Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo"

Transkript

1 Ringerike tingrett Postboks Hønefoss Sak: SKJ-RING / SKJ-Ring Saksøker: Håkon Ole Waage, Storebø 5392 Storebø, med flere Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo Saksøker: Erik Øveren, Slyngveien15, 3515 Hønefoss, med flere. Prosessfullmektig: Advokat Torgils Skajaa, postboks 709, 4666 Kristiansand Saksøkt: Sjur Jørgen Øvrevik, Kalvetangveien 84 B, 3132 Husøysund, med flere. Jeg fremlegger som bevis: 1) Generalforsamlingsprotokoll av ) Prospekt av november 2004 for nedsalg av aksjer. Det fremgår: Av protokollen at forsamlingen besluttet at aksjene skal være fritt omsettelig. Av prospektets side 14, pkt. 6.3 at B-aksjene er fritt omsettelige. Prosesskrift i 2 eksemplarer til Ringerike tingrett. Tønsberg, den E-kopi: Sjur Øvrevik Advokatfirma Elden v/advokat Hassel Advokat Torgils Skajaa

2

3

4 Prospekt UROSMART AS Spredningssalg av aksjepost kombinert med emisjon i urosmart AS Ref.:

5 MEDDELELSE Dette prospektet baser seg på et tidligere informasjonmemorandum som ble utarbeidet ved en emisjon i selskapet. Informasjonsmemorandumet var da tenkt spredt til færre enn 50 personer. Emisjonen medførte blant annet enn del andrehåndssalg og salg av tegningsretter ved emisjonen som medførte at mer enn 50 personer har tilbudt eierskap i selskapets aksjer. Selskapets ledelse har senere blitt kjent med at en slik transaksjon kan medføre at det foreligger en prospektplikt for selskapet. Selskapet har derfor for å sikre seg mot at eventuelle innvendinger mot lovligheten kan reises besluttet å utarbeide dette prospektet. Selskapet har besluttet at når prospekt på den bakgrunn som gitt over blir utarbeidet, bør dette samtidig oppdateres slik at det også inneholder årsregnskap og proforma regnskap for Prospektet vil bli registrert i Foretaksregisteret. De tidligere strenge begrensninger som var pålagt informasjonen og spredningen av informasjonsmemorandumet gjelder derfor ikke for dette prospektet. De begrensninger som gjelder for publisering og videreformidling av dette prospektet utover gjeldende lovgivning fremgår av dette prospektet. Aksjene som tilbys for tegning har ikke blitt, og vil ikke bli, registrert i henhold til U.S Securities Act of Aksjer kan således ikke tilbys, tegnes eller leveres innenfor USA eller til U.S. persons. Restriksjoner gjelder også vedrørende tilbud og tegning av aksjer i Storbritannia, jfr. relevante bestemmelser i Financial Services Act 1986 og Companies Act Dette prospektet representerer ikke tilbud om å tegne eller kjøpe verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom dette prospektet. Dette prospektet representerer heller ikke tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir utført av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Ingen andre enn de som er beskrevet i prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger vedrørende nærværende prospekt eller om forhold omtalt i prospektet. Dersom noen allikevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Det oppfordres derfor om at de som mottar slik informasjon ignorerer slik informasjon og ser bort fra den. Eventuelle tvister vedrørende dette prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Prospektet anses ikke meldepliktig til Oslo Børs, men vil bli registrert i Foretaksregisteret. Ref.: Side 2 av 20

6 Innholdsfortegnelse 1.0 PRESENTASJON AV PROSJEKTET Side 1.0 DEFINISJONER FORRETNINGSIDÉ ORGANISERING SELSKAPSSTRUKTUR AKSJONÆRFORHOLD AKSJESALG / EMISJON RISIKO 6 2. BAKGRUNN FOR ETABLERING 8 3. VIRKSOMHETEN SELSKAPSSTRUKTUR FORMÅL OG STRATEGI BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETSOMRÅDER MARKEDSFOKUS KONKURRERENDE VIRKSOMHET KONKURRANSEFORTRINN PERSONELL BESKRIVELSE AV AKSJESALG OG EMISJON OVERSIKT FORMÅLET MED EMISJONEN NÅVÆRENDE AKSJEKAPITAL SALG AV AKSJER AKSJEKAPITALFORHØYELSE NOTERING OG AKSJEREGISTER TEGNINGSPERIODE OVERTEGNING TILDELING BETALING NYE AKSJER OMKOSTNINGER TILRETTELEGGER TILRETTELEGGERS ADRESSE M.V ORGANISASJON, STYRE OG LEDELSE ORGANISASJON STYRE REVISOR 16 Ref.: Side 3 av 20

7 SIDE 6. AKSJONÆRFORHOLD OG AKSJONÆRPOLITIKK AKSJEKAPITAL AKSJONÆRSTRUKTUR OMSETTELIGHET OG STEMMERETT AKSJONÆRPOLITIKK UTBYTTEPOLITIKK INFORMASJONSPOLITIKK MARKEDET GENERELT FINANSIELL INFORMASJON ÅPNINGSBALANSE FOR SAS BUDSJETTER SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING SKATTEMESSIGE FORHOLD FOR NORSKE AKSJONÆRER SKATTEMESSIGE FORHOLD FOR UTENLANDSKE AKSJONÆRER ANSVARSFORHOLD SELSKAPETS STYRE TILRETTELEGGER RISIKOFAKTORER VEDLEGG A. VEDTEKTER FOR SAS B. ÅPNINGSBALANSE FOR SAS C. INITIATIVTAGERNE D. RELEVANTE ARTIKLER I PRESSEN E. INFORMASJON OM XX F. TEGNINGSBLANKETT Ref.: Side 4 av 20

8 1. Presentasjon av prosjektet 1.0 Definisjoner Med mindre sammenhengen tilsier noe annet, skal de ord og begreper som her er definert ha følgende betydning i dette prospektet: SAS Initiativtagere MNOK NOK Prospektet urosmart AS Erik Øveren og Roy Kvamme Millioner norske kroner Norske kroner Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med emisjon og annenhåndssalg i SAS 1.1 Forretningsidé urosmart sin forretningsidé er basert på den stadig økende etterspørselen etter merkevarer i alle kategorier, til en lavere pris enn normalt i markedet. Initiativtagerne og deres nettverk har lang erfaring og kompetanse på dette felt og er i stand til å hente inn ytterligere kvalifisert bistand. Det er allerede gjort avtaler med et antall nøkkelpersoner. Som en konsekvens av etterspørselen i markedet og initiativtagernes kunnskap og posisjon i markedet, vil urosmart AS gjennom parallellimport av merkevarer starte nettbutikk.selskapet skal være medlemsbasert og det er kun medlemmene som oppnår rabatter Selskapet ønsker å tilby merkevarer til medlemmene gjennom internetthandel, katalogsalg og franchise butikker. 1.2 Organisering SAS vil bli organisert slik at både initiativtagerne og de øvrige ansatte skal arbeide med utvikling og drift av nettbutikk, fysiske butikker samt andre naturlige kanaler basert på relasjonsmarkedsføring (mlm). Initiativtagerne er Erik Øveren og Roy Kvamme som har henholdvis 20 og 10 års erfaring fra arbeide i IT-bransjen (Telenor/Geco/Tele2 m-fl.). Ref.: Side 5 av 20

9 Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Hønefoss, men det vurderes fortløpende om andre lokaliteter vil være mer egnet for selskapets hovedkontor. 1.3 Selskapsstruktur Det er etablert et selskap, urosmart AS ( SAS), som i tillegg vil gjøre mulige strategiske investeringer. I SAS (selskapet) kan ansatte eller nøkkelpersoner tildeles mindre eierandeler inntil disse s andeler utgjør totalt 5% av selskapet. Til sammen kan det gis opsjoner på inntil 20% aksjer i selskapet 1.4 Aksjonærforhold Det er en målsetting å skape en solid, lønnsom og langsiktig forretning som vil representere et konkurransedyktig investeringsalternativ for aksjonærene gjennom god avkastning på tegnet kapital, akspetabelt risikonivå samt regulær og relevant informasjon til aksjonærene. Det forhold at SAS allerede straks etter etableringen vil kunne levere produkter og tjenester og at det er underdekning i markedet på kompetanse, tilsier at det vil være mulig å gi aksjonærene avkastning på et tidlig tidspunkt. Selskapet har i kalenderåret 2004 gjort vesentlige organisasjonsmessige endringer blant annet knyttet til regnskapsfunksjonen. Selskapets ledelse er lite tilfreds med at regnskap for 2003 ikke ble ferdig før 1. juli 2004 slik som loven krever. De nødvendige tiltak er igangsatt for at selskapet både på denne måte og andre måter skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter. Det er i kalenderåret 2004 også lagt planer for at selskapet kan få et nytt morselskap som vil kunne tilrettelegge for omsetningsmuligheter og andre aktiviteter som er rettet mot selskapets internasjonale eiere og etter styrets mening kan muliggjøre en omsetning av aksjer blant selskapets aksjeeiere. 1.5 Aksjesalg / Emisjon Det har tidligere vært avholdt en emisjon i selskapet. I dag foregår ulike annenhåndssalg av aksjer. Dette prospektet er avgitt for at det skal utelukkes at pliktene i verdipapirhandelloven ovenfor kjøpere i annenhåndsmarkedet er Ref.: Side 6 av 20

10 omfattet. I dem tidligere emisjon var fordelingen mellom salg av en aksjepost i holdingsselskapet SAS fra initiativtagerne til investor og en rettet emisjon mot sistnevne slik: Aksjesalg fra eiere NOK Rettet emisjon mot kjøper NOK Totalt NOK Risiko Det kan identifiseres flere risikofaktorer både fra et konkurransemessig, strategisk, operasjonelt og finansielt synspunkt. Dersom én eller flere av disse faktorene skulle gjøre seg gjeldende, kan det ikke gis noen garanti for at de ikke kan ha en ikke ubetydelig ugunstig effekt på SAS virksomhet, resultater eller økonomiske stilling. Manglende evne til å håndtere slike forhold på en effektiv måte kan ha en betydelig ugunstig effekt på SAS driftsresultater eller økonomiske situasjon. For en nærmere oversikt over ulike risikofaktorer vises det til kapittel 13 Risikofaktorer. 2. Bakgrunn for etablering Initiativet til etableringen av selskapet urosmart AS har sitt utspring i følgende: Det enorme behovet for merkevarer til en lavere pris enn det normale prisnivået som regjerer dagens marked. Initiativtagernes egen kompetanse og fremtidige muligheter for etablering av nye innovative produkter og tjenester. Initiatitagernes kjennskap til relasjonsmarkedsføring Tilbuder til initiativtagerne om flere meget interessante produkter og tjenester via sitt store nettverk av bekjentskaper og partnere. Initiativtagernes ønske om å benytte sin lange erfaring og kunnskap i egen virksomhet. Muligheten til å kunne bygge opp et ledende selskap basert på salg av merkevarer med stor bredde, samt utvikling av innovative produkter basert på salg/distribusjon via mlm (nettverk) Solide medarbeidere kombinert med initiativtagernes over lang tid ervervede kunnskap om markedets behov vil gi SAS en helt spesiell mulighet til å nå interessante kunder, i tillegg til bruk av relasjonsmarkedsgøring (nettverk) for salg/distribusjon og markedsføring av produkter og tjenester. Ref.: Side 7 av 20

11 Riktig timing når det gjelder muligheten til å etablere og utvikle et slikt selskap i det norske markedet. 3. Virksomheten 3.1 Selskapsstruktur SAS formål vil foruten eierskapet av SAS være strategiske investeringer, eksempelvis oppkjøp av relatert viksomhet. Kapitaliseringen av SAS skal dessuten være slik at konsernet fremstår som tilstrekkelig solid til å kunne tiltrekke seg nye ansatte som i mange tilfeller vil komme fra økonomisk veletablerte miljøer. Aksjonærsammensetning urosmart AS: Aksjefordeling: NAVN ANTALL % Erik Øveren 27, aksjer 38,89 Roy Kvamme aksjer 38,89 Ans/np aksjer 2,02 Investorer aksjer 20,20 Totalt aksjer 100,00 Styret velges av generalforsamlingen og første styrevalget vil bli foretatt på den ordinære generalforsamlingen for Ved styrevalget vil alle A-aksjer kunne avgi stemmer. Ref.: Side 8 av 20

12 3.2 Formål og strategi Følgende er hentet fra forretningsplanen, utformet og utarbeidet av initiativtagerne: Selskapet er etablert for å styrke husholdningenes kjøpekraft ved å legge til rette handelskanaler med strekt reduserte priser. Våre mål er på bakgrunn av visjonen formulert som følgende: Vi skal drive et av de mest spenstige og profesjonelle selskaper basert på aktivt medlemskap. Vi skal være markedets beste medlemsbaserte konspt. Kundene skal oppleve profesjonell service og vi skal skape verdier i kundeforholdet - tilpasset ulike kundegruppers behov. Vi skal levere høy kvalitet på alle produkter og tjenester Økonomisk hovedmål for år 2003 er en omsetning på minimum 15 mill. kroner og med en lønnsomhetsmargin på nær 5%. Samtidig skal det være et sterkt fokus på videre utvikling av selskapets verdi. STRATEGI For å nå disse målene etablerer selskapet en strategi som tar sikte på å: Differensiere og forsterke kunderelasjonene Etablere og implementere relasjonsmarkedsføring (mlm) Etablere kostnadsbesparende innkjøpskanaler, bla. via egenimport (parelellimport) 3.3 Beskrivelse av virksomheten Virksomhetsområder SAS hovedvirksomhet vil være handel med merkevarer med to salgskanaler nettbutikk og fysiske butikker. Ref.: Side 9 av 20

13 Markedsfokus SAS markedsfokus er å skape økt konkurransekraft, kundelojalitet og inntjening for både selskapet og våre relasjonsmarkedsførere. Typiske samarbeidspartnere vil være: Selskaper som driver handel av daglige behovsprodukter Konkurrerende virksomhet SAS konkurrenter vil være selskaper av samme bransje, som konkurrerer innen de samme kundesegmenter (eks. SmartClub o.l.) Konkurransefortrinn SAS viktigste konkurransefortrinn vil være selskapets medarbeidere, nettverk og den kompetanse de besitter. samt et nært samarbeid med store overskuddsleverandører og god kjennskap til bl.a. paralellimport og handelskanaler Personell Fra initiativtagernes forretningsplan: SAS skal utvikles til en attraktiv arbeidsplass preget av kundefokus, lønnsomhetstenkning og kompetanse i handling. En satsning på medarbeiderne innebærer følgende: Arbeide for at selskapet i økende grad skal være en arbeidsplass som medarbeiderne ønsker å identifisere seg med og kan være stolte av Tilrettelegge for utviklingsmuligheter (kompetansehevende tiltak) Utarbeide belønningssystemer Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø Utvikle et felles verdigrunnlag, slik som ansvarlighet, pålitelighet og engasjement omsatt i handling Mål for medarbeiderne Kort sikt: 3 6 måneder Utarbeide kompetanseutviklingsplaner for SAS virksomhet. Lang sikt: 6 til 12 måneder eller mer Ref.: Side 10 av 20

14 o o o Ha implementert et felles belønningssystem, som understøtter selskapets langsiktige mål og som motiverer medarbeiderne til å utvikle egen kompetanse. Selskapet skal legge til rette for karriereutvikling Medarbeiderne skal utvikles til å holde et høyt servicenivå, slik at de fullt ut kan konsentrere seg om kunden. o Det skal tilrettelegges for effektive arbeidsprosesser og videreutvikling av organisasjonen innad i selskapet SAS vil øke bemanningen i takt med inntjening og volum. 4. Beskrivelse av aksjesalg og emisjon 4.1 Oversikt I ekstraordinær generalforsamling den ble det vedtatt å gjennomføre aksjekapitalforhøyelse i SAS. Transaksjonen er beskrevet i generalforsamlingsprotokollen som ligger vedlagt. 4.2 Formålet med emisjonen Ref.: Side 11 av 20

15 Emisjonen gjennomføres for å sikre SAS og dermed SAS en forsvarlig driftskapital og ikke minst for å ha en forsvarlig økonomisk basis for å kunne tiltrekke seg nye produkter/tjenester og for gi mulighet til å gjennomføre strategiske investeringer i form av investeringer/oppkjøp/fusjon. SAS har som strategisk målsetting å bli et ledende selskap i Skandinavia og Europa basert på handel av merkevarer og innovative produkter og tjenester 4.3 Nåværende aksjekapital SAS nåværende aksjekapital er NOK ,- fordelt på 70 mill. aksjer, hver pålydende NOK 0,00163 fullt innbetalt. 4.4 Salg av aksjer / aksjekapitalforhøyelse Initiativtagerne tilbyr salg av ca. 1,4 mill. B-aksjer i SAS, tilsvarende 2 % av SAS samlede aksjekapital for NOK ,- kontant. Samtidig har selskapets generalforsamling vedtatt en rettet emisjon mot kjøper på minimum NOK , maksimum NOK Forutsettes tegning av NOK , går NOK til forhøyelse av aksjekapitalen, mens NOK går til overkursfond. Tegning utover dette går i sin helhet til overkursfond. Aksjefordeling etter aksjekapitalforhøyelse: NAVN ANTALL % Erik Øveren 27, aksjer 38,89 Roy Kvamme aksjer 38,89 Ans/np aksjer 2,02 Investorer aksjer 20,20 Totalt aksjer 100,00 Hele kapittelet skrives om når info er mottat 4.5 Notering og aksjeregister Aksjene i SAS er ikke notert på noen børs eller registrert i VPS. 4.6 Tegningsperiode Tegningsperioden er fra og med til og med Overtegning Ved overtegning har SAS styre rett til å avrunde, stryke eller redusere enhver tegning. Det vises forøvrig til punkt vedr. Tildeling nedenfor. Ref.: Side 12 av 20

16 4.8 Tildeling Tegnerne vil bli underrettet om tildelingen av aksjer i emisjonen tidligst mulig. Styret har rett til å redusere eller å stryke enhver bestilling. 4.9 Betaling Betaling av de aksjer som erverves fra initiativtagerne skjer umiddelbart. Betaling av nye aksjer innen den Alle betalinger skjer til konto nummer Innbetalte beløp skal kunne disponeres av selskapet før de er registrert i Foretaksregisteret. Dersom aksjer ikke betales til rett tid, forbeholdes retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte aksjene for tegners regning og risiko. Dersom dette påfører selgerne eller SAS tap, vil tegneren bli holdt erstatningspliktig Nye aksjer De nye aksjene som utstedes i forbindelse med emisjonen vil være utbytteberettiget fra og med regnskapsåret 2004 og forøvrig likestilt med de øvrige aksjer i enhver henseende fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er reistrert i Foretaksregisteret. Det er ikke adgang til å overdra de nye aksjene før de er fullt innbetalt Annenhåndssalg Selskapet har tilrettelagt et system hvor nye medlemmer skal tildeles aksjer ved at disse erverves fra eksisterende aksjeeiere. Vilkårene for disse annenhåndssalgene er: [skriver du inn Petter] 5. Organisasjon, styre og ledelse 5.1 Organisasjon Selskapsledelsen i SAS består av følgende personer: Daglig ledelse: Erik Øveren Ledelse salg/nettverk: Roy Kvamme Ledelse opplæring (mlm): Arve Gulbrandsen Ref.: Side 13 av 20

17 5.2 Styre De ovennevnte vil i hovedsak lede selskapet på faglige og markedsmessige plan. Øvrig kommersiell og praktisk administrasjon av selskapet vil bli profesjonelt utført av ansatte og innleide konsulenter. Selskapets styre består av Erik Øveren som styreformann og Roy Kvamme som styremedlem. 5.3 Revisor Revisor for SAS er Alfa Revisjon AS. 6. Aksjonærforhold og aksjonærpolitikk 6.1 Aksjekapital Etter aksjekapitalforhøyelsen forutsettes selskapets aksjekapital å være MNOK x,0 fordelt på aksjer pålydende NOK x,- fullt innbetalt. Se vedtektene 6.2 Aksjonærstruktur skissert i p Omsettelighet og stemmerett B-Aksjene i SAS er fritt omsettelige. Hver A-aksje har én stemme i SAS generalforsamling. Se vedtektene 6.4 Aksjonærpolitikk SAS aksjonærpolitikk har som målsetting å maksimere aksjonærenes verdi over tid. Avkastningen bestemmes av utbyttet og utviklingen i aksjens verdi Utbyttepolitikk Ref.: Side 14 av 20

18 Det er SAS policy å utbetale løpende utbytte når bedriften går med overskudd. Veksten i utbytte pr. aksje bør reflektere den langsiktige vekst i fortjeneste pr. aksje samt veksten i selskapets egenkapital. Ved fastsettelsen av utbytte må det bl.a. tas hensyn til foreliggende investeringsplaner og bedriftens finansielle stilling. Det er initiativtagernes oppfatning at utbyttet over tid bør utgjøre i størrelsesorden 60% av årsoverskuddet etter skatt Informasjonspolitikk Det legges vekt på en korrekt og åpen informasjon til aksjonærene. Selskapet bedriver et kontinuerlig program for å bedre slik informasjon og sikre at tilleggsinformasjon utover aksjelovgivningens minimumskrav gis. 8. Finansiell informasjon Se vedlagt årsregnskap for selskapet. 9. Budsjetter Budsjett er ikke inntatt da dette prospektet er sendt etter at regnskapet er avsluttet. Det endelige årsregnskapet for 2003 er vedlagt. 10. Skattemessige forhold 10.1 Innledning I det følgende gis en oversikt over de viktigste norske skatteregler av betydning for aksjonærer som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende i Norge og for aksjonærer bosatt/ hjemmehørende i utlandet i forbindelse med erverv, eierskap og realisasjon av aksjer. Det er ikke ment å være en uttømmende framstilling av alle skatteforhold som kan tenkes å være relevante, og fremstillingen er begrenset til forhold som er underlagt norsk rett dersom annet ikke klart fremgår. Oversikten er basert på gjeldende rett i kraft på datoen for utarbeidelse av Prospektet. Etterfølgende endringer i lov, forskrift eller retts-/ forvaltningspraksis vil kunne påvirke de skattemessige konsekvenser. Kjøpere av aksjer bør kontakte egen skatterådgiver for en avklaring av skattemessige konsekvenser i lys av egne forhold Skattemessige forhold for norske aksjonærer Ref.: Side 15 av 20

19 Fremstillingen under dette punktet gjelder for aksjonærer som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende i Norge. Utbytte Utbytte er i utgangspunktet skattepliktig som inntekt av kapital, og inngår i alminnelig inntekt hos mottaker. Selskapet har også betalt skatt av sin alminnelige inntekt. Selskapet har imidlertid ikke fradragsrett i sin alminnelige inntekt for utdeling av utbytte. Når et norsk selskap deler ut et overskudd som utbytte, skattlegges i realiteten utbytte to ganger. For å unngå denne dobbeltbeskatningen er det overfor norske aksjonærer innført en godtgjørelsesmetode. Skattesatsen for godtgjørelsen er p.t. den samme som skattesatsen for alminnelig inntekt. Godtgjørelse forutsetter at foreligger et skattemessig utbytte og at det er lovlig utdelt etter aksjelovens regler. Norsk aksjonær som mottar utbytte fra selskapet, må medta beløpet som skattepliktig inntekt, men vil automatisk få et korresponderende fradrag i utlignet skatt, tilsvarende skatten som faller på utbyttet. Godtgjørelsesmetoden innebærer følgelig p.t. at utbytte i realiteten er skattefritt på aksjonærens hånd. Det er innført nye regler for aksjeeiende selskaper. Disse reglene innebærer at inntekter og kostnader kan være skattefrie. Det bes om at norske aksjeselskaper som kjøper aksjer kontakter skatterådgiver for å få klarlagt dette nærmere. Skatteplikt for gevinst/ fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer Norske aksjonærer har skatteplikt/ fradragsrett for gevinst/ tap ved realisasjon av aksjer, uavhengig av hvor lang tid aksjene har vært eiet og uavhengig av det antall aksjer som er solgt. Gevinst er skattepliktig som alminnelig inntekt i realisasjonsåret, og tap er fradragsberettiget i alminnelig inntekt i realisasjonsåret. Skattesatsen for alminnelig inntekt er for tiden 28%. Gevinst og tap beregnes for hver aksje som differansen mellom det vederlag aksjonæren mottar (utgangsverdien) for aksjen og den justerte kostprisen (skattemessig inngangsverdi) for aksjen. Den justerte kostprisen fastsettes med utgangspunkt i den opprinnelige kostprisen på aksjen og justert opp eller ned i henhold til endringer i selskapets skattlagte kapital i løpet av det tidsrommet aksjonæren har vært eier av aksjen (såkalt RISK-justering hvor RISK er en forkortelse for Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital). RISK-beløpet for et enkelt år kan bli negativt hvis dette års utbytte overstiger årets netto skattepliktige inntekt etter fradrag for betalbar skatt. Også i disse regler er det foreslått endringer i ovennevnte statsbudsjett. Dersom en aksjonær kun realiserer noen av sine aksjer, gjelder et først inn/ først ut (FIFU)- prinsipp ved avgjørelse av hvilke aksjer som skal anses solgt. Det innebærer at de aksjer som er ervervet først, anses for å være realisert først, og det er inngangsverdien på disse aksjene som legges til grunn ved beskatningen. Ref.: Side 16 av 20

20 Kostnader som aksjonæren har hatt til megler eller lignende ved anskaffelsen og realisasjon av aksjen, kan føres til fradrag i aksjonærens alminnelige inntekt det år aksjen realiseres. Det er innført nye regler for aksjeeiende selskaper. Disse reglene innebærer at inntekter og kostnader kan være skattefrie. Det bes om at norske aksjeselskaper som kjøper aksjer kontakter skatterådgiver for å få klarlagt dette nærmere. Formuesskatt Norske aksjonærer som er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller dermed likestilt selskap, er fritatt for skatt på formue. For andre norske aksjonærer vil aksjene utgjøre en del av den skattepliktige formue både til stat og kommune. Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 65% av en beregnet likvidasjonsverdi den 1. januar i inntektsåret. Formue beskattes for tiden med en høyeste sats på 1,1% Skattemessige forhold for utenlandske aksjonærer Fremstillingen under dette punktet gjelder for aksjonærer som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende i utlandet. Utbytte Beskatningen i aksjonærenes hjemland vil bero på vedkommende lands interne rett, samt skatteavtalen med vedkommende land. Kildeskatt av utbytte til aksjonærer hjemmehørende i utlandet må påregnes i hht. til løpende gjeldende regler. Utenlandske aksjonærer som får trukket høyere kildeskatt enn det som følger av relevant skatteavtale, kan søke norske skattemyndigheter om refusjon av for mye trukket kildeskatt. Søknaden sendes til Skattedirektoratet. Dersom aksjene er tilknyttet virksomhet som drives gjennom fast driftssted i Norge, vil som regel utbytte være omfattet av den begrensede skatteplikten til Norge, og den utenlandske aksjonær vil i tilfelle ha rett til godtgjørelse på linje med de norske aksjonærene. Forvalterregistrerte aksjer skal undergis kildeskatt med 25% med mindre forvalteren har oppnådd forhåndsgodkjennelse fra Skattedirektoratet om at utbytte kan bli ilagt lavere kildeskatt. For å oppnå slik godkjennelse må forvalteren blant annet forplikte seg til, på anmodning, å innsende en oversikt til skattemyndighetene over alle reelle eiere som er omfattet av ordningen med redusert kildeskatt. Skatteplikt for gevinst/ fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer Utenlandske aksjonærer har ikke skatteplikt til Norge for aksjegevinst, eller fradragsrett for tap, med mindre aksjene er eiet som ledd i næringsdrift eller virksomhet i Norge. Det henvises til skatteavtalens bestemmelser i det enkelte tilfelle. Videre vil personer som tidligere har vært skattepliktige til Norge som innenlandsboende, være skattepliktige til Norge for aksjegevinster/ ha fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer, dersom aksjene realiseres innen fem år etter utløpet av det Ref.: Side 17 av 20

21 kalenderår da skatteplikt til Norge på grunnlag av bosettelse opphørte (Skatteplikten for personer bosatt i utlandet kan imidlertid være begrenset i skatteavtale med det land aksjonæren er bosatt i). Formuesbeskatning En utenlandsk aksjonær er ikke formuesskattepliktig til Norge, med mindre aksjene er eiet som ledd i næringsvirksomhet som er skattepliktig til Norge. 11. Risikofaktorer En investering i aksjer i SAS er forbundet med risiko. Den samlede risiko knyttet til investering i aksjer vil være sammensatt av markedsrisiko, som reflekterer generelle svingninger i verdipapirmarkedet og selskapsspesifikk risiko. SAS opererer i et marked der faktorer utenfor selskapets kontroll og påvirkning vil virke inn på selskapets stilling og utvikling. Nedenfor beskrives viktige risikofaktorer i forbindelse med en investering i SAS. En negativ utvikling på disse faktorene kan ha en ikke ubetydelig negativ effekt på SAS virksomhet, inntjening og økonomiske stilling og derigjennom ha en negativ effekt på en investering i aksjene i SAS. Risiko knytter seg også til SAS evne til å håndtere de ulike risikofaktorene som SAS er eksponert for. Risikofaktorene som nevnes i dette avsnittet dekker ikke det totale risikobildet knyttet til en investering i SAS, men gir et bilde av identifiserte risikofaktorer som antas å være viktige. Kjøpere / tegnere må selv vurdere andre risikofaktorer. Ressurstilgang Dersom man ikke raskt nok får vekst i medlemstilstrømming og handelsvolum. Kompetanseutvikling Dersom man ikke kontinuerlig klarer å utvikle og videreutvikle personellets kompetanse, representerer dette en fare for å henge etter i konkurranseforhold og dessuten en fare for å levere dårlige tekniske løsninger. Markedsrisiko SAS er selvsagt avhengig av utviklingen i markedet generelt, men kan med sitt kompetansefortrinn rundt paralellimport kunne være konkurransedyktige til enhver tid. Konkurranse Ref.: Side 18 av 20

22 Økende konkurranse vil kunne presse prissetting av varer og tjenester og resultere i lavere omsetning, men foreløpig er markedet preget av stor etterspørsel etter merkevarer til lavere priser. Teknisk risiko Det foreligger risiko knyttet til administrasjonens og personellets evne til å levere teknisk adekvate, funksjonelle og fungerende løsninger. 12. Ansvarsforhold 11.1 Selskapets styre Dette prospektet (Prospektet) er utarbeidet for å gi best mulig informasjon, rettet til utvalgte, navngitte personer / selskaper i forbindelse med invitasjon til kjøp av aksjer og tegning/ rettet emisjon uten fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer i SAS. Styret i SAS, samt Initiativtagerne til etableringen av SAS, erkjenner ansvar for informasjon i Prospektet, og bekrefter at Prospektet så langt man kjenner til er korrekt, fullstendig og i overensstemmelse med alle kjente faktiske forhold og at det så langt man kjenner til ikke er utelatt informasjon som kan endre Prospektets betydningsinnhold. Markedsutvikling og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Verken SAS eller Initiativtagerne er involvert i rettssaker, tvister eller andre forhold av betydning for vurderingen av SAS ut over det som er beskrevet i Prospektet. HØNEFOSS, NOVEMBER 2004 Erik Øveren Roy Kvamme Ref.: Side 19 av 20

23 Ref.: Side 20 av 20

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett

Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett Advokat TORGILS SKAJAA MNA Østre Strandgt. 1 postboks 709 4666 Kristiansand telefon 48 13 65 14 telefaks 94 77 38 44 e-post: tosk@aslink.no mva 975 641 546 Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 Sandvika

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4. TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter lov om verdipapirhandel kapittel 4 fremsatt av Schibsted ASA Tilbudspris: NOK 234,33 pr. Stavanger Aftenblad-aksje

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer