Virksomhetsoverdragelse i utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsoverdragelse i utvikling"

Transkript

1 stein evju [52 64] arbeidsrett vol 3 nr Virksomhetsoverdragelse i utvikling Høyesteretts dom 31. januar 2006 professor stein evju Artikkelen redegjør for og diskuterer Høyesteretts dom i «SAS Braathens-saken». stein evju er født 1946, cand. jur. 1975, professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. 1 Introduksjon Dommen gjelder en del av den større omstruktureringen som ble gjennomført efter at SAS-konsernet overtok Braathens ASA høsten Høyesteretts avgjørelse (HR A) fikk umiddelbart adskillig oppmerksomhet i media. I motsetning til de tidligere instanser kom Høyesterett til at det forelå en «virksomhetsoverdragelse». Avgjørelsen var ikke bare viktig for partene, herunder de mange berørte arbeidstagerne. Dommen er betydningsfull også for den juridiske diskusjon om begrepet «virksomhetsoverdragelse». Selv om Høyesteretts dom ikke er genuint nyskapende, er den avklarende på viktige punkter, om enn ikke på alle. Begge deler drøftes i det følgende, efter en innledende redegjørelse for saksforhold og utgangspunkter i dommen. 2 Saksforholdet i oversikt 2.1 Innledning. Delvis overføring i ulike deler SAS AB overtok aksjene i Braathens ASA pr. 20. desember Et prosjekt for samordning og integrasjon av de to selskapene ble satt i gang i januar Et samordnet ruteprogram for flyvninger ble satt i verk fra primo april For andre, tilknyttede aktivitetsområder ble resultatet for tre forretningsområders del salg, frakt, og tekniske tjenester at Braathens aktiviteter ble overført til dels andre 1 selskaper i SAS-kon- I Høyesteretts dom heter det for alle tre at de ble «overført til andre selskaper i SAS-konsernet» (avsnitt 7), dvs. forutsetningsvis andre selskaper enn SAS-konsortiet (jfr. i 2 nedenfor). Dette er imidlertid ikke helt presist. Braathens fraktavdeling ble overført til to forskjellige datterselskaper i SAS, Jetpak AS og SAS Cargo AS. Braathens salgsavdeling ble derimot overført til SAS World Sales, som var en avdeling (forretningsenhet) i SAS-konsortiet, dvs. det samme rettssubjekt som var «mottager» av bakketjenesteaktiviteter m.v. For avdelingen tekniske tjenester, jfr. nedenfor m. note 2. 52

2 arbeidsrett vol 3 nr virksomhetsoverdragelse i utvikling sernet efter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven (1977-loven kap. XII A; nå loven av 2005 kap. 16). (For området tekniske tjenester skjedde dette på et meget senere tidspunkt, skjønt det ikke fremgår av dommens avsnitt 7. 2 ) For Braathens forretningsområde «bakketjenester» («ground handling») ble utfallet derimot en løsning som efter arbeidsgiversidens syn ikke var «overdragelse av virksomhet» i arbeidsmiljølovens forstand. Et betydelig antall ansatte i Braathens ble overtallige. Noen fikk ansettelse i den aktuelle enheten i SAS, men på reduserte vilkår eller i redusert stilling, noen fikk ikke tilbud om fortsatt ansettelse. I alt 368 arbeidstagere, i alle tre kategorier, gikk til søksmål med krav om videreføring av sine arbeidsforhold på uendrede vilkår i SAS. Et mindre antall av dem, ved to flyplasser, fikk medhold i tingretten. Men overfor flertallet, 325, vant arbeidsgiversiden frem både i tingretten og i lagmannsretten. Høyesterett kom derimot enstemmig til at det var tale om en virksomhetsoverdragelse, og avsa dom (jfr. aml B nr. 1) for at de ankende parters «rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Braathens ASA, er overført til Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden». 2.2 Selskapsorganisasjonen Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden kort kalt SAS-konsortiet er en del av SAS-konsernet. Konsernspissen, morselskapet, er SAS AB. Selskapene SAS Danmark AS, SAS Norge AS og SAS Sverige AB er heleide datterselskaper. SAS-konsortiet er eiet av disse tre datterselskapene. Efter at SAS AB overtok aksjene i Braathens ASA i desember 2001, var også Braathens et heleiet datterselskap. I Braathens var «bakketjenester» organisert som en forretningsenhet i selskapet. Bakketjenester omfatter all virksomhet på en flyplass fra fly lander til de tar av, som håndtering av passasjerer, innsjekking av bagasje, forpleiningshåndtering, stuing, lasting og lossing av bagasje, og buksering av fly. I Braathens omfattet forretningsenheten for bakketjenester dessuten avising («de-icing»). Også i SAS-systemet var bakketjenester organisert i forretningsenheter. Enheten for bakketjenester ble kalt Scandinavian Ground Services (SGS). Den omfattet imidlertid ikke avising av fly. Avisingstjenesten var organisert som en del av forretningsenheten SAS Technical Services (STS). Både SGS og STS var forretningsenheter innenfor SASkonsortiet. De var i og for seg selvstendige forretningsenheter, men ikke selvstendige rettssubjekter. Det aktuelle rettssubjektet var SAS-konsortiet. (SGS ble senere omdannet til et eget aksjeselskap, men det skjedde lenge efter at de omtvistede transaksjonene fant sted.) 2 Jfr. Asker og Bærum tingretts dom 15. oktober 2003 (sak nr A/01 m.fl.), der retten bemerket at for området tekniske tjenester «er det ennå ikke nådd frem til endelige løsninger» (s. 4). Men ihvertfall pr. lagmannsrettens dom 18. mars 2005 ser overføringen ut til å ha vært gjennomført. Jfr. Borgarting lagmannsretts dom (LB ), s

3 stein evju arbeidsrett vol 3 nr Transaksjonene i saken På styremøte i Braathens 1. mars 2002 fikk administrasjonen i oppdrag å fremforhandle en avtale om kjøp av bakketjenester fra SGS. Efter en videre prosess ble det inngått en rammeavtale mellom Braathens og SGS 10. juni samme år. Braathens forpliktet seg til å kjøpe alle bakketjenester på flyplasser der selskapet selv drev slike, fra SGS. SGS skulle rekruttere det ekstra personell man fikk behov for, fra Braathens, efter nærmere bestemmelser om utvelgelseskriterier m.v., og med «bedriftsansiennitet» fra overføringstidspunktet som utgangspunkt. Med noen mindre unntak omfattet rammeavtalen alle bakketjenester, bortsett fra avising som ble holdt utenfor. (Et omfattende utsnitt av rammeavtalen er gjengitt i Høyesteretts dom avsnitt 13.) I henhold til rammeavtalen skulle SGS «vurdere å overta fra Braathens utstyr knyttet til ground handling etter nærmere spesifikasjoner. Det er pr i dag antatt at behovet utgjør ca 4 7 % av Braathens samlede utstyr målt i enheter». Det totale antallet utstyrsenheter som ble benyttet av Braathens bakketjenester, utgjorde mellom 971 og 1 131, eksklusive avisingsutstyr. I forbindelse med at SGS overtok utførelsen av tjenestene pr. 1. september 2002, ble 95 av Braathens utstyrsenheter overført til SAS-konsortiet med SGS som bruker, ved avtaler av august og oktober Dette utstyret betalte SGS ca. 17,3 mill. kr. for. Det var da trukket fra en rabatt på 20 %; ved inngåelsen av overdragelsesavtalene hadde partene således gått ut fra en samlet verdi på ca. 21,6 mill.kr. Det var en viss uenighet om hvor meget det øvrige utstyret Braathens hadde, var verdt. Verdianslagene for det totale bakkehåndteringsutstyret, eksklusive avisingsutstyr, lå på mellom 70 og 86 mill. kr. (jfr. dommens avsnitt 14). Når det gjelder avisingstjenesten, ble det inngått en samarbeidsavtale i november 2002 om avising på norske flyplasser for vintersesongen Braathens skulle forestå avising i Stavanger og Trondheim, STS på de øvrige aktuelle flyplasser. Umiddelbart efter at samarbeidsavtalen var inngått, ble det inngått en leieavtale mellom Braathens som utleier og STS som leietager, om leie av avisingsbiler og tankanlegg på de (fem) flyplassene Braathens tidligere hadde betjent, men ikke lenger skulle betjene. Leieprisen var ca. 2 ¼ mill. kr. Leieavtalen ble senere forlenget. I 2004 ble så alt avisingsutstyr i Braathens solgt, til bokført verdi til et nytt aksjeselskap under SAS-konsortiet (SAS Ground Equipment Norway AS). Verdien av avisingsutstyret pr. 1. september 2002 var anslått til mellom 20 og 25 mill. kr. Før SGS overtok bakketjenester fra 1. september 2002, hadde Braathens hatt ansatte, fordelt på årsverk, til å utføre slike tjenester. Av disse fikk 265 (ca. 200 årsverk) ansettelse i SGS. STS overtok derimot ingen tidligere Braathens-ansatte. 3 Høyesteretts rettslige utgangspunkt og problemstilling Høyesterett (førstvoterende) tok utgangspunkt i at bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. XII A (og 2005-lovens kap. 16) bygger på EF-direktivene om overdragelse av virksomhet (nå direktiv 2001/23/EF), og fremholdt at «[d]et nærmere innhold av reglene om virksomhetsoverdragelse må etter dette fastlegges på grunnlag av EU-direktivene» (avsnitt 68). Med henvisning til EF-domstolens rettspraksis er vilkårene for at reglene om virksomhetsoverdragelse skal få anvendelse, så sammenfattet i tre grunnkrav (avsnitt 72-74): 54

4 arbeidsrett vol 3 nr virksomhetsoverdragelse i utvikling Det må være tale om overføring av en «selvstendig enhet», til «ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomhet», og virksomheten må «i det vesentlige være den samme», den må ha «bevart sin identitet» efter overføringen. Problemstillingen i saken knyttet seg til det siste av disse vilkårene. Førstvoterende pekte på at det var enighet om at de to første vilkårene var oppfylt (avsnitt 75). Efter en gjennomgåelse med tildels omfattende sitater fra og henvisninger til endel avgjørelser av EF-domstolen, 3 hvor det pekes på Spijkers 4 (1986) som «den grunnleggende dom om hvordan identitetsvilkåret skal forstås» (avsnitt 78), sammenfattet førstvoterende utgangspunktet for sin identitetsvurdering slik: «Som det fremgår av min gjennomgang av EF-domstolens praksis, har domstolen i tilfeller hvor en virksomhet i hovedsak har vært karakterisert av én innsatsfaktor, ved identitetsbedømmelsen ofte lagt utslagsgivende vekt på denne. [Hvis virksomheten derimot ikke] karakteriseres ved noen enkelt faktor [må] [s]pørmålet om virksomhetens identitet er i behold etter overføringen, da avgjøres ut fra en samlet bedømmelse av alle de faktorer som etter EF-domstolens praksis er relevante» (avsnitt 86). Det var det siste alternativet som var aktuelt i saken. Her samsvarer Høyesteretts standpunkt forsåvidt med partenes anførsler (jfr. avsnitt og 55). Førstvoterende fremholdt således at «[e]tter min oppfatning kan «ground handling»-tjenester på en flyplass ikke karakteriseres ved noen enkelt faktor». Det var tale om «blandingsvirksomhet» (SAS-konsortiets anførsel, avsnitt 55) hvor identitetsspørsmålet må avgjøres ut fra en samlet vurdering (jfr. avsnitt 86). 4 Prinsipielle spørsmål om identitetsvurdering og vurderingsgjenstand Som nevnt bygget Høyesterett i utgangspunktet sin vurdering på det grunnlag som følger av EF-domstolens rettspraksis om virksomhetsoverdragelsesdirektivet (jfr. ovenfor med sitat fra dommens avsnitt 86). Dette ble også poengtert på noen punkter av generell interesse. 4.1 En enhetlig type identitetsvurdering Fra arbeidstagersiden var det anført at det ved identitetsvurderingen må skilles mellom 3 Blandt dem Liikenne, Sak C-172/99 Oy Liikenne Ab v Pekka Liskojärvi and Pentti Juntunen, EFD Saml I- 745, hvor førstvoterende (i avsnitt 83) har snublet i terminologien når det uttales at overdrager «avskjediget» et antall sjåfører. Formodentlig skyldes feiltagelsen bruken av den danske domsoversettelsen; «afskedigelse» svarer til oppsigelse i norsk terminologi, mens avskjed på norsk er «bortvisning» på dansk. 4 Sak 24/85 Jozef Maria Antonius Spijkers v Gebroeders Benedik Abattoir CV et Alfred Benedik en Zonen BV, EFD Saml. 1986,

5 stein evju arbeidsrett vol 3 nr transaksjonssituasjoner, på den ene side der overdragelse skjer direkte mellom to parter, og på den annen side tilfeller hvor det er tale om et trepartsforhold. Det ble avvist med førstvoterendes bemerkning om at «man på grunnlag av den foreliggende praksis i EFdomstolen ikke [kan] oppstille noe prinsipielt skille mellom disse overføringssituasjonene» (avsnitt 87, jfr. avsnitt 41). Likeledes førte en anførsel ikke frem om at det som alminnelig utgangspunkt må anses å foreligge virksomhetsoverdragelse når selskaper som har et interessefellesskap som f.eks. selskaper innenfor samme konsern slår sammen likeartede virksomheter og driver dem samlet videre i rasjonalisert form. Førstvoterende bemerket riktignok at det nok er «grunn til å tro» at identitetskravet i praksis oftere vil være oppfylt ved overføringer mellom selskaper som har et interessefellesskap, 5 men fremholdt at også i slike tilfeller må spørsmålet om identiteten er i behold, «baseres på de kriterier som EF-domstolen har utviklet» (avsnitt 88, jfr. avsnitt 49). 4.2 Gjenstanden for identitetsvurdering hvilke deler er relevante? Et forhold som utvilsomt har hatt betydning for den konkrete vurderingen, knytter seg til «gjenstanden» for overføring og identitetsvurdering. Som nevnt (i 2 foran) var det som ble overført og som saken her gjaldt, en del av Braathens samlede virksomhet. Men denne delen bestod igjen av ulike deler eller «komponenter». Det var tvist om hvilke komponenter som skulle tas i betraktning. Fra arbeidsgiversiden var det anført at overføringen av bakketjenester og avtalen om avising måtte sees på som uavhengige av hverandre, og at avisingsaktiviteten ikke kunne anses som en del av det som var overført og var gjenstand for identitetsvurderingen. Dels ble det vist til kontraktsforholdene, dels ble det fremholdt at avising ble drevet av en annen forretningsenhet i SAS-konsortiet (STS) enn den som hadde overtatt bakketjenester ellers (SGS). Høyesterett delte ikke et slikt syn. Førstvoterende fremholdt at det forhold at det var inngått forskjellige avtaler om avising og de andre bakketjenestene, ikke kunne tillegges vekt «da disse avtalene både saklig og tidsmessig står i nær sammenheng med hverandre». Og han understreket at det heller ikke kunne tillegges vekt at avising i SAS-konsortiet, i motsetning til i Braathens, ble drevet av en annen forretningsenhet enn de øvrige bakketjenestene. På begge punkter ble det vist til rettspraksis, fra hhv. EF-domstolen og EFTA-domstolen. 6 (Avsnitt 77, jfr. avsnitt 56.) Denne tilnærmingen må utvilsomt anses som riktig, prinsipielt sett. Det kan ikke ha betydning at overføring av aktivitetselementer (utstyr, personell, m.v.) splittes opp på 5 Ordvalget er ikke helt vellykket her, når det heter «ved virksomhetsoverdragelser». Det er å bruke det som ellers benyttes som resultatbetegnelse, som karakteristikk på det som skal vurderes for å avgjøre om resultatet foreligger. 6 Hhv. sak C-234/98 G. C. Allen and Others v Amalgamated Construction Co. Ltd., EFD Saml I-8643, og sak E-2/04 Reidar Rasmussen, Jan Rossavik og Johan Käldman, og Total E&P Norge AS, v styrets formann, [2004] EFTA Court Report

6 arbeidsrett vol 3 nr virksomhetsoverdragelse i utvikling separate kontrakter som inngås på noe ulike tidspunkter. EF-domstolens rettspraksis er da også rik på eksempler på at det anses å kunne foreligge en «virksomhetsoverdragelse» selv om det foreligger tidsavbrudd, ikke driftsmessig kontinuitet, og avtaleinngåelser på ulike tidspunkter. Skjønnstemaet er en realitetsvurdering om det reelt sett er tale om en overdragelse og videreføring av «virksomheten», eller en del av den. I dette tilfellet var det nettopp tale om overføring av en del av Braathens virksomhet. Bakketjenesten (inkludert avising) var en av fire avdelinger (forretningsområder) ved siden av selve flyaktiviteten. Hva enten det er tale om overføring av hele virksomheten eller en del, kan det ikke ha noen avgjørende betydning hvordan erververen velger å organisere driften av det overtatte internt i eget foretak, der erververen er et og samme rettssubjekt. Skulle realitets- og identitetsvurdering være avhengig av erververens organisatoriske tilpasninger, ville det lett kunne gjøre reglene om virksomhetsoverdragelse ineffektive. Det samme kan gjøre seg gjeldende der det er flere erververe som har et interessefellesskap eller er selskaper innenfor samme konsern. Det kan være grunn til å merke seg at førstvoterende (i avsnitt 77) viste til avsnitt 49 i EFTA-domstolens dom i Rasmussen (jfr. note 6). Der heter det: «en økonomisk enhet, slik begrepet er anvendt i Direktivets artikkel 1(1)(b), kan beholde sin identitet i et tilfelle der en del av et foretak overføres til et selskap som utfører den samme eller tilsvarende virksomhet sammen med et annet selskap innen samme konsern, og hvert av de to selskapene overtar noen av de aktuelle arbeidstakerne.» Om poenget bare hadde vært å fremheve den interne organisering i ett foretak, kunne det vært mer nærliggende å vise f.eks. til avsnitt 34 i samme dom. Der uttalte EFTAdomstolen: «at organiseringen i team, i motsetning til en organisering i formelt avgrensede avdelinger, potensielt gjør det vanskeligere å identifisere en enhet slik begrepet anvendes i artikkel 1(1)(b). Valg av organisasjonsstruktur kan imidlertid ikke i seg selv gjøre Direktivet uanvendelig. Dersom det var tilfellet, ville Direktivet kunne omgås, slik at Direktivets formål om å beskytte arbeidstakernes rettigheter, som beskrevet ovenfor, ville bli undergravet» (uth. SE). Uansett understreker såvel EFTA-domstolens som Høyesteretts dom at vurderingen av om en «økonomisk enhet beholder sin identitet», 7 må ta utgangspunkt i hva det er som overtas slik det foreligger på overdragerens side. Det kan ikke i seg selv være avgjørende om transaksjonen(e) gjennomføres med én kontrakt (Rasmussen) eller deles opp på flere (som i SAS Braathens-saken). Og det kan heller ikke være avgjørende hvordan erververen organiserer eller integrerer det som overtas, i sin eksisterende virksomhet. Temaet er, som nevnt, en helhets- og realitetsvurdering. 7 Jfr. formuleringen i definisjonsbestemmelsen i direktiv 2001/23/EF art. 1 nr. 1 litra b. 57

7 stein evju arbeidsrett vol 3 nr Kan relevante deler vurderes for seg? Det kunne kanskje vært hevdet at når man ikke skilte mellom SAS-konsortiets to avdelinger SGS og STS på erverversiden, skulle man også ha trukket ihvertfall Braathens salgsavdeling inn i vurderingen. Den ble likeledes overført til SAS-konsortiet, men til en annen avdeling i dette. 8 Synspunktet synes ikke å ha vært anført, og det ble ikke tatt opp av Høyesterett. Men synspunktet er da heller ikke tvingende, hverken logisk eller ut fra direktivtekst og rettspraksis. Reglene om «virksomhetsoverdragelse» har anvendelse også ved overdragelse av en del av en virksomhet (jfr. aml A, aml ). Overdras bare én del, må identitets- og helhetsvurderingen nødvendigvis knyttes til denne. Overdras det flere deler økonomiske enheter som hver for seg kan anses som «del av en virksomhet» i reglenes forstand er det ikke uforenlig med regelverket om hver del vurderes for seg. Rettspraksis gir ingen avgjørende holdepunkter i motsatt retning. Det blir igjen spørsmål om en konkret vurdering, hvor både de faktiske omstendigheter og reglenes formål må tas i betraktning. I SAS Braathens-saken var forholdet at det som ble overført til SAS-konsortiets avdelinger SGS og STS, skrev seg fra én avdeling (bakketjenester) i Braathens. Salgsavdelingen i Braathens var en separat avdeling (forretningsenhet), som ble overført som en enhet til en annen avdeling i SAS-konsortiet (SAS World Sales). Efter omstendighetene kunne det vel være naturlig å vurdere de to deloverdragelsene hver for seg, selv om det motsatte også kunne vært tenkelig. Denne problemstillingen er imidlertid ikke utviklet i saken. Men det generelle poeng er igjen at det i slike tilfeller ikke kan være avgjørende hvordan erververen innordner det overtatte i sin eksisterende virksomhet. Men dette er ikke helt det samme som hvorvidt man kan tilpasse og eventuelt «styre utenom» reglene om virksomhetsoverdragelse gjennom tilpasninger med hensyn til hva som overtas. Det kan ha vært et element av dette i gjennomføringen av SAS-konsortiets overtagelse av bakketjenestene fra Braathens (jfr. dommens avsnitt 11 og arbeidstagersidens anførsler avsnitt 40 og 48), men Høyesterett drøftet ikke spørsmålet. Forskjellen mellom hva som overtas og hvordan det som overtas, innpasses i mottagers virksomhet, illustreres imidlertid av (kontrasten med) Rt s. 248 (Olderdalen Ambulanse). Jfr. i avslutningsavsnittet (7) nedenfor. 5 Helhetsvurderingen presentasjon og diskusjon Temaet for den konkrete vurderingen i saken var altså om «virksomhetens identitet er i behold etter overføringen» «ut fra en samlet bedømmelse av alle de faktorer som etter EF- 8 Jfr. ovenfor m. note 1. Med referanse til Rasmussen kunne det samme kanskje sies om Braathens fraktavdeling, som ble overført til andre datterselskaper i SAS-konsernet. Men her er forskjellen fra Rasmussen-situasjonen enda større, og så stor at en slik tilnærming ikke ville hatt godt fotfeste. Derimot gir det god harmoni, i det minste i prinsippet, at overføringen ble rubrisert som en «virksomhetsoverdragelse» selv om det var to selskaper søsterselskaper på erverversiden. 58

8 arbeidsrett vol 3 nr virksomhetsoverdragelse i utvikling domstolens praksis er relevante». Denne konkrete helhetsvurderingen omfatter en rekke ulike momenter. I dommen er vurderingen sammenfattet slik (avsnitt 89-94): «(89) Når jeg i dette tilfellet er kommet til at identiteten i bakketjenestene er i behold etter overføringen til SAS-konsortiet, har jeg for det første lagt vekt på at tjenestenes art fullt ut er den samme. Den virksomhet SAS-konsortiet overtok, bestod i å betjene Braathens fly og flypassasjerer med de tjenester som de hadde behov for på flyplassene, og disse tjenestene hadde etter overtakelsen det samme innhold og ble utført på samme måte som av Braathens. (90) For det andre har jeg lagt vekt på at SAS-konsortiets betjening av Braathens fly og flypassasjerer fortsatte i de samme lokaler og i stor grad med bruk av den samme infrastruktur som Braathens tidligere hadde benyttet. Det at lokalene og det vesentligste av infrastrukturen er eid av Avinor, kan i denne forbindelse ikke tillegges noen vekt, jf. Abler/Sodexho-dommen avsnitt 36 og Securicor-dommen avsnittene (91) For det tredje har jeg lagt vekt på at SAS-konsortiet i forbindelse med overtakelsen av bakketjenestene overtok utstyr for betydelige verdier fra Braathens. Selv om det bare var 95 av rundt utstyrsenheter som ble overtatt, utgjorde dette i verdi rundt 25 % av det totale utstyr Braathens benyttet. I tillegg kommer avtalen om leie av avisingsutstyr til en verdi mellom 20 og 25 millioner kroner. (92) For det fjerde har jeg lagt vekt på at en ikke ubetydelig andel av de ansatte i Braathens bakketjenester ble overtatt av SAS-konsortiet. Av totalt personer fordelt på årsverk ble 265 personer fordelt på ca. 200 årsverk overtatt av SGS. (93) For det femte har jeg lagt vekt på at det er den samme kundekrets som ble betjent, nemlig Braathens fly og flypassasjerer. (94) Ut fra en samlet vurdering av disse momentene mener jeg at det må legges til grunn at virksomhetens identitet er i behold etter overføringen.» Høyesterett la altså for det første vekt på at «tjenestenes art fullt ut er den samme» efter overføringen (avsnitt 89; uth. SE). Synspunktet er i god harmoni med etablert rettspraksis. I hvilken grad den aktiviteten som drives før og efter overføringen, er den samme eller tilsvarende, har konsekvent vært fremholdt som ett av de relevante og viktige momenter i identitetsvurderingen, fra Spijkers 9 til Abler 10 og Güney-Görres (Securicor). 11 Her var den likeartede aktiviteten «å betjene Braathens fly og flypassasjerer», hvilket skjedde «med samme innhold og på samme måte» som tidligere. Det kan virke noe mer fremmed når det også ble lagt vekt på at det var den «samme 9 Spijkers (jfr. note 4) avsnitt 12 og 13. Avsnittene er gjengitt i dansk oversettelse i Høyesteretts dom avsnitt Sak C-340/01 Carlito Abler and Others and Sodexho MM Catering Gesellschaft mbh, intervener Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbh, EFD Saml I-14023, jfr. avsnitt Forenede saker C-232/04 og C-233/04 Nurten Güney-Görres and Gul Demir v Securicor Aviation (Germany) Ltd, Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, EFD Saml I-0000, jfr. avsnitt

9 stein evju arbeidsrett vol 3 nr kundekrets» som ble betjent, også den var «Braathens fly og flypassasjerer» (avsnitt 93). Men også «kundekrets» er blandt de standardmomentene som rettspraksis peker på som elementer i helhetsvurderingen. Det ligger nok nær å anse «Braathens fly» eller mer presist Braathens som kunde(krets). Flypassasjerene kan det derimot være mer anstrengt å betrakte som en «kundekrets» som ble overtatt. Flypassasjerer kan være en flyktig og ustabil kundemasse, og det er ikke godt å vite heller ikke ut fra rettsavgjørelsene i saken hvor stor andel av tidligere passasjerer som fortsatte å være «Braathens flypassasjerer» efter overføringen av alt annet enn flyvirksomheten. Det ville vel være mer treffende å si at SAS bakketjenester overtok betjeningen av de som til enhver tid faktisk fløy med Braathens. Men med det ville kanskje denne del av «kundekretsen» bli mindre identifiserbar og identisk. Kanskje kan det også virke påfallende at «fly og flypassasjerer» trekkes frem i både avsnitt 89 og avsnitt 94. Den riktige forståelsen av dommen må vel her være at i avsnitt 89 er «fly og flypassasjerer» et ledd i identifiseringen av hvordan noen betjenes (hvordan aktivitet utøves), mens det i avsnitt 94 er tale om hvem som betjenes. For det annet ble det lagt vekt på at aktiviteten overfor «Braathens fly og flypassasjerer» ble drevet i de samme lokaler «og i stor grad med bruk av den samme infrastruktur» som Braathens hadde benyttet tidligere (avsnitt 90). På dette punkt er det tale om lokaler og infrastruktur som ikke ble overtatt fra Braathens av SAS-konsortiet ved kjøp eller leie, men om videre bruk av fasiliteter på flyplassene, som eies og stilles til rådighet (leies ut) av flyplasseieren Avinor. Det at det kan legges vekt på at man på en slik måte overtar (bruk av) materielle aktiva, ikke fra «overdrageren», men fra en «tredjemann», er et velkjent moment fra rettspraksis men ett som først og fremst har blitt trukket frem i forbindelse med tilfeller av skifte av oppdragstager. 12 Forsåvidt kan det sees som en ekspansiv anvendelse av synspunktet når Høyesterett fremholder at det «ikke [kan] tillegges noen vekt» at lokalene og det vesentlige av infrastrukturen eies av Avinor. Men det er også mulig at dette momentet skal sees i sammenheng med det momentet som gjelder overtagelse av «utstyr for betydelige verdier» (avsnitt 91; jfr. nedenfor). Det ville i og for seg være i harmoni med grunnkravet om helhetsvurdering å legge vekt på hva som samlet sett overtas og brukes videre av materielle aktiva, uavhengig av rettslig form. Høyesteretts enumerative sammenfatning av enkeltmomenter er imidlertid så knapp i formen at det ikke er godt å si om noen slik forbindelseslinje har spilt inn i resonnementet. 13 Derimot la retten uttrykkelig vekt på at SAS-konsortiet overtok «utstyr for betydelige verdier» og «en ikke ubetydelig andel av de ansatte» fra Braathens bakketjenester (avsnitt 91 og 92). Om det overtas materielle aktiva, og i tilfelle hvor meget, og om og 12 Det illustreres av dommene i Abler og Güney-Görres (Securicor), som er de Høyesterett her viser til i avsnitt Den avsluttende uttalelsen om «samlet vurdering» i dommens avsnitt 94 er for knapp og generell til å gi noen videre veiledning forsåvidt. 60

10 arbeidsrett vol 3 nr virksomhetsoverdragelse i utvikling tilfelle hvor mange ansatte som overtas, er klassiske og klassisk viktige momenter i identitetsvurderingen. Hvor meget som skal til for at de skal ha konkret relevans eller særlig vekt, er imidlertid ikke like klart. EF-domstolen har uttalt seg på litt ulike måter i forskjellige saker med ulike situasjonstyper. Når det gjelder ansatte, har domstolen f.eks. uttalt at det må sees hen til om «flertallet» eller «en vesentlig del» («an essential part») av personalet er overtatt, men på den annen side bare om det er overtatt «nøkkelpersonell» («essential staff»). Og i flere sammenhenger har domstolen fremholdt at selv om bare en liten del av de ansatte overtas, utelukker det ikke at det kan foreligge «virksomhetsoverdragelse». 14 Likeledes har domstolen i ulike tilfeller fremholdt at det kan foreligge «virksomhetsoverdragelse» selv om få eller ingen materielle aktiva overføres. 15 Høyesterett har pekt på endel avgjørelser om slike spørsmål gjennom enkelte, tildels omfattende, sitater og spredte henvisninger (avsnitt 78-84), men uten å gå videre systematisk inn på forholdet mellom situasjonstyper, momenter og relativ vekt. Gjennomgåelsen tjener nok som en bakgrunn for rettens helhetsvurdering, men igjen er den konkrete momentpresentasjonen så knapp at det kan være vanskelig å si sikkert hvilken underliggende forståelse det er bygget på. I vektleggingen av at det ble overtatt «utstyr for betydelige verdier», ligger det en motsetning til kun å legge vekt på antallet utstyrsenheter. Som det fremgår av dommens avsnitt 91, overtok SAS-konsortiet bare ca. 10 % av utstyrsenhetene. Men denne andelen utgjorde, ifølge Høyesterett, ca. 25 % av verdien av det samlede, relevante utstyret. 16 I tillegg kom så avisingsutstyr som ble leiet. Prinsipielt sett må en slik tilnærming anses som adekvat. Bare å telle utstyrsenheter vil være for snevert. Materielle aktiva kan være av høyst ulik art, og noen driftsmidler kan være viktigere enn andre for å kunne drive aktiviteten, både i utgangspunktet og efter en overføring. Ved identitetsvurderingen vil det være naturlig, og i god harmoni med rettspraksis, å legge vekt nettopp på hva som er viktig for fortsatt aktivitet på mottagerens side. Kvantifiseringen, og Høyesteretts tilnærming til den, er et annet spørsmål. Når det overtatte er karakterisert som utstyr for «betydelige verdier», kan det forstås som referanse til dette utstyrets faktiske verdi. Den var anslått til 17,3/21,6 mill. kr., og slike beløp kan forsåvidt karakteriseres som betydelige. Det ligger også nær å anta at det er en slik lesemåte som er den treffende. Skulle meningen være å peke på utstyrets relative verdi, synes adjektivet «betydelig» en smule for sterkt for en såvidt begrenset andel som 25 %. Da måtte det ligget nærmere å benytte et uttrykk som f.eks. «ikke ubetydelig», som for betegnelsen av andelen ansatte (jfr. nedenfor). I begge tilfeller kan det sies at Høyesteretts 14 Se f.eks. Merckx, forenede saker C-171/94 og C-172/94 Albert Merckx and Patrick Neuhuys v Ford Motors Company Belgium SA, EFD Saml I-1253, avsnitt jfr. 32, og Abler, avsnitt Se også her f.eks. Merckx, avsnitt 32 og konklusjonens pkt. 1, som er sitert i Høyesteretts dom avsnitt Prosenttallet blir omtrent det samme om man tar utgangspunkt i betalt beløp (17,3 mill. kr.) og det laveste anslaget for totalverdier (jfr. om dette i pkt. 2.3 foran), eller i den «urabatterte» salgsverdien og det høyeste anslaget for totalverdier. 61

11 stein evju arbeidsrett vol 3 nr premisser signaliserer et mindre krav til omfang for at momentet skal ha vekt, enn det mange har ment må kreves ut fra EF-domstolens rettspraksis. 17 Det samme kan sies om uttalelsene om at det ble overtatt en «ikke ubetydelig andel av de ansatte». Den utgjorde 23,5 % av arbeidstagerne (18,8 % målt i årsverk). 18 Her er det utvilsomt den rent numeriske andel det er tale om. Det er ingen spor av en diskusjon eller vurdering av om de ansatte som ble overtatt, hadde særlige funksjoner eller kvalifikasjoner som var viktige for videreføring av aktiviteten. Da kan det vel sies at karakteristikken «ikke ubetydelig andel» har et visst preg av evfemisme. 6 Vurderingen i relieff Høyesteretts vurdering kan stilles i kontrast til et nøkkelavsnitt i lagmannsrettens (flertallets) begrunnelse. Der heter det: «For å kunne konstatere at det foreligger en virksomhetsoverdragelse i en slik situasjon, må det foreligge elementer som viser at enheten likevel har beholdt sin identitet, her ved ansatte og utstyr. Den rettspraksis som foreligger må forstås slik at når en står overfor en blandingsvirksomhet som foreliggende, må det kreves at en vesentlig eller betydelig del av de ansatte og utstyret sett under ett overføres for at identiteten skal være i behold. 319 personer er et høyt antall, og 28 % av arbeidsstokken som tilsvarer 22 % av årsverkene er en stor del av virksomhetens arbeidsstyrke, men sett i relasjon til identitetsspørsmålet er dette isolert sett neppe tilstrekkelig til å si at en vesentlig eller betydelig del av de ansatte er overført. SGS overtok utstyr fra Braathens som var nødvendig for utvidelsen av driften, men både i antall og verdi hadde dette et omfang som isolert sett ikke kan anses som en vesentlig eller betydelig del av Braathens totale utstyrspark. Flertallet har etter dette kommet til at overføringen av ansatte, årsverk og utstyr, har et omfang som er for lite til å kunne si at Braathens Ground Handling har beholdt sin identitet etter overføringen» (lagmannsrettens dom (jfr. note 2) s. 17; uth. SE). Lagmannsrettens bemerkninger illustrerer ikke bare en mer reservert adjektivbruk, men først fremst at vurderingstemaet formuleres snevrere og at kravene til omfanget av hva som må overføres, stilles høyere. Dette reflekterer forsåvidt en tilnærming som kan finnes igjen i deler av litteraturen. Men tilnærmingsmåten er problematisk. Den preges i ikke liten grad av at man prøver å isolere enkeltelementer og formulere kvantitetskrav knyttet til dem som f.eks. «et flertall» av ansatte, en «betydelig andel» av eller et «vesentlighetskrav» for materielle aktiva. Hver for seg kan slike kriterier knyttes til enkeltuttalelser eller enkeltavgjørelser i 17 Men går man utenfor norsk litteratur, vil man finne at det er variasjoner i både synspunkter og formuleringsmåter. 18 Dette er basert på det antall som stod igjen for Høyesterett; for tingretten var tallet på arbeidstagere høyere, jfr. i pkt. 1 foran. Det var dette lagmannsretten (flertallet) refererte til, jfr. sitatet i teksten nedenfor. Forsåvidt er kvantifiseringen i Høyesteretts dom ikke helt presis. 62

12 arbeidsrett vol 3 nr virksomhetsoverdragelse i utvikling rettspraksis. Ett problem er at «målestokkene» ofte ikke er særlig presise. Eksempelvis er det langt fra entydig hva som skal til for at det vil være tale om en «viktig» eller «betydelig» andel av aktiva. 19 Viktigere er likevel at det uansett skal foretas en helhetsvurdering. Dette er gjennomgående og konsekvent fremholdt i EF-domstolens praksis fra Spijkers og fremover. Domstolen har understreket at de enkelte momenter ikke kan vurderes isolert, men bare kan inngå i en samlet vurdering. 20 Dette innebærer at man ikke kan tilordne enkelte elementer bestemte verdier eller «terskler» for at de skal ha betydning. Hva som skal til for at en faktor skal ha vekt, med hensyn til dens omfang, kvalitet eller funksjonelle betydning, og hvilken vekt den skal ha, kan variere både med situasjonstyper («blandingsvirksomhet», «trepartsforhold», osv.) og de andre faktorer som gjøre seg gjeldende i det konkrete tilfellet. 7 Oppsummering I SAS Braathens-dommen bygger Høyesterett på en slik tilnærming. Førstvoterende understreket at det var tale om en «samlet vurdering» (avsnitt 94, jfr. avsnitt 86, og i pkt. 3 foran). Forsåvidt er dommen ikke nyskapende; den faller godt inn i den vurderingsmåten som EF-domstolen gjennom sin rettspraksis har gitt nasjonale domstoler anvisning på. Men Høyesteretts dom kan sies å være presiserende gjennom de standpunkter retten har tatt til spørsmålene om identitetsvurderingen ved ulike transaksjonsformer, interessefellesskap mellom selskaper og kontraktsmessige og organisatoriske oppdelinger (jfr. i pkt. 4 foran). Her er rettens synspunkter vel forenlige med de retningslinjer som kan utledes av EF-domstolens praksis, men Høyesteretts konkrete applikasjon representerer en viss tydeliggjøring av det som i mange sammenhenger vil være problemstillinger av betydning. Derimot kan dommen ikke godt sies å være presiserende når det gjelder den konkrete grensedragningen. Til det er premissene om de enkelte momenter i helhetsvurderingen for knappe, og den «samlede bedømmelse» utpensles ikke på noen måte ut over dette. Derved blir både vurderingen av enkeltmomentene og avveiningen utydeliggjort. Forsåvidt illustrerer Høyesteretts dom det samme som har vært et tilbakevendende tema og problem for EF-domstolen. Med vage kriterier for når noe er relevante momenter, og vage retningslinjer for den helhetlige vurdering, er det stadig vanskelig å gi sikre svar på hva som skal til for at det skal eller ikke skal foreligge en «virksomhetsoverdragelse». Det er fortsatt grunn til å stille spørsmål om hvor og hvordan grensene går. Det betyr også at en viss grad av rettsusikkerhet råder, med tilhørende mangel på forutberegnelighet. 19 I Liikenne (jfr. note 3), som ofte trekkes frem som grunnlag for et «vesentlighetskrav» til omfanget av overførte aktiva, heter det f.eks. «un niveau significatif»/«transfer to a significant extent» (avsnitt 42), men også «transfer of significant tangible assets» (avsnitt 44). Den siste uttrykksmåten har en litt annen betydning enn bare nivå eller omfang, hvilket også indikeres av fortsettelsen i avsnitt 42 der det heter «transfer to a significant extent of such assets, which are necessary for the proper functioning of the entity». 20 Se Spijkers (jfr. note 4) avsnitt

13 stein evju arbeidsrett vol 3 nr Høyesteretts dom bidrar bare i begrenset grad til å avhjelpe dette. Dommen klargjør vurderingstemaet men efterlater samtidig spørsmål om forholdet til avgjørelser om andre situasjonskonstellasjoner, ikke minst dommen i Rt s. 248 (Olderdalen Ambulanse). I den avgjørelsen er drøftelsen av det prinsipielle grunnlaget for helhetsvurderingen mindre inngående, og det vurderingsgrunnlaget som skisseres, er snevrere. Det kan selvsagt ha sin grunn i at det var tale om en liten virksomhet og enklere faktiske forhold. Den generelle tilnærmingen i SAS Braathens-dommen indikerer likevel at det nå må anlegges en annen og bredere vurdering. Et annet problempunkt er forholdet mellom hva som foreligger på overdragers/gammel arbeidsgivers hånd før en overgang, og hva som faktisk overtas (eller ikke overtas) av en «erverver». I Olderdalen Ambulanse fremholdt Høyesterett at «spørsmålet om identitet vanskelig [kan] vurderes annerledes enn ut fra situasjonen slik den faktisk ble» (s. 257), og ikke ut fra hvordan den ville blitt om erververen hadde forholdt seg annerledes og overtatt ansatte og/eller utstyr. SAS Braathens efterlater spørsmål både om hvor langt en slik tilpasningsmulighet skal anses å foreligge, og et spørsmål om klargjøring av forholdet mellom en slik mulighet og grensene for tilpasninger på mottagersiden av det som faktisk overtas. 21 Ellers er nok det viktigste, ut over den konkrete saken, at SAS Braathens-dommen gir et sterkt signal om at det skal mindre til terskelen ligger lavere, om man vil for at en «virksomhetsoverdragelse» skal anses å foreligge, enn det som har vært en fremherskende oppfatning hos mange. Hvor meget som kan tilskrives den konkrete saken og omstendigheter ved den som ikke kommer klart frem i dommen, 22 kan man bare spekulere over. Det har jeg ikke grunnlag for. Inntil videre står dommen der som en klar anvisning på at det er grunn til nøkternhet og reservasjon ved vurderinger av hvor grensene går. 21 Jfr. her i pkt. 4 foran. 22 Jfr. petitavsnittet sist i pkt. 4.3 foran. 64

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2004

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2004 DOMSTOLENS DOM 10. desember 2004 (Virksomhetsoverdragelser - Rådsdirektiv 77/187/EØF overdragelsestidspunktet innvendinger mot overføring av ansettelsesforhold) I sak E-2/04, ANMODNING til EFTA-domstolen

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse Virksomhetsoverdragelse Advokat/partner Christopher Hansteen e-post:chha@grette.no, mob: 99 25 49 27 Advokatfullmektig Tor-Børge Bendiksen e-post: tobe@grette.no, mob: 98 84 44 46 Arbeidsmiljøloven kapittel

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 19 desember 1996 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 19 desember 1996 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 19 desember 1996 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overdragelse av foretak) I sak E-2/96, ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

Arbeidsmiljølovens 15-11

Arbeidsmiljølovens 15-11 1 Arbeidsmiljølovens 15-11 15-11. Retten til å fortsette i stillingen (1) Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i 15-7 kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04 E-2/04/21 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/04 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Gulating lagmannsrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

JUS5512 Kollektiv arbeidsrett V 2016 for Master i rettsvitenskap

JUS5512 Kollektiv arbeidsrett V 2016 for Master i rettsvitenskap JUS5512 Kollektiv arbeidsrett V 2016 for Master i rettsvitenskap Sensorveiledning SE, 02.05.2016 Eksamensoppgaven har følgende tekst: «Gjør rede for reglene om Arbeidsrettens saklige domsmyndighet.» Oppgavetemaet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon anvendelse av tinglysningsloven 23 når konkursdebitor ikke har grunnbokshjemmelen Sven Krohn 1 Innledning Den 25. april 2008 avsa Høyesterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 29. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00473-A, (sak nr. 2009/1618), sivil sak, anke over dom, Bardufoss Flyservice AS (advokat Kjell Heggvoll til prøve) mot Jostein Holmebukt

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. A II. B III. C S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/96

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/96 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/96 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Inderøy

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Virksomhetsoverføring erververs undersøkelsesrett og -plikt kjøpsrett og arbeidsrett

Virksomhetsoverføring erververs undersøkelsesrett og -plikt kjøpsrett og arbeidsrett Virksomhetsoverføring erververs undersøkelsesrett og -plikt kjøpsrett og arbeidsrett Av Einar Østerdahl Poulsson 1 Innledning... 93 2 Begrepsbruk... 95 3 Opplysinger om ansatte... 98 4 Opplysningsplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NTNU Trondheim 9. januar 2009

NTNU Trondheim 9. januar 2009 WIKBORG REIN Snubletråder og risiko ik for partene i FM-avtaler NTNU Trondheim 9. januar 2009 Advokat Peter H. Grape 1 1.11 Noen utgangspunkter Forhold mellom oppdragsgiver ( Oppdragsgiver ) og tjenesteleverandør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Introduksjonsundervisning for JUR1511

Introduksjonsundervisning for JUR1511 Prof. Stein Evju s. 1 Introduksjonsundervisning for JUR1511 Fredag 21. september, 10.15 12.00 Torsdag 27. september, 10.15 12.00 Fredag 28. september, 10.15 12.00 Finne DB Domus Bibliotheca klikk her Auditorium

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01943-A, (sak nr. 2015/882), sivil sak, anke over kjennelse, prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01943-A, (sak nr. 2015/882), sivil sak, anke over kjennelse, prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01943-A, (sak nr. 2015/882), sivil sak, anke over kjennelse, Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (advokat Amund Bjøranger Tørum

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse

Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no OPPLEGG Nedbemanning med hovedvekt på saksbehandling og utvelgelse Formålet med gjennomgangen: gi en oversikt

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd.

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Fra: Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. HSØ RHF Dato: 19.februar 2016 Sak: Virksomhetsoverdragelse DEL

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning.

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning. REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN 1.1 Innledning Saksforløpet Forskriften(e) gyldig i sin helhet Klart, sakskostnader for alle

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med renovering av Engvollen omsorgsboliger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET:

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: SAMFERDSELSDE'ARTEMENTET AVD./SEK.: V55 S.ØEH.: JV I SEPT 2008 S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: Rederienes Landsforening Det Kgl. Samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 John F. Knutsen Gulating lagmannsrett Postboks 7414 5020 Bergen 24. juni 2012 Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 Ankende part: John F.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom, I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget til prøve)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/95

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/95 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/95 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Gulating

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet Rettferdighet Fordelingsrettferdighet Samhandlingsrettferdighet Prosedyrerettferdighet Gjenopprettingsrettferdighet Fase II: Personlige motsetninger, blokkeringer, sabotasje (4-6) Fase I: Sakskonflikt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen til prøve) mot A (advokat Faruk

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mars 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mars 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mars 1997 * (Rådsdirektiv 77/187/EØF - overdragelse av del av en bedrift) I sak E-3/96 ANMODNING til Domstolen om en rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-441 23.12.2010 Codan Forsikring Rettshjelp Tvist vedr. lånefinansierte spareprodukter - unntak for erverv? Sikrede inngikk i 2002 avtale om tegning av andeler

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen til prøve)

Detaljer

Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO

Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO Foto: Jo Michael Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO 18. mars 2013 Advokat (H) Kurt Weltzien; NHO Kort oppsummert Tap fullstendig tap Avklaring av EØS-retten 2 (1) Høyesteretts metode Konfirmerer

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer