AVINOR A/S: Stortingets innflytelse over luftfarten forsvinner!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVINOR A/S: Stortingets innflytelse over luftfarten forsvinner!"

Transkript

1 AVINOR A/S: Stortingets innflytelse over luftfarten forsvinner! Denne rapporten fra LO viser at både St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan og NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap innebærer en svekkelse av Stortingets innflytelse på luftfartspolitiske spørsmål, og tilrettelegger for privat eierskap av de kommersielt drivverdige delene av Avinor. Dette krever ny stortingsbehandling.

2 Bakgrunn I januar 2004 utarbeidet LO på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) en kritisk rapport om omstruktureringene som er igangsatt i Avinor-konsernet, det tidligere forvaltningsforetaket Luftfartsverket. 1 Omstruktureringene har utgangpunkt i et resultatforbedringsprogram kalt Take-off-05 som ble vedtatt av Avinor AS styre 4. desember I følge Take-off-05 forventer selskapet innen 2006 å ha oppnådd en årlig kostnadsbesparelse på minst 400 mill. og ha redusert antall ansatte med ca Konklusjonen i LOs rapport var at de forespeilede kostnadsbesparelsene ikke er sannsynliggjort på grunn av store, påviste mangler i det økonomiske grunnlagsmaterialet. I tillegg manglet konsekvensutredning av effekten for flysikkerhet og andre samfunnsforhold. LO oppsummerte at omleggingen av driften i Avinor som følge av Take-off-05 er så omfattende at det kreves stortingsbehandling i tråd med krav fra Stortinget da omdanningen av Luftfartsverket ble behandlet, fordi omleggingen peker fram mot privatisering av selskapet. 2 Etter dette tidspunkt er det avgitt en stortingsmelding, en utredning og et lovforslag som berører luftfartspolitiske spørsmål. LO vil i denne rapporten på oppdrag fra NTL forsøke å gi et oppdatert, helhetlig bilde av status i det heleide statsaksjeselskapet Avinor AS. Vi tar for oss utvalgte deler av St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan og NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap. Vi sammenligner også den offentlige utredningen og stortingsmeldingen med informasjon fra Avinor AS. Dessuten redegjør vi for konsekvensene av ny lov og instruks for Riksrevisjonen, hvor det foreslås at dokumenter til og fra Riksrevisjonen i forbindelse med forberedelser til framlegging for Stortinget først skal være offentlig tilgjengelig når saken er mottatt i Stortinget Nasjonal Transportplan LO ønsker innledningsvis å vise til at det var en forutsetning for opprettelsen av Avinor at det ikke skulle medføre endringer i den samfunnsmessige rollen og forpliktelsen som det tidligere Luftfartsverket hadde. Imidlertid redegjøres det i St. meld.nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan (NTP) for luftfartspolitiske planer og forslag til tiltak som peker i en annen retning. Et av forslagene som fremmes er endringer i lufthavnstrukturen, inklusive konkret forslag om nedlegging av en flyplass og salg av en annen. Forrige forslag ble avvist av Stortinget , som stilte følgende krav til oppfølging: Dersom Regjeringa vel å koma tilbake til Stortinget med forslag til strukturelle endringar i flyplasstrukturen, er det ein føresetnad at a)avbøtande tiltak er på plass før eventuell nedlegging av ein flyplass dersom ikkje noko anna er akseptert i kommunar/område som er omfatta av slik nedlegging, b)det vert lagt opp til ein tett dialog med involverte partar for å sikra løysingar alle kan leva med. 4 I tillegg krevde Stortinget at det i rulleringa av NTP skal innarbeides: ein grundig informasjon og ei vurdering av situasjonen på heile luftfartsområdet i Norge, og ei vurdering av den einskilde flyplass ut frå totale samfunnsmessige omsyn. 5 En gjennomgang av NTP viser at det kun er ett nytt argument fra Regjeringen, nemlig kravet til innføring av beredskapsregler. Den øvrige argumentasjonen i NTP er den samme som i St.prp. 61 ( ). LO finner det derfor foruroligende når det videre i NTP står: 1 Omstruktureringer i Avinor-konsernet, LO/Fanny Voldnes St.prp.nr. 1. Tillegg nr. 2 ( ) s. 7 3 Innst. O.nr. 54 ( ) s St.prp. nr. 61 ( ), vedtak nr St.prp. nr. 61 ( ), vedtak nr. 517

3 De utredninger som hittil er utført, peker i retning av at foruten lufthavnen i Narvik som nå er foreslått nedlagt vil lufthavnene i Honningsvåg, Svolvær, Sandane og Førde være mest krevende å opprettholde som følge av nye krav i forventet revisjon av forskrift om utforming av flyplasser. 6 Etter vår oppfatning innebærer dette et varsel om at flere flyplasser vil bli nedlagt. Vi er informert om at Luftfartstilsynet fortsatt arbeider med revisjon av flere forskrifter på området og at de er ventet ferdig høsten Det er også foruroligende at det for inneværende år legges opp til et stramt tilskudd til statlig kjøp av bedriftøkonomisk ulønnsomme lufthavntjenester. I følge NTP vil statlig kjøp av slike tjenester være på 264 mill.kr i 2004 mens det legges opp til 300 mill. per år i perioden Et annet moment i NTP som LO har innvendinger til er beregningene i tabellen hvor det listes opp beregnet besparelse ved nedlegging (netto nåverdi) av 10 regionale flyplasser. Kilden til tallmaterialet er Avinor, som bruker betegnelsen samfunnsøkonomisk resultat av nedleggelse. Imidlertid er det ikke samsvar mellom NTP og Avinors tall. 8 For samtlige flyplasser, med ett unntak ( Vardø) er de økonomiske besparelsene ved nedlegging opplyst å være mindre i NTP enn i Avinors framstilling. 9 Til sammen utgjør forskjellen på besparelsene i henhold til Avinor og NTP 330 mill. kr. nettonåverdi. Forskjellen skyldes at man i NTP har valgt å ikke inkorporere kostnaden forbundet med konsekvensene av forskrift BSL E 3-2 om store flyplasser, som er under revisjon av Luftfartstilsynet og som er ventet ferdig høsten Begrunnelsen fra departementet er at tallmaterialet fra Avinor er usikkert. Av den grunn finner vi det merkelig at departementet oppgir Avinor som kilde når tallene avviker med 330 mill. Når det gjelder usikkert tallmateriale fra Avinor ønsker LO å vise til vår rapport av hvor vi påpekte store mangler i Avinors beregninger i forbindelse med Take-off-05 samt at LO ikke kunne kvalitetssikre nåverdianalysen fordi vi ikke fikk tilgang til grunnlagsmaterialet. I tillegg til usikkerhet knyttet til kostnaden som følge av revisjon av forskriftene som Luftfartstilsynet arbeider med, er det også andre forhold som svekker tiltroen til beregningene i NTP. Av NTP framgår det at selve modellen for hvordan samfunnsøkonomisk resultat skal beregnes er under revisjon. 10 I den sammenheng ønsker vi å peke på sentrale forhold som LO mener bør inngå i en slik modell. Generelt bør modellen vise reelle samfunnsmessige kostnader for befolkning og næringsliv i distriktene som blir berørt ved at en del av infrastrukturen blir borte dersom en flyplass blir nedlagt. Kostnaden bør omfatte både endring i reisekostnad, økt tidsforbruk, økt reiseavstand samt en kostnad som uttrykker betydningen for næringslivsinteresser og demografiske forhold. Andre forhold som berører samfunnet for øvrig bør også inngå, så som endring i kostnader knyttet til Helseforetakene, Forsvaret og Trygdeetaten. Dette er høyst relevante beregninger når formålet er å vise samfunnsøkonomisk resultat. I tillegg bør man vurdere hvorvidt det er formålstjenlig å benytte nåverdimodeller i beregningene. Det er et relevant spørsmål å stille, fordi nåverdimodellen er utviklet for bruk i finansmarkedet og er ikke nødvendigvis velegnet til en beregning av hva som gir samfunnsmessig nytte. Dersom man velger å bruke nåverdimodeller, vil LO vise til vår rapport av hvor vi stilte spørsmål ved den lave diskonteringsrenten på 7 % som 6 St. meld. Nr. 24 ( ) kapittel 4. 7 NOU 2004:7 Nasjonal transportplan, kap. 5 og 7. 8 Oppdatering av rapporten Regionale lufthavner. Analyse av utvikling og struktur, Avinor Ibid s. 36 og NTP kap NOU 2004:7 Nasjonal transportplan, kap. 2

4 Avinor har benyttet. 11 I NTP har man også brukt 7 % diskonteringssats, men det framgår i tillegg at man ved framtidige beregninger for luftfarten skal legge til grunn 10 % diskonteringssats. 12 Dersom 10 % diskonteringssats var lagt til grunn i denne NTP, ville de samfunnsmessige besparelsene blitt mindre. LO ønsker også å kommentere at vi finner det misvisende at Avinor i sin beregning av samfunnsøkonomiske besparelser, som blir brukt som kilde i NTP, har beregnet konsekvenser for rutedriftskostnadene som følge av nye trafikktall og endret ruteopplegg. 13 For det første kan dette forveksles med at besparelsen har med Avinor AS regnskap å gjøre. I følge departementet er statlig støtte til ulønnsomme flyruter holdt helt utenfor Avinors regnskaper. For det andre er det grunn til å stille spørsmål ved om dette er rollesammenblanding. Etter LOs oppfatning bør det ikke være Avinors oppgave å utarbeide beregninger som vedrører statens øvrige virksomhet innen luftfarten. LO har her vist at det er knyttet stor usikkerhet til beregningene i NTP. Spørsmålet er om beregningene i NTP er tilstrekkelige og i tråd med at Stortinget ba om en grundig informasjon og en vurdering av situasjonen på hele luftfartsområdet i Norge. Etter LOs oppfatning bør det foreligge et atskilling bedre grunnlagsmateriale før de andre kravene fra Stortinget kan igangsettes slik nevnt foran, jfr. note 4. En tett dialog om avbøtende tiltak forutsetter et godt grunnlagsmateriale som ikke foreligger på det nåværende tidspunkt. LO ønsker også å minne om at det er et nytt fenomen å vise beregninger over hva staten vil spare på å nedlegge den enkelte flyplass. Slike beregninger var ikke med i forrige nasjonale transportplan St.meld. nr. 46 ( ) og er nytt i NTP. Det vitner om en ny ideologisk plattform for luftfartspolitikken i Norge, som er styrt av økonomiske hensyn og i langt mindre grad ut fra behovet til innbyggerne i Norge. 2. Rapportering fra Avinor AS St.meld. nr.xx Om virksomheten til Avinor AS ( vårsesjonen 2004) I forbindelse med opprettelsen av Avinor AS besluttet Stortinget at det regelmessig skal legges fram en stortingsmelding om selskapets virksomhet. Den første stortingsmeldingen er under utarbeidelse i departementet og er planlagt framlagt for Stortinget i løpet av vårsesjonen Styret i Avinor AS har plikt i henhold til selskapets vedtekters 10 hvert år å framlegge for Statsråden en plan for virksomheten inklusive datterselskaper. Stortingsmeldingen utarbeides med utgangspunkt i denne planen; den såkalte 10 planen. 10-planen LO har gjennomgått 10- planen hvor styret i Avinor legger fram ulike forslag til tiltak for virksomheten. Avinor legger til grunn at lufthavntjenester skal være brukerfinansiert, med unntak av departementets kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavnstjenester. Nå kryssubsidieres disse av de bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavntjenestene i Avinors regnskaper. Det statlige kjøpet av ulønnsomme lufthavntjenester vil i følge NTP være på 264 mill. i 2004, mens det for de påfølgende årene legges opp til 300 mill. kr. per år. Det betyr at det for inneværende år legges opp til et stramt tilskudd til statlig kjøp av 11 Omstruktureringer i Avinor-konsernet, LO/Fanny Voldnes NOU 2004:7 Nasjonal transportplan, kap Oppdatering av rapporten Regionale lufthavner. Analyse av utvikling og struktur, Avinor s.36

5 lufthavntjenester, som med det ambisjonsnivået som synes å ligge i Avinor vil kunne framtvinge en vanskelig økonomiske situasjon for selskapet. Det er sannsynlig at dette ligger til grunn for at Avinor i 10-planen foreslår å gå vekk fra prinsippet om kryssubsidiering mellom stam- og regionalnettet. 14 LO forstår og er enig i at interne regnskaper som viser reelle kostnader for driften av de ulike lufthavnene er et viktig styringsverktøy. En mer nærliggende begrunnelse for styret i Avinor ser imidlertid ut til å være at kryssubsidieringen skal gjennomføres i selve regnskapet. I så fall fører det til en rendyrking av de kommersielt drivverdige lufthavnene, som kan være ledd i planer om salg. Flere andre momenter underbygger mistanken om en slik plan, først og fremst styringsmodellen som tillegger den enkelte lufthavnsjef et totalt ansvar for lufthavnen. Styret i Avinor viser til at modellen er vel utprøvd og fungerer utmerket på svært mange lufthavner i Europa og på Torp lufthavn ved Sandefjord. 15 LO vil i den sammenheng vise til at det også finnes eksempler på det motsatte, som ved flyplassen i Milano hvor den tragiske SAS ulykken skjedde høsten Spørsmålet er om det er forsvarlig å knytte flysikkerhet og samfunnsmessige behov så nært sammen med resultatorientering og kapitalavkastningskrav, slik vi kjenner det fra det private næringsliv. Inntrykket av at styret ønsker en slik modell blir forsterket ved at styret mener at økonomiske incentiver, vanligvis forstått som bonuser og annen resultatlønn, og konkurranse er effektive virkemidler for å få til intern endring og omstilling. 16 Avinors styre oppsummerer i 10-planen at Foreliggende 10-plan viser at selskapsomdanningen bare er et første skritt, og en nødvendig forutsetning på vei mot kundeorientering og markedstilpasning. 17 LO frykter at dette peker fram mot at deler av Avinor blir solgt, slik tilfellet har vært for andre statlige virksomheter i lignende situasjoner og som for Avinors del legitimeres i NTP ved Regjeringens ønske om å videreføre en politikk der luftfartens infrastruktur i stor grad finansieres gjennom brukerbetaling. 18 Foreløpig årsregnskap fra Avinor AS Av foreløpig årsregnskap for Avinor for regnskapsåret 2003 framgår det at resultatet var på NOK 518,3 mill. Det dårlige resultatet skyldes avsatte omstruktureringskostnader i forbindelse med Take-off-05 på NOK 684,7 mill. Driften av selskapet for øvrig er bedre enn budsjett. Omstruktureringskostnadene er hovedsakelig knyttet til forventede kostnader som følge av oppsigelse av fast ansatte. Det betyr at Avinor uten denne kostnaden som forbereder innleie/midlertidige ansettelser, ville hatt et overskudd på NOK 166 mill. for regnskapsåret 2003, som altså er bedre enn budsjett. Dette er også et atskillig bedre resultat enn forventet ved omdanningen av Luftfartsverket i St.prp. 1. ( ). Her ble det varslet at selskapet i flere år sannsynligvis ville få dårlige økonomiske betingelser med en relativt stram likviditet, med et forespeilet negativt resultat før skatt for regnskapsåret 2003 på 200 mill. 19 LO har i rapport av konkludert med at Avinor ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at Take-off-05 faktisk vil gi en kostnadsbesparelse på 400 mill. per år fra Til det er dokumentasjonen og underlagsmaterialet for dårlig. Som sagt har det heller ikke lykkes LO å få tilgang til underlagsmaterialet til nåverdianalysen som ble presentert av Avinor i forbindelse med Take-off-05. Det har derfor ikke vært mulig å etterprøve nåverdianalysen. LO finner det derfor underlig at Avinor på den ene siden belaster plan Plan for virksomheten , Avinor , s plan Plan for virksomheten , Avinor , s plan Plan for virksomheten , Avinor , s plan Plan for virksomheten , Avinor , s St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan , kap St.prp.nr. 1. Tillegg nr. 2 ( ), kap. 2

6 regnskapet med en omstillingskostnad på 700 mill. i regnskapsåret 2003, i realiteten for å redusere antall fast ansatte. På den andre siden kan ikke selskapet dokumentere den framtidige kostnadsbesparelsen det innebærer å utføre de samme arbeidsoppgavene uten fast ansatte, og som ligger til grunn for påstanden om at en årlig kostnadsbesparelse på 400 mill. kr er gjennomførbar. Oppsummering For LO virker det nokså klart at det ikke er mulig å drive alle regionale lufthavner på kommersiell basis. Utfordringen for heleide statsaksjeselskaper som Avinor, er at de skal drive selskapet i størst mulig grad etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men også hensynta de samfunnsmessige forpliktelsene. Det overordnede spørsmålet blir om en forsvarlig drevet luftfartsvirksomhet er forenlig med markedsøkonomi eller om omdanningen av Luftfartsverket er feilslått, fordi man ikke evner å ta tilstrekkelig hensyn til samfunnsmessige forhold. På denne bakgrunn ser LO med bekymring fram mot hvilke føringer som ligger i NTPs varslede utredningsprosjekt om departementets styring av Avinor som skal legges fram i løpet av vårsesjonen Statens eierskapsmelding Også NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap som ble overlevert næringsministeren inneholder momenter av betydning for Avinor og hvilken innflytelse Stortinget skal ha på luftfartspolitiske spørsmål. I dag har Stortinget en betydningsfull rolle i saker som gjelder endring av statens eierskap. I NOU 2004:7 foreslås det en endring ved at det gis en utvidet fullmakt til Statsråden i forhold til Stortinget. Utvalget anbefaler at det etableres en fullmaktsstruktur der ansvarlig statsråd har fullmakter til å gjennomføre endringer i eierandeler og/eller tilføre kapital. Fullmaktene vil kun få anvendelse der hensynet til selskapets finansielle og industrielle situasjon, ut fra en forretningsmessig vurdering, tilsier det. 21 Denne anbefalingen innebærer en endring i forhold til det som ble lagt til grunn ved Stortingets behandling av omdanningen av Luftfartsverket og som også er reflektert i Avinors vedtekters 10: Enkelte saker vil kunne være av en slik art eller omfang at de vil kreve stortingsbehandling før implementering kan skje. 22 LO er skeptisk til den endringen foreslaget i NOU 2004:7 vil få for Avinor fordi den reduserer Stortingets mulighet til innflytelse. Når man i NOU 2004:7 kategoriserer ulike former for eierskap, pekes det også der framover mot at bedriftsøkonomisk verdimaksimering skal være det bærende prinsipp. En tredje kategori eierandeler er de hvor det statlige eierskapet skal bidra til å realisere spesifikt definerte mål, i tillegg til bedriftsøkonomisk verdimaksimering..senere kan slike engasjementer utvikles på rent forretningsmessig grunnlag. I andre tilfeller vil realiseringen av spesifikke mål stride mot et bedriftsøkonomisk verdimaksimerende formål. 23 LO er av den oppfatning at Avinor bør omfattes av den kategorien selskaper hvor staten har et annet mål med eierskapet enn bare bedriftsøkonomisk verdimaksimerende formål og at 20 St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan , kap NOU 2004:7 Statens forretningmessige eierskap s St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 ( ) Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken s.7 23 NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap s.20

7 Stortinget må sikres fortsatt innflytelse over viktige luftfartspolitiske beslutninger. NOU 2003:7 peker i motsatt retning og fratar Stortinget innflytelsen over viktige politiske beslutninger. 4. Utsatt offentlighet for brev til og fra Riksrevisjonen Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Riksrevisjonens kontrollmyndighet. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og har hjemmel til å foreta de undersøkelser den finner påkrevd for å gjennomføre sin kontroll, i følge særregel for statsaksjeselskaper i aksjeloven. 24 Ny lov for Riksrevisjonen ble vedtatt av Stortinget og fastslår at dokumenter til og fra Riksrevisjonen i forbindelse med forberedelser til framlegging for Stortinget, ikke lenger skal være offentlig tilgjengelig før saken er mottatt i Stortinget. 25 I behandlingen fram mot stortingsvedtak ble det fremmet et mindretallsforslag om å videreføre dagens praksis, det vil si at Riksrevisjonens korrespondanse er underlagt offentlighetsloven med dens krav til unntak. Begrunnelsen for dette forslaget var at det skal svært sterke argumenter til for å begrense offentlighetens innsyn i saker og at offentlighetslovens regler er tilstrekkelig. LO støtter dette standpunktet og mener det er svært uheldig at offentligheten ikke skal ha tilgang til denne typen korrespondanse. Den forsinkelsen det forårsaker at saken først blir offentlig etter at Stortinget har mottatt saken, kan være avgjørende for at stortingsrepresentanter ikke får den nødvendige tid til undersøkelser i saksforberedelser. Også andre, som enkeltpersoner, organisasjoner og presse, gis begrenset mulighet til å bidra med relevant informasjon til Riksrevisjonen i forbindelse med saker under behandling. Den nye lovbestemmelsen innebærer at det blir vanskeligere for stortingsrepresentantene å fange opp eventuelle kritikkverdige forhold i Avinor AS. Dette er særlig viktig med tanke på blant annet Avinors kryssubsidieringen av bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavntjenester. Konklusjon: LO viser i denne rapporten at et helhetlig vurdering av nasjonal transportplan, eierskapsmeldingen og rapporter fra Avinor peker i retning av privatisering av deler av Avinor og at det derfor kreves ny stortingsbehandling. Både St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan og NOU 2004:7 Statens forretningsmessige eierskap innebærer en svekkelse av Stortingets innflytelse på luftfartspolitiske spørsmål og tilrettelegger for privat eierskap av de kommersielt drivverdige delene av Avinor. Dessuten svekkes muligheten til politiske innspill ved ny lov og instruks for Riksrevisjonen, ved at dokumenter til og fra Riksrevisjonen blir unntatt offentlighet fram til saken er mottatt i Stortinget. 24 Lov om aksjeselskaper , nr Besl.O.nr. 59 ( ) Lov for Riksrevisjonen 18, 2. ledd

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Innst. S. nr. 262. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St. meld. nr. 36 (2003-2004)

Innst. S. nr. 262. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St. meld. nr. 36 (2003-2004) Innst. S. nr. 262 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St. meld. nr. 36 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om virksomheten til Avinor AS Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Prop. 83 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Prop. 83 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Prop. 83 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 1. april 2011,

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Dereguleringsprosess i Sverige

Dereguleringsprosess i Sverige Bakgrunn I 2007 startet svenske myndigheter en prosess for å deregulere lufthavnmarkedet i landet ved å selge noen mindre flyplasser fra det statseide selskapet Swedavia (Sveriges svar på Avinor) til kommunene.

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål?

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Stine Ludvigsen Kommentarer til idealmodellens premisser Selskapenes mål De sektorpolitiske målene for det enkelte selskap bør være klare og

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Hvordan få gode offentlige tjenester?

Hvordan få gode offentlige tjenester? Hvordan få gode offentlige tjenester? Virkemidler, sammenhenger - og handlingsrom Velferdskonferansen 23. Mai 2011 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand. philol Leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

Detaljer

12/2724 12/00953-2/JSK 7.

12/2724 12/00953-2/JSK 7. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 12/2724 12/00953-2/JSK 7. januar 2012 Høringsuttalelse - Digital kommunikasjon som hovedregel - Endringer i Forvaltningsloven

Detaljer

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår Sammendrag: TØI-rapport 1060/2010 Forfatter(e): Silvia J. Olsen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2010, 90 sider Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår Fristilling gir

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Innst. S. nr. 269 (2001-2002)

Innst. S. nr. 269 (2001-2002) Innst. S. nr. 269 (2001-2002) Innstilling fra samferdselskomiteen om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett St.prp. nr. 61 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Samferdselsdepartementet har to programområder: Innenlands

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Fra forvaltning til forretning

Fra forvaltning til forretning Fra forvaltning til forretning Nytt økonomistyringssystem i offentlig sektor Seminar Fagforbundet Oslo Sandvika 26. februar 2009 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol LO Hva har skjedd i offentlig

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets (KKD) rapporteringsområder

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til Alle kommunale oppgaver og tjenester har opphav i s basisorganisasjon men kan utføres gjennom ulike utskilte selskapsformer, som har forskjellig tilknytning

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015

Saksframlegg. Trondheim kommune. ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Saksframlegg ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Arkivsaksnr.: 06/10015 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar saken til etterretning. Saksfremlegg - arkivsak 06/10015

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

Innst. 200 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 79 S (2009-2010)

Innst. 200 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 79 S (2009-2010) Innst. 200 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 79 S (2009-2010) Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB statens deltakelse i kapitalforhøyelse Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

0 Oppsummering Stasjoner

0 Oppsummering Stasjoner 5 0 Oppsummering I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet Jernbaneverket. Eierskapet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur TØI notat 1166/2000 Forfattere: Tom E. Markussen Tron Even Skyberg Konrad Pütz Oslo 2000, 98 sider Sammendrag: Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur Sammenstilling av utredninger

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Offentlige tjenester forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad

Offentlige tjenester forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad Offentlige tjenester forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad Forvaltningslov og offentlighetslov Lovene er utformet med tanke på å stiller krav til offentlig myndighetsutøvelse

Detaljer

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 12.12.2011 37897/HS10 OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE 1. Innledning Spekter har i den senere tid registrert en stigende interesse

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Postkom er svært negativ til Samferdselsdepartementets forslag til ny

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Ny kommunelov NOU 2016:4. Sigrid Stokstad. Velferd, demokrati og offentlig forvaltning Forsker II.

Ny kommunelov NOU 2016:4. Sigrid Stokstad. Velferd, demokrati og offentlig forvaltning Forsker II. Ny kommunelov NOU 2016:4 Sigrid Stokstad Forsker II Velferd, demokrati og offentlig forvaltning 97533548 Sigrid.Stokstad@nibr.hoa.no Hva skjer? KMD: Mer makt til lokalsamfunn i hele landet Kommunereform

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP)

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) LANGE PLANER OG KORTE PENGER KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) Matz Sandman, Norge NVF-KONFERANSEN, KØBENHAVN 7. APRIL 2011 HISTORISK BLIKK VEG- OG VEGTRAFIKK: 4-ÅRSPLANER FRA 1970-ÅRENE

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen KomSek Trøndelag IKS Postboks 2564 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2012/4714 Dato: 26.06.2012 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2012-2015 Verdal kommunestyre

Detaljer