NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode"

Transkript

1 Hovedoppgave OPPGAVE NR EA Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B Tønsberg Tlf: , Fax: TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode l f ENGELSK OPPGAVETITTEL Design of Fire and Gas Detection system for Wellhead Platform FORFATTER(E) Steinar M. Hansen Tony Eskedal Kennteh Olsen Morten Stokkeland DATO LEVERT ANTALL SIDER 2 stk Permer EKSTRAKT - MAKS. 10 LINJER Oppgaven går ut på å prosjektere et Brann & gass detektsjons system på en brønnhode plattform for British Petroleum (BP). Plassering og valg av utstyr og er gjort i henhold til Oljedirektoratet s (OD) regleverk, BP s spesifikasjoner og Norsok standarder. Vi har valgt en annen votingfilosofi en det som er beskrevet i BP s spesifikasjoner Vi har begrunnet plassering og valg av utstyr i prosjekt-rapporten. Det er blitt utarbeidet en arbeidspakke med nødvendig tegninger og dokumentasjon for installasjon av utstyret og for drift og vedlikehold. Brann og gass detektsjons-systemet skal implementers i det totale SAS systemet (Safety and Automation System). Brann & gass OPPDRAGSGIVER ABB Offshore Systems REF. /VEILEDER(E) Lars Erik Mellgren; ABB Offshore Systems Jan Richardsen, HIVE 3 STIKKORD Form. jk Fil: ri_hopp.xls

2 Hovedprosjektets tittel: Prosjektering av Brann og Gass Deteksjonssystem for en ny Brønnhode plattform Forfatternes navn: Steinar M. Hansen, Tony Eskedal, Kenneth Olsen og Morten Stokkeland Kurs/avdeling: Maritim Elektro-Automasjon, RI Dato: Rett til innsyn, kopiering og publisering av hovedprosjekt Biblioteket og avdelingene får ofte forespørsler om kopi eller innsyn i hovedprosjekt. Biblioteket ønsker å gjøre gode hovedprosjekt tilgjengelig ved å publisere dem i papirutgave og legge dem på internett. Høgskolen trenger studentenes tillatelse til dette. Hovedprosjektet vil fortsatt være forfatterens åndsverk med de rettigheter det gir. Høgskolens bruk vil ikke omfatte kommersiell bruk av studenters hovedprosjekt. Tillater du/dere at din/deres hovedprosjekt blir publisert både i papir og nettutgave? ja nei Signatur av alle forfattere: (Dette skjema skal lagres sammen med innlevert hovedprosjekt)

3 Høgskolen i Vestfold Hovedprosjektoppgave Forord Denne prosjektoppgaven er en avsluttende hovedprosjektoppgave for faget HOP 45 ved Høgskolen i Vestfold. Denne hovedprosjektoppgaven vektlegges 5 vektall av totalt 40 vektall ved ingeniør utdannelsen. Vi vil spesielt takke følgende personer for et godt samarbeid: Lars Erik Mellgren, ABB Offshore Systems A/S Ståle Simonsen, Autronica, avd Offshore Ingunn Svihus, Autronica, avd Offshore Geir Lerfall Autronica, avd Offshore Cato Eigestad, ABB Oil and Gas Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer: Steinar M. Hansen Tony Eskedal Kenneth Olsen Morten Stokkeland Veileder: Jan Richardsen Dato Steinar M. Hansen Tony Eskedal Kenneth Olsen Morten Stokkeland

4 Forkortelse C & E ESD F&G LER NFPA PCS PSD SAS Cause & Effect Emergency Shutdown Fire & Gas Local Equipment Rom National Fire Protection Association Process Control System Process Shutdown System Safety and Automation System Side 1 av 1

5 BOK 1 1 INNLEDNING Generelt Formål Arbeidsomfang Bakgrunn Myndighetskrav Andre krav Interne krav Norsok standard 17 2 SYSTEMBESKRIVELSE Generelt Anleggsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse 28 3 EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER Hva er en eksplosjon? Forbrenning generelt Planlegging Inndeling av områder Utstyr i ex-områder Merking av Ex-utstyr 40 4 PROSJEKTERING AV BRANN OG GASS ANLEGG Generelt Brann & Gass Deteksjon Systemet Alarm filosofier Detektorlayout og utløsning av alarm Branndetektor plassering og type Gassdetektor plassering og type Brannområdene Main Deck and Helideck Process Area Outdoor Areas, Utility Celler Deck Office HVAC Room Local Equipment Room Accommodation High Voltage Switch Board Room Low Switch Board Room Battery Room Workshop Crane Valg av utstyr Side 1 av 131

6 BOK 1 5 KONKLUSJON Problem Løsningsmetoder Vurdering av løsninger Oppnådde mål Formål ARBEIDSPAKKE DOKUMENTASJON Prosjekt tegninger Andre prosjekt dokumenter Leverandør dokumenter 126 BOK 2 8. KVALITETSSIKKRING UTSTYRSLISTE Materiell liste VEDLEGG Utstyrsdokumentasjon OD s Forskrifter Norsok Standard S-001, Vedlegg F HENVISNINGER Litteraturliste Diverse Framdriftsplan Møteinnkalling Møtereferat Innhenting av tilbud på utstyr Tilbud på utstyr Side 2 av 131

7 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Oppgaven går ut på å prosjektere et Brann og Gass deteksjons anlegg til en ny Brønnhode plattform for Britisk Petroleum. Plattformen skal plasseres på Valhall feltet. Oppgaven er gitt av ABB som har prosjektering av Elektro- og automasjons delen av prosjektet. 1.2 Formål Formålet med denne oppgaven er å kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere et tverrfaglige prosjekt. Målet med denne oppgaven er å kunne tilegne seg nødvendig for å kunne prosjektere et komplett brann og gass anlegg for en oljeplattform. Målet er å bli bedre kjent med hvilke lover, forskrifter, regler og standarder som man må forholde seg til for å prosjekter et slikt anlegg. 1.3 Arbeidsomfang Rapporten inneholder opplysninger om: Brann & gassdeteksjon, og hvilke krav som stilles. Krav til elektrisk utstyr i EX område. Forskrifter og regelverk Eksplosjonsfarlige områder Områdeklassifisering/soneinndeling Sikkerhetssystemer Eksplosjon og brannbeskyttelse Dokumentasjon av et brann & gass anlegg 1.4 Bakgrunn Bakgrunnen for dette prosjektet er faget HOP45 som krever gjennomføring av et hovedprosjekt med tilhørende rapport, presentasjon og framvisning på stand Side 3 av 131

8 1.5 Myndighetskrav Generelt Vi vil i dette kapittelet gi en oversikt over hvilke forskrifter man må forholde seg til ved design og prosjektering av et elektrisk anlegg på faste installasjoner på norsk sokkel. Basis for kontroll og sikkerhetsfilosofen er kravet som er gitt i Lov om Petroleumsvirksomhet Forskrifter gitt i Lov i Petroleumsvirksomheten Forskrift om Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten Forskrift om Sikkerhet og Kommunikasjonssystemer på Innretninger i petroleumsvirksomheten. Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse på innretninger i petroleumsvirksomheten. Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Vi vil ikke i dette kapittelet gå i detalj i hele forskriften men bare gi et kort resymé av de viktigste punktene i forskriften. For nærmere beskrivelse av forskriften vil vi bare til henvise til vedlagt forskrift og detaljbeskrivelsen i kapittel 7 Andre forskrifter og regelverk som må tas hensyn til: NEK 420 : 2001 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv. NEK 410: 2000 Maritime elektriske anlegg - Installasjoner og utstyr om bord i skip. Maritime elektriske anlegg, 4. Desember Produkt- og elektrisitetstilsynet. Oljedirektoratet s regelverk Oljedirektoratet er den øverste tilsynsmyndighet for alle faste installasjoner på norsk sokkel. Oljedirektoratet har utarbeidet en del forskrifter blant annet for utførelse av elektrisk anlegg og sikkerhets- og kommunikasjonssystemer for faste installasjoner offshore. Vi vil spesielt ta for oss de delene av forskriften om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer 16, 17, 18, 22 og 24 i OD s regelverk for sikkerhetssystemene og brann og gassystemene på plattformen Side 4 av 131

9 1.5.1 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten Det er utarbeidet en egen forskrift som setter krav til sikkerheten på innretninger i petroleumsvirksomheten. Viktige paragrafer 10, Sikkerhetsprinsipp ved utforming og bruk av innretning 29, Innretning Formålet med forskriften Formålet med forskriften er å fremme et høyt sikkerhetsnivå for å ivareta hensynet til personell, helsemessige og hygieniske forhold, miljø og de økonomiske verdier som innretning og fartøy representerer, herunder driftstilgjengelighet, og som er i samsvar med den teknologiske utviklingen til enhver tid. 10, Sikkerhetsprinsipp ved utforming og bruk av innretning I denne paragrafen setter OD krav om at innrettningen skal utformes slik at: Ingen enkeltfeil fører til uakseptabel fare- og ulykkessituasjon. KAP V. TEKNISKE BESTEMMELSER 29 Innretning I denne paragrafen sier OD: Innretning skal klassifiseres med hensyn til brann- og eksplosjonsfare og deles inn i soner etter graden av fare. Innretning skal utformes og være utrustet med nødvendig beskyttelsessystemer, sikkerhets- og støttesystemer, beredskapsutstyr, mv Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer Det er utarbeidet en egen forskriften som gir bestemmelser om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten og som legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er også utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften, men som ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Viktige paragrafer: 16 Sikkerhetssystemer generelt 17 Brann- og gassdeteksjonssystem 18 Nødavstegningssystemer 22 Brann og evakueringsalarm 23 Kommunikasjonssystem 24 Nødkraftsystem Formålet med forskriften Formålet med den er å fastsette krav til sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innrettninger i petroleumvirksomheten med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier Side 5 av 131

10 16 Sikkerhetssystemer generelt I denne paragrafen setter OD krav til at innrettningen skal være utstyrt med tilstrekkelig sikkerhetssystemer at de til en hver tid skal være: Funksjonsdyktig under normal drift At funksjonsdyktigheten opprettholdes i nødvendig tid etter en ulykke Være utformet slik at ingen enkeltfeil på disse setter mennesker, miljø eller økonomiske verdier i fare. For videre beskrivelse av 16 se vedlagt forskrift. 17 Brann- og gassdeteksjonssystem I denne paragrafen setter OD krav til at det i områder på innretningen der det er identifisert en risiko for at brann eller utilsiktet gassutslipp kan oppstå, skal det være tilgjengelige systemer for å kunne detektere brann eller brennbare og helsefarlige gasser. Systemene skal: Sikre hurtig og pålitelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp samt utilsiktet gassutslipp. Systemene skal utløse alarm og angi hvor hendelsen har inntruffet. Ved varsling av brann- eller gassdeteksjon skal det automatisk iverksettes tiltak som kan hindre eller begrense konsekvenser av brann og gasslekkasjer. Systemene skal være uavhengige av andre systemer og skal ikke kunne påvirkes negativt ved feil i andre systemer. Systemene skal ha høy pålitelighet. Komponenter som inngår i disse skal tåle gitte belastninger slik at funksjonsdyktighet ivaretas i tilstrekkelig tid. Systemene skal utformes slik at de til enhver tid ivaretar den nødvendige overvåking. Veiledning I tillegget til $17 Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommenterer til forskriften, og som gir eksempler på hvordan denne kan oppfylles. Det står blant annet: For å innfri forskriftens krav må gassdetektorer monteres på steder hvor det utilsiktet kan forekomme gass. For å sikre hurtig og pålitelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp, samt utilsiktede gassutslipp, skal brann- og gassdetektorer installeres og arrangeres på en hensiktsmessig måte og i tilstrekkelig antall, dvs at gassdetektorer plasseres ut ifra en vurdering av mulige lekkasjekilder, gasspredningsforhold, ventilasjonsforhold, gassens spesifikke tetthet mv Branndetektorer skal installeres slik at brann og branntilløp detekteres tidligst mulig for å kunne iverksette tiltak for å hindre eller redusere omfanget av en brann. For krav til aksjoner fra brannbekjempelsessystemer, vises til forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten. Ved automatiske aksjoner skal branndeteksjonssystemene aktivisere brann bekjempelsessystemer, gi signal til andre sikkerhetssystemer og initierer aksjoner til Side 6 av 131

11 disse, for eksempel stoppe vifter, lukke brannspjeld, gi alarm og utløse nødavstegningssystemene, jf 18, Ved deteksjon av brann i områder hvor hydrokarboner kan forekomme, gis signal til nødavstengingssystemet som stanser all strømning av hydrokarboner til og fra området. For brønnhodeområde inkluderer dette at avstengingsventiler i produksjonsstreng/injeksjonsstreng stenges. Innretningens ventilasjonsanlegg utformes slik at det ved branndeteksjon hindrer brann og røykspredning, sikrer evakueringsveier, bidrar til effektivt og sikkert slokke og redningsarbeid, jf også forskrift om eksplosjons og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten, Når det anses hensiktsmessig skal gassdeteksjonssystemet aktivere brannbekjempelsessystemer, gi signal til andre sikkerhetssystemer og initiere aksjoner, for eksempel stanse ventilasjon, lukke spjeld, gi alarm og utløse nødavstegningssystemene, jf forskriften 18. Ved gassdeteksjon i inntak for ventilasjonsluft skal vedkommende ventilasjonsvifte stoppes, eventuelle brannspjeld stenges og varmeelement kobles ut. Ved gassdeteksjon i inntak for forbrenningsluft stanses maskineri, med unntak for drivenheter for brannpumper. Dersom faren øker ved å foreta automatiske aksjoner, kan disse holdes utenfor den automatiske nedstengningen. Forutsetningen er da at disse skal kunne stenges manuelt og på en kontrollert måte. Brann- og gassdeteksjonssystemer skal være sikret kontinuerlig kraftforsyning. Dette kravet kan møtes ved at kraftkilden er en av innretningens avbruddsikre strømforsyninger (UPS). Forskriften krever at brann- og gassdeteksjonssystemer skal overvåkes kontinuerlig, og at feil skal indikeres på panel i bemannet kontrollsenter. Brann- og gassdeteksjonssystemet bør være slik utformet at vedlikehold, funksjonsprøving mv kan utføres uten at systemet settes ut av drift. 18 Nødavstegningssystemer I denne paragrafen setter OD krav til at det skal være nødavstegningssystemer med høy pålitelighet på alle innrettninger som inneholder hydrokarboner. Systemet skal detektere unormale tilstander i prosessen og skal være utformet slik at det kan operere uavhengig av andre systemer. Aktivisering av nødavstengingssystemet skal bringe innretning og utstyr til en sikrest mulig tilstand. Manuelle utløsningsstasjoner skal være plassert på strategiske steder, være godt merket, og være beskyttet mot uønsket aktivisering. Aktiviseringssignalene kan gis manuelt eller komme fra andre systemer. Alle tilgjengelige nødavstengingsventiler skal være utstyrt med posisjonsindikator. Status på utført aksjon skal overføres automatisk til kontrollsenter. For nærmere beskrivelse av 18 henvises det til vedlagt forskrift Side 7 av 131

12 22 Brann og evakueringsalarm I denne paragrafen setter OD krav til at det skal være utstyr med system som kan varsle alt personell på innrettningen om brann eller evakuering. Det skal være manuell utløsning av brann fra følgende steder: Kontrollsenter Kommandobro Andre relevante steder For nærmere beskrivelse av 22 henvises det til vedlagt forskrift. 23 Kommunikasjonsystem Her stiller OD krav til at det skal være kommunikasjonsutstyr og at utstyrer skal: På en effektiv og sikker måte ivareta aktuelle kommunikasjonsoppgaver under normal drift og i beredskaps- og nødsituasjoner. 24 Nødkraftsystem I denne paragrafen setter OD krav til at det skal være utstyr med pålitelig nødkraftssystemer. Systemet skal i nødvendig tid kunne levere tilstrekkelig kraft til sikkerhetssystemer og annet viktig utstyr dersom hovedkraften faller ut. Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke fører til problemer for nødkraftforbrukerne. Systemet skal være uavhengig av krafttilførsel fra andre energikilder. For nærmere beskrivelse av 24 henvises det til vedlagt forskrift Side 8 av 131

13 1.5.3 Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse Formål med forskriften Formålet med den forskriften er å sette krav til eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretningen, med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Viktige paragrafer 15 Risikoanalyser 19 Generelle krav til passiv brannbeskyttelse 21 Branntekniske krav til utstyr 22 Branntekniske krav til brannskiller 24 Passiv brannbeskyttelse av boligkvarter 26 Passiv brannbeskyttelse av rom som innehar viktige funksjoner og utstyr, samt rom med høy brannrisiko 28 Eksplosjonsmotstand for utstyr 29 Eksplosjonsmotstand for passiv brannbeskyttelse 32 Generelle krav 33 Brannpumpesystemer 34 Hovedbrannledning 35 Anlegg for brannbekjempelse GENERELLE BESTEMMELSER 15 Risikoanalyser Her sette OD krav om at det skal: Utføres risikoanalyser for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. Ved planlegging av risikoanalyser skal det blant annet tas hensyn til innretningens utforming, operasjoner som skal gjennomføres, utstyr, bemanning, arbeidsprosesser og opplæringsprogram for involvert personell. Ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak skal sannsynlighetsreduserende tiltak prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak. PASSIV BRANNBESKYTTLSE 19 Generelle krav til passiv brannbeskyttelse Her stiller OD krav til at: Den passive brannbeskyttelse skal utføres slik at den gir aktuelle konstruksjoner eller utstyrkomponenter tilstrekkelig brannmotstand mht bæreevne, integritet og isolasjonsevne under en dimensjonerende brann, samt bidrar til å redusere konsekvensene som følge av brann generelt. 21 Branntekniske krav til utstyr OD stiller her krav om at: Utstyr som skal fungere ved en dimensjonerende brann, og utstyr hvor konsekvensene av sammenbrudd vil være uakseptable, skal ha tilstrekkelig brannmotstand. Se ellers veiledning til 21 for nærmere kommentar til forskriften Side 9 av 131

14 22 Branntekniske krav til brannskiller OD stiller her krav om at: Gjennomføringer f eks for ventilasjonskanaler, rør, kabler, bjelker samt vinduer og dører i brannskiller skal ikke svekke skillene. Dører i brannskiller skal være selvlukkende. 24 Passiv brannbeskyttelse av boligkvarter OD sier her at: Boligkvarter skal utformes og beskyttes slik at de planlagte funksjoner kan opprettholdes ved en dimensjonerende ulykkeshendelse. Dersom branntekniske beregninger viser at boligkvarterets ytterflater ved en dimensjonerende brann kan bli utsatt for en varmefluks høyere enn 100 kw/m 2, skal det utstyres med brann-skille av minimum klasse H-60. Materialvalg og innvendig utforming av boligkvarteret skal være tilpasset brannrisikoen, og skal begrense brannspredning. 26 Passiv brannbeskyttelse av rom som innehar viktige funksjoner og utstyr, samt rom med høy brannrisiko Rom som innehar viktige funksjoner og utstyr, samt rom med høy brannrisiko skal være atskilt fra omgivelsene med brannskiller. Brannskillene skal være dimensjonert for å motstå en dimen-sjonerende brann, men likevel slik at de i min. 1 time hindrer at en brann i tilgrensende områder kan spre seg til disse områdene eller setter utstyr i disse ut av funksjon. AKTIV BRANNBESKYTTELSE IV-6 Krav til brannbekjempelse 32 Generelle krav Her sier OD at det på innretningen skal være: Tilstrekkelig med utstyr og slokkemidler for brannbekjempelse. Type, kapasitet og plassering av brannbekjempelsesutstyr skal bestemmes på bakgrunn av de dimensjonerende ulykkeshendelser slik at brannbekjempelse kan foregå på en sikker og effektiv måte. 33 Brannpumpesystemer OD sier her at: Brannpumpesystemer skal utformes med hensyn til kapasitet, effektivitet, pålitelighet, plassering og beskyttelse for effektivt å kunne bekjempe dimensjonerende branner. Brannpumper skal starte automatisk ved trykkfall i hovedbrannledning og ved signal fra brann- og gassdeteksjonssystemet. Brannpumper skal i tillegg kunne startes manuelt fra kontrollsenter og ved hoveddrivenheten Side 10 av 131

15 Veiledning til 33 Veiledningen sier her at: Kravet om tilstrekkelig kapasitet til å bekjempe en dimensjonerende brann på en integrert produksjonsinnretning kan møtes ved at to uavhengige brannpumpesystemer til enhver tid er tilgjengelig. Hvert system skal i så tilfelle ha kapasitet til å levere brannvann til det område eller branncelle hvor brannbekjempelsesutstyret har størst forbruk. Ved vurdering av nødvendig brannpumpekapasitet på innretninger med andre funksjoner/ aktiviteter, vil blant annet følgende forhold være av betydning: type aktivitet konseptutforming bemanningsforhold muligheten for ekstern assistanse. Effektivitet OD sier her at: For å innfri forskriftenes krav bør aktiviseringstid for brannpumpesystemer være kortest mulig uten at dette går ut over sikkerheten, f eks ved at det oppstår uakseptable dynamiske belastninger i rørsystemet. Trykket tilpasses beregnet forbruk og bør ikke i noe tilfelle være lavere enn 0,5 MPa (5 bar). Angående karakteristikk for trykk og kapasitet henvises til NFPA 20 eller tilsvarende anerkjent norm. Drivenhet for brannpumper OD sier her at: Generelle krav til drivenhet for brannpumper framgår under krav til nødkraft i forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten. Vedrørende startarrangement for drivenhet til brannpumper vises til NFPA 20 eller tilsvarende anerkjent norm. Dersom det benyttes startanordning med annen syklus enn angitt i normen, feks kortere startintervaller, forutsettes at den totale startkapasiteten opprettholdes. Brannpumper bør bare kunne stanses ved drivenheten. Ved beregning av nødvendig driftstid utover minstekravet på 18 timer, jf forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten, forutsettes det tatt hensyn til den tid det vil ta før ekstern assistanse for brannbekjempelse er tilgjengelig ved en ulykkeshendelse Side 11 av 131

16 34 Hovedbrannledning OD sier her at: Hovedbrannledning skal sikre tilstrekkelig tilførsel av brannvann til alle områder på innretningen hvor brann kan oppstå. Ingen enkelt definert fare- og ulykkessituasjon skal medføre tap av alt brannvann. Veiledningen til 34 I veiledningen står det også at: Hovedbrannledning med tilførsel i størst mulig grad bør ledes utenom områder hvor den kan utsettes for skade og i nødvendig grad beskyttes mot ytre påvirkninger, som miljø, fallende last, brann, eksplosjon ol Avstengingsventiler og kryssledninger på hoved- brannledning bør utformes slik at disse kan isolere deler av ledningen At avstengingsventiler er lett tilgjengelige og tydelig merket, ev fjernoperert 35 Anlegg for brannbekjempelse OD sier her at: Fastmonterte anlegg for brannbekjempelse skal installeres i eksplosjonsfarlige områder, andre områder med stor brannrisiko og for å dekke utstyr som inneholder større mengder hydrokarboner. Anlegg for brannbekjempelse skal utformes med sikte på hurtig og effektivt å kunne redusere konsekvenser av brann. I områder hvor gass benyttes som slokkemedium skal det installeres hensiktsmessig varsling når gass er utløst. Veiledningen til 35 Forskriften krever også hurtig reduksjon av konsekvensene av brann., og at: Anlegg for brannbekjempelse normalt skal være automatisk utløsbare såfremt dette ikke kan medføre økt fare eller skade på personell og miljø. Anleggene bør i tillegg kunne utløses manuelt. Manuell utløsning skal aktivere brannalarm. Signaler for både automatisk og manuell utløsning av slokkemedium bør være sikret mot feil og/eller overvåket mot vanlig forekommende signalfeil, jf forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten Side 12 av 131

17 1.5.4 Forskrift om utførelse av elektriske anlegg Oljedirektorat s krav til utførelse av elektriske anlegg i Forskrift om elektriske anlegg i petroleumvirksomheten. Formålet med forskriften Formålet med den er å fastsette krav til elektriske anlegg med tanke på planlegging, prosjektering, bygging, vedlikehold og drift av elektriske anlegg for å ivareta et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Særskilte teknisk og operasjonelle krav, 14 Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med forskrift om Maritime elektriske anlegg, 4. Desember Produkt- og elektrisitetstilsynet. NEK EN Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser. Del 14: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder Denne delen av EN60079 inneholder spesifisert krav til prosjektering, valg og utførelse av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige område som skyldes brennbar gas, damp eller væskedråper. Kravene i denne normen kommer i tillegg til kravene i NEK 400. Denne normen gjelder for alt elektrisk utstyr og alle elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige område, både permanent, midlertidig, bærbare, transportable og håndhålte. Normen gjelder alle installasjonene, uansett spenning. I veiledning til forskriften vises det til NORSOK-standarder som anerkjent norm. NORSOK standard S Side 13 av 131

18 1.6 Andre krav Det er en del andre eksterne og interne krav og standarder som vil være gjeldene for prosjektering av et brann og gass anlegg for faste installasjoner i petroleumsvirksomheten. Disse er: WHP Functional Requirements: VFD-BR-Z-002 Valhall Wp/IP Fire and gas Detection Philosophy IP-AO-S-0480 rev 03 Valhall Fire and Explosion Strategy, FEES FS-HT-S-0008 Alle NORSOK standarder for det aktuelle området slik som: S-001Technical Safety I-001 Field Instrumentation I-002 Safety and automation system (SAS) Internasjonale og nasjonale standarder Side 14 av 131

19 1.6.1 Interne krav WHP Functional Requirements, VFD-BR-Z-002 Instrument and telecommunication Systems, kap. 6.5 All installed instruments shall be suitable for use in Zone 1 IIB T3 environment and Eexd shall be avoided. The CONTRACTOR shall perform a SIL analysis according to BP Guidelines to RP 30-6 to establish Concept Safety Evaluation and Safety Integrity Level analysis (SIL) for ESD/F&G/PSD Fire and Gas Detection, kap Fire and gas detection systems shall be installed in areas where there is a risk that a fire or an accidental gas discharge may occur. There shall be systems in place to detect fire/smoke or inflammable and noxious gases. Detector placements shall be studied and documented separately. Wellhead area IR flame and heat fire detectors and IR point, line and path gas detectors shall be installed in the wellhead area. Flame detection by CCTV s should be considered in this context. The possibility of acoustic leak detection system should be evaluated. As no PSLLs provided on WHP, a combination of line and point detectors sufficient for primary and secondary HC detection shall be provided. Main deck Adequate gas detection shall be ensured with or without well service equipment being present on the main deck. Gas detectors may be fixes or a combination of portable and fixed system. Gas detector shall be of line or point type. EOA,LEM Modules and Workshop Heat, smoke and gas detectors shall be installed in areas including a false floor such as data floor. Individual point, high sensitive/early smoke detection to be installed inside switchboard such that a start fire in any of the switchboards can be detected( in the platform unmanned mode) giving the personnel at Valhall the possibility to electrically disconnect the switchboard and prevent the fire to develop and escalate. IR point gas detection shall be installed in the ventilation inlets. Smoke detectors to be installed in the ventilation outlets Side 15 av 131

20 INTERNE KRAV Vallhall WP/IP Fire and Gas Detection Philosophy, IP-AO-S Gas detection, kap 3.2 Her sier BP at: For å unngå uønskede nedstegninger pågrunn av enkelt feil, er det laget en deteksjons voteringsfilosofi for Valhall WP/IP plattformene. Voteringsfilosofien er i henhold til anbefalingene gitt i NORSOK standard S-001 Technical Safety, reev.3, january Her står det at: Følgende voterings prinsipp skal legges til grunn: Single gas: Confirmed gas: 1 of N point detector at 20% LEL within a detection area or one beam detector at 1.0 LELm 2 out N gas point detectors (N>2) both at 30% LEL. Or 1 out of N beam detectors at 3.0 LELm, or coincident single gas (20% LEL) point and beam ( 1.0 LELm) detection Fire deteksjon, kap. 3.3 Flamme deteksjon Her sier BP at: There will be no voting of flame deetectors, i.e. single flame detection is defined as confirmed fire detection Side 16 av 131

21 1.6.2 Norsok standard Norsok standard S-001 Generelt Omfang, Kap 1 NORSOK-standarden for teknisk sikkerhet S-001 beskriver prinsipper og krav til den sikkerhetsmessige utformingen av produksjonsinnretninger til havs; faste plattformer, halvt nedsenkbare plattformer og fartøyer. Det er et generelt krav at sikkerhet og kommunikasjons systemer skal være i henhold til ISO standard paragraf 10 og 14. Formålet med standarden Formålet med denne standarden er å framlegge prinsippene og kravene til den sikkerhetsrelaterte utformingen av innretninger for petroleumsproduksjon til havs. Analyser og opptimalisering, Kap. 4.3 NORSOK Z-013 angir krav til planlegging, utførelse og bruk av risiko- og beredskapsanalyser. Det skal gjennomføres en sårbarhets-/tilgjengelighetsanalyse for å sikre at systemer og funksjoner som er kritiske for sikkerheten, opprettholder sin integritet og utfører sine oppgaver under mulige ulykkesscenarier i det tidsintervallet det er nødvendig at de virker. Effekten av branner og eksplosjoner på driften av og stabiliteten til systemer for nødavstengning, brann- og gassdeteksjon og PA/alarm, er typiske eksempler på hva man ønsker å estimere i slike analyser. Se NORSOK Z-013. HAZOP i henhold til ISO 10418, skal benyttes som et verktøy i prosessen for å optimalisere systemer med hensyn til systemsikkerhet og opererbarhet Side 17 av 131

Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design.

Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design. Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design. PTIL Brannseminar 22.04.2009 Geir Langli Innhold Målsetning og noen definisjoner Om risikoanalyser Om prosjektering og barrierer Teknisk

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Ny revisjon av Norsok S-001. T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing

Ny revisjon av Norsok S-001. T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing Ny revisjon av Norsok S-001 T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing Bakgrunn / arbeidsgruppe Kick-off møte oppdatering 10.11.2003 2 Arbeidsgruppe: Frank L. Firing, Statoil, leder

Detaljer

Praktiske erfaringer/eksempler

Praktiske erfaringer/eksempler Praktiske erfaringer/eksempler IFEA-kurs Brann-, gass- og nødavstengningssystemer April 2012, Trondheim Jens-Erik Tømte Senior SAS Ingeniør, MFO SAS Geir Gjerdevik Brann og Gass - GFC 1 - Classification:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050024 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014 i medhold av lov 29.

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Presentasjon av Masteroppgave

Presentasjon av Masteroppgave 1 Presentasjon av Masteroppgave State of the Art Electrical Driven Winches for Offshore Cranes Årsmøte Kranteknisk Forening 2008 Sivilingeniør Margrethe Aven Storheim, DNV 2 Oppgaven Kartlegge state of

Detaljer

NORSOK, Z015 og andre standarder

NORSOK, Z015 og andre standarder Brann-, gass, og nødavstengingssystemer NORSOK, Z015 og andre standarder Gunnar Gundersen ConocoPhillips Medlem av OLF nettverksgruppe Standarder, formell definisjon Standard er: Et dokument til felles

Detaljer

Risikoanalyse som beslutningsverktøy

Risikoanalyse som beslutningsverktøy Prosessikring 2007 Risikoanalyse som beslutningsverktøy Jan Erik Martinsen Lilleaker er et lite firma på ca 16 ansatte, etablert i 2000 Holder til i Sandvika utenfor Oslo Fagområder som vi arbeider innenfor:

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland, Eivind Sande og Ove Hundseid 14.4.2010

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland, Eivind Sande og Ove Hundseid 14.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Ekofisk kompleks og 2/4 A - elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer Aktivitetsnummer 009018045 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 6. Brann/redning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A. 6. Brann/redning... 3 A. 6. 1. Overordnet... 3 A. 6. 2. Gangbane...

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Odd Tjelta

Begrenset Fortrolig. Odd Tjelta Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro på Oseberg Sør Aktivitetsnummer 001079006 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Prosjektering av sikkerhetssystemer

Prosjektering av sikkerhetssystemer Prosjektering av sikkerhetssystemer IFEA-kurs Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Jens-Erik Tømte Statoil Jørn Leivestad Aker Solutions Tema 2 Hva er sikkert? Hva vi definerer som sikkert, er avhengig

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

FORSKRIFT OM TEKNISKE OG OPERASJONELLE FORHOLD PÅ LANDANLEGG I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT)

FORSKRIFT OM TEKNISKE OG OPERASJONELLE FORHOLD PÅ LANDANLEGG I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT) FORSKRIFT OM TEKNISKE OG OPERASJONELLE FORHOLD PÅ LANDANLEGG I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT) KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde... (ny) 2 Definisjoner...(deler

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP John- Erik Holmli Tyco FPP Oslo, 13.02.2012 NS INSTA900-2, komponentstandarden for boligsprinklere TEK10, krav til boligsprinkling NS INSTA900-1 13.02.2012 2 NS INSTA900-2 UL1626 Alternativt dokumentert

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - Ansvarshavende for elektriske anlegg, driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Balder

Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - Ansvarshavende for elektriske anlegg, driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Balder Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - Ansvarshavende for elektriske anlegg, driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Balder Aktivitetsnummer 007001014

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 6 SCD i en sammenheng

SCD kurs. Leksjon 6 SCD i en sammenheng SCD kurs Leksjon 6 SCD i en sammenheng SCD i en sammenheng Et multifaglig samarbeid Bidrag fra andre fagdisipliner SCD Utviklingsløp Drift og vedlikehold Operasjonsmanualer SCD er Et multifaglig samarbeid

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU 25 år 1984-2009 25 år 1984-2009 Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU Stein.Haugen@safetec.no / Stein.Haugen@ntnu.no Basis for presentasjon Først og fremst offshore og erfaringer

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. Svein Harald Glette, Odd Tjelta og Eivind Sande 26.10.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. Svein Harald Glette, Odd Tjelta og Eivind Sande 26.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Petrojarl I - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 411001003 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Tennkildeisolering/kontroll

Tennkildeisolering/kontroll Tennkildeisolering/kontroll Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2011 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification:

Detaljer

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker lassification: Internal Status: Draft Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker Håkon Løvåsen Fagleder Prosessikring, StatoilHydro 2 Feiloperering

Detaljer

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no.

Branntekniske krav. Anne Steen-Hansen. Avdelingssjef analyser og slokking. SINTEF NBL as. anne.steen.hansen@nbl.sintef.no. Branntekniske krav Anne Steen-Hansen anne.steen.hansen@nbl.sintef.no Avdelingssjef analyser og slokking Brannseminar Ptil 22. april 2009 1 Innhold Branntekniske krav hvor stilles hvilke krav, og hvorfor?

Detaljer

Valg av ledesystemer

Valg av ledesystemer Historikk Nyere forskning viser at gjennomlyste skilt fungerer dårlig i røykfylte arealer. Gjennomlyste skilt er helt avhengig av vedlikehold, noe som medfører at det i praksis vil være et betydelig antall

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger

FBA - Brannsikkerhet i bygninger FBA - Brannsikkerhet i bygninger (11) Risikoanalyser Hovedprinsipper analyse og dokumentasjon Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Innhold Omfang Normative referanser og definisjoner

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005

Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005 Veiledning for utførelse av kontroll av automatiske sprinkleranlegg Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005 (Versjon 2.2 datert 100608) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Systembeskrivelse, dokumentasjon og FDV Instruks for Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg

Systembeskrivelse, dokumentasjon og FDV Instruks for Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg Systembeskrivelse, dokumentasjon og FDV Instruks for Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg 1 Innhold nleggsoversikt del 1... 3 nleggsoversikt del 2... 4 Generell beskrivelse av systemet... 5 System-

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

T-3 Erling Egeland. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

T-3 Erling Egeland. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Ula - tekniske og operasjonelle barrierer elektriske anlegg Aktivitetsnummer 010019006 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

FORSKRIFT OM TEKNISKE OG OPERASJONELLE FORHOLD PÅ LANDANLEGG I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT)

FORSKRIFT OM TEKNISKE OG OPERASJONELLE FORHOLD PÅ LANDANLEGG I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT) FORSKRIFT OM TEKNISKE OG OPERASJONELLE FORHOLD PÅ LANDANLEGG I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN MED MER (TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT) KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde...(ny) 2 Ansvar (ny) 3

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda Aktivitetsnummer 0013019011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker.

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Foredragholder Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Yrkeserfaring: 20 år senior instruktør Ex 5 år senior instruktør automasjon. 8 år offshore Instrument-tekniker.

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Risikoanalyse av brann i byggverk FBA BRANNSIKKERHET I BYGNINGER 8.- 9. januar 2009 NTNU - Trondheim 1 Sivilingeniør Wiran R. Bjørkmann INTERNASJONALE, HARMONISERTE EUROPEISKE OG NASJONALE STANDARDER OGSÅ

Detaljer

Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way

Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way Arvid Nilsen, automasjonsingeniør.est BP Norge CASIS ansvarlig BP Norge ESRA seminar SIL I drift 29.januar 2014 Introduksjon Dette er ikke et LOPA-kurs LOPA

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

PRØVESPESIFIKASJON FOR

PRØVESPESIFIKASJON FOR 1 av 7 PRØVESPESIFIKASJON FOR AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG FOR GÅRDSBRUK OG GARTNERIER Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG November 2003. FG prøvespesifikasjon lanbruk, gjelder fra:

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder Antall

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroBeam 100 Linjedetektor Installasjon- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-AB100/DN - Rev. D, 020214 1 Autronica P-AB100/CN- ire and Security Rev. ASD Tx AutroBeam 100 Rx AutroBeam

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Sturla Ingebrigtsen. En partner å regne med!

Sturla Ingebrigtsen. En partner å regne med! En partner å regne med! Fabrikk i Brandbu på Hadeland Sturla Ingebrigtsen Våre produkter Jethetter, takhatter Fortrengningsventiler Brannspjeld Spjeld, VAV Avtrekksventiler Ytterveggsrister, overstrømningsrister

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Bård Johnsen Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug 9.5.2016

Begrenset Fortrolig. T-3 Bård Johnsen Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug 9.5.2016 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Ivar Aasen utbyggingsprosjekt Implementering og oppfølging av tekniske barrierer - teknisk sikkerhet og elektriske anlegg Aktivitetsnummer 012001029 Gradering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Einar Ravnås, Torleif Husebø, Per E. Endresen og Eivind Sande 6.7.2011

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Einar Ravnås, Torleif Husebø, Per E. Endresen og Eivind Sande 6.7.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn ved Hammerfest LNG, elektro og sikkerhetskritiske barrierer Aktivitetsnummer 001901015 og 001901017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringer ved aldrende innretninger i petroleumsvirksomheten.

Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringer ved aldrende innretninger i petroleumsvirksomheten. Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringer ved aldrende innretninger i petroleumsvirksomheten. Gerhard Ersdal 02/11/2010 3 Hva er aldring? En utvikling over tid som gir: - Fysisk degradering - og ikke fysiske

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser BRANN- OG EKSPLOSJONSSKRING I PETROLEUMSVIRKSOHETEN Asmund Huser, DNV ENERGY 14. Mars 2007, Haugesund Hovedpunkter Brannen beskrives av maksimal dose mottatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

HMI standarddokument

HMI standarddokument HMI standarddokument Revisjonsnummer: 1 Siste revisjonsdato: 20. november 2009 Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon 35 02 62 00, www.hit.no/tf Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning Innholdsfortegnelse

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer