Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:"

Transkript

1 HMS-HÅNDBOK

2 Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Innhold: Personlige opplysninger...2 Innhold...3 Mål og visjon...5 Risa AS...7 Etikk - test deg selv...9 HMS i Risa AS...10 Ansvaret til alle ansatte...11 Ansvaret til ledere og verneombud Vernerunder...15 Forholdsregler og ansvar...17 Orden og renhold...18 Risokovurderinger...21 Sikker jobb-analyse (SJA)...23 Personlig verneutstyr og arbeidstøy Rapportering av uønskede hendelser (RUH) og kvalitetsavvik...27 Ved alvorlig ulykke...29 Tilrettelagt arbeid...31 Bruk av maskiner og utstyr Maskiner og håndverktøy...35 Gassflasker og tilbehør...37 Sveising og brenning...38 Faremerker for kjemiske produkt...40 Kjemikalier...42 Elektrisk utstyr...45 Arbeid i grøft...47 Arbeid i høyden...49 Sprengningsarbeid...48 Arbeid nær strømkabler og gass...50 Arbeid i trafikk...51 Arbeidsstillinger...53 Rusmidler...55 Om å ta hensyn til hverandre...57 Trafikksikkerhet

3 Vi har som mål at du skal komme hjem like hel hver eneste dag. Vi ønsker også å ta vare på maskiner, utstyr og miljøet rundt oss. For at vi sammen skal få dette til, må du passe på deg selv og det som er rundt deg, 24 timer i døgnet, 7 døgn i uken. Og det hele begynner i hodet. Det handler altså om at du hele tiden, både hjemme og på jobb, er oppmerksom og på vakt. Ja, det beste er at du til og med er i forkant, og forebygger det som eventuelt kan skje. MÅL OG VISJON Det du nå holder i hendene er din egen personlige HMS-bok. Den vil gi deg veiledning både knyttet til de konkrete arbeidsoppgavene du daglig utfører og også noen mer generelle tips for en enda tryggere arbeidshverdag. Når du tar vare på deg selv, tar du også vare på medarbeideren din. For er du årvåken og passer på deg selv og det som foregår rundt deg, skaper du en atmosfære som smitter. Og hvem vil vel ikke jobbe sammen med en kollega som tar helse, miljø og sikkerhet på alvor! Å gjøre hverandre gode er Risa sin visjon. Dette betyr ikke minst å gjøre hverandre gode på HMS. La oss ta vare på hverandre. 24:7! 5

4 Risa AS er et av Norges største privateide entreprenørselskap og har ca 440 ansatte. Selskapet ble etablert på Jæren i 1948 og holder til i topp moderne lokaler i Risa-bygget på Nærbø i Hå kommune. Selskapet har også avdeling på Sørlandet og Haugalandet. Oppdragene er hovedsaklig i Sør-Norge og varierer fra store samferdselsprosjekt til infrastruktur for boligfelt samt drift og vedlikehold av vei. RISA AS 6 7

5 Etikk dreier seg om å tenke seg om. Det motsatte er å handle på impuls da er risikoen for at noe skal gå galt mye høyere. I denne håndboken finner du mange gode råd og bestemmelser som skal være til hjelp for at du og dine arbeidskolleger skal komme hjem like hele som da dere gikk på jobb. Likevel ingen håndbok eller retningslinjer greier å fange opp absolutt alt som kan gå galt. Etikk test deg selv Gjennom alltid å tenke oss om før vi handler skal vi sikre at alle operasjoner foregår trygt og sikkert både for oss selv og våre omgivelser. Å være god på etikk betyr rett og slett å være god til å skille rett fra galt. Her skal vi i Risa være blant de aller beste. Test deg selv kan du stå inne for dine handlinger? 8 9

6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Verneombud Adm. direktør HMS-sjef Hovedverneombud Verneombud Bedriftshelsetjeneste TENK SIKKERHET! EN SKADE FÅR IKKE BARE KONSEKVENSER FOR DEG SELV, MEN OGSÅ FOR DIN NÆRMESTE FAMILIE OG DINE KOLLEGER. HMS I RISA AS ANSVARET TIL ALLE ANSATTE ALLE I RISA SKAL: Har du spørsmål knyttet til hvem som innehar de ulike funksjonene og/eller stillingene, se intranett eller kontakt HMSK sjef. Følg også med på intranettet. Her kan du for eksempel lese referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget. Jobbe for å skape et sunt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Tenke sikkerhet og helse ved planlegging og utførelse av arbeidet. Om nødvendig avbryte arbeidet inntil det kan utføres forsvarlig. Bry seg om sine arbeidskameraters sikkerhet og helse. Bruke påbudt verneutstyr. Bruke, behandle og vedlikeholde utstyr, biler, maskiner, verktøy og materiell på riktig måte. Sørge for at arbeidsplassen, utstyr og verktøy forlates i en trygg, ryddig og sikker forfatning ved arbeidets slutt. Rapportere alle uønskede hendelser og farlige forhold. Straks melde fra dersom noen blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen

7 LEDERE I RISA AS (anleggsleder/formann/bas m.fl.) skal: Sørge for at prosjektene blir gjennomført i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og Risa AS sine prosedyrer. Kartlegge og kontrollere risikoforhold. Sette inn nødvendige tiltak for å redusere risikoen. Gjennomføre SJA (SIKKER JOBB-analyse) ved risikofylte arbeidssituasjoner, og sørge for at alle involverte deltar og er kjent med denne. Informere alle ansatte ved fremmøte på arbeidsplassen om forhold som har betydning for den enkeltes helse, miljø og sikkerhet. Sørge for at personlig sikkerhetsinstruks blir gjennomgått, underskrevet og etterlevd av alle. VERNEOMBUDET I RISA AS skal: Være den ansattes talsmann i HMS-saker. Delta i planleggingen og gjennomføringen av HMS-arbeidet. Ha frihet og myndighet til å utføre sine plikter i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Stanse arbeidet dersom det foreligger umiddelbar fare for liv og helse, og faren ikke kan avverges på annen måte (Arbeidsmiljøloven 6-3 (1)). ANSVARET TIL LEDERE OG VERNEOMBUD Legge forholdene til rette for en sikker og trivelig arbeidsplass. Påse at alle ansatte har nødvendig kompetanse og at de har fått den sikkerhetsopplæring som kreves. Gi verneombudet mulighet til å utøve sin funksjon. Påse at den enkelte viser nødvendig aktsomhet i sitt arbeid, at personlig verneutstyr blir brukt og at sikkerhetstiltak blir respektert. Følge opp rapporter om uønskede hendelser og farlige forhold innenfor sitt ansvarsområde og iverksette nødvendige tiltak

8 VERNERUNDER Formann og verneombud skal alltid delta på vernerunden (Anleggsleder, driftsleder, HMS-sjef, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud m.fl. inviteres og deltar ved behov). Representanter for under- og sideentreprenører deltar etter retningslinjer gitt av hovedentreprenør og/eller hovedbedrift. Representanter for byggherren deltar/inviteres etter avtale. VERNERUNDER Protokoll skal alltid skrives av formann eller verneombud. Tiltak i protokollen skal være utført innen tidsfristen av den som er oppført som ansvarlig i vernerundeprotokollen. Det skal alltid dokumenteres at tiltakene er utført

9 ALMINNELIGE FORHOLDSREGLER Den vanligste årsaken til arbeidsulykker er at arbeidet utføres på feil måte eller at arbeidsforholdene er usikre. Før du starter skal forholdene være tilrettelagt slik at du kan arbeide trygt. Du skal kjenne faremomentene. Ulykker unngås ved god planlegging og riktig utførelse av arbeidet. Spør alltid formannen din eller en annen leder dersom du ikke vet eller er i tvil om hvordan du skal gjøre jobben din på en trygg måte. Sjekk SIKKERHETSREGLENE der du arbeider. Du SKAL følge de regler som gjelder. FORHOLDSREGLER OG ANSVAR ANSVARET TIL BYGGHERRE OG UNDERENTREPRENØR Byggherren skal i henhold til Byggherreforskriften: Sørge for at HMS på bygge- og anleggsplassen blir ivaretatt både i planleggingen og i gjennomføringen av prosjektene. Identifisere risikoforhold og iverksette nødvendige tiltak for sikker gjennomføring. Følge opp prosjektet med tanke på HMS i alle faser. Underentreprenører skal: Sørge for at Risa AS sine regler og rutiner for HMS er kjent for alle som arbeider på prosjektet

10 Alle Risa AS sine anleggsplasser skal fremstå som ryddige og veldrevne arbeidsplasser. En ryddig anleggsplass forebygger ulykker og er med på å sikre et godt arbeidsmiljø. ORDEN OG RENHOLD Derfor må du: Rydde etter eget arbeid hver dag. Holde det rent og ryddig i brakkene. Gjennomføre sortering av avfall i tilviste containere etter planen for byggeplassen. Levere farlig avfall og forurensede masser til godkjent mottak. Et ryddig anlegg er et trygt anlegg. Hold orden for sikkerhets skyld

11 RISIKOVURDERINGER Farlige forhold / aktiviteter skal kartlegges og årsaken til disse skal vurderes. Risikoen ved disse forholdene skal også vurderes: konsekvens x sannsynlighet. Risikoreduserende tiltak blir satt inn i en handlingsplan. Ansvarlig for iverksettelse av tiltak utpekes, og tidsfrist settes. Det utføres SJA (sikker jobb analyse) for alle poster der dette er beskrevet. I tillegg til våre egne vurderinger ligger også byggherrens og hovedentreprenørs overordnede risikovurdering til grunn for våre vurderinger RISIKOVURDERINGER Materielle skader/produksjons Potensiell frekvens. (Hvor ofte tror du hendelsen vil skje i fremtiden) HMS/personskader Ytre Miljø stopp/andre Kostnader > 5 År 5 År 1 År 6 Mnd. 14 Dager Dødelig Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år Store materielle ødeleggelser/ meget stor kost > NOK Alvorlige personskade Alvorlige og langvarig miljøskader, lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år Alvorlige skade på materiell/ stor kost > NOK Personskader med fravær >10 dager Betydelig miljøskader, Restaureringstid 1-3 år, forurenset grunn som krever oppgraving Betydelig skade på materiell / betydelig kost > NOK Personskader med fravær <10 dager Miljøskade. Registrerbar skade, resaureringstid <1 år Betydelig skade på materiell / betydelig kost > NOK Personskader uten fravær Små miljøskader Mindre skade på materiell/ mindre kost < 5000 NOK Lav risiko. Tiltak kan vurderes Middels risiko. Tiltak må vurderes. Uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig for å redusere risiko

12 SIKKER JOBB-analyse (SJA) SIKKER JOBB-analyse er en gjennomgang av en arbeidsoperasjon for å: identifisere hva som kan gå galt (risikovurdering). planlegge en sikker og trygg gjennomføring. Det skal alltid vurderes behov for SIKKER JOBB-analyse ved aktiviteter: som har vist seg å føre til uønskede hendelser. hvor konsekvensene er alvorlige dersom det skjer noe galt og aktivitetene ikke er dekket av standard instruks. hvor folk som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen. SIKKER JOBB-ANALYSE hvor arbeidsoperasjonen er ny og ukjent. hvor forutsetningene kan endres, f.eks. på grunn av værforhold, endret bemanning, endrede tidsmessige forhold, endret rekkefølge osv. Ved gjennomføring av SIKKER JOBB-analyse deltar alle personer som skal være delaktige i gjennomføringen av arbeidet (aktiviteten). Analysen ledes av den som er ansvarlig for den aktuelle aktiviteten/ arbeidsoperasjonen. Alle tiltak som blir fastsatt i SIKKER JOBB-analysen, SKAL gjennomføres

13 ARBEIDSTØY Du har selv ansvar for og plikt til å kle deg i godkjent arbeidstøy slik at du for din type arbeid er beskyttet mot vær, forurensing og andre forhold. Da er du med på å verne om din egen helse. Det skal alltid brukes arbeidstøy i synlighetsklasse 3. på alle risa sine prosjekter. HJELM OG VERNESKO Alle skal bruke hjelm og vernesko (Tresko er ikke godkjent som vernesko). HØRSELSVERN Hørselsvern skal alltid brukes når man er utsatt for sjenerende støy. Det er påbudt i områder som er merket STØYSONE BRUK HØRSELSVERN. En skal også følge anvisninger i det enkelte utstyrets brukermanual. Hørselsskader kan aldri repareres. Ha derfor alltid hørselsvern med deg og bruk det ved behov. ØYEVERN Vernebriller skal brukes når det er generell fare for å få noe i øynene; støv, sprut, kvister o.l. Spesielt foreskrevet øyevern skal brukes når det er stor fare for øyeskader, for eks. ved sveising, brenning, sliping, håndtering av kjemiske stoffer og bruk av flisekutter. En skal også følge anvisninger i det enkelte utstyrets brukermanual. Det forekommer ofte øyeskader ved bygg- og anleggsarbeid. Pass på synet ditt. PERSONLIG VERNEUTSTYR OG ARBEIDSTØY ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern når dette er nødvendig, for eksempel når du puster inn luft som er forurenset av støv, røyk, gasser eller damp. Det finnes forskjellige typer vernemasker med støvfilter og gassfilter, samt friskluftmasker. Velg riktig utstyr for situasjonen i samråd med din formann. FALLSIKRING Personlig fallsikringsutstyr skal alltid brukes dersom du arbeider i høyden og når du ikke er sikret på annen måte. Du skal ha opplæring i bruk av fallsikringsutstyret. Det kan forkomme situasjoner der det også er bruk for annet verneutstyr enn det som er nevnt over

14 RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER (RUH) OG KVALITETSAVVIK Alle ansatte har et ansvar for å rapportere uønskede hendelser. Det gjelder først og fremst tilløp til skader, skader, farlige forhold og kvalitetsavvik. En uønsket hendelse kan altså også være tilløp til en ulykke som under andre omstendigheter kunne ha medført skade. Et tilløp til en ulykke kan f.eks. være at en gjenstand faller ned uten å treffe noe eller noen. Et farlig forhold er et risikoforhold som kan bli årsak til en hendelse. Det kan f.eks. være en grøft som mangler nødvendig sikring mot utrasing eller en maskin som ikke blir vedlikeholdt i tråd med forskriftene. RUH Kvalitetsavvik kan være feil og/eller mangler ved jobben vi har utført og klager fra kunder eller andre utenforstående. Det kan også dreie seg om feil på en leveranse til oss. Alle rapporter om uønskede hendelser skal følges opp av ansvarlig linjeleder. Når du rapporterer, gir du oss mulighet til å iverksette tiltak slik at både din og dine kollegaers hverdag blir tryggere! Du finner avviksskjema bakerst i denne boken

15 SIKRE SKADESTEDET Stedet skal sikres for å unngå at flere blir skadet og for å stoppe eller begrense skadevirkningene. TILKALL HJELP Gi informasjon om: Hvem som ringer. Hva som har skjedd. Hvor ulykken har skjedd (evt kjørerute/møtested). GI FØRSTEHJELP Sørg for frie luftveier. Gi hjerte- og/eller lungeredning. Stans store blødninger. Hold pasienten varm. VED ALVORLIG ULYKKE VARSLE ANLEGGSLEDELSEN MØT, INFORMER OG LED REDNINGSPERSONELLET TIL SKADESTEDET BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 For andre viktige telefonnummer, se varslingsplan på anlegget

16 TILRETTELAGT ARBEID Så sant det er mulig, tilbys tilrettelagt arbeid hvis noen blir skadet eller syk. Tilrettelagt arbeid tilpasses den enkeltes behov og arbeidsevne og igangsettes i samarbeid med den skadede/syke selv. I nødvendig grad konsulteres bedriftshelsetjenesten og den enkeltes fastlege og/eller behandlende lege (se side 8). TILRETTELAGT ARBEID 30 31

17 MASKINER OG UTSTYR Ved bruk av maskiner, kjøretøy og utstyr skal du: Ha gyldig sertifikat eller annen godkjennelse samt tilfredsstillende opplæring/instruksjon på den maskinen eller det fagområdet du er satt til å betjene. Følge bruksanvisninger for sikker bruk, pass og vedlikehold av de maskiner du bruker. Bruke kun utstyr som er i forskriftsmessig stand. Alle masseforflytningsmaskiner skal være sertifisert en gang i året. Det er maskinførers ansvar å påse at dette er gjort. LØFTEUTSTYR Alt løfteutstyr skal undersøkes grundig minst en gang hver 12. måned av en sakkyndig person. Godkjent utstyr fargekodes med farger fastsatt av Arbeidstilsynet for hvert år. Godkjent løfteutstyr skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning. Alle som er involvert i løfteoperasjoner må følge gjeldende sikkerhetsregler, være aktpågivende og være klar over den mulige faren hengende last representerer. BRUK AV MASKINER OG UTSTYR Vær spesielt oppmerksom på følgende: Løfteutstyret skal kontrolleres før det tas i bruk. Det skal tas vare på og helst henges opp etter bruk. Det skal ikke ligge slengt på bakken. Gå aldri under hengende last. Ingen skal oppholde seg i sone med klemfare

18 VIKTIGE VERNEREGLER Ved dagens/skiftets slutt skal alle maskiner og håndverktøy sikres mot ukontrollert oppstart ved hjelp av låsing og frakobling av elektrisitet eller trykkluft. Maskiner skal parkeres forsvarlig og på anvist plass. Alt graveutstyr skal senkes ved parkering. Verktøy skal bringes til fastsatt lager. Verneinnretninger som skjermer, bøyler, deksler, spaltekniver, sperrebolter eller andre fysiske hindere må ikke fjernes. Dersom de blir ødelagt, skal de straks erstattes eller repareres. MASKINER OG HÅNDVERKTØY For elektrisk håndverktøy skal du bl.a.: Bruke kabler med jording av godkjent type og dimensjonert for verktøyets strømbehov. Beskytte kabler, kontakter og plugger mot olje, bensin, fett, smuss og fuktighet. Sørge for at beskyttelsesdeksel er på plass. Bruke vernebriller hvis det er fare for at du kan få noe på øyet. For trykkluftsverktøy skal du minst sjekke følgende: At slanger ikke er oppsprukket eller har utbulinger, kutt eller slitasje i yttergummien. Slike slanger må skiftes. At slanger er rene for oljesøl og ikke blir utsatt for direkte solvarme over lang tid. At slanger og rør ikke frakobles når de står under trykk

19 VIKTIGE VERNEREGLER Gassflasker skal alltid være merket med innhold. De skal lagres og brukes i stående stilling, og være sikret med kjettinger, klammer og lignende mot velting. Beskyttelseshettene på toppen av flaskene skal alltid være påsatt når flaskene lagres, transporteres eller ikke er i bruk. Fylte flasker skal lagres atskilt fra tomme flasker. Det skal tydelig merkes at tomme flasker er tomme. Oksygenflasker skal lagres på minst 8 meters avstand fra flasker med brennbare gasser. GASSFLASKER OG TILBEHØR Røde slanger skal brukes for acetylen og andre brennbare gasser. Blå slanger brukes for oksygen. Oksygenkoblinger må ikke settes inn med olje eller fett. Det kan føre til eksplosjoner. Du skal alltid anta at en gassflaske er full dersom den ikke er tydelig merket. Håndter den deretter! 36 37

20 VIKTIGE VERNEREGLER Vernebriller eller skjerm skal brukes som beskyttelse mot sveiseblink, gnister og støv. Disse skal ha lysfilter som passer for sveisemetoden. Engangslighter av plast skal ikke medbringes da gnister kan punktere beholderen og antenne gassen. Plassen eller omgivelsene hvor sveising eller brenning skal foregå, skal være ryddet for brennbart rusk og rask. Alt brennbart i nærheten skal flyttes vekk eller tildekkes forsvarlig med brannsikre plater, tepper og lignende. SVEISING OG BRENNING Skjulte steder med brennbart materiale skal kontrolleres. Sprekker og hull i gulv, vegger og tak skal tettes igjen. Brannslukkingsutstyr skal finnes på arbeidsstedet. Arbeidsstedet skal ikke forlates før det er kontrollert og sikret mot brann ved hjelp av overvåkning og etterkontroll. Sett eventuelt opp brannvakt. Har du godkjent sertifikat for varme arbeidsoperasjoner? Ved brann, ring BRANN

21 LES ADVARSELSTEKSTEN! Faresymboler til merking Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden. NYE FARESYMBOLER (farepiktogram) KJEMIKALIER Ved bruk av kjemiske produkter skal det foretas risiko- og substitusjonsvurderinger (Kan stoffet erstattes med et som er mindre helseskadelig?). Alle kjemiske produkter skal ha HMS-datablad. Dette skal være tilgjengelig på byggeplassen. Gjør deg kjent med hvilket verneutstyr du skal bruke når du bruker kjemikaliet. Akutt giftig. Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding. Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller. Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader. KJEMIKALIER Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet. Miljøfare. Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet. Eksplosjonsfarlig. Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme. Miljøhensyn: Brannfarlig. Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft. Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake brann i Gass under trykk. Gass eller andre kjemikalier som er eller bidra til forbrenning av andre materialer. trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann. FARESYMBOLER SOM GJELDER TIL 2015 Unngå utslipp til vann og jord. Ta vare på vegetasjon og dyreliv. Kildesortér avfall. Deklarér og levér alt farlig avfall til godkjent mottak. Unngå støy, støv og rystelser som er til sjenanse for naboer og omgivelser. Sørg for å ha med absorberende middel for å redusere eventuelle utslipp. Leder varsles ved større utslipp, eller utslipp som kan skade naturen. Følbar advarselsmerking. De fleste helsefarlige kjemikalier som selges til forbrukere skal ha en følbar advarselsmerking i form av en opphøyd trekant på emballasjen. Meget giftig/ Giftig Etsende Helseskadelig/ Irriterende Miljøskadelig Eksplosiv Ekstremt brannfarlig/ Meget brannfarlig Oksiderende Last ned plakaten som pdf på

22 VIKTIGE VERNEREGLER Kabler og ledninger skal både innendørs og utendørs plasseres eller beskyttes slik at de ikke blir skadet. Kabler og utstyr med feil eller mangler skal straks gjøres strømløse inntil feilen er rettet. Bruk aldri kabelen til å henge annet utstyr i. ELEKTRISK UTSTYR Trekk ikke ut støpselet når utstyret er i drift. Dette kan føre til brann og personskade. Slå av utstyret først. Alle sikringsskap, stikkontakter og lignende som er tilgjengelige for uvedkommende, skal være utkoplet eller låst utenom arbeidstid

23 Det kan skje alvorlige ulykker ved arbeid i grøft. VIKTIGE VERNEREGLER Grøfter og sjakter med loddrette sider som er dypere enn 2 meter skal avstives. For alle andre uavstivede grøfter og sjakter skal grøfte- eller sjaktsiden gis en forsvarlig helling, minimum 45 grader. Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasing. Massene skal ikke legges nærmere enn 1 meter fra sjakt eller grøftekant. ARBEID I GRØFT I grøfter som er dypere enn 1 meter, skal det alltid være rømningsveier, for eks. stiger. Det skal ikke være hindringer mellom deg og nærmeste rømningsvei. Under fjerning av avstiving skal unødvendig opphold i grøften ikke forekomme. Husk å utføre SIKKER JOBB-analyse ved behov! 44 45

24 Fall er en av de hyppigste årsakene til skader. Slike skader er ofte alvorlige. Både personell, verktøy, materialer og annet utstyr må derfor alltid sikres mot å falle ned. VIKTIGE VERNEREGLER: Ved arbeid i høyder over 2 meter skal personlig fallsikringsutstyrbrukes når man ikke er sikret på annen måte (rekkverk etc.). Materialer og utstyr skal ikke kastes ned. Redningsvester skal brukes når en jobber over elver eller vann og det ikke er annen sikring. Dessuten skal da minst 2 personer arbeide sammen slik at varsel kan gis dersom noen faller i vannet. ARBEID I HØYDEN Husk å utføre SIKKER JOBB-analyse ved behov! 46 47

25 For å unngå skader fra steinsprut ved eksplosjoner skal Risa AS sine interne rutiner følges. VIKTIGE VERNEREGLER: Utvis stor aktsomhet i forbindelse med sprengningsarbeider. Utarbeid varslings-, sprengnings- og salveplan før arbeidet starter. Varsle evt. naboer om forestående sprengningsarbeid. Tidspunkt for salve må klareres, slik at ømfintlig utstyr er slått av når salven går. Gå gjennom rutine for håndtering og lagring av sprengstoff. SPRENGNINGSARBEID Sørg for tilstrekkelig tildekking. Ved spesielle behov må sprengningsduk eller fiberduk over mattene vurderes. Foreta rystelsesmålinger ved behov. Steng av veien dersom en jobber i nærheten av vei. Varsle med sirener før sprengning. Still opp vakter. Sjekk og uskadeliggjør evt. udetonert sprengstoff. Sørg for at alt personell holder seg på trygg avstand

26 Det skal ALLTID innhentes gravemelding og kart før en graver noe sted. Påvisning av eksisterende strømkabler og rør skal sjekkes FØR arbeidene starter. Kabeltrasé skal markeres. Etter behov skal netteier kontaktes for å koble ut strømmen. Netteiers instrukser skal følges. Ved arbeid nærmere enn 6 meter fra gassledning SKAL netteier kontaktes Husk å utføre SIKKER JOBB-analyse! ARBEID NÆR STRØM OG GASS Alle sjåfører må vise stor aktsomhet i tettbygde strøk. Det skal benyttes personlig verneutstyr og arbeidsklær i godkjenningsklasse 3. Det utarbeides arbeidsvarslingsplan som så skal godkjennes. Skilter settes opp i henhold til varslingsplanen. Alle som arbeider i/ved trafikkert vei skal ha kurs i arbeidsvarsling. Husk å være synlig når du jobber i trafikken. Bruk godkjente klær og varsellampe på bilen når du skal sette ut skiltene. ARBEID I TRAFIKK 50 51

27 TUNGE LØFT For å unngå feilbelastninger, er dette viktig: Ha gjenstanden rett foran og nær kroppen. Ta i bruk stabil løftestilling. Stå bredbeint, med en fot foran den andre. Bruk lett bøyde knær. Unngå å bøye og vri samtidig. Flytt heller foten. Hold gjenstanden inntil deg, også når du setter den ned. ARBEIDSSTILLINGER KONTORARBEIDSPLASSEN Noen gode tips: Strekk deg ofte ut av sittestillingen, minimum hver halvtime. Reguler høyden på bord og stol slik at det passer til din kropp. Sørg for at du har støtte for underarmene. Gå litt. Bevegelse er viktig. Ingen stilling er så god at du skal holde den hele tiden. Variasjon er viktig

28 RUS Kombinasjonen av rusmidler og bruk av maskiner representerer en betydelig risikofaktor. Derfor er Risa AS en rusfri arbeidsplass. Bruk av ulike former for medisiner kan også senke for eksempel reaksjonsevnen. Sett deg inn i eventuelle bivirkninger. Ta eventuelt kontakt med lege og/eller arbeidsleder. RUSMIDLER Har du et problem knyttet til rusmisbruk, ta kontakt med HMSavdelingen, personal avdelingen eller bedriftshelsetjenesten (se side 10)

29 OM Å TA HENSYN TIL HVERANDRE HENSYN På en arbeidsplass handler det om å ta vare på hverandre. I alle sammenhenger hvor ansatte i Risa AS er representert aksepteres verken fysisk eller psykisk mobbing. Gi heller ros og konstruktiv tilbakemelding. Respekter beslutningen om røykfrie brakker, felles maskiner og lokaler

30 TRAFIKKSIKKERHET Det er viktig at vi ivaretar sikkerheten når vi kjører til og fra jobb og ellers når vi ferdes i trafikken. Våre biler viser godt igjen, og vi skal gå foran med et godt eksempel. Bruk bilbelte Bruk blinklys Hold stor nok avstand til bilen foran Hold fartsgrensen Bruk handsfree når du snakker i telefonen Meld alltid fra om skade Hold bilen ren både inni og utpå Vi skal kjøre skadefritt og publikum skal få en god opplevelse når de ser en Risabil! 58 59

31

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer