Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30"

Transkript

1 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Protokoll (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge 27. mai kl

2 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Deltagere: Fra styret: Danmark: Niels Elers Koch (styremedlem) Gustav Berner (varamedlem) Finland: Kari Mielikäinen (styremedlem) Liisa Saarenmaa (styremedlem) Island: Jón Loftsson (styremedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (styremedlem) Norge: Johannes Kolltveit (styreleder, møteleder) Liv Marit Strupstad (styremedlem) Elisabeth Gill (varamedlem) Sverige: Lisa Sennerby Forsse (styremedlem) Håkan Wirtén (styremedlem) Jan Svensson Observatører: Trondur Leivsson, Færøyene Mikael Sandvik, Åland Hans Kolbein Dahle, NKJ-leder Fra NMR-sekretariatet: Lise Lykke Steffensen Fra SNS-sekretariatet: Sekretær Olav Gislerud Elisabeth Jacobsen I tilknytning til ekskursjonen var det i tillegg følgende deltakere: Oluf Aalde, Landbruksdepartementet, Norge Ivar Ekanger, Landbruksdepartementet, Norge Roar Kjær, FMLA Hedmark, Norge 3

3 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Forslag til sakliste: Sak 1/2004 Godkjenning av saklisten Sak 2/2004 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2003 Sak 3/2004 Referater/orienteringer 3.1 Årsrapport SNS Vedtak fattet av SNS styreleder og sekretær 3.3 Tilbakebetaling av SNS-bidrag 3.4 Økonomisk status for Søknadsinformasjon for Informasjon fra Nordisk Ministerråd 3.7 Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning 3.8 Future Forest and Hi-tech Trees, konferanse 28. oktober 2004 på KVL 3.9 Evt. andre referater/orienteringer Sak 4/2004 Sluttrapporter og framdriftsrapporter 4.1 Sluttrapporter 4.2 Framdriftsrapporter Sak 5/2004 Prosjektevaluering 5.1 Evaluering av prosjekt Utveckling av träfiberbaserade kompositmaterial ( ). 5.2 Valg av prosjekt for evaluering i 2005 Sak 6/2004 Sak 7/2004 Scandinavian Journal of Forest Research EU-samarbeidet Sak 8/2004 Nordisk Ministerråd 8.1 Ny kontrakt NMR-SNS fra Evaluering av nordisk jord- og skogbruksforskning, Evaluering av nordisk genressursforvaltning og strategi for genressurser 8.3 Revisjon av NMRs BU-strategi Hållbar utveckling En ny kurs för Norden 8.4 Implementering av nordisk FOU-rom på jord og skogbruksområdet 8.5 Handlingsprogram for NMR FJSL Sak 9/2004 Samarbeidet mellom nordiske Skogforskningsinstitutter/CAR Sak 10/2004 Sak 11/2004 SNS-utredning Översikt över träforskningen i Norden analyse og rekommendationer" SNS-strategiplan 4

4 Sak 12/2004 Budsjett søknad om støtte oppdatert utlysing 12.1 Budsjett Søknad om støtte 12.3 Oppdatert utlysing Sak 13/2004 Sak 14/2004 Sak 15/2004 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land Eventuelt Neste møte/møteplan Sak 1/2004 Godkjenning av saklisten Saklisten godkjennes. Nytt punkt 8.5 Handlingsprogram NMR FJSL inntas i saklisten. Sak 2/2004 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2003 Utkast til protokoll fra styremøte 28. oktober forelå som saksvedlegg. Det var også vedlagt notater fra SNS-arrangementet i Estland oktober Protokollen godkjennes. I forhold til det utsendte protokollutkastet legges det til at Gustav Berner deltok på møtet. Sak 3/2004 Referater/orienteringer 3.1 Årsrapport SNS 2003 Årsrapport 2003 for SNS ble til fristen 15. februar sendt til Nordisk Ministerråd (NMR). Årsrapporten med regnskap ble sammen med budsjettet gjennomgått på møte 24. februar i Nordisk Ministerråds sekretariat hvor SNS var representert ved Johannes Kolltveit og Olav Gislerud. Referat fra møtet 24. februar samt opprettet årsberetning datert 10. mars 2004 forelå som saksvedlegg. I referatet til møtet påpekes SNS prioriteringer for 2004: - etablere kontakter til Russland og utvikle samarbeidet med Nordvest-Russland - etablering av flere langsiktige forskernettverk I den økonomioversikt som ble innsendt NMR-sekretariatet etter møtet og som for enkelte av prosjektene bygger på mer oppdaterte tall enn årsrapporten, framgår det at SNS-støtten i 2003 til nettverksaktivitetene i middel utgjorde 56 % av kostnaden og til SNS-prosjektene 31 %. Etter at årsrapporten ble skrevet er det framkommet tall for impact factor for Scandinavian Journal of Forest Research som er høyere enn det 0,52 som er rapportert. Årsrapporten for 2003 tas til orientering. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 1

5 3.2 Vedtak fattet av SNS styreleder og sekretær Følgende avtale/vedtak er inngått/fattet: Programkontrakt mellom Nordisk Ministerråd og Norges forskningsråd vedrørende forvaltning og administrasjon av SNS. Det vises til sak 8.1. Saken tas til etterretning. 3.3 Tilbakebetaling av SNS-bidrag Det har ikke vært tilbakebetaling av SNS-bidrag i perioden etter styremøtet 28. oktober Saken tas til etterretning. 3.4 Økonomisk status for Budsjettforslag for 2005 og budsjettoversikt til Nordisk Ministerråd forelå som saksvedlegg. Bidraget fra NMR for kontraktsperioden er DKK per år (med bevilgningsforhold for 2005 og 2006). 80 % av bevilgningen for 2004 var innkalt fra NMR i samsvar med programkontrakten. Beløpet innsettes på rentebærende konto. For de fleste SNSprosjekter/nettverksaktiviteter som er bevilget SNS-midler, var overføringen av midler blitt utført innen utgangen av april Saken tas til etterretning. 3.5 Søknadsinformasjon for 2005 Søknadsinformasjon for 2005 var distribuert til relevante FOU-miljøer i Norden og Nærområdet; informasjonen er også lagt ut på SNS hjemmeside. Søknadsinformasjonen har vært forelagt kontaktpersonene i SNS til kommentarer og er revidert på grunnlag av de mottatte innspill. Det legges opp til at supplerende søknadsinformasjon vil bli utarbeidet på grunnlag av vedtak under sak 9/2004. Saken tas til etterretning. 3.6 Informasjon fra Nordisk Ministerråd Nyhetsbrev nr 5 fra NMR v/ Per Unckel forelå som saksvedlegg. Fra møte den 2. april 2004 i Koordinasjonsgruppen for Fiskeri, Jord- og Skogbruk og Levnedsmidler forelå møtereferatet som saksvedlegg idet det gir en god oversikt over pågående prosesser i sektoren. Saken tas til orientering. 3.7 Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning (NKJ) NKJ er sentral i planleggingen av konferansen om nordisk landbruksforskning og genteknikk på Island august 2004 og har oppnevnt en bredt sammensatt planleggingsgruppe. Foreløpig program for arrangementet forelå som saksvedlegg. Skogsektoren er representert med to foredrag. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 2

6 Hans Kolbein Dahle informerte i tillegg kort om aktuelle saker i NKJ. Saken tas til orientering. 3.8 Future Forest and Hi-tech Trees, konferanse 28. oktober 2004 på KVL KVL, Skov & Landskab, The International Woodland Company AS og Lærernes Pension og med IUFRO og SNS som co-sponsorer vil arrangere en konferanse som tar opp skogsektorens status og muligheter i relasjon til bio, gen- og nanoteknologi. Foreløpig program/informasjon forelå som saksvedlegg. Saken tas til orientering. Sak 4/2004 Sluttrapporter og framdriftsrapporter Følgende rapporter foreligger til behandling i SNS: 4.1 Sluttrapporter Prosjekter: Sluttrapporter fra SNS-støttede prosjekter vil normalt bli behandlet på høstmøtet idet rapportfristen er 1. september. Følgende sluttrapport var ikke innkommet: SNS-62 Abiotic stress on trees. Molecular, biochemical, physiological and developmental aspects on adaptation of trees to low temperature ( ). (Jan-Erik Hällgren) Det er en gjenganger i ca 4 år. Også til dette møtet hadde sekretæren purret på sluttrapporten Av bevilgningen på til sammen DKK er NOK 6647,31 tilbakebetalt til SNS. Regnskapet er godkjent. I prosjektet har en forsøkt å koble sammen molekylærbiologi, cellebiologi og fysiologi i en satsing som har fått flere etterfølgende prosjekter. Det er gjennomført vellykkede forsøk av Tapio Palva, Helsingfors Universitet og Olavi Junttila, Universitetet i Tromsø som er publisert. Prosjektet har bidratt til en doktorgrad (Johan Westin). Koordineringen av prosjektet har i imidlertid vært mangelfull. SNS er innforstått med at det neppe kommer noen sluttrapport fra prosjektet. Dette er første gang i SNS historie at en sluttrapport ikke blir levert. På vegne av SNS meddeler SNS-sekretariatet dette til prosjektlederen. Nettverksaktiviteter: Rapport og økonomisk rapport Fra samtlige nettverksaktiviteter som var avsluttet var det innkalt rapporter. Kopi av rapportene forelå som saksvedlegg. N Forest nutrient dynamics and management (Petter Nilsen) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 3

7 Rapporten godkjennes. N Nordisk samarbeidsgrupp for forvaltning av træers genresurser (Thröstur Eysteinsson) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Domestication of indigenous and naturalised Acer species in the Nordic countries (Hans Roulund) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Workshop for Nordic data evaluation of the intensive monitoring on permanent plots (Svein Solberg) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Nordiskt seminarium och arbeidsmöte om flygburen laserscanning av skog ScandLaser Practical Worskhop and ScandLaser Scientific Workshop (Håkan Olsson) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Skovhistorie for fremtiden muligheder og perspektiver (Jette Baagøe) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. N Forum of Communicators at Nordic Forest Research Institutes 2-days seminar in Latvia (Ellen Juel Nielsen) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapporten godkjennes. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jögiste) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 4

8 Rapportene godkjennes. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 5

9 N NOLTFOX (Fredrika von Sydow) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen/søknaden. Rapportene godkjennes. 4.2 Framdriftsrapporter Fra følgende SNS-prosjekter var det mottatt framdriftsrapporter/årsrapporter : SNS-81 Utveckling av träfiberbaserade kompositmaterial ( ) (Kristofer Gamstedt) SNS-82 Finrötternas roll i koldynamiken i skogsmarken ( ) (Heljä-Sisko Helmisaari) SNS-83 Kontroll av apikal tillväxt avslutning och kambieaktivitet ( ) (Rishikesh P. Bhalerao) SNS-84 Plantebeskyttelse ved brug af nyttige jordmikroorganismer ( ) (Gudmundur Halldorsson) SNS-85 SNS-86 SNS-87 SNS-88 Information Technology and the Nordic Forest Sector: A Pilot Study (Lauri Hetemäki) Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce (J.P. Skovsgaard) The potential of Larch wood for exterior use (Andreas Bergstedt, KVL) Structural timber quality in Norway spruce: Genetic variation and rapid measurement technique (Björn Hannrup) Rapportene var gjennomgått og godkjent av sekretæren. Rapportgodkjenning er forutsetning for overføring av SNS-bevilgning følgende år. Prosjektene SNS-86 og SNS-87 er noe forsinket. Framdriftsrapportene tas til orientering. Sak 5/2003 Prosjektevaluering 5.1 Evaluering av prosjekt SNS-81 Development of wood-fibre based composite materials På SNS-møte 1/2003 ble det vedtatt at evaluering og stikkprøvekontroll av regnskapene skulle gjennomføres for prosjekt SNS-81. Prosjektet bør evalueres av en person fra et nordisk land som ikke er involvert i prosjektet, dvs. fra Norge eller Island. I samsvar med dette var prosjektet blitt evaluert av forsker Per Nygård, PFI. Kopi av evalueringsmandatet og evalueringsrapporten forelå som saksvedlegg. Sammendraget av evalueringsrapporten sier: The overall impression is that the project is well running with a relatively high scientific output. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 6

10 In the following the evaluator gives some more subjective comment regarding the project: I judge the projects relevance to both the forest sector and the society to be very high. It is important for the high cost Nordic region to be in lead regarding development of new forest based materials. In addition from an environmental point of view, renewable materials should be brought in as an alternative material in new application areas. During the project period there has been several changes in the contact person s organisational affiliations. Kristofer Gamstedt moved from Forskningscenter Risø to KTH, which resulted in inclusion of KTH in the project. This reduced Forskningscenter Risø s contribution to the project. Mikael Skrifars has moved from SICOMP to Högskolan i Borås. These changes must have raised a challenge regarding cofinancing from other sources. From the high scientific output it is obvious that this challenge has been solved in an excellent way. For example at KTH the project are running in close collaboration with STFI s ongoing activities within the field. One of the goals described in the application was network building within the area of natural based materials, which also in future can lead into fruitful cooperation and progress within the field. I observe that the work is done between a set of partners already knowing each other, which of course ensure easy communication, but it will limit the network building to partners already knowing each other. From another point of view the chosen partners o are very complementary to each other, which ensures high scientific output o have extensive contact within industry and other research institutes, which ensures network building within the field outside the group. A very positive kind of cooperation is the exchange of a PhD student from Åbo Akademi carrying out experiments at KTH and receiving guidance from his co-supervisor at SICOMP/Högskolan i Borås, which ensures close contact between the partners. In this project the participants already know one another and therefore the project has been carried out without resort to formal agendas, delivery dates etc. It could be an advantage to give the project a more detailed structure for easier tracking of the work done, and also to not make the project too dependent of individuals. Final comment: The project Development of wood fibre based composite materials threats a very important subject for the Nordic region. Development of new forest based products is important both for the future high value utilisation of our forest resources and to ensure a sustainable environmental friendly development. This is a field of research that should be given high priority in future. Sekretæren har innkalt regnskapsbilag fra den svenske del av prosjektet og kontrollert disse mot regnskapet. Det er fullt samsvar mellom bilagene og regnskapet. På bakgrunn av evalueringsrapporten og regnskapskontrollen anses prosjektet å bli gjennomført i samsvar med planene/forutsetningene. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 7

11 5.2 Valg av prosjekt for evaluering i 2005 I kontrakten med Nordisk Ministerråd framgår det at SNS årlig skal gjennomføre en evaluering av 1-2 forskningsprosjekt. Formålet er bl. a. å gi SNS informasjon om forskningens kvalitet og hvor godt prosjektet fungerer. Prosjekt som evalueres bør være minst halvveis i sin prosjektperiode. Ut fra disse forutsetningene kan følgende SNS-prosjekter ligge an til å bli evaluert: SNS-86 SNS-87 SNS-88 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce ( ). (Jens Peter Skovsgaard) The potential of Larch wood for exterior use ( ). (Andreas Bergstedt) Structural timber quality in Norway spruce: Genetic variation and rapid measurement technique ( ). (Björn Hannrup) Prosjekt SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce evalueres innen 1. april Sak 6/2004 Scandinavian Journal of Forest Research Det ble holdt redaksjonsrådsmøte i tidsskriftet mars og styremøte 17. mars 2004; SNS var representert ved Liisa Saarenmaa og Olav Gislerud. Redaksjonsrådsmøtet var støttet økonomisk av SNS; møtet var godt planlagt og ble interessant og konstruktivt. Memorandum fra redaksjonsrådsmøtet utarbeidet av Mats Hannerz forelå som saksvedlegg. På styremøtet gjennomgikk en bl. en del av de tiltakene som kan bidra til å yterligere å forbedre tidsskriftet kvalitetsmessig og markedsmessig. Referat fra styremøtet forelå som saksvedlegg. Samarbeid (helst i form av sammenslåing) med Silva Fennica ble av styret ansett som en god og fremtidsrettet løsning. Det ble vedtatt å sende brev til Silva Fennica der en foreslår et møte for å drøfte muligheten for et nært samarbeid. Kopi av brevet til Silva Fennica forelå som saksvedlegg. Ved utsendelsestidspunktet for dette saksframlegget forelå det ikke svar fra eierne av Silva Fennica. Som bakgrunnsdokumentasjon vedrørende tidsskriftet forelå årsrapporter 2003 fra redaktøren og fra utgiveren Taylor & Francis som saksvedlegg. På møtet ble det fra de finske møtedeltakerne muntlig informert om at eierne av/styret for Silva Fennica ikke anså det som aktuelt med nært samarbeid med Scandinvian Journal of Forest Research. (Dette er senere bekreftet i brev). Saken tas til etterretning. Sak 7/2004 EU-samarbeidet Det vises til sak hvor det ble vedtatt å avsette NOK til arbeidet med ny EFORWOOD IP-søknad til EU 6. rammeprogram. En fra Kaj Rosén som oppsummerte status forelå som saksvedlegg. I tillegg orienterte Niels Elers Koch om søknadsarbeidet. ERA-nettprosjektet WoodWisdom-Net er etablert fra 1. januar 2004 med varighet 4 år. Prosjektet ledes fra Finland og har 12 partnere fra 5 land. SNS er en av partnerne. Sekretæren gal på møtet gi en kort statusrapport fra prosjektet. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 8

12 Saken tas til orientering. Sak 8/2003 Nordisk Ministerråd 8.1 Ny kontrakt NMR-SNS fra Den nye kontrakt for 3-års perioden mellom NMR og SNS forelå som saksvedlegg. Kontrakten består av følgende deler: Programkontakt mellom Nordisk Ministerråd og Norges forskningsråd angående forvaltning og administrasjon av Samnordisk skogforskning Bilag 1 Standardbetingelser for Nordisk Ministerråds program- og prosjektkontrakter Bilag 2 Resultatavtale for Samnordisk skogforskning Kontrakten NMR-SNS for perioden tas til etterretning. 8.2 Evaluering av Hanlingsprogram nordisk jord- og skogbruksforskning og Evaluering av nordisk genressursforvaltning NMR har gjennomført to evalueringer (forelå som saksvedlegg) som er foreløpig behandlet av NEJS mars 2004 med følgende oppsummering/hovedkonklusjoner: NEJS er enige i, at man også i fremtiden bør satse på de fremhævede faglige prioriteringer. NEJS finder evaluatorernes forslag til organisatoriske ændringer interessante. Man ønsker en høringsproces inden, at NEJS videre behandler denne sag. Der herefter skal behandles i Koordinationsgruppen. NEJS er enige med evaluatoren af genressourcestrategien om, at der fortsat skal udarbejdes en strategi for genetiske ressourcer. Man bør herunder være mere opmærksom på at koble de nationale programmer til det nordiske. Man ønsker at fokus ligger på forvaltning og genbevaring og ikke på risikovurderinger. Gruppen der udarbejder det Fælles Handlingsprogram for fiskeri, jordbrug, skovbrug og fiskeri bør koncentrere sig om det faglige indhold, og kan medtage evaluatorernes forslag til faglige prioriteringer. Der skal ikke udarbejdes en årsrapport for NEJS. NMRS skal forsøge, at få flere projekter administreret hos samarbejdsorganers sekretærer istedet. Spørgsmålet om organisering på forskningsområdet bør behandles af FoU arbejdsgruppen og indgå i overvejelserne til et Fælles FoU Rammeprogram. NEJS finder det vigtigt, at alle der måtte berøres fagligt eller organisatorisk af evalueringsrapporternes behandling eller forslag til ændringer har mulighed for at kommentere og komme med indspil til rapporterne inden den 26. april NEJS vil I den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at man gerne modtager forslag til, hvorledes de foreslåede ændringer eventuelt kunne realiseres. Evalueringsrapportene var tidligere sendt til kontaktpersonene i SNS for å få innspill til høringssvaret fra SNS. Høringssvaret fra SNS framgikk av saksvedlegg. Saken tas til etterretning. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 9

13 I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 10

14 8.3 Revisjon av NMRs BU-strategi Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Som saksvedlegg forelå utkast til BU-strategi som ble sendt NEJS-medlemmene med høringsfrist 13. april. Det kopierte vedlegget SNS-møtet var er begrenset til de kapitler som sekretæren antok hadde størst relevans for SNS. Det var møte i forhandlingsgruppen april i gruppen som arbeider med revisjon av BUstrategien. Supplerende informasjon om status for arbeidet med revisjon av BU-strategien ble gitt på møtet fra NMR-sekretariatet. Saken tas til orientering. 8.4 Implementering av nordisk FOU-rom på jord og skogbruksområdet Ministerrådet (fiskeri, jord og skogbruks- og næringsmiddelministrene) vedtok på sitt møte den 25. juni 2004 å opprette en ad hoc arbeidsgruppe med representanter fra egne sektorerer for å vurdere muligheten for å etablere et nordisk forsknings- og utdanningsrom for fiskeri, jordbruk, skogbruk og næringsmidler (forkortet FJSL). Mandat for arbeidsgruppen ble godkjent av ministerrådet dem 9. oktober I mandatet er det bl.a. understreket at velfungerende samarbeid innen de berørte områder ikke skal forringes. Arbeidsgruppen består av 3 medlemmer fra hvert av de nordiske landene samt en representant fra hver av de nordiske organene EK-U, Nordisk innovasjon (tidl. Nordisk industrifond), NOVA, SNS, NKJ, NAF og EK-Livs FoU-gruppe. Arbeidsgruppen er ledet av prof. Lisa Sennerby- Forsse, Formas og SNS er representert ved Johs. Kolltveit. I tillegg er Niels Eilert Koch oppnevnt fra Danmark. Arbeidsgruppen skal i følge mandatet levere sin innstilling innen 15. mai, men pr er ennå ikke utkast til sluttrapport mottatt. Det synes å være enighet om å etablere et felles program som en paraply over de fire fagområdene. Programmet skal være en plattform som kan bidra til å medfinansiere samarbeid innenfor forskning og undervisning basert på en kombinasjon av nasjonal og nordisk medfinansiering og bidra til å synliggjøre og kvalitetsutvikle samarbeidet om forskning og utdannelse i de nordiske landene. Programmet skal også bidra til å ivareta nordiske interesser i forhold til EU og internasjonale organisasjoner samt bidra til å optimalisere samarbeidsstrukturer og arbeidsdeling om forskning og utdannelse på FJSL-området i Norden. For å effektivisere samarbeidet skal det opprettes en programkomité med representanter for de 4 fagområdene. Det er foreløpig noe uklart hvilken arbeids- og ansvarsområder denne programkomiteen skal ha. Diskusjonen i gruppen har for en stor grad dreiet seg om hvilken organisasjonsmodell som skal velges. Det ser ut til å gå mot enighet om at det skal være to "søyler" under koordinerings-/programkomiteen, en egen søyle for skogbruk og en felles søyle for fiskeri, jordbruk og næringsmidler. Dermed ser det ut til at SNS kan fungere på samme måte som tidligere i den nye organisasjonen. Innstillingen fra ad hoc-gruppen ble omdelt på møtet. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 11

15 Saken tas foreløpig til orientering. 8.5 Handlingsprogram for NMR FJSL Handlingprogram for FJSL ble omdelt på møtet. Saken tas til orientering. Sak 9/2004 Samarbeidet mellom nordiske skogforskningsinstitutter/car Det vises til sak 9.1/2003 hvor det ble referert at ledere fra de Nordiske skoglige forskningsinstitutter kom sammen januar 2002 for å drøfte muligheten for styrket samarbeid mellom de skoglige forskningsinstituttene og spesielt mellom ledelsen ved forskningsinstituttene. Instituttlederne utarbeidet et position paper som ble drøftet på SNSmøtet våren Kristen Fretheim fra Skogforsk (N) presentere dokumentet og deltok i drøftingen. Saken ble ytterligere behandlet på SNS høstmøte 2003 (sak 18.6/2003). SNS var positiv til CARkonseptet/støtter ideen og vedtok å komme tilbake til saken i bl. a. strategiplanen. Det innebærer både positive og negative aspekter, men de positive aspektene vurderes som større enn ulempene og samarbeidsretningen er riktig. Ulemper vil bl. a. være at det med uendret budsjettramme i SNS knapt blir midler tilbake til de tradisjonelle SNS-prosjekter. Det må også sikres at CARaktivitetene ikke blir begrenset til å omfatte bare de sentrale skoglige forskningsinstituttene i Norden. Gruppen tenker seg 5 foreløpig 5 CAR-temaer (ett per nordisk land): Forest genetics Forest engineering Biodiversity and nature conservation Urban forestry/forest and water Wood science/eventuelt Forest pathology På det 3. møte i nordiske skoglige forskningsinstitutter 4. mars 2004 var CAR en av hovedsakene. Kopi av møtereferatet forelå som saksvedlegg. Som vedlegg til dette referatet er det en generell beskrivelse av CAR. I møtereferatet framgår det at hvert av de CAR det arbeides med tar sikte på å utarbeide søknad til 17. mai 2004 for behandling på SNS vårmøte. Utkast til følgende CAR-søknader forelå til SNS-møtet: GENECAR, Forestry serving NOrdic Urban Societies (CARe-FOR-US) og Forest Biodiversity & Water (B&W-CAR). Saken blir ytterligere behandlet under sak 12.3 SNS ser positivt på samarbeidet som er innledet mellom de nordiske skogforskningsinstituttene med sikte på å etablere Center of Advanced Research (CAR) og imøteser søknader om støtte til CAR. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 12

16 Sak 10/2004 SNS-utredning Översikt över träforskningen i Norden analyse og rekommendationer" Det vises til sak 18.9/2003. Arbeidet med rapporten er avsluttet Rapporten er publisert som NORD-rapport. Rapporten er også elektronisk tilgjengelig i nordisk og engelsk versjon på SNS hjemmeside. Rapporten kommer også til nytte i tilknytning til arbeidet med WoodWisdom-Net. Selv om arbeidet med rapporten er avsluttet, gjenstår oppfølging av anbefalinger, herunder aktivisering av et forskernettverk innenfor "Wood material science". Sekretæren forventet etter kontakt høsten 2003 med professor Marketta Sipi at det senest våren 2004 ville bli revitalisert/utvidet samarbeid innenfor nettverksgruppen Nordisk samarbeidsgruppe for virkeslære. Dette har imidlertid ikke skjedd og sekretæren har det siste halvåret ikke tatt initiativ i denne saken i påvente av etablering av CAR-aktivitet innenfor temaet. Fordi det trolig ikke blir søkt om CAR innenfor "Wood material science" er det viktig at man har en velfungerende nettverksgruppe innenfor fagområdet. SNS-samarbeid innenfor fagområdet Wood material science er viktig. SNS-sekretariatet følger opp saken med etablering av en nettverksgruppe innen fagområdet. Sak 11/2004 SNS-strategiplan Det vises til sak 21/2003 hvor styret hadde en grundig gjennomgang av det foreliggende utkast til strategiplan og det framkom flere forslag til forbedringer/endringer i teksten. Det ble vedtatt å oppdateres/justeres på grunnlag innspillene og at den oppdaterte strategiplanen sendes på høring/behandles på nytt. Sekretæren hadde foretatt justeringer i strategiplanutkastet på grunnlag av innspillene, det oppdaterte strategiplanutkastet forelå som saksvedlegg. Strategiplanen vil etter godkjenning bli oversatt til engelsk. Strategiplanen godkjennes (eventuelt med en omformulering av planens visjon). Sak 12/2004 Budsjett søknad om støtte oppdatert utlysing 12.1 Budsjett Regnskapsoversikt/budsjett for 2004 samt budsjett for årene forelå som saksvedlegg. Oversikten viser et forventet forbruk i 2004 på ca 6,57 millioner NOK og et disponibelt beløp på ca 0,4 millioner NOK. På grunnlag av forventede inntekter, beholdning og forpliktelser anser sekretæren at ca 3 millioner NOK kan være disponibelt til nye aktiviteter på 2005-budsjettet. På bakgrunn av den utlysing som er foretatt for 2005, er sekretæren av den oppfatning av det på 2005-budsjettet bør åpnes for en begrenset støtte til CARs, f. eks. til igangsetting av 3 CARs med et samlet støttebeløp på NOK 1,5 millioner NOK. Om en forutsetter at det fra og med 2006 kommer inn 5 CAR-aktiviteter med et samlet budsjett på 2,5 millioner NOK vil bare ca 1 million NOK være ledig til igangsetting av andre nye aktiviteter (dette forutsetter en inntekt på 5,7 millioner NOK i 2006). Dette beløpet er så lavt at uten budsjettøkning kan en ikke samtidig støtte samtlige tradisjonelle aktiviteter i form av: FoU-prosjekter forprosjekter I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 13

17 nettverksaktiviteter forberedelse av EU-søknader uttredninger konferanser/møter Støtte til FoU-prosjekter er mest utsatt for å kunne falle ut/bli redusert. Et årlig støttebeløp til ny prosjektaktivitet bør minimum være av størrelsesorden 1million NOK om en ønsker å opprettholde ordningen. I utredningen Et nordisk rammeprogram for forskning og uddannelse indenfor fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler er det skissert opplegg med og uten nye midler til FJSL-området. Om det ikke skulle komme nye midler gjennom den foreslåtte omorganisering, bør SNS vurdere om det fra og med 2006 kan hentes inn midler (f. eks. 2 millioner NOK per år) på annen måte, f. eks. gjennom de nasjonale departementer/forskningsråd/sentre/sentrale FoU-institusjoner som deltar i SNS-samarbeidet. Så vidt sekretæren vet har noen av de nordiske land nasjonale regler som hindrer/vanskeliggjør overføring av midler til en felles pott (selv om Nordisk energiforskningsprogram praktiserer det). Et annet spørsmål er hvordan de baltiske land kan være aktuelle i slikt system. Den nordiske nøkkel for fordeling av bidrag bygger på BNP (samsvarer ikke nødvendigvis landenes skogsektor/interesse for skogforskning) og er for 2004: Danmark 22,8 % Finland 17,6 % Island 1,1 % Norge 25,2 % Sverige 33,3 % Saken tas til etterretning Søknad om støtte Det forelå søknad om nettverksstøtte fra COST-Action ENFORS (European Net of Forest Ecosystem and Landscape ReSearch) ved Folke Andersson. Søknaden er stilet til SNS og til FORMAS. Søknadsbeløp 2004 EURO Søknadsbeløp 2005 EURO Søknaden med følgebrev i form av forelå som saksvedlegg. Før søknaden ble sendt var det telefonkontakt mellom Folke Andersson og SNS-sekretariatet. Fra SNS-sekretariatet ble det sagt ja til å vurdere en søknad fra ENFORS selv om søknaden ikke fulgte normal søknadsfrist. Sekretariatets grunner til å si ja til å vurdere søknaden var blant annet at søknaden ble oppfattet å ha kobling til NOLTFOX (ENFORS database vil bli connected to the Nordic database NOLTFOX, at temaet var interessant for SNS og at ENFORS var i en kritisk økonomisk situasjon. Formålet med støtten er å sikre drift av ENFORS-sekretariatet for perioden 1. juli desember. ENFORS har som mål å bli en permanent organisasjon fra og med 2006 med støtte fra de 26 nåværende deltagerland samt nye deltagerland. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 14

18 Fra NOLTFOX forelå kommentarer til søknaden som saksvedlegg. NOLTFOX peker på at ENFORS har potensial for videreutvikling og for å bedre samarbeid og effektivitet på europeisk nivå, men at det gjenstår mye arbeid for å få ENFORS database funksjonell. Med de forskjellene det er mellom opplegget til ENFORS og NOLTFOX er NOLTFOX skeptisk til om de to prosjektene lar seg integrere. SNS-sekretæren var innom hjemmesiden til ENFORS men fikk svært begrenset faglig informasjon ut fra ENFORS hjemmeside. SNS-sekretæren hadde vært i kontakt med FORMAS og fått følgende tilbakemelding fra FORMAS om at finansiering av ett sekretariat ligger utenfor FORMAS område. Kontaktpersonene i SNS har hatt anledning til å vurdere søknaden fra ENFORS og fra Niels Elers Koch forelå følgende innspill. Jeg kan ikke se, at det er SNS's opgave at støtte sekretariatet for en COST action for 26 europæiske lande i 1½ år. Hvis vi først åbner for det, så er der mange andre COST actions, der vil søge. Det er en COST/EU-opgave i kombination med den institution, der har påtaget sig formandsskabet for den pågældende COST action. Vi har selv haft formandsskab og sekretariat for 3 COST actions, så jeg taler af erfaring. Søknaden fra ENFORS om driftsstøtte avslås Oppdatert utlysing SNS har i søknadsinformasjonen for 2005 sagt at det ved skogforskningsinstituttene i de nordiske land planlegges det CARs innenfor følgende temaer: Forest Genetics and Tree Breeding Operations Systems Forest Water & Biodiversity Urban Forestry Wood Science/Forest Pathology Retningslinjer for støtte til etablering og drift av CAR bør foreligge i begynnelsen av juni 2004 i forbindelse med utlysingen av midler. Sekretæren foreslår følgende utlysingstekst. I. AVANSERTE NORDISKE FORSKNINGSNETTVERK (CAR) SNS tar sikte på å bevilge støtte til etablering og drift av CARs fra og med SNS har øremerket ca 1,5 millioner NOK til igangsetting av CARs på 2005-budsjettet. Spesielle betingelser/krav: SNS kan bevilge støtte til CARs med inntil 5 års varighet. Hver CAR bør ha en nasjonal medfinansiering på minst 67%. For deltagere fra landene i nærområdene kreves nasjonal støtte (i form av en viss finansiering eller annen relevant støtte). Det forventes at CARs legger ut nettilgjengelig informasjon. Supplerende informasjon om CAR framgår av det følgende: The CAR concept I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 15

19 A CAR could be defined as a joint Nordic forest research program within a specified scope (field/area). It has a fixed duration (4-5 yr.) after which it will be evaluated. If successful SNS may approve of and fund a continuation for another program period. More specific a CAR is: a network, approved by SNS, with a specified core in terms of scientific subject matter and leadership, in which research is carried out in a decentralised manner as agreed on in regular planning processes by the CAR partners themselves and as funded by the participants each CAR must address the question of integrating existing networks of SNS in the area a CAR should be open to other Nordic research in the area Aim The aim of a CAR is to obtain synergies and avoid overlapping R&D work while keeping the extra administrative work at a minimum, i.e. to use the total Nordic R&D resources within the subject area in the most efficient /optimal way thus increasing the return on the R&D funds invested. Objective The objective of a CAR is a close co-ordination of the strategic (4-5 yr. period) and operative (annual) working plans resulting in co-operation in or distribution of tasks/activities which are clearly specified regarding objectives, target groups, personnel input, responsibilities, and financial terms. Søknaden skal inneholde følgende deler: i) SNS søknadsskjema CAR ii) Beskrivelse, inntil 10 sider: Søknadsfrist: 1. september 2004 SNS slutter seg til utlysingsteksten som den framgår i saksdokumentet. Teksten bør imidlertid suppleres med a CAR should be open to Baltic/Adjacent Area cooperation. Det utlyses 1,5 millioner NOK til CAR på 2005-budsjettet. Sak 13/2003 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land I tilknytning til SNS-møtene blir det gitt korte muntlige presentasjon fra hvert land (kontaktpersonene er ansvarlig). I tillegg anmodes det om at blir utarbeidet kortfattet skriftlig informasjon som kan bli benyttet av News & Views redaksjonen i Scandinavian Journal of Forest Research. Den skriftlige informasjonen (på engelsk eller nordisk språk) bes sendt som e- postvedlegg til SNS-sekretariatet. Det ble fra landene orientert om nytt fra skogbruket og skogforskningen Saken tas til orientering. Sak 14/2003 Eventuelt Trondur Leivsson reiste problemstillingen om hvorvidt/i hvilken grad SNS bør dekke (treaktige) prydvekster, landskap og landskapsplanlegging i sin virksomhet. I noen grad er dette dekket i SNØS strategi og i nettverksgrupper til\knyttet SNS, og det vises til SNS strategiplan. Trondur reiste også spørsmål om de endringer som skjer med Europen Forest Institute (EFI) i form av endring av instituttets internasjonale status vil få konsekvenser for bl. a. SNS. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 16

20 EFI presenteres og relasjonene EFI/SNS tas opp til drøfting på neste SNS-møte. I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2004_2_dagsorden_referat.doc 17

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed

Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed Styremøte SamNordisk Skogforskning (SNS) Dato: Tuesday 24 May - meeting at European Forest Institute (EFI), excursion and presentations Onsdag 25. mai 2005 kl 08:00- ca 16:00 SNS styremøte Sokos Hotel

Detaljer

Godkjent protokoll. Sagadi Manor, Sagdi, Estland

Godkjent protokoll. Sagadi Manor, Sagdi, Estland Godkjent protokoll Styremøte 27. oktober 2003 kl. 15.30-18.30 Sagadi Manor, Sagdi, Estland I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2003_2_referat.doc 1 Deltagere: Fra styret: Danmark:

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016 Referat fra styremøte i NUAS 10. mai 2016 1 Styremøte i NUAS 10. mai 2016 Copenhagen business School Deltakere: Styremedlemmer: Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstad University Guðmundur Ragnar Jónsson,

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum 27. mai 2010 Liv Jorunn Jenssen og Dag Kavlie Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (inhabil i S 49/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud og Åse

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 JON-ANDREAS KOLDERUP - BUSKERUD FYLKESKOMMUNE - VISEPRESIDENT EUROMONTANA ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap SKI-seminar 24.5.2012 Skog og landskaps oppgaver > A. Nasjonale ressursundersøkelser

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt Utnytte internasjonale ordninger FP7 Programsamarbeid Økologisk landbruk CORE organic Animal health and welfare Mattrygghet SAFEFOODera Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt ERA Net i

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano?

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Alf Håkon Hoel 1 Det globale bildet Arktis 2 Regler: Havretten fastslår... Hvem eier/bestemmer hva Hvem kan gjøre hva hvor Forvaltning skal baseres på...best

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Vannforvaltning som regional samordning

Vannforvaltning som regional samordning Vannforvaltning som regional samordning Komplisert samordning Nasjonal høringskonferanse for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Trondheim 28. 29. oktober

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer