Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til å levere inn endelig tilbud"

Transkript

1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: Saksnr: 2012/11

2 Innhold Side 1 Innledning Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Lovverk og anskaffelsesform Oppdragsgiver Avtalen Tidsplan for konkurransen Konkurransedokumentets oppbygning Gjennomføring av anbudsfasen Om anbudsfasen Tildelingskriterier Evaluering av tilbud Vurdering av forbehold mot kontraktsvilkårene Tildeling av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Administrative vilkår og bestemmelser Utforming av endelig tilbud Taushetsplikt Vedståelsesfrist Oppdatering av konkurransegrunnlaget Tilleggsopplysninger og spørsmål Kostnader og eiendomsforhold i anbudsfasen Underleverandører VEDLEGG Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 1

3 1 Innledning 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Vigo IKS («Vigo IKS» eller «Oppdragsgiver») henviser til prekvalifiseringsgrunnlaget «Invitasjon til kvalifisering i forbindelse med tilbudskonkurranse i konkurransepreget dialog» som ble publisert på Doffin 2. november 2012 (kunngjørings-id: NOV186919), samt TED, og til «Invitasjon til deltakelse i dialogfasene i forbindelse med tilbudskonkurranse i konkurransepreget dialog» som ble utstedt 20. desember Dette er en invitasjon til å levere inn et endelig tilbud om leveranse, vedlikehold og drift av et felles skoleadministrativt system («SAS») for alle fylkeskommunene i Norge inkludert Oslo kommune («fylkeskommunene»). Dialogfasen er ved denne invitasjonen avsluttet. Invitasjonen beskriver nærmere hvordan anbudsfasen skal gjennomføres. 1.2 Lovverk og anskaffelsesform Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlig anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 («offanskl») og Forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 («FOA»). Konkurransen gjennomføres som en konkurransepreget dialog med kvalifisering i henhold til FOA 4-2 c jf Selve konkurransen gjennomføres i fire faser: 1. Kvalifisering leverandører (gjennomført) 2. Gjennomføring av dialog med leverandørene (3-5) som anses kvalifisert (gjennomført) 3. Avslutning av dialog og innlevering av endelig tilbud (denne fasen) 4. Avslutning av konkurransen 1.3 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for anskaffelsen er Vigo IKS. Det vises til prekvalifiseringsgrunnlaget. 1.4 Avtalen Oppdragsgiver skal inngå en avtale med én leverandør om anskaffelse av en felles løsning for skoleadministrasjon og felles arbeidsprosesser i alle fylkeskommuner. SAS skal leveres som en Software as a Service-tjeneste («SaaS-tjeneste») slik at den er tilgjengelig for Oppdragsgiver. Avtalen består av fem deler og skal dekke leverandørens tilpasning, etablering, tilgjengeliggjøring, vedlikehold og drift av SAS: Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 2

4 Del Avtale Omfang Del I Rammeavtalen med bilag Overordnede bestemmelser for/hovedtrekk ved leveransen Del II SSA-T med bilag Etablering og tilgjengeliggjøring av SaaS-tjenesten Del III SSA-V med bilag Tilrådighetsstillelse, vedlikehold og drift av SaaS-tjenesten Del IV SSA-B med bilag Foranalyser Del V SSA-O med bilag Etablering av lokale integrasjoner, konvertering og opplæring Rammeavtalen vil ha en varighet på 4 år + opsjon på forlengelse på inntil 2 år. Dette innebærer at det vil kunne gjøres avrop under rammeavtalen i inntil 6 år dersom opsjonen utøves. SaaS-avtalen vil kunne løpe så lenge det er forretningsmessig forsvarlig. Det skal inngås en vedlikeholdsavtale med Oppdragsgiver som omfatter de fylkeskommuner som til enhver tid har tatt i bruk SaaS-tjenesten, jf. SSA-V med endringsbilag. Vedlikeholdsavtalen skal ha en varighet på 8 år med automatisk forlengelse 1 år av gangen med mindre noen av partene sier opp avtalen. Oppdragsgiver vil gjøre et avrop på foranalyse, samt etablering og tilgjengeliggjøring av SaaStjenesten ved inngåelse av kontrakt. Kunden har begrensede budsjettmidler tilgjengelig i Derfor må Leverandøren ta høyde for at Kundens utbetalinger i 2014 er begrenset til 20 MNOK. 1.5 Tidsplan for konkurransen Tabellen under viser anskaffelsens tidsplan. Felt markert i grått indikerer hvilke faser som er gjennomført. Fase Dato Aktivitet Invitasjon Kunngjøring, inkludert beskrivende dokumenter (jf. vedlegg 3-11), om kvalifisering til deltakelse i konkurransepreget dialog om nytt felles skoleadministrativt system. Publiseres i Doffin og TED Tilbudskonferanse Frist for leverandørene til å stille spørsmål til kunngjøringen og tilhørende dokumenter kl 10:00 Innlevering av søknad om å bli kvalifisert som leverandør Desember Evaluering av søknader til kvalifiseringen Invitasjon til dialogfasen sendes ut til kvalifiserte leverandører Klagefrist for prekvalifiseringen Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 3

5 Fase Dato Aktivitet Dialog Fellesmøte med kvalifiserte leverandører. Leverandørspesifikke tilbyderkonferanser. Frist for innlevering av initielt løsningsforslag og innspill til Oppdragsgivers beskrivende dokumenter (prosessbeskrivelser og foreløpige kravspesifikasjoner) som skal legges til grunn i dialogen Planlagt oppstart av dialogfase Anbud kl 10: kl 10: kl 10:00 Avslutning av dialogfase Invitasjon til å levere inn endelig tilbud med frist for levering Frist innlevering av endelig tilbud Eventuell presentasjon av tilbud og tilbudt løsning Kunngjøring av valgt leverandør Klagefrist for tildeling av kontrakt Inngåelse av kontrakt Leverandører som leverer endelig tilbud innen fastsatt tidsfrist deltar i endelig konkurranse om leveranse, vedlikehold og drift av et felles skoleadministrativt system. Mottatte tilbud vil kunne bli gjenstand for avklaringer, presiseringer og tilpassinger innenfor de rammene som følger av FOA 2-9, 2. ledd. Den valgte leverandør kan bli bedt om å presisere visse aspekter ved tilbudet eller bekrefte forpliktelser som er gitt i tilbudet før endelig kontrakt inngås, jf. FOA 20-9, 4. ledd. Det tas forbehold om endringer av fremdriftsplanen. Eventuell endring vil bli meddelt skriftlig til leverandørene som har deltatt i dialogen. 1.6 Konkurransedokumentets oppbygning Invitasjonen (dette dokumentet) inneholder en beskrivelse av: Gjennomføring av anbudsfasen Administrative vilkår og bestemmelser Vedlegg Vedleggene inkluderer følgende dokumenter: Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 4

6 Del I Del II Del III Del IV Del V Rammeavtale med bilag SSA-T med bilag SSA-V med bilag SSA-B med bilag SSA-O med bilag Vedleggene inneholder en nærmere beskrivelse av bilagene. 2 Gjennomføring av anbudsfasen 2.1 Om anbudsfasen Utsendelse av denne invitasjon til å levere inn endelig tilbud markerer starten på anbudsfasen. Invitasjonen inneholder oppdatert og endelig versjon av de beskrivende dokumentene (endelig versjon av kravspesifikasjon), kontraktsgrunnlag som skal benyttes i anskaffelsen og andre relevante krav til gjennomføringen av anskaffelsen. Etter innlevering av endelig tilbud er det ikke tillatt å føre dialog eller på annen måte forhandle om kommersielle eller andre vilkårsmessige forhold rundt anskaffelsen. Dog er det adgang for Oppdragsgiver til å avklare forhold ved tilbudet, presisere uklare elementer, bekrefte forpliktelser og lignende, jf. FOA 20-9, 4. ledd. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å be om å få en presentasjon av tilbudet herunder en demonstrasjon av den tilbudte løsning etter at tilbudene er foreløpig vurdert. Demonstrasjonen har til hensikt å gi Oppdragsgiver et best mulig grunnlag for å finne det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det vil ikke bli gitt noen kompensasjon for leverandørens utgifter ved en slik demonstrasjon. Under fremvisningen vil det ikke være tillatt å forhandle tilbudet. Det vil altså ikke være anledning til å øke eller redusere den tilbudte prisen eller å tilby tilleggsytelser eller ta ut ytelser som er inkludert i det opprinnelige tilbudet. Mottatte tilbud vil bli evaluert og rangert i henhold til tildelingskriteriene på bakgrunn av dokumentasjonen i tilbudet og opplysninger som kommer frem under demonstrasjonen dersom slik demonstrasjon finner sted. 2.2 Tildelingskriterier Kontrakt vil tildeles til leverandør som har inngitt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på oppsatte tildelingskriterier med tilhørende vekting i henhold til tabellen nedenfor. Hvert tildelingskriterium har underkriterier som tilbudene vil bli vurdert opp mot. Tildelingskriterier Vekting Grunnlag for evaluering Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 5

7 Tildelingskriterier Vekting Grunnlag for evaluering Pris 40 % Totalprisen vil beregnes etter følgende formel: Totalsum for Etableringspris + totalsum for SaaS-tjenestepris * 10. Det antas at løsningen vil ha en levetid på minst 10 år. Totalsummene hentes fra prisbilagene i henholdsvis SSA-T og SSA-V. Angitte timepriser vil bli brukt til å estimere et tillegg til etableringsprisen og SaaS-tjenesteprisen. Dette inkluderer en pris for etablering av lokale integrasjoner og konvertering. Pris på opplæring vil komme i tillegg. Her vil dimensjoneringsgrunnlaget og angitte priser på opplæring legges til grunn for prisen. Nærmere om hvordan dette beregnes er redegjort for nedenfor. Leverandørens gjennomføringsevne, -tid og -plan Løsningens egenskaper teknisk og funksjonelt Kvalitet på drift, support og vedlikehold 25 % Kvalitet på gjennomføringsplan og metodikk Forventet kvalitet på løsningen vurdert ut fra kompetanse på personell som skal utføre oppdraget Gjennomføringstid Tilfredsstillelse av myndighetskrav, måloppnåelse og løsningens videreutvikling De to øverste punktene vil bli tillagt størst vekt 20 % Kvalitet på leverandørens løsning for understøttelse av Use Case og aktiviteter, inkludert Leverandørens helhetlige tilfredsstillelse av kravspesifikasjon Kvalitet på leverandørens tekniske løsning 15 % Kvalitet på leverandørens tilfredsstillelse av krav relatert til drift, support og vedlikehold Beregning av tildelingskriteriet pris vil bli kalkulert som følger: + Totalsum for etableringen av SaaS-tjenesten («total etableringspris» fra punkt 2.2 i T Bilag 7) => [Sum] + Totalsum for årlig SaaS-tjenestepris («totalpris» fra pkt. 2.2 i V Bilag 7) * 10 => [Sum] + Totalsum for opplæring (fra O Bilag 5) * 19 => [Sum] + Totalsum for anslåtte timer for lokale integrasjoner og konvertering => [Sum] + Totalsum for anslåtte timer for rådgivning under SSA-V => [Sum] Totalpris for anskaffelsen => [Totalsum] Angitte timepriser vil bli brukt på følgende måte for å beregne en pris på en antatt kostnad for etablering av lokale integrasjoner og konvertering, samt rådgivning under SSA-V: Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 6

8 Priskategori Timepris NOK langvarig (>3 mnd) Timepris NOK kortvarig (<3 mnd) Eksempel uttak SSA-O Vekting Sum NOK per konsulent Prosjektleder % Senior prosjektleder % Rådgiver % Seniorrådgiver % Teknisk arkitekt/ansvarlig % Senior systemutvikler % Systemutvikler % Funksjonell fagspesialist % Testansvarlig/-leder % Testressurs % Kursinstruktør % Timeprisene i tabellen er brukt for å illustrere et eksempel. Timeprisen som brukes i evalueringen er gjennomsnittet av timeprisen for et langvarig og kortvarig oppdrag. Timefordelingen per konsulent er lik, men enkelte konsulenter vektes høyere enn andre slik tabellen viser. Vektingen vil være den samme for SSA-O og SSA-V. Tabellen viser den vektingen som vil bli brukt i evalueringen. Antall timer som legges til grunn for SSA-O er timer. For SSA-V vil 2000 timer per år over en 10-års periode legges til grunn. Oppdragsgiver understreker at angitte timer er grove anslag som kun brukes til evaluering av pris. 2.3 Evaluering av tilbud Mottatte tilbud vil bli evaluert ut fra tildelingskriteriene angitt i punkt 2.2. Tilbudene vil bli evaluert ved hjelp av et poengbasert system med en poengskala fra 0 til 10, hvor 10 er best og 0 er dårligst. Det tilbudet som er vurdert å være best innenfor hvert kriterium og underkriterium vil få 10 poeng. De øvrige tilbudene scores forholdsmessig lavere basert på den relative forskjellen til det beste tilbudet. Flere leverandører kan få samme poengsum inkludert 10, dersom tilbudene er like gode eller det ikke er mulig å skille mellom tilbudene. Totalscore vil være summen av score for hvert enkelt tildelingskriterium. Tilbudet med høyest poengsum vil bli rangert som nummer en, det med nest høyest score som nummer to osv. 2.4 Vurdering av forbehold mot kontraktsvilkårene Dersom leverandøren velger å ta forbehold mot noen av kontraktsvilkårene, skal forbeholdene sammen med prismessige konsekvenser klart og entydig presiseres i T Bilag 8 og/eller V Bilag 8 i leverandørens tilbud. Avvik skal beskrives slik at Oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandøren. Oppdragsgiver vil vurdere omfang og konsekvens av eventuelle forbehold mot kontraktsvilkårene, samt eventuelle forutsetninger og krav fra leverandøren. De prismessige konsekvensene vil vurderes under kriteriet «pris» dersom forholdet antas å ha økonomisk betydning og er mulig å prise, eventuelt under de øvrige tildelingskriteriene hvis de antas å ha betydning for disse. Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 7

9 Vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, vil medføre avvisning, jf. FOA (1) d. Ved vurderingen av hvorvidt et forbehold må anses vesentlig vil Oppdragsgiver foreta en konkret helhetsvurdering av forbeholdets betydning for Oppdragsgiver og konkurransesituasjonen. Forbehold som overfører risiko til Oppdragsgiver eller forrykker konkurransesituasjonen vil som hovedregel måtte anses som vesentlige. Dette omfatter også eventuelle forbehold mot Oppdragsgivers endringskatalog til SSA-T Bilag 8 og SSA-V Bilag Tildeling av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli varslet skriftlig til alle leverandører som har deltatt i konkurransen samtidig, med en begrunnelse for valget inklusive karensperiode og klagefrist for beslutningen. 3 Administrative vilkår og bestemmelser 3.1 Utforming av endelig tilbud Innlevering av endelig tilbud Tilbudet skal sendes per post til, eller leveres personlig eller ved bud, til resepsjonen i Ernst & Young i Oslo. Adresse for personlig/bud leveranse: Navn: Adresse: Vigo IKS v/ernst & Young, Max Österlund Oslo Atrium Dronning Eufemias gate OSLO Tilbudet skal legges i nøytral lukket konvolutt/pakke og tydelig merkes med: "Endelig tilbud nytt skoleadministrativt system, saksnr. 2012/11. Åpnes kun av adressat Tilbudet skal leveres i ett (1) eksemplar på papir innsatt i ringperm, systematisert med eget skilleark for de ulike kapitlene som fremgår av tabellen i kapittel Dersom flere permer benyttes, skal hver perm merkes med leverandørs navn, permnummer og saksnummer. Tilbudet skal være datert og signert av person med fullmakt til å forplikte selskapet. Av miljø- og lagringshensyn henstilles det om at det i størst mulig grad leveres tosidig dokumentasjon. Det bes om at ark ikke stiftes sammen. I tillegg skal det leveres ett (1) eksemplar av tilbudet elektronisk på minnepenn. Formater på elektronisk versjon fremkommer av tabellen i kapittel Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 8

10 Alle bilagsdokumenter skal leveres komplett besvart og i sin opprinnelige struktur. Dette av hensyn til så vel evaluering som utforming av endelig kontrakt. Ved avvik mellom skriftlig og elektronisk versjon vil skriftlig versjon være gjeldende. Leverandør bes også levere sladdet kopi av tilbudet, jf. kapittel Sladdet kopi bes levert i elektronisk versjon. Tilbudet skal ikke inneholde brosjyrer eller annet kommersielt materiale dersom dette ikke har nødvendig sammenheng med tilbudsbesvarelsen. Tilbudet skal være levert senest innen angitt tilbudsfrist. Leverandør må selv ta høyde for eventuelle forsinkelser ved postutsending. Tilbud mottatt etter innleveringsfrist vil bli avvist Spørsmål til konkurransen Anskaffelsens kontaktperson er Max Österlund. Alle henvendelser skal skje skriftlig ved å sende epost til Språk All kommunikasjon inkludert tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Norsk skal også benyttes ved gjennomføringen av kontrakten Utfyllelse av bilag Leverandøren skal dokumentere tilbudet i bilagene til de ulike avtalene listet opp i punkt 1.6. SSA-T Bilag 2b-2d skal besvares både tabellarisk og utfyllende. Tilsvarende gjelder for SSA-V Bilag 2a-2b. Dokument for tabellarisk besvarelse: I dette bilaget skal leverandøren besvare alle kravene tabellarisk. Besvarelsen gjøres ved avkrysning i de aktuelle kolonnene. I kolonnen «Eventuell kommentar» legges det inn korte kommentarer. Besvarelsen gjøres i egne Excel-ark. Dokument for utfyllende beskrivelse: I dette bilaget skal leverandøren gi sine utfyllende beskrivelser på de kravene hvor det kreves. Beskrivelsen gis i egne Word-dokumenter. Bilagene 4-8 i samtlige avtaler skal utfylles direkte i disse dokumentene på angitte plasser. Alle steder hvor leverandøren skal utfylle er markert med [..] og gul farge. Leverandøren skal erstatte tekst markert i gult med egen tekst. Alle krav anses som akseptert med mindre Leverandøren eksplisitt har angitt i besvarelsen at et gitt krav ikke aksepteres. Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 9

11 Leverandørens tilbud skal i størst mulig grad dokumenteres i angitte bilag. Dersom bilagsmalene ikke egner seg i det enkelte tilfelle, kan leverandøren benytte egne vedlegg. Leverandøren må i så fall henvise tydelig til vedlegget, og det skal tydelig fremkomme hvilke kravnummer vedlegget dekker. Leverandørens løsningsspesifikasjon av Use Case kan suppleres med videodemonstrasjon/- animasjon. Eventuelle videofiler som legges ved må tydelig merkes med Use Casets navn Disposisjon og innhold Endelig tilbud skal leveres i A4-format. Tabellen nedenfor gir detaljert informasjon om hvilken dokumentasjon som skal inngå i tilbudet. Tilbudet skal nummereres og struktureres i henhold til strukturen i tabellen. Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 10

12 Inndeling Papirversjon Beskrivelse Elektronisk versjon Kapittel 1 Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal være datert Det skal tydelig fremgå hvem som er tilbyder med navn, org.nr, adresse, telefon og epostadresse. Tilbudets vedståelsesfrist skal bekreftes Navn og kontaktdetaljer for hvem som er ansvarlig for tilbudet hos leverandøren skal oppgis Kapittel 2 T Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon og besvarte kravtabeller knyttet til generelle, funksjonelle og tekniske krav. Kapittel 3 T Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav. Kapittel 4 T Bilag 5 Testing og godkjenning, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav Kapittel 5 T Bilag 6 Administrative bestemmelser, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav Kapittel 6 T Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav <Leverandørs navn> Tilbudsbrev.pdf For hvert enkelt bilag: <Leverandørs navn> T Bilag <X> <Bilagsnavn>.pdf format: Word og Excel. Evt. videofil (Use Case): <Leverandørs navn> T Bilag 2c2 <UC nr>.wmv/mov <Leverandørs navn> T Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan.pdf format: Word evt. supplert med Excel eller MS Project. <Leverandørs navn> T Bilag 5 Testing og godkjenning.pdf <Leverandørs navn> T Bilag 6 Administrative bestemmelser.pdf <Leverandørs navn> T Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser.pdf Kapittel 7 T Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten. <Leverandørs navn> T Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf Kapittel 8 V Bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon og besvarte kravtabeller For hvert enkelt bilag: <Leverandørs navn> V Bilag <X> <Bilagsnavn>.pdf Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 11

13 Inndeling Papirversjon Beskrivelse Elektronisk versjon format: Word og Excel. Kapittel 9 V Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav <Leverandørs navn> V Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag.pdf Kapittel 10 V Bilag 6 Kapittel 11 V Bilag 7 Administrative bestemmelser, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav Samlet pris og prisbestemmelser, samt leverandørens besvarelse av relaterte krav <Leverandørs navn> V Bilag 6 Administrative bestemmelser.pdf <Leverandørs navn> V Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser.pdf Kapittel 12 V Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten <Leverandørs navn> V Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf Kapittel 13 B Bilag 5 Endringer i den generelle avtaleteksten <Leverandørs navn> B Bilag 5 Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf Kapittel 14 O Bilag 2 Leverandørens spesifikasjon av oppdraget knyttet til konvertering, lokale integrasjoner og opplæring <Leverandørs navn> O Bilag 2 Leverandørens spesifikasjon av Oppdraget.pdf Kapittel 15 O Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten <Leverandørs navn> O Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf Kapittel 16 Forpliktelses- Signert forpliktelseserklæring <Leverandørs navn> erklæring Forpliktelseserklæring.pdf Offentlighet I henhold til «Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet», vil anskaffelsesprotokollen og innkomne tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandør er valgt. Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 12

14 Deretter er tilbudet offentlig tilgjengelig. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er informasjon om personlige forhold, og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold. Leverandør bes derfor om å legge ved en sladdet versjon av tilbudet. Ved eventuell begjæring om innsyn, vil Oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at Oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet Endring og tilbakekall av tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som nytt tilbud og skal utformes i samsvar med de krav til tilbudet som er angitt i punkt Åpning av tilbud Det vil ikke bli holdt offentlig åpning av tilbudene Retur av tilbud Oppdragsgiver kommer ikke til å returnere tilbudene som blir innlevert Avvisning Eventuelle spørsmål om avisning av tilbudene vil bli vurdert i samsvar med FOA og Det presiseres at vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene medfører avvisningsplikt, jf. FOA (1) bokstav d. Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen eller konkurransegrunnlaget medfører avvisningsplikt, jf. FOA (1) bokstav e. Oppdragsgiver presiserer i den forbindelse av eventuelle avvik fra krav i kravspesifikasjonen som er angitt med «Høy» prioritet ikke uten videre leder til avvisning. Eventuelle avvik fra krav med «Høy» prioritet vil bli vurdert enkeltvis og samlet, sett opp mot avvikenes betydning for Oppdragsgiver og det behov som søkes dekket i anskaffelsen. Videre har Oppdragsgiver adgang til å avvise tilbud som inneholder forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende som medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til øvrige tilbud, jf. FOA (2) bokstav b. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert, men forskriftsmessig arkivert eller destruert. Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 13

15 3.2 Taushetsplikt Leverandør og leverandørens ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som fremkommer av invitasjon, dialog og innlevering av tilbud og som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 3-6, jf. forvaltningsloven Vedståelsesfrist Vedståelsesfrist for endelig tilbud er kl Oppdatering av konkurransegrunnlaget Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av denne invitasjonen til å levere inn endelig tilbud med vedlegg vil formidles til alle leverandørene som deltar i konkurransen. Spørsmål og svar fra leverandørene vil bli anonymisert og formidlet per epost. 3.5 Tilleggsopplysninger og spørsmål Dersom Leverandør finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det bes om tilleggsopplysninger skriftlig hos Oppdragsgivers kontaktperson. Dersom det oppdages feil, mangler, uklarheter i invitasjonen eller svar på spørsmål, bes det om at dette formidles skriftlig til Oppdragsgivers kontaktperson. Alle henvendelser skal være skriftlig og «Saksnr. 2012/11 - <emne>» skal fremkomme i emnefeltet, og sendes til Oppdragsgivers kontaktperson per e-post Spørsmålene vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli distribuert til leverandørene. Frist for spørsmål og svar er Kostnader og eiendomsforhold i anbudsfasen Enhver kostnad som leverandørene pådrar seg i forbindelse med konkurransen og eventuell kontraktsinngåelse dekkes av den enkelte leverandør. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, tester eller lignende. Anbudsdokumentene med alle bilag er Vigo IKS sin eiendom. 3.7 Underleverandører Det skal inngås kontrakt med én ansvarlig hovedleverandør for hele leveransen. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandører. Det er adgang til å benytte underleverandører for å understøtte enkelte deler av leveransen. Leverandør skal oppgi de konkrete delene av leveransen som skal understøttes av underleverandør(er). Dersom leverandør benytter underleverandører, herunder også for områder leverandøren selv er kvalifisert for, skal det sammen med tilbudet fremlegges en forpliktelseserklæring fra underleverandør som viser at leverandøren reelt sett vil disponere over underleverandørens ressurser som skal benyttes for de konkrete angitte delene av Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 14

16 leveransen. Forpliktelseserklæringen må fremlegges samtidig med tilbudet i henhold til tilbudsfristen , jf. vedlegg del VI. Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 15

17 4 VEDLEGG Del I II III IV Beskrivelse av dokument Rammeavtalen med bilag: R Bilag 1: Avropsdokument R Bilag 2: Pris og prisbestemmelser R Bilag 3: Endringer etter rammeavtaleinngåelsen Statens standardavtaler for IT-anskaffelser, Tilpasningsavtalen med bilag: T Bilag 1: Anskaffelsens formål T Bilag 1a: Generelle krav T Bilag 1b: Funksjonelle krav T Bilag 1c: Use Case T Bilag 1d: Tekniske krav T Bilag 2a: Leverandørens løsningsspesifikasjon generelle krav T Bilag 2b1: Leverandørens tabellbesvarelse funksjonelle krav T Bilag 2b2: Leverandørens løsningsspesifikasjon funksjonelle krav T Bilag 2c1: Leverandørens tabellbesvarelse Use Case T Bilag 2c2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Use Case T Bilag 2d1: Leverandørens tabellbesvarelse tekniske krav T Bilag 2d2: Leverandørens løsningsspesifikasjon tekniske krav T Bilag 3: Kundens tekniske plattform T Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan T Bilag 5: Test og godkjenning T Bilag 6: Administrative bestemmelser T Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser T Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten T Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen T Bilag 10: Databehandleravtale Statens standardavtaler for IT-anskaffelser, Vedlikeholdsavtalen med bilag: V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon V Bilag 2a: Leverandørens tabellbesvarelse V Bilag 2b: Leverandørens løsningsspesifikasjon V Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte prisavslag V Bilag 6: Administrative bestemmelser V Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser V Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten V Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelse V Bilag 10: Databehandleravtale Statens standardavtaler om konsulenttjenester, Bistandsavtalen med bilag: B Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden B Bilag 2: Prosjekt- og fremdriftsplan B Bilag 3: Administrative bestemmelser B Bilag 4: Samlet pris og prisbestemmelser B Bilag 5: Endringer i den generelle avtaleteksten B Bilag 6: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 16

18 Del V VI Beskrivelse av dokument Statens standardavtaler om konsulenttjenester, Oppdragsavtalen med bilag: O Bilag 1: Beskrivelse av Oppdraget O Bilag 2: Leverandørens spesifikasjon av Oppdraget O Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan O Bilag 4: Administrative bestemmelser O Bilag 5: Samlet pris og prisbestemmelser O Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten O Bilag 7: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen Forpliktelseserklæring Anskaffelse av nytt SAS 2012/11 17

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse (FOA del II) Saksnummer: 13/1084 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG

ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG JERNBANEINFRASTRUKTURFORETAKET SF ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG Gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriftens del I og II Sak 201602029 Tilbudsfrist: 15.04.2016 kl. 13:00

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Sammenligning og analyse av gjeldende krav i lov og forskrift til kommunenes internkontroll Konkurransegrunnlag

Sammenligning og analyse av gjeldende krav i lov og forskrift til kommunenes internkontroll Konkurransegrunnlag Til tilbydere 29.05.2012 Sammenligning og analyse av gjeldende krav i lov og forskrift til kommunenes internkontroll Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del 1 Sak 12/1501 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse etter Forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. OC-spray (Pepperspray) Sak: 15/66582-TAD Dato: 16.

Tilbudsforespørsel. Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I. OC-spray (Pepperspray) Sak: 15/66582-TAD Dato: 16. TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Sak: 15/66582-TAD Dato: 16. oktober 2015 Tilbudsforespørsel Etter Forskrift om offentlige anskaffelser Del I OC-spray (Pepperspray) 1 INNLEDNING 1.1 Oppdragsgiver Toll- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Modell(er) for definering av «god praksis» - pilot innen fagfeltet kvalifisering av innvandrere Saksnr. 17-03377 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale service på ventilasjonsanlegg og avtrekk Saksnr. 279/2016 Tilbudsfrist: 29.08.2016 kl. 15:00 10.05.2016

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens øvrige oppdragsgiver(e)... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13.10.2011 Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (1. trinns)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy Konkurransegrunnlag KGV og KAV 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale konsulentbistand PKI og eid Saksnr. 201300259 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV Evaluering av museumsreformen i Akershus KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold... 3 1.2 Oppdragsgivere... 3 1.3

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene 20.10.2016 Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (1-trinns) (FOA del II) Sak (16/4381) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for kjøp av Spektrumanalysator med muligheter for å måle antenne- og kabelparametre Saksnummer: 1604989

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konsulentoppdrag: Evaluering av LUO-prosjekt. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. (Frivillig kunngjøring i DOFFIN) Tilbud

Konsulentoppdrag: Evaluering av LUO-prosjekt. Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. (Frivillig kunngjøring i DOFFIN) Tilbud Til tilbyderne Konsulentoppdrag: Evaluering av LUO-prosjekt Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Frivillig kunngjøring i DOFFIN) Tilbud 2-2012 UNN HF Postadresse: Org nr: Telefon: 77 62 60 00 Internett:

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene

Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 02.11.2016 Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet for kommunene Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del II) Sak 16/4451 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KJØP AV TJENESTER VED OPPGRADERING AV TOGSETT 69D ANSKAFFELSESNR. A-92979 sak nr. 14/2991 FRA Mantena AS (Oppdragsgiver) UTSTEDELSESDATO: 15.12.2014 ANSKAFFELSESNR.:

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP Saksnummer: 2017/00140 1 Innledning 1.1

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole Konkurransegrunnlag 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Beskrivelse av behov/oppdrag og omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Senter for internasjonalisering av utdanning. Rammeavtale kursog. konferansetjenester

Konkurransegrunnlag. Senter for internasjonalisering av utdanning. Rammeavtale kursog. konferansetjenester Konkurransegrunnlag Senter for internasjonalisering av utdanning Rammeavtale kursog konferansetjenester Tilbudsfrist: 30.9.2015, kl. 12:00. Ref. 2015/223 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING TLF:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Kort beskrivelse av behov/oppdrag og omfang...

Detaljer

Studie av konkurransebarrierer for norsk leverandørindustri i de viktigste internasjonale markedene. Konkurransegrunnlag.

Studie av konkurransebarrierer for norsk leverandørindustri i de viktigste internasjonale markedene. Konkurransegrunnlag. 16/1957 30. mai 2016 Studie av konkurransebarrierer for norsk leverandørindustri i de viktigste internasjonale markedene Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/1957 Innholdsfortegnelse

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV BRØD OG BRØDPRODUKTER (FERSKE, IKKE TIDLIGERE FRYST) TIL FENGSLENE I AKERSHUS, OSLO,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

Skattlegging av utleieinntekter fra del av egen bolig

Skattlegging av utleieinntekter fra del av egen bolig Til tilbydere 26.06.2015 Skattlegging av utleieinntekter fra del av egen bolig Anskaffelse etter FOA del I Sak (15/2662) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV FRUKT OG GRØNNSAKER TIL

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV FRUKT OG GRØNNSAKER TIL Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV FRUKT OG GRØNNSAKER TIL KRIMINALOMSORGEN 1 av 9 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Funksjonskrav for dimensjonering av ledningsnett for overvann og åpne overvannsanlegg Saksnr. 5013077 Tilbudsfrist:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om advokattjenester. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om advokattjenester Saksnr. 1205176 Tilbudsfrist: 04.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER

Konkurransegrunnlag. for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av RENHOLDSTJENESTER Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (forskriftens del III) Saksnummer: 2017/26395 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse uten forhandling etter forskriftenes del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av utredning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse. Saksnummer: Tilbudsfrist: 25. august 2016

Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse. Saksnummer: Tilbudsfrist: 25. august 2016 Konkurransegrunnlag - konsulentbistand til samfunnsøkonomisk analyse Saksnummer: 1600197 Tilbudsfrist: 25. august 2016 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer