Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene"

Transkript

1 Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998

2 Tittel : KRAFTTAK FOR NÆRVÆR I NORD- TRØNDELAG. Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Forfattere : Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø intf-notat : 1998:1 Prosjektnummer : 524 Prosjektnavn : Krafttak for nærvær. Oppdragsgiver : Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag Prosjektleder : Niels Arvid Sletterød Medarbeidere : Roald Lysø Anders Sønstebø Dato : Januar 1998 Antall sider : 160 Pris : 150, Utgiver : Nord-Trøndelagsforskning Bomvn. 3, 7700 STEINKJER telefon telefax

3 1 FORORD Foreliggende resultatrapport presenterer data fra prosjektet Krafttak for Nærvær. Nord-Trøndelagsforskning har på oppdrag fra Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag innhentet data om arbeidsmiljø, og om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i alle offentlige virksomheter innen statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Undersøkelsen har vært todelt. Den har bestått av en kartleggingsundersøkelse der alle offentlige virksomheter i Nord-Trøndelag har vært innlemmet, og en vurderingsundersøkelse der det er innhentet data fra et utvalg virksomheter innen statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Resultatrapporten presenterer resultater fra begge undersøkelser. Fra begge undersøkelser kommenteres bare viktige og/eller signifikante funn i materialet (statistisk holdbarhet gjelder kun utvalgsundersøkelsen). NTF sine kommentarer er samlet i eget kapittel før datapresentasjonene. Materialet som presenteres fra kartleggingsundersøkelsen er valgt ut i dialog med oppdragsgiver. Materialet fra vurderingsundersøkelsen presenteres i sin helhet som frekvensfordelinger og krysstabeller. Ved Nord-Trøndelagsforskning har Roald Lysø, Niels Arvid Sletterød og Anders Sønstebø i fellesskap jobbet med utvikling av spørreskjema, analyser, framstilling og rapportering. Nord-Trøndelagsforskning takker for faglig konstruktiv dialog og meget godt samarbeid med prosjektleder Lindis Semb Eriksen og direktør Knut Grendstad ved Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag. Vi ønsker alle parter lykke til i det videre arbeid med prosjektet! Steinkjer, januar 1998 Niels Arvid Sletterød prosjektleder

4

5 3 INNHOLD side FORORD 1 INNHOLD 3 TABELLER 5 1. BAKGRUNN OG OPPDRAG Problemstillinger og metode Oppdraget Populasjonsundersøkelsen Utvalgsundersøkelsen METODE Univariat analyse eller frekvensanalyse Bivariat analyse eller krysstabellanalyse Materialet i kartleggingsundersøkelsen Materialet i vurderingsundersøkelsen Utvalg, svarprosent og frafall VIKTIGE FUNN FRA DE TO UNDERSØKELSENE Oppbygging av kapittelet Kartleggingsundersøkelsen Kommentarer Vurderingsundersøkelsen Presentasjon av resultater Frekvensfordelingene Krysstabeller med virksomhet som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (leder/ansatt) som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (fordelt på forvaltningsnivå) som uavhengig variabel Krysstabeller med tillitsvalgt som uavhengig variabel Krysstabeller med kjønn som uavhengig variabel RESULTATER FRA KARTLEGGINGSUNDERSØKELSEN VURDERINGSUNDERSØKELSEN Frekvensfordelinger Krysstabeller med virksomhet som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (leder/ansatt) som uavhengig variabel 87

6 4 5.4 Krysstabeller med stilling (fordelt på forvaltningsnivå) som uavhengig variabel Krysstabeller med tillitsvalgt som uavhengig variabel Krysstabeller med kjønn som uavhengig variabel 125 Vedlegg 1: Spørreskjema kartleggingsundersøkelsen 1997 Vedlegg 2: Spørreskjema vurderingsundersøkelsen 1997

7 5 TABELLER Tabell side 2.1: Kartleggingssundersøkelsen svar og frafall : Vurderingsundersøkelsen svar og frafall 19 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

8 6 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell : V01 Virksomhetens navn : V03 Tillitsvalgt : V05 Kjønn : V06 Har du grunnopplæring i arbeidsmiljø? : V07 Gjennomføringsår for arbeidsmiljøkurs : V08A Når nye medarbeidere ansettes eller blir overført til nye funksjoner, blir det sørget for nødvendig opplæring i HMS som er relevant for den jobben vedkommende skal gjøre : V08B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V09 I denne virksomheten får ledere med personalansvar nødvendig opplæring i HMS : V09B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V10 Har verneombudet en viktig funksjon i din virksomhet? 53

9 5.11: V11 I denne virksomheten blir det alltid avsatt tid for verneombudene slik at de kan utøve sin funksjon i arbeidstiden : V12 Virksomheten har egen eller er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som arbeider med forebyggende tiltak på arbeidsplassene : V13 I denne virksomheten avholdes jevnlige møter mellom ansatte og ansvarlig leder hvor hms-saker tas opp til drøfting : V14A HMS-saker som drøftes mellom ansatte og ansvarlig leder bringes videre til andre relevante fora i virksomheten for systematisk oppfølging : V14B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V15 Det er en fast plan for jevnlig kartlegging av helse-, miljøog sikkerhetsforhold i virksomheten : V16 Resultatene fra kartlegging brukes av ledere, fagforening og verneombud for å forbedre helse, miljø og sikkerheten i virksomheten : V17 Er det i virksomheten uttrykt klare mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet? : V18A Har virksomheten planlagt konkrete tiltak som skal bedre HMS i : V19 Virksomheten har klare ansvarsforhold for gjennomføring av HMS-arbeidet : V20A Handlingsplaner blir jevnlig kontrollert/revidert og nye mål blir satt etter hvert som tidligere oppgaver løses : V20B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V21 Har du inntrykk av at lederne i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse i HMS? : V22 Har du inntrykk av at verneombudene i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse i HMS? : V23 Hvordan vil du karakterisere din egen kompetanse innen HMS? : V24 Har du inntrykk av at de øvrige ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse i HMS? : V25 Hvordan vurderer du ledelsens interesse for å skape et godt arbeidsmiljø blant de ansatte? : V26 Har du inntrykk av at ledelsen er klar over sitt ansvar for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten? : V27 Har du inntrykk av at ledelsen retter nok innsats mot å utforme tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten? : V28 Har du inntrykk av at de ansatte er klar over eget ansvar for utviklingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten? 60 7

10 8 5.31: V29 Har du inntrykk av at de ansatte retter nok innsats mot å utforme tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten? : V30 Hvilke muligheter mener du lederne har til å forbedre arbeidsmiljøet? : V31 I vår virksomhet samarbeides det godt for å løse HMSspørsmål : V32 Vi har stor nytte av å samarbeide på tvers av fag og avdelinger i HMS-spørsmål : V33 Samarbeider din virksomhet med andre virksomheter for å utvikle eget arbeidsmiljø? : V34 De ansattes kunnskaper og erfaringer utnyttes godt i arbeidet med å forbedre HMS-situasjonen i vår virksomhet? : V35 I vår virksomhet arbeides det systematisk for å utvikle og forbedre samhandlingsrutinene mellom de ansatte og ledelsen i HMS-spørsmål? : V36 Hvor viktig mener du kunnskap/kompetanse i HMS-arbeid er? : V37 Hvordan vurderer du de ansattes behov for arbeidsmiljøopplæring? : V38 Hvordan vurderer du ledelsens behov for arbeidsmiljøopplæring? : V39 Hvilken nytte har du hatt av arbeidsmiljøopplæring? : V40 I hvilken grad er du motivert for arbeidsmiljøopplæring? : V41 Har du medvirket i HMS-arbeid i denne virksomheten? : V42 Dersom ja på forrige spørsmål, hvilken opplevelse av medvirkningen hadde du? : V43A Har virksomheten hatt kontakt med ARBEIDSKONTORET siste 3 år? : V43B Har virksomheten hatt kontakt med TRYGDEKONTORET siste 3 år? : V43C Har virksomheten hatt kontakt med BEDRIFTSHELSETJENESTEN siste 3 år? : V43D Har virksomheten hatt kontakt med ARBEIDSTILSYNET siste 3 år? : V45 Har denne kontakten ført til konkrete tiltak? : V46 Har virksomheten tatt i bruk virkemidler som de nevnte offentlige etater tilbyr? : V47 Hvilke av etatene har virksomheten hatt hyppigst kontakt med : V48a Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med ARBEIDSKONTORET 67

11 5.53: V48B Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med TRYGDEKONTORET : V48C Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med BEDRIFTSHELSETJENESTEN? : V48D Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med ARBEIDSTILSYNET? : V52 Det er godt kameratskap på denne arbeidsplassen! : V53 Jeg motiveres av mine arbeidskamerater til å gjøre en god jobb! : V54 Mine arbeidskamerater gir meg anerkjennelse for godt utført arbeid! : V55 Mine arbeidskamerater respekterer meg for den jobben jeg gjør! : V56 Gjør vi en god jobb, får vi ros for det på denne arbeidsplassen! : V57 På denne arbeidsplassen er det ofte uoverensstemmelser mellom de ansatte og de overordnede! : V58 På denne arbeidsplassen er det sjelden uoverensstemmelser mellom de ansatte! : V59 Samarbeidet mellom ledelse og fagforening er meget godt på denne arbeidsplassen! : V60 Jeg føler meg sjelden urettferdig behandlet av mine overordnede! : V61 Mine nærmeste overordnede tar meg på alvor når jeg påpeker forhold ved arbeidsmiljøet som bør utbedres på denne arbeidsplassen! : V62 Som ansatt får jeg som regel delta når det fattes viktige beslutninger som angår meg og mine arbeidskamerater! : V63 Det foregår løpende informasjon og tilbakemelding mellom oss ansatte og våre nærmeste overordnede! : V64 Jeg opplever at jeg blir tilsidesatt når ledelsen (overordnede)skal fatte beslutninger som angår meg! : V65 Mine arbeidskamerater og jeg selv blir bare i liten grad motivert av våre nærmeste overordnede til å gjøre en god jobb! : V66 Mine nærmeste overordnede satser på å skape sjøltillit blant oss ansatte! 73 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

12 10 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

13 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

14

15 13 1. BAKGRUNN OG OPPDRAG 1.1 Problemstillinger og metode Prosjektet; Krafttak for nærvær, baserer seg på etablert kunnskap om at følgende betingelser er viktige og kritiske for å lykkes med å utvikle et godt nærvær: HMS-strukturer system- og fagkunnskap samarbeid/medvirkning mellom ledelse ansatte BIOS som målrettet produkt av systembasert dialog mellom arbeidstaker ledelse sykemeldende lege AK/TK/AT forankring av HMS-arbeid hos ledelse/ansatte. Krafttak for Nærvær skal bidra til: 1. å etablere HMS-strukturer 2. utvikle relevant fag- og systemkunnskap hos ledelse og ansatte viktig for arbeidsmiljøforbedring 3. instituere systemretta dialog mellom partene i virksomhetene 4. etablere interne oppfølgingsrutiner (BIOS). 1.2 Oppdraget Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag har bestilt to undersøkelser; en populasjonsundersøkelse (kartleggingsundersøkelse som omfatter alle etater som er med i prosjektet) og en vurderingsundersøkelse som omfatter et utvalg offentlige virksomheter. Begge er basert på kvantitativ analyse og spørreskjemametodikk Populasjonsundersøkelsen Populasjonsundersøkelsen konsentreres om en kvantitativ kartlegging av viktige suksessparametre for å utvikle godt nærvær og for å hindre utstøting. Poenget er "å gjøre opp status" for hva som faktisk finnes av: HMS-strukturer BIOS

16 14 Fraværsstatistikk Arbeidsplasstilrettelegging Kompetanse Opplæringstiltak og deltakelse Populasjonsundersøkelsen består av et begrenset antall spørsmål knyttet til disse suksessparametrene. Skjema finnes i eget vedlegg Utvalgsundersøkelsen Utvalgsundersøkelsen kartlegger respondentenes vurdering av kritiske betingelser for å sikre et kvalitativt godt nærvær og hva forbedringspotensialet består i og finnes i virksomhetene. Følgende forhold med betydning for nærværet er operasjonalisert (gjort målbare) i spørreskjemaet: Vurdering av hvordan virksomheten driver arbeidet med helse,- miljøog sikkerhet Vurdering av virksomhetens samlede kompetanse i HMS samt ledelsens vilje, holdning og innsats for å skape et godt arbeidsmiljø Vurdering av viktige forhold med betydning for helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten Vurdering av Arbeidskontorets, Trygdekontorets, Arbeidstilsynets og Bedriftshelsetjenestens service og tilbud f.eks. tilrettelegging av arbeidsplass/arbeidsoppgaver, attføring til annet arbeid i virksomheten (BIOS). Opplevelse av sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten

17 15 2. METODE 2.1 Univariat analyse eller frekvensanalyse Dette er prosentvise fordelinger av hele utvalget på hvert enkelt spørsmål. 2.2 Bivariat analyse eller krysstabellanalyse Bivariat analyse går i korthet ut på å se hvordan svarene på de ulike spørsmål fordeler seg på f.eks. hva tillitsvalgte har svart i forhold til hva ledere har svart, menn i forhold til kvinner, fylkeskommunalt ansatte i forhold til statlige etc. Vi kan også se hvordan svarene fordeler seg mellom to spørsmål, f.eks. hva ledere kontra tillitsvalgte har svart mht. vurderingen av viktigheten til verneombudet i virksomheten. Vi ønsker mao. å teste hvorvidt det er forskjeller i svargivning mellom de to gruppene og hva eventuelle forskjeller faktisk går ut på I denne resultatrapporten kommenteres og gjengis bare resultater som er signifikante. Signifikante funn betyr at de slutninger vi kan trekke om sammenhengen mellom to variabler har en sikkerhetsmargin på 95 % eller bedre. Det innebærer at sjansen for at resultatene skyldes tilfeldig feil i vårt innsamlede datamateriale må være 5 %. Signifikans angir altså den sikkerhet som vi baserer våre konklusjoner på Materialet i kartleggingsundersøkelsen Dette materialet er fordelt på om svargiverne kommer fra kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning. Materialet er også fordelt på om svargiverne er tillitsvalgte eller ikke. Utvalget av tabeller er gjort i samarbeid med Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag Materialet i vurderingsundersøkelsen I den bivariate analysen fordeles materialet etter virksomhet, leder og ansatt, stillingstype (leder/ansatt) fordelt på forvaltningsnivå, på tillitsvalgt/ikke tillitsvalgt og på kjønn (mann og kvinne). Vi har også kjørt ut et sett krysstabeller. Disse sammenhenger er signifikanstestet.

18 Utvalg, svarprosent og frafall For nærmere redegjørelse for utvalg og respondenter presenteres under oversendelsesbrevene til virksomhetens ledelse både når det gjelder kartleggingsundersøkelsen og vurderingsundersøkelsen. I tabell Feil! Ukjent bryterargument. kommer det fram en total svarprosent for kartleggingsundersøkelsen på 70,3 %, noe som anses å være meget bra. Videre viser tabell Feil! Ukjent bryterargument. hvilken virksomhet som omfattes av vurderingsundersøkelsen, antall skjema, svarprosent og frafall. Tabell 2.Feil! Ukjent bryterargument.: Kartleggingssundersøkelsen svar og frafall Antall skjema TYPE VIRKSOMHET Tilsendt Svar % svar Stat ,4 Fylkeskommune ,6 Kommune ,1 Sum ,3

19 17 Til virksomhetens ledelse SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE Prosjekt Krafttak for nærvær er et arbeidsmiljøprosjekt som retter seg mot hele den offentlige sektor i Nord-Trøndelag stat, fylkeskommune og kommunene. Målsettingen er å øke og bedre kvaliteten på nærværet i virksomhetene, redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. For å kunne videreutvikle et godt arbeidsmiljø forutsettes det at vi har kunnskaper om status for helse-, miljø- og sikkerhetsområdet hos de offentlige etater. Det er derfor besluttet at det i den forbindelse med prosjektet skal foretas 2 undersøkelser. Den ene er en kartleggingsundersøkelse og har alle offentlige etater som målgruppe. Den andre er en vurderingsundersøkelse som er myntet på et utvalg av de offentlige etater, og der flere av de ansatte blir bedt om å vurdere virksomhetens innsats og arbeid på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Resultatene fra begge undersøkelser vil bli oppsummert i en sluttrapport og gjort tilgjengelig for virksomhetene før sommeren. Denne rapporten vil kunne bli et godt grunnlag for virksomhetenes egen utvikling av helse- og miljøarbeidet. Det vil bli foretatt tilsvarende undersøkelser om et par år for å se utviklingen på området. Din virksomhet bes om å besvare kartleggingsskjemaet. Dette skjemaet skal besvares av 1)virksomhetens øverste administrative leder, 2)personalsjef (den som har ansvar for å arbeide med virksomhetens personalsaker) og 3)hovedverneombudet (eller hovedtillitsvalgt for den største fagforeningen, dersom virksomheten ikke har verneombud). For at vi skal få et best mulig grunnlag, er det viktig at alle besvarer skjemaet og at de som får det til utfylling tar seg god tid og fyller ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Det ferdigutfyllte skjemaet legges i svarkonvolutten og leveres kontaktpersonen i virksomheten for felles ekspedisjon til Nord-Trøndelagsforskning. Vi ber om at virksomhetens øverste leder tar ansvar for å formidle skjemaene, samle dem inn og sende dem tilbake til Nord-Trøndelagsforskning innen 9.mai På forhånd takk Lindis Semb Eriksen prosjektleder Niels Arvid Sletterød forsker, Nord-Trøndelagsforskning

20 18 Til virksomhetens ledelse SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE DEL 2 VURDERINGSUNDERSØKELSEN 1997 Takk for at din virksomhet har bidratt med svar på 1. del av spørreskjemaundersøkelsen i forbindelse med prosjektet Krafttak for nærvær. Til nå har vi i del 1 mottatt svar fra ca. 70 % av de som ble bedt om å svare. Denne svarprosenten er vi relativt godt fornøyd med. Vi ber denne gang et utvalg av de virksomhetene som deltok i del 1 å ta seg tid til å svare på de tilsendte spørreskjemaene i forbindelse med vurderingsundersøkelsen. Vi håper på god deltakelse og at virksomhetene ser en nytteverdi i å delta. Som for del 1 er det svært viktig for prosjektet at vi oppnår en høy svarprosent og dermed får et mest mulig pålitelig datagrunnlag. Frist for svar : Mandag 30.juni Framgangsmåte : 1. Din virksomhet mottar spørreskjema. 2. Skjemaet deles ut til og skal besvares av (her ber vi om at ledelsen vurderer fordelingen i forhold til egen organisasjon struktur, kompleksitet, antall ledere, ansatte og tillitsvalgte): virksomhetens øverste leder virksomhetens lederteam/toppledergruppe et utvalg mellomledere et utvalg verneombud og/eller tillitsvalgte et utvalg ansatte 3. Utfylt spørreskjema legges i lukket svarkonvolutt. 4. Svarkonvoluttene samles inn og oversendes samlet av den som har fått ansvaret for å følge opp undersøkelsen i virksomheten. Dette vil bidra til å øke svarprosenten. 5. For sikkerhets skyld ber vi om at virksomhetens navn påføres svarkonvolutten. På forhånd takk Lindis Semb Eriksen prosjektleder Niels Arvid Sletterød forsker, Nord-Trøndelagsforskning

21 19 Tabell 2.Feil! Ukjent bryterargument.: og frafall Vurderingsundersøkelsen svar Antall skjema VIRKSOMHET Tilsendt Svar % svar Levanger kommune ,0 Lierne komune ,0 Inderøy kommune ,0 Verdal kommune ,7 Nærøy kommune ,0 Stjørdal kommune ,0 Nord-Trøndelag fylkeskommune ,0 Nord-Trøndelag E-verk, Hovedkontoret ,3 Guldbergaunet videregående skole ,0 Nauma videregående skole ,0 Stjørdal videregående skole ,0 Ole Vig videregående skole ,0 Levanger Ligningskontor ,0 Stjørdal trygdekontor ,0 Politimesteren i Inntrøndelag ,0 Statens vegvesen, Steinkjer trafikkstasjon ,0 Statens vegvesen, Stjørdal trafikkstasjon Statens vegvesen, Levanger trafikkstasjon Innherred sykehus ,3 Ekne kompetansesenter ,0 NSB v/personalsjef Elin Høgås ,0 NSB, Jernbaneverket ,0 Nord-Innherad prosti ,0 Luftfartsverket Trøndelag ,0 NRK i Nord-Trøndelag ,0 Stjørdal postkontor ,0 Høgskolen i Nord-Trøndelag ,0 Sum Kommune uspesifisert 21 Videregående skole uspesifisert 13 Statlig uspesifisert 1 Sum godkjent 185 Ukjent 9 Ikke identifisert på virksomhet 9 Sum svar 194 Svarprosent totalt 44,6 Svarprosent godkjente svar 42,5 Prosent ikke identifisert på virksomhet 2,1

22

23 21 3. VIKTIGE FUNN FRA DE TO UNDERSØKELSENE 3.1 Oppbygging av kapittelet I dette kapitlet kommenteres stikkordsmessig funn som Nord-Trøndelagsforskning (NTF) mener det er viktig at partene i prosjektet Krafttak for Nærvær ser nærmere på og drøfter. Vi har først og fremst basert oss på en metodisk vurdering og sammenlikning av prosentstørrelser og prosentdifferanser slik de kommer til uttrykk i krysstabeller. Det er viktig å påpeke at bare de tabeller der resultatene er signifikante gir grunn for konklusjoner, mens de som ikke er signifikante bare gir usikre indikasjoner. Frekvensfordelinger fra vurderingsundersøkelsen samlet kommenteres ikke på samme måte, men i mer på generelt nivå med mindre spesielle forhold tilsier større detaljering. Det er viktig å understreke at NTF sine vurderinger er gjort på et faglig metodisk grunnlag. Partene i prosjektet bør på et substansielt grunnlag vurdere både NTF sine kommentarer og materialet samlet, fordi det ikke uten videre er sammenfall mellom det man trekker fram på et faglig metodisk grunnlag og det man finner interessant og viktig på et substansielt grunnlag. Det siste er tross alt viktigst! Kommentarene som gis refererer konsekvent enten til en bestemt tabell (nummer) eller til ett sett tabeller (numre). I og med at dette er et utviklingsprosjekt, dvs skal utvikle et godt nærvær, legges det vekt på å identifisere forbedringsområder gjennom våre kommentarer av materialet. 3.2 Kartleggingsundersøkelsen Dette er en populasjonsundersøkelse, dvs omfatter alle enheter i offentlig forvaltning i Nord-Trøndelag. Undersøkelser som omfatter alle enheter i en gitt populasjon er ikke beheftet med de statistiske feilkilder som utvalgsundersøkelser, og signifikanstestes derfor ikke. Resultatene fra denne undersøkelsen finnes under kapittel 4. Svarene er fordelt på: 1. Forvaltningsnivå, dvs stat, fylkeskommune og kommune 2. Tillitsvalgt/ikke tillitsvalgt

24 Kommentarer I tabell 4.2 ser vi at flesteparten av de spurte på de tre forvaltningsnivåene er svært usikre på om de kommer til å benytte tilbudene som prosjektet gir. Kommunenivået derimot er mest positiv og her svarer 58,5 % at de vil benytte tilbudene. Tabell 4.4 viser at i gjennomsnitt svarer 34,5 % positivt på om det foregår systematisk vurdering av hvilke faktorer som påvirker fravær/nærvær i virksomheten. Dette er etter vår mening svært lave tall! Tabell 4.5 viser lave tall mht. om fraværsstatistikken inneholder årsaker til fraværet. Spesielt lavt er det for kommunenivået der bare 23.3 % svarer bekreftende på spørsmålet. Tabell 4.6 og 4.7 viser begge lave tall (førstnevnte har svært lave tall). Tabell 4.6 går på om fraværsstatistikken brukes som utgangspunkt for å utvikle tiltak og opplegg rundt enkeltpersoner som blir skadd/får sykdom som hindrer dem i å utføre oppgaver i sin ordinære jobb i virksomheten. Tabell 4.7 går på om virksomheten har rutiner for oppfølging av sykemeldte. Her er det et stort forbedringspotensiale! Tabell 4.14 og 4.15 viser generelt lave tall og svært lave tall for statlige og fylkeskommunale etater. Tabell 4.14 går på om virksomheten har interne opplegg for opplæring i HMS der egne lærekrefter i virksomheten nyttes, mens tabell 4.15 går på om virksomheten kjenner til de frivillige studieorganisasjonenes og Høgskolens tilbud på opplæring/kurs i helse- og miljøarbeid. Tabell 4.22 og 4.23 går på ledelsens og de ansattes opptatthet av arbeidsmiljøspørsmål. For begge gruppers vedkommende har vi forholdsvis lave tall. Mens respondentene fra fylkeskommunen vurderer de ansattes opptatthet av slike spørsmål desidert lavest. Tabell 4.25 viser også relativt lave tall mht. vurdering (på en skala fra 1=god til 5=dårlig) av virksomhetens HMS-innsats. De fylkeskommunale etater kommer best ut (54.3 % mener virksomheten gjør en god innsats). Tallene indikerer et betydelig forbedringspotensiale for alle typer virksomheter. Tabell 4.26 som går på om det blir gjennomført regelmessige vurderinger av hvordan HMS-arbeidet fungerer i virksomheten. Her er det også gjennomgående svært lave tall.

25 23 Når det gjelder tabeller der tillitsvalgt ikke tillitsvalgt er uavhengig variabel, er det etter vår mening oppsiktsvekkende lave tall som kommer fram i tabell 4.32, og (jfr spørsmål 12, 14, 16a og 16b i spørreskjemaet for kartleggingsundersøkelsen). Det er også en generell tendens til at ledelsen har mer positiv innstilling til bedriftens HMS-innsats enn de tillitsvalgte i disse 4 tabeller. Et annet faktum vi mener er oppsiktsvekkende, er at tillitsvalgte på de fleste spørsmål har en betydelig større "vet-ikke-andel" enn ledelsen vedrørende spørsmål om HMS-strukturer, -strategier og - tiltak. Det betyr at de tillitsvalgte faktisk har mindre kunnskap om og kjennskap til det HMS-arbeidet som faktisk foregår i virksomheten! Tabellene 4.52, 4.53, 4.55 og 4.57 viser at det er betydelige meningsforskjeller mellom tillitsvalgte og ledelsen på følgende spørsmål; Hvor opptatt er du av arbeidsmiljøspørsmål? Hvor opptatt mener du ledelsen er av arbeidsmiljøspørsmål? Hvor opptatt mener du de ansatte i sin alminnelighet er av arbeidsmiljøspørsmål? Mener du effektivitetskrav er til hinder for HMS-arbeidet i virksomheten? Tabell 4.56 viser at både tillitsvalgte og ledelsen er samstemt i sin vurdering av virksomhetens HMS-innsats på en skala der 1=god 5=dårlig. Tallene er etter vår mening lite flatterende og uttrykker et stort forbedringspotensiale innenfor offentlig sektor. Også tabell 4.57 som går på spørsmål om det blir gjennomført regelmessige vurderinger av hvordan HMS-arbeidet fungerer i virksomheten viser lave tall. Bare 35,6 % av de tillitsvalgte og 53,0 % av lederne svarer bekreftende på spørsmålet. 3.3 Vurderingsundersøkelsen Presentasjon av resultater Resultatene fra denne undersøkelsen finnes under kapittel 5 hvor de presenteres i følgende rekkefølge: Frekvensfordelinger Krysstabeller med virksomhet som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (leder/ansatt som uavhengig variabel

26 24 Krysstabeller med stilling (fordelt på forvaltningsnivå) som uavhengig variabel Krysstabeller med tillitsvalgt som uavhengig variabel Krysstabeller med kjønn som uavhengig variabel Diverse krysstabeller med ulike uavhengige variabler I dette underkapitlet kommenteres resultatene på denne måten: 1. Generelle inntrykk for hver uavhengig variabel 2. Signifikante sammenhenger Frekvensfordelingene Generelle inntrykk frekvensfordelingene Frekvensfordelingene fra vurderingsundersøkelsen viser med all tydelighet at det er betydelige forbedringspotensialer. (Jevnfør spesielt følgende frekvenser i kap. 5 nummerert som: tabell 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 og 5.30 for nærmere informasjon om hva det dreier seg om.) Bemerkelsesverdige funn På spørsmålet hvordan man vurderer ledelsens interesse for å skape et godt arbeidsmiljø blant de ansatte er 65,6 % av de spurte (tillitsvalgte og ledere) positive, mens 80,2 % sier at de har inntrykk av at ledelsen er klar over sitt ansvar for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Derimot har bare 34,9 % inntrykk av at ledelsen retter nok innsats mot å utforme tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten. 69,9 % mener at lederne har store muligheter til å forbedre arbeidsmiljøet. Man kan derfor si at mulighetene er tilstede, oppfatningen av eget ansvar er erkjent, mens interesse og ikke minst innsatsen for å bedre arbeidsmiljøet er lav. På spørsmålet om de ansattes kunnskaper og erfaringer utnyttes godt i arbeidet med å forbedre HMS-situasjonen i virksomheten svarer bare 30,6 % bekreftende. På spørsmålet om det arbeides det systematisk for å utvikle og forbedre samhandlingsrutinene mellom de ansatte og ledelsen i HMS-spørsmål, svarer bare 38 % bekreftende.

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) EKSAMEN I SOS20 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 23. desember

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Noen råd til leder Vær personlig. Det er viktig for deg som leder. Vær konkret. Vi gjør dette fordi det

Detaljer

Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal

Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfatter NTF-arbeidsnotat : 2002:9 Prosjektnummer : 1524 : FØR OTIIN Bruker- og

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643. Forslag til vedtak/innstilling: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2005 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 05/30643

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer