r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii(

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii("

Transkript

1 ,_.,..,..., t HITRAKOMMUNE Teknisk sektor 20{ m SAS W... H.-.,.. f v :p flím r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii( Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Dato Deres ref. Vår ref. I Arkivkode Saksbehandler / / M 16 Dag Robert Bjørshol Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag - høringsuttalelse Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kommer frem. Rett utskrift bekreftes. Med hilsen l%af2r{ E>ert Bj rsho Kommunalsj efi Kopi til: Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: - Hitra kommune Postmottak l78 H r a 7240 Hitra Org.nr o _ E-post: Internett: når Clll Vll

2 Arkiv: M16 Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Dag Robert Bjørshol Dato: Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag - høringsuttalelse Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite /14 Kommunestyret 201 l /14 Vedlegg: l Høringsbrev 2 Forslag til Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag Forslag til Regionalt tiltaksprogram for vannregion Trøndelag Notat- Kortversjon av høringsdokumentene Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Vedtak: 1. Hitra kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Hitra kommune forutsetter økte økonomiske ressurser fra statlig hold til kommunesektoren for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen, og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. 3. Hitra kommune forutsetter videre at vedtatt vannplan ikke kan benyttes som et element for økte krav til kostnadsdrivende undersøkelser innen oppdrettssoner som allerede er underlagt strenge forvaltningsregimer via mattilsyn og Fiskeridirektorat. 4. Hitra kommune forutsetter også at vannplanen ikke kan hjemle klassifisering av vannforekomster hvor det drives oppdrett som urene, kun med bakgrunn i at det foregår oppdrettsaktivitet i sonen. Utgangspunktet for klassifisering av oppdrettssoner må fortsatt være basert på allerede eksisterende kontrollregimer som hensyntar dyrevelferd og matkvalitet. 5. Hitra kommune vil anbefale at det innføres egen regional prosjektadministrasjon som er sektoroverspennende og forvalter oppgavene på vegne av flere kommuner, jfr. beskrevet modell fra Osloregionen. 6. Hitra kommune betrakter det ikke som oppnåelig â imøtekomme alle tiltakene nedfelt i planens tiltaksliste innen gitt frist 2021, utførelse av tiltak forutsettes prioritert av kommunestyret i kommunens årsbudsjetter. Side 7. av 2

3 7. Hitra kommune ønsker i første rekke å prioritere tiltak som fjemer menneskeskapte oppgangshinder og vannbarrierer som medfører tap av areal for sjøørret, samt sanering/ oppgradering av avløp som medfører forurensing av vannressurser. Enstemmig. Saksprotokoll i Teknisk komite Behandling: Tilrâdning: 8. Hitra kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 9. Hitra kommune forutsetter økte økonomiske ressurser fra statlig hold til kommunesektoren for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen, og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. l0. Hitra kommune forutsetter videre at vedtatt vannplan ikke kan benyttes som et element for økte krav til kostnadsdrivende undersøkelser innen oppdrettssoner som allerede er underlagt strenge forvaltningsregimer via mattilsyn og Fiskeridirektorat. ll. Hitra kommune forutsetter også at vannplanen ikke kan hjemle klassifisering av vannforekomster hvor det drives oppdrett som urene, kun med bakgrunn i at det foregår oppdrettsaktivitet i sonen. Utgangspunktet for klassifisering av oppdrettssoner må fortsatt være basert på allerede eksisterende kontrollregimer som hensyntar dyrevelferd og matkvalitet. 12. Hitra kommune vil anbefale at det innføres egen regional prosjektadministrasjon som er sektoroverspennende og forvalter oppgavene på vegne av flere kommuner, jfr. beskrevet modell fra Osloregionen. 13. Hitra kommune betrakter det ikke som oppnåelig å imøtekomme alle tiltakene nedfelt i planens tiltaksliste innen gitt frist 2021, utførelse av tiltak forutsettes prioritert av kommunestyret i kommunens årsbudsjetter. 14. Hitra kommune ønsker i første rekke å prioritere tiltak som fjerner menneskeskapte oppgangshinder og vannbarrierer som medfører tap av areal for sjøørret, samt sanering/ oppgradering av avløp som medfører forurensing av vannressurser. Innstilling: 15. Hitra kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektorrnyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. l6. Hitra kommune forutsetter økte økonomiske ressurser fra statlig hold til kommunesektoren for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen, og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Side '3 av 'i

4 17. Hitra kommune forutsetter videre at vedtatt vannplan ikke kan benyttes som et element for økte krav til kostnadsdrivende undersøkelser innen oppdrettssoner som allerede er underlagt strenge forvaltningsregimer via mattilsyn og Fiskeridirektorat. 18. Hitra kommune forutsetter også at vannplanen ikke kan hjemle klassifisering av vannforekomster hvor det drives oppdrett som urene, kun med bakgrunn i at det foregår oppdrettsaktivitet i sonen. Utgangspunktet for klassifisering av oppdrettssoner må fortsatt være basert på allerede eksisterende kontrollregimer som hensyntar dyrevelferd og matkvalitet. 19. Hitra kommune vil anbefale at det innføres egen regional prosjektadministrasjon som er sektoroverspennende og forvalter oppgavene på vegne av flere kommuner, jfr. beskrevet modell fra Osloregionen. 20. Hitra kommune betrakter det ikke som oppnåelig å imøtekomme alle tiltakene nedfelt i planens tiltaksliste innen gitt frist 2021, utførelse av tiltak forutsettes prioritert av kommunestyret i kommunens årsbudsjetter. 21. Hitra kommune ønsker i første rekke å prioritere tiltak som fjerner menneskeskapte oppgangshinder og vannbarrierer som medfører tap av areal for sjøørret, samt sanering/ oppgradering av avløp som medfører forurensing av vannressurser. Bakgrunn for saken Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å legge forslag til «Regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram i vannregion Trøndelag ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er Endelig forslag til plan blir utarbeidet av vannregionmyndigheten og fylkeskommunene i samarbeid med vannregionutvalget. Sluttbehandling av planen skjer i de berørte fylkeskommunene våren Vedtatt regional plan oversendes til sentral godkjenning ved Kongen i statsråd innen 1. juli Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. Den regionale planen fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. Miljømålene fastsettes ihht. vannforskriften 4-6 og unntak fastsettes ihht Den regionale planen legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden eller utsettes til senere planperioder ( eller ). Tiltakene skal være operative innen tre år etter at tiltaksprogrammet sektormyndighetene som er ansvarlig for oppfølgingen av tiltakene. er vedtatt og det er de ulike Rammene for utarbeidelse av Regional plan for vannregion Trøndelag I 2007 vedtok Stortinget Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som implementerer EUs rammedirektiv for vann i norsk rett. Formâlet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av våre vannressurser. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for hver vannregion, med sikte på å oppfylle Side 4 av 4

5 n miljømålene. Samtidig skal vannforskriften sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne gjennomføre dette arbeidet. Alle vannforekomster skal karakteriseres før en begynner på undersøkelser og overvåking som gir grunnlag for tiltaksplaner. Vannkvalitet er stikkordet for alt arbeid, og målet er å oppnå minimum god økologisk og kjemisk tilstand - i utgangspunktet i alle vannforekomster. Økologisk tilstand Økologisk Miljomal 201 Z 2021 _ : ---~ God To Forebyggende tiltak God B.-an-,-kmllm mm i Moder a' ^ j Tnllaksanalyw -J' ha z Behov for rniljo- h - >forbedrendenlrak. -> aid i evt ndsutsertelse.4. r ka&1$<h-h~z~- \I1 ] Maxaunsm /Pf) I MH]otIlstand Ovewakmng Forvaltningsplaner med tnltaksprogranv Miljolorbetlieiide tiltak Figur 2. Planhjulet for gjennomføring etter vannforskriften Organisering av arbeidet etter vannforskriften Alt arbeid med oppfølging av vannforskriften i Norge er delt inn i vannregioner. Vår kommune er med i vannregion Trøndelag og vannområde Søndre Fosen bestående av kommunene Frøya, Hitra, Agdenes, Snillfjord og Hemne. Organisering av vannområde Sør-Fosen Arbeidet etter vannforskriften vil fortsette å kreve et stort engasjement fra kommunene og staten, også etter at vannforvaltnings- og tiltaksplaner er vedtatt. Vannområdeutvalget skal sikre eierkommunenes medvirkning og forpliktelse, samt faglig forankring og kontinuitet i arbeidet mot god kjemisk og økologisk vannkvalitet. Vannområdeutvalget skal også koordinere det videre tiltaksarbeidet og være en arena for kompetanseinnhenting, erfaringsinnhenting og samhandling. I Hitra kommune har denne saken blitt behandlet av ulikt administrativt personell fra sakens opprettelse i 2008,saksbehandler har ikke tidligere vært deltakende i denne prosessen. Følgende vedtak ble fattet i teknisk komite : Vedtak: Leder i teknisk komite, Trygve Sivertsen, oppnevnes til Hitra kommunes representant i vannregionutva/get for Trøndelag i perioden Vararepresentant: Ellen Aanes Draagen Enstemmig Side i av i

6 Hvordan og på hvilke områder planen vil påvirke kommunen 0 Som myndighet, for eksempel for pålegg knyttet til spredte avløp (i tråd med forurensningsloven). Dette krever lokalpolitiske prosesser rundt vedtak og gjennomføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private anlegg som ikke er gebyrfinansiert. 0 Som tienestegrodusent, for eksempel innenfor VA, landbruk, kraftprodusent eller havneeier. Dette er områder som har en innvirkning på hvorvidt man når miljømål, og som kan få ansvar for gjennomføring av tiltak. En utfordring er at manglende kunnskapsgrunnlag (herunder også om faktiske effekter av tiltak) vil kunne medføre pålegg av kostnadskrevende tiltak uten sikker effekt. 0 Som samfunnsutvikler, for eksempel iforbindelse med avveininger mellom miljømål og gode rammebetingelser for næring (fiskeri, industri). Mål og ambisjoner må avveies i forhold til kostnader og effekter. Forankring av planer i kommunen Vedtatte forvaltningsplaner med tiltaksprogram må innarbeides i den enkelte kommunes planer; kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sektorplaner. Beskrivelseav kostnader/finansieriæ Det er kostnader knyttet til arbeidet i hvert enkelt vannområde. Sålangt har kommunene tatt en stor andel av kostnadene knyttet til å utarbeide lokale tiltaksanalyser. Kostnadene foreløpig refererer segtil reise-/ møtekostnader og det er definert tiltakslister over vassdrag. Denne tiltakslisten følger saken som vedlegg men for Hitras del er tiltakslista av betydelig omfang hvilket vil kreve både personellressurser samt økonomiske midler stilt til rådighet. Ansvarsområde fordrer samarbeid over kommunegrensene og mange av tiltakene faller inn under kommunenes sektoransvar. Det er allikevel slik at oppgaven er lagt til en prosjektorganisasjon, denne organisasjonens finansiering kan løsesetter fordelingsnøkkel som skissert i følgende eksempel fra Osloregionen. Fordeling av årlige kostnader for prosjektadministrasjon, utredninger, oppfølging av tiltak og rapportering, regnskapsarbeid, informasjons- og kommuníkasjonsarbeid. Nøkkelfor kostnadsfordeling er gje/dendefram til 2015 (Oslo er ikke med fra og med 2013): Kommune Jordbruksareal Bidrag for Antall Bidrag for Bidrag i daa jordbruksarea innbyggere i innbyggere ekskl. I vannomradet kr 15 pr moms kr 3 pr daa innbygger Oppegård Ski As Frogn Nesodden Oslo Totalt ' lnnbyggerlalet baserer seg pa belolkningstallet pr "Oslo kommune valgte ved etablering av PURA a bidra med kr ] I tillegg er det i forslagene til forvaltningsplaner primært definert tiltak som faller inn under Side 6 av 6

7 kommunens sektoransvar. Det mangler informasjon og tiltaksforslag fra mange andre sektorer. Det kan derfor være fristende å gripe fatt i de tiltak som allerede er foreslått- hvor kommunene har ansvaret for langt de fleste. Det finnes dermed risiko for at de endelige tiltaksplanene ikke er prioritert etter et kost-nytte-prinsipp, men at tiltakene med mest presise kostnadsvurderinger velges. Det er en risiko for at kommunene og avløpssektoren får regningen, fordi det er her det finnes konkrete tiltak og stringent myndighetsoppfølging. Mange aktører er involvert, men svært mye av tiltaksoppfølgingen vil skje via kommunene. Hvis ikke sektorinteresser som landbruk, fiske, veg, jernbane og energiproduksjon blir med som fullbyrdige påvirkere i forvaltningsplan m/tiltaksprogram - og der tiltak prioriteres ut fra gode kost/nytte-beregninger - blir det ingen helhetlig vannforvaltning. Miljømål vil da bli innfridd på en svært kostnadskrevende måte, og det vil ikke være mulig å innfri alle mål. Vurderinger Slik kommunens administrasjon oppfatter denne saken er det betydelige opplistinger av tiltak innenfor Hitra kommunes grenser hvor tiltak er påkrevd for å løfte vassdragene opp på ønsket nivå. Av de opplistede tiltakene står kommunene oppført som ansvarlig sektorrnyndighet på de fleste fagområder hvilket vil fordre en betydelig innsats både innenfor det å stille personell samt å stille økonomiske ressurser disponibelt for prosjektet. Forvaltningsplanen utarbeides av vannregionmyndigheten og vedtas som fylkesdelplan etter Plan- og bygningsloven. Godkjent plan skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet innen kommunenes avgrensninger. Tiltaksprogrammet oppsummerer alle relevante typer av tiltak for å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Planen omfatter alle vassdrag samt de nære sjøområdene. Det er innenfor vannregion Trøndelag kommet inn totalt 798 forslag til tiltak rettet mot fysiske endringer i til sammen 311 vannforekomster. Samtidig er mange vassdrag utsatt for biologisk påvirkning samt forsuring. En av de mest markante målsettingene er om oppnåelse av et godt vannmiljø innen 2021, dog med muligheter for å forskyve tiltak til senere planperioder. Det skal også foretas kost-/ nyttevurderinger rundt foreslåtte tiltak, kun et fåtall tiltak er kostnadsberegnet i vannregion Trøndelag. Den regionale planen er et oversiktsdokument hvor det er meningen at alle definerte tiltak skal følges opp av den enkelte sektorrnyndighet, da også vurderinger rundt kost/ nyttefaktorer. Målsettingen setter strenge rammer for oppfølging, så vidt administrasjonen kan se berører vannplanen mange tiltak/ vassdrag på Hitra. For å oppnå målsettinger er det for de offentlige myndigheter allerede eksisterende virkemidler eksempelvis definert gjennom forurensingsloven, naturrnangfoldsloven, vannressursloven og Plan- og bygningsloven. Virkemidlene nedfelt i disse lovene med tilhørende forskrifter vil sannsynligvis kreve en håndfast kommunal behandling fra de ansvarlige offentlige myndigheter, da dette er virkemidler som definerer tiltak som eksempelvis bruk av dagmulkt osv. Side 7 av 7

8 39 tiltak på Hitra defineres som kommunale tiltak mot biologisk forurensing, (eks.rømt laks/ lakselus), 34 vassdrag krever tiltak mot forurensing (eks. avrenning fra landbruk/ spredt avløp), 53 vassdrag krever tiltak mot oppgangshinder/ miljømål (eks. menneskeskapte fysiske hinder). Ut over dette forefinnes noen få tiltak på Hitra hvor ansvarsforholdene er definert til andre myndigheter, eksempelvis stengsel som er gitt ut i fra konsesjonsbehandling (settefiskanlegg). Videre kan ulike krav om tiltak være definert til de samme vassdragene, slik at det ikke nødvendigvis er 126 vassdrag som er berørt på Hitra. Med en opphopning av tiltak trengs det fagkompetanse for â forvalte disse tiltakene, en fagkompetanse som ikke nødvendigvis kommunene besitter pr. dags dato. Ansvarsområde fordrer etter saksbehandlers mening samarbeid over kommunegrensene og langt de fleste av tiltakene faller inn under kommunenes sektoransvar. Det er allikevel slik at oppgaven kan og bør legges til en prosjektorganisasjon, denne organisasjonens finansiering kan løses etter fordelingsnøkkel som skissert i følgende eksempel fra Osloregionen. Finansielt vil oppfølging av vannplanen i gitt tidsperspektiv betinge bruk av betydelige midler, midler som kommunene ikke forvalter pr. dags dato. Det må således kunne kreves en betydelig økt statlig overføring dersom oppgavene skal tillegges kommunene med angitte tidsfrister. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tilrår at overvåkning igangsettes i 232 vannforekomster i den søndre del av vannregionen frem til 2021 med en anslått kostnad på knapt 16 MNOK. Kommunene er bedt om å kommentere/ vurdere følgende perspektiv: 1. Forsuring Det er registrert en del forurensede vassdrag uten at fomrensningskilden er oppgitt, det er ikke kjent i hvor stort omfang dette medfører forsuret vassdrag, må utredes nærmere. 2. Landbrukssektoren Noe jordbruksareal kan ha avrenning til bekkeløp, omfang og stedsangivelse må utredes nærmere 3. Vannkraftreguleringer Administrasjonen er ikke kjent med at det eksisterer vannkraftverk på Hitra. 4. Habitatforbedrende tiltak Ingen kommentarer 5. Vann- og avløpssektoren Har mye spredt avløp, hvor status på mange avløp er ukjent men det antas at en del eldre anlegg har utslipp til vassdrag. Vil kreve en tidkrevende oppfølging og sanering av enkeltavløp/ samleavløp. 6. Forurensa sedimenter Kan være en tematikk ved skipsverft/ større båtopptrekk/ aktive havner 7. Fremmede arter i ferskvann Har vært et tema i ett vassdrag på Hitra, må følges opp nærmere Side 8 av X

9 8. Arealplanlegging Hitra kommune har en intensjon om ârevidere kommuneplanens arealdel i Sektorovergripende tiltaksplaner og utredninger Ingen kommentarer 10. Klimatilpasning Ingen kommentarer Hitra kommune vil få mange ulike tiltaksområder å fokusere på, det er allerede utarbeidet en oversikt over spesielle oppgangshinder som ligger nedfelt i en tidligere fremlagt NIVA-rapport (rapport L.NR ). Det trengs allikevel spesialkompetanse for å vurdere hvorledes tiltak definert i denne rapporten skal utføres. Videre trengs det oppstilt ressurser, både personalmessig og økonomisk, for å håndtere/ effektuere tiltakene. Overvåkning samt kunnskapsinnhenting forventes primært løst gjennom fylkesmannens skisserte overvåkningsprogram. Videre betraktes det å være et stort behov for å samordne ulike fagmyndigheters tiltak, dette kan løses gjennom et regionalt prosjekt med ansatt prosjektleder og deltakelse fra involverte aktører. Prosjektet må ha til ansvar å aktivisere prioriterte tiltak på vegne av kommunene. Samtidig må tiltakene synliggjøres politisk samt defineres inn i kommunenes investeringsprogram/ årsbudsjett. Uansett betraktes det ikke realistisk å imøtekomme vannplanens målsettinger innen 2021 med det antall tiltak som er oppstilt på Hitra. Likedan er det umulig å definere de økonomiske konsekvensene av forslag til vannforvaltningsplan på det nåværende tidspunkt for Hitra kommune. Dette er kostnader som må utredes i forbindelse med vedtak om finansiering av det enkelte tiltak. Kommunens administrasjon vil foreslå at tiltak rettet mot fjeming av vandringshinder/ vandringsbarrierer som medfører tap av areal for sjøørret, samt sanering av spredt avløp, prioriteres i første omgang av Hitra kommune. Når det gjelder definering av sjøareal så kan det ikke være slik at forvaltningsplanen skal kunne innføre et forvaltningsregime som problematiserer Øyregionens lakseproduksjon gjennom klassifisering av sjøområder med oppdrettslokaliteter som forurensede soner sett i forhold til økologi/ vannkjemi/ vannkvalitet. Oppdrettsnæringen er allerede underlagt et forvaltningsregime som ivaretar dyrevelferden via et nøyaktig og presist kontrollsystem. Det må forutsettes av vannforvaltningsplanen ikke hjemler utvidet kontrollregime som kan forringe Øyregionens konkurransekraft og øke byråkratiseringen innenfor oppdrettsnæringen. Heller ikke kan det i et nasjonalt eller regionalt perspektiv aksepteres at introduserte arter, lakselus påslag, lakserømninger definerer oppdrettssoner som forurensede. Dette vil i så tilfelle i stor grad kunne påvirke salg og markedsføring av en av Norges mest betydningsfulle Side 9 av 9

10 4 Q fremtidsnæringer. Det må derfor forutsettes av Hitra kommunestyre i sitt vedtak, at vannforvaltningsplanen ikke tilvirker definering av kommunens oppdrettssoner, hvor sjøvannet ut i fra et dyrevelferdsperspektiv og matkvalitet tilfredsstiller definerte krav stilt fra Mattilsyn/ Fiskeridirektoratet, som uren sone. Det må videre forutsettes at fylkeskommunalt vedtatt vannplan ikke skal kunne brukes til å klassifisere sjøvann hvor det foregår oppdrettsaktivitet som forurensede soner ut i fra at eventuell økologisk tilstand på vannforekomsten skal ligge som førsteprioritet i klassifiseringen, dernest vannkjemi/ vannkvalitet. Klassifisering innenfor oppdrettssoner må defineres ut i fra allerede etablerte og eksiterende forvaltningsregimer. På denne bakgrunn fremmes saken for politisk nivå. Side lflav IO

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08. november 2005 kl. 11.00 Møtested: Statens Hus "Melhus" Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 162/2005 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Øyvor Helstad Sent: 10. desember 2014 13:06 Postmottak STFK Høring Vannforvaltningsplan

Øyvor Helstad <Oyvor.Helstad@froya.kommune.no> Sent: 10. desember 2014 13:06 Postmottak STFK Høring Vannforvaltningsplan From: Øyvor Helstad Sent: 10. desember 2014 13:06 To: Postmottak STFK Subject: Høring Vannforvaltningsplan Attachments: 4347_001.pdf Hei. Oversender uttalelse fra Frøya

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer