Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30"

Transkript

1 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Protokoll (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge 27. mai kl

2 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Deltagere: Fra styret: Danmark: Niels Elers Koch (styremedlem) Gustav Berner (varamedlem) Finland: Kari Mielikäinen (styremedlem) Liisa Saarenmaa (styremedlem) Island: Jón Loftsson (styremedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (styremedlem) Norge: Johannes Kolltveit (styreleder, møteleder) Liv Marit Strupstad (styremedlem) Elisabeth Gill (varamedlem) Sverige: Lisa Sennerby Forsse (styremedlem) Håkan Wirtén (styremedlem) Jan Svensson Observatører: Trondur Leivsson, Færøyene Mikael Sandvik, Åland Hans Kolbein Dahle, NKJ-leder Fra NMR-sekretariatet: Lise Lykke Steffensen Fra SNS-sekretariatet: Sekretær Olav Gislerud Elisabeth Jacobsen I tilknytning til ekskursjonen var det i tillegg følgende deltakere: Oluf Aalde, Landbruksdepartementet, Norge Ivar Ekanger, Landbruksdepartementet, Norge Roar Kjær, FMLA Hedmark, Norge 3

3 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Forslag til sakliste: Sak 1/2004 Godkjenning av saklisten Sak 2/2004 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2003 Sak 3/2004 Referater/orienteringer 3.1 Årsrapport SNS Vedtak fattet av SNS styreleder og sekretær 3.3 Tilbakebetaling av SNS-bidrag 3.4 Økonomisk status for Søknadsinformasjon for Informasjon fra Nordisk Ministerråd 3.7 Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning 3.8 Future Forest and Hi-tech Trees, konferanse 28. oktober 2004 på KVL 3.9 Evt. andre referater/orienteringer Sak 4/2004 Sluttrapporter og framdriftsrapporter 4.1 Sluttrapporter 4.2 Framdriftsrapporter Sak 5/2004 Prosjektevaluering 5.1 Evaluering av prosjekt Utveckling av träfiberbaserade kompositmaterial ( ). 5.2 Valg av prosjekt for evaluering i 2005 Sak 6/2004 Sak 7/2004 Scandinavian Journal of Forest Research EU-samarbeidet Sak 8/2004 Nordisk Ministerråd 8.1 Ny kontrakt NMR-SNS fra Evaluering av nordisk jord- og skogbruksforskning, Evaluering av nordisk genressursforvaltning og strategi for genressurser 8.3 Revisjon av NMRs BU-strategi Hållbar utveckling En ny kurs för Norden 8.4 Implementering av nordisk FOU-rom på jord og skogbruksområdet 8.5 Handlingsprogram for NMR FJSL Sak 9/2004 Samarbeidet mellom nordiske Skogforskningsinstitutter/CAR Sak 10/2004 Sak 11/2004 SNS-utredning Översikt över träforskningen i Norden analyse og rekommendationer" SNS-strategiplan 4

4 Sak 12/2004 Budsjett søknad om støtte oppdatert utlysing 12.1 Budsjett Søknad om støtte 12.3 Oppdatert utlysing Sak 13/2004 Sak 14/2004 Sak 15/2004 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land Eventuelt Neste møte/møteplan Sak 1/2004 Godkjenning av saklisten Saklisten godkjennes. Nytt punkt 8.5 Handlingsprogram NMR FJSL inntas i saklisten. Sak 2/2004 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2003 Utkast til protokoll fra styremøte 28. oktober forelå som saksvedlegg. Det var også vedlagt notater fra SNS-arrangementet i Estland oktober Protokollen godkjennes. I forhold til det utsendte protokollutkastet legges det til at Gustav Berner deltok på møtet. Sak 3/2004 Referater/orienteringer 3.1 Årsrapport SNS 2003 Årsrapport 2003 for SNS ble til fristen 15. februar sendt til Nordisk Ministerråd (NMR). Årsrapporten med regnskap ble sammen med budsjettet gjennomgått på møte 24. februar i Nordisk Ministerråds sekretariat hvor SNS var representert ved Johannes Kolltveit og Olav Gislerud. Referat fra møtet 24. februar samt opprettet årsberetning datert 10. mars 2004 forelå som saksvedlegg. I referatet til møtet påpekes SNS prioriteringer for 2004: - etablere kontakter til Russland og utvikle samarbeidet med Nordvest-Russland - etablering av flere langsiktige forskernettverk I den økonomioversikt som ble innsendt NMR-sekretariatet etter møtet og som for enkelte av prosjektene bygger på mer oppdaterte tall enn årsrapporten, framgår det at SNS-støtten i 2003 til nettverksaktivitetene i middel utgjorde 56 % av kostnaden og til SNS-prosjektene 31 %. Etter at årsrapporten ble skrevet er det framkommet tall for impact factor for Scandinavian Journal of Forest Research som er høyere enn det 0,52 som er rapportert. Årsrapporten for 2003 tas til orientering. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 1

5 3.2 Vedtak fattet av SNS styreleder og sekretær Følgende avtale/vedtak er inngått/fattet: Programkontrakt mellom Nordisk Ministerråd og Norges forskningsråd vedrørende forvaltning og administrasjon av SNS. Det vises til sak 8.1. Saken tas til etterretning. 3.3 Tilbakebetaling av SNS-bidrag Det har ikke vært tilbakebetaling av SNS-bidrag i perioden etter styremøtet 28. oktober Saken tas til etterretning. 3.4 Økonomisk status for Budsjettforslag for 2005 og budsjettoversikt til Nordisk Ministerråd forelå som saksvedlegg. Bidraget fra NMR for kontraktsperioden er DKK per år (med bevilgningsforhold for 2005 og 2006). 80 % av bevilgningen for 2004 var innkalt fra NMR i samsvar med programkontrakten. Beløpet innsettes på rentebærende konto. For de fleste SNSprosjekter/nettverksaktiviteter som er bevilget SNS-midler, var overføringen av midler blitt utført innen utgangen av april Saken tas til etterretning. 3.5 Søknadsinformasjon for 2005 Søknadsinformasjon for 2005 var distribuert til relevante FOU-miljøer i Norden og Nærområdet; informasjonen er også lagt ut på SNS hjemmeside. Søknadsinformasjonen har vært forelagt kontaktpersonene i SNS til kommentarer og er revidert på grunnlag av de mottatte innspill. Det legges opp til at supplerende søknadsinformasjon vil bli utarbeidet på grunnlag av vedtak under sak 9/2004. Saken tas til etterretning. 3.6 Informasjon fra Nordisk Ministerråd Nyhetsbrev nr 5 fra NMR v/ Per Unckel forelå som saksvedlegg. Fra møte den 2. april 2004 i Koordinasjonsgruppen for Fiskeri, Jord- og Skogbruk og Levnedsmidler forelå møtereferatet som saksvedlegg idet det gir en god oversikt over pågående prosesser i sektoren. Saken tas til orientering. 3.7 Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning (NKJ) NKJ er sentral i planleggingen av konferansen om nordisk landbruksforskning og genteknikk på Island august 2004 og har oppnevnt en bredt sammensatt planleggingsgruppe. Foreløpig program for arrangementet forelå som saksvedlegg. Skogsektoren er representert med to foredrag. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 2

6 Hans Kolbein Dahle informerte i tillegg kort om aktuelle saker i NKJ. Saken tas til orientering. 3.8 Future Forest and Hi-tech Trees, konferanse 28. oktober 2004 på KVL KVL, Skov & Landskab, The International Woodland Company AS og Lærernes Pension og med IUFRO og SNS som co-sponsorer vil arrangere en konferanse som tar opp skogsektorens status og muligheter i relasjon til bio, gen- og nanoteknologi. Foreløpig program/informasjon forelå som saksvedlegg. Saken tas til orientering. Sak 4/2004 Sluttrapporter og framdriftsrapporter Følgende rapporter foreligger til behandling i SNS: 4.1 Sluttrapporter Prosjekter: Sluttrapporter fra SNS-støttede prosjekter vil normalt bli behandlet på høstmøtet idet rapportfristen er 1. september. Følgende sluttrapport var ikke innkommet: SNS-62 Abiotic stress on trees. Molecular, biochemical, physiological and developmental aspects on adaptation of trees to low temperature ( ). (Jan-Erik Hällgren) Det er en gjenganger i ca 4 år. Også til dette møtet hadde sekretæren purret på sluttrapporten Av bevilgningen på til sammen DKK er NOK 6647,31 tilbakebetalt til SNS. Regnskapet er godkjent. I prosjektet har en forsøkt å koble sammen molekylærbiologi, cellebiologi og fysiologi i en satsing som har fått flere etterfølgende prosjekter. Det er gjennomført vellykkede forsøk av Tapio Palva, Helsingfors Universitet og Olavi Junttila, Universitetet i Tromsø som er publisert. Prosjektet har bidratt til en doktorgrad (Johan Westin). Koordineringen av prosjektet har i imidlertid vært mangelfull. SNS er innforstått med at det neppe kommer noen sluttrapport fra prosjektet. Dette er første gang i SNS historie at en sluttrapport ikke blir levert. På vegne av SNS meddeler SNS-sekretariatet dette til prosjektlederen. Nettverksaktiviteter: Rapport og økonomisk rapport Fra samtlige nettverksaktiviteter som var avsluttet var det innkalt rapporter. Kopi av rapportene forelå som saksvedlegg. N Forest nutrient dynamics and management (Petter Nilsen) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 3

7 Rapporten godkjennes. N Nordisk samarbeidsgrupp for forvaltning av træers genresurser (Thröstur Eysteinsson) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Domestication of indigenous and naturalised Acer species in the Nordic countries (Hans Roulund) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Workshop for Nordic data evaluation of the intensive monitoring on permanent plots (Svein Solberg) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Nordiskt seminarium och arbeidsmöte om flygburen laserscanning av skog ScandLaser Practical Worskhop and ScandLaser Scientific Workshop (Håkan Olsson) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Skovhistorie for fremtiden muligheder og perspektiver (Jette Baagøe) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Forum of Communicators at Nordic Forest Research Institutes 2-days seminar in Latvia (Ellen Juel Nielsen) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapporten godkjennes. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jögiste) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 4

8 Rapportene godkjennes. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 5

9 N NOLTFOX (Fredrika von Sydow) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. 4.2 Framdriftsrapporter Fra følgende SNS-prosjekter var det mottatt framdriftsrapporter/årsrapporter : SNS-81 Utveckling av träfiberbaserade kompositmaterial ( ) (Kristofer Gamstedt) SNS-82 Finrötternas roll i koldynamiken i skogsmarken ( ) (Heljä-Sisko Helmisaari) SNS-83 Kontroll av apikal tillväxt avslutning och kambieaktivitet ( ) (Rishikesh P. Bhalerao) SNS-84 Plantebeskyttelse ved brug af nyttige jordmikroorganismer ( ) (Gudmundur Halldorsson) SNS-85 SNS-86 SNS-87 SNS-88 Information Technology and the Nordic Forest Sector: A Pilot Study (Lauri Hetemäki) Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce (J.P. Skovsgaard) The potential of Larch wood for exterior use (Andreas Bergstedt, KVL) Structural timber quality in Norway spruce: Genetic variation and rapid measurement technique (Björn Hannrup) Rapportene var gjennomgått og godkjent av sekretæren. Rapportgodkjenning er forutsetning for overføring av SNS-bevilgning følgende år. Prosjektene SNS-86 og SNS-87 er noe forsinket. Framdriftsrapportene tas til orientering. Sak 5/2003 Prosjektevaluering 5.1 Evaluering av prosjekt SNS-81 Development of wood-fibre based composite materials På SNS-møte 1/2003 ble det vedtatt at evaluering og stikkprøvekontroll av regnskapene skulle gjennomføres for prosjekt SNS-81. Prosjektet bør evalueres av en person fra et nordisk land som ikke er involvert i prosjektet, dvs. fra Norge eller Island. I samsvar med dette var prosjektet blitt evaluert av forsker Per Nygård, PFI. Kopi av evalueringsmandatet og evalueringsrapporten forelå som saksvedlegg. Sammendraget av evalueringsrapporten sier: The overall impression is that the project is well running with a relatively high scientific output. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 6

10 In the following the evaluator gives some more subjective comment regarding the project: I judge the projects relevance to both the forest sector and the society to be very high. It is important for the high cost Nordic region to be in lead regarding development of new forest based materials. In addition from an environmental point of view, renewable materials should be brought in as an alternative material in new application areas. During the project period there has been several changes in the contact person s organisational affiliations. Kristofer Gamstedt moved from Forskningscenter Risø to KTH, which resulted in inclusion of KTH in the project. This reduced Forskningscenter Risø s contribution to the project. Mikael Skrifars has moved from SICOMP to Högskolan i Borås. These changes must have raised a challenge regarding cofinancing from other sources. From the high scientific output it is obvious that this challenge has been solved in an excellent way. For example at KTH the project are running in close collaboration with STFI s ongoing activities within the field. One of the goals described in the application was network building within the area of natural based materials, which also in future can lead into fruitful cooperation and progress within the field. I observe that the work is done between a set of partners already knowing each other, which of course ensure easy communication, but it will limit the network building to partners already knowing each other. From another point of view the chosen partners o are very complementary to each other, which ensures high scientific output o have extensive contact within industry and other research institutes, which ensures network building within the field outside the group. A very positive kind of cooperation is the exchange of a PhD student from Åbo Akademi carrying out experiments at KTH and receiving guidance from his co-supervisor at SICOMP/Högskolan i Borås, which ensures close contact between the partners. In this project the participants already know one another and therefore the project has been carried out without resort to formal agendas, delivery dates etc. It could be an advantage to give the project a more detailed structure for easier tracking of the work done, and also to not make the project too dependent of individuals. Final comment: The project Development of wood fibre based composite materials threats a very important subject for the Nordic region. Development of new forest based products is important both for the future high value utilisation of our forest resources and to ensure a sustainable environmental friendly development. This is a field of research that should be given high priority in future. Sekretæren har innkalt regnskapsbilag fra den svenske del av prosjektet og kontrollert disse mot regnskapet. Det er fullt samsvar mellom bilagene og regnskapet. På bakgrunn av evalueringsrapporten og regnskapskontrollen anses prosjektet å bli gjennomført i samsvar med planene/forutsetningene. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 7

11 5.2 Valg av prosjekt for evaluering i 2005 I kontrakten med Nordisk Ministerråd framgår det at SNS årlig skal gjennomføre en evaluering av 1-2 forskningsprosjekt. Formålet er bl. a. å gi SNS informasjon om forskningens kvalitet og hvor godt prosjektet fungerer. Prosjekt som evalueres bør være minst halvveis i sin prosjektperiode. Ut fra disse forutsetningene kan følgende SNS-prosjekter ligge an til å bli evaluert: SNS-86 SNS-87 SNS-88 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce ( ). (Jens Peter Skovsgaard) The potential of Larch wood for exterior use ( ). (Andreas Bergstedt) Structural timber quality in Norway spruce: Genetic variation and rapid measurement technique ( ). (Björn Hannrup) Prosjekt SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce evalueres innen 1. april Sak 6/2004 Scandinavian Journal of Forest Research Det ble holdt redaksjonsrådsmøte i tidsskriftet mars og styremøte 17. mars 2004; SNS var representert ved Liisa Saarenmaa og Olav Gislerud. Redaksjonsrådsmøtet var støttet økonomisk av SNS; møtet var godt planlagt og ble interessant og konstruktivt. Memorandum fra redaksjonsrådsmøtet utarbeidet av Mats Hannerz forelå som saksvedlegg. På styremøtet gjennomgikk en bl. en del av de tiltakene som kan bidra til å yterligere å forbedre tidsskriftet kvalitetsmessig og markedsmessig. Referat fra styremøtet forelå som saksvedlegg. Samarbeid (helst i form av sammenslåing) med Silva Fennica ble av styret ansett som en god og fremtidsrettet løsning. Det ble vedtatt å sende brev til Silva Fennica der en foreslår et møte for å drøfte muligheten for et nært samarbeid. Kopi av brevet til Silva Fennica forelå som saksvedlegg. Ved utsendelsestidspunktet for dette saksframlegget forelå det ikke svar fra eierne av Silva Fennica. Som bakgrunnsdokumentasjon vedrørende tidsskriftet forelå årsrapporter 2003 fra redaktøren og fra utgiveren Taylor & Francis som saksvedlegg. På møtet ble det fra de finske møtedeltakerne muntlig informert om at eierne av/styret for Silva Fennica ikke anså det som aktuelt med nært samarbeid med Scandinvian Journal of Forest Research. (Dette er senere bekreftet i brev). Saken tas til etterretning. Sak 7/2004 EU-samarbeidet Det vises til sak hvor det ble vedtatt å avsette NOK til arbeidet med ny EFORWOOD IP-søknad til EU 6. rammeprogram. En fra Kaj Rosén som oppsummerte status forelå som saksvedlegg. I tillegg orienterte Niels Elers Koch om søknadsarbeidet. ERA-nettprosjektet WoodWisdom-Net er etablert fra 1. januar 2004 med varighet 4 år. Prosjektet ledes fra Finland og har 12 partnere fra 5 land. SNS er en av partnerne. Sekretæren gal på møtet gi en kort statusrapport fra prosjektet. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 8

12 Saken tas til orientering. Sak 8/2003 Nordisk Ministerråd 8.1 Ny kontrakt NMR-SNS fra Den nye kontrakt for 3-års perioden mellom NMR og SNS forelå som saksvedlegg. Kontrakten består av følgende deler: Programkontakt mellom Nordisk Ministerråd og Norges forskningsråd angående forvaltning og administrasjon av Samnordisk skogforskning Bilag 1 Standardbetingelser for Nordisk Ministerråds program- og prosjektkontrakter Bilag 2 Resultatavtale for Samnordisk skogforskning Kontrakten NMR-SNS for perioden tas til etterretning. 8.2 Evaluering av Hanlingsprogram nordisk jord- og skogbruksforskning og Evaluering av nordisk genressursforvaltning NMR har gjennomført to evalueringer (forelå som saksvedlegg) som er foreløpig behandlet av NEJS mars 2004 med følgende oppsummering/hovedkonklusjoner: NEJS er enige i, at man også i fremtiden bør satse på de fremhævede faglige prioriteringer. NEJS finder evaluatorernes forslag til organisatoriske ændringer interessante. Man ønsker en høringsproces inden, at NEJS videre behandler denne sag. Der herefter skal behandles i Koordinationsgruppen. NEJS er enige med evaluatoren af genressourcestrategien om, at der fortsat skal udarbejdes en strategi for genetiske ressourcer. Man bør herunder være mere opmærksom på at koble de nationale programmer til det nordiske. Man ønsker at fokus ligger på forvaltning og genbevaring og ikke på risikovurderinger. Gruppen der udarbejder det Fælles Handlingsprogram for fiskeri, jordbrug, skovbrug og fiskeri bør koncentrere sig om det faglige indhold, og kan medtage evaluatorernes forslag til faglige prioriteringer. Der skal ikke udarbejdes en årsrapport for NEJS. NMRS skal forsøge, at få flere projekter administreret hos samarbejdsorganers sekretærer istedet. Spørgsmålet om organisering på forskningsområdet bør behandles af FoU arbejdsgruppen og indgå i overvejelserne til et Fælles FoU Rammeprogram. NEJS finder det vigtigt, at alle der måtte berøres fagligt eller organisatorisk af evalueringsrapporternes behandling eller forslag til ændringer har mulighed for at kommentere og komme med indspil til rapporterne inden den 26. april NEJS vil I den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at man gerne modtager forslag til, hvorledes de foreslåede ændringer eventuelt kunne realiseres. Evalueringsrapportene var tidligere sendt til kontaktpersonene i SNS for å få innspill til høringssvaret fra SNS. Høringssvaret fra SNS framgikk av saksvedlegg. Saken tas til etterretning. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 9

13 I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 10

14 8.3 Revisjon av NMRs BU-strategi Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Som saksvedlegg forelå utkast til BU-strategi som ble sendt NEJS-medlemmene med høringsfrist 13. april. Det kopierte vedlegget SNS-møtet var er begrenset til de kapitler som sekretæren antok hadde størst relevans for SNS. Det var møte i forhandlingsgruppen april i gruppen som arbeider med revisjon av BUstrategien. Supplerende informasjon om status for arbeidet med revisjon av BU-strategien ble gitt på møtet fra NMR-sekretariatet. Saken tas til orientering. 8.4 Implementering av nordisk FOU-rom på jord og skogbruksområdet Ministerrådet (fiskeri, jord og skogbruks- og næringsmiddelministrene) vedtok på sitt møte den 25. juni 2004 å opprette en ad hoc arbeidsgruppe med representanter fra egne sektorerer for å vurdere muligheten for å etablere et nordisk forsknings- og utdanningsrom for fiskeri, jordbruk, skogbruk og næringsmidler (forkortet FJSL). Mandat for arbeidsgruppen ble godkjent av ministerrådet dem 9. oktober I mandatet er det bl.a. understreket at velfungerende samarbeid innen de berørte områder ikke skal forringes. Arbeidsgruppen består av 3 medlemmer fra hvert av de nordiske landene samt en representant fra hver av de nordiske organene EK-U, Nordisk innovasjon (tidl. Nordisk industrifond), NOVA, SNS, NKJ, NAF og EK-Livs FoU-gruppe. Arbeidsgruppen er ledet av prof. Lisa Sennerby- Forsse, Formas og SNS er representert ved Johs. Kolltveit. I tillegg er Niels Eilert Koch oppnevnt fra Danmark. Arbeidsgruppen skal i følge mandatet levere sin innstilling innen 15. mai, men pr er ennå ikke utkast til sluttrapport mottatt. Det synes å være enighet om å etablere et felles program som en paraply over de fire fagområdene. Programmet skal være en plattform som kan bidra til å medfinansiere samarbeid innenfor forskning og undervisning basert på en kombinasjon av nasjonal og nordisk medfinansiering og bidra til å synliggjøre og kvalitetsutvikle samarbeidet om forskning og utdannelse i de nordiske landene. Programmet skal også bidra til å ivareta nordiske interesser i forhold til EU og internasjonale organisasjoner samt bidra til å optimalisere samarbeidsstrukturer og arbeidsdeling om forskning og utdannelse på FJSL-området i Norden. For å effektivisere samarbeidet skal det opprettes en programkomité med representanter for de 4 fagområdene. Det er foreløpig noe uklart hvilken arbeids- og ansvarsområder denne programkomiteen skal ha. Diskusjonen i gruppen har for en stor grad dreiet seg om hvilken organisasjonsmodell som skal velges. Det ser ut til å gå mot enighet om at det skal være to "søyler" under koordinerings-/programkomiteen, en egen søyle for skogbruk og en felles søyle for fiskeri, jordbruk og næringsmidler. Dermed ser det ut til at SNS kan fungere på samme måte som tidligere i den nye organisasjonen. Innstillingen fra ad hoc-gruppen ble omdelt på møtet. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 11

15 Saken tas foreløpig til orientering. 8.5 Handlingsprogram for NMR FJSL Handlingprogram for FJSL ble omdelt på møtet. Saken tas til orientering. Sak 9/2004 Samarbeidet mellom nordiske skogforskningsinstitutter/car Det vises til sak 9.1/2003 hvor det ble referert at ledere fra de Nordiske skoglige forskningsinstitutter kom sammen januar 2002 for å drøfte muligheten for styrket samarbeid mellom de skoglige forskningsinstituttene og spesielt mellom ledelsen ved forskningsinstituttene. Instituttlederne utarbeidet et position paper som ble drøftet på SNSmøtet våren Kristen Fretheim fra Skogforsk (N) presentere dokumentet og deltok i drøftingen. Saken ble ytterligere behandlet på SNS høstmøte 2003 (sak 18.6/2003). SNS var positiv til CARkonseptet/støtter ideen og vedtok å komme tilbake til saken i bl. a. strategiplanen. Det innebærer både positive og negative aspekter, men de positive aspektene vurderes som større enn ulempene og samarbeidsretningen er riktig. Ulemper vil bl. a. være at det med uendret budsjettramme i SNS knapt blir midler tilbake til de tradisjonelle SNS-prosjekter. Det må også sikres at CARaktivitetene ikke blir begrenset til å omfatte bare de sentrale skoglige forskningsinstituttene i Norden. Gruppen tenker seg 5 foreløpig 5 CAR-temaer (ett per nordisk land): Forest genetics Forest engineering Biodiversity and nature conservation Urban forestry/forest and water Wood science/eventuelt Forest pathology På det 3. møte i nordiske skoglige forskningsinstitutter 4. mars 2004 var CAR en av hovedsakene. Kopi av møtereferatet forelå som saksvedlegg. Som vedlegg til dette referatet er det en generell beskrivelse av CAR. I møtereferatet framgår det at hvert av de CAR det arbeides med tar sikte på å utarbeide søknad til 17. mai 2004 for behandling på SNS vårmøte. Utkast til følgende CAR-søknader forelå til SNS-møtet: GENECAR, Forestry serving NOrdic Urban Societies (CARe-FOR-US) og Forest Biodiversity & Water (B&W-CAR). Saken blir ytterligere behandlet under sak 12.3 SNS ser positivt på samarbeidet som er innledet mellom de nordiske skogforskningsinstituttene med sikte på å etablere Center of Advanced Research (CAR) og imøteser søknader om støtte til CAR. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 12

16 Sak 10/2004 SNS-utredning Översikt över träforskningen i Norden analyse og rekommendationer" Det vises til sak 18.9/2003. Arbeidet med rapporten er avsluttet Rapporten er publisert som NORD-rapport. Rapporten er også elektronisk tilgjengelig i nordisk og engelsk versjon på SNS hjemmeside. Rapporten kommer også til nytte i tilknytning til arbeidet med WoodWisdom-Net. Selv om arbeidet med rapporten er avsluttet, gjenstår oppfølging av anbefalinger, herunder aktivisering av et forskernettverk innenfor "Wood material science". Sekretæren forventet etter kontakt høsten 2003 med professor Marketta Sipi at det senest våren 2004 ville bli revitalisert/utvidet samarbeid innenfor nettverksgruppen Nordisk samarbeidsgruppe for virkeslære. Dette har imidlertid ikke skjedd og sekretæren har det siste halvåret ikke tatt initiativ i denne saken i påvente av etablering av CAR-aktivitet innenfor temaet. Fordi det trolig ikke blir søkt om CAR innenfor "Wood material science" er det viktig at man har en velfungerende nettverksgruppe innenfor fagområdet. SNS-samarbeid innenfor fagområdet Wood material science er viktig. SNS-sekretariatet følger opp saken med etablering av en nettverksgruppe innen fagområdet. Sak 11/2004 SNS-strategiplan Det vises til sak 21/2003 hvor styret hadde en grundig gjennomgang av det foreliggende utkast til strategiplan og det framkom flere forslag til forbedringer/endringer i teksten. Det ble vedtatt å oppdateres/justeres på grunnlag innspillene og at den oppdaterte strategiplanen sendes på høring/behandles på nytt. Sekretæren hadde foretatt justeringer i strategiplanutkastet på grunnlag av innspillene, det oppdaterte strategiplanutkastet forelå som saksvedlegg. Strategiplanen vil etter godkjenning bli oversatt til engelsk. Strategiplanen godkjennes (eventuelt med en omformulering av planens visjon). Sak 12/2004 Budsjett søknad om støtte oppdatert utlysing 12.1 Budsjett Regnskapsoversikt/budsjett for 2004 samt budsjett for årene forelå som saksvedlegg. Oversikten viser et forventet forbruk i 2004 på ca 6,57 millioner NOK og et disponibelt beløp på ca 0,4 millioner NOK. På grunnlag av forventede inntekter, beholdning og forpliktelser anser sekretæren at ca 3 millioner NOK kan være disponibelt til nye aktiviteter på 2005-budsjettet. På bakgrunn av den utlysing som er foretatt for 2005, er sekretæren av den oppfatning av det på 2005-budsjettet bør åpnes for en begrenset støtte til CARs, f. eks. til igangsetting av 3 CARs med et samlet støttebeløp på NOK 1,5 millioner NOK. Om en forutsetter at det fra og med 2006 kommer inn 5 CAR-aktiviteter med et samlet budsjett på 2,5 millioner NOK vil bare ca 1 million NOK være ledig til igangsetting av andre nye aktiviteter (dette forutsetter en inntekt på 5,7 millioner NOK i 2006). Dette beløpet er så lavt at uten budsjettøkning kan en ikke samtidig støtte samtlige tradisjonelle aktiviteter i form av: FoU-prosjekter forprosjekter I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 13

17 nettverksaktiviteter forberedelse av EU-søknader uttredninger konferanser/møter Støtte til FoU-prosjekter er mest utsatt for å kunne falle ut/bli redusert. Et årlig støttebeløp til ny prosjektaktivitet bør minimum være av størrelsesorden 1million NOK om en ønsker å opprettholde ordningen. I utredningen Et nordisk rammeprogram for forskning og uddannelse indenfor fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler er det skissert opplegg med og uten nye midler til FJSL-området. Om det ikke skulle komme nye midler gjennom den foreslåtte omorganisering, bør SNS vurdere om det fra og med 2006 kan hentes inn midler (f. eks. 2 millioner NOK per år) på annen måte, f. eks. gjennom de nasjonale departementer/forskningsråd/sentre/sentrale FoU-institusjoner som deltar i SNS-samarbeidet. Så vidt sekretæren vet har noen av de nordiske land nasjonale regler som hindrer/vanskeliggjør overføring av midler til en felles pott (selv om Nordisk energiforskningsprogram praktiserer det). Et annet spørsmål er hvordan de baltiske land kan være aktuelle i slikt system. Den nordiske nøkkel for fordeling av bidrag bygger på BNP (samsvarer ikke nødvendigvis landenes skogsektor/interesse for skogforskning) og er for 2004: Danmark 22,8 % Finland 17,6 % Island 1,1 % Norge 25,2 % Sverige 33,3 % Saken tas til etterretning Søknad om støtte Det forelå søknad om nettverksstøtte fra COST-Action ENFORS (European Net of Forest Ecosystem and Landscape ReSearch) ved Folke Andersson. Søknaden er stilet til SNS og til FORMAS. Søknadsbeløp 2004 EURO Søknadsbeløp 2005 EURO Søknaden med følgebrev i form av forelå som saksvedlegg. Før søknaden ble sendt var det telefonkontakt mellom Folke Andersson og SNS-sekretariatet. Fra SNS-sekretariatet ble det sagt ja til å vurdere en søknad fra ENFORS selv om søknaden ikke fulgte normal søknadsfrist. Sekretariatets grunner til å si ja til å vurdere søknaden var blant annet at søknaden ble oppfattet å ha kobling til NOLTFOX (ENFORS database vil bli connected to the Nordic database NOLTFOX, at temaet var interessant for SNS og at ENFORS var i en kritisk økonomisk situasjon. Formålet med støtten er å sikre drift av ENFORS-sekretariatet for perioden 1. juli desember. ENFORS har som mål å bli en permanent organisasjon fra og med 2006 med støtte fra de 26 nåværende deltagerland samt nye deltagerland. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 14

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Framtidig organisering av IKTsamordning

Framtidig organisering av IKTsamordning KS FoU 154020 Framtidig organisering av IKTsamordning i kommunesektoren En utredning for KS Mai 2015 2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 5 SUMMARY IN ENGLISH... 8 1. BAKGRUNN... 11 1.1 Om dokumentet...

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr.

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr. Rapport fra evalueringsgruppen Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie nr. 1/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk Svanaug Fjær Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas 144 Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Friere brukervalg i hjemmetjenesten

Friere brukervalg i hjemmetjenesten Friere brukervalg i hjemmetjenesten KS FoU-prosjekt nr. 124016 Sluttrapport 12.04.2013 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS FoU side 1 Forord Det foreliggende prosjektet er initiert av KS, med mandat «å øke kunnskapen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer