Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:"

Transkript

1 HMS-HÅNDBOK

2 Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Innhold: Personlige opplysninger...2 Innhold...3 Mål og visjon...5 Risa AS...7 Etikk - test deg selv...9 HMS i Risa AS...10 Ansvaret til alle ansatte...11 Ansvaret til ledere og verneombud Vernerunder...15 Forholdsregler og ansvar...17 Orden og renhold...18 Risokovurderinger...21 Sikker jobb-analyse (SJA)...23 Personlig verneutstyr og arbeidstøy Rapportering av uønskede hendelser (RUH) og kvalitetsavvik...27 Ved alvorlig ulykke...29 Tilrettelagt arbeid...31 Bruk av maskiner og utstyr Maskiner og håndverktøy...35 Gassflasker og tilbehør...37 Sveising og brenning...38 Faremerker for kjemiske produkt...40 Kjemikalier...42 Elektrisk utstyr...45 Arbeid i grøft...47 Arbeid i høyden...49 Sprengningsarbeid...48 Arbeid nær strømkabler og gass...50 Arbeid i trafikk...51 Arbeidsstillinger...53 Rusmidler...55 Om å ta hensyn til hverandre...57 Trafikksikkerhet

3 Vi har som mål at du skal komme hjem like hel hver eneste dag. Vi ønsker også å ta vare på maskiner, utstyr og miljøet rundt oss. For at vi sammen skal få dette til, må du passe på deg selv og det som er rundt deg, 24 timer i døgnet, 7 døgn i uken. Og det hele begynner i hodet. Det handler altså om at du hele tiden, både hjemme og på jobb, er oppmerksom og på vakt. Ja, det beste er at du til og med er i forkant, og forebygger det som eventuelt kan skje. MÅL OG VISJON Det du nå holder i hendene er din egen personlige HMS-bok. Den vil gi deg veiledning både knyttet til de konkrete arbeidsoppgavene du daglig utfører og også noen mer generelle tips for en enda tryggere arbeidshverdag. Når du tar vare på deg selv, tar du også vare på medarbeideren din. For er du årvåken og passer på deg selv og det som foregår rundt deg, skaper du en atmosfære som smitter. Og hvem vil vel ikke jobbe sammen med en kollega som tar helse, miljø og sikkerhet på alvor! Å gjøre hverandre gode er Risa sin visjon. Dette betyr ikke minst å gjøre hverandre gode på HMS. La oss ta vare på hverandre. 24:7! 5

4 Risa AS er et av Norges største privateide entreprenørselskap og har ca 440 ansatte. Selskapet ble etablert på Jæren i 1948 og holder til i topp moderne lokaler i Risa-bygget på Nærbø i Hå kommune. Selskapet har også avdeling på Sørlandet og Haugalandet. Oppdragene er hovedsaklig i Sør-Norge og varierer fra store samferdselsprosjekt til infrastruktur for boligfelt samt drift og vedlikehold av vei. RISA AS 6 7

5 Etikk dreier seg om å tenke seg om. Det motsatte er å handle på impuls da er risikoen for at noe skal gå galt mye høyere. I denne håndboken finner du mange gode råd og bestemmelser som skal være til hjelp for at du og dine arbeidskolleger skal komme hjem like hele som da dere gikk på jobb. Likevel ingen håndbok eller retningslinjer greier å fange opp absolutt alt som kan gå galt. Etikk test deg selv Gjennom alltid å tenke oss om før vi handler skal vi sikre at alle operasjoner foregår trygt og sikkert både for oss selv og våre omgivelser. Å være god på etikk betyr rett og slett å være god til å skille rett fra galt. Her skal vi i Risa være blant de aller beste. Test deg selv kan du stå inne for dine handlinger? 8 9

6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Verneombud Adm. direktør HMS-sjef Hovedverneombud Verneombud Bedriftshelsetjeneste TENK SIKKERHET! EN SKADE FÅR IKKE BARE KONSEKVENSER FOR DEG SELV, MEN OGSÅ FOR DIN NÆRMESTE FAMILIE OG DINE KOLLEGER. HMS I RISA AS ANSVARET TIL ALLE ANSATTE ALLE I RISA SKAL: Har du spørsmål knyttet til hvem som innehar de ulike funksjonene og/eller stillingene, se intranett eller kontakt HMSK sjef. Følg også med på intranettet. Her kan du for eksempel lese referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget. Jobbe for å skape et sunt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Tenke sikkerhet og helse ved planlegging og utførelse av arbeidet. Om nødvendig avbryte arbeidet inntil det kan utføres forsvarlig. Bry seg om sine arbeidskameraters sikkerhet og helse. Bruke påbudt verneutstyr. Bruke, behandle og vedlikeholde utstyr, biler, maskiner, verktøy og materiell på riktig måte. Sørge for at arbeidsplassen, utstyr og verktøy forlates i en trygg, ryddig og sikker forfatning ved arbeidets slutt. Rapportere alle uønskede hendelser og farlige forhold. Straks melde fra dersom noen blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen

7 LEDERE I RISA AS (anleggsleder/formann/bas m.fl.) skal: Sørge for at prosjektene blir gjennomført i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og Risa AS sine prosedyrer. Kartlegge og kontrollere risikoforhold. Sette inn nødvendige tiltak for å redusere risikoen. Gjennomføre SJA (SIKKER JOBB-analyse) ved risikofylte arbeidssituasjoner, og sørge for at alle involverte deltar og er kjent med denne. Informere alle ansatte ved fremmøte på arbeidsplassen om forhold som har betydning for den enkeltes helse, miljø og sikkerhet. Sørge for at personlig sikkerhetsinstruks blir gjennomgått, underskrevet og etterlevd av alle. VERNEOMBUDET I RISA AS skal: Være den ansattes talsmann i HMS-saker. Delta i planleggingen og gjennomføringen av HMS-arbeidet. Ha frihet og myndighet til å utføre sine plikter i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Stanse arbeidet dersom det foreligger umiddelbar fare for liv og helse, og faren ikke kan avverges på annen måte (Arbeidsmiljøloven 6-3 (1)). ANSVARET TIL LEDERE OG VERNEOMBUD Legge forholdene til rette for en sikker og trivelig arbeidsplass. Påse at alle ansatte har nødvendig kompetanse og at de har fått den sikkerhetsopplæring som kreves. Gi verneombudet mulighet til å utøve sin funksjon. Påse at den enkelte viser nødvendig aktsomhet i sitt arbeid, at personlig verneutstyr blir brukt og at sikkerhetstiltak blir respektert. Følge opp rapporter om uønskede hendelser og farlige forhold innenfor sitt ansvarsområde og iverksette nødvendige tiltak

8 VERNERUNDER Formann og verneombud skal alltid delta på vernerunden (Anleggsleder, driftsleder, HMS-sjef, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud m.fl. inviteres og deltar ved behov). Representanter for under- og sideentreprenører deltar etter retningslinjer gitt av hovedentreprenør og/eller hovedbedrift. Representanter for byggherren deltar/inviteres etter avtale. VERNERUNDER Protokoll skal alltid skrives av formann eller verneombud. Tiltak i protokollen skal være utført innen tidsfristen av den som er oppført som ansvarlig i vernerundeprotokollen. Det skal alltid dokumenteres at tiltakene er utført

9 ALMINNELIGE FORHOLDSREGLER Den vanligste årsaken til arbeidsulykker er at arbeidet utføres på feil måte eller at arbeidsforholdene er usikre. Før du starter skal forholdene være tilrettelagt slik at du kan arbeide trygt. Du skal kjenne faremomentene. Ulykker unngås ved god planlegging og riktig utførelse av arbeidet. Spør alltid formannen din eller en annen leder dersom du ikke vet eller er i tvil om hvordan du skal gjøre jobben din på en trygg måte. Sjekk SIKKERHETSREGLENE der du arbeider. Du SKAL følge de regler som gjelder. FORHOLDSREGLER OG ANSVAR ANSVARET TIL BYGGHERRE OG UNDERENTREPRENØR Byggherren skal i henhold til Byggherreforskriften: Sørge for at HMS på bygge- og anleggsplassen blir ivaretatt både i planleggingen og i gjennomføringen av prosjektene. Identifisere risikoforhold og iverksette nødvendige tiltak for sikker gjennomføring. Følge opp prosjektet med tanke på HMS i alle faser. Underentreprenører skal: Sørge for at Risa AS sine regler og rutiner for HMS er kjent for alle som arbeider på prosjektet

10 Alle Risa AS sine anleggsplasser skal fremstå som ryddige og veldrevne arbeidsplasser. En ryddig anleggsplass forebygger ulykker og er med på å sikre et godt arbeidsmiljø. ORDEN OG RENHOLD Derfor må du: Rydde etter eget arbeid hver dag. Holde det rent og ryddig i brakkene. Gjennomføre sortering av avfall i tilviste containere etter planen for byggeplassen. Levere farlig avfall og forurensede masser til godkjent mottak. Et ryddig anlegg er et trygt anlegg. Hold orden for sikkerhets skyld

11 RISIKOVURDERINGER Farlige forhold / aktiviteter skal kartlegges og årsaken til disse skal vurderes. Risikoen ved disse forholdene skal også vurderes: konsekvens x sannsynlighet. Risikoreduserende tiltak blir satt inn i en handlingsplan. Ansvarlig for iverksettelse av tiltak utpekes, og tidsfrist settes. Det utføres SJA (sikker jobb analyse) for alle poster der dette er beskrevet. I tillegg til våre egne vurderinger ligger også byggherrens og hovedentreprenørs overordnede risikovurdering til grunn for våre vurderinger RISIKOVURDERINGER Materielle skader/produksjons Potensiell frekvens. (Hvor ofte tror du hendelsen vil skje i fremtiden) HMS/personskader Ytre Miljø stopp/andre Kostnader > 5 År 5 År 1 År 6 Mnd. 14 Dager Dødelig Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år Store materielle ødeleggelser/ meget stor kost > NOK Alvorlige personskade Alvorlige og langvarig miljøskader, lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år Alvorlige skade på materiell/ stor kost > NOK Personskader med fravær >10 dager Betydelig miljøskader, Restaureringstid 1-3 år, forurenset grunn som krever oppgraving Betydelig skade på materiell / betydelig kost > NOK Personskader med fravær <10 dager Miljøskade. Registrerbar skade, resaureringstid <1 år Betydelig skade på materiell / betydelig kost > NOK Personskader uten fravær Små miljøskader Mindre skade på materiell/ mindre kost < 5000 NOK Lav risiko. Tiltak kan vurderes Middels risiko. Tiltak må vurderes. Uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig for å redusere risiko

12 SIKKER JOBB-analyse (SJA) SIKKER JOBB-analyse er en gjennomgang av en arbeidsoperasjon for å: identifisere hva som kan gå galt (risikovurdering). planlegge en sikker og trygg gjennomføring. Det skal alltid vurderes behov for SIKKER JOBB-analyse ved aktiviteter: som har vist seg å føre til uønskede hendelser. hvor konsekvensene er alvorlige dersom det skjer noe galt og aktivitetene ikke er dekket av standard instruks. hvor folk som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen. SIKKER JOBB-ANALYSE hvor arbeidsoperasjonen er ny og ukjent. hvor forutsetningene kan endres, f.eks. på grunn av værforhold, endret bemanning, endrede tidsmessige forhold, endret rekkefølge osv. Ved gjennomføring av SIKKER JOBB-analyse deltar alle personer som skal være delaktige i gjennomføringen av arbeidet (aktiviteten). Analysen ledes av den som er ansvarlig for den aktuelle aktiviteten/ arbeidsoperasjonen. Alle tiltak som blir fastsatt i SIKKER JOBB-analysen, SKAL gjennomføres

13 ARBEIDSTØY Du har selv ansvar for og plikt til å kle deg i godkjent arbeidstøy slik at du for din type arbeid er beskyttet mot vær, forurensing og andre forhold. Da er du med på å verne om din egen helse. Det skal alltid brukes arbeidstøy i synlighetsklasse 3. på alle risa sine prosjekter. HJELM OG VERNESKO Alle skal bruke hjelm og vernesko (Tresko er ikke godkjent som vernesko). HØRSELSVERN Hørselsvern skal alltid brukes når man er utsatt for sjenerende støy. Det er påbudt i områder som er merket STØYSONE BRUK HØRSELSVERN. En skal også følge anvisninger i det enkelte utstyrets brukermanual. Hørselsskader kan aldri repareres. Ha derfor alltid hørselsvern med deg og bruk det ved behov. ØYEVERN Vernebriller skal brukes når det er generell fare for å få noe i øynene; støv, sprut, kvister o.l. Spesielt foreskrevet øyevern skal brukes når det er stor fare for øyeskader, for eks. ved sveising, brenning, sliping, håndtering av kjemiske stoffer og bruk av flisekutter. En skal også følge anvisninger i det enkelte utstyrets brukermanual. Det forekommer ofte øyeskader ved bygg- og anleggsarbeid. Pass på synet ditt. PERSONLIG VERNEUTSTYR OG ARBEIDSTØY ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern når dette er nødvendig, for eksempel når du puster inn luft som er forurenset av støv, røyk, gasser eller damp. Det finnes forskjellige typer vernemasker med støvfilter og gassfilter, samt friskluftmasker. Velg riktig utstyr for situasjonen i samråd med din formann. FALLSIKRING Personlig fallsikringsutstyr skal alltid brukes dersom du arbeider i høyden og når du ikke er sikret på annen måte. Du skal ha opplæring i bruk av fallsikringsutstyret. Det kan forkomme situasjoner der det også er bruk for annet verneutstyr enn det som er nevnt over

14 RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER (RUH) OG KVALITETSAVVIK Alle ansatte har et ansvar for å rapportere uønskede hendelser. Det gjelder først og fremst tilløp til skader, skader, farlige forhold og kvalitetsavvik. En uønsket hendelse kan altså også være tilløp til en ulykke som under andre omstendigheter kunne ha medført skade. Et tilløp til en ulykke kan f.eks. være at en gjenstand faller ned uten å treffe noe eller noen. Et farlig forhold er et risikoforhold som kan bli årsak til en hendelse. Det kan f.eks. være en grøft som mangler nødvendig sikring mot utrasing eller en maskin som ikke blir vedlikeholdt i tråd med forskriftene. RUH Kvalitetsavvik kan være feil og/eller mangler ved jobben vi har utført og klager fra kunder eller andre utenforstående. Det kan også dreie seg om feil på en leveranse til oss. Alle rapporter om uønskede hendelser skal følges opp av ansvarlig linjeleder. Når du rapporterer, gir du oss mulighet til å iverksette tiltak slik at både din og dine kollegaers hverdag blir tryggere! Du finner avviksskjema bakerst i denne boken

15 SIKRE SKADESTEDET Stedet skal sikres for å unngå at flere blir skadet og for å stoppe eller begrense skadevirkningene. TILKALL HJELP Gi informasjon om: Hvem som ringer. Hva som har skjedd. Hvor ulykken har skjedd (evt kjørerute/møtested). GI FØRSTEHJELP Sørg for frie luftveier. Gi hjerte- og/eller lungeredning. Stans store blødninger. Hold pasienten varm. VED ALVORLIG ULYKKE VARSLE ANLEGGSLEDELSEN MØT, INFORMER OG LED REDNINGSPERSONELLET TIL SKADESTEDET BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 For andre viktige telefonnummer, se varslingsplan på anlegget

16 TILRETTELAGT ARBEID Så sant det er mulig, tilbys tilrettelagt arbeid hvis noen blir skadet eller syk. Tilrettelagt arbeid tilpasses den enkeltes behov og arbeidsevne og igangsettes i samarbeid med den skadede/syke selv. I nødvendig grad konsulteres bedriftshelsetjenesten og den enkeltes fastlege og/eller behandlende lege (se side 8). TILRETTELAGT ARBEID 30 31

17 MASKINER OG UTSTYR Ved bruk av maskiner, kjøretøy og utstyr skal du: Ha gyldig sertifikat eller annen godkjennelse samt tilfredsstillende opplæring/instruksjon på den maskinen eller det fagområdet du er satt til å betjene. Følge bruksanvisninger for sikker bruk, pass og vedlikehold av de maskiner du bruker. Bruke kun utstyr som er i forskriftsmessig stand. Alle masseforflytningsmaskiner skal være sertifisert en gang i året. Det er maskinførers ansvar å påse at dette er gjort. LØFTEUTSTYR Alt løfteutstyr skal undersøkes grundig minst en gang hver 12. måned av en sakkyndig person. Godkjent utstyr fargekodes med farger fastsatt av Arbeidstilsynet for hvert år. Godkjent løfteutstyr skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning. Alle som er involvert i løfteoperasjoner må følge gjeldende sikkerhetsregler, være aktpågivende og være klar over den mulige faren hengende last representerer. BRUK AV MASKINER OG UTSTYR Vær spesielt oppmerksom på følgende: Løfteutstyret skal kontrolleres før det tas i bruk. Det skal tas vare på og helst henges opp etter bruk. Det skal ikke ligge slengt på bakken. Gå aldri under hengende last. Ingen skal oppholde seg i sone med klemfare

18 VIKTIGE VERNEREGLER Ved dagens/skiftets slutt skal alle maskiner og håndverktøy sikres mot ukontrollert oppstart ved hjelp av låsing og frakobling av elektrisitet eller trykkluft. Maskiner skal parkeres forsvarlig og på anvist plass. Alt graveutstyr skal senkes ved parkering. Verktøy skal bringes til fastsatt lager. Verneinnretninger som skjermer, bøyler, deksler, spaltekniver, sperrebolter eller andre fysiske hindere må ikke fjernes. Dersom de blir ødelagt, skal de straks erstattes eller repareres. MASKINER OG HÅNDVERKTØY For elektrisk håndverktøy skal du bl.a.: Bruke kabler med jording av godkjent type og dimensjonert for verktøyets strømbehov. Beskytte kabler, kontakter og plugger mot olje, bensin, fett, smuss og fuktighet. Sørge for at beskyttelsesdeksel er på plass. Bruke vernebriller hvis det er fare for at du kan få noe på øyet. For trykkluftsverktøy skal du minst sjekke følgende: At slanger ikke er oppsprukket eller har utbulinger, kutt eller slitasje i yttergummien. Slike slanger må skiftes. At slanger er rene for oljesøl og ikke blir utsatt for direkte solvarme over lang tid. At slanger og rør ikke frakobles når de står under trykk

19 VIKTIGE VERNEREGLER Gassflasker skal alltid være merket med innhold. De skal lagres og brukes i stående stilling, og være sikret med kjettinger, klammer og lignende mot velting. Beskyttelseshettene på toppen av flaskene skal alltid være påsatt når flaskene lagres, transporteres eller ikke er i bruk. Fylte flasker skal lagres atskilt fra tomme flasker. Det skal tydelig merkes at tomme flasker er tomme. Oksygenflasker skal lagres på minst 8 meters avstand fra flasker med brennbare gasser. GASSFLASKER OG TILBEHØR Røde slanger skal brukes for acetylen og andre brennbare gasser. Blå slanger brukes for oksygen. Oksygenkoblinger må ikke settes inn med olje eller fett. Det kan føre til eksplosjoner. Du skal alltid anta at en gassflaske er full dersom den ikke er tydelig merket. Håndter den deretter! 36 37

20 VIKTIGE VERNEREGLER Vernebriller eller skjerm skal brukes som beskyttelse mot sveiseblink, gnister og støv. Disse skal ha lysfilter som passer for sveisemetoden. Engangslighter av plast skal ikke medbringes da gnister kan punktere beholderen og antenne gassen. Plassen eller omgivelsene hvor sveising eller brenning skal foregå, skal være ryddet for brennbart rusk og rask. Alt brennbart i nærheten skal flyttes vekk eller tildekkes forsvarlig med brannsikre plater, tepper og lignende. SVEISING OG BRENNING Skjulte steder med brennbart materiale skal kontrolleres. Sprekker og hull i gulv, vegger og tak skal tettes igjen. Brannslukkingsutstyr skal finnes på arbeidsstedet. Arbeidsstedet skal ikke forlates før det er kontrollert og sikret mot brann ved hjelp av overvåkning og etterkontroll. Sett eventuelt opp brannvakt. Har du godkjent sertifikat for varme arbeidsoperasjoner? Ved brann, ring BRANN

21 LES ADVARSELSTEKSTEN! Faresymboler til merking Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden. NYE FARESYMBOLER (farepiktogram) KJEMIKALIER Ved bruk av kjemiske produkter skal det foretas risiko- og substitusjonsvurderinger (Kan stoffet erstattes med et som er mindre helseskadelig?). Alle kjemiske produkter skal ha HMS-datablad. Dette skal være tilgjengelig på byggeplassen. Gjør deg kjent med hvilket verneutstyr du skal bruke når du bruker kjemikaliet. Akutt giftig. Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding. Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller. Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader. KJEMIKALIER Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet. Miljøfare. Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet. Eksplosjonsfarlig. Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme. Miljøhensyn: Brannfarlig. Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft. Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake brann i Gass under trykk. Gass eller andre kjemikalier som er eller bidra til forbrenning av andre materialer. trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann. FARESYMBOLER SOM GJELDER TIL 2015 Unngå utslipp til vann og jord. Ta vare på vegetasjon og dyreliv. Kildesortér avfall. Deklarér og levér alt farlig avfall til godkjent mottak. Unngå støy, støv og rystelser som er til sjenanse for naboer og omgivelser. Sørg for å ha med absorberende middel for å redusere eventuelle utslipp. Leder varsles ved større utslipp, eller utslipp som kan skade naturen. Følbar advarselsmerking. De fleste helsefarlige kjemikalier som selges til forbrukere skal ha en følbar advarselsmerking i form av en opphøyd trekant på emballasjen. Meget giftig/ Giftig Etsende Helseskadelig/ Irriterende Miljøskadelig Eksplosiv Ekstremt brannfarlig/ Meget brannfarlig Oksiderende Last ned plakaten som pdf på

22 VIKTIGE VERNEREGLER Kabler og ledninger skal både innendørs og utendørs plasseres eller beskyttes slik at de ikke blir skadet. Kabler og utstyr med feil eller mangler skal straks gjøres strømløse inntil feilen er rettet. Bruk aldri kabelen til å henge annet utstyr i. ELEKTRISK UTSTYR Trekk ikke ut støpselet når utstyret er i drift. Dette kan føre til brann og personskade. Slå av utstyret først. Alle sikringsskap, stikkontakter og lignende som er tilgjengelige for uvedkommende, skal være utkoplet eller låst utenom arbeidstid

23 Det kan skje alvorlige ulykker ved arbeid i grøft. VIKTIGE VERNEREGLER Grøfter og sjakter med loddrette sider som er dypere enn 2 meter skal avstives. For alle andre uavstivede grøfter og sjakter skal grøfte- eller sjaktsiden gis en forsvarlig helling, minimum 45 grader. Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasing. Massene skal ikke legges nærmere enn 1 meter fra sjakt eller grøftekant. ARBEID I GRØFT I grøfter som er dypere enn 1 meter, skal det alltid være rømningsveier, for eks. stiger. Det skal ikke være hindringer mellom deg og nærmeste rømningsvei. Under fjerning av avstiving skal unødvendig opphold i grøften ikke forekomme. Husk å utføre SIKKER JOBB-analyse ved behov! 44 45

24 Fall er en av de hyppigste årsakene til skader. Slike skader er ofte alvorlige. Både personell, verktøy, materialer og annet utstyr må derfor alltid sikres mot å falle ned. VIKTIGE VERNEREGLER: Ved arbeid i høyder over 2 meter skal personlig fallsikringsutstyrbrukes når man ikke er sikret på annen måte (rekkverk etc.). Materialer og utstyr skal ikke kastes ned. Redningsvester skal brukes når en jobber over elver eller vann og det ikke er annen sikring. Dessuten skal da minst 2 personer arbeide sammen slik at varsel kan gis dersom noen faller i vannet. ARBEID I HØYDEN Husk å utføre SIKKER JOBB-analyse ved behov! 46 47

25 For å unngå skader fra steinsprut ved eksplosjoner skal Risa AS sine interne rutiner følges. VIKTIGE VERNEREGLER: Utvis stor aktsomhet i forbindelse med sprengningsarbeider. Utarbeid varslings-, sprengnings- og salveplan før arbeidet starter. Varsle evt. naboer om forestående sprengningsarbeid. Tidspunkt for salve må klareres, slik at ømfintlig utstyr er slått av når salven går. Gå gjennom rutine for håndtering og lagring av sprengstoff. SPRENGNINGSARBEID Sørg for tilstrekkelig tildekking. Ved spesielle behov må sprengningsduk eller fiberduk over mattene vurderes. Foreta rystelsesmålinger ved behov. Steng av veien dersom en jobber i nærheten av vei. Varsle med sirener før sprengning. Still opp vakter. Sjekk og uskadeliggjør evt. udetonert sprengstoff. Sørg for at alt personell holder seg på trygg avstand

26 Det skal ALLTID innhentes gravemelding og kart før en graver noe sted. Påvisning av eksisterende strømkabler og rør skal sjekkes FØR arbeidene starter. Kabeltrasé skal markeres. Etter behov skal netteier kontaktes for å koble ut strømmen. Netteiers instrukser skal følges. Ved arbeid nærmere enn 6 meter fra gassledning SKAL netteier kontaktes Husk å utføre SIKKER JOBB-analyse! ARBEID NÆR STRØM OG GASS Alle sjåfører må vise stor aktsomhet i tettbygde strøk. Det skal benyttes personlig verneutstyr og arbeidsklær i godkjenningsklasse 3. Det utarbeides arbeidsvarslingsplan som så skal godkjennes. Skilter settes opp i henhold til varslingsplanen. Alle som arbeider i/ved trafikkert vei skal ha kurs i arbeidsvarsling. Husk å være synlig når du jobber i trafikken. Bruk godkjente klær og varsellampe på bilen når du skal sette ut skiltene. ARBEID I TRAFIKK 50 51

27 TUNGE LØFT For å unngå feilbelastninger, er dette viktig: Ha gjenstanden rett foran og nær kroppen. Ta i bruk stabil løftestilling. Stå bredbeint, med en fot foran den andre. Bruk lett bøyde knær. Unngå å bøye og vri samtidig. Flytt heller foten. Hold gjenstanden inntil deg, også når du setter den ned. ARBEIDSSTILLINGER KONTORARBEIDSPLASSEN Noen gode tips: Strekk deg ofte ut av sittestillingen, minimum hver halvtime. Reguler høyden på bord og stol slik at det passer til din kropp. Sørg for at du har støtte for underarmene. Gå litt. Bevegelse er viktig. Ingen stilling er så god at du skal holde den hele tiden. Variasjon er viktig

28 RUS Kombinasjonen av rusmidler og bruk av maskiner representerer en betydelig risikofaktor. Derfor er Risa AS en rusfri arbeidsplass. Bruk av ulike former for medisiner kan også senke for eksempel reaksjonsevnen. Sett deg inn i eventuelle bivirkninger. Ta eventuelt kontakt med lege og/eller arbeidsleder. RUSMIDLER Har du et problem knyttet til rusmisbruk, ta kontakt med HMSavdelingen, personal avdelingen eller bedriftshelsetjenesten (se side 10)

29 OM Å TA HENSYN TIL HVERANDRE HENSYN På en arbeidsplass handler det om å ta vare på hverandre. I alle sammenhenger hvor ansatte i Risa AS er representert aksepteres verken fysisk eller psykisk mobbing. Gi heller ros og konstruktiv tilbakemelding. Respekter beslutningen om røykfrie brakker, felles maskiner og lokaler

30 TRAFIKKSIKKERHET Det er viktig at vi ivaretar sikkerheten når vi kjører til og fra jobb og ellers når vi ferdes i trafikken. Våre biler viser godt igjen, og vi skal gå foran med et godt eksempel. Bruk bilbelte Bruk blinklys Hold stor nok avstand til bilen foran Hold fartsgrensen Bruk handsfree når du snakker i telefonen Meld alltid fra om skade Hold bilen ren både inni og utpå Vi skal kjøre skadefritt og publikum skal få en god opplevelse når de ser en Risabil! 58 59

31

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04 16.03.2004 02 Følgende bør framgå: Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 VERNERUNDER Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 Ingeniørgruppen AS - Postboks 1035-8602 Mo i Rana Side 1 Vernerunde sjekkliste

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS Arild Dahlberg, Teknisk sjef, Akershus Energi Varme AS Agenda Lover og forskrifter Risiko Risikoreduserende tiltak Hva er mest «vanlig» Opplevde hendelser Erfaringene

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON GENERELL INFORMASJON Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet. Langøya havn har to ISPS

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Statnett har en nullvisjon på ulykker Ulykker skjer ikke, de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold De fleste ulykker forårsakes av farlige handlinger

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00

HMS-DATABLAD. Car & Truckwash. Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 20 99 60 00 Sida 1 av 5 HMS-DATABLAD Car & Truckwash Sist endret: 02.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Geveko

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer