NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr , for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet BA-HR DA umiddelbart etter foregående skriftlig styrebeslutning den 2. juni Innkallingen skjer på kortere varsel enn det som følger av allmennaksjelovens regler, og inneholder ikke beskrivelse som nevnt i forskrift jf. allmennaksjeloven 5-11 b, hvilket forutsetter generalforsamlingens samtykke. Selskapets eneaksjeeier, EPSI AS, har bekreftet sitt samtykke til dette. Nedenstående saker foreligger til behandling. Begrunnelsen for forslagene til vedtak i punktene 4 til 8 er at selskapet kun har en aksjeeier. 1 Åpning av generalforsamlingen ved Rabin Bakken som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjeeier 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne møteprotokollen 3 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen 4 Strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Selskapet skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs i henhold til børsloven 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4). Rabin Bakken gis herved fullmakt til å opptre på selskapets vegne og ferdigstille, signere og levere enhver søknad, bekreftelse, inneståelse, dokument eller lignende, samt foreta enhver annen handling som han finner formålstjenlig for å iverksette og NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA The Board of Directors is hereby calling for an extraordinary general meeting in Rocksource ASA, org. no , to be held at the offices of Advokatfirmaet BA-HR DA immediately following a preceding written board resolution on 2 June The calling notice is served at shorter notice than required by the rules set forth in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and does not contain the descriptions mentioned in section 2 of Regulation cf. section 5-11 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, thus requiring approval by the general meeting. The company's sole shareholder, EPSI AS, has consented to this. The below matters are on the agenda. The rationale for the resolutions proposed in items 4 through 8 is that the company has only one shareholder. 1 Opening of the general meeting by Robin Bakken who has been appointed to open the meeting by the board. Registration of attending shareholder 2 Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes from the meeting 3 Approval of the convening notice and the agenda for the general meeting 4 De-listing of the shares of the company from Oslo Børs The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The company shall promptly apply to Oslo Børs for a de-listing of its shares from quotation at Oslo Børs pursuant to section 25 of the Norwegian Stock Exchange Act, cf. section 15.1 (4) of the Continuing obligations for stock exchange listed companies. Robin Bakken is appointed as the company's attorney-in-fact to, for and on behalf of the Company, execute and deliver all applications, certificates,

2 gjennomføre strykningen av selskapets aksjer fra Oslo Bers.» undertakings, documents and writings, and to do all such other acts and things, as he may in his sole discretion consider necessary or desirable in order to effect such de-listing." 5 Omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven Vedtaket trer i kraft på det tidspunkt generalforsamlingen i selskapet har vedtatt å søke om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs, Oslo Børs har besluttet slik strykning, og strykningen har trådt i krait:» 6 Valgkomite Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Selskapet skal ikke ha en valgkomite. Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 5 over.» 7 Fastsettelse av godtgjørelse til avtroppende medlemmer av valgkomiteen Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Avtroppende medlemmer i valgkomiteen har mottatt full kompensasjon pr. dags dato, og er ikke berettiget til ytterligere vederlag.» 8 Vedtektsendringer 5 Transformation from public to private limited liability company The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The company is transformed from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS) cf. section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This resolution shall enter into force as of when the general meeting has resolved to apply for de-listing of the shares of the company from Oslo Børs, Oslo Børs has resolved to de-list such shares, and the de-listing has become effective." 6 Nomination committee The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The company shall not have a nomination committee. This resolution shall enter into force at the same time as entry into force of the resolution to transform the company into a private limited liability company cf. item 5 above. " 7 Determination of remuneration of the resigning members of the nomination committee The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The resigning members of the nomination committee have been fully compensated for their work to date, and are not entitled to additional remuneration." 8 Amendments to the articles of association I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak: The board propose that the general meeting resolves as follows:

3 «Fra det tidspunkt vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 5 over, skal selskapets vedtekter endres som følger: Punkt 1 skal endres og lyde som følger: «Selskapets navn er Rocksource AS. Selskapet er et assiesetskap.. Punkt 5 skal fjernes i sin helhet, og resterende punkter skal re-nummereres tilsvarende. Punkt 8 skal fjernes i sin helhet. Punkt 9 skal fjernes i sin helhet. Selskapets vedtekter skal etter endringene lyde som inntatt i Vedlegg 2 til innkallingen.» "Upon the resolution to transform the company into a private limited liability company, cf. item 5 above, becoming effective, the company's articles of association will be amended as follows: Item 1 will be amended and shall read as follows: "The name of the company is Rocksource AS. The company is a private limited liability company." Item 5 will be removed in its entirety, and remaining items shall be re-numbered accordingly. Item 8 will be removed in its entirety. Item 9 will be removed in its entirety. The company's articles of association will after the amendments read as per Appendix 2 to the calling notice." * * * 2. juni 2015 ROCKSOURCE ASA Styret * * * 2 June 2015 ROCKSOURCE ASA the Board of Directors Vedlegg: Vedlegg 1 - Notat som oppsummerer de vesentligste forskjeller mellom aksjeselskap og allmennaksjeselskap Vedlegg 2 - Forslag til nye vedtekter Schedules: Schedule 1 - Memo summarizing the major legal differences between private (AS) and public (ASA) limited liability companies Schedule 2 - Proposed new articles of association

4 Vedlegg 1 til Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - forskjeller mellom AS og ASA / Schedule 1 to EGM calling notice - differences between AS and ASA limited liability companies: FORSKJELLER MELLOM AKSJESELSKAPER (AS) OG ALLMENNAKSJESELSKAPER(ASA) DIFFERENCES BETWEEN PRIVATE (AS) AND PUBLIC (ASA) LIMITED LIABILITY COMPANIES De vesentligste forskjeller mellom aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan oppsummeres som følger: The most essential differences between private limited liability companies and public limited liability companies are as follows: 1 Omsetteligheten av selskapets aksjer 1 Transferability of the shares of the company Aksjeselskapers aksjer kan ikke noteres på Private limited liability companies shares Oslo Børs eller Oslo Axess. cannot be quoted on Oslo Børs or Oslo Axess. Aksjeselskapers aksjer trenger ikke være There is no requirement that the shares of registrert i VPS, hvilket inne-bærer en kostnadsbesparelse. private limited liability companies are registered with the Norwegian Securities Registry (VPS), which results in reduced expenses. Aksjer i allmennaksjeselskaper er i Shares in public limited liability companies utgangspunktet fritt omsettelige. For aksjeselskaper gjelder det motsatte utgangspunkt: Hovedregelen er at styret må samtykke til aksjeerverv, og at aksjeeierne har forkjøpsrett, med mindre vedtektene fastsetter at aksjene ikke er underlagt slike omsetnings-begrensninger. are in principle freely transferable. In private limited liability companies this is the opposite: Consent by the Board of Directors is required to purchase shares in the company, and the shareholders have a right of first refusal unless the articles of association stipulate otherwise. 2 Generalforsamlingen, styret og daglig leder 2 General meeting, Board of Directors and general manager Allmennaksjeloven stiller opp krav om In public limited liability companies, both representasjon av begge kjønn i styret i allmennaksjeselskaper, hvilket ikke er tilfellet for aksjeloven og aksjeselskaper. genders must be represented on the Board of Directors, whereas no such rules apply to private limited liability companies. Allmennaksjeselskaper må alltid ha et styre Public limited liability companies are med minimum tre medlemmer og en daglig leder. I aksjeselskaper kan styret ha ett medlem, og det er ikke obligatorisk med daglig leder. required to have a board of directors with minimum of three board members and a general manager. Private limited liability companies may have a board of directors consisting of one member, and there is no requirement to have a general manager. I et aksjeselskap er det tilstrekkelig at daglig The general manager of a public limited leder underretter styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling hver fjerde måned. Dersom aksjeselskapet ikke liability company must make a statement to the board of directors of the company's activities, position and profit/loss

5 har en daglig leder, kan selskapet se bort fra development at least every month, while it denne rapporteringsplikten. I et is sufficient that a similar report is provided allmennaksjeselskap skal daglig leder gi slik every fourth month in private limited underretning hver måned. liability companies. Private limited liability companies without a general manager are not required to make such statements. I allmennaksjeselskaper må styret utarbeide In a public limited liability company, the en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tilledende ansatte. Denne erklæringen skal behandles på selskapets ordinære general-forsamling. Tilsvarende regler gjelder ikke for aksjeselskaper. Board of Directors must prepare a specific report on remuneration of senior employees to be passed upon at the company's annual general meeting. There are no such rules for private limited liability companies. Minste frist for innkalling til The notice period for general meetings is 7 generalforsamlingen i et aksjeselskap er 7 dager. For allmennaksjeselskaper er fristen som hovedregel 21 dager for selskaper som er notert på et regulert marked, og 14 dager for øvrige allmennaksje-selskaper. days for private limited liability companies, whereas the applicable notice period for public limited liability companies is 21 days for listed companies and 14 days for nonlisted companies. Aksjeloven har regler om adgang til Private limited liability companies are forenklet generalforsamlingsbehandling som åpner for å fravike reglene om innkalling til og avholdelse av generalforsamling. Allmennaksjeloven har ingen tilsvarende bestemmelser. allowed to use a simplified process when convening a general meeting, exempting the company from requirements related to notice and convening of the general meeting. The Public Limited Liability Companies Act has no corresponding provisions. Styret i allmennaksjeselskaper skal alltid The board of directors of a public limited avholde et møte for å behandle årsregnskap og års-beretning samt fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. I aksjeselskapene kan styret behandle disse sakene uten møte. liability company must always convene a physical meeting in order to discuss and decide on the annual accounts and the annual report as well as determine the remuneration and other payments to the general manager and any other managing position. In a private limited liability company the board of directors may decide on these matters without convening a physical meeting. Generalforsamlingen i aksjeselskaper, men The general meeting of private limited ikke allmennaksjeselskaper, kan på visse vilkår beslutte at selskapets regnskaper ikke skal revideres etter revisorloven. Visse allmennaksjeselskaper som er notert på et regulert marked, skal i tillegg ha et revisjonsutvalg. liability companies may, on certain terms, decide that the company's accounts shall not be audited pursuant to the Norwegian Audit Act. The same does not apply to public limited liability companies. Some public companies listed on a regulated market shall in addition appoint an audit committee. 3 Kapitalforhøyelser og finansielle 3 Capital increases and financial instruments instrumenter

6 Allmennaksjeselskaper kan rette innbydelser Public limited liability companies may offer til allmennheten om å tegne aksjer ved kapitalforhøyelser. Aksjeselskaper kan bare innbyaksjeeiere og navngitte personer til å tegne aksjer. subscription of shares to the general public, whereas private limited liability companies only can offer subscription of shares to shareholders and specifically identified persons. Ved generalforsamlingens beslutning om In a public limited liability company, the kapitalforhøyelse eller opptak av konvertibelt lån kan general-forsamlingen i et allmennaksjeselskap gi styret fullmakt til å fastsette tegningskursen. I aksjeselskaper må tegningskursen alltid fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen i både aksje-selskap og allmennaksjeselskap kan gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen eller utstede konvertible lån. general meeting can authorise the Board of Directors to fix the subscription price in share issues and issues of convertible loans. In private limited liability companies the subscription price must always be fixed by the general meeting. The general meeting of both private limited liability companies and public limited liability companies may provide the board of directors with a proxy to increase the share capital or issue convertible loans. For allmennaksjeselskaper gjelder noe Public limited liability companies are subject strengere regler for kontroll av tingsinnskudd, samt visse typer transaksjoner mellom selskapet og en aksjeeier. to stricter rules on contributions in kind, and transactions between the company and its shareholders, as compared to private limited liability companies. I aksjeselskaper kan generalforsamlingen In private limited liability companies, the beslutte at innbetaling av aksjeinnskudd skal skje direkte til selskapets konto, og at beløpet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert. Dette har ikke generalforsamlingen i allmennaksjeselskaper adgang til. general meeting may resolve that payment of proceeds from capital increases may be made directly to the company's general accounts, and that the proceeds can be used by the company prior to registration of the capital increase. The general meeting of a public limited liability company does not have the same option. Hvis et aksjeselskap utsteder et konvertibelt If a private limited liability company issues a lån, kan retten til å tegne aksjer ikke skilles fra lånefordringen. Et allmennaksjeselskap står fritt til å bestemme at tegningsretten kan skilles fra fordringen. convertible loan, the subscription right cannot be separated from the loan. A public limited liability company may resolve that the subscription right shall be separated from the loan. 4 Adgangen til å erverve egne aksjer 4 Right to acquire own shares For allmennaksjeselskaper kan pålydende Public limited liability companies may not verdi av egne aksjer ikke overstige 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjeloven oppstiller bare et krav om at selskapets aksjekapital med fradrag for pålydende verdi av egne aksjer minst er NOK hold their own shares with a nominal value that exceeds 10 per cent of the total share capital in the company. The Norwegian Private limited Liability Companies Act only requires that a private limited liability company's share capital, less the nominal value of own shares held, shall be at least NOK 30,000.

7 5 Minoritetsvernet 5 Minority protection Etter aksjeloven kan en erverver av aksjer Pursuant to the Private Limited Liability på visse vilkår kreve at selskapet innløser aksjene dersom selskapet nekter å samtykke til ervervet. En slik rett har ikke aksjeeierne i et allmennaksjeselskap. Companies Act, a purchaser of shares may, on certain terms, require the company to redeem the shares if the company refuses to give its consent to the acquisition. Shareholders of a public limited liability company do not hold such right. Aksjeloven gir på visse vilkår rett for en The Norwegian Private Limited Liability aksjeeier til å tre ut av selskapet, og selskapet kan på sin side på visse vilkår kreve en aksjeeier utløst. Companies Act provides minority shareholders, on certain conditions, a right to exit the company and the company may, on certain conditions, require minority shareholders to exit the company. Ved vedtektsbestemt innløsning av aksjer If a provision on redemption of shares is kan styret i et aksjeselskap på visse vilkår beslutte den nødvendige kapitalnedsettelsen. Dette er det ikke adgang til i allmennaksjeselskap. I allmennaksjeloven er det også en særlig regelom avsetting til overkursfond som ikke gjelder etter aksjeloven. implemented in the articles of association, the board of directors of a private limited liability company may, on certain terms, resolve the relevant capital reduction. Boards of public limited liability companies are restricted from doing the same. In addition, the Public Limited Liability Companies Act has a separate provision on allocation to a share premium account, which does not exist in the Private Limited Liability Companies Act. Allmennaksjeloven gir på visse vilkår rett til The Public Limited Liability Companies Act å innløse små aksjeposter. Det kreves da tillatelse fra Justisdepartementet. provides a right of redemption of minor shareholdings on certain conditions. Such redemption requires the permission of the ministry of justice. Visse minoritetsrettigheter, f.eks. retten til Certain minority rights, e.g. the right to å kreve innkalt til ekstraordinær generalforsamling, kan i allmennaksjeselskaper utøves av aksjeeiere som representerer 5 prosent av aksjekapitalen, mens den tilsvarende grensen i aksjeselskaper er 10 prosent. require a general meeting to be convened, may in public limited liability companies be exercised by shareholders representing 5 per cent of the share capital, whereas for private limited liability companies the threshold is 10 per cent. Etter allmennaksjeloven skal visse avtaler Pursuant to the Public Limited Liability med aksjeeiere og andre nærstående Companies Act, certain agreements with godkjennes av general-forsamlingen etter shareholders and other related parties are særlige saks-behandlingsregler hvis subject to approval from the general selskapets ytelse har en virkelig verdi som meeting in accordance with a special utgjør over 5 prosent av aksje-kapitalen. procedure, if the company's performance has Aksjeloven oppstiller samme regel, men der an actual value that represents more than 5 er terskelen 10% av aksjekapitalen. per cent of the share capital. The Private Limited Companies Act has the same provision; however, in this case, the

8 threshold is 10 per cent of the share capital. 6 Vedtektsbestemte rettigheter og plikter 6 Rights and obligations pursuant to the Articles of Association I vedtektene til et allmennaksjeselskap kan The articles of association for a public det fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på en generalforsamling, må gi melding om dette til selskapet innen en bestemt frist, og at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. Slike vedtektsbestemmelser kan ikke innføres i et aksjeselskap. limited liability company may provide that shareholders who wish to participate in a general meeting must notify the company within a specified date, and that the right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition of shares is listed in the shareholder register on the fifth business day prior to the general meeting. Such provisions cannot be included in the articles of association of a private limited liability company. Ved eierskifte til aksjer i et aksjeselskap kan Upon change of ownership of shares in a avhenderen utøve rettigheter som aksjeeier hvis ikke disse har gått over på erververen. Ved eierskifte til aksjer i et allmennaksjeselskap kan avhenderens rett til å stemme for aksjene bortfalle hvis avhenderen ikke lenger har en reell aksjeeierinteresse i selskapet. Erververen og avhenderen kan imidlertid avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen. private limited liability company, the seller may exercise its rights as a shareholder if these have not been transferred to the acquirer yet. Upon change of ownership of shares in a public limited liability company, the seller's right to vote may lapse if the seller no longer has a real interest in the company. The acquirer and the seller may however agree that the seller may exercise its rights until these are transferred to the acquirer. Har et aksjeselskap flere aksjeklasser, kan If a private limited liability company has vedtektene bestemme at aksjeeierne ved forholdsmessig kapitalforhøyelse innen hver aksjeklasse bare skal ha fortrinnsrett til aksjer innen den aksjeklasse de fra før har aksjer i. Vedtektene for et allmennaksjeselskap kan bestemme det samme så fremt forskjellen mellom aksjeklassene gjelder stemmerett, rett til utbytte eller rettigheter ved utlodning av selskapets eiendeler ved oppløsning several classes of shares, it may be implemented in the articles of association that a shareholder shall, upon a capital increase, only have priority rights to shares within the class of shares that the shareholder already holds shares in. The same may be implemented in the articles of association of a public limited liability company as long as the difference between the classes of shares is related to voting right, right to dividends or rights in regard to distribution of company assets upon a liquidation. I allmennaksjeselskaper må Voting restrictions set out in the articles of vedtektsbestemte stemmerettsbegrensninger godkjennes av departementet dersom aksjene uten stemmerett eller redusert stemme-vekt utgjør mer enn halvparten av selskapets aksjekapital. Tilsvarende begrensninger finnes ikke for aksjeselskaper. association of a public limited liability company is subject to approval from the ministry of justice if the shares without voting rights or shares with reduced voting power constitute more than half of the company's share capital. Similar restrictions do not apply to private limited liability

9 companies. 7 Fusjon og fisjon 7 Mergers and de-mergers Ved fusjon og fisjon av For public limited liability companies, allmennaksjeselskaper er det krav om at fusjons- eller fisjonsplanen meldes til Foretaksregisteret, som skal kunngjøre at de har mottatt den, før planen kan behandles av generalforsamlingen tidligst en måned etter kunngjøringen. Tilsvarende krav gjelder ikke for aksjeselskaper. mergers and de-mergers must be notified to the Registry of Business Enterprises, and a publication notice to this respect is required at least one month before the general meeting may pass upon the merger or demerger. Private limited liability companies are not subject to similar restrictions. Det er generelt strengere regler om fusjon i There are generally stricter procedural rules allmennaksjeloven enn i aksjeloven. for mergers involving public limited liability companies. 8 Andre forskjeller 8 Other differences Kravene til aksjekapitalens størrelse er ulik, Private limited liability companies must have for aksjeselskaper er kravet NOK og a share capital of minimum NOK 30,000, for allmennaksjeselskaper NOK whereas the minimum share capital of public limited liability companies is NOK 1,000,000. Bare aksjer som er registrert i et Only shares that are registered in VPS may verdipapirregister, kan forvalter-registreres. be nominee registered.

10 Vedlegg 2 tilinnkalling til ekstraordinær generalforsamling notice - new articles of association - nye vedtekter / Schedule 2 to EGM calling VEDTEKTER FOR ROCKSOURCE AS (Per 2. juni 2015) 1. Selskapets navn er Rocksource AS. Selskapet er et aksjeselskap. 2. Selskapets forretningskontor er i Bergen. Generalforsamlinger i selskapet kan også holdes i Oslo. 3. Selskapets formål er å drive leting etter og utvinning av olje og gass, blant annet gjennom bruk av avansert teknologi, samt all annen virksomhet som måtte stå i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskap på et hvilket som helst sted i verden og lånefinansiering av slike selskaper som selskapet måtte delta i. 4. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer il kr 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 5. Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. 6. Den ordinære generalforsamling skal behandle: (i) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse (ii) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte (iii) (iv) Valg av styre Andre saker om i henhold til lov hører under generalforsamlingen

11 ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ROCKSOURCE AS (As of 2 June 2015) 1. The name of the company is Rocksource AS. The company is a private limited liability company. 2. The registered office of the company is in Bergen. General meetings may also be held in Oslo. 3. The object of the company is to carry out exploration for and production of oil and gas, among other by application of advanced technology, and all other activities that may reasonably be associated therewith, hereunder participation in other companies world-wide, including debt financing of subsidiaries and associates. 4. The share capital of the company is NOK 15,837,150 divided on 158,371,500 shares of a nominal value of NOK The shares of the company shall be registered in the Norwegian Registry of Securities. 5. The Board of Directors shall have from 3 to 8 members according to the decision of the General Meeting. Two board members acting jointly can sign on behalf of the company. 6. The General Meeting shall deal with: (i) (ii) Adoption of the profit and loss account and the balance sheet Appropriation of the profits or covering of loss for the year in accordance with the adopted balance sheet, and payment of any dividend (iii) Election of the Board of Directors (iv) Other matters that pursuant to law are the business of the General Meeting

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 9. januar

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer