Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning /10 Fylkestinget /10 Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommune går inn som eier i et felles interkommunalt selskap for fylkeskommunene med formål å utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 2. Vestfold fylkeskommune godkjenner den foreslåtte selskapsavtalen for det nye selskapet. 3. Det velges ett medlem til representantskapet fra Vestfold fylkeskommune. 4. Vestfold fylkeskommune vil delta i det videre arbeidet med å iverksette et forprosjekt der det blir utarbeidet en plan for anskaffelse, implementering og kostnadsfordeling av et felles skoleadministrativt system Tønsberg Egil Johansen fylkesrådmann Øyvind Sørensen direktør Vedlegg: Forslag til selskapsavtale for Vigo IKS. Rapport fra Datatilsynet Notat fra juridisk avdeling Nordland fylkeskommune

2 Innledning Fylkeskommunene har i mange år hatt et samarbeid om inntak og fagopplæring (Vigo) som har vært ledet av Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU). FFU har oppnevnt et eget styre for Vigo bestående av en fylkesutdanningssjef fra hver opplæringsregion og en representant for samarbeidsforumet for ITsjefer. Etter hvert har Vigo også kommet til å omfatte flere områder, for eksempel voksenopplæring. Styret har hatt ansvaret for den daglige driften av Vigo, herunder tre delvis frikjøpte medarbeidere fra fylkeskommunene. Virksomheten har vært finansiert gjennom årlige tilskudd fra fylkeskommunene fastsatt av FFU. Driftsleder har hatt kontor i lokalene til Telemark fylkeskommune, som også har ivaretatt regnskapsførselen. Omsetningen på Vigo totalt har de siste åra ligget på i overkant av 18 mill kroner. Dette samarbeidet mellom de 19 fylkeskommunene har ikke vært tilstrekkelig formalisert til at styret kunne ivareta de funksjonene en har som databehandler og avtalepart. Dette ble tydeliggjort gjennom et tilsyn som Datatilsynet hadde med Vigo våren I tillegg til samarbeidet om Vigo har fylkesutdanningssjefene det siste året utredet et mulig framtidig samarbeid om et skoleadministrative systeme (SAS). Et felles SAS for alle fylkeskommunale skoler vil medføre de samme utfordringene i forhold til databehandleransvar og økonomiske avtaler som for Vigo. På denne bakgrunnen fremmes det nå forslag om å opprette et felles interkommunalt selskap (IKS) til å ivareta både ansvaret for Vigo og for et framtidig felles SAS. En har i saken konkludert med at et IKS er en bedre løsning enn et AS eller et interkommunalt samarbeid (IS). Saksutredning Det fylkeskommunale samarbeidet om Vigo Formålet Formålet med å opprette et selskap/samarbeid er å formalisere driften av Vigo. Det er viktig å ivareta driften av lovpålagte oppgaver på en mest mulig rasjonell måte samt å ivareta funksjonen som behandlingsansvarlig i forhold til vår felles database Vigo sentralbasen. Et selskap/samarbeid skal også være bindeleddet mellom leverandører og fylkeskommunene. Hva består «Vigo-familien» av Fylkeskommunenes felles IT-system Vigo består i dag av en rekke databaser og applikasjoner. Databaser Vigo består av 19 lokale databaser (én i hvert fylke) og én sentral database som i dag er etablert hos IST Norge. Applikasjoner Vigo opplæring er i dag hovedapplikasjonen der mesteparten av arbeidet med den enkelte elev foregår. Her ligger inntaksmotoren som hjerte i Vigo og administrasjonsmodulen for fagopplæring i arbeidslivet. Vigo web er en webapplikasjon som brukes for søkning og svar for i alt rundt søkere/brukere årlig. Denne modulen ivaretar også søkning til fagskolen og de voksne søkerne. Vigo skole er en rådgiver- og administrasjonsmodul som gir oversikter og statistikk på skole- og elevnivå. Vigo bedrift er en web applikasjon til formidling av lærlinger, kontroll av lærlingtilskudd, produksjon av elektronisk lærekontrakt med mer. Vigo kodeverksbasen er basen for administrasjon og kontroll av kodeverket som brukes i videregående skole. Basen kommuniserer med andre IT verktøy innen videregående opplæring. 2

3 Hvorfor må vi ha et felles fylkeskommunalt inntaks- og rapporteringssystem Det er flere grunner til å ha et felles system på nasjonalt nivå for alle fylkeskommunene. Både skoleelever og lærlinger skifter oftere bostedsfylke enn tidligere. Det søkes også mer på tvers av fylkesgrensene enn før. Et felles søkesystem til videregående opplæring gjør at søkeren lett kan skaffe seg oversikt over de ulike opplæringstilbudene man har nasjonalt. Fylkeskommunene skaffer seg gjennom et felles system også bedre kvalitet på elev og lærlingedata, noe som kommer den enkelte til gode. Systemet sikrer også bedre kontroll når det gjelder avhending av elev og lærlingdata til det offentlige Norge. Hvorfor må dette samarbeidet formaliseres Datatilsynet slår fast at Vigo er slik organisert i dag at verken styret eller driftsorganisasjonen kan sies å ha partsevne og derfor heller ikke er i stand til å være behandlingsansvarlig for de data som ligger i den sentrale databasen. For Datatilsynet framstår det da slik at fylkeskommunene er solidarisk ansvarlige for den behandling som blir utført i den sentrale Vigo-databasen. Fylkesrådmannen er enig i at styret i Vigo i dag ikke har den formelle myndighet som behandlingsansvarlig. Det er uhensiktsmessig at fylkeskommunene hefter solidarisk for de dataene som ligger i sentralbasen. En viser i den forbindelsen til vedlagte notat fra juridisk sjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Notatet oppsummerer at en må ha en juridisk konstruksjon som - sikrer alle deltakere innsyn, kontroll og styring med Vigo - sikrer en operativ effektiv styringsstruktur - sikrer at Vigo selv kan ha partsretter mv - sikrer fylkeskommunene et godt og tjenlig administrativt verktøy gjennom et selskap som også kan overlates forvaltningsoppgaver på vegne av fylkeskommunene. I notatet vektlegges at en bør velge en organisasjonsform som i størst mulig grad er regulert i lov og forskriftsverk slik at en kan holde orden på fylkekommunenes rettigheter og plikter på et avtalemessig minimum. Det vil være en nødvendighet at en ny Vigo-organisasjon kan inngå avtaler, ha partsrettigheter i alle relasjoner herunder gjøre forvaltningsoppgaver særlig i forhold til databehandling, ta opp lån, være eier av rettigheter og andre formuesposisjoner m.v. På denne bakgrunn konkluderes det i notatet med at Vigo bør organiseres som et interkommunalt selskap (IKS). Et interkommunalt samarbeid (IS) vil også kunne ivareta rollen som behandlingsansvarlig. Hvis en velger denne organisasjonsformen, vil en ved etableringen måtte utarbeide særskilte vedtekter for det aktuelle IS-et i og med at slikt ikke følger av loven. Da må en overskue en rekke mulige utviklingsløp for aktiviteten og sørge for å vedtektsfeste disse, samtidig som en må beskrive myndigheten til et styre for IS-et i vedtektene/vedtaket i den enkelte fylkeskommune. Dette synes å åpne for flere styringsmessige uklarheter enn et IKS, noe som lett kan føre til misforståelser og være grunnlag for konflikter når et samarbeid har så mange deltakere som i dette tilfellet. Organisering av et interkommunalt selskap Interkommunale selskaper organiseres etter Lov om interkommunale selskaper, av nr 06. Kopi av lovteksten følger vedlagt. Lovens struktur er at selskapets øverste organ er representantskapet. Hver av deltakerne skal være representert med minst ett medlem/varamedlem. Gjennom representantskapet utøver eierne, dvs. de 19 fylkeskommunene medregnet Oslo, eiermyndighet på samme måte som situasjonen ville vært i et A/S. Representantskapets oppgaver fremgår av IKS lovens 7, jfr. 10 for valg av styre og 28 vedr. valg av revisor. Representantskapets oppgaver er i hovedsak beskrevet slik i loven: Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. 3

4 Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers vil høre under styret, jf. 13, må godkjennes av representantskapet. Slik bestemmelse kan bare gjøres gjeldende overfor en tredjeperson når bestemmelsen er registrert i foretaksregisteret, eller når tredjepersonen kjente eller burde kjent bestemmelsen. Ingen medlemmer av representantskapet kan inneha styreverv eller være daglig leder. Man er dermed sikret, på same måte som i et A/S, at ulike personer har ulike oppgaver. Representantskapet skal vedta budsjetter, fastlegge strategier mv. og samtidig føre tilsyn med at de rammer som er lagt økonomiske som strategiske blir fulgt opp av styret. I forhold til de tilsynsoppgavene som naturlig ligger til et eierforum, vil representantskapet være bistått av revisor en revisor representantskapet velger. Dersom representantskapet ønsker det, står representantskapet eksempelvis fritt i et IKS til å velge en fylkesrevisor eller et privat revisjonsselskap som revisor for selskapet. Det er fylkestingene selv som velger sine medlemmer til representantskapet. Som nevnt ovenfor velger representantskapet styret. Styret for sin del er ansvarlig overfor representantskapet. Representantskapet kan når som helst foreta utskifting av medlemmer til styret. Styret, med mindre annet er bestemt, tilsetter daglig leder og fører tilsyn med denne. Litt om representantskap og styret roller/oppgaver/kompetanse Målet med denne utredningen er å sikre at en fremtidig organisering av Vigo ivaretar både behovet for eiernes styring og kontroll med eiernes behov for effektiv og sikker daglig drift av Vigo. Ved å velge en modell som både har et eierforum (her i form av et representantskap) og et driftsstyre og med de sperrer som sikrer at roller og personer ikke blandes fra representantskap til styre/daglig leder og mellom styrerolle og daglig leder - er de ansvars-, styrings- og kontrollhensyn man har, fullt ut ivaretatt. Når den strukturen som her er skissert, skal fylles med personer, er det hensiktsmessig å gjøre en vurdering av hvilken kompetanse det vil kunne bli behov for i henholdsvis representantskapet og styret. Representantskapet Som redegjort for ovenfor, er representantskapets oppgaver i all hovedsak av overordnet art budsjett, regnskap, strategi mv. Av denne grunn vil det normalt være behov for 2 årlige faste møter i representantskapet ett for å legge/vedta planer inkl. budsjett og ett for i hovedsak å vurdere året som gikk i form av årsmelding/regnskap m.v. I tillegg kommer selvsagt øvrige eventuelle saker som følger av vedtekten eller som styret ønsker behandlet i representantskapet. Styret Styrets oppgaver er av driftsmessig art. Av hensyn til effektiv drift og effektive beslutningsprosesser bør et styre være på minimum 3 maksimum 5 medlemmer. Her vil det være behov for ulik kompetanse, eksempelvis skolefaglig, IT-faglig, økonomisk, juridisk mv. I tillegg vil styret fra tid til annen åpenbart ha behov for å drøfte utfordringer i tilknytning til driftsoppgavene med samtlige fylkeskommuner. I denne forbindelse bør en bruke fylkesutdanningssjefskollegiet som et konsultativt organ for styret et organ som gjerne innkalles etter behov, men som minst møter styret 2 ganger årlig, dvs. før styret avgir saker til behandling i representantskapet vår og høst. Forslag til selskapsavtale Vedlagt følger forslag til selskapsavtale for Vigo IKS. Skoleadministrative systemer (SAS) Med skoleadministrative systemer menes datasystemer som skolene bruker for å administrere m.a. - elevdata, som danner grunnlag for vitnemål - lærerdata som danner grunnlag for arbeidsplaner 4

5 - fagdata som viser hvordan fagene er fordelt på elever og lærere - eksamensdata. Systemene kan også ha andre funksjoner som administrasjon av f. eks. voksenopplæring. Alle videregående skoler benytter i dag et slikt system, og grunnbehovene er de samme uavhengig av skoletype og skolestørrelse. Situasjonen i dag I dag har hvert fylke sin egen avtale med leverandør av skoleadministrativt system. Det er tre systemer i bruk SATS, Extens og TP. TP brukes bare av Nordland fylkeskommune, mens de to andre fordeler seg noenlunde likt mellom de andre fylkeskommunene. Både SATS og Extens eies av samme leverandør IST. Ingen av de eksisterende systemene tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet. De er lite brukervennlige og tidkrevende og bygger på en foreldet teknisk plattform. Det er derfor nødvendig for alle fylkeskommuner i nærmeste framtid å anskaffe nye systemer. Det forhold at det eksisterer en tilnærmet monopolsituasjon i markedet med én leverandør og 18 kunder, gjør det rimelig å anta at at fylkeskommunene vil ha økonomisk gevinst ved å gå sammen om en slik anskaffelse. Disse vurderingene gjorde at fylkesutdanningssjefene i 2008 satte ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere om det er hensiktsmessig å samordne en slik anskaffelse. Konklusjonen var at det burde utredes nærmere, og fylkesutdanningssjefene engasjerte derfor Ernst & Young til å gjøre en forstudie med formål å - kartlegge om det finnes evne og vilje til å standardisere prosesser på tvers av geografi - indikere kvantitative og kvalitative fordeler ved å gjennomføre en standardisering/effektivisering av skoleadministrative prosesser/systemer - vurdere samordning av skoleadministrative prosesser i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring - vurdere om det skal anskaffes hyllevare eller utvikles et nytt system - vurdere økonomisk modell for utvikling/drift - vurdere hensiktsmessig driftsmodell, dvs ulike driftsmodeller (eie/leie) og organisering av drift - utarbeide en kravspesifikasjon som lett kan benyttes i en videre anskaffelse Forstudien Forstudien gav følgende funn: - forvaltnings- og driftskostnadene for den enkelte fylkeskommune med SAS er høye - dagens SAS er basert på umoderne teknologi - skoleadministrative oppgaver er i dag preget av mye manuelt arbeid - integrasjonen mellom SAS og andre systemer er i dag manuell og det gis store muligheter for automatisering/effektivisering - sensitiv informasjon blir ikke håndtert tilfredsstillende - kontroller som sikrer at data er lagt korrekt inn i systemene, er ikke tilfredsstillende - lite brukervennlige systemer Dette betyr at skoleledere og andre administrativt ansatte bruker uforholdsmessig mye tid på å administrere data og at de dataene som kommer ut og danner grunnlag for f. eks. nasjonal og fylkeskommunal gjennomføringsstatistikk, er unøyaktige. Hvorfor felles SAS Konklusjonene ovenfor innebærer at alle fylkeskommunene i løpet av kort tid må anskaffe nytt SAS. Selv om dagens leverandør IST har varslet at de planlegger å lansere en ny SAS-løsning i løpet av 2012, er det fylkesrådmannens (basert på råd fra Ernst & Young og flere juridiske rådgivere i fylkeskommunene) vurdering at endringene er så store at alle fylkeskommunene, i henhold til lov om offentlige anskaffelser, må starte en anbudsprosess for å kunne ta i bruk den nye løsningen. Det er derfor ikke noe alternativ å forlenge de avtalene en i dag har med IST. 5

6 Fylkesutdanningssjefene gjennomgikk forstudien på møte den 17. august der konklusjonen var at en ønsket å få laget en felles kravspesifikasjon for et nytt SAS. En har da tre alternativer: - fylkeskommunene legger denne kravspesifikasjonen til grunn anskaffelse hver for seg - fylkeskommunene går sammen om å anskaffe en felles hyllevareløsning - fylkeskommunene utvikler i fellesskap et nytt SAS fra bunnen av Valg av alternativ Styret for Vigo og fylkesutdanningssjefene (FFU) anbefaler at en går videre med en felles hyllevareløsning. Begrunnelsen er at - det er størst gevinstpotensiale ved en slik løsning (frigjøring av tid, reduksjon av driftsutgifter og forbedring av datakvalitet) - de skoleadministrative prosessene er like uavhengig av skoletype og geografi - markedskartleggingen sannsynliggjør at det vil være reell konkurranse om en ny hyllevareleveranse - anskaffelseskostnadene blir høye om hver fylkeskommune skal operere for seg selv - lisens-, forvaltnings- og driftskostnadene blir høyere fordi fylkeskommunene ikke får utnyttet en samlet forhandlingskraft - redusert datakvalitet og informasjonssikkerhet på grunn av flere databaser og grensesnitt Videre arbeid Neste fase i arbeidet vil være å iverksette et forprosjekt der det blir utarbeidet en detaljert plan for anskaffelsen av og implementeringen av et nytt SAS. Det viktigste med forprosjektet blir å detaljere kravspesifikasjonen og forankre den i alle 19 fylkeskommuner. Forprosjektet er estimert til å koste ca 3.5 mill. eller kr per fylke. Kostnaden kan eventuelt fordeles etter antall elever i fylkene. I og med at Oslo kommune er deltaker i dette samarbeidet, forutsetter en at et nytt felles SAS vil være anvendelig i hele grunnopplæringen. Det er ytret ønske fra flere kommuner om å være med i utviklingen av et felles skoleadministrativt system for hele grunnopplæringen. Styret for Vigo er av den oppfatning at det etter hvert vil være aktuelt å involvere flere kommuner, men at en i første omgang bør begrense samarbeidet til de 19 fylkeskommunene. For selve anskaffelsesprosessen har styret for Vigo vært i kontakt med Innkjøpssamarbeidet for Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) som har sagt seg villig til å være med og administrere denne. BTV er også med i prosessen som Vigo har igangsatt for å finne ny leverandør av utvikling og drift av Vigo når avtalen med nåværende leverandør går ut ved nyttår. Det antas at 2011 vil gå med til disse prosessene, slik at et nytt felles SAS tidligst kan tas i bruk i løpet av Forvaltningsansvaret for SAS Ettersom et felles SAS for alle fylkeskommunene vil innebære noe av det samme ansvaret som forvaltningen av Vigo, vil det være nødvendig å ha et felles organ som ivaretar dette. Det databehandleransvaret som Datatilsynet påviser for Vigo sentralbase og som er foranledningen til forslaget om å opprette et fylkeskommunalt IKS, vil være det samme for en felles SAS-løsning. Det er derfor naturlig å legge dette ansvaret til det foreslåtte interkommunale selskapet. Det er derfor innarbeidet i formålet for selskapet slik det kommer til uttrykk i 3 i de foreslåtte vedtektene. Fylkesrådmannens bemerkninger Omfanget av virksomheten i Vigo gjør det nødvendig å formalisere samarbeidet mellom fylkeskommunene. Etter fylkesrådmannens vurdering gjøres dette best gjennom å opprette et felles interkommunalt selskap der alle de 19 fylkeskommunene er deltakere. Det er videre under utredning å 6

7 gå til anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) for alle de 19 fylkeskommunene. Vedtektene for det nye selskapet er slik utformet at de åpner for at selskapet kan ha driftsansvaret for et nytt felles SAS. 7

8 Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms/Romssa fylkkasuohkan, Vest-Agder, Vestfold, Østfold og Oslo om Vigo IKS. 1 Selskapet Vigo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. Selskapet har følgende deltakere: Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms/Romssa fylkkasuohkan, Vest-Agder, Vestfold, Østfold og Oslo fylkeskommuner. 2 Administrasjon Vigo IKS har sin administrativ koordinerende enhet lokalisert til Telemark fylkeskommune. 3 Formål og ansvarsområde Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntakssystem Vigo og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 4 Eierandel, innskuddsplikt og fordeling av kostnader De 19 deltakerne har hver en eierandel på 1/19 i selskapet. Hver deltaker er ansvarlig for 1/19 av selskapets samlede gjeld. Hver av deltakerne skal årlig betale inn et beløp etter forslag fra representantskapet og vedtak i fylkestinget under egen budsjettpost med forfall pr. 15. januar hvert år, til dekning av selskapets felleskostnader herunder hva som anses av dette å gjelde drifts- og utviklingsformål Første innbetaling finner sted når selskapet er etablert, likevel slik at det i selskapets 1. år innbetales et forholdsmessig beløpe tilsvarende det antall måneder som gjenstår av oppstartsåret. Beløpet indeksreguleres årlig etter statsbudsjettets deflator for kommunal virksomhet; første gang med virkning fra Deltakerne skal i tillegg betale for spesifikke tjenester levert av selskapet når disse ikke er forutsatt dekket i selskapets ordinære drift eller av tilskudd fra annen ekstern finansieringskilde. Det inngås egen avtale om dette. 8

9 Det etableres egen avtale med Telemark fylkeskommune eller andre om eventuelt kjøp av merkantile/administrative støttefunksjoner slik som regnskap, arkivtjenester m.v. dersom man ikke velger å løse dette i egen regi. Utgiftene inngår i selskapets driftsbudsjett. 5 Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant med personlig varamedlem fra hver deltaker. Representantskapet velger styremedlemmer, styrets leder, styrets nestleder og revisor. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne. Representantskapet vedtar satser og reglement for møtegodtgjørelse til medlemmer av representantskap og styre. 6 Representantskapets møter Ordinært representantskapsmøte skal holdes første halvår innen 1. mai, og i andre halvår innen 15. oktober. Ordinært representantskapsmøte første halvår skal behandle: Årsberetning og årsregnskap Valg/suppleringsvalg til styret Overordnede mål og retningslinjer for driften Andre saker som er forberedt ved innkallingen Ordinært representantskapsmøte andre halvår skal behandle: Årsbudsjett og økonomiplan (fire år) Eventuelle låneopptak innarbeidet i årsbudsjettet Andre saker som er forberedt ved innkallingen Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Representantskapet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med mindre samtlige 19 deltakere deltar på representantskapsmøtet og samtlige samtykker til at annen/andre saker tas opp til behandling. Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapets møter. Styrets nestleder og øvrige faste medlemmer har møte- og talerett. Selskapets revisor har rett til å delta med talerett i representantskapets møte under behandling av årsmelding og regnskap. Representantskapets møter skal som hovedregel være åpne. 7 Styret Styret i selskapet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmene har en funksjonstid på to år, likevel slik at ved førstegangs valg gis 3 av styremedlemmene en funksjonstid på 3 år. Ved valget må sikres en at alle opplæringsregioner er representert i styret. Tilsynet med den daglige ledelse av selskapet tilligger styret. I denne forbindelse skal styret treffe avgjørelser i alle saker som ikke tilligger Representantskapet eller som faller inn under daglig leders 9

10 oppgaver etter loven. Styret skal m.a. videre sørge for at selskapets regnskaper blir ført i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning/forskrifter for kommunale regnskap, samt at selskapets finansforvaltning er betryggende. Styret skal bl.a. utarbeide og legge frem for Representantskapet til behandling: Rammer for strategi (er) herunder utarbeide selskapets overordnede strategiplan og eventuelle delplaner. Forslag til økonomiplan og årlige budsjetter. Årsregnskap samt en rapport om siste års aktiviteter i selskapet. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Driften skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet. Styret har videre ansvar for å følge opp de investeringer som vedtas av representantskapet. Styret ansetter daglig leder. Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjett. Styret kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett. Styret skal legge til rette for at det utarbeides kvartalsvise regnskapsrapporter. Styret har ikke myndighet til selv å oppta lån. Eventuelt opptak av lån avgjøres av representantskapet. 8 Styrets konsultative organ Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) er styrets konsultative organ. Styret kan, før de treffer endelig avgjørelse, legge saker frem for drøfting i FFU. Saker som styret skal forberede, men der avgjørelsesmyndigheten er lagt til representantskapet, skal legges frem for kollegiet til høring. Kollegiets høringsuttalelse skal følge saken frem til representantskapet. 9 Daglig leder Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og har ansvaret for at arbeidet utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret så ofte som situasjonen tilsier det, og som styret for øvrig måtte bestemme. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Daglig leder kan tilsette i stillinger som er opprettet av styret. Vedkommende kan inngå avtaler om anskaffelse av varer og tjenester i samsvar med vedtatt budsjett. 10 Personvern og offentleglova Det interkommunale selskap skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler for å ivareta personvernet. 10

11 Det interkommunale selskapet skal følge offentleglova. 11 Låneopptak og garantistillelse Selskapet kan ta opp lån. Låneopptak må være godkjent av representantskapet i forbindelse med fastsettelse av selskapets budsjett. Høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak er 5 mill kroner." Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 12 Arbeidsgivertilknytning Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund. 13 Pensjonsordning Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 14 Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten som er vedtatt av representantskapet. 15 Endring av selskapsavtalen Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette. 16 Uttreden Den enkelte deltaker kan fire år etter stiftelsen tre ut av selskapet. Slik uttreden skal være varslet ett år på forhånd, jfr. for øvrig lov om IKS 30. Ved uttreden vil det ikke bli utbetalt utløsningssum. 17 Tvister Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting. 18 Ikrafttredelse Denne selskapsavtalen trer i kraft fra dens vedtakstidspunkt. 19 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Kopi av de respektive fylkestings behandlinger av selskapsavtalen er samlet i vedlegg 1 til denne avtale. Avtalen undertegnes i 20 eksemplarer, hvorav hver av deltakerne beholder ett og ett eksemplar beholdes i selskapets arkiv. 11

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

OPPRETTING AV ET FELLES INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) FOR Å IVARETA DRIFT AV VIGO OG EVENTUELT SAMARBEID OM SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEMER

OPPRETTING AV ET FELLES INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) FOR Å IVARETA DRIFT AV VIGO OG EVENTUELT SAMARBEID OM SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEMER Saknr. 10/6471-2 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes OPPRETTING AV ET FELLES INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) FOR Å IVARETA DRIFT AV VIGO OG EVENTUELT SAMARBEID OM SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEMER Fylkesrådets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS 1 Selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS er

Detaljer

BEVILGNING AV MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM

BEVILGNING AV MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM Saknr. 12/2447-2 Ark.nr. Saksbehandler: Egil Nilsen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. 2. Hedmark fylkeskommune vil delta i det videre samarbeidet mellom

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Agenda Anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) Bakgrunn Forstudie Gjennomført arbeid Funn Analyserte alternativer Anbefaling Veien videre

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

IKT Indre Namdal IKS

IKT Indre Namdal IKS Selskapsavtale for IKT Indre Namdal IKS 1 Navn IKT Indre Namdal IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet har følgende

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Kjell A Kristiansen Innledning EVA-senteret gir hvert år råd og arrangerer kurs for svært mange

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer