Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord"

Transkript

1 Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Møterom, Gamla Værket Gjæstgiveri og Tracteringssted Tid: 8. september 2014 kl september 2014 kl Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen, ordfører Roy Anders Standal, varaordfører Nils Ingar Aabol, gruppeleder Lars Joakim Tveit, rådmann Trondar Lien, rådgiver/referent Til stede fra Sandefjord kommune: Til stede fra Andebu: Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Vidar Andersen, varaordfører Morten Istre, gruppeleder Gisle Dahn, rådmann Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui, varaordfører Hilde Hoff Haakonsen, gruppeleder Ole Sverre Lund, rådmann 1. Refleksjoner fra besøket i Sandnes kommune: Etter debatt var det enighet om at modellen Sandnes kommune har for nærmiljødemokrati ikke er egnet for den nye kommunen. Det er enighet om at det må sikres reell lokal medinnflytelse i den nye kommunen, blant annet gjennom partienes nominasjonsprosesser. 2. Skisse til mulig folkevalgt organisering i ny SAS-kommune Lars Joakim Tveit og Gisle Dahn la frem forslag til politisk organisering basert på hovedutvalgsmodellen, beskrevet med ansvarsområder (se vedlegg 1 og 2). Etter drøftinger ble det enighet om følgende: Kommunestyret skal ha 45 medlemmer. Kommunestyret behandler bl.a. overordnede planer, budsjett- og økonomiplan, reguleringsplaner og andre overordnede saker. Formannskapet skal ha 11 medlemmer og skal ivareta det løpende folkevalgte ansvar. Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker og skal ha et særskilt ansvar for kommuneplanprosessen. Formannskapet behandler bl.a. saker som berører saksområder til flere hovedutvalg eller har betydning for kommunens økonomi.

2 Hovedutvalgene skal ha 9-11 medlemmer. Utvalgene skal ha omfattende delegert sektoransvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/bystyre. Ansvarsområdene skal være: Helse, sosial og omsorg Institusjoner Hjemmetjeneste/bemannede boliger Samhandlingsreform NAV (herunder flyktninger) Rus/psykiatri Helsestasjon Barnevern Legevakt/legetjenester Tiltak for funksjonshemmede Øvrige helsetjenester Oppvekst og kunnskap Skoler Barnehager Voksenopplæring PPT Kulturskole Næringsutvikling og eiendom Start Næringsutvikling Næringstomter Byggeprosjekt Drift/vedlikehold kommunal eiendom Salgs- og skjenkebevillinger Landbruk (unntatt landsbruksforvaltning) Reiseliv Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling Kultur Folkehelse og forebyggende arbeid Nærmiljø Frivillighet Lag/foreninger Idrett Stedsutvikling Nærmiljøutvalg Bibliotek Friluftsliv By- og tettstedsutvikling

3 Miljø- og plansaker Kommunalteknikk Brann og beredskap Byggesak Miljø Barnerepresentasjon, pbl 3-3 Arealplanlegging GEO-data Landbruksforvaltning Veier Parker/Grøntanlegg Øvrige råd og utvalg Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Leder velges av opposisjonen. Det etableres ungdomsråd. Det skal søkes å ha gjennomgående representasjon (utvalgsledere fortrinnsvis i formannskap) og møtesekvens som tilrettelegger for gruppemøter forut for behandling i folkevalgte organ. Gruppeledere bør møtes regelmessig. 3. Folkevalgtes rammebetingelser Ole Sverre Lund gjennomgikk de folkevalgtes rammebetingelser, se vedlegg 3. Han viste også til eksempler fra andre kommuner på tilsvarende størrelse som SASkommunen. Det ble gitt informasjon om ulike modeller for vederlag og rammebetingelser for folkevalgte. Utvalgene sluttet seg i hovedsak til prinsippene i presentasjonen. Rådmennene gis i oppdrag å utarbeide forslag til et komplett reglement for folkevalgtes rammebetingelser (uten beløp), som drøftes på et senere tidspunkt. 4. Søknadsprosess Gisle Dahn presenterte mulig struktur i dokumentasjon av utvalgets arbeid frem til søknad om kommunesammenslåing sendes, se vedlegg 4. Utvalget sluttet seg i hovedsak til den foreslåtte skissen. 5. Seminar oktober, Oslo Det ble gitt en kort orientering om planene for seminaret med gruppeledere og hovedtillitsvalgte i Oslo. Statsråd Jan Tore Sanner vil være til stede på begynnelsen av seminaret.

4 6. Eventuelt Andebu kommune orienterte om at de på bakgrunn av tidligere dialog i utvalget, jfr. møtet i Andebu 19. august 2014, har kommet frem til at Andebu kommune slutter seg til en fremdriftsplan som innebærer en kommunesammenslåing med virkning fra 1. januar Dette forutsetter at det ikke avholdes ekstraordinært kommunevalg i 2016, men at nytt kommunestyre utgår fra kommunestyrene som velges september Vedlegg 1 Lysbilde 1 Mulig politisk organisering SAS-kommunen

5 Lysbilde 2 Overordnet organisasjonskart Kommunestyre 35 representanter Formannskap 7 medlemmer Helse, sosial og omsorg 7 medlemmer Oppvekst og kunnskap 7 medlemmer Kultur, folkehelse og stedsutvikling 7 medlemmer Teknikk, byggesak og beredskap 7 medlemmer Næring og eiendom 7 medlemmer X antall kommuneldelsutvalg Lysbilde 3 Helse, sosial og omsorg HOVEDANSVAR Institusjoner Hjemmetjeneste/bemannede boliger Samhandlingsreform NAV (herunder flyktninger) Rus/psykiatri Helsestasjon Barnevern Legevakt/legetjenester Tiltak for funksjonshemmede Øvrige helsetjenester

6 Lysbilde 4 Oppvekst og kunnskap HOVEDANSVAR Skoler Barnehager Voksenopplæring PPT Kulturskole

7 Lysbilde 5 Kultur, folkehelse og stedsutvikling HOVEDANSVAR Kultur Folkehelse og forebyggende arbeid Nærmiljø Frivillighet Lag/foreninger Idrett Stedsutvikling Kommunedelsutvalg Lysbilde 6 Næring og eiendom HOVEDANSVAR Start Næringsliv Næringstomter Byggeprosjekt Drift/vedlikehold kommunal eiendom Salgs- og skjenkebevillinger

8 Lysbilde 7 Teknikk, byggesak og beredskap HOVEDANSVAR Kommunalteknikk Brann og beredskap Byggesak Miljø Barnerepresentasjon, pbl 3-3 Arealplanlegging GEO data Landbruk Lysbilde 8 Øvrige råd og utvalg Kontrollutvalg Brukerråd/Eldreråd Partssamarbeid (administrasjonsutvalg) Kommunedelsutvalg

9 Vedlegg 2 Lysbilde 1 Kommunestyret: Overordnede planer Kommuneplan Budsjett- og økonomiplan Reguleringsplaner Saker av særlig stor viktighet/prinsipiell betydning Lovpålagte oppgaver Mulig ansvarsfordeling Formannskapet Ivaretar det løpende, overordnede folkevalgte ansvar ( styre ) Omfattende delegert ansvar/beslutningsmyndighet Innstiller til kommunestyret i alle* saker Særskilt ansvar for bl.a.: Saker med konsekvenser for kommunens langsiktige/overordnede økonomi Prosess for kommuneplanrevisjon Kommunens eierposisjon i selskaper Klageutvalg Hovedutvalgene: Omfattende delegert sektoransvar/beslutningsmyndighet Avgir uttalelse i saker som behandles av FS som berører utvalgets ansvarsområde Rådmannen: Ikke-prinsipielle enkeltsaker Avklarer med ordfører/formannskap hva som er prinsipielt Lysbilde 2 Praktisk håndtering Gjennomgående representasjon utvalgsledere i formannskap. Møtesekvens som tilrettelegger for gruppemøter forut for behandling i folkevalgte organ møteuker. Gruppeledere møtes regelmessig, - bl.a. avklare behov for felles gruppemøter

10 Lysbilde 3 Effektiv, helhetlig folkevalgt styring Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg Hovedutvalg Rådmann

11 Vedlegg 3 Lysbilde 1 Folkevalgtes rammebetingelser SAS-kommunen Strategiseminar i Sandnes september 2014 Lysbilde 2 Lovgrunnlag Møteplikt og møterett (kl 40) Møteplikt Krav på fri fra arbeid Rett til permisjon Dekning av utgifter og økonomisk tap (kl 41) Krav på skyss-, kost,- og overnattingsgodtgjøring Tap av inntekt og påførte utgifter erstattes opp til et visst beløp pr. dag Ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap Arbeidsgodtgjøring (kl 42) Krav på godtgjøring Pensjonsordning (kl 43) Kommunestyret kan vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte

12 Lysbilde 3 Referansekommuner SAS-kommunene Sandefjord Andebu Stokke Andre kommuner med innbyggertall tilsvarende ny SAS-kommune Drammen Kristiansand Asker Lysbilde 4 Forslag til føringer Offentlig dokument Folkevalgtes godtgjørelser er ikke lønn. Godtgjørelsene skal: Underbygge sammenhengen mellom politisk organisering og størrelsen på godtgjørelsene Gjenspeile folkevalgtes ansvar, oppgaver, forventet tidsforbruk og besvær Tåle sammenligning med andre kommuner av tilsvarende størrelse Oppleves rettferdig Forståelig og praktiserbart Enkelt

13 Lysbilde 5 Innhold i nytt reglement Klargjøre hvem reglementet gjelder for Folkevalgtes rettigheter og plikter Faste godtgjørelser og frikjøpsordninger Møtegodtgjørelse Erstatning for tapt arbeidsinntekt Reise-, kost- og overnattingsgodtgjørelse Andre godtgjørelser Ettergodtgjørelse Omsorgsgodtgjørelse Godtgjørelse for elektroniske tjenester/løsninger Fasttelefon og mobiltelefon PC og lesebrett Godtgjørelser ved permisjoner eller langvarig sykdom Lysbilde 6 Innhold i nytt reglement Generelle bestemmelser Øvre grenser Pensjonsrettigheter Sykepenger og forsikringer Feriepenger Kommunal barnepassordning Utbetaling Fortolkning Regulering Evt. andre bestemmelser

14 Lysbilde 7 Fokus på nåværende stadium Prinsipper Beregningsgrunnlag Størrelser Kostnader Sammenheng mellom politisk organisering og godtgjørelser/andre rammevilkår for folkevalgte Lysbilde 8 Spørsmål til drøfting Hva skal legges til grunn for fastsettelse av godtgjørelser (beregningsgrunnlag)? 1. Någjeldende størrelser i SAS-kommunene? 2. Gjennomsnitt av utvalgte sammenlignbare kommuner? 3. % av statsråds godtgjørelse? 4. % av stortingsrepresentants godtgjørelse? 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til xx % av lønn til xx 6. Alle andre godtgjørelser relateres til ordførers godtgjørelse Hva er rimelig nivå på ordførers godtgjøring i ny SASkommune? 1. Sandefjord: Kommunalt vedtak, kr , pr. år ( ) 2. Andebu: 90% av stortingsrepr. godtgjørelse, kr pr. år ( ) 3. Stokke: 100% av stortingsrepr. godtgjørelse, kr pr. år ( ) 4. Drammen: 85% av statsråds godtgjørelse, kr pr. år ( ) 5. Kr.sand: Gj.snitt av de 10 største byene, unntatt Oslo, kr , pr. år + kr pr. år i fast overtidskompensasjon ( ) 6. Asker: 80% av statsråds godtgjørelse, kr pr. år ( )

15 Lysbilde 9 Spørsmål til drøfting Hva er rimelig nivå på varaordførers godtgjøring i ny SAS-kommune? 1. Sandefjord: Frikjøpes i 20% stilling. Godtgjørelse baseres på 75% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år ( ) 2. Andebu: Godtgjørelse tilsvarende 12% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år ( ) 3. Stokke: Godtgjørelse tilsvarende 12% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år ( ) 4. Drammen: Frikjøpes i 20% stilling. Godtgjørelse tilsvarende 15% av statsråds godtgjørelse, kr pr. år ( ) 5. Kr.sand: Frikjøpes 100%. Godtgjørelse tilsvarende 85% av ordførers godtgjørelse. kr pr. år + kr ,- i fast overtidskompensasjon pr. år ( ) 6. Asker: 80% av statsråds godtgjørelse, kr pr. år ( ) Hva skal varaordførers godtgjørelse dekke, og hva skal evt. dekkes i tillegg? Lysbilde 10 Spørsmål til drøfting Hvordan skal gruppeledere godtgjøres? 1. Sandefjord: Kan frikjøpes inntil 1 dag annenhver uke (10%). Gruppeleder i formannskapet får ingen ekstra godtgjørelse, er inkludert i godtgjørelse til formannskapsmedlem. Andre gruppeledere 1,2% av ordførers godtgjørelse 2. Andebu: Ingen 3. Stokke: 1% av ordførers godtgjørelse 4. Drammen: Kan frikjøpes i 20%-100% (avhengig av antall mandater i bystyret) 100% godtgjøres tilsvarende 52,5% av statsrådens godtgjørelse 5. Kr.sand: Kan frikjøpes i 18%-34% (avhengig av antall mandater i bystyret) Beregningsgrunnlag: 85% av ordførers godtgjørelse 6. Asker: 10% + 0,1% for hvert mandat i kommunestyre Beregningsgrunnlag : 80% av statsråds godtgjørelse Hva skal gruppelederes godtgjørelser dekke, og hva skal dekkes i tillegg?

16 Lysbilde 11 Spørsmål til drøfting Hva er rimelig nivå på godtgjøring til formannskapsmedlemmer i ny SAS-kommune? 1. Sandefjord: Fast godtgjørelse tilsvarende 5,5% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år ( ) + 1,5 promille av ordførers godtgjørelse pr. møte, kr ( ) 2. Andebu: Fast godtgjørelse tilsvarende 3% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år ( ) 3. Stokke: Fast godtgjørelse tilsvarende 4% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år, ( ) 4. Drammen: 0,37% av statsråds godtgjørelse pr. møte, kr (18 møter i året), begrenset oppad til kr ,- pr. år ( ) 5. Kr.sand: Fast godtgjøring tilsvarende 20%. Beregningsgrunnlag: 85% av ordførers godtgjørelse, kr pr år ( ) 6. Asker: Fast godtgjøring tilsvarende 10%. Beregningsgrunnlag: 80% av statsråds godtgjørelse, kr pr. år ( ) Lysbilde 12 Spørsmål til drøfting Hva er rimelig nivå på godtgjøring til ledere og medlemmer i hovedutvalg i ny SAS-kommune? 1. Sandefjord: Gruppe 1. Ledere: Fast godtgjørelse tilsvarende 4% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år ( ) + godtgjørelse pr. møte som for medlem. Medlem: Fast godtgjørelse tilsvarende 1,2% av ordførers godtgjørelse, kr pr. år + 1,15 promille av ordførers godtgjørelse, kr pr. møte. 2. Andebu: Gruppe 1. Ledere: Fast godtgjøring tilsvarende 3% av ordførers godtgjørelse, kr pr år ( ) Medlem: 0,1% av ordførers godtgjørelse, kr 779 pr. møte ( ) 3. Stokke: Ledere fast godtgjørelse, 4% eller 5% (utvalgsavhengig) av ordførers godtgjørelse, kr eller kr pr år ( ) Medlem: Fast godtgjørelse 3% av ordførers godtgjørelse, kr ,- pr. år ( ) 4. Drammen: Ledere av bystyrekomiteer. Fast godtgjørelse tilsvarende 6,6% av statsråds godtgjørelse, kr pr. år ( ) Medlem: 0,15% av statsråds godtgjørelse, kr 1851 pr. møte, ( ) 5. Kr.sand: Ledere hovedutvalg. Frikjøpes med 20%. Beregningsgrunnlag 85% av ordførers godtgjørelse. Kr ( ) Medlem: Fast godtgjørelse, 1,5% av beregningsgrunnlaget, kr ,2% av ordførers godtgjørelse, kr ( ) 6. Asker:???

17 Lysbilde 13 Innspill til mulig konklusjon 1. Ordførers godtgjørelse fastsettes til xx % av godtgjørelsen til xxxx 2. Alle andre godtgjørelser relateres til ordførers godtgjørelse 3. Varaordfører frikjøpes tilsvarende xx % stilling. Godtgjørelsen fastsettes til xx % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen skal dekke: I tillegg skal det utbetales godtgjørelse for: Gruppeleder frikjøpes tilsvarende xx % stilling. I tillegg kan gruppeledere frikjøpes tilsvarende xx stilling pr. mandat overskytende det tredje mandatet, maksimalt tilsvarende 100 % stilling Godtgjørelsen skal dekke: I tillegg skal det utbetales godtgjørelse for: Lysbilde 14 Innspill til mulig konklusjon 5. Formannskapsmedlemmers faste godtgjørelse fastsettes til xx % av godtgjørelsen til ordfører 6. Hovedutvalgslederes faste godtgjørelse fastsettes til xx % av godtgjørelsen til ordfører + godtgjørelse pr. møte som for medlem. 7. Ordinær møtegodtgjørelse fastsettes til xx promille av ordførers godtgjørelse 8. Rådmennene bes utarbeide et utkast til komplett reglement med følgende eventuelle presiseringer:

18 Vedlegg 4 Lysbilde 1 Forhandlingsutvalgets resultat Saksutredning Innstilling: 1. FUs anbefaling legges til grunn 2. Søknad sendes FUs anbefaling 1. Prinsipper Tidsplan Folkevalgtes organisering Signatur: Søknad om sammenslåing Mvh Lysbilde 2 Praktisk utforming Saksutredning: Rådmennenes ansvar Utarbeides i samarbeid. Forhandlingsutvalgets anbefaling: Dokumentet påbegynnes straks Innholdet fylles ut etter hvert som FU konkluderer Teksten utformes av saksbehandler i Stokke etter dialog med rådmennene i fellesskap Utkast til dokument legges frem for FU slik at FUs siste møter kan benyttes til å revidere/godkjenne teksten Utkast til dokument publiseres ikke på nett men åpen debatt i FUs møter FUs arbeid avsluttes når dokumentet er signert. Søknad om sammenslåing: Felles brev fra ordførerne, kortfattet, formalkrav innarbeides Utarbeides av rådmennene i fellesskap

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bristol hotel, Oslo Tid: 20. oktober 2014 kl 09.45-17.45 21. oktober 2014 kl 09.00-14.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt INNLEDNING

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09:00 11:45 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Bjørn

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE

Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser STOKKE KOMMUNE Erfaringer fra en vellykket og to mislykkede prosesser 1 2 Hof Sande Svelvik Holmestrand Lardal Re Horten Andebu Tønsberg Stokke Nøtterøy Sandefjord Larvik Tjøme 3 Fem faser: 1: Trenger vi sammenslåing?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer