NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode"

Transkript

1 Hovedoppgave OPPGAVE NR EA Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B Tønsberg Tlf: , Fax: TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode l f ENGELSK OPPGAVETITTEL Design of Fire and Gas Detection system for Wellhead Platform FORFATTER(E) Steinar M. Hansen Tony Eskedal Kennteh Olsen Morten Stokkeland DATO LEVERT ANTALL SIDER 2 stk Permer EKSTRAKT - MAKS. 10 LINJER Oppgaven går ut på å prosjektere et Brann & gass detektsjons system på en brønnhode plattform for British Petroleum (BP). Plassering og valg av utstyr og er gjort i henhold til Oljedirektoratet s (OD) regleverk, BP s spesifikasjoner og Norsok standarder. Vi har valgt en annen votingfilosofi en det som er beskrevet i BP s spesifikasjoner Vi har begrunnet plassering og valg av utstyr i prosjekt-rapporten. Det er blitt utarbeidet en arbeidspakke med nødvendig tegninger og dokumentasjon for installasjon av utstyret og for drift og vedlikehold. Brann og gass detektsjons-systemet skal implementers i det totale SAS systemet (Safety and Automation System). Brann & gass OPPDRAGSGIVER ABB Offshore Systems REF. /VEILEDER(E) Lars Erik Mellgren; ABB Offshore Systems Jan Richardsen, HIVE 3 STIKKORD Form. jk Fil: ri_hopp.xls

2 Hovedprosjektets tittel: Prosjektering av Brann og Gass Deteksjonssystem for en ny Brønnhode plattform Forfatternes navn: Steinar M. Hansen, Tony Eskedal, Kenneth Olsen og Morten Stokkeland Kurs/avdeling: Maritim Elektro-Automasjon, RI Dato: Rett til innsyn, kopiering og publisering av hovedprosjekt Biblioteket og avdelingene får ofte forespørsler om kopi eller innsyn i hovedprosjekt. Biblioteket ønsker å gjøre gode hovedprosjekt tilgjengelig ved å publisere dem i papirutgave og legge dem på internett. Høgskolen trenger studentenes tillatelse til dette. Hovedprosjektet vil fortsatt være forfatterens åndsverk med de rettigheter det gir. Høgskolens bruk vil ikke omfatte kommersiell bruk av studenters hovedprosjekt. Tillater du/dere at din/deres hovedprosjekt blir publisert både i papir og nettutgave? ja nei Signatur av alle forfattere: (Dette skjema skal lagres sammen med innlevert hovedprosjekt)

3 Høgskolen i Vestfold Hovedprosjektoppgave Forord Denne prosjektoppgaven er en avsluttende hovedprosjektoppgave for faget HOP 45 ved Høgskolen i Vestfold. Denne hovedprosjektoppgaven vektlegges 5 vektall av totalt 40 vektall ved ingeniør utdannelsen. Vi vil spesielt takke følgende personer for et godt samarbeid: Lars Erik Mellgren, ABB Offshore Systems A/S Ståle Simonsen, Autronica, avd Offshore Ingunn Svihus, Autronica, avd Offshore Geir Lerfall Autronica, avd Offshore Cato Eigestad, ABB Oil and Gas Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer: Steinar M. Hansen Tony Eskedal Kenneth Olsen Morten Stokkeland Veileder: Jan Richardsen Dato Steinar M. Hansen Tony Eskedal Kenneth Olsen Morten Stokkeland

4 Forkortelse C & E ESD F&G LER NFPA PCS PSD SAS Cause & Effect Emergency Shutdown Fire & Gas Local Equipment Rom National Fire Protection Association Process Control System Process Shutdown System Safety and Automation System Side 1 av 1

5 BOK 1 1 INNLEDNING Generelt Formål Arbeidsomfang Bakgrunn Myndighetskrav Andre krav Interne krav Norsok standard 17 2 SYSTEMBESKRIVELSE Generelt Anleggsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse 28 3 EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER Hva er en eksplosjon? Forbrenning generelt Planlegging Inndeling av områder Utstyr i ex-områder Merking av Ex-utstyr 40 4 PROSJEKTERING AV BRANN OG GASS ANLEGG Generelt Brann & Gass Deteksjon Systemet Alarm filosofier Detektorlayout og utløsning av alarm Branndetektor plassering og type Gassdetektor plassering og type Brannområdene Main Deck and Helideck Process Area Outdoor Areas, Utility Celler Deck Office HVAC Room Local Equipment Room Accommodation High Voltage Switch Board Room Low Switch Board Room Battery Room Workshop Crane Valg av utstyr Side 1 av 131

6 BOK 1 5 KONKLUSJON Problem Løsningsmetoder Vurdering av løsninger Oppnådde mål Formål ARBEIDSPAKKE DOKUMENTASJON Prosjekt tegninger Andre prosjekt dokumenter Leverandør dokumenter 126 BOK 2 8. KVALITETSSIKKRING UTSTYRSLISTE Materiell liste VEDLEGG Utstyrsdokumentasjon OD s Forskrifter Norsok Standard S-001, Vedlegg F HENVISNINGER Litteraturliste Diverse Framdriftsplan Møteinnkalling Møtereferat Innhenting av tilbud på utstyr Tilbud på utstyr Side 2 av 131

7 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Oppgaven går ut på å prosjektere et Brann og Gass deteksjons anlegg til en ny Brønnhode plattform for Britisk Petroleum. Plattformen skal plasseres på Valhall feltet. Oppgaven er gitt av ABB som har prosjektering av Elektro- og automasjons delen av prosjektet. 1.2 Formål Formålet med denne oppgaven er å kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere et tverrfaglige prosjekt. Målet med denne oppgaven er å kunne tilegne seg nødvendig for å kunne prosjektere et komplett brann og gass anlegg for en oljeplattform. Målet er å bli bedre kjent med hvilke lover, forskrifter, regler og standarder som man må forholde seg til for å prosjekter et slikt anlegg. 1.3 Arbeidsomfang Rapporten inneholder opplysninger om: Brann & gassdeteksjon, og hvilke krav som stilles. Krav til elektrisk utstyr i EX område. Forskrifter og regelverk Eksplosjonsfarlige områder Områdeklassifisering/soneinndeling Sikkerhetssystemer Eksplosjon og brannbeskyttelse Dokumentasjon av et brann & gass anlegg 1.4 Bakgrunn Bakgrunnen for dette prosjektet er faget HOP45 som krever gjennomføring av et hovedprosjekt med tilhørende rapport, presentasjon og framvisning på stand Side 3 av 131

8 1.5 Myndighetskrav Generelt Vi vil i dette kapittelet gi en oversikt over hvilke forskrifter man må forholde seg til ved design og prosjektering av et elektrisk anlegg på faste installasjoner på norsk sokkel. Basis for kontroll og sikkerhetsfilosofen er kravet som er gitt i Lov om Petroleumsvirksomhet Forskrifter gitt i Lov i Petroleumsvirksomheten Forskrift om Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten Forskrift om Sikkerhet og Kommunikasjonssystemer på Innretninger i petroleumsvirksomheten. Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse på innretninger i petroleumsvirksomheten. Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Vi vil ikke i dette kapittelet gå i detalj i hele forskriften men bare gi et kort resymé av de viktigste punktene i forskriften. For nærmere beskrivelse av forskriften vil vi bare til henvise til vedlagt forskrift og detaljbeskrivelsen i kapittel 7 Andre forskrifter og regelverk som må tas hensyn til: NEK 420 : 2001 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv. NEK 410: 2000 Maritime elektriske anlegg - Installasjoner og utstyr om bord i skip. Maritime elektriske anlegg, 4. Desember Produkt- og elektrisitetstilsynet. Oljedirektoratet s regelverk Oljedirektoratet er den øverste tilsynsmyndighet for alle faste installasjoner på norsk sokkel. Oljedirektoratet har utarbeidet en del forskrifter blant annet for utførelse av elektrisk anlegg og sikkerhets- og kommunikasjonssystemer for faste installasjoner offshore. Vi vil spesielt ta for oss de delene av forskriften om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer 16, 17, 18, 22 og 24 i OD s regelverk for sikkerhetssystemene og brann og gassystemene på plattformen Side 4 av 131

9 1.5.1 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten Det er utarbeidet en egen forskrift som setter krav til sikkerheten på innretninger i petroleumsvirksomheten. Viktige paragrafer 10, Sikkerhetsprinsipp ved utforming og bruk av innretning 29, Innretning Formålet med forskriften Formålet med forskriften er å fremme et høyt sikkerhetsnivå for å ivareta hensynet til personell, helsemessige og hygieniske forhold, miljø og de økonomiske verdier som innretning og fartøy representerer, herunder driftstilgjengelighet, og som er i samsvar med den teknologiske utviklingen til enhver tid. 10, Sikkerhetsprinsipp ved utforming og bruk av innretning I denne paragrafen setter OD krav om at innrettningen skal utformes slik at: Ingen enkeltfeil fører til uakseptabel fare- og ulykkessituasjon. KAP V. TEKNISKE BESTEMMELSER 29 Innretning I denne paragrafen sier OD: Innretning skal klassifiseres med hensyn til brann- og eksplosjonsfare og deles inn i soner etter graden av fare. Innretning skal utformes og være utrustet med nødvendig beskyttelsessystemer, sikkerhets- og støttesystemer, beredskapsutstyr, mv Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer Det er utarbeidet en egen forskriften som gir bestemmelser om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten og som legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er også utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften, men som ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Viktige paragrafer: 16 Sikkerhetssystemer generelt 17 Brann- og gassdeteksjonssystem 18 Nødavstegningssystemer 22 Brann og evakueringsalarm 23 Kommunikasjonssystem 24 Nødkraftsystem Formålet med forskriften Formålet med den er å fastsette krav til sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innrettninger i petroleumvirksomheten med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier Side 5 av 131

10 16 Sikkerhetssystemer generelt I denne paragrafen setter OD krav til at innrettningen skal være utstyrt med tilstrekkelig sikkerhetssystemer at de til en hver tid skal være: Funksjonsdyktig under normal drift At funksjonsdyktigheten opprettholdes i nødvendig tid etter en ulykke Være utformet slik at ingen enkeltfeil på disse setter mennesker, miljø eller økonomiske verdier i fare. For videre beskrivelse av 16 se vedlagt forskrift. 17 Brann- og gassdeteksjonssystem I denne paragrafen setter OD krav til at det i områder på innretningen der det er identifisert en risiko for at brann eller utilsiktet gassutslipp kan oppstå, skal det være tilgjengelige systemer for å kunne detektere brann eller brennbare og helsefarlige gasser. Systemene skal: Sikre hurtig og pålitelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp samt utilsiktet gassutslipp. Systemene skal utløse alarm og angi hvor hendelsen har inntruffet. Ved varsling av brann- eller gassdeteksjon skal det automatisk iverksettes tiltak som kan hindre eller begrense konsekvenser av brann og gasslekkasjer. Systemene skal være uavhengige av andre systemer og skal ikke kunne påvirkes negativt ved feil i andre systemer. Systemene skal ha høy pålitelighet. Komponenter som inngår i disse skal tåle gitte belastninger slik at funksjonsdyktighet ivaretas i tilstrekkelig tid. Systemene skal utformes slik at de til enhver tid ivaretar den nødvendige overvåking. Veiledning I tillegget til $17 Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommenterer til forskriften, og som gir eksempler på hvordan denne kan oppfylles. Det står blant annet: For å innfri forskriftens krav må gassdetektorer monteres på steder hvor det utilsiktet kan forekomme gass. For å sikre hurtig og pålitelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp, samt utilsiktede gassutslipp, skal brann- og gassdetektorer installeres og arrangeres på en hensiktsmessig måte og i tilstrekkelig antall, dvs at gassdetektorer plasseres ut ifra en vurdering av mulige lekkasjekilder, gasspredningsforhold, ventilasjonsforhold, gassens spesifikke tetthet mv Branndetektorer skal installeres slik at brann og branntilløp detekteres tidligst mulig for å kunne iverksette tiltak for å hindre eller redusere omfanget av en brann. For krav til aksjoner fra brannbekjempelsessystemer, vises til forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten. Ved automatiske aksjoner skal branndeteksjonssystemene aktivisere brann bekjempelsessystemer, gi signal til andre sikkerhetssystemer og initierer aksjoner til Side 6 av 131

11 disse, for eksempel stoppe vifter, lukke brannspjeld, gi alarm og utløse nødavstegningssystemene, jf 18, Ved deteksjon av brann i områder hvor hydrokarboner kan forekomme, gis signal til nødavstengingssystemet som stanser all strømning av hydrokarboner til og fra området. For brønnhodeområde inkluderer dette at avstengingsventiler i produksjonsstreng/injeksjonsstreng stenges. Innretningens ventilasjonsanlegg utformes slik at det ved branndeteksjon hindrer brann og røykspredning, sikrer evakueringsveier, bidrar til effektivt og sikkert slokke og redningsarbeid, jf også forskrift om eksplosjons og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten, Når det anses hensiktsmessig skal gassdeteksjonssystemet aktivere brannbekjempelsessystemer, gi signal til andre sikkerhetssystemer og initiere aksjoner, for eksempel stanse ventilasjon, lukke spjeld, gi alarm og utløse nødavstegningssystemene, jf forskriften 18. Ved gassdeteksjon i inntak for ventilasjonsluft skal vedkommende ventilasjonsvifte stoppes, eventuelle brannspjeld stenges og varmeelement kobles ut. Ved gassdeteksjon i inntak for forbrenningsluft stanses maskineri, med unntak for drivenheter for brannpumper. Dersom faren øker ved å foreta automatiske aksjoner, kan disse holdes utenfor den automatiske nedstengningen. Forutsetningen er da at disse skal kunne stenges manuelt og på en kontrollert måte. Brann- og gassdeteksjonssystemer skal være sikret kontinuerlig kraftforsyning. Dette kravet kan møtes ved at kraftkilden er en av innretningens avbruddsikre strømforsyninger (UPS). Forskriften krever at brann- og gassdeteksjonssystemer skal overvåkes kontinuerlig, og at feil skal indikeres på panel i bemannet kontrollsenter. Brann- og gassdeteksjonssystemet bør være slik utformet at vedlikehold, funksjonsprøving mv kan utføres uten at systemet settes ut av drift. 18 Nødavstegningssystemer I denne paragrafen setter OD krav til at det skal være nødavstegningssystemer med høy pålitelighet på alle innrettninger som inneholder hydrokarboner. Systemet skal detektere unormale tilstander i prosessen og skal være utformet slik at det kan operere uavhengig av andre systemer. Aktivisering av nødavstengingssystemet skal bringe innretning og utstyr til en sikrest mulig tilstand. Manuelle utløsningsstasjoner skal være plassert på strategiske steder, være godt merket, og være beskyttet mot uønsket aktivisering. Aktiviseringssignalene kan gis manuelt eller komme fra andre systemer. Alle tilgjengelige nødavstengingsventiler skal være utstyrt med posisjonsindikator. Status på utført aksjon skal overføres automatisk til kontrollsenter. For nærmere beskrivelse av 18 henvises det til vedlagt forskrift Side 7 av 131

12 22 Brann og evakueringsalarm I denne paragrafen setter OD krav til at det skal være utstyr med system som kan varsle alt personell på innrettningen om brann eller evakuering. Det skal være manuell utløsning av brann fra følgende steder: Kontrollsenter Kommandobro Andre relevante steder For nærmere beskrivelse av 22 henvises det til vedlagt forskrift. 23 Kommunikasjonsystem Her stiller OD krav til at det skal være kommunikasjonsutstyr og at utstyrer skal: På en effektiv og sikker måte ivareta aktuelle kommunikasjonsoppgaver under normal drift og i beredskaps- og nødsituasjoner. 24 Nødkraftsystem I denne paragrafen setter OD krav til at det skal være utstyr med pålitelig nødkraftssystemer. Systemet skal i nødvendig tid kunne levere tilstrekkelig kraft til sikkerhetssystemer og annet viktig utstyr dersom hovedkraften faller ut. Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke fører til problemer for nødkraftforbrukerne. Systemet skal være uavhengig av krafttilførsel fra andre energikilder. For nærmere beskrivelse av 24 henvises det til vedlagt forskrift Side 8 av 131

13 1.5.3 Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse Formål med forskriften Formålet med den forskriften er å sette krav til eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretningen, med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Viktige paragrafer 15 Risikoanalyser 19 Generelle krav til passiv brannbeskyttelse 21 Branntekniske krav til utstyr 22 Branntekniske krav til brannskiller 24 Passiv brannbeskyttelse av boligkvarter 26 Passiv brannbeskyttelse av rom som innehar viktige funksjoner og utstyr, samt rom med høy brannrisiko 28 Eksplosjonsmotstand for utstyr 29 Eksplosjonsmotstand for passiv brannbeskyttelse 32 Generelle krav 33 Brannpumpesystemer 34 Hovedbrannledning 35 Anlegg for brannbekjempelse GENERELLE BESTEMMELSER 15 Risikoanalyser Her sette OD krav om at det skal: Utføres risikoanalyser for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. Ved planlegging av risikoanalyser skal det blant annet tas hensyn til innretningens utforming, operasjoner som skal gjennomføres, utstyr, bemanning, arbeidsprosesser og opplæringsprogram for involvert personell. Ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak skal sannsynlighetsreduserende tiltak prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak. PASSIV BRANNBESKYTTLSE 19 Generelle krav til passiv brannbeskyttelse Her stiller OD krav til at: Den passive brannbeskyttelse skal utføres slik at den gir aktuelle konstruksjoner eller utstyrkomponenter tilstrekkelig brannmotstand mht bæreevne, integritet og isolasjonsevne under en dimensjonerende brann, samt bidrar til å redusere konsekvensene som følge av brann generelt. 21 Branntekniske krav til utstyr OD stiller her krav om at: Utstyr som skal fungere ved en dimensjonerende brann, og utstyr hvor konsekvensene av sammenbrudd vil være uakseptable, skal ha tilstrekkelig brannmotstand. Se ellers veiledning til 21 for nærmere kommentar til forskriften Side 9 av 131

14 22 Branntekniske krav til brannskiller OD stiller her krav om at: Gjennomføringer f eks for ventilasjonskanaler, rør, kabler, bjelker samt vinduer og dører i brannskiller skal ikke svekke skillene. Dører i brannskiller skal være selvlukkende. 24 Passiv brannbeskyttelse av boligkvarter OD sier her at: Boligkvarter skal utformes og beskyttes slik at de planlagte funksjoner kan opprettholdes ved en dimensjonerende ulykkeshendelse. Dersom branntekniske beregninger viser at boligkvarterets ytterflater ved en dimensjonerende brann kan bli utsatt for en varmefluks høyere enn 100 kw/m 2, skal det utstyres med brann-skille av minimum klasse H-60. Materialvalg og innvendig utforming av boligkvarteret skal være tilpasset brannrisikoen, og skal begrense brannspredning. 26 Passiv brannbeskyttelse av rom som innehar viktige funksjoner og utstyr, samt rom med høy brannrisiko Rom som innehar viktige funksjoner og utstyr, samt rom med høy brannrisiko skal være atskilt fra omgivelsene med brannskiller. Brannskillene skal være dimensjonert for å motstå en dimen-sjonerende brann, men likevel slik at de i min. 1 time hindrer at en brann i tilgrensende områder kan spre seg til disse områdene eller setter utstyr i disse ut av funksjon. AKTIV BRANNBESKYTTELSE IV-6 Krav til brannbekjempelse 32 Generelle krav Her sier OD at det på innretningen skal være: Tilstrekkelig med utstyr og slokkemidler for brannbekjempelse. Type, kapasitet og plassering av brannbekjempelsesutstyr skal bestemmes på bakgrunn av de dimensjonerende ulykkeshendelser slik at brannbekjempelse kan foregå på en sikker og effektiv måte. 33 Brannpumpesystemer OD sier her at: Brannpumpesystemer skal utformes med hensyn til kapasitet, effektivitet, pålitelighet, plassering og beskyttelse for effektivt å kunne bekjempe dimensjonerende branner. Brannpumper skal starte automatisk ved trykkfall i hovedbrannledning og ved signal fra brann- og gassdeteksjonssystemet. Brannpumper skal i tillegg kunne startes manuelt fra kontrollsenter og ved hoveddrivenheten Side 10 av 131

15 Veiledning til 33 Veiledningen sier her at: Kravet om tilstrekkelig kapasitet til å bekjempe en dimensjonerende brann på en integrert produksjonsinnretning kan møtes ved at to uavhengige brannpumpesystemer til enhver tid er tilgjengelig. Hvert system skal i så tilfelle ha kapasitet til å levere brannvann til det område eller branncelle hvor brannbekjempelsesutstyret har størst forbruk. Ved vurdering av nødvendig brannpumpekapasitet på innretninger med andre funksjoner/ aktiviteter, vil blant annet følgende forhold være av betydning: type aktivitet konseptutforming bemanningsforhold muligheten for ekstern assistanse. Effektivitet OD sier her at: For å innfri forskriftenes krav bør aktiviseringstid for brannpumpesystemer være kortest mulig uten at dette går ut over sikkerheten, f eks ved at det oppstår uakseptable dynamiske belastninger i rørsystemet. Trykket tilpasses beregnet forbruk og bør ikke i noe tilfelle være lavere enn 0,5 MPa (5 bar). Angående karakteristikk for trykk og kapasitet henvises til NFPA 20 eller tilsvarende anerkjent norm. Drivenhet for brannpumper OD sier her at: Generelle krav til drivenhet for brannpumper framgår under krav til nødkraft i forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten. Vedrørende startarrangement for drivenhet til brannpumper vises til NFPA 20 eller tilsvarende anerkjent norm. Dersom det benyttes startanordning med annen syklus enn angitt i normen, feks kortere startintervaller, forutsettes at den totale startkapasiteten opprettholdes. Brannpumper bør bare kunne stanses ved drivenheten. Ved beregning av nødvendig driftstid utover minstekravet på 18 timer, jf forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten, forutsettes det tatt hensyn til den tid det vil ta før ekstern assistanse for brannbekjempelse er tilgjengelig ved en ulykkeshendelse Side 11 av 131

16 34 Hovedbrannledning OD sier her at: Hovedbrannledning skal sikre tilstrekkelig tilførsel av brannvann til alle områder på innretningen hvor brann kan oppstå. Ingen enkelt definert fare- og ulykkessituasjon skal medføre tap av alt brannvann. Veiledningen til 34 I veiledningen står det også at: Hovedbrannledning med tilførsel i størst mulig grad bør ledes utenom områder hvor den kan utsettes for skade og i nødvendig grad beskyttes mot ytre påvirkninger, som miljø, fallende last, brann, eksplosjon ol Avstengingsventiler og kryssledninger på hoved- brannledning bør utformes slik at disse kan isolere deler av ledningen At avstengingsventiler er lett tilgjengelige og tydelig merket, ev fjernoperert 35 Anlegg for brannbekjempelse OD sier her at: Fastmonterte anlegg for brannbekjempelse skal installeres i eksplosjonsfarlige områder, andre områder med stor brannrisiko og for å dekke utstyr som inneholder større mengder hydrokarboner. Anlegg for brannbekjempelse skal utformes med sikte på hurtig og effektivt å kunne redusere konsekvenser av brann. I områder hvor gass benyttes som slokkemedium skal det installeres hensiktsmessig varsling når gass er utløst. Veiledningen til 35 Forskriften krever også hurtig reduksjon av konsekvensene av brann., og at: Anlegg for brannbekjempelse normalt skal være automatisk utløsbare såfremt dette ikke kan medføre økt fare eller skade på personell og miljø. Anleggene bør i tillegg kunne utløses manuelt. Manuell utløsning skal aktivere brannalarm. Signaler for både automatisk og manuell utløsning av slokkemedium bør være sikret mot feil og/eller overvåket mot vanlig forekommende signalfeil, jf forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten Side 12 av 131

17 1.5.4 Forskrift om utførelse av elektriske anlegg Oljedirektorat s krav til utførelse av elektriske anlegg i Forskrift om elektriske anlegg i petroleumvirksomheten. Formålet med forskriften Formålet med den er å fastsette krav til elektriske anlegg med tanke på planlegging, prosjektering, bygging, vedlikehold og drift av elektriske anlegg for å ivareta et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Særskilte teknisk og operasjonelle krav, 14 Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med forskrift om Maritime elektriske anlegg, 4. Desember Produkt- og elektrisitetstilsynet. NEK EN Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser. Del 14: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder Denne delen av EN60079 inneholder spesifisert krav til prosjektering, valg og utførelse av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige område som skyldes brennbar gas, damp eller væskedråper. Kravene i denne normen kommer i tillegg til kravene i NEK 400. Denne normen gjelder for alt elektrisk utstyr og alle elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige område, både permanent, midlertidig, bærbare, transportable og håndhålte. Normen gjelder alle installasjonene, uansett spenning. I veiledning til forskriften vises det til NORSOK-standarder som anerkjent norm. NORSOK standard S Side 13 av 131

18 1.6 Andre krav Det er en del andre eksterne og interne krav og standarder som vil være gjeldene for prosjektering av et brann og gass anlegg for faste installasjoner i petroleumsvirksomheten. Disse er: WHP Functional Requirements: VFD-BR-Z-002 Valhall Wp/IP Fire and gas Detection Philosophy IP-AO-S-0480 rev 03 Valhall Fire and Explosion Strategy, FEES FS-HT-S-0008 Alle NORSOK standarder for det aktuelle området slik som: S-001Technical Safety I-001 Field Instrumentation I-002 Safety and automation system (SAS) Internasjonale og nasjonale standarder Side 14 av 131

19 1.6.1 Interne krav WHP Functional Requirements, VFD-BR-Z-002 Instrument and telecommunication Systems, kap. 6.5 All installed instruments shall be suitable for use in Zone 1 IIB T3 environment and Eexd shall be avoided. The CONTRACTOR shall perform a SIL analysis according to BP Guidelines to RP 30-6 to establish Concept Safety Evaluation and Safety Integrity Level analysis (SIL) for ESD/F&G/PSD Fire and Gas Detection, kap Fire and gas detection systems shall be installed in areas where there is a risk that a fire or an accidental gas discharge may occur. There shall be systems in place to detect fire/smoke or inflammable and noxious gases. Detector placements shall be studied and documented separately. Wellhead area IR flame and heat fire detectors and IR point, line and path gas detectors shall be installed in the wellhead area. Flame detection by CCTV s should be considered in this context. The possibility of acoustic leak detection system should be evaluated. As no PSLLs provided on WHP, a combination of line and point detectors sufficient for primary and secondary HC detection shall be provided. Main deck Adequate gas detection shall be ensured with or without well service equipment being present on the main deck. Gas detectors may be fixes or a combination of portable and fixed system. Gas detector shall be of line or point type. EOA,LEM Modules and Workshop Heat, smoke and gas detectors shall be installed in areas including a false floor such as data floor. Individual point, high sensitive/early smoke detection to be installed inside switchboard such that a start fire in any of the switchboards can be detected( in the platform unmanned mode) giving the personnel at Valhall the possibility to electrically disconnect the switchboard and prevent the fire to develop and escalate. IR point gas detection shall be installed in the ventilation inlets. Smoke detectors to be installed in the ventilation outlets Side 15 av 131

20 INTERNE KRAV Vallhall WP/IP Fire and Gas Detection Philosophy, IP-AO-S Gas detection, kap 3.2 Her sier BP at: For å unngå uønskede nedstegninger pågrunn av enkelt feil, er det laget en deteksjons voteringsfilosofi for Valhall WP/IP plattformene. Voteringsfilosofien er i henhold til anbefalingene gitt i NORSOK standard S-001 Technical Safety, reev.3, january Her står det at: Følgende voterings prinsipp skal legges til grunn: Single gas: Confirmed gas: 1 of N point detector at 20% LEL within a detection area or one beam detector at 1.0 LELm 2 out N gas point detectors (N>2) both at 30% LEL. Or 1 out of N beam detectors at 3.0 LELm, or coincident single gas (20% LEL) point and beam ( 1.0 LELm) detection Fire deteksjon, kap. 3.3 Flamme deteksjon Her sier BP at: There will be no voting of flame deetectors, i.e. single flame detection is defined as confirmed fire detection Side 16 av 131

21 1.6.2 Norsok standard Norsok standard S-001 Generelt Omfang, Kap 1 NORSOK-standarden for teknisk sikkerhet S-001 beskriver prinsipper og krav til den sikkerhetsmessige utformingen av produksjonsinnretninger til havs; faste plattformer, halvt nedsenkbare plattformer og fartøyer. Det er et generelt krav at sikkerhet og kommunikasjons systemer skal være i henhold til ISO standard paragraf 10 og 14. Formålet med standarden Formålet med denne standarden er å framlegge prinsippene og kravene til den sikkerhetsrelaterte utformingen av innretninger for petroleumsproduksjon til havs. Analyser og opptimalisering, Kap. 4.3 NORSOK Z-013 angir krav til planlegging, utførelse og bruk av risiko- og beredskapsanalyser. Det skal gjennomføres en sårbarhets-/tilgjengelighetsanalyse for å sikre at systemer og funksjoner som er kritiske for sikkerheten, opprettholder sin integritet og utfører sine oppgaver under mulige ulykkesscenarier i det tidsintervallet det er nødvendig at de virker. Effekten av branner og eksplosjoner på driften av og stabiliteten til systemer for nødavstengning, brann- og gassdeteksjon og PA/alarm, er typiske eksempler på hva man ønsker å estimere i slike analyser. Se NORSOK Z-013. HAZOP i henhold til ISO 10418, skal benyttes som et verktøy i prosessen for å optimalisere systemer med hensyn til systemsikkerhet og opererbarhet Side 17 av 131

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Prinsipper for utforming av Alarmsystemer. Februar 2001 YA-710

Prinsipper for utforming av Alarmsystemer. Februar 2001 YA-710 Prinsipper for utforming av Alarmsystemer Februar 2001 YA-710 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Strukturen i dokumentet...1 1.3 Definisjoner...1

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Innhold 3 EKSTERNE HENDELSER... 9

Innhold 3 EKSTERNE HENDELSER... 9 Dokument ID: SAR 2 Utgave nr.: 2 Konf. grad: Tekst: Åpen, Figurer: Konfidensiell Side 2 av 19 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Designfilosofi... 3 1.3 Designegenskaper... 4 1.4 Stresstest

Detaljer

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø 15.11.2007 (Blank side) Report No: 200794-01 Classification: Begrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel:

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Klassifisering: Intern Status: Endelig (frigitt) Dato: 13.5.2015 Gransking av: Kondensatlekkasje på Gudrun 18.2.2015

Klassifisering: Intern Status: Endelig (frigitt) Dato: 13.5.2015 Gransking av: Kondensatlekkasje på Gudrun 18.2.2015 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 English summary... 8 3 Mandat og gjennomføring av granskingen... 13 4 Bakgrunnsinformasjon... 16 5 Hendelsesforløp og beredskap... 23 6 Konsekvenser... 35 7 Årsaker... 43 8

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer