NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr , for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet BA-HR DA umiddelbart etter foregående skriftlig styrebeslutning den 2. juni Innkallingen skjer på kortere varsel enn det som følger av allmennaksjelovens regler, og inneholder ikke beskrivelse som nevnt i forskrift jf. allmennaksjeloven 5-11 b, hvilket forutsetter generalforsamlingens samtykke. Selskapets eneaksjeeier, EPSI AS, har bekreftet sitt samtykke til dette. Nedenstående saker foreligger til behandling. Begrunnelsen for forslagene til vedtak i punktene 4 til 8 er at selskapet kun har en aksjeeier. 1 Åpning av generalforsamlingen ved Rabin Bakken som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjeeier 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne møteprotokollen 3 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen 4 Strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Selskapet skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs i henhold til børsloven 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4). Rabin Bakken gis herved fullmakt til å opptre på selskapets vegne og ferdigstille, signere og levere enhver søknad, bekreftelse, inneståelse, dokument eller lignende, samt foreta enhver annen handling som han finner formålstjenlig for å iverksette og NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA The Board of Directors is hereby calling for an extraordinary general meeting in Rocksource ASA, org. no , to be held at the offices of Advokatfirmaet BA-HR DA immediately following a preceding written board resolution on 2 June The calling notice is served at shorter notice than required by the rules set forth in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and does not contain the descriptions mentioned in section 2 of Regulation cf. section 5-11 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, thus requiring approval by the general meeting. The company's sole shareholder, EPSI AS, has consented to this. The below matters are on the agenda. The rationale for the resolutions proposed in items 4 through 8 is that the company has only one shareholder. 1 Opening of the general meeting by Robin Bakken who has been appointed to open the meeting by the board. Registration of attending shareholder 2 Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes from the meeting 3 Approval of the convening notice and the agenda for the general meeting 4 De-listing of the shares of the company from Oslo Børs The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The company shall promptly apply to Oslo Børs for a de-listing of its shares from quotation at Oslo Børs pursuant to section 25 of the Norwegian Stock Exchange Act, cf. section 15.1 (4) of the Continuing obligations for stock exchange listed companies. Robin Bakken is appointed as the company's attorney-in-fact to, for and on behalf of the Company, execute and deliver all applications, certificates,

2 gjennomføre strykningen av selskapets aksjer fra Oslo Bers.» undertakings, documents and writings, and to do all such other acts and things, as he may in his sole discretion consider necessary or desirable in order to effect such de-listing." 5 Omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven Vedtaket trer i kraft på det tidspunkt generalforsamlingen i selskapet har vedtatt å søke om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs, Oslo Børs har besluttet slik strykning, og strykningen har trådt i krait:» 6 Valgkomite Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Selskapet skal ikke ha en valgkomite. Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 5 over.» 7 Fastsettelse av godtgjørelse til avtroppende medlemmer av valgkomiteen Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Avtroppende medlemmer i valgkomiteen har mottatt full kompensasjon pr. dags dato, og er ikke berettiget til ytterligere vederlag.» 8 Vedtektsendringer 5 Transformation from public to private limited liability company The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The company is transformed from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS) cf. section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This resolution shall enter into force as of when the general meeting has resolved to apply for de-listing of the shares of the company from Oslo Børs, Oslo Børs has resolved to de-list such shares, and the de-listing has become effective." 6 Nomination committee The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The company shall not have a nomination committee. This resolution shall enter into force at the same time as entry into force of the resolution to transform the company into a private limited liability company cf. item 5 above. " 7 Determination of remuneration of the resigning members of the nomination committee The board proposes that the general meeting resolves as follows: "The resigning members of the nomination committee have been fully compensated for their work to date, and are not entitled to additional remuneration." 8 Amendments to the articles of association I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak: The board propose that the general meeting resolves as follows:

3 «Fra det tidspunkt vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 5 over, skal selskapets vedtekter endres som følger: Punkt 1 skal endres og lyde som følger: «Selskapets navn er Rocksource AS. Selskapet er et assiesetskap.. Punkt 5 skal fjernes i sin helhet, og resterende punkter skal re-nummereres tilsvarende. Punkt 8 skal fjernes i sin helhet. Punkt 9 skal fjernes i sin helhet. Selskapets vedtekter skal etter endringene lyde som inntatt i Vedlegg 2 til innkallingen.» "Upon the resolution to transform the company into a private limited liability company, cf. item 5 above, becoming effective, the company's articles of association will be amended as follows: Item 1 will be amended and shall read as follows: "The name of the company is Rocksource AS. The company is a private limited liability company." Item 5 will be removed in its entirety, and remaining items shall be re-numbered accordingly. Item 8 will be removed in its entirety. Item 9 will be removed in its entirety. The company's articles of association will after the amendments read as per Appendix 2 to the calling notice." * * * 2. juni 2015 ROCKSOURCE ASA Styret * * * 2 June 2015 ROCKSOURCE ASA the Board of Directors Vedlegg: Vedlegg 1 - Notat som oppsummerer de vesentligste forskjeller mellom aksjeselskap og allmennaksjeselskap Vedlegg 2 - Forslag til nye vedtekter Schedules: Schedule 1 - Memo summarizing the major legal differences between private (AS) and public (ASA) limited liability companies Schedule 2 - Proposed new articles of association

4 Vedlegg 1 til Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - forskjeller mellom AS og ASA / Schedule 1 to EGM calling notice - differences between AS and ASA limited liability companies: FORSKJELLER MELLOM AKSJESELSKAPER (AS) OG ALLMENNAKSJESELSKAPER(ASA) DIFFERENCES BETWEEN PRIVATE (AS) AND PUBLIC (ASA) LIMITED LIABILITY COMPANIES De vesentligste forskjeller mellom aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan oppsummeres som følger: The most essential differences between private limited liability companies and public limited liability companies are as follows: 1 Omsetteligheten av selskapets aksjer 1 Transferability of the shares of the company Aksjeselskapers aksjer kan ikke noteres på Private limited liability companies shares Oslo Børs eller Oslo Axess. cannot be quoted on Oslo Børs or Oslo Axess. Aksjeselskapers aksjer trenger ikke være There is no requirement that the shares of registrert i VPS, hvilket inne-bærer en kostnadsbesparelse. private limited liability companies are registered with the Norwegian Securities Registry (VPS), which results in reduced expenses. Aksjer i allmennaksjeselskaper er i Shares in public limited liability companies utgangspunktet fritt omsettelige. For aksjeselskaper gjelder det motsatte utgangspunkt: Hovedregelen er at styret må samtykke til aksjeerverv, og at aksjeeierne har forkjøpsrett, med mindre vedtektene fastsetter at aksjene ikke er underlagt slike omsetnings-begrensninger. are in principle freely transferable. In private limited liability companies this is the opposite: Consent by the Board of Directors is required to purchase shares in the company, and the shareholders have a right of first refusal unless the articles of association stipulate otherwise. 2 Generalforsamlingen, styret og daglig leder 2 General meeting, Board of Directors and general manager Allmennaksjeloven stiller opp krav om In public limited liability companies, both representasjon av begge kjønn i styret i allmennaksjeselskaper, hvilket ikke er tilfellet for aksjeloven og aksjeselskaper. genders must be represented on the Board of Directors, whereas no such rules apply to private limited liability companies. Allmennaksjeselskaper må alltid ha et styre Public limited liability companies are med minimum tre medlemmer og en daglig leder. I aksjeselskaper kan styret ha ett medlem, og det er ikke obligatorisk med daglig leder. required to have a board of directors with minimum of three board members and a general manager. Private limited liability companies may have a board of directors consisting of one member, and there is no requirement to have a general manager. I et aksjeselskap er det tilstrekkelig at daglig The general manager of a public limited leder underretter styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling hver fjerde måned. Dersom aksjeselskapet ikke liability company must make a statement to the board of directors of the company's activities, position and profit/loss

5 har en daglig leder, kan selskapet se bort fra development at least every month, while it denne rapporteringsplikten. I et is sufficient that a similar report is provided allmennaksjeselskap skal daglig leder gi slik every fourth month in private limited underretning hver måned. liability companies. Private limited liability companies without a general manager are not required to make such statements. I allmennaksjeselskaper må styret utarbeide In a public limited liability company, the en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse tilledende ansatte. Denne erklæringen skal behandles på selskapets ordinære general-forsamling. Tilsvarende regler gjelder ikke for aksjeselskaper. Board of Directors must prepare a specific report on remuneration of senior employees to be passed upon at the company's annual general meeting. There are no such rules for private limited liability companies. Minste frist for innkalling til The notice period for general meetings is 7 generalforsamlingen i et aksjeselskap er 7 dager. For allmennaksjeselskaper er fristen som hovedregel 21 dager for selskaper som er notert på et regulert marked, og 14 dager for øvrige allmennaksje-selskaper. days for private limited liability companies, whereas the applicable notice period for public limited liability companies is 21 days for listed companies and 14 days for nonlisted companies. Aksjeloven har regler om adgang til Private limited liability companies are forenklet generalforsamlingsbehandling som åpner for å fravike reglene om innkalling til og avholdelse av generalforsamling. Allmennaksjeloven har ingen tilsvarende bestemmelser. allowed to use a simplified process when convening a general meeting, exempting the company from requirements related to notice and convening of the general meeting. The Public Limited Liability Companies Act has no corresponding provisions. Styret i allmennaksjeselskaper skal alltid The board of directors of a public limited avholde et møte for å behandle årsregnskap og års-beretning samt fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. I aksjeselskapene kan styret behandle disse sakene uten møte. liability company must always convene a physical meeting in order to discuss and decide on the annual accounts and the annual report as well as determine the remuneration and other payments to the general manager and any other managing position. In a private limited liability company the board of directors may decide on these matters without convening a physical meeting. Generalforsamlingen i aksjeselskaper, men The general meeting of private limited ikke allmennaksjeselskaper, kan på visse vilkår beslutte at selskapets regnskaper ikke skal revideres etter revisorloven. Visse allmennaksjeselskaper som er notert på et regulert marked, skal i tillegg ha et revisjonsutvalg. liability companies may, on certain terms, decide that the company's accounts shall not be audited pursuant to the Norwegian Audit Act. The same does not apply to public limited liability companies. Some public companies listed on a regulated market shall in addition appoint an audit committee. 3 Kapitalforhøyelser og finansielle 3 Capital increases and financial instruments instrumenter

6 Allmennaksjeselskaper kan rette innbydelser Public limited liability companies may offer til allmennheten om å tegne aksjer ved kapitalforhøyelser. Aksjeselskaper kan bare innbyaksjeeiere og navngitte personer til å tegne aksjer. subscription of shares to the general public, whereas private limited liability companies only can offer subscription of shares to shareholders and specifically identified persons. Ved generalforsamlingens beslutning om In a public limited liability company, the kapitalforhøyelse eller opptak av konvertibelt lån kan general-forsamlingen i et allmennaksjeselskap gi styret fullmakt til å fastsette tegningskursen. I aksjeselskaper må tegningskursen alltid fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen i både aksje-selskap og allmennaksjeselskap kan gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen eller utstede konvertible lån. general meeting can authorise the Board of Directors to fix the subscription price in share issues and issues of convertible loans. In private limited liability companies the subscription price must always be fixed by the general meeting. The general meeting of both private limited liability companies and public limited liability companies may provide the board of directors with a proxy to increase the share capital or issue convertible loans. For allmennaksjeselskaper gjelder noe Public limited liability companies are subject strengere regler for kontroll av tingsinnskudd, samt visse typer transaksjoner mellom selskapet og en aksjeeier. to stricter rules on contributions in kind, and transactions between the company and its shareholders, as compared to private limited liability companies. I aksjeselskaper kan generalforsamlingen In private limited liability companies, the beslutte at innbetaling av aksjeinnskudd skal skje direkte til selskapets konto, og at beløpet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert. Dette har ikke generalforsamlingen i allmennaksjeselskaper adgang til. general meeting may resolve that payment of proceeds from capital increases may be made directly to the company's general accounts, and that the proceeds can be used by the company prior to registration of the capital increase. The general meeting of a public limited liability company does not have the same option. Hvis et aksjeselskap utsteder et konvertibelt If a private limited liability company issues a lån, kan retten til å tegne aksjer ikke skilles fra lånefordringen. Et allmennaksjeselskap står fritt til å bestemme at tegningsretten kan skilles fra fordringen. convertible loan, the subscription right cannot be separated from the loan. A public limited liability company may resolve that the subscription right shall be separated from the loan. 4 Adgangen til å erverve egne aksjer 4 Right to acquire own shares For allmennaksjeselskaper kan pålydende Public limited liability companies may not verdi av egne aksjer ikke overstige 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjeloven oppstiller bare et krav om at selskapets aksjekapital med fradrag for pålydende verdi av egne aksjer minst er NOK hold their own shares with a nominal value that exceeds 10 per cent of the total share capital in the company. The Norwegian Private limited Liability Companies Act only requires that a private limited liability company's share capital, less the nominal value of own shares held, shall be at least NOK 30,000.

7 5 Minoritetsvernet 5 Minority protection Etter aksjeloven kan en erverver av aksjer Pursuant to the Private Limited Liability på visse vilkår kreve at selskapet innløser aksjene dersom selskapet nekter å samtykke til ervervet. En slik rett har ikke aksjeeierne i et allmennaksjeselskap. Companies Act, a purchaser of shares may, on certain terms, require the company to redeem the shares if the company refuses to give its consent to the acquisition. Shareholders of a public limited liability company do not hold such right. Aksjeloven gir på visse vilkår rett for en The Norwegian Private Limited Liability aksjeeier til å tre ut av selskapet, og selskapet kan på sin side på visse vilkår kreve en aksjeeier utløst. Companies Act provides minority shareholders, on certain conditions, a right to exit the company and the company may, on certain conditions, require minority shareholders to exit the company. Ved vedtektsbestemt innløsning av aksjer If a provision on redemption of shares is kan styret i et aksjeselskap på visse vilkår beslutte den nødvendige kapitalnedsettelsen. Dette er det ikke adgang til i allmennaksjeselskap. I allmennaksjeloven er det også en særlig regelom avsetting til overkursfond som ikke gjelder etter aksjeloven. implemented in the articles of association, the board of directors of a private limited liability company may, on certain terms, resolve the relevant capital reduction. Boards of public limited liability companies are restricted from doing the same. In addition, the Public Limited Liability Companies Act has a separate provision on allocation to a share premium account, which does not exist in the Private Limited Liability Companies Act. Allmennaksjeloven gir på visse vilkår rett til The Public Limited Liability Companies Act å innløse små aksjeposter. Det kreves da tillatelse fra Justisdepartementet. provides a right of redemption of minor shareholdings on certain conditions. Such redemption requires the permission of the ministry of justice. Visse minoritetsrettigheter, f.eks. retten til Certain minority rights, e.g. the right to å kreve innkalt til ekstraordinær generalforsamling, kan i allmennaksjeselskaper utøves av aksjeeiere som representerer 5 prosent av aksjekapitalen, mens den tilsvarende grensen i aksjeselskaper er 10 prosent. require a general meeting to be convened, may in public limited liability companies be exercised by shareholders representing 5 per cent of the share capital, whereas for private limited liability companies the threshold is 10 per cent. Etter allmennaksjeloven skal visse avtaler Pursuant to the Public Limited Liability med aksjeeiere og andre nærstående Companies Act, certain agreements with godkjennes av general-forsamlingen etter shareholders and other related parties are særlige saks-behandlingsregler hvis subject to approval from the general selskapets ytelse har en virkelig verdi som meeting in accordance with a special utgjør over 5 prosent av aksje-kapitalen. procedure, if the company's performance has Aksjeloven oppstiller samme regel, men der an actual value that represents more than 5 er terskelen 10% av aksjekapitalen. per cent of the share capital. The Private Limited Companies Act has the same provision; however, in this case, the

8 threshold is 10 per cent of the share capital. 6 Vedtektsbestemte rettigheter og plikter 6 Rights and obligations pursuant to the Articles of Association I vedtektene til et allmennaksjeselskap kan The articles of association for a public det fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta på en generalforsamling, må gi melding om dette til selskapet innen en bestemt frist, og at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. Slike vedtektsbestemmelser kan ikke innføres i et aksjeselskap. limited liability company may provide that shareholders who wish to participate in a general meeting must notify the company within a specified date, and that the right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition of shares is listed in the shareholder register on the fifth business day prior to the general meeting. Such provisions cannot be included in the articles of association of a private limited liability company. Ved eierskifte til aksjer i et aksjeselskap kan Upon change of ownership of shares in a avhenderen utøve rettigheter som aksjeeier hvis ikke disse har gått over på erververen. Ved eierskifte til aksjer i et allmennaksjeselskap kan avhenderens rett til å stemme for aksjene bortfalle hvis avhenderen ikke lenger har en reell aksjeeierinteresse i selskapet. Erververen og avhenderen kan imidlertid avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen. private limited liability company, the seller may exercise its rights as a shareholder if these have not been transferred to the acquirer yet. Upon change of ownership of shares in a public limited liability company, the seller's right to vote may lapse if the seller no longer has a real interest in the company. The acquirer and the seller may however agree that the seller may exercise its rights until these are transferred to the acquirer. Har et aksjeselskap flere aksjeklasser, kan If a private limited liability company has vedtektene bestemme at aksjeeierne ved forholdsmessig kapitalforhøyelse innen hver aksjeklasse bare skal ha fortrinnsrett til aksjer innen den aksjeklasse de fra før har aksjer i. Vedtektene for et allmennaksjeselskap kan bestemme det samme så fremt forskjellen mellom aksjeklassene gjelder stemmerett, rett til utbytte eller rettigheter ved utlodning av selskapets eiendeler ved oppløsning several classes of shares, it may be implemented in the articles of association that a shareholder shall, upon a capital increase, only have priority rights to shares within the class of shares that the shareholder already holds shares in. The same may be implemented in the articles of association of a public limited liability company as long as the difference between the classes of shares is related to voting right, right to dividends or rights in regard to distribution of company assets upon a liquidation. I allmennaksjeselskaper må Voting restrictions set out in the articles of vedtektsbestemte stemmerettsbegrensninger godkjennes av departementet dersom aksjene uten stemmerett eller redusert stemme-vekt utgjør mer enn halvparten av selskapets aksjekapital. Tilsvarende begrensninger finnes ikke for aksjeselskaper. association of a public limited liability company is subject to approval from the ministry of justice if the shares without voting rights or shares with reduced voting power constitute more than half of the company's share capital. Similar restrictions do not apply to private limited liability

9 companies. 7 Fusjon og fisjon 7 Mergers and de-mergers Ved fusjon og fisjon av For public limited liability companies, allmennaksjeselskaper er det krav om at fusjons- eller fisjonsplanen meldes til Foretaksregisteret, som skal kunngjøre at de har mottatt den, før planen kan behandles av generalforsamlingen tidligst en måned etter kunngjøringen. Tilsvarende krav gjelder ikke for aksjeselskaper. mergers and de-mergers must be notified to the Registry of Business Enterprises, and a publication notice to this respect is required at least one month before the general meeting may pass upon the merger or demerger. Private limited liability companies are not subject to similar restrictions. Det er generelt strengere regler om fusjon i There are generally stricter procedural rules allmennaksjeloven enn i aksjeloven. for mergers involving public limited liability companies. 8 Andre forskjeller 8 Other differences Kravene til aksjekapitalens størrelse er ulik, Private limited liability companies must have for aksjeselskaper er kravet NOK og a share capital of minimum NOK 30,000, for allmennaksjeselskaper NOK whereas the minimum share capital of public limited liability companies is NOK 1,000,000. Bare aksjer som er registrert i et Only shares that are registered in VPS may verdipapirregister, kan forvalter-registreres. be nominee registered.

10 Vedlegg 2 tilinnkalling til ekstraordinær generalforsamling notice - new articles of association - nye vedtekter / Schedule 2 to EGM calling VEDTEKTER FOR ROCKSOURCE AS (Per 2. juni 2015) 1. Selskapets navn er Rocksource AS. Selskapet er et aksjeselskap. 2. Selskapets forretningskontor er i Bergen. Generalforsamlinger i selskapet kan også holdes i Oslo. 3. Selskapets formål er å drive leting etter og utvinning av olje og gass, blant annet gjennom bruk av avansert teknologi, samt all annen virksomhet som måtte stå i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskap på et hvilket som helst sted i verden og lånefinansiering av slike selskaper som selskapet måtte delta i. 4. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer il kr 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. 5. Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. 6. Den ordinære generalforsamling skal behandle: (i) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse (ii) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte (iii) (iv) Valg av styre Andre saker om i henhold til lov hører under generalforsamlingen

11 ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ROCKSOURCE AS (As of 2 June 2015) 1. The name of the company is Rocksource AS. The company is a private limited liability company. 2. The registered office of the company is in Bergen. General meetings may also be held in Oslo. 3. The object of the company is to carry out exploration for and production of oil and gas, among other by application of advanced technology, and all other activities that may reasonably be associated therewith, hereunder participation in other companies world-wide, including debt financing of subsidiaries and associates. 4. The share capital of the company is NOK 15,837,150 divided on 158,371,500 shares of a nominal value of NOK The shares of the company shall be registered in the Norwegian Registry of Securities. 5. The Board of Directors shall have from 3 to 8 members according to the decision of the General Meeting. Two board members acting jointly can sign on behalf of the company. 6. The General Meeting shall deal with: (i) (ii) Adoption of the profit and loss account and the balance sheet Appropriation of the profits or covering of loss for the year in accordance with the adopted balance sheet, and payment of any dividend (iii) Election of the Board of Directors (iv) Other matters that pursuant to law are the business of the General Meeting

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Multiconsult ASA Articles of association

Multiconsult ASA Articles of association Multiconsult ASA Articles of association (last amended 22 June 2015) The business name of the company is Multiconsult ASA. The company is a public limited liability company. 1 The registered office of

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 25.02.08 AT 1700 O CLOCK OSLO INNOVATION CENTER MEETING

Detaljer

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. This notice has been prepared both in Norwegian and in

Detaljer

Aker Drilling ASA (Business Registration Number 982000564)

Aker Drilling ASA (Business Registration Number 982000564) Aker Drilling ASA (Business Registration Number 982000564) (Selskapet or the Company) PROTOKOLL FOR EKSTRA ORDINSR GENERALFORSAMLING avholdt 6. oktober 2011 i forretningslokalene til Wikborg, Rein & Co,

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Notice of an extraordinary general meeting in AINMT AS. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS

Notice of an extraordinary general meeting in AINMT AS. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS The English version is an unofficial translation. Legal authenticity remains with the Norwegian version. In case of any discrepancy between the English and the Norwegian versions, the Norwegian version

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda:

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Photocure ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson Til aksjeeierne i Pioneer Property Group ASA PIONEER PROPERTY GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGSORDEN 18. mars 2016 kl. 10:00 i Rådhusgata 23, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

FRAM EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FRAM EXPLORATION ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * * * *

FRAM EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FRAM EXPLORATION ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * * * * FRAM EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FRAM EXPLORATION ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * * * * Det kalles med dette inn til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice AS den 30. juni 2014 klokken 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA*

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Til aksjonærene i Simtronics ASA To the shareholders of Simtronics ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Det innkalles

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000 Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 9. mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA 31. mars 2016 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of an extraordinary general meeting

KOMPLETT BANK ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of an extraordinary general meeting KOMPLETT BANK ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA («Selskapet») fredag den 11. desember 2015 kl. 12:00 i Vollsveien

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of Global

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 25. juh 2011, kiokken 10. I henhold til styrets innkalling til ekstraordin^r generalforsamling

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SevenOffice ASA (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 9. juni 2009 klokken 14:00 i selskapets lokaler

Detaljer

To the shareholders in. Til aksjonærene i. AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894. AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894. Oslo, 5.

To the shareholders in. Til aksjonærene i. AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894. AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894. Oslo, 5. Til aksjonærene i AWILCO LNG ASA Org. nr.: 996 564 894 Oslo, 5. august 2011 To the shareholders in AWILCO LNG ASA Enterprise no.: 996 564 894 Oslo, 5 August 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.10 2007 NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 31.10 2007 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) torsdag den 19. mai 2016 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING (2) (3) Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice of meeting and agenda Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders of Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: Til aksjonærene i Zalaris ASA To the shareholders in Zalaris ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA (

Detaljer

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Photocure ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

EMS SEVEN SEAS ASA EMS SEVEN SEAS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING * * * NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * *

EMS SEVEN SEAS ASA EMS SEVEN SEAS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING * * * NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * EMS SEVEN SEAS ASA EMS SEVEN SEAS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING * * * NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i EMS Seven

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 29.SEPTEMBER 2014

HAVYARD GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 29.SEPTEMBER 2014 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 29.SEPTEMBER 2014 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING MONDAY 29 SEPTEMBER 2014 Til aksjonærene i Havyard Group ASA Innkalling til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA Styret i Deep Sea Supply ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Oceanteam Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtektene 7 innkaller styret med dette til ordinær generalforsamling i Oceanteam Shipping ASA: Torsdag 28.

Detaljer

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Norwegian Energy Company ASA Registration number 987 989 297

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Norwegian Energy Company ASA Registration number 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i CONCEDO ASA

Innkalling til generalforsamling i CONCEDO ASA Dagsorden: Innkalling til generalforsamling i CONCEDO ASA Aksjonærene i Concedo ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i Concedos lokaler: Torvgården, Torvveien 1, 1383 Asker Onsdag 25. mars

Detaljer

5. Orientering om Selskapets drift 5. Information regarding the operations of the Company

5. Orientering om Selskapets drift 5. Information regarding the operations of the Company Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING 2 Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA AGR GROUP ASA

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA AGR GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 24. mai 2013 kl 10:00 ble

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 / 6. The following matters are on the agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 / 6. The following matters are on the agenda: 1 / 6 Til aksjeeierne i Bionor Pharma ASA To the shareholders of Bionor Pharma ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Det innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY SEAFOODS GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY SEAFOODS GROUP AS

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY SEAFOODS GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY SEAFOODS GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY SEAFOODS GROUP AS Tid: 10. april 2015 kl 14:00 Sted: Inkognitogaten 8, Oslo NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY SEAFOODS GROUP AS Date: April

Detaljer

Office translation in case of discrepancy the English version of the merger plan shall prevail FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM ALGETA ASA OG BAYER AS

Office translation in case of discrepancy the English version of the merger plan shall prevail FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM ALGETA ASA OG BAYER AS Office translation in case of discrepancy the English version of the merger plan shall prevail FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM ALGETA ASA OG BAYER AS I N N H O L D 1. BAKGRUNN... 3 2. FUSJONEN... 3 3. GENERALFORSAMLINGSGODKJENNELSE

Detaljer