Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo"

Transkript

1 Ringerike tingrett Postboks Hønefoss Sak: SKJ-RING / SKJ-Ring Saksøker: Håkon Ole Waage, Storebø 5392 Storebø, med flere Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo Saksøker: Erik Øveren, Slyngveien15, 3515 Hønefoss, med flere. Prosessfullmektig: Advokat Torgils Skajaa, postboks 709, 4666 Kristiansand Saksøkt: Sjur Jørgen Øvrevik, Kalvetangveien 84 B, 3132 Husøysund, med flere. Jeg fremlegger som bevis: 1) Generalforsamlingsprotokoll av ) Prospekt av november 2004 for nedsalg av aksjer. Det fremgår: Av protokollen at forsamlingen besluttet at aksjene skal være fritt omsettelig. Av prospektets side 14, pkt. 6.3 at B-aksjene er fritt omsettelige. Prosesskrift i 2 eksemplarer til Ringerike tingrett. Tønsberg, den E-kopi: Sjur Øvrevik Advokatfirma Elden v/advokat Hassel Advokat Torgils Skajaa

2

3

4 Prospekt UROSMART AS Spredningssalg av aksjepost kombinert med emisjon i urosmart AS Ref.:

5 MEDDELELSE Dette prospektet baser seg på et tidligere informasjonmemorandum som ble utarbeidet ved en emisjon i selskapet. Informasjonsmemorandumet var da tenkt spredt til færre enn 50 personer. Emisjonen medførte blant annet enn del andrehåndssalg og salg av tegningsretter ved emisjonen som medførte at mer enn 50 personer har tilbudt eierskap i selskapets aksjer. Selskapets ledelse har senere blitt kjent med at en slik transaksjon kan medføre at det foreligger en prospektplikt for selskapet. Selskapet har derfor for å sikre seg mot at eventuelle innvendinger mot lovligheten kan reises besluttet å utarbeide dette prospektet. Selskapet har besluttet at når prospekt på den bakgrunn som gitt over blir utarbeidet, bør dette samtidig oppdateres slik at det også inneholder årsregnskap og proforma regnskap for Prospektet vil bli registrert i Foretaksregisteret. De tidligere strenge begrensninger som var pålagt informasjonen og spredningen av informasjonsmemorandumet gjelder derfor ikke for dette prospektet. De begrensninger som gjelder for publisering og videreformidling av dette prospektet utover gjeldende lovgivning fremgår av dette prospektet. Aksjene som tilbys for tegning har ikke blitt, og vil ikke bli, registrert i henhold til U.S Securities Act of Aksjer kan således ikke tilbys, tegnes eller leveres innenfor USA eller til U.S. persons. Restriksjoner gjelder også vedrørende tilbud og tegning av aksjer i Storbritannia, jfr. relevante bestemmelser i Financial Services Act 1986 og Companies Act Dette prospektet representerer ikke tilbud om å tegne eller kjøpe verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom dette prospektet. Dette prospektet representerer heller ikke tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir utført av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Ingen andre enn de som er beskrevet i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger vedrørende nærværende prospekt eller om forhold omtalt i prospektet. Dersom noen allikevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Det oppfordres derfor om at de som mottar slik informasjon ignorerer slik informasjon og ser bort fra den. Eventuelle tvister vedrørende dette prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Prospektet anses ikke meldepliktig til Oslo Børs, men vil bli registrert i Foretaksregisteret. Ref.: Side 2 av 20

6 Innholdsfortegnelse 1.0 PRESENTASJON AV PROSJEKTET Side 1.0 DEFINISJONER FORRETNINGSIDÉ ORGANISERING SELSKAPSSTRUKTUR AKSJONÆRFORHOLD AKSJESALG / EMISJON RISIKO 6 2. BAKGRUNN FOR ETABLERING 8 3. VIRKSOMHETEN SELSKAPSSTRUKTUR FORMÅL OG STRATEGI BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETSOMRÅDER MARKEDSFOKUS KONKURRERENDE VIRKSOMHET KONKURRANSEFORTRINN PERSONELL BESKRIVELSE AV AKSJESALG OG EMISJON OVERSIKT FORMÅLET MED EMISJONEN NÅVÆRENDE AKSJEKAPITAL SALG AV AKSJER AKSJEKAPITALFORHØYELSE NOTERING OG AKSJEREGISTER TEGNINGSPERIODE OVERTEGNING TILDELING BETALING NYE AKSJER OMKOSTNINGER TILRETTELEGGER TILRETTELEGGERS ADRESSE M.V ORGANISASJON, STYRE OG LEDELSE ORGANISASJON STYRE REVISOR 16 Ref.: Side 3 av 20

7 SIDE 6. AKSJONÆRFORHOLD OG AKSJONÆRPOLITIKK AKSJEKAPITAL AKSJONÆRSTRUKTUR OMSETTELIGHET OG STEMMERETT AKSJONÆRPOLITIKK UTBYTTEPOLITIKK INFORMASJONSPOLITIKK MARKEDET GENERELT FINANSIELL INFORMASJON ÅPNINGSBALANSE FOR SAS BUDSJETTER SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING SKATTEMESSIGE FORHOLD FOR NORSKE AKSJONÆRER SKATTEMESSIGE FORHOLD FOR UTENLANDSKE AKSJONÆRER ANSVARSFORHOLD SELSKAPETS STYRE TILRETTELEGGER RISIKOFAKTORER VEDLEGG A. VEDTEKTER FOR SAS B. ÅPNINGSBALANSE FOR SAS C. INITIATIVTAGERNE D. RELEVANTE ARTIKLER I PRESSEN E. INFORMASJON OM XX F. TEGNINGSBLANKETT Ref.: Side 4 av 20

8 1. Presentasjon av prosjektet 1.0 Definisjoner Med mindre sammenhengen tilsier noe annet, skal de ord og begreper som her er definert ha følgende betydning i dette prospektet: SAS Initiativtagere MNOK NOK Prospektet urosmart AS Erik Øveren og Roy Kvamme Millioner norske kroner Norske kroner Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med emisjon og annenhåndssalg i SAS 1.1 Forretningsidé urosmart sin forretningsidé er basert på den stadig økende etterspørselen etter merkevarer i alle kategorier, til en lavere pris enn normalt i markedet. Initiativtagerne og deres nettverk har lang erfaring og kompetanse på dette felt og er i stand til å hente inn ytterligere kvalifisert bistand. Det er allerede gjort avtaler med et antall nøkkelpersoner. Som en konsekvens av etterspørselen i markedet og initiativtagernes kunnskap og posisjon i markedet, vil urosmart AS gjennom parallellimport av merkevarer starte nettbutikk.selskapet skal være medlemsbasert og det er kun medlemmene som oppnår rabatter Selskapet ønsker å tilby merkevarer til medlemmene gjennom internetthandel, katalogsalg og franchise butikker. 1.2 Organisering SAS vil bli organisert slik at både initiativtagerne og de øvrige ansatte skal arbeide med utvikling og drift av nettbutikk, fysiske butikker samt andre naturlige kanaler basert på relasjonsmarkedsføring (mlm). Initiativtagerne er Erik Øveren og Roy Kvamme som har henholdvis 20 og 10 års erfaring fra arbeide i IT-bransjen (Telenor/Geco/Tele2 m-fl.). Ref.: Side 5 av 20

9 Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Hønefoss, men det vurderes fortløpende om andre lokaliteter vil være mer egnet for selskapets hovedkontor. 1.3 Selskapsstruktur Det er etablert et selskap, urosmart AS ( SAS), som i tillegg vil gjøre mulige strategiske investeringer. I SAS (selskapet) kan ansatte eller nøkkelpersoner tildeles mindre eierandeler inntil disse s andeler utgjør totalt 5% av selskapet. Til sammen kan det gis opsjoner på inntil 20% aksjer i selskapet 1.4 Aksjonærforhold Det er en målsetting å skape en solid, lønnsom og langsiktig forretning som vil representere et konkurransedyktig investeringsalternativ for aksjonærene gjennom god avkastning på tegnet kapital, akspetabelt risikonivå samt regulær og relevant informasjon til aksjonærene. Det forhold at SAS allerede straks etter etableringen vil kunne levere produkter og tjenester og at det er underdekning i markedet på kompetanse, tilsier at det vil være mulig å gi aksjonærene avkastning på et tidlig tidspunkt. Selskapet har i kalenderåret 2004 gjort vesentlige organisasjonsmessige endringer blant annet knyttet til regnskapsfunksjonen. Selskapets ledelse er lite tilfreds med at regnskap for 2003 ikke ble ferdig før 1. juli 2004 slik som loven krever. De nødvendige tiltak er igangsatt for at selskapet både på denne måte og andre måter skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter. Det er i kalenderåret 2004 også lagt planer for at selskapet kan få et nytt morselskap som vil kunne tilrettelegge for omsetningsmuligheter og andre aktiviteter som er rettet mot selskapets internasjonale eiere og etter styrets mening kan muliggjøre en omsetning av aksjer blant selskapets aksjeeiere. 1.5 Aksjesalg / Emisjon Det har tidligere vært avholdt en emisjon i selskapet. I dag foregår ulike annenhåndssalg av aksjer. Dette prospektet er avgitt for at det skal utelukkes at pliktene i verdipapirhandelloven ovenfor kjøpere i annenhåndsmarkedet er Ref.: Side 6 av 20

10 omfattet. I dem tidligere emisjon var fordelingen mellom salg av en aksjepost i holdingsselskapet SAS fra initiativtagerne til investor og en rettet emisjon mot sistnevne slik: Aksjesalg fra eiere NOK Rettet emisjon mot kjøper NOK Totalt NOK Risiko Det kan identifiseres flere risikofaktorer både fra et konkurransemessig, strategisk, operasjonelt og finansielt synspunkt. Dersom én eller flere av disse faktorene skulle gjøre seg gjeldende, kan det ikke gis noen garanti for at de ikke kan ha en ikke ubetydelig ugunstig effekt på SAS virksomhet, resultater eller økonomiske stilling. Manglende evne til å håndtere slike forhold på en effektiv måte kan ha en betydelig ugunstig effekt på SAS driftsresultater eller økonomiske situasjon. For en nærmere oversikt over ulike risikofaktorer vises det til kapittel 13 Risikofaktorer. 2. Bakgrunn for etablering Initiativet til etableringen av selskapet urosmart AS har sitt utspring i følgende: Det enorme behovet for merkevarer til en lavere pris enn det normale prisnivået som regjerer dagens marked. Initiativtagernes egen kompetanse og fremtidige muligheter for etablering av nye innovative produkter og tjenester. Initiatitagernes kjennskap til relasjonsmarkedsføring Tilbuder til initiativtagerne om flere meget interessante produkter og tjenester via sitt store nettverk av bekjentskaper og partnere. Initiativtagernes ønske om å benytte sin lange erfaring og kunnskap i egen virksomhet. Muligheten til å kunne bygge opp et ledende selskap basert på salg av merkevarer med stor bredde, samt utvikling av innovative produkter basert på salg/distribusjon via mlm (nettverk) Solide medarbeidere kombinert med initiativtagernes over lang tid ervervede kunnskap om markedets behov vil gi SAS en helt spesiell mulighet til å nå interessante kunder, i tillegg til bruk av relasjonsmarkedsgøring (nettverk) for salg/distribusjon og markedsføring av produkter og tjenester. Ref.: Side 7 av 20

11 Riktig timing når det gjelder muligheten til å etablere og utvikle et slikt selskap i det norske markedet. 3. Virksomheten 3.1 Selskapsstruktur SAS formål vil foruten eierskapet av SAS være strategiske investeringer, eksempelvis oppkjøp av relatert viksomhet. Kapitaliseringen av SAS skal dessuten være slik at konsernet fremstår som tilstrekkelig solid til å kunne tiltrekke seg nye ansatte som i mange tilfeller vil komme fra økonomisk veletablerte miljøer. Aksjonærsammensetning urosmart AS: Aksjefordeling: NAVN ANTALL % Erik Øveren 27, aksjer 38,89 Roy Kvamme aksjer 38,89 Ans/np aksjer 2,02 Investorer aksjer 20,20 Totalt aksjer 100,00 Styret velges av generalforsamlingen og første styrevalget vil bli foretatt på den ordinære generalforsamlingen for Ved styrevalget vil alle A-aksjer kunne avgi stemmer. Ref.: Side 8 av 20

12 3.2 Formål og strategi Følgende er hentet fra forretningsplanen, utformet og utarbeidet av initiativtagerne: Selskapet er etablert for å styrke husholdningenes kjøpekraft ved å legge til rette handelskanaler med strekt reduserte priser. Våre mål er på bakgrunn av visjonen formulert som følgende: Vi skal drive et av de mest spenstige og profesjonelle selskaper basert på aktivt medlemskap. Vi skal være markedets beste medlemsbaserte konspt. Kundene skal oppleve profesjonell service og vi skal skape verdier i kundeforholdet - tilpasset ulike kundegruppers behov. Vi skal levere høy kvalitet på alle produkter og tjenester Økonomisk hovedmål for år 2003 er en omsetning på minimum 15 mill. kroner og med en lønnsomhetsmargin på nær 5%. Samtidig skal det være et sterkt fokus på videre utvikling av selskapets verdi. STRATEGI For å nå disse målene etablerer selskapet en strategi som tar sikte på å: Differensiere og forsterke kunderelasjonene Etablere og implementere relasjonsmarkedsføring (mlm) Etablere kostnadsbesparende innkjøpskanaler, bla. via egenimport (parelellimport) 3.3 Beskrivelse av virksomheten Virksomhetsområder SAS hovedvirksomhet vil være handel med merkevarer med to salgskanaler nettbutikk og fysiske butikker. Ref.: Side 9 av 20

13 Markedsfokus SAS markedsfokus er å skape økt konkurransekraft, kundelojalitet og inntjening for både selskapet og våre relasjonsmarkedsførere. Typiske samarbeidspartnere vil være: Selskaper som driver handel av daglige behovsprodukter Konkurrerende virksomhet SAS konkurrenter vil være selskaper av samme bransje, som konkurrerer innen de samme kundesegmenter (eks. SmartClub o.l.) Konkurransefortrinn SAS viktigste konkurransefortrinn vil være selskapets medarbeidere, nettverk og den kompetanse de besitter. samt et nært samarbeid med store overskuddsleverandører og god kjennskap til bl.a. paralellimport og handelskanaler Personell Fra initiativtagernes forretningsplan: SAS skal utvikles til en attraktiv arbeidsplass preget av kundefokus, lønnsomhetstenkning og kompetanse i handling. En satsning på medarbeiderne innebærer følgende: Arbeide for at selskapet i økende grad skal være en arbeidsplass som medarbeiderne ønsker å identifisere seg med og kan være stolte av Tilrettelegge for utviklingsmuligheter (kompetansehevende tiltak) Utarbeide belønningssystemer Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø Utvikle et felles verdigrunnlag, slik som ansvarlighet, pålitelighet og engasjement omsatt i handling Mål for medarbeiderne Kort sikt: 3 6 måneder Utarbeide kompetanseutviklingsplaner for SAS virksomhet. Lang sikt: 6 til 12 måneder eller mer Ref.: Side 10 av 20

14 o o o Ha implementert et felles belønningssystem, som understøtter selskapets langsiktige mål og som motiverer medarbeiderne til å utvikle egen kompetanse. Selskapet skal legge til rette for karriereutvikling Medarbeiderne skal utvikles til å holde et høyt servicenivå, slik at de fullt ut kan konsentrere seg om kunden. o Det skal tilrettelegges for effektive arbeidsprosesser og videreutvikling av organisasjonen innad i selskapet SAS vil øke bemanningen i takt med inntjening og volum. 4. Beskrivelse av aksjesalg og emisjon 4.1 Oversikt I ekstraordinær generalforsamling den ble det vedtatt å gjennomføre aksjekapitalforhøyelse i SAS. Transaksjonen er beskrevet i generalforsamlingsprotokollen som ligger vedlagt. 4.2 Formålet med emisjonen Ref.: Side 11 av 20

15 Emisjonen gjennomføres for å sikre SAS og dermed SAS en forsvarlig driftskapital og ikke minst for å ha en forsvarlig økonomisk basis for å kunne tiltrekke seg nye produkter/tjenester og for gi mulighet til å gjennomføre strategiske investeringer i form av investeringer/oppkjøp/fusjon. SAS har som strategisk målsetting å bli et ledende selskap i Skandinavia og Europa basert på handel av merkevarer og innovative produkter og tjenester 4.3 Nåværende aksjekapital SAS nåværende aksjekapital er NOK ,- fordelt på 70 mill. aksjer, hver pålydende NOK 0,00163 fullt innbetalt. 4.4 Salg av aksjer / aksjekapitalforhøyelse Initiativtagerne tilbyr salg av ca. 1,4 mill. B-aksjer i SAS, tilsvarende 2 % av SAS samlede aksjekapital for NOK ,- kontant. Samtidig har selskapets generalforsamling vedtatt en rettet emisjon mot kjøper på minimum NOK , maksimum NOK Forutsettes tegning av NOK , går NOK til forhøyelse av aksjekapitalen, mens NOK går til overkursfond. Tegning utover dette går i sin helhet til overkursfond. Aksjefordeling etter aksjekapitalforhøyelse: NAVN ANTALL % Erik Øveren 27, aksjer 38,89 Roy Kvamme aksjer 38,89 Ans/np aksjer 2,02 Investorer aksjer 20,20 Totalt aksjer 100,00 Hele kapittelet skrives om når info er mottat 4.5 Notering og aksjeregister Aksjene i SAS er ikke notert på noen børs eller registrert i VPS. 4.6 Tegningsperiode Tegningsperioden er fra og med til og med Overtegning Ved overtegning har SAS styre rett til å avrunde, stryke eller redusere enhver tegning. Det vises forøvrig til punkt vedr. Tildeling nedenfor. Ref.: Side 12 av 20

16 4.8 Tildeling Tegnerne vil bli underrettet om tildelingen av aksjer i emisjonen tidligst mulig. Styret har rett til å redusere eller å stryke enhver bestilling. 4.9 Betaling Betaling av de aksjer som erverves fra initiativtagerne skjer umiddelbart. Betaling av nye aksjer innen den Alle betalinger skjer til konto nummer Innbetalte beløp skal kunne disponeres av selskapet før de er registrert i Foretaksregisteret. Dersom aksjer ikke betales til rett tid, forbeholdes retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte aksjene for tegners regning og risiko. Dersom dette påfører selgerne eller SAS tap, vil tegneren bli holdt erstatningspliktig Nye aksjer De nye aksjene som utstedes i forbindelse med emisjonen vil være utbytteberettiget fra og med regnskapsåret 2004 og forøvrig likestilt med de øvrige aksjer i enhver henseende fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er reistrert i Foretaksregisteret. Det er ikke adgang til å overdra de nye aksjene før de er fullt innbetalt Annenhåndssalg Selskapet har tilrettelagt et system hvor nye medlemmer skal tildeles aksjer ved at disse erverves fra eksisterende aksjeeiere. Vilkårene for disse annenhåndssalgene er: [skriver du inn Petter] 5. Organisasjon, styre og ledelse 5.1 Organisasjon Selskapsledelsen i SAS består av følgende personer: Daglig ledelse: Erik Øveren Ledelse salg/nettverk: Roy Kvamme Ledelse opplæring (mlm): Arve Gulbrandsen Ref.: Side 13 av 20

17 5.2 Styre De ovennevnte vil i hovedsak lede selskapet på faglige og markedsmessige plan. Øvrig kommersiell og praktisk administrasjon av selskapet vil bli profesjonelt utført av ansatte og innleide konsulenter. Selskapets styre består av Erik Øveren som styreformann og Roy Kvamme som styremedlem. 5.3 Revisor Revisor for SAS er Alfa Revisjon AS. 6. Aksjonærforhold og aksjonærpolitikk 6.1 Aksjekapital Etter aksjekapitalforhøyelsen forutsettes selskapets aksjekapital å være MNOK x,0 fordelt på aksjer pålydende NOK x,- fullt innbetalt. Se vedtektene 6.2 Aksjonærstruktur skissert i p Omsettelighet og stemmerett B-Aksjene i SAS er fritt omsettelige. Hver A-aksje har én stemme i SAS generalforsamling. Se vedtektene 6.4 Aksjonærpolitikk SAS aksjonærpolitikk har som målsetting å maksimere aksjonærenes verdi over tid. Avkastningen bestemmes av utbyttet og utviklingen i aksjens verdi Utbyttepolitikk Ref.: Side 14 av 20

18 Det er SAS policy å utbetale løpende utbytte når bedriften går med overskudd. Veksten i utbytte pr. aksje bør reflektere den langsiktige vekst i fortjeneste pr. aksje samt veksten i selskapets egenkapital. Ved fastsettelsen av utbytte må det bl.a. tas hensyn til foreliggende investeringsplaner og bedriftens finansielle stilling. Det er initiativtagernes oppfatning at utbyttet over tid bør utgjøre i størrelsesorden 60% av årsoverskuddet etter skatt Informasjonspolitikk Det legges vekt på en korrekt og åpen informasjon til aksjonærene. Selskapet bedriver et kontinuerlig program for å bedre slik informasjon og sikre at tilleggsinformasjon utover aksjelovgivningens minimumskrav gis. 8. Finansiell informasjon Se vedlagt årsregnskap for selskapet. 9. Budsjetter Budsjett er ikke inntatt da dette prospektet er sendt etter at regnskapet er avsluttet. Det endelige årsregnskapet for 2003 er vedlagt. 10. Skattemessige forhold 10.1 Innledning I det følgende gis en oversikt over de viktigste norske skatteregler av betydning for aksjonærer som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende i Norge og for aksjonærer bosatt/ hjemmehørende i utlandet i forbindelse med erverv, eierskap og realisasjon av aksjer. Det er ikke ment å være en uttømmende framstilling av alle skatteforhold som kan tenkes å være relevante, og fremstillingen er begrenset til forhold som er underlagt norsk rett dersom annet ikke klart fremgår. Oversikten er basert på gjeldende rett i kraft på datoen for utarbeidelse av Prospektet. Etterfølgende endringer i lov, forskrift eller retts-/ forvaltningspraksis vil kunne påvirke de skattemessige konsekvenser. Kjøpere av aksjer bør kontakte egen skatterådgiver for en avklaring av skattemessige konsekvenser i lys av egne forhold Skattemessige forhold for norske aksjonærer Ref.: Side 15 av 20

19 Fremstillingen under dette punktet gjelder for aksjonærer som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende i Norge. Utbytte Utbytte er i utgangspunktet skattepliktig som inntekt av kapital, og inngår i alminnelig inntekt hos mottaker. Selskapet har også betalt skatt av sin alminnelige inntekt. Selskapet har imidlertid ikke fradragsrett i sin alminnelige inntekt for utdeling av utbytte. Når et norsk selskap deler ut et overskudd som utbytte, skattlegges i realiteten utbytte to ganger. For å unngå denne dobbeltbeskatningen er det overfor norske aksjonærer innført en godtgjørelsesmetode. Skattesatsen for godtgjørelsen er p.t. den samme som skattesatsen for alminnelig inntekt. Godtgjørelse forutsetter at foreligger et skattemessig utbytte og at det er lovlig utdelt etter aksjelovens regler. Norsk aksjonær som mottar utbytte fra selskapet, må medta beløpet som skattepliktig inntekt, men vil automatisk få et korresponderende fradrag i utlignet skatt, tilsvarende skatten som faller på utbyttet. Godtgjørelsesmetoden innebærer følgelig p.t. at utbytte i realiteten er skattefritt på aksjonærens hånd. Det er innført nye regler for aksjeeiende selskaper. Disse reglene innebærer at inntekter og kostnader kan være skattefrie. Det bes om at norske aksjeselskaper som kjøper aksjer kontakter skatterådgiver for å få klarlagt dette nærmere. Skatteplikt for gevinst/ fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer Norske aksjonærer har skatteplikt/ fradragsrett for gevinst/ tap ved realisasjon av aksjer, uavhengig av hvor lang tid aksjene har vært eiet og uavhengig av det antall aksjer som er solgt. Gevinst er skattepliktig som alminnelig inntekt i realisasjonsåret, og tap er fradragsberettiget i alminnelig inntekt i realisasjonsåret. Skattesatsen for alminnelig inntekt er for tiden 28%. Gevinst og tap beregnes for hver aksje som differansen mellom det vederlag aksjonæren mottar (utgangsverdien) for aksjen og den justerte kostprisen (skattemessig inngangsverdi) for aksjen. Den justerte kostprisen fastsettes med utgangspunkt i den opprinnelige kostprisen på aksjen og justert opp eller ned i henhold til endringer i selskapets skattlagte kapital i løpet av det tidsrommet aksjonæren har vært eier av aksjen (såkalt RISK-justering hvor RISK er en forkortelse for Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital). RISK-beløpet for et enkelt år kan bli negativt hvis dette års utbytte overstiger årets netto skattepliktige inntekt etter fradrag for betalbar skatt. Også i disse regler er det foreslått endringer i ovennevnte statsbudsjett. Dersom en aksjonær kun realiserer noen av sine aksjer, gjelder et først inn/ først ut (FIFU)- prinsipp ved avgjørelse av hvilke aksjer som skal anses solgt. Det innebærer at de aksjer som er ervervet først, anses for å være realisert først, og det er inngangsverdien på disse aksjene som legges til grunn ved beskatningen. Ref.: Side 16 av 20

20 Kostnader som aksjonæren har hatt til megler eller lignende ved anskaffelsen og realisasjon av aksjen, kan føres til fradrag i aksjonærens alminnelige inntekt det år aksjen realiseres. Det er innført nye regler for aksjeeiende selskaper. Disse reglene innebærer at inntekter og kostnader kan være skattefrie. Det bes om at norske aksjeselskaper som kjøper aksjer kontakter skatterådgiver for å få klarlagt dette nærmere. Formuesskatt Norske aksjonærer som er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller dermed likestilt selskap, er fritatt for skatt på formue. For andre norske aksjonærer vil aksjene utgjøre en del av den skattepliktige formue både til stat og kommune. Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 65% av en beregnet likvidasjonsverdi den 1. januar i inntektsåret. Formue beskattes for tiden med en høyeste sats på 1,1% Skattemessige forhold for utenlandske aksjonærer Fremstillingen under dette punktet gjelder for aksjonærer som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende i utlandet. Utbytte Beskatningen i aksjonærenes hjemland vil bero på vedkommende lands interne rett, samt skatteavtalen med vedkommende land. Kildeskatt av utbytte til aksjonærer hjemmehørende i utlandet må påregnes i hht. til løpende gjeldende regler. Utenlandske aksjonærer som får trukket høyere kildeskatt enn det som følger av relevant skatteavtale, kan søke norske skattemyndigheter om refusjon av for mye trukket kildeskatt. Søknaden sendes til Skattedirektoratet. Dersom aksjene er tilknyttet virksomhet som drives gjennom fast driftssted i Norge, vil som regel utbytte være omfattet av den begrensede skatteplikten til Norge, og den utenlandske aksjonær vil i tilfelle ha rett til godtgjørelse på linje med de norske aksjonærene. Forvalterregistrerte aksjer skal undergis kildeskatt med 25% med mindre forvalteren har oppnådd forhåndsgodkjennelse fra Skattedirektoratet om at utbytte kan bli ilagt lavere kildeskatt. For å oppnå slik godkjennelse må forvalteren blant annet forplikte seg til, på anmodning, å innsende en oversikt til skattemyndighetene over alle reelle eiere som er omfattet av ordningen med redusert kildeskatt. Skatteplikt for gevinst/ fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer Utenlandske aksjonærer har ikke skatteplikt til Norge for aksjegevinst, eller fradragsrett for tap, med mindre aksjene er eiet som ledd i næringsdrift eller virksomhet i Norge. Det henvises til skatteavtalens bestemmelser i det enkelte tilfelle. Videre vil personer som tidligere har vært skattepliktige til Norge som innenlandsboende, være skattepliktige til Norge for aksjegevinster/ ha fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer, dersom aksjene realiseres innen fem år etter utløpet av det Ref.: Side 17 av 20

21 kalenderår da skatteplikt til Norge på grunnlag av bosettelse opphørte (Skatteplikten for personer bosatt i utlandet kan imidlertid være begrenset i skatteavtale med det land aksjonæren er bosatt i). Formuesbeskatning En utenlandsk aksjonær er ikke formuesskattepliktig til Norge, med mindre aksjene er eiet som ledd i næringsvirksomhet som er skattepliktig til Norge. 11. Risikofaktorer En investering i aksjer i SAS er forbundet med risiko. Den samlede risiko knyttet til investering i aksjer vil være sammensatt av markedsrisiko, som reflekterer generelle svingninger i verdipapirmarkedet og selskapsspesifikk risiko. SAS opererer i et marked der faktorer utenfor selskapets kontroll og påvirkning vil virke inn på selskapets stilling og utvikling. Nedenfor beskrives viktige risikofaktorer i forbindelse med en investering i SAS. En negativ utvikling på disse faktorene kan ha en ikke ubetydelig negativ effekt på SAS virksomhet, inntjening og økonomiske stilling og derigjennom ha en negativ effekt på en investering i aksjene i SAS. Risiko knytter seg også til SAS evne til å håndtere de ulike risikofaktorene som SAS er eksponert for. Risikofaktorene som nevnes i dette avsnittet dekker ikke det totale risikobildet knyttet til en investering i SAS, men gir et bilde av identifiserte risikofaktorer som antas å være viktige. Kjøpere / tegnere må selv vurdere andre risikofaktorer. Ressurstilgang Dersom man ikke raskt nok får vekst i medlemstilstrømming og handelsvolum. Kompetanseutvikling Dersom man ikke kontinuerlig klarer å utvikle og videreutvikle personellets kompetanse, representerer dette en fare for å henge etter i konkurranseforhold og dessuten en fare for å levere dårlige tekniske løsninger. Markedsrisiko SAS er selvsagt avhengig av utviklingen i markedet generelt, men kan med sitt kompetansefortrinn rundt paralellimport kunne være konkurransedyktige til enhver tid. Konkurranse Ref.: Side 18 av 20

22 Økende konkurranse vil kunne presse prissetting av varer og tjenester og resultere i lavere omsetning, men foreløpig er markedet preget av stor etterspørsel etter merkevarer til lavere priser. Teknisk risiko Det foreligger risiko knyttet til administrasjonens og personellets evne til å levere teknisk adekvate, funksjonelle og fungerende løsninger. 12. Ansvarsforhold 11.1 Selskapets styre Dette prospektet (Prospektet) er utarbeidet for å gi best mulig informasjon, rettet til utvalgte, navngitte personer / selskaper i forbindelse med invitasjon til kjøp av aksjer og tegning/ rettet emisjon uten fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer i SAS. Styret i SAS, samt Initiativtagerne til etableringen av SAS, erkjenner ansvar for informasjon i Prospektet, og bekrefter at Prospektet så langt man kjenner til er korrekt, fullstendig og i overensstemmelse med alle kjente faktiske forhold og at det så langt man kjenner til ikke er utelatt informasjon som kan endre Prospektets betydningsinnhold. Markedsutvikling og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Verken SAS eller Initiativtagerne er involvert i rettssaker, tvister eller andre forhold av betydning for vurderingen av SAS ut over det som er beskrevet i Prospektet. HØNEFOSS, NOVEMBER 2004 Erik Øveren Roy Kvamme Ref.: Side 19 av 20

23 Ref.: Side 20 av 20

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 Rettet emisjon ved utstedelse av minimum 727.272 aksjer (NOK 7.999.992) og maksimum 1.363.637 aksjer (NOK 15.000.007) med fortrinnsrett

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer