Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916"

Transkript

1 Stjørdal Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet gir bakgrunnsinformasjon til en diskusjon om de utfordringer vi står overfor og de valg som må treffes, både når det gjelder funksjonsog oppgavefordeling mellom sykehus generelt, når det gjelder de små lokalsykehusenes rolle og når det gjelder fremtidig sykehusstruktur i stort. Det skisseres ikke bestemte løsninger. Institusjoner og tjenesteytere i Helse Midt-Norge Tabell 1 gir en summarisk oversikt over de institusjoner og øvrige tjenesteytere som bidrar til Helse Midt-Norges tjenestetilbud til regionens befolkning. På de fleste områder er det vedtatt planer eller handlingsprogram for årene som kommer. For den desidert største del av virksomheten, den somatiske sykehustjeneste, har vi ennå ikke noen overordnet plan. I dette notatet er det den søkelyset skal settes på. Tabell 1. Institusjoner og andre tjenesteytere i Helse Midt-Norge Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF Psykiatriske Eies av HF sykehusenheter DPS og poliklinikk Eies av HF Apotek Eies av HF Rusinstitusjon Eies av HF 6 9 Rusinstitusjon Privat, driftsavtale 2 9 Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern. Vedtatt Regionalt program for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På høring Opptreningsinstitusjon Privat, driftsavtale 4 11 Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Midt- Norge. Vedtatt. Ambulanseoperatør Privat, driftsavtale 45 5 Prehospitale tjenester. Vedtatt Privat laboratorium og røntgeninst. Privat sykehus Privat, avtale om kjøp av tjenester avtale om kjøp av tjenester Avtalespesialist Privat, driftsavtale 17 9 Policy-dokument om bruk av private tjenesteytere bør utarbeides 1

2 Ventelister og kapasitetsforhold Helt fra starten av har Helse Midt-Norges har hatt reduksjon av ventelister og ventetider som sin første prioritet, og har oppnådd betydelige resultater. Da Helse Midt-Norge RHF overtok ansvaret i 22 var det om lag 51 Midt-Norske pasieneter som ventet på behandling i somatisk sykehus, og de hadde i gjennomsnitt ventet i 294 dager. De tilsvarende tall ved utgangen av 24 var knapt 33 og 84 dager. I begynnelsen gikk både antall ventende og ventetidene raskt nedover. Flere av dem som hadde stått lenge på listen var ikke lenger aktuelle for behandling, og kunne strykes. Etter hvert som pasientene med de lengste ventetidene forsvant fra listene fordi de ble behandlet eller fordi de kunne strykes sank den gjennomsnittlige ventetiden raskt. Denne perioden er snart over, selv om det fortsatt er et visst etterslep av pasienter som har ventet lenge. I 24 ble den gjennomsnittlige ventetiden redusert med ca. 2 prosent, mens antall ventende bare ble redusert med 2-3. Ventetidene er fortsatt for lange, men nå er ventelistene reelle; videre reduksjon krever større innsats enn tilfellet var ved starten av reformen. Figurene 1-6 viser hvordan antall ventende og de gjennomsnittlige ventetider på de respektive omsorgsnivå endret seg fra november 23 til november 24. Til nå har vi hatt bruk for all tilgjengelig behandlingskapasitet, inklusive kapasitet i andre regioner og i private sykehus for å redusere ventetidene til et akseptabelt nivå. Selv om vi ennå ikke har nådd målet, er nå tiden inne til å analysere kapasitetsforholdene nærmere med sikte på å identifisere områder med mulig over- eller underkapasitet, og til å overveie hvordan tilbudene bør dimensjoneres og organisere på lengre sikt nov.3 nov.4 5 Figur 1. Antall som ventet på innleggelse november 3 og november Antall dager nov.3 nov.4 Figur 2. Gjennomsnittlig ventetid for de som ventet på innleggelse november 3 og november 4. 2

3 nov.3 nov.4 Figur 3. Antall som ventet på dagbehandling november 3 og november 4. Antall dager nov.3 nov.4 Figur 4. Gjennomsnittlig ventetid for de som ventet på dagbehandling november 3 og november nov.3 nov.4 Figur 5. Antall som ventet på poliklinisk konsultas jon november 3 og november 4. Antall dager nov.3 nov.4 Figur 6. Gjennomsnittlig ventetid for de som ventet på poliklinisk konsultasjon november 3 og november 4. 3

4 Hvor får pasientene behandling? Tabellen nedenfor viser hvor pasienter bosatt i Midt-Norge ble behandlet i perioden fra og med 3. tertial 23 til og med 2. tertial 24. Linjene i tabellen representerer de åtte lokalsykehusområdene i regionen, og kolonnene de sykehusene som ble benyttet. I linjen som representerer Volda bostedsområde ser vi at folk fra dette område hadde opphold Volda sykehus i løpet av perioden, 3846 opphold ved Ålesund sykehus, 174 ved Molde sykehus, osv. På samme måte kan vi lese hvor folk fra Ålesund, Molde og de øvrige lokalsykehusområdene ble behandlet. I kolonnen for Volda sykehus kan vi se hvor mange sykehusopphold pasienter fra de ulike lokalsykehusområdene hadde ved Volda sykehus. I tillegg til de 6232 oppholdene fra eget område hadde Volda sykehus 365 opphold med pasient fra Ålesund lokalsykehusområde, 13 opphold fra Molde, osv. Oppgaven over opphold er imidlertid ikke helt komplett både Volda og de øvrige sykehusene har også hatt noen opphold med pasient fra andre regioner. Nederste linje viser derfor ikke sykehusenes totale aktivitet. Tabell 2. Den midtnorske befolknings bruk av sykehus 23/4. Antall sykehusopphold etter pasientens bosted (lokalsykehusområde) og det sykehus som ble benyttet. Lokalsykehus- Sykehus Område Volda Åles Molde Krsnd Orkdal St.Olav Levanger Namsos HF Private Sum Volda Ålesund Molde Kristiansund Orkdal St. Olav Levanger Namsos Midt-Norge De skraverte feltene korresponderer med helseforetakenes opptaksområder og sykehus. Hovedtendensen er at befolkningen innen hvert foretaksområde har hovedtyngden av sykehusoppholdene i de sykehus som tilhører foretaket. I tillegg har de en del opphold ved St. Olavs Hospital, ved foretak i andre regioner (kolonne merket HF) og ved private sykehus. Vi ser at pasienter fra Nord-Trøndelag praktisk talt ikke benytter sykehusene i Møre og Romsdal, og at pasienter fra Møre og Romsdal praktisk talt ikke benytter sykehusene i Nord- Trøndelag. Enkelte sykehusopphold er langt mer ressurskrevende enn andre, og antall sykehusopphold er ikke alltid et godt mål på ressursbehovet. Tabell 3 er basert på de samme sykehusoppholdene som Tabell 2, men omfanget av aktiviteten er ikke uttrykt i antall sykehusopphold, men i DRG-poeng. DRG-poengene angir ressursbehovet. 4

5 Tabell 3. Den midtnorske befolknings bruk av sykehus 23/4. Antall DRG-poeng etter pasientens bosted (lokalsykehusområde) og det sykehus som ble benyttet. Lokalsykehus- Sykehus Område Volda Åles Molde Krsnd Orkdal St.Olav Levanger Namsos HF Private Sum Volda Ålesund Molde Kristiansund Orkdal St. Olav Levanger Namsos Midt-Norge Tabell 4, som er bygd opp som de to foregående, viser hvordan forbruket fra de respektive lokalsykehusområder, målt i DRG-poeng, fordeler seg prosentvis mellom sykehusene. Vi ser at private sykehus bidro med 4,5 prosent av pasientbehandlingen. Tabell 4. Sykehusenes prosentvise andel av pasientbehandlingen. Prosent av DRG-poeng etter pasientens bosted (lokalsykehusområde). Lokalsykehus- Sykehus Område Volda Åles Molde Krsnd Orkdal St.Olav Levanger Namsos HF Private Sum Volda 48,3 24,8 1,6,3, 12,4,, 8,5 4,1 1, Ålesund 1,4 75, 1,3,1, 9,7,, 6, 6,6 1, Molde,1 8,9 62,8 7,4,1 11,6,, 4,6 4,4 1, Kristiansund, 2,3 1,6 56,3 6,6 17,3,1, 4,3 2,4 1, Orkdal,,,2,4 43,4 46,5,4 1,5 4,3 3,3 1, St. Olav,,,1,1 3,8 85,8,5,3 4,1 5,2 1, Levanger,,,,1,3 21,7 66,2 3,6 4, 4,1 1, Namsos,,,,,1 17,1 6,6 69,6 4, 2,5 1, Midt-Norge 3,5 13,4 8,2 5,4 5,4 4,4 9,2 5,2 4,7 4,5 1, Her er det spesielt interessant å se hvordan befolkningen i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal benytter St. Olav. I Møre og Romsdal benytter folk fra Kristiansundområdet St. Olavs Hospital i langt større utstrekning enn folk fra lengre sør i fylket. Det er trolig at dette skyldes nærheten til tilbudet, og ikke bare den nødvendige bruk av de regionale funksjoner St. Olav er tillagt. Bruken av St. Olav fra Volda, Ålesund og Molde lokalsykehusområder indikerer at regionfunksjonene i høyden kan tilsvare 1-12 prosent av forbruket. Vi ser at folk i Nord-Trøndelag benytter St. Olav i større grad enn dette. Tallet for Levanger lokalsykehusområde tyder på at nærhet spiller en vesentlig rolle også her. 5

6 Situasjonen er ikke statisk. Tabell 5 viser endringene i de interne pasientstrømmer i regionen fra før eierskapsreformen til i dag. Tabell 5. Endringer i den midtnorske befolknings bruk av sykehus fra 21 til 23/4. Antall DRGpoeng etter pasientens bosted (lokalsykehusområde) og det sykehus som ble benyttet. Lokalsykehus- Sykehus Område Volda Åles Molde Krsnd Orkdal St.Olav Levanger Namsos HF Private Sum Volda Ålesund Molde Kristiansund Orkdal St. Olav Levanger Namsos Midt-Norge Prosent 2,6 7,9 6,2 3,8 4, 32,5 7,4 2,1 6,6 26,8 1, Første linje viser at befolkningen i Volda lokalsykehusområde har økt sin bruk av Volda sykehus i et omfang som tilsvarer 615 DRG-poeng fra 21 til 23/4, og at de totalt har økt sin bruk av sykehus med 1966 DRG-poeng i løpet av denne perioden. Innenfor Helse Sunnmøre og Helse Nord-Trøndelag er det en klar sentraliseringstendens. Folk fra den minste sykehusområde øker sin bruk av det største sykehuset; det motsatte skjer ikke. At denne tendensen ikke finnes i Nordmøre og Romsdal kan skyldes de vanskelige forholdene ved Molde sjukehus. Tallene for St. Olav indikerer at det har skjedd endring i oppgavefordelingen; folk fra St. Olavs sykehusområde brukte Orkdal sykehus i langt større grad i 23/4 enn i 21, samtidig som folk fra Orkdal sykehusområde benytter St. Olavs Hospital i langt større utstrekning. Levanger sykehusområde har en betydelig økning i bruk av St. Olavs Hospital. 149 DRGpoeng tilsvarer drøyt 3 mill. kr. Alle sykehusområder bortsett fra Molde har relativt sett en markert vekst i bruken av St. Olav. Noe av dette kan tilskrives planlagt endring i oppgavefordeling, men mye skyldes pasienters og henvisende legers valg. Når vi skal vurdere fremtidig funksjons- og oppgavefordeling og fremtidig struktur må vi ta stilling til slike endringer, og til hvilken utvikling vi ønsker: o I hvilken grad vil vi styre denne utviklingen? o I hvilken grad kan vi styre den? o I hvilken grad bør vi tilpasse oss det som skjer? 6

7 Blir behovene dekket? Reduksjonene i ventelister og ventetider indikerer at vi er på rett vei. Behovet for sykehustjenester kan imidlertid ikke måles objektivt, og det endrer seg over tid. Figur 7 viser bruken av sykehustjenester i Midt-Norge og de enkelte foretaksområder i Midt- Norge sammenlignet med bruken i de øvrige regioner. Det er bruk av de ulike typer tjenester per 1 innbygger som ligger til grunn for diagrammet. Antall opphold eller konsultasjoner per 1 innbygger i de respektive områder er sammenlignet med landsgjennomsnittet, og avvikene er uttrykt i prosent. I beregningene er det også tatt hensyn til befolkningens alderssammensetning. 3, 2, Prosent avvik 1,, -1, Døgn Dag Pol -2, -3, Sunnmøre Nordm.& R St. Olav Nord-Trdlg. Helse Midt Helse Øst Helse Sør Helse Vest Helse Nord Figur 7. Bruk av sykehustjenester i Midt-Norge og de øvrige regioner sammenlignet med landsgjennomsnittet. En slik sammenligning gir en indikasjon på graden av behovsdekning. Vi ser at Helse Midt- Norge har et forbruk som ligger nær landsgjennomsnittet når det gjelder døgnopphold og dagopphold, og en god del over gjennomsnittet når det gjelder bruk av poliklinikk. Det siste kan forklares med at Helse Midt-Norge har langt færre praktiserende spesialsiter enn regionene Øst, Sør og Vest. Variasjonene internt i Midt-Norge er moderate. Bildet tyder på at Midt-Norge sett under ett har en behovsdekning som noen lunde tilsvarer den i de øvrige regioner. Skal man belyse dette nærmere, kreves det mer inngående analyser for de ulike fagområder og pasientgrupper. 7

8 Fremtidige kapasitetsbehov Når vi skal vurdere sykehusstrukturen, er det de fremtidige behov for sykehustjenester vi må legge til grunn. Behovet avhenger av utviklingen på flere områder, bl.a: o Befolkningens størrelse og alderssammensetning o Sykeligheten i befolkningen o Medisinsk kunnskap og teknologi o Konkurranse og lett adgang til tjenester o Holdninger og forventninger i samfunnet Det vi kan si mest om, er befolkningsutviklingen. Tabell 6 viser hvordan folkemengden i de respektive sykehusområder forventes å utvikle seg frem mot 22. Vi ser at endringene er små, og at veksten blir litt sterkere rundt Ålesund og Trondheim enn i regionen for øvrig. Tabell 6. Fremskrevet folkemengde etter sykehusområde (Kilde: SSB;alt. MMM) Sykehusområde % endring Volda ,7 Ålesund ,8 Helse Sunnmøre HF ,7 Molde ,13 Kristiansund ,1 Helse Nordmøre og Romsdal HF ,69 Orkdal ,1 St. Olavs Hospital ,87 St. Olavs Hospital HF ,5 Levanger ,82 Namsos ,36 Helse Nord-Trøndelag ,88 Helse Midt-Norge ,16 Behovet for sykehustjenester er aldersavhengig. Figur 8 viser hvordan antall innbyggere i de ulike aldersgrupper vil endre seg frem mot 23. Det er ingen dramatikk i denne utviklingen. Antall personer over 8 år vil først skyte fart fra 225, når de store etterkrigskullene kommer til. Fra i dag og frem til 22 vil endringene i befolkningens størrelse og sammensetning medføre en økning i behov som tilsvarer,5 prosent per år. At antall eldre ikke vil øke vesentlig i de nærmeste 15-2 år betyr ikke at bekymringen over utviklingen i de eldres bruk av sykehus er grunnløs. Eldre mennesker benytter nemlig sykehustjenester med stadig økende hyppighet, og dette er en trend som har vart i mange år. Selv om for eksempel antall personer over 8 år ikke vil øke, må vi regne med at deres sykehusbruk kan øke betydelig i årene som kommer. Denne gruppen, som i dag utgjør ca. 2,3 prosent av befolkningen, står for om lag 15 prosent av døgnoppholdene og for en noe større andel av liggedagene. En betydelig økning i sykehusbruk i denne gruppen vil få store konsekvenser. Den største utfordring er imidlertid ikke å møte det ressursbehov dette vil medføre, men å utvikle tjenestetilbud som er godt tilpasset behovene. Noe av økningen i gruppens sykehusbruk kan skyldes at tilbudet ikke er tilpasset behovet. 8

9 Antall innbyggere År Figur 8. Utviklingen i den Midt-Norske befolkning i perioden Antall innbyggere etter aldersgruppe. Det skjer imidlertid raske endringer bruken av sykehustjenester, slik det fremgår av Tabell 7. Tabell 7. Endring i bruk av sykehustjenester i Midt-Norge PROSENT ENDRING Antall døgnopphold per 1 innbygger ,9 Gjennomsnittlig liggetid 6, 5,8-3,3 Antall dagopphold per 1 innbygger ,5 Antall polikliniske konsultasjoner per 1 innbygger ,6 Det er tre ting å merke seg i tabellen. Det er en betydelig volumvekst; den betraktes som ekstraordinær og ikke som indikasjon på langsiktig trend. Det er naturlig å se denne veksten i sammenheng med helsereformen og de siste års målrettede innsats for å redusere ventelistene. Kapasiteten er økt gjennom kjøp av tjenester fra private sykehus. Kapasitetsutnyttelse er økt gjennom fritt sykehusvalg og ISF. Det er usikkert hva trenden vil bli på lengre sikt. Tidligere har den langsiktige trend gitt en volumvekst på 1-2 prosent per år. Veksten i dagopphold er langt sterkere enn veksten i døgnopphold. Dette er en trend som har vedvart i mange år, og som forventes å fortsette. Den innebærer at behovet for døgnplasser relativt sett vil avta; en synkende andel av alle sykehusoppholdene er døgnopphold. Det tredje er at døgnpasientenes gjennomsnittlige liggetid avtar. Dette er en trend som har vært stabil gjennom flere årtier og som har medført at behov for senger har avtatt selv om antall døgnopphold har økt. (Den ekstraordinære veksten i døgnopphold har riktig nok gitt en svak økning i behovet for sengeplasser i Helse Midt-Norge de siste par årene). Helse Midt-Norge gjorde en analyse av fremtidige kapasitetsbehov indikerer at behovet for sykehussenger ikke vil endre seg nevneverdig frem mot 22, og at dagens sengetall i de enkelte sykehus vil være tilstrekkelig, gitt dagens funksjons- og oppgavedeling. Slike analyser bygger i stor grad på dagens tjenestetilbud. For pasientgrupper som i dag ikke har adekvate tilbud, bl.a. enkelte grupper eldre pasienter, kronikere og andre grupper hvor god samhandling er viktig, må det benyttes andre metoder i analysene av fremtidige behov. 9

10 Dagens struktur Tabell 8 gir noen nøkkelopplysninger om dagens sykehusstruktur i Midt-Norge. Den består av fire helseforetak, hvert med to sykehus. Disse er i hovedsak hensiktsmessig lokalisert, sett i forhold til geografi, transportnett og bosettingsmønster. Hvert foretak har et tradisjonelt lokalsykehus med mindre enn 5 innbyggere i opptaksområdet, og ett noe større sykehus. Ut fra dagens krav til teknologi og spesialisering i et moderne akuttsykehus er alle enhetene små. Tabell 8. Nøkkelopplysninger om dagens sykehusstruktur. Helseforetak Sykehus Befolkningsgrunnlag Innbyrdes avstand / reisetid Helse Sunnmøre Volda 4 64 km + ferge Ålesund 87 1:25 t + 2 min ferge Helse Nordmøre og Molde km Romsdal Kristiansund 45 1:2 t St. Olavs Hospital Orkdal km St. Olav min Helse Levanger km Nord-Trøndelag Namsos 41 2: t Det synes ikke aktuelt å bygge flere sykehus i regionen, men det arbeides med spørsmål om desentralisering av spesialisthelsetjenester, bl.a. i form av distriktsmedisinske sentra. Slike sentra kan få en viss betydning for sykehusenes kapasitetsbehov, men neppe for strukturen. Utbyggingen av St. Olav på Øya i Trondheim er i full gang, og er en er viktig premissleverandør for all tenkning om sykehusstruktur i Midt-Norge i overskuelig fremtid. Før alle detaljer i dette prosjektet er låst, kan det være nyttig å vurdere det på nytt i et regionalt perspektiv. Molde sjukehus har en gammel, nedslitt og funksjonelt uhensiktsmessig bygningsmasse, og det er ikke endelig avklart hva som skal gjøres med dette. Også dette bør gjennomtenkes i et regionalt perspektiv. De øvrige sykehusene har gjennomgående tilfredsstillende arealer. Høye utbyggingskostnader og krav fra eier om å redusere arealkostnadene tilsier at bruken av eksisterende arealer må bli et viktig tema når fremtidig struktur skal vurderes. 1

11 Spørsmål om fremtidig tilbud og struktur De spørsmål og problemstillinger som tas opp nedenfor er eksempler på problemstillinger i tilknytning til dagens tema, men er det er ikke meningen at de skal sette dagsorden for styrets debatt. Andre innfallsvinkler er velkomne. Sentralisering og desentralisering o Nødvendig å styrke lokale tilbud til pasienter som bruker spesialisthelsetjenesten hyppig, og/eller er avhengig av god samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste o Det kan fortsatt bli nødvendig å sentralisere enkelte tilbud som stiller store krav til pasientvolum o Nisjespesialisering av ukompliserte elektive tjenester av hensyn til konkurranse fra private? o Desentralisering av poliklinikk etc. basert på ambulante tjenester? (St. Olav har hvert år ~1 konsultasjoner fra Møre og Romsdal og ~13 fra Nord-Trøndelag) Spesielle utfordringer o Kan de små lokalsykehusene opprettholde akutt kirurgi og fødeavdeling? o Styring av pasientstrømmer og fritt sykehusvalg vil St. Olav overta alt? o Regionfunksjoner ved andre sykehus enn St. Olav? o Endringer i foretaksstrukturen? o Kan vi overlate enkelte oppgaver helt og holdent til de private? Kriterier for valg o Faglig kvalitet o Kostnader, inklusive transport o Tilgjengelighet for pasient og pårørende o Valgmuligheter for pasient o Konkurranseevne o Realiserbarhet politisk o Realiserbarhet fagpersonell o Styrbarhet for RHF 11

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hvem skal vi tro på? Lokale tilbud er stor suksess Frode

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Divisjonssjefens notat Haltdalen revidert 17.01.2012

Divisjonssjefens notat Haltdalen revidert 17.01.2012 Divisjon Psykisk Helsevern Divisjonsstaben Psykisk Helsevern Høringsinstansene Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 11/7713-9/LIVSJO 333 17.01.2012 Oppgis ved henvendelse Divisjonssjefens notat Haltdalen

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene)

Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene) Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene) Knut Bergsland, SINTEF, NSH/ Arkitektforums konferanse 3.-4.april 2008, Oslo 1 Psykisk helsevern i endring 8000 7000 Døgnplasser 1991-2006 Landet

Detaljer

Strategi 2020 for spesialisert habilitering i Helse Midt-Norge

Strategi 2020 for spesialisert habilitering i Helse Midt-Norge Notat til Strategigruppen 2020 Helse Midt-Norge RHF fra Regionalt Fagnettverk Habilitering Strategi 2020 for spesialisert habilitering i Helse Midt-Norge Arbeidsgruppe: Kari Torvik, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater

Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Stein Sundstrøm St. Olav Hospital Min bakgrunn Onkolog siden 1983 DNR, UNN, St Olav Jobbet på «tvers» innen eget

Detaljer

Strategi 2020: Utfordringsbildet 2020

Strategi 2020: Utfordringsbildet 2020 Strategi 2020: Utfordringsbildet 2020 Styrets vedtak 011009 Styrets utgangspunkt: Scenario 2 Forventet demografisk utvikling legges til grunn Økt etterspørsel etter helsetjenester legges inn med 1,5 %

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

NOTAT TRANSPORTARBEID

NOTAT TRANSPORTARBEID Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 2012-11-25 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Bjørn

Detaljer

Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste. Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011

Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste. Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011 Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011 Kort om Norge Ikke direkte adgang til spesialist allmennlegen er gate-keeper Fastlege ( familielege ) med mulighet til å

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

Sluttrapport FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Sør-Øst RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Sluttrapport FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Sør-Øst RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Analyser og trender. Toppleiarforum i Helse Fonna 30. januar 2014. Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1

Analyser og trender. Toppleiarforum i Helse Fonna 30. januar 2014. Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analyser og trender Toppleiarforum i Helse Fonna 30. januar 2014 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Agenda 1) Utskrivningsklare pasienter - erfaringer fra første året 2) Medfinansiering av sykehustjenester

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Housing first - Helse Vest 28.01.2013

Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Helse Vest Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen innen Helseregion Vest tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer