HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS det handler om ledelse og bedriftskultur"

Transkript

1 S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1

2 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører hver 12. måned skal miste livet hver 4. måned få varige mén på en av Veidekkes arbeidsplasser i Norge *) Skade- og ulykkesstatistikk i B/A-næringen tidlig på 90-tallet

3 Det handler om mennesker 3

4 et handler om mennesker 4

5 Med grunnlag i kulturen Veidekkes HMS-arbeid er ikke i første rekke et resultat av lovpålagte bestemmelser Vårt HMS-arbeid er en integrert del våre mål og vår strategi og ikke minst vår kultur Vi har også et ansvar overfor samfunnet med å drive en sunn og lønnsom virksomhet Her inngår et godt arbeidsmiljø og hensyn til det ytre miljø som viktige forhold 5

6 Målrettet arbeid gir resultater H-verdi Norge* * H-verdi: Antall fraværskader pr. million arbeidede timer 6

7 Disposisjon Kort om Veidekke og næringen Bedriftskultur Ledelse HMS-arbeid Oppsummering 7

8 Kort om Veidekke Det startet med veidekker i 1936 Fra utbedringsarbeider på Mosseveien 8

9 Kort om Veidekke Vekst og verdiskaping Børsnotert i år uten tap 70 bedrifter tilknyttet Veidekke siste 25 år Vokst fra 400 ansatte i 1980 til 6475 ansatte i dag Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler Eneste ledende med utgangspunkt i Norge 9

10 Resultat Omsetning Kort om Veidekke Veidekkes utvikling siden 1980 Mill NOK Utvikling som ledende norsk selskap 1983 Vekst Konsolidering Vekst Organisk vekst Mill NOK Utvikling som skandinavisk selskap

11 Kort om Veidekke Vår organisasjon i dag VEIDEKKE ASA Omsetning i 2007 på NOK 19,3 mrd medarbeidere Sentrale eiere: - OBOS 26,7% - If Skadeförsäkring 8,3% medarbeidere 16,0% - Folketrygdfondet 7,4% NORGE Omsetning NOK 13,0 mrd medarbeidere SVERIGE Omsetning SEK 3,7 mrd medarbeidere DANMARK Omsetning DKK 2,8 mrd. 715 medarbeidere Næringsbygg og andre bygg 35% Boligbygging og boligutvikling 25% Infrastruktur og Industrianlegg 25% Asfalt og Veivedlikehold 15% 11

12 Kort om Veidekke Næringen BAE-næringen (bygg, anlegg, eiendom) er en av landets største: Størst regnet i antall bedrifter (mer enn ) Nest størst regnet i sysselsetting (mer enn ) En av landets viktigste distriktsnæringer Hver 8. krone av verdiskapningen i Norge kommer fra denne næringen Kilde: Hva skal vi leve av i fremtiden? Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport BI nr

13 Kort om Veidekke Mer enn 1000 bedrifter Arbeidskraftintensiv Utfordrende arbeidsmiljø Fysisk krevende Næringen har i alle år vært av de mest skadeutsatte Organisasjonen bygges opp og ned for hvert prosjekt Få faste arbeidsplasser Utfordringer i forhold til stasjonær virksomhet men også mange spennende muligheter i en prosjektorganisasjon! 13

14 Disposisjon Kort om Veidekke og næringen Bedriftskultur Ledelse HMS-arbeid Oppsummering 14

15 Verdier HMS - visjon og mål Vår visjon er et skadefritt Veidekke Mål i 2010 H-verdi mindre enn 5 inklusive underentreprenører Sykefravær på nivå 3% for samtlige medarbeidere Dette stiller krav til Et godt arbeidsmiljø som er forankret i en sterk bedriftskultur Ledere som bygger kultur og motiverer til resultater i hverdagen Bedriftskultur Arbeidsmiljø HMS-resultater Ledelse 15

16 Verdier Det handler om mennesker og verdier Verdiskapende samspill KUNDER MEDARBEIDERE LEDELSE LEVERANDØRER Profesjonell Redelig Entusiastisk - Grensesprengende Veidekke er en idé om hvordan mennesker best kan agere sammen for å oppnå gode resultater 16

17 Verdier Omsatt i praksis Global avtale 17

18 Verdier Medarbeiderne som aksjonærer Eierengasjement fra de ansatte er viktig i utviklingen av Veidekke Medarbeideres lange og betydelige eierengasjement er en av Veidekkes viktigste suksessfaktorer Målet er at minst halvparten av de ansatte skal være aksjonærer med en samlet eierandel på 15% Alle ansatte får hvert år tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet til rabatterte kurser (20%) 18

19 Involvering Satt i system og gir resultater Medarbeiderinvolvering som del av kulturen har alltid stått høyt i Veidekke Vi har over lang tid hatt program for forbedring gjennom involvering Bro kan flytte fjell (1994), Fem i 97 (1995), På vei (2001) Vi i Veidekke (2002), Her i Hoffmann (2005), SM Guld 2010 (2007) I dag igangsatt i alle forretningsområdene i konsernet Resultatene fra Vi i Veidekke i Norge viser Sykefravær betydelig redusert Lavere skadefrekvens Bedre lønnsomhet 19

20 Involvering Hvert prosjekt med sine mål og krav Etablere gruppeavtale Hvordan skal vi ha det sammen Alle deltar i å sette mål for prosjektet Deltar i den løpende planleggingen Løpende måloppfølging Korrigering Løpende informasjonsmøter 20

21 I løpet av en godt planlagt arbeidsdag går jeg skritt. Det blir fort det dobbelte når planleggingen er dårlig. Svenn Are Leraand tømrer med skritteller ikkerhetsdagene aineesamling lketrygdfondet

22 Disposisjon Kort om Veidekke og næringen Bedriftskultur Ledelse HMS-arbeid Oppsummering 22

23 Ledelse Veidekke-kulturen og ledelse Verdier som ikke kommer lengre enn til erklæringer og fagre ord er lite verdt Verdier og holdninger må omsettes i praksis og komme til syne gjennom atferd Vi har formulert følgende prinsipper for god ledelse i Veidekke God ledelse er å: Gjenspeile verdigrunnlaget og skape tillit ved egen atferd Sette mål og skape resultater gjennom medvirkning Stimulere til læring, forandring og ettervekst Ta medansvar og være lojal mot beslutninger Utnytte konsernets samlede kapasitet og kompetanse 23

24 Ledelse Kulturens betydning Vi må huske at vi som ledere bygger kultur, hva enten vi vil eller ikke Selv om vi kanskje ikke alltid tenker på det, er vår daglige atferd i høy grad med på å forme kulturen Og kulturens betydningen er stor En god organisasjonskultur holder virksomheten samlet og på sporet uten detaljert regelverk og instrukser Sitat: Tom Colbjørnsen, rektor og professor ved Handelshøyskolen BI 24

25 Ledelse Helse, Miljø, Sikkerhet og ledelse For å nå resultater innen HMS-området er det avgjørende at vi som ledere går foran Viser at vi tar arbeidet med sikkerhet, fravær og arbeidsmiljø alvorlig Tenker og handler forebyggende Setter HMS høyt på agendaen Etterspør HMS og ikke går forbi Husker at HELSE er en viktig del av HMS-arbeidet 25

26 Disposisjon Kort om Veidekke og næringen Bedriftskultur Ledelse HMS-arbeid Oppsummering 26

27 Veidekkes HMS-arbeid Vårt utgangspunkt Engasjement Holdninger Verdier Systemer / Kompetanse Rutiner Veidekke skal være en foregangsbedrift innen HMS Et godt HMS-arbeid forutsetter faglig kompetanse, systemer og rutiner Og det må være tuftet på holdninger og verdier Men mer enn noe annet forutsetter det et brennende engasjement i særdeleshet hos lederne Ledere på alle nivåer må gå foran og vise at HMS er viktig HMS er ikke noe som kan delegeres vekk HMS er ikke rapporteringsskjemaer HMS er liv og helse hos våre medarbeidere 27

28 Veidekkes HMS-arbeid Fra prosedyrer til kultur og holdninger SE DK NO I dag 28

29 Veidekkes HMS-arbeid HMS og samfunnet Vi har mange samfunnsoppgaver å ivareta, som å Sikre langsiktig verdiskapning og tilby utviklende arbeidsplasser Ivareta det ytre miljø og gi vårt bidrag til en bærekraftig utvikling Men få oppgaver kan måle seg med det å sikre våre medarbeidere mot skader og at vi har et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø Her har vi hatt god hjelp i de kravene som flere av våre kunder stiller Særlig offshoremiljøet har vært med på å trekke oss og næringen for øvrig videre gjennom å stille høye krav til sikkerhet

30 Veidekkes HMS-arbeid Sikkerhet Fokus på sikkerhet i alle sammenhenger Høyt på agendaen i drifts- og ledermøter God planlegging av arbeidsutførelsen Sikker Jobb Analyse Verneombudet er helt sentral i arbeid og planlegging Rapportering av uønskede hendelser For hver alvorlig ulykke inntreffer statistisk 600 uønskede hendelser Undersøkelser viser tydelig at økt rapportering og oppfølging fører til økt sikkerhet Rapportene skal analyseres og nødvendige tiltak iverksettes Uønsket hendelse Rapporteringsskjema fra vår danske virksomhet 30

31 Veidekkes HMS-arbeid Fravær Fraværsoppfølging Oppfølging av langtidsfravær i samarbeid mellom Bedriftshelsetjenesten og de linjeansvarlige Forpliktende avtaler om Inkluderende Arbeidsliv (IA) Inngås lokalt med tilpassede, helt konkrete mål Se muligheter i stedet for begrensninger Tilrettelegging av arbeidet og bruk av restarbeidsevne Mer fokus på nærvær enn fravær Det handler om å være på jobb med det som er friskt i stedet for hjemme med det som er sykt 31

32 Veidekkes HMS-arbeid En aktiv Bedriftshelsetjeneste Overordnet målsetting for vårt helsearbeid: Flere gode arbeidsår for alle Regelmessige arbeidshelseundersøkelser Videreutvikler verktøy fra STAMI for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet Forebyggende helsearbeid Belastningslidelser, støv- og støyplager, kjemiske stoffer etc. Samarbeid med Olympiatoppens helseavdeling Aktiv bruk av Fritt sykehusvalg Direkte kontakt med sykehusene for raskere behandling Røykesluttkurs Går over et år Svært gode resultater Mål å tilby dette til de ansatte som røyker 32

33 Veidekkes HMS-arbeid Andre tiltak Tiltak for å sikre et fortsatt yrkesaktivt liv for eldre arbeidstakere I Norge tilbud om 6 ukers betalt permisjon for medarbeidere over 62 år, i tillegg til 6 ukers ferie Bidrar også til å redusere fraværet Konsernets HMS-pris utdelt siden 1997 Tildeles en avdeling, prosjekt eller enkeltperson som viser et spesielt engasjement innenfor HMS hva gjelder Resultater Utvikling Nytenkning Konsernets HMS-pris 33

34 Veidekkes HMS-arbeid Utfordringer Det ligger store utfordringer i å nå de mål vi har satt Å opprettholde dagens nivå krever betydelig innsats Det skal lite til før skade- eller fraværsbildet endrer seg Vi skal oppnå ytterligere resultater, både hva gjelder skader og fravær Vår viktigste innsats vil være hele tiden å arbeide med holdningssiden System og rutiner er i det vesentlige på plass Muskel- og skjelettplager Av vårt langtidsfravær skyldes 50% muskel- og skjelettlidelser Nye grupper stiller krav som vi hittil bare i mindre grad har møtt Fremmedspråklige stiller nye krav til språk og økt arbeid med holdninger og kultur Ambisjonene i et Inkluderende arbeidsliv er ikke uten videre forenlige med mål om lavere fravær?

35 Veidekkes HMS-arbeid Er HMS lønnsomt? Mitt svar er et ubetinget ja Skader og fravær koster mye penger og er ofte en konsekvens av dårlig planlegging Vårt renommé, og dermed vår evne til å tiltrekke og beholde gode medarbeidere, er avhengig av et godt HMS-arbeid HMS-arbeidet har også dimensjoner utover den rene lønnsomhetsbetraktning i kroner og øre Det har med verdier, kultur og holdninger å gjøre Den eneste akseptable langsiktige målsettingen er at ingen skal komme til skade på våre arbeidsplasser Og at vi har et lavt sykefravær grunnet i et godt arbeidsmiljø Et godt HMS-arbeid gir konkurransefortrinn

36 Veidekkes HMS-arbeid Innsats gir resultater (1) H-verdi Skandinavia Sykefravær håndverkere Danmark Sverige Skandinavia Norge Norge Danmark Sverige

37 Veidekkes HMS-arbeid Innsats gir resultater (2) 9 Den norske entreprenørvirksomheten Antall skader med fravær i av 28 distrikter uten skader 0 37

38 Disposisjon Kort om Veidekke og næringen Bedriftskultur Ledelse HMS-arbeid Oppsummering 38

39 Oppsummering Vi har et ansvar overfor samfunnet å drive en sunn og lønnsom virksomhet Her inngår et godt arbeidsmiljø og hensyn til det ytre miljø som viktige forhold Det er krevende å oppnå gode HMS-resultater over tid, men det er fullt mulig - og det er lønnsomt Systemer og rutiner må ligge i bunnen, men enda viktigere er organisasjonens kultur og verdier Alle har et ansvar og engasjementet til lederne på alle nivåer er helt avgjørende 39

40 HMS - det handler om ledelse og bedriftskultur ikkerhetsdagene en aineesamling

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005 Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 25 Unni Steinsmo, konsernsjef i 3 Kjære medarbeider Som øverste leder for nær 2 -ansatte, er det mitt ansvar at dere alle har en god og sikker hverdag på jobb. Et viktig

Detaljer

B ÉCONOMIQUE Returadresse:

B ÉCONOMIQUE Returadresse: B ÉCONOMIQUE Returadresse: no- Trondheim Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport MEDIA. Trykk: GRØSET Foto: Geir Mogen, geir@mogen.no HMS-seksjonen Postadresse: Trondheim Besøksadresse: Strindveien Trondheim

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

FIRST HOTELS ETISKE RETNINGSLINJER _ ETISKE RETNINGSLINJER FOR FIRST HOTELS

FIRST HOTELS ETISKE RETNINGSLINJER _ ETISKE RETNINGSLINJER FOR FIRST HOTELS _ ETISKE RETNINGSLINJER FOR FIRST HOTELS INNHOLD 1 2 SIKKERHET 3 MILJØ 4 TALENTUTVIKLING 5 SAMFUNNSANSVAR 6 ØVRIGE PUNKT FOR FIRST HOTELS FIRST HOTELS er en av Skandinavias ledende hotellkjeder og har

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

En prosjektleders handlingskompetanse

En prosjektleders handlingskompetanse En prosjektleders handlingskompetanse En komparativ analyse av Bygg/IndØk-studiet opp mot prosjektlederstillingen i Veidekke Entreprenør. Stine Gabestad Kristiansen Veileder Inge Håvard Bergdal Masteroppgaven

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer