Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene"

Transkript

1 Krafttak for nærvær i Nord-Trøndelag Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 1998

2 Tittel : KRAFTTAK FOR NÆRVÆR I NORD- TRØNDELAG. Resultater fra kartleggings- og vurderingsundersøkelsene Forfattere : Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Anders Sønstebø intf-notat : 1998:1 Prosjektnummer : 524 Prosjektnavn : Krafttak for nærvær. Oppdragsgiver : Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag Prosjektleder : Niels Arvid Sletterød Medarbeidere : Roald Lysø Anders Sønstebø Dato : Januar 1998 Antall sider : 160 Pris : 150, Utgiver : Nord-Trøndelagsforskning Bomvn. 3, 7700 STEINKJER telefon telefax

3 1 FORORD Foreliggende resultatrapport presenterer data fra prosjektet Krafttak for Nærvær. Nord-Trøndelagsforskning har på oppdrag fra Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag innhentet data om arbeidsmiljø, og om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i alle offentlige virksomheter innen statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Undersøkelsen har vært todelt. Den har bestått av en kartleggingsundersøkelse der alle offentlige virksomheter i Nord-Trøndelag har vært innlemmet, og en vurderingsundersøkelse der det er innhentet data fra et utvalg virksomheter innen statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Resultatrapporten presenterer resultater fra begge undersøkelser. Fra begge undersøkelser kommenteres bare viktige og/eller signifikante funn i materialet (statistisk holdbarhet gjelder kun utvalgsundersøkelsen). NTF sine kommentarer er samlet i eget kapittel før datapresentasjonene. Materialet som presenteres fra kartleggingsundersøkelsen er valgt ut i dialog med oppdragsgiver. Materialet fra vurderingsundersøkelsen presenteres i sin helhet som frekvensfordelinger og krysstabeller. Ved Nord-Trøndelagsforskning har Roald Lysø, Niels Arvid Sletterød og Anders Sønstebø i fellesskap jobbet med utvikling av spørreskjema, analyser, framstilling og rapportering. Nord-Trøndelagsforskning takker for faglig konstruktiv dialog og meget godt samarbeid med prosjektleder Lindis Semb Eriksen og direktør Knut Grendstad ved Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag. Vi ønsker alle parter lykke til i det videre arbeid med prosjektet! Steinkjer, januar 1998 Niels Arvid Sletterød prosjektleder

4

5 3 INNHOLD side FORORD 1 INNHOLD 3 TABELLER 5 1. BAKGRUNN OG OPPDRAG Problemstillinger og metode Oppdraget Populasjonsundersøkelsen Utvalgsundersøkelsen METODE Univariat analyse eller frekvensanalyse Bivariat analyse eller krysstabellanalyse Materialet i kartleggingsundersøkelsen Materialet i vurderingsundersøkelsen Utvalg, svarprosent og frafall VIKTIGE FUNN FRA DE TO UNDERSØKELSENE Oppbygging av kapittelet Kartleggingsundersøkelsen Kommentarer Vurderingsundersøkelsen Presentasjon av resultater Frekvensfordelingene Krysstabeller med virksomhet som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (leder/ansatt) som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (fordelt på forvaltningsnivå) som uavhengig variabel Krysstabeller med tillitsvalgt som uavhengig variabel Krysstabeller med kjønn som uavhengig variabel RESULTATER FRA KARTLEGGINGSUNDERSØKELSEN VURDERINGSUNDERSØKELSEN Frekvensfordelinger Krysstabeller med virksomhet som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (leder/ansatt) som uavhengig variabel 87

6 4 5.4 Krysstabeller med stilling (fordelt på forvaltningsnivå) som uavhengig variabel Krysstabeller med tillitsvalgt som uavhengig variabel Krysstabeller med kjønn som uavhengig variabel 125 Vedlegg 1: Spørreskjema kartleggingsundersøkelsen 1997 Vedlegg 2: Spørreskjema vurderingsundersøkelsen 1997

7 5 TABELLER Tabell side 2.1: Kartleggingssundersøkelsen svar og frafall : Vurderingsundersøkelsen svar og frafall 19 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

8 6 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell : V01 Virksomhetens navn : V03 Tillitsvalgt : V05 Kjønn : V06 Har du grunnopplæring i arbeidsmiljø? : V07 Gjennomføringsår for arbeidsmiljøkurs : V08A Når nye medarbeidere ansettes eller blir overført til nye funksjoner, blir det sørget for nødvendig opplæring i HMS som er relevant for den jobben vedkommende skal gjøre : V08B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V09 I denne virksomheten får ledere med personalansvar nødvendig opplæring i HMS : V09B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V10 Har verneombudet en viktig funksjon i din virksomhet? 53

9 5.11: V11 I denne virksomheten blir det alltid avsatt tid for verneombudene slik at de kan utøve sin funksjon i arbeidstiden : V12 Virksomheten har egen eller er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som arbeider med forebyggende tiltak på arbeidsplassene : V13 I denne virksomheten avholdes jevnlige møter mellom ansatte og ansvarlig leder hvor hms-saker tas opp til drøfting : V14A HMS-saker som drøftes mellom ansatte og ansvarlig leder bringes videre til andre relevante fora i virksomheten for systematisk oppfølging : V14B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V15 Det er en fast plan for jevnlig kartlegging av helse-, miljøog sikkerhetsforhold i virksomheten : V16 Resultatene fra kartlegging brukes av ledere, fagforening og verneombud for å forbedre helse, miljø og sikkerheten i virksomheten : V17 Er det i virksomheten uttrykt klare mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet? : V18A Har virksomheten planlagt konkrete tiltak som skal bedre HMS i : V19 Virksomheten har klare ansvarsforhold for gjennomføring av HMS-arbeidet : V20A Handlingsplaner blir jevnlig kontrollert/revidert og nye mål blir satt etter hvert som tidligere oppgaver løses : V20B Rutinene bør forbedres mht. forrige spørsmål : V21 Har du inntrykk av at lederne i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse i HMS? : V22 Har du inntrykk av at verneombudene i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse i HMS? : V23 Hvordan vil du karakterisere din egen kompetanse innen HMS? : V24 Har du inntrykk av at de øvrige ansatte i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse i HMS? : V25 Hvordan vurderer du ledelsens interesse for å skape et godt arbeidsmiljø blant de ansatte? : V26 Har du inntrykk av at ledelsen er klar over sitt ansvar for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten? : V27 Har du inntrykk av at ledelsen retter nok innsats mot å utforme tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten? : V28 Har du inntrykk av at de ansatte er klar over eget ansvar for utviklingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten? 60 7

10 8 5.31: V29 Har du inntrykk av at de ansatte retter nok innsats mot å utforme tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten? : V30 Hvilke muligheter mener du lederne har til å forbedre arbeidsmiljøet? : V31 I vår virksomhet samarbeides det godt for å løse HMSspørsmål : V32 Vi har stor nytte av å samarbeide på tvers av fag og avdelinger i HMS-spørsmål : V33 Samarbeider din virksomhet med andre virksomheter for å utvikle eget arbeidsmiljø? : V34 De ansattes kunnskaper og erfaringer utnyttes godt i arbeidet med å forbedre HMS-situasjonen i vår virksomhet? : V35 I vår virksomhet arbeides det systematisk for å utvikle og forbedre samhandlingsrutinene mellom de ansatte og ledelsen i HMS-spørsmål? : V36 Hvor viktig mener du kunnskap/kompetanse i HMS-arbeid er? : V37 Hvordan vurderer du de ansattes behov for arbeidsmiljøopplæring? : V38 Hvordan vurderer du ledelsens behov for arbeidsmiljøopplæring? : V39 Hvilken nytte har du hatt av arbeidsmiljøopplæring? : V40 I hvilken grad er du motivert for arbeidsmiljøopplæring? : V41 Har du medvirket i HMS-arbeid i denne virksomheten? : V42 Dersom ja på forrige spørsmål, hvilken opplevelse av medvirkningen hadde du? : V43A Har virksomheten hatt kontakt med ARBEIDSKONTORET siste 3 år? : V43B Har virksomheten hatt kontakt med TRYGDEKONTORET siste 3 år? : V43C Har virksomheten hatt kontakt med BEDRIFTSHELSETJENESTEN siste 3 år? : V43D Har virksomheten hatt kontakt med ARBEIDSTILSYNET siste 3 år? : V45 Har denne kontakten ført til konkrete tiltak? : V46 Har virksomheten tatt i bruk virkemidler som de nevnte offentlige etater tilbyr? : V47 Hvilke av etatene har virksomheten hatt hyppigst kontakt med : V48a Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med ARBEIDSKONTORET 67

11 5.53: V48B Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med TRYGDEKONTORET : V48C Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med BEDRIFTSHELSETJENESTEN? : V48D Dersom du har hatt kontakt med de nevnte etater, hvordan vil du karakterisere samarbeidet med ARBEIDSTILSYNET? : V52 Det er godt kameratskap på denne arbeidsplassen! : V53 Jeg motiveres av mine arbeidskamerater til å gjøre en god jobb! : V54 Mine arbeidskamerater gir meg anerkjennelse for godt utført arbeid! : V55 Mine arbeidskamerater respekterer meg for den jobben jeg gjør! : V56 Gjør vi en god jobb, får vi ros for det på denne arbeidsplassen! : V57 På denne arbeidsplassen er det ofte uoverensstemmelser mellom de ansatte og de overordnede! : V58 På denne arbeidsplassen er det sjelden uoverensstemmelser mellom de ansatte! : V59 Samarbeidet mellom ledelse og fagforening er meget godt på denne arbeidsplassen! : V60 Jeg føler meg sjelden urettferdig behandlet av mine overordnede! : V61 Mine nærmeste overordnede tar meg på alvor når jeg påpeker forhold ved arbeidsmiljøet som bør utbedres på denne arbeidsplassen! : V62 Som ansatt får jeg som regel delta når det fattes viktige beslutninger som angår meg og mine arbeidskamerater! : V63 Det foregår løpende informasjon og tilbakemelding mellom oss ansatte og våre nærmeste overordnede! : V64 Jeg opplever at jeg blir tilsidesatt når ledelsen (overordnede)skal fatte beslutninger som angår meg! : V65 Mine arbeidskamerater og jeg selv blir bare i liten grad motivert av våre nærmeste overordnede til å gjøre en god jobb! : V66 Mine nærmeste overordnede satser på å skape sjøltillit blant oss ansatte! 73 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

12 10 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

13 Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell Tabell

14

15 13 1. BAKGRUNN OG OPPDRAG 1.1 Problemstillinger og metode Prosjektet; Krafttak for nærvær, baserer seg på etablert kunnskap om at følgende betingelser er viktige og kritiske for å lykkes med å utvikle et godt nærvær: HMS-strukturer system- og fagkunnskap samarbeid/medvirkning mellom ledelse ansatte BIOS som målrettet produkt av systembasert dialog mellom arbeidstaker ledelse sykemeldende lege AK/TK/AT forankring av HMS-arbeid hos ledelse/ansatte. Krafttak for Nærvær skal bidra til: 1. å etablere HMS-strukturer 2. utvikle relevant fag- og systemkunnskap hos ledelse og ansatte viktig for arbeidsmiljøforbedring 3. instituere systemretta dialog mellom partene i virksomhetene 4. etablere interne oppfølgingsrutiner (BIOS). 1.2 Oppdraget Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag har bestilt to undersøkelser; en populasjonsundersøkelse (kartleggingsundersøkelse som omfatter alle etater som er med i prosjektet) og en vurderingsundersøkelse som omfatter et utvalg offentlige virksomheter. Begge er basert på kvantitativ analyse og spørreskjemametodikk Populasjonsundersøkelsen Populasjonsundersøkelsen konsentreres om en kvantitativ kartlegging av viktige suksessparametre for å utvikle godt nærvær og for å hindre utstøting. Poenget er "å gjøre opp status" for hva som faktisk finnes av: HMS-strukturer BIOS

16 14 Fraværsstatistikk Arbeidsplasstilrettelegging Kompetanse Opplæringstiltak og deltakelse Populasjonsundersøkelsen består av et begrenset antall spørsmål knyttet til disse suksessparametrene. Skjema finnes i eget vedlegg Utvalgsundersøkelsen Utvalgsundersøkelsen kartlegger respondentenes vurdering av kritiske betingelser for å sikre et kvalitativt godt nærvær og hva forbedringspotensialet består i og finnes i virksomhetene. Følgende forhold med betydning for nærværet er operasjonalisert (gjort målbare) i spørreskjemaet: Vurdering av hvordan virksomheten driver arbeidet med helse,- miljøog sikkerhet Vurdering av virksomhetens samlede kompetanse i HMS samt ledelsens vilje, holdning og innsats for å skape et godt arbeidsmiljø Vurdering av viktige forhold med betydning for helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten Vurdering av Arbeidskontorets, Trygdekontorets, Arbeidstilsynets og Bedriftshelsetjenestens service og tilbud f.eks. tilrettelegging av arbeidsplass/arbeidsoppgaver, attføring til annet arbeid i virksomheten (BIOS). Opplevelse av sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten

17 15 2. METODE 2.1 Univariat analyse eller frekvensanalyse Dette er prosentvise fordelinger av hele utvalget på hvert enkelt spørsmål. 2.2 Bivariat analyse eller krysstabellanalyse Bivariat analyse går i korthet ut på å se hvordan svarene på de ulike spørsmål fordeler seg på f.eks. hva tillitsvalgte har svart i forhold til hva ledere har svart, menn i forhold til kvinner, fylkeskommunalt ansatte i forhold til statlige etc. Vi kan også se hvordan svarene fordeler seg mellom to spørsmål, f.eks. hva ledere kontra tillitsvalgte har svart mht. vurderingen av viktigheten til verneombudet i virksomheten. Vi ønsker mao. å teste hvorvidt det er forskjeller i svargivning mellom de to gruppene og hva eventuelle forskjeller faktisk går ut på I denne resultatrapporten kommenteres og gjengis bare resultater som er signifikante. Signifikante funn betyr at de slutninger vi kan trekke om sammenhengen mellom to variabler har en sikkerhetsmargin på 95 % eller bedre. Det innebærer at sjansen for at resultatene skyldes tilfeldig feil i vårt innsamlede datamateriale må være 5 %. Signifikans angir altså den sikkerhet som vi baserer våre konklusjoner på Materialet i kartleggingsundersøkelsen Dette materialet er fordelt på om svargiverne kommer fra kommunal, fylkeskommunal eller statlig forvaltning. Materialet er også fordelt på om svargiverne er tillitsvalgte eller ikke. Utvalget av tabeller er gjort i samarbeid med Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag Materialet i vurderingsundersøkelsen I den bivariate analysen fordeles materialet etter virksomhet, leder og ansatt, stillingstype (leder/ansatt) fordelt på forvaltningsnivå, på tillitsvalgt/ikke tillitsvalgt og på kjønn (mann og kvinne). Vi har også kjørt ut et sett krysstabeller. Disse sammenhenger er signifikanstestet.

18 Utvalg, svarprosent og frafall For nærmere redegjørelse for utvalg og respondenter presenteres under oversendelsesbrevene til virksomhetens ledelse både når det gjelder kartleggingsundersøkelsen og vurderingsundersøkelsen. I tabell Feil! Ukjent bryterargument. kommer det fram en total svarprosent for kartleggingsundersøkelsen på 70,3 %, noe som anses å være meget bra. Videre viser tabell Feil! Ukjent bryterargument. hvilken virksomhet som omfattes av vurderingsundersøkelsen, antall skjema, svarprosent og frafall. Tabell 2.Feil! Ukjent bryterargument.: Kartleggingssundersøkelsen svar og frafall Antall skjema TYPE VIRKSOMHET Tilsendt Svar % svar Stat ,4 Fylkeskommune ,6 Kommune ,1 Sum ,3

19 17 Til virksomhetens ledelse SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE Prosjekt Krafttak for nærvær er et arbeidsmiljøprosjekt som retter seg mot hele den offentlige sektor i Nord-Trøndelag stat, fylkeskommune og kommunene. Målsettingen er å øke og bedre kvaliteten på nærværet i virksomhetene, redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. For å kunne videreutvikle et godt arbeidsmiljø forutsettes det at vi har kunnskaper om status for helse-, miljø- og sikkerhetsområdet hos de offentlige etater. Det er derfor besluttet at det i den forbindelse med prosjektet skal foretas 2 undersøkelser. Den ene er en kartleggingsundersøkelse og har alle offentlige etater som målgruppe. Den andre er en vurderingsundersøkelse som er myntet på et utvalg av de offentlige etater, og der flere av de ansatte blir bedt om å vurdere virksomhetens innsats og arbeid på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Resultatene fra begge undersøkelser vil bli oppsummert i en sluttrapport og gjort tilgjengelig for virksomhetene før sommeren. Denne rapporten vil kunne bli et godt grunnlag for virksomhetenes egen utvikling av helse- og miljøarbeidet. Det vil bli foretatt tilsvarende undersøkelser om et par år for å se utviklingen på området. Din virksomhet bes om å besvare kartleggingsskjemaet. Dette skjemaet skal besvares av 1)virksomhetens øverste administrative leder, 2)personalsjef (den som har ansvar for å arbeide med virksomhetens personalsaker) og 3)hovedverneombudet (eller hovedtillitsvalgt for den største fagforeningen, dersom virksomheten ikke har verneombud). For at vi skal få et best mulig grunnlag, er det viktig at alle besvarer skjemaet og at de som får det til utfylling tar seg god tid og fyller ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Det ferdigutfyllte skjemaet legges i svarkonvolutten og leveres kontaktpersonen i virksomheten for felles ekspedisjon til Nord-Trøndelagsforskning. Vi ber om at virksomhetens øverste leder tar ansvar for å formidle skjemaene, samle dem inn og sende dem tilbake til Nord-Trøndelagsforskning innen 9.mai På forhånd takk Lindis Semb Eriksen prosjektleder Niels Arvid Sletterød forsker, Nord-Trøndelagsforskning

20 18 Til virksomhetens ledelse SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE DEL 2 VURDERINGSUNDERSØKELSEN 1997 Takk for at din virksomhet har bidratt med svar på 1. del av spørreskjemaundersøkelsen i forbindelse med prosjektet Krafttak for nærvær. Til nå har vi i del 1 mottatt svar fra ca. 70 % av de som ble bedt om å svare. Denne svarprosenten er vi relativt godt fornøyd med. Vi ber denne gang et utvalg av de virksomhetene som deltok i del 1 å ta seg tid til å svare på de tilsendte spørreskjemaene i forbindelse med vurderingsundersøkelsen. Vi håper på god deltakelse og at virksomhetene ser en nytteverdi i å delta. Som for del 1 er det svært viktig for prosjektet at vi oppnår en høy svarprosent og dermed får et mest mulig pålitelig datagrunnlag. Frist for svar : Mandag 30.juni Framgangsmåte : 1. Din virksomhet mottar spørreskjema. 2. Skjemaet deles ut til og skal besvares av (her ber vi om at ledelsen vurderer fordelingen i forhold til egen organisasjon struktur, kompleksitet, antall ledere, ansatte og tillitsvalgte): virksomhetens øverste leder virksomhetens lederteam/toppledergruppe et utvalg mellomledere et utvalg verneombud og/eller tillitsvalgte et utvalg ansatte 3. Utfylt spørreskjema legges i lukket svarkonvolutt. 4. Svarkonvoluttene samles inn og oversendes samlet av den som har fått ansvaret for å følge opp undersøkelsen i virksomheten. Dette vil bidra til å øke svarprosenten. 5. For sikkerhets skyld ber vi om at virksomhetens navn påføres svarkonvolutten. På forhånd takk Lindis Semb Eriksen prosjektleder Niels Arvid Sletterød forsker, Nord-Trøndelagsforskning

21 19 Tabell 2.Feil! Ukjent bryterargument.: og frafall Vurderingsundersøkelsen svar Antall skjema VIRKSOMHET Tilsendt Svar % svar Levanger kommune ,0 Lierne komune ,0 Inderøy kommune ,0 Verdal kommune ,7 Nærøy kommune ,0 Stjørdal kommune ,0 Nord-Trøndelag fylkeskommune ,0 Nord-Trøndelag E-verk, Hovedkontoret ,3 Guldbergaunet videregående skole ,0 Nauma videregående skole ,0 Stjørdal videregående skole ,0 Ole Vig videregående skole ,0 Levanger Ligningskontor ,0 Stjørdal trygdekontor ,0 Politimesteren i Inntrøndelag ,0 Statens vegvesen, Steinkjer trafikkstasjon ,0 Statens vegvesen, Stjørdal trafikkstasjon Statens vegvesen, Levanger trafikkstasjon Innherred sykehus ,3 Ekne kompetansesenter ,0 NSB v/personalsjef Elin Høgås ,0 NSB, Jernbaneverket ,0 Nord-Innherad prosti ,0 Luftfartsverket Trøndelag ,0 NRK i Nord-Trøndelag ,0 Stjørdal postkontor ,0 Høgskolen i Nord-Trøndelag ,0 Sum Kommune uspesifisert 21 Videregående skole uspesifisert 13 Statlig uspesifisert 1 Sum godkjent 185 Ukjent 9 Ikke identifisert på virksomhet 9 Sum svar 194 Svarprosent totalt 44,6 Svarprosent godkjente svar 42,5 Prosent ikke identifisert på virksomhet 2,1

22

23 21 3. VIKTIGE FUNN FRA DE TO UNDERSØKELSENE 3.1 Oppbygging av kapittelet I dette kapitlet kommenteres stikkordsmessig funn som Nord-Trøndelagsforskning (NTF) mener det er viktig at partene i prosjektet Krafttak for Nærvær ser nærmere på og drøfter. Vi har først og fremst basert oss på en metodisk vurdering og sammenlikning av prosentstørrelser og prosentdifferanser slik de kommer til uttrykk i krysstabeller. Det er viktig å påpeke at bare de tabeller der resultatene er signifikante gir grunn for konklusjoner, mens de som ikke er signifikante bare gir usikre indikasjoner. Frekvensfordelinger fra vurderingsundersøkelsen samlet kommenteres ikke på samme måte, men i mer på generelt nivå med mindre spesielle forhold tilsier større detaljering. Det er viktig å understreke at NTF sine vurderinger er gjort på et faglig metodisk grunnlag. Partene i prosjektet bør på et substansielt grunnlag vurdere både NTF sine kommentarer og materialet samlet, fordi det ikke uten videre er sammenfall mellom det man trekker fram på et faglig metodisk grunnlag og det man finner interessant og viktig på et substansielt grunnlag. Det siste er tross alt viktigst! Kommentarene som gis refererer konsekvent enten til en bestemt tabell (nummer) eller til ett sett tabeller (numre). I og med at dette er et utviklingsprosjekt, dvs skal utvikle et godt nærvær, legges det vekt på å identifisere forbedringsområder gjennom våre kommentarer av materialet. 3.2 Kartleggingsundersøkelsen Dette er en populasjonsundersøkelse, dvs omfatter alle enheter i offentlig forvaltning i Nord-Trøndelag. Undersøkelser som omfatter alle enheter i en gitt populasjon er ikke beheftet med de statistiske feilkilder som utvalgsundersøkelser, og signifikanstestes derfor ikke. Resultatene fra denne undersøkelsen finnes under kapittel 4. Svarene er fordelt på: 1. Forvaltningsnivå, dvs stat, fylkeskommune og kommune 2. Tillitsvalgt/ikke tillitsvalgt

24 Kommentarer I tabell 4.2 ser vi at flesteparten av de spurte på de tre forvaltningsnivåene er svært usikre på om de kommer til å benytte tilbudene som prosjektet gir. Kommunenivået derimot er mest positiv og her svarer 58,5 % at de vil benytte tilbudene. Tabell 4.4 viser at i gjennomsnitt svarer 34,5 % positivt på om det foregår systematisk vurdering av hvilke faktorer som påvirker fravær/nærvær i virksomheten. Dette er etter vår mening svært lave tall! Tabell 4.5 viser lave tall mht. om fraværsstatistikken inneholder årsaker til fraværet. Spesielt lavt er det for kommunenivået der bare 23.3 % svarer bekreftende på spørsmålet. Tabell 4.6 og 4.7 viser begge lave tall (førstnevnte har svært lave tall). Tabell 4.6 går på om fraværsstatistikken brukes som utgangspunkt for å utvikle tiltak og opplegg rundt enkeltpersoner som blir skadd/får sykdom som hindrer dem i å utføre oppgaver i sin ordinære jobb i virksomheten. Tabell 4.7 går på om virksomheten har rutiner for oppfølging av sykemeldte. Her er det et stort forbedringspotensiale! Tabell 4.14 og 4.15 viser generelt lave tall og svært lave tall for statlige og fylkeskommunale etater. Tabell 4.14 går på om virksomheten har interne opplegg for opplæring i HMS der egne lærekrefter i virksomheten nyttes, mens tabell 4.15 går på om virksomheten kjenner til de frivillige studieorganisasjonenes og Høgskolens tilbud på opplæring/kurs i helse- og miljøarbeid. Tabell 4.22 og 4.23 går på ledelsens og de ansattes opptatthet av arbeidsmiljøspørsmål. For begge gruppers vedkommende har vi forholdsvis lave tall. Mens respondentene fra fylkeskommunen vurderer de ansattes opptatthet av slike spørsmål desidert lavest. Tabell 4.25 viser også relativt lave tall mht. vurdering (på en skala fra 1=god til 5=dårlig) av virksomhetens HMS-innsats. De fylkeskommunale etater kommer best ut (54.3 % mener virksomheten gjør en god innsats). Tallene indikerer et betydelig forbedringspotensiale for alle typer virksomheter. Tabell 4.26 som går på om det blir gjennomført regelmessige vurderinger av hvordan HMS-arbeidet fungerer i virksomheten. Her er det også gjennomgående svært lave tall.

25 23 Når det gjelder tabeller der tillitsvalgt ikke tillitsvalgt er uavhengig variabel, er det etter vår mening oppsiktsvekkende lave tall som kommer fram i tabell 4.32, og (jfr spørsmål 12, 14, 16a og 16b i spørreskjemaet for kartleggingsundersøkelsen). Det er også en generell tendens til at ledelsen har mer positiv innstilling til bedriftens HMS-innsats enn de tillitsvalgte i disse 4 tabeller. Et annet faktum vi mener er oppsiktsvekkende, er at tillitsvalgte på de fleste spørsmål har en betydelig større "vet-ikke-andel" enn ledelsen vedrørende spørsmål om HMS-strukturer, -strategier og - tiltak. Det betyr at de tillitsvalgte faktisk har mindre kunnskap om og kjennskap til det HMS-arbeidet som faktisk foregår i virksomheten! Tabellene 4.52, 4.53, 4.55 og 4.57 viser at det er betydelige meningsforskjeller mellom tillitsvalgte og ledelsen på følgende spørsmål; Hvor opptatt er du av arbeidsmiljøspørsmål? Hvor opptatt mener du ledelsen er av arbeidsmiljøspørsmål? Hvor opptatt mener du de ansatte i sin alminnelighet er av arbeidsmiljøspørsmål? Mener du effektivitetskrav er til hinder for HMS-arbeidet i virksomheten? Tabell 4.56 viser at både tillitsvalgte og ledelsen er samstemt i sin vurdering av virksomhetens HMS-innsats på en skala der 1=god 5=dårlig. Tallene er etter vår mening lite flatterende og uttrykker et stort forbedringspotensiale innenfor offentlig sektor. Også tabell 4.57 som går på spørsmål om det blir gjennomført regelmessige vurderinger av hvordan HMS-arbeidet fungerer i virksomheten viser lave tall. Bare 35,6 % av de tillitsvalgte og 53,0 % av lederne svarer bekreftende på spørsmålet. 3.3 Vurderingsundersøkelsen Presentasjon av resultater Resultatene fra denne undersøkelsen finnes under kapittel 5 hvor de presenteres i følgende rekkefølge: Frekvensfordelinger Krysstabeller med virksomhet som uavhengig variabel Krysstabeller med stilling (leder/ansatt som uavhengig variabel

26 24 Krysstabeller med stilling (fordelt på forvaltningsnivå) som uavhengig variabel Krysstabeller med tillitsvalgt som uavhengig variabel Krysstabeller med kjønn som uavhengig variabel Diverse krysstabeller med ulike uavhengige variabler I dette underkapitlet kommenteres resultatene på denne måten: 1. Generelle inntrykk for hver uavhengig variabel 2. Signifikante sammenhenger Frekvensfordelingene Generelle inntrykk frekvensfordelingene Frekvensfordelingene fra vurderingsundersøkelsen viser med all tydelighet at det er betydelige forbedringspotensialer. (Jevnfør spesielt følgende frekvenser i kap. 5 nummerert som: tabell 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 og 5.30 for nærmere informasjon om hva det dreier seg om.) Bemerkelsesverdige funn På spørsmålet hvordan man vurderer ledelsens interesse for å skape et godt arbeidsmiljø blant de ansatte er 65,6 % av de spurte (tillitsvalgte og ledere) positive, mens 80,2 % sier at de har inntrykk av at ledelsen er klar over sitt ansvar for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Derimot har bare 34,9 % inntrykk av at ledelsen retter nok innsats mot å utforme tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten. 69,9 % mener at lederne har store muligheter til å forbedre arbeidsmiljøet. Man kan derfor si at mulighetene er tilstede, oppfatningen av eget ansvar er erkjent, mens interesse og ikke minst innsatsen for å bedre arbeidsmiljøet er lav. På spørsmålet om de ansattes kunnskaper og erfaringer utnyttes godt i arbeidet med å forbedre HMS-situasjonen i virksomheten svarer bare 30,6 % bekreftende. På spørsmålet om det arbeides det systematisk for å utvikle og forbedre samhandlingsrutinene mellom de ansatte og ledelsen i HMS-spørsmål, svarer bare 38 % bekreftende.

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog?

KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog? KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog? Roald Lysø Niels Arvid Sletterød NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2000 Tittel : KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer

Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer Prosjektrapport nr. 1/2002 Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer Jan-Erik Hallandvik og Bjørg Elida Romedal Tittel Forfattere Presters arbeidsmiljø Meningsfull jobb med vanskelige

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Prest i Den norske kirke

Prest i Den norske kirke Prest i Den norske kirke En rapport om presters arbeidsforhold Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker KIFO Notat nr 5/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...10 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...13

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer