Svalbard lufthavn, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svalbard lufthavn, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn"

Transkript

1 :AVINOR LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKODE 2 DOK NR 5r I/ 26 MAR MAR AKSNR. 3 o AVD. -s SAKSBEH Luftfartstilsynet Postboks BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 13/ Deres ref. Deres dato: /602/LBR Vår saksbehandler: Cees Bronger, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn Det vises til gjeldende konsesjon til å anlegge, inneha og drive, Longyear datert og med siste endringer datert I henhold til tidligere avtale mellom Luftfartstilsynet og Avinor, har det vært enighet om at Avinor skal starte opp arbeidet med å søke om fornyelse av konsesjonene for et utvalg av konsernets lufthavner allerede i Formålet med dette er å sikre at Luftfartstilsynet får et større tidsintervall å behandle disse søknadene på enn om alle søknadene om fornyelse blir oversendt fortløpende i 2015 og 2016, seinest 6 måneder før utløpsdato. Vedlagt følger søknad om fornyelse av konsesjonen for, Longyear. Til orientering kan det tilføyes at Avinor nå arbeider med en søknad om EU-sertifisering av etter nytt felles europeisk regelverk for flyplassutforming. Vi forventer at denne sertifiseringsprosessen kan starte opp en gang i løpet av året eller tidlig i På bakgrunn av ovenstående søker Avinor om fornyelse av konsesjonen til å drive og inneha, Longyear. Dersom det er spørsmål til søknaden kan disse rettes til saksbehandler. Med vennlig hilsen AVINOR AS / /, larethe Snekk-erbakken Divisjonsdirektør Nasjonale, regionale og lokale lufthavner Vedlegg Postboks 150 NO-2061 Gardermoen Tlf: / Fax: / avinor.no NO MVA

2 9AVINOR SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR SVALBARD LUFTHAVN, LONGYEAR Opplysninger om angjeldende lufthavn og konsesjonssøker 2. Landingsplassens anvendelsesområde og forventet utvikling 3. Orientering om planstatus for landingsplassen og områdene omkring 4. Støyberegninger i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer T Kart over flyplassen 6. Oversikt over andre myndighetstillatelser 7. Orientering om kontakt med vertskommunen 8. Liste over vedleggene Sval bard lufthavn Side 1 av 11

3 3 1) 0 I snin er om an "eldende lufthavn o konses'onssoker a) Navn:, Longyear b) Eier: Avinor AS Postboks 150 N-2061 Gardermoen Tlf: c) Eiendomsforhold: Grunnen på lufthavna eies av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). Avinor fester grunnen (jf. avtale mellom SNSK og Luftfartsverket, datert og målebrev av ). Tabell 1. Oversikt over eiendommer på Gnr 1 22 Bnr 495 Kommentar Festeareal d) Selskapsform: Avinor AS er et statlig, heleid aksjeselskap, underlagt Samferdselsdepartementet, med hovedkontor i Oslo Organisasjonsnummer: e) Administrativ oppbygging: Avinors organisasjon er nærmere redegjort for i vedlagte dokumenter, inkludert administrativ oppbygning. Lufthavnen har egen lufthavnsjef. Flyplassjefen er godkjent i ht. forskrift om bakketjeneste ved flyplasser, BSL E 4-1, 4 (1). Lufthavna inngår i Avinors divisjon nasjonale, regionale og lokale lufthavner. Flysikringstjenesten på lufthavna (AFIS) er underlagt samme divisjon. Svalbard lufthavn inngår i gruppen av såkalte regionale lufthavner. Side 3 av 11

4 4 f) Økonomisk status: Årsresultatet for 2013 viser at Avinors driftsinntekter økte med 825 millioner kroner sammenlignet med Resultatet etter skatt er på 920 millioner kroner, mot 855 millioner i Resultat reflekterer en rekordvekst i flytrafikken de siste årene og en styrking av det kommersielle tilbudet. I fjor reiste 48 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner. Det er dobbelt så mange som i Ved utgangen av 2013 hadde Avinor millioner kroner i driftsinntekter. I 2012 var tallet millioner. Driftsresultatet før skatt var på millioner kroner mot millioner kroner året før. Konsernet har et høyt investeringsnivå preget av utvidelsen av terminalen på Oslo Lufthavn, ny terminal på Trondheim lufthavn, kapasitetsøkende tiltak ved Stavanger lufthavn, Bergen lufthavn, Bodø lufthavn og flere andre større prosjekter. Per fjerde kvartal i 2013 var det investert (mot i 2012) millioner kroner i varige driftsmidler. Konsernets egenkapital i prosent av egenkapital pluss rentebærende gjeld utgjør 48,5 prosent. Innenfor lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene i 2013 med 9,1 prosent til millioner kroner. Kommersielle inntekter utgjorde 52,5 prosent av samlede driftsinntekter i 2013, en økning på 1,7 prosent-poeng fra året før. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene i 2013 med 3,3 prosent til millioner kroner. For flere detaljer vises til vedlagte «Finansiell Delårsrapport 4. kvartal 2013» (vedlegg 2) g) Selskapet: Avinor AS eier og driver 46 (inkl. OSL) av landets lufthavner. h) Gjeldende konsesjon: Gjeldende konsesjon for er datert og utløper i) Driftsutgifter ved landingsplassen (regnskapstall fra år 2013): NOK 56,9 Mill (for flere detaljer se vedlegg 3) j) Inntekter ved landingsplassen (regnskapstall fra år 2013): NOK 44,7 Mill (for flere detaljer se vedlegg 3) Sval bard I ufthavn Side 4 av 11

5 5 2) Landin s lassens anvendelsesområde o forventet utviklin a) Gjeldende teknisk operativ godkjenning datert: , og med utløp b) Type aktiviteter: (regelbundet, skoleflyging, heliport, base for luftfartsforetak, etc.) Tabell 2. Oversikt over flytrafikkaktiviteter på T e aktivitet Innland Utland Kommentar Regelbundet Daglig Ingen ruteflyging Charterfl in Da li S oradisk Charter til Svea o N - lesund Ambulanse Ukentli Skolefl in S oradisk Allmennfl in S oradisk Helikopterflyging Daglig Sysselmannen på Svalbard har daglig flyginger. Russiske bosettinger har regelmessige o eras'oner til Barentsbur. c) Typer av luftfartøy Tabell 3. Oversikt over de viktigste hovedtypene større luftfartøy som opererer på ICAO kodebokstav B ICAO kodebokstav C Heliko ter Luftfartøytyper Beech 200 Boeing /800 SA 332 Super Puma Dornier 228 CRJ Dauphin MI8 AS 350 d) Antall flybevegelser og antall passasjerer Pr. uke i 2013 Flybevegelser (tall for uke 10 i 2013): 82 Passasjerer (tall for uke 10 i 2013): 2942 Uke 10 er valgt som en representativ uke. Side 5 av 11

6 6 Pr. år oversikt for erioden Taben4. Oversikt over flybevegelser og passasjertall for perioden på * Inkl. transit passasjerer / ** Inkl. Ambulanse, skole e) Åpningstider og type tjenesterlinstrumentforhold/regularitet Fra Avinors ståsted er det svært viktig at vilkårene knyttet til lufthavnenes åpningstider gir rom for fleksibilitet. Som opplyst i andre tilsvarende søknader om fornyelse av konsesjonen, er det behov for at Avinor under konsesjonsvilkårene selv har mulighet til å håndtere visse endringer i åpningstider uten å måtte varsle Luftfartstilsynet hver gang slike endringer finner sted. Dette har blant annet sammenheng med at aktuelle operatører som opererer på lufthavnene ofte har sesongmessige variasjoner i sine anløps- og avgangstidspunktene, hvilket direkte påvirker behovet for lufthavntjenester. Videre må det legges vekt på at lufthavnens primære formål både er å yte lufthavntjenester til rute- charter-, frakt- og allmennflyginger til/fra fastlandet, flyginger til/fra Svea og Ny-Ålesund samt ivareta ulike beredskapsmessige forhold med bruk av helikopter i redningstjenesten på Svalbard. Konsesjonsvilkårene i forhold til åpningstider må knyttes til dette. Hensynet til luftambulansen er ivaretatt med vaktordninger også utenfor fastsatte åpningstider. Samferdselsdepartementet har i brev til Avinor av 13. oktober 2011 vektlagt betydningen av kostnadseffektiv drift og stilt seg positive til at Avinor stenger lufthavner i perioder uten rutetrafikk. Det vil ut fra et slikt perspektiv være uforholdsmessig tyngende for lufthavna dersom den skulle bli pålagt å holde åpent utover dette, på tidspunkter hvor det ikke er annen trafikk som kan forsvare merkostnadene. Avinor ber på denne bakgrunn om at konsesjonsvilkårene hva gjelder åpningstider angis som en ramme for antall timer, snarere enn helt konkrete tidspunkter, som nødvendigvis løpende vil måtte tilpasses ulike hensyn og behov. Vi antar at vi vil ha den nødvendige fleksibiliteten innenfor følgende ramme: Hverdager: 9-16 timer Lørdager: 0-7 timer Søndager/helligdager og offisielle fridager: 2-7 timer Svalbard lutthavn Side 6 av 11

7 7 Innenfor denne rammen vil lufthavnen selv til enhver tid definere gjeldende åpningstider, som kunngjøres på NOTAM i UTC tid. AFIS-tjenesten er uansett åpen H24. Trafikkperiodene har vanligvis sesongmessige variasjoner i helger. Det er normalt landinger natt til mandag og fredag i perioden mai-oktober, samt natt til tirsdag, torsdag og lørdag i perioden medio juni til medio august. Lufthavna er godkjent for internasjonal trafikk. Lufthavna benyttes både til dag- og mørkeflyging hele året Regularitet: ca. 99 % f) Bruk og aktiviteter på lufthavna Lufthavna er til offentlig bruk. Prognoser: Avinors prognoser Siste utarbeidete trafikkprognose for er datert februar 2008 (se vedlegg 5). De siste 12 årene har hatt en innenlands rutepassasjervekst omtrent på linje med de større lufthavnene. Det antas at de viktigste momentene for trafikkveksten på Svalbard fremover vil være utviklingen i gruvedrift, forskning / utdanning og turisme. I tillegg vil konkurranseforholdene være vesentlige. Alle disse momentene vil antagelig bidra til økt trafikk i årene fremover. Etter at SAS overtok Braathens har selskapet i stor grad hatt tilnærmet monopol på rutene til Svalbard. I lengre perioder de siste årene har selskapet hatt en kabinfaktor på 72 %. Fra og med 2013 har Norwegian operert i konkurranse med SAS på Svalbard. Dette har bidratt til et øket rutetilbud og bedre kapasitet. Med denne utviklingen er det sannsynlig at det vil komme en trafikkvekst i årene fremover, men det er svært vanskelig å begrunne bestemte vekstanslag utover at den antagelig vil ligge over gjennomsnittlig innenlands vekst på fastlandet. I TØIs trafikkprognose fra 2008 legges det til grunn at denne veksttrenden vil fortsette til 2020, da lufthavnen ut fra prognosen vil ha rutepassasjerer og charterpassasjerer. Dette tilsvarer en årlig vekst på 3,8 prosent for hele perioden Det legges til grunn at veksten etter 2008 dekkes primært opp ved innsettelse av fly med 180 seter og 80 prosent belegg. Dette gir en vekst på 140 flybevegelser per 4-års periode frem til Chartertrafikken har ligget relativt stabil med en svakt stigende trend. Øvrige flybevegelser inkludert flyfrakt har økt de siste årene, hovedsakelig på grunn av postflyet som kommer og går 5 dager i uken. I årene fremover legges det til grunn at disse flygningene vil ligge på et stabilt nivå etter en viss vekst i Side 7 av 11

8 8 Tabell 5. Oversikt over trafikkprognoser for. Tallene for årene 2030 og 2040 er kun basert på en forenklet framskrivning av 2020-prognosen. **Tallene gjelder alle passasjer (rute og charterfly) h) Nye tiltak på lufthavna Ny helikopterhangar for redningshelikopter ferdigstilles i i) Andre planlagte tiltak på lufthavna Vedlikehold/utbedringer av banedekke i ) Orienterin om o datert lanstatus for landin s lassen områdene omkrin o øvri e relevante laner o kart a) Arealplan for Longyearbyen Longyearbyen Lokalstyre har i møte vedtatt «Arealplan for Longyearbyen ». Planen er en overordnet plan som på mange måter tilsvarer kommuneplanene på fastlandet. I planen er det tegnet inn avgrensningene for lufthavnas restriksjonsplan innenfor de områder som berøres av arealplanen. Utenfor dette området er det Sysselmannen på Svalbard som forvalter arealene. b) Reguleringsplan Det er utarbeidet egen områdeplan for. Planen er godkjent av Sysselmannen på Svalbard Planen ivaretar arealbehov i fm nødvendige tiltak for videreutvikling av lufthavnas arealer til flyplassformål. Det kan tilføyes at en områdeplan på Svalbard tilsvarer en reguleringsplan på fastlandet. c) Restriksjonsplan har en restriksjonsplan som er hjemlet etter bestemmelsene i luftfartsloven. Planen ble første gang vedtatt i Planen er under revisjon og ble lagt ut til offentlig ettersyn vinteren Forslag til revidert restriksjonsplan følger som vedlegg 6. Avinor tar sikte på at revidert plan vil bli fastsatt i løpet av våren Kravene til hinderfrihet for restriksjonsplanens indre områder er innarbeidet i områdeplanen for lufthavna. De ytre områdene skal legges til grunn for arealbruk, restriksjoner og bestemmelser i arealplanen for Longyearbyen. Dette er tatt opp med Longyearbyen Lokalstyre. d) Hinderkart Hinderkart type A er kunngjort i AIP Norge. Kartet viser hinderforholdene i nærmeste utflygingssektorer iht. Procedures for air navigation services operational PANS- OPS. Hinderkart type B er under ferdigstillelse, med publiseringsdato 1. mai Svalbard I ufthavn Side 8 av 11

9 9 e) Restriksjonsområder navigasjonsanlegg Disse vil framgå av restriksjonsplan for flyplassområdet. Aktuelle / berørte nav-anlegg er også omtalt i planen. Restriksjonene nærmest lufthavna vil for øvrig framgå av planbestemmelsene i reguleringsplanen for lufthavna. 4) Stø bere nin er i henhold til Mirovernde artementets retnin slin'er T-1442 a) Støysonekart: Gjeldende støykartlegging for er utarbeidet i 2008 av SINTEF IKT «Støysoner etter T-1442 for Longyear (SINTEF 90E294). Støysonekartet er datert Støykartleggingen er basert på en prognosert vekstfaktor som gjør at Avinor forventer at gjeldende flystøysonekart kan benyttes i mange år fremover. Det vises til flere detaljer i vedlagte SINTEF rapport (vedlegg 8) Den siste trafikkprognosen for går fram til Det er antatt at det vil være en vekst i de påfølgende årene etter 2020 som i prognosen for Dette innebærer en samlet økning i antallet flybevegelser pål 4 % de neste 10 årene. Det gjøres oppmerksom på at støyberegningene også inkluderer flybevegelser knyttet til ambulanseflyginger, skoleflyginger og andre typer GA-flyginger. longyearbyen- ENSB 7 CCC 6 OZ 5O 3O OCC Regfstre:toratrd kk --Trafikkgrunwzg ber eg nngene Trandc-grunn'w beregningeneuten 76G 2 OX X 2C,"4 261C År Figur 4.1. Sammenstilling av trafikkgrunnlaget i støyberegningene og registrert totaltrafikk på 5) Kart over fl lassen i A3 a) Se vedlegg 7. Side 9 av 11

10 10 6) Orienterin om kontakt med Lon earb en Lokalst re o S sselmannen å Svalbard Avinor har regelmessig avholdt møter med Longyearbyen Lokalstyre. I forbindelse med forrige konsesjonssøknad ble det avholdt et møte for å orientere om arbeidet med konsesjonssøknaden og for å få drøftet innholdet i denne i forhold til relevante forhold som berører Lokalstyret. I fm revisjon av restriksjonsplanen har det vært avholdt egne møter med Lokalstyret og med Sysselmannen på Svalbard høsten Avinor har anmodet Lokalstyret om å innarbeide restriksjonsplanens avgrensning i fm kommende revisjoner av Arealplan for Longyearbyen og bedt om at arealbruken på bakken tilpasses de høydebegrensningskrav som følger av restriksjonsplanen. 7) 0 datert oversikt over andre m ndi hetstillatelser Tabell 6. Oversikt over ulike myndighetstillatelser som berører Type tillatelse Utslippstillatelse for kjemikalier i fm. flyavising og baneavisin Utslippstillatelse for brannøvingsfelt Utslippstillatelse for avløpsvann Tankanlegg på lufthavna Områder med forurenset grunn Miljødirektoratet Registrerte kulturminner / verneområder Ansvarlig m ndi het Sysselmannen på Svalbard Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen Lokalstyre Sysselmannen på Svalbard Status / Dato Tillatelser datert og Ingen Utslippstillatelse Direktoratet for Tillatelse datert samfunns sikkerhet og beredskap, DSB tidl. DBE Kommentar / relevant forskrift el. lovverk PIA 12/04122 Feltet er samordnet med Longyearbyen Lokalstyres felt og er lokalisert utenfor lufthavnas område. Det er gjort egen avtale om utslippstillatelse i fm etableringen av nytt eks edis'onsb. Gjelder Jet Al (B-væske) og Avgass (A-væske) Forekomst av aromatiske hydrokarboner samt mistanke om forurensning fra bruk av avisin sk'emikalier Alle registrerte kulturminner på Svalbard er vernet Nye eller endrete forhold fremgår av vedlegg 9 og 10. Sval bard I ufthavn Side 10 av 11

11 11 8) Liste over vedle ene 1. Avinor organisasjonskart 2. Avinor finansiell delårsrapport 4. kvartal Avinor resultatregnskap for for Eiendomskart og eiendomsoversikt for, datert Trafikkprognoser for, Tøl notat datert Restriksjonsplan for, høringsutkast datert Kart over lufthavna i målestokk i A3 8. Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for, Longyear. SINTEF E Utslippstillatelse baneavisingskjemikalier på, datert 05, Kopi av utskrift fra Miljødirektoratets database av områder med forurenset grunn på, sist oppdatert Side 11 av 11

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

torp.no Helhetsplan TORP

torp.no Helhetsplan TORP torp.no Helhetsplan TORP 10.09.2014 Helhetsplan Torp Innhold Innhold 1 Innledning/bakgrunn... 3 1.1 Kort om forrige helhetsplan (2007-2030)... 3 1.2 Beslutning om nåværende helhetsplan (2014-2050), prosess

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 23-28 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Fylkestingssal vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 1 Saksliste 58/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett

Detaljer

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Formål 3 2.3 Omfang

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer