foreslås derfor lagt inn. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

22 2-4 Korps Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn eller en annen organisasjon, kan organiseres som et korps og tilsluttes forbundet. Grupper som er tilknyttet et korps skal også være tilknyttet en krets Tilslutning for korps skjer gjennom en særskilt avtale som skal godkjennes av speidertinget. Avtalen kan gi korpset tillatelse til å ha regler som innebærer tillegg til eller unntak fra forbundets lover og retningslinjer Når medlemstall eller andre forhold tilsier at korps ikke bør dannes kan det inngås avtale om at speiderarbeid med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn eller en annen organisasjon skal kunne drives som gruppe Korpstinget er korpsets øverste myndighet og består av representanter som velges i tråd med Norges speiderforbunds lover for valg til kretstinget. Korpstinget velger korpsstyre og representanter til speidertinget. 5-1: Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn eller en annen organisasjon, kan tilsluttes forbundet og organiseres som et korps. 5-2: Slik tilslutning skjer gjennom en særskilt overenskomst som skal godkjennes av speidertinget. Overenskomsten kan gi korpset tillatelse til å ha regler som innebærer tillegg til eller unntak fra forbundets lover og retningslinjer. 5-3: Når medlemstallet eller andre forhold tilsier at korps ikke bør dannes, kan speiderstyret avtale nødvendige særregler for at arbeidet skal kunne drives som gruppe. 5-4 Korpsstyret har ansvaret for å fremme forbundets og korpsets målsetting. Korpsstyret skal: a) utarbeide forslag til årsmelding og regnskap, samt forslag til retningslinjer for arbeidet på lengre sikt og arbeidsplan og budsjett for kommende år b) gi innstilling i alle saker som behandles av korpstinget c) sørge for gjennomføring av korpstingets Tilknytning til kretser lovfestes. Endret setningsleddenes rekkefølge for å få en mer logisk oppbygging. Endret ordlyd. Loven inkluderer ikke unntak fra grunnreglene. Endret ordlyd. De bestemmelsene som er foreslått fjernet, er bestemmelser som naturlig hører hjemme i korpsenes lover. De er vel i dag ikke noe korpsene er pålagt, men noe de kan/bør gjøre. Man kan for eksempel godt være korps uten å ha prosjektgrupper. Hva som skal skje på korpsting, Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

23 vedtak d) oppnevne komiteer og prosjektgrupper for å ivareta nærmere definerte oppgaver e) klargjøre med kretsene hvilket ansvar hvilke oppgaver styret har, hvordan de driver arbeidet er regulert i korpsenes lover / korpsavtalen. korpset tar for sine grupper mht. trening og lederutvikling f) holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi disse støtte, råd og oppmuntring i arbeidet g) sørge for at nye ledere får anledning til å gjennomgå «Samtale med nye ledere» h) godkjenne ledere i korpsets grupper i) påse at forbundets og korpsets retningslinjer overholdes av korpsets medlemmer j) starte nye grupper k) sette iverk forbundets vedtak og sørge for å formidle informasjon fra forbundet til korpsets medlemmer Korpsstyret skal a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper og for å fremme speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunn eller den organisasjon det er tilknyttet b) godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets bestemmelser c) være bindeledd mellom forbundet og korpsets Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

24 medlemmer 2-5 Forbund Speidertinget er forbundets øverste myndighet og består av: a) to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene b) kretsleder og én valgt representant for hver påbegynt 500 medlemmer i kretsen c) korpsleder/korpssjef og én representant for hver påbegynt 1000 medlemmer i korpset d) to valgte representanter for forbundets speiderforum e) to valgte representanter for forbundets roverforum. Speiderstyrets medlemmer, generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på speidertingets møter. Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 3 eller flere representanter, skal minst én av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 7-1: Speidertinget er forbundets øverste myndighet. Det består av speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynt 500 medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynt 1000 medlemmer i korpset, to valgte representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for forbundets roverforum. For kretser/korps som kan ha 3 eller flere representanter, skal minst en av representantene være under 25 år. Generalsekretæren, ledere for forbundets hovedkomiteer, forbundets oppnevnte hovedkontakter til de internasjonale speiderorganisasjoner har møte- og talerett på speidertinget. Medlemstallet regnes etter siste årsmelding. Representantene for de ansatte velges foran hvert speiderting blant de ansatte i forbundet og kretsene. Vararepresentant for kretsleder er Speiderstyret blir ikke medlemmer av speidertinget. Dette vil gi et klarere skille mellom speidertinget som det besluttende organ og speiderstyret som det utøvende organ. Speiderstyret som det utøvende organ står til ansvar overfor speidertinget, og det er derfor ryddig at de ikke selv har stemmerett i tinget. Sees i sammenheng med tilsvarende forslag for kretsstyret og kretstinget ovenfor under Endret struktur til samsvar med kretsting. forbundets hovedkomiteer diskutert som begrep, men funnet ok, siden det er relativt nøytralt og dermed ikke hindrer endringer i organisasjonsstruktur. Ansatte: Presisert AV og blant. Fjernet: Speidertinget kan velge inn andre medlemmer av speidertinget for fire år om gangen. I likhet med argumentasjonen for kretstinget anses det tilstrekkelig at andre personer kan gis talerett av speidertinget. Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

25 speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har en slik representant mister kretsen/korpset denne ene stemmen. visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne en av de øvrige styremedlemmene som representant. Tilsvarende for korpsleder/sjef. Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne en av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef. Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer og ingen gruppe kan ha mer enn en av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett ordinært eller ekstraordinært speiderting til neste ordinære eller ekstraordinære speiderting konstitueres. Medlemstallet regnes etter siste årsmelding. Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i speidertinget av og blant de ansatte i forbundet og kretsene. Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker. Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen og ingen gruppe kan ha mer enn en av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres. De valgte representantene velges slik at representantenes navn er innberettet til forbundskontoret senest 2 måneder og 2 uker før neste ordinære speiderting. Speidertinget kan velge inn andre medlemmer av speidertinget for fire år om gangen. Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett til sine saker. Speiderstyrets medlemmer foreslått inkludert, gitt at speiderstyret ikke lenger blir medlemmer av speidertinget. Aldersgrensen for representanter følger årskull, ikke fødselsdato. Forslag fra Asker og Bærum krets, støttes av SST: Kretsen mister stemmeretten for den ene representanten dersom de ikke møter med representant på 25 år eller yngre. Dette for å sikre at regelen blir etterlevd effektivt. Lovene legger nå opp til å skille konsekvent mellom speiderting (en gruppe personer) og møte i speiderting (når disse møtes). Regelen om 2 måneder og 2 ukers tidsfrist for innberetning av speidertingsrepresentanter er fjernet. Regelen overholdes ikke i praksis da Speidertinget hver gang velger inn de for sent innmeldte representantene som medlemmer i tinget. Det er ikke vits å ha en regel som vi vet ikke vil bli overholdt. Behovet for å vite hvem delegatene er for å få sendt dokumenter til riktig sted er mindre nå som alt kan legges ut på nett. Det blir kretsleders oppgave å sørge for at representantene får Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

26 dokumentene (fra nettet eller papir) på forhånd. De tekniske arrangørenes behov for å få vite hvem som kommer på tinget løses gjennom påmeldingsfrist Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets medlemmer minst fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet. Ekstraordinært møte i speidertinget kan innkalles når speiderstyret eller minst 1/3 av speidertingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst en måned før møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker som står nevnt i sakslisten Speidertingets ordinære møter behandler: a) årsmeldinger for de to foregående årene og rapporter b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene c) arbeidsplan for de to påfølgende årene d) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent e) valg av 7-2: Speidertinget har ett ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets medlemmer minst fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet. Ekstraordinært møte i speidertinget kan sammenkalles når speiderstyret eller minst 1/3 av speidertingets medlemmer krever det. Møtet innkalles med saksliste minst to uker før møtet og kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. 7-3: Speidertingets ordinære møter behandler: a) årsmeldinger for hvert av de to foregående årene og rapporter, b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene, c) arbeidsplan for de to påfølgende årene, d) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent, e) valg av speidersjef, visespeidersjef, øvrige medlemmer av speiderstyret, to ordstyrere for kommende speiderting, valgkomite, lovutvalg, revisor, samt en representant til generalforsamlingen i ett strykes. sammenkalles foreslått endret til innkalles. Språklige endringer for øvrig. Alle steder hvor det henvises til hvem som kan gi retningslinjer i en eller annen form ønskes fjernet og samlet. Valg av representanter til generalforsamling i Speider-sport A/L er tatt ut. Det er Speiderstyret som håndterer forbundets forvaltning av andelene i selskapet, og det vil derfor være naturlig at Speiderstyret også oppnevner den som skal representere forbundet på Lover for Norges speiderforbund endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003

Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9 0152 OSLO Dato: 20. august 2003 Til: Speider- og Roverforums delegater Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Vedlagt

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003)

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo 1 Grunnregler Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0159 Oslo Vedlegg 1. Speiderstyrets vedtak Sak 51/03 - Forslag til endringer i forbundets lover

Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0159 Oslo Vedlegg 1. Speiderstyrets vedtak Sak 51/03 - Forslag til endringer i forbundets lover Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0159 Oslo Vedlegg 1 Speiderstyrets vedtak Sak 51/03 - Forslag til endringer i forbundets lover Nr. Foreslått endring Gammel lovtekst Kommentar/begrunnelse

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 5.1 FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLENE 5.1.1. GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET Endring av 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret.

Detaljer

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012)

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF)

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) (Sist endret på Speidertinget 2016) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer 5 Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer INNLEDNING Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer. Forslag til endringer i grunnreglene

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

Sak 6. Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer. Speidertinget 2004. Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7.

Sak 6. Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer. Speidertinget 2004. Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. Speidertinget 2004 Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. november Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer Sak 6 Speidertinget 2004 Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. november

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011.

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011. Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter vedtatt 14.03.04 og oppdatert av Representantskapet 17.03.07 Nytt kulepunkt 2 under 14 er uthevet i rødt. Dette er til andregangsbehandling i 2011. Vedtektsendringer

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484

Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av ekstraordinært årsmøte i gruppeting 14.03.2016 1. Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Sak 5: Lover og retningslinjer

Sak 5: Lover og retningslinjer 5 Sak 5: Lover og retningslinjer Speidertinget 2010 Sak 5 Lover og retningslinjer Sak 5 FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER 5.0 INNLEDNING Speidertinget skal ta stilling

Detaljer

Program for Roverforum 2000

Program for Roverforum 2000 Program for Roverforum 2000 Fredag kl 19.30 Buss fra Hove kl 19.00-21.00 Innsjekking, utdeling av div. kl 19.30-20.30 Varm kveldsmat kl 21.30-22.30 Sosialt, møt på fellesrommet Lørdag kl 07.30 Revelje

Detaljer

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Representant nr.: Navn: Krets/korps: Side 1 av 17 1 KONSTITUERING AV SPEIDERFORUM

Detaljer

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER 6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER Speiderstyret fremmer en rekke forslag til endringer i grunnreglene. Det er to hovedgrunner til dette: Den første er at Speiderstyret

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

SAKSPAPIRER Roverforum 2016

SAKSPAPIRER Roverforum 2016 SAKSPAPIRER Roverforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Vi gleder oss til å lede dere gjennom Speider- og Roverforum, og vi håper dere

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Tilslutningen til Speidernes fellesorganisasjon krever to steg.

Tilslutningen til Speidernes fellesorganisasjon krever to steg. SAK 4.2 SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 0. Innledning Speiderstyret legger med dette fram en redegjørelse for prosessen rundt etableringen av Speidernes fellesorganisasjon. Videre redegjøres det for de arbeidsoppgaver

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

sak 5.1.1 behandles på Endring i lover og retningslinjer

sak 5.1.1 behandles på Endring i lover og retningslinjer sak 5.1.1 behandles på Påvirknings- torget Sak 5: Endring i lover og retningslinjer Speidertinget 2006 Sak 5 Endring i lover og retningslinjer Sak 5 Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover

Detaljer

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen Norges speiderforbund Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen 1. Godkjenning av delegatene Godkjent med 51 stemmeberettigede. LOVSAKENE Alle lovsakene ble først diskutert i grupper, hver gruppe la frem

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Eli Gullichsen, Carsten H.P. Johansen, Thom Lauritsen, Jonny Berg og Berit Eggset Nymoen. Ingrid Nordbø og Iacob Iuell Nordby

Eli Gullichsen, Carsten H.P. Johansen, Thom Lauritsen, Jonny Berg og Berit Eggset Nymoen. Ingrid Nordbø og Iacob Iuell Nordby Norges speiderforbund Dok.nr. 131/02 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 30.09 2002 Møtet ble holdt som telefonmøte, og følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager.

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager. VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsesår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 09.03.2016 og ekstraordinært årsmøte 30.03.2016 (gjelder 11) 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets (heretter

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke

Kretsting. Hedmark krets av Norges speiderforbund. Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksdokumenter Pr 22/1-16 Kretsting Hedmark krets av Norges speiderforbund Lørdag 6. februar 2016 Klokkergården, Løten kirke Saksliste kretsting 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e),

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer