Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Apeland. Skadefri arbeidsdag. Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst"

Transkript

1 Foto: Apeland Skadefri arbeidsdag Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst 1

2 Forord Det skal investeres opp mot 200 milliarder kroner i kraftnettet og ny produksjonskapasitet frem mot Dette vil styrke forsyningssikkerheten, legge til rette for mer klimavennlig energibruk og imøtekomme nye forbruksmønstre hos kundene. Samtidig er frekvensen av skader i kraftnæringen dessverre høyere enn i andre sammenlignbare bransjer. Statistikk fra de siste åtte årene viser høye og kun svakt fallende skadetall. Dette er bekymringsfullt med tanke på det økte aktivitetsnivået og endringene vi står foran de kommende årene. Energi Norge har en nullvisjon for skader i kraftnæringen. Det skal være trygt å gå på jobb og alle skal komme like hele hjem igjen. For å endre trenden med høye og stillestående skadetall, må vi sette oss et felles mål som alle har et solidarisk ansvar for å nå. Likevel har lederne selvsagt det overordnede ansvaret for at HMS-lovverk og forskrifter blir fulgt. Alle medarbeidere i en virksomhet må være med å bedre ulykkesstatistikken og bidra til at det er trygt og sikkert å gå på jobb. Lederne skal legge til rette for et godt HMS-arbeid og vise et profesjonelt HMS-engasjement i sin arbeidshverdag slik at det skapes en god sikkerhetskultur i kraftnæringen. Samtidig må de ansatte sørge for etterlevelse av virksomhetens HMS-policy for at vi skal lykkes som næring. Å lykkes med HMS-arbeid er et samarbeidsprosjekt som krever felles engasjement og innebærer mer enn HMS-festtaler. Bransjestandarden du nå holder i hånden er et verktøy som skal hjelpe hver virksomhet å oppnå HMS-målene som ble vedtatt på Energi Norges styremøte 11. juni Visjonen er null arbeidsskader. Som ledd i å oppnå dette, har vi satt oss som mål å redusere arbeidsskader og fraværsdager med 15 prosent årlig. I 2020 skal måltallet som beskriver arbeidsskader med fravær (H1) i kraftnæringen ned på 2,1, mens H2-verdien som omfatter alle typer skader ikke skal overstige 4,8. Per dags dato er disse verdiene 6,7 og 14,9, så målet er ambisiøst, men det må til. Lykke til med HMS-arbeidet. Sammen skal vi skape en sterk sikkerhetskultur og oppnå trygge og gode arbeidsplasser i en næring som vi kan være stolte av! Med vennlig hilsen Tore Olaf Rimmereid Styreleder, Energi Norge 2

3 Innhold Innledning...4 Visjon og bransjemål med fokusområder for kraftnæringen...6 Hovedmål:...6 Delmål:... 7 Fokusområder med tiltak...8 HMS-forankring og ledelsesengasjement...8 Tiltak på virksomhetsnivå:...8 Tiltak fra Energi Norge:...8 HMS i prosjekter, internt og eksternt...9 Tiltak på virksomhetsnivå:...9 Tiltak fra Energi Norge:...9 Sikkerhetskultur Tiltak på virksomhetsnivå Tiltak fra Energi Norge: Metode/verktøy...13 Tiltak på virksomhetsnivå:...13 Tiltak fra Energi Norge:...13 Kompetanse/ressurser Tiltak på virksomhetsnivå: Tiltak fra Energi Norge: Måloppfølging

4 Foto: BKK Innledning Antall arbeidsrelaterte skader i kraftnæringen har ligget stabilt høyt i mange år. Dette er bekymringsfullt med tanke på den økte aktiviteten og mulige strukturelle endringer næringen står foran. Dersom trenden ikke endrer seg drastisk, risikerer vi enda flere arbeidsrelaterte skader, både av alvorlig og mindre alvorlig karakter. For å lykkes med målsetningen, må alle virksomheter i kraftnæringen ta ansvar. Alle må være delaktig i å skape arbeidsplasser der ansatte ikke skader seg. På bakgrunn av dette er det et behov for en felles visjon og mål for HMS-arbeidet i kraftnæringen. 4

5 Arbeidet med sikkerhetsstandarden bygger på tett dialog med kraftnæringen, samt data fra: Årlige benchmarkingundersøkelser for kraftnæringen i perioden ROS-analyse for kraftnæringen frem mot 2020 Rapport fra felles risikostyringsprosjekt i regi av Energi Norge og DNV GL Skadestatistikk for 2012 og 2013 innhentet av Energi Norge og DSB Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter, og i samsvar med gjeldende regelverk og forskrifter. Dette dokumentet setter bransjestandarden for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen. Den er ment som en anbefaling for å få ned arbeidsskader i næringen vår. Fokus er risikoområder som blant annet pekte seg ut i ROS-analysen, statistikken og risikostyringsprosjektet nevnt ovenfor. Tiltakene er ment som en hjelp til virksomhetene, for å bygge opp under fokusområdene og målsettingen. Den enkelte virksomhet kan oppleve at det er fokusområder eller tiltak som bransjestandarden ikke belyser. Derfor er det viktig at virksomheten selv har oversikt over aktuelle risikoområder og tilpasser HMS-arbeidet deretter. Standarden skal være et dynamisk dokument, med gjennomgang og revisjon ved behov. Energi Norge vil ta initiativ til dette arbeidet, og ta ansvar for å oppdatere dokumentet. For å oppnå et godt HMS-arbeid, kan ikke helse, miljø og sikkerhet løsrives fra hverandre. I bransjeveilederen fremheves sikkerhetsarbeidet. Det betyr ikke at næringen skal miste fokus på helse eller miljø (ytre/indre). Disse områdene må også ivaretas av den enkelte virksomhet, men i arbeidet med å redusere skadestatistikken er det et ønske om at kraftnæringen skal ha en særlig oppmerksomhet rettet mot sikkerhetsarbeidet. Energi Norge vektlegger i dette dokumentet arbeid der det stilles særlige krav til sikkerheten. EL & IT Forbundet har bidratt gjennom topartssamarbeidet innen HMS, jf. samarbeidsavtalen mellom EL & IT Forbundet og Energi Norge fra Dette fordi EL & IT Forbundet representerer den arbeidstakergruppen som er særlig berørt. Følgende virksomheter har deltatt i arbeidet: Statnett, Statkraft, Lofotkraft, TrønderEnergi, Troms Kraft, Agder Energi, Otera, Lyse, Eidsiva Energi, BKK, Nettpartner, HelgelandsKraft, Skagerak Energi og Hydro Energi. 5

6 Foto: Eidsiva Energi Visjon og mål for HMS-arbeid i kraftnæringen Visjon Kraftnæringen skal ha en visjon om null skader. Aktiviteter i kraftnæringen skal ikke føre til arbeidsrelaterte skader eller ulykker. Hovedmål Kraftnæringen skal ha en årlig reduksjon av H1-, H2- og F-verdier på minimum 15 prosent innen 2020, med måltall for H1 på 2,1, H2 på 4,8 og F på 31,7. Alle virksomheter må ta ansvar og bidra i sitt sikkerhetsarbeid for å bedre skadestatistikken slik at kraftnæringen når målet sitt. Delmål 1. Innrapportering av uønskede hendelser, ulykker og farlige forhold skal øke fra 0,9 per ansatt i 2013 til 2 i 2017 og 3 i H2 (TRI) og F innføres som hovedmåleparametere for å sikre innrapportering av alle skader slik at statistikken blir korrekt. H1 er antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer. H2 (TRI) er antall arbeidsrelaterte skader med og uten fravær, per million arbeidede timer. F er fraværsdager per skade, det vil si antall skadefraværsdager per million arbeidede time. 6

7 Økt innrapportering av uønskede hendelser, ulykker, skader og farlige forhold skaper mulighet for økt læring og kontinuerlig forbedring. De årlige benchmarkingsundersøkelsene viser at årlig innrapportering per ansatt er lav. For å bedre trenden innen skadestatistikken, bør innrapporteringen økes til nivå med anbefalinger fra andre næringer. Norsk Industri anbefaler tre innrapporteringer pr. ansatt pr. år. Bruk av H2 også referert til som TRI (Total Recordable Injury) og F-verdi gir en sikrere innrapportering for benchmarkingsundersøkelsen, og man unngår underrapportering av H1-verdier. Dersom en ansatt skader seg og ikke kan utføre sitt vante arbeid, men blir satt til annet arbeid, rapporteres ikke dette som H1-skade, men som H2-skade. Norsk Industri benytter TRI som hovedparameter. Fokusområder a. HMS-forankring og ledelsesengasjement b. HMS i prosjekter, internt og eksternt c. Sikkerhetskultur d. Metode og verktøy sikkerhetsstyringssystemer e. Kompetanse og ressurser HMS-data viser at det er visse fokusområder kraftnæringen må rette særlig oppmerksomhet mot. Forbedringer innen disse områdene må til for at ansatte skal arbeide sikkert uten å skade seg. Foto: BKK 7

8 Foto: Skagerak Fokusområder med tiltak a) HMS-forankring og ledelsesengasjement For å lykkes med HMS-arbeidet er forankring hos toppledelse, mellomledere og virksomhetens styre helt avgjørende. Det er nødvendig med et ledelsesengasjement der ledere er klare og tydelige om virksomhetens HMS-policy, HMS-mål og virksomhetsstyring innen HMS. Ledere på alle nivå må være gode rollemodeller, påse at sikkerhetskrav blir fulgt og etterspørre resultater fra sikkerhetsarbeidet. Tiltak på virksomhetsnivå HMS må prioriteres og gjenspeile kraftnæringens nullvisjon for skader. Ledere må være gode rollemodeller og vise synlig og tydelig HMS-ledelse. Opplæring av, (og) samarbeid (med), verneombud (VO), hovedverneombud (HVO) og tillitsvalgte om virksomhetens HMS-satsing. Drøfte HMS-arbeidet og forankre tiltak i Arbeidsmiljøutvalg (AMU), der dette er etablert. Motvirke rapporteringsvegring av uønskede hendelser gjennom trygghet og tillit i organisasjonen. Tiltak fra Energi Norge Energi Norge skal ha HMS på agendaen i relevante arrangementer og fora, synliggjøre de gode historiene og legge til rette for erfaringsdeling. Ledere og ansatte skal gjennom Energi Norges arbeid få kunnskap om næringens HMS-situasjon. Samarbeid med EL & IT Forbundet om mulige fellestiltak for å styrke engasjementet hos medlemsbedriftenes ledere, tillitsvalgte, ansatte og verneombud for bedre HMS-arbeid i bransjen. 8

9 b) HMS i prosjekter, internt og eksternt Virksomhetene i kraftnæringen må sikre etterlevelse med gjeldende HMS-krav i egne aktiviteter, og hos underleverandører både i daglig drift og ved skiftende arbeidsplasser i forbindelse med nye prosjekter. Som byggherre må virksomheter sikre at det tilføres tilstrekkelige og kompetente ressurser til å ivareta HMS-ansvaret. Byggherreansvaret innebærer at både utførelses- og driftsfase skal kartlegges og risikovurderes, for å sikre sikkerhetsmessig design av arbeidsplassene og arbeidsoppgavene. Disse må være i tråd med HMS-krav og anbefalinger, og det må bli iverksatt tiltak der farlige forhold ikke kan planlegges bort. Et godt rammeverk for prosjekteringsfasen kan bidra til å redusere risiko for at ansatte internt og eksternt skader seg i utførelses- eller driftsfasen. For mer informasjon om HMS i prosjektering se: https://osha.europa.eu/fop/norway/no/good_practice/hib/prosjektering_html Tiltak på virksomhetsnivå Stille relevante og klare SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)-krav til underleverandører. Sikre kvalitet av SHA i prekvalifisering og prosjektering, jf. byggherreforskriften. Sikre konstruktiv dialog mellom byggherre og underleverandør for å utvikle gode SHAløsninger, i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og uttalte HMS-anbefalinger. Sikre overføring fra risikovurdering i prosjekteringen ved å kontraktsfeste reguleringer innen SHA på lik linje med øvrige kontraktsfestede forhold. Samarbeide med tillitsvalgte og verneombud. Sikre at AMU godkjenner ombygginger og nye plantegninger. Tiltak fra Energi Norge Utarbeide bransjestandard. Utarbeide og videreføre relevante kurs og temadager. 9

10 Foto: BKK c) Sikkerhetskultur Sikkerhetskultur er egenskaper ved organisasjonskulturen som kan påvirke sikkerheten. En god sikkerhetskultur der ansatte etterlever virksomhetens HMS-krav, gjør organisasjonen mindre utsatt for uønskede hendelser og ulykker. Samtidig bør det være en god balanse mellom individets selvstendige ansvar i HMS-arbeidet, kollegaer som bryr seg om hverandres sikkerhet gjennom direkte tilbakemeldinger og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold. Ledere må være gode rollemodeller, i tillegg til å være tydelige på konsekvens av manglende etterlevelse av virksomhetens HMS-policy og krav. Bruk av underleverandører kan skape utfordringer for sikkerhetskulturen. Leverandører kan ha god sikkerhetskultur, men bli negativt påvirket av ansatte fra byggherrevirksomheten som ikke tar sikkerhet på alvor, eller motsatt. Der ansatte med ulike språk og kulturell bakgrunn møtes, kan det være en utfordring å skape en felles sikkerhetskultur med god etterlevelse. Dette gjelder særlig dersom underleverandørens engasjement kun varer en kortere periode. 10

11 Tiltak på virksomhetsnivå Internt: Spre kunnskap om risiko og risikoreduserende tiltak. Sørge for etterlevelse av virksomhetens HMS-policy og krav, med fokus på overordnet planlegging, tilrettelegging av arbeidsplasser og kollektive sikringstiltak. Kontrollere at virksomhetens HMS-policy og krav blir etterfulgt, i form av revisjoner og ledelsens gjennomgang. Tydeliggjøre konsekvenser av manglende etterlevelse. Gjennomføre nødvendig opplæring av ansatte. Sikre erfaringsoverføring mellom ansatte. Stille spørsmål ved egen HMS-praksis og egne samhandlingsmønstre. Oppdage og reagere på faresignaler, og skape trygghet til å kommunisere dette internt. Ivareta balansen mellom sikkerhet og tidspress. Samarbeide med VO/HVO om sikkerhetstiltak. Underleverandør: Tydeliggjøre byggherres HMS-policy og krav for underleverandør og sørge for at disse kontraktsfestes og tas med i leverandørens internkontrollsystem. Påse at underleverandør har riktig og nok opplæring og kompetanse. Påse at HMS-policy og krav blir etterfulgt gjennom blant annet koordinering, byggemøter og avviksrapportering. Tydeliggjøre konsekvenser av manglende etterlevelse og sørge for at dette kontraktsfestes. Samarbeide med VO/HVO om sikkerhetstiltak. Utenlandsk arbeidskraft: Påse at utenlandsk arbeidskraft har riktig og nok opplæring og kompetanse. Legge til rette for god kommunikasjon. Vurdere viktig HMS-informasjon på fremmedspråk (engelsk, polsk, etc.) Sikre god etterlevelse av virksomhetens HMS-policy. Samarbeide med VO/HVO om sikkerhetstiltak. Tiltak fra Energi Norge Utarbeide bransjerelevant informasjonsmateriell om HMS på fremmedspråk (engelsk, polsk etc.) Løfte sikkerhetskultur som tema ved ulike arrangementer og fora. Regelmessig drøfte HMS-temaer av felles interesse med EL & IT Forbundet. 11

12 12 Foto: Eidsiva Energi

13 d) HMS-metoder og verktøy Virksomheten bør benytte etablerte HMS-metoder og verktøy som støttesystemer for å skape en god sikkerhetskultur, forebygge skader og ulykker og dermed oppnå kraftnæringens HMS-målsetting. Metodene og verktøyene må være brukervennlige godt implementert i organisasjonen og skal oppleves som en støtte for alle ledere og medarbeiderne i virksomheten. Dette kan oppnås gjennom godt og kontinuerlig forbedringsarbeid. I tillegg er det viktig at medarbeiderne gis opplæring og tilstrekkelige ressurser for å benytte seg av de utvalgte metoder og verktøy. Rapporten fra risikostyringsstudien (2014) viser at kraftnæringen kan ha nytte av å jobbe mer systematisk med risikostyring, også innen HMS (figur 1). Tiltak på virksomhetsnivå Etablere gode rutiner og metoder for rapportering og læring av ulykker, nesten-ulykker, uønskede hendelser og farlige forhold. Sikre et riktig, oppdatert og gradert risikobilde med potensielle trusler innen relevante HMS-områder og legge inn aktuelle barrierer. Gjennomføre jevnlig revurdering av risikobildet ettersom dette er en ferskvare. Iverksette tiltak for å fjerne farene eller etablere barrierer dersom risikovurderingen viser at de farlige forholdene ikke er mulig å planlegge bort. Utarbeide, oppdatere og øve inn gode sikkerhetsrutiner som en del av beredskapen. Tiltak fra Energi Norge Koordinere deling av metodeverktøy fra kraftnæringen og andre aktuelle næringer. Videreutvikle nettsidene til Energi Norge for deling av verktøy og gode historier. Utarbeide aktuelle kurs og temadager. Figur 1 Kilde: DNV GL 13

14 e) Kompetanse og ressurser Den økte aktiviteten frem mot 2020 kan gi kraftnæringen utfordringer med å skaffe nok og riktig kompetanse og ressurser innen enkelte områder. Organisatoriske endringer som fusjoner, i tillegg til økt arbeidspress, kan påvirke HMS-arbeidet. Risikoen er at knapphet på kompetanse og ressurser kan gå på bekostning av sikkerhetsarbeidet. I tillegg bør det følges med på næringens trend innen sykefraværet. I 2013 lå fraværet lavt og under landsgjennomsnittet. Dette kan endre seg dersom arbeidspresset blir for stort eller medarbeidere opplever omorganisering og fusjonering som vanskelig. Tiltak på virksomhetsnivå Sikre HMS-kompetanse hos ledere. Bevisstgjøre dem om deres HMS-ansvar og etterlevelse av dette. Sikre gjennomføring og kvalitet på opplæring i arbeidsoppgaver innen høyrisikoområder som: transport (bil, tungtransport, snøskuter, helikopter, sekshjuling/atv), arbeid langs veier, arbeid i høyden og arbeid på eller ved nær elektriske anlegg. Sikre kompetanse innen byggherreansvar. Sikre kompetanse om virksomhetens HMS-policy og rutiner for underleverandører. Følge utviklingen i sykefraværet, særlig ved større organisasjonsendringer. Sikre HMS-kompetanse hos ansatte og VO/HVO. Tiltak fra Energi Norge Samarbeide med STAMI og DSB om å øke kompetansen for helsepersonell når det gjelder behandling av strømulykker. Sikre kvalitet i fagopplæringen og god HMS-opplæring av lærlinger og montører i samarbeid med EL & IT Forbundet. Koordinere informasjon og erfaringsutveksling. 14

15 Foto: Hafslund Måloppfølging Kraftnæringens mål for HMS-arbeid skal evalueres gjennom Energi Norges årlige benchmarkingsundersøkelse. Energi Norge vil utarbeide en bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk for å sikre en felles og identisk innrapportering og statistikkføring av HMS-tallene. Veilederen skal i så stor grad som mulig være i samsvar med definisjoner som benyttes innenfor andre bransjer for å kunne sammenligne på tvers. Resultatene fra benchmarkingsundersøkelsen skal hvert år legges frem til drøfting på vårmøtet for benchmarkingsgruppen, samt være fast tema på HMS-konferansen. Benchmarkingsgruppen og HMS fagforum vil videre følge opp arbeidet, vurdere om fokusområdene med tiltak gir ønsket effekt, og eventuelt foreslå endringer. Utviklingen i dette arbeidet vil årlig bli presentert for Energi Norges styre. 15

16 Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS Kraftnæringen - en næring med visjon om null skader! 16 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Statnett har en nullvisjon på ulykker Ulykker skjer ikke, de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold De fleste ulykker forårsakes av farlige handlinger

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse

HMS nøkkeltall 2011. Energi Norges benchmarkingsundersøkelse HMS nøkkeltall 2011 Energi Norges benchmarkingsundersøkelse Om undersøkelsen Spørreskjema på e-post til Energi Norges medlemsbedrifter i januar/februar 2012 Inkluderer spørsmål om skader, sykefravær og

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/

if j, ; Manx keafiwwwqoccw ; \/ ----~ Buskerud Sentra'i..::~~»:'_.~:-! i _._..._'.. - -..J i5sá at.mar2015 J, Dato:'71 i? Signert arbeidsgiverzífl/å Si n rt tillitsvalgt/an IA avtalen 2014-2018 Mål og handlingsplan for Buskerud fylkeskommune

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Rutiner for innrapportering

Rutiner for innrapportering Rutiner for innrapportering Hvem innrapporterer? Fungerer rapportering for underleverandører? Eksempel på innrapportering Granskning Oppfølging Leading Indicators Spørsmål/diskusjon 1 Erkjennelsen Det

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Statnetts møte med oljebransjen

Statnetts møte med oljebransjen Statnetts møte med oljebransjen Utbyggingsprosjekter på Tjeldbergodden og Nyhamna 12/5-09 Kirsten Faugstad Drivere for bedre HMS i Statnetts prosjekter Krav til god virksomhetsstyring og samfunnsansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SIKKER INNRAPPORTERING

SIKKER INNRAPPORTERING SIKKER INNRAPPORTERING Bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk Foto: Skagerak Energi 1 Innledning Hensikten med denne bransjeveilederen er å sørge for felles og identisk innrapportering og

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Oppsummering fase 3 Mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet Oppsummering fase 3 Mai 2008 GNA fase 3 Oppsummering fase 3 Mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd og gjennomført av nordiske

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2012

HMS-nøkkeltall for 2012 HMS-nøkkeltall for 2012 Energi Norge Foto: Energi Norge 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 12 IA-Bedrifter 13 Planer

Detaljer

SIKKER INNRAPPORTERING

SIKKER INNRAPPORTERING SIKKER INNRAPPORTERING Bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk Foto: Skagerak Energi 1 Innledning Hensikten med denne bransjeveilederen er å sørge for felles og identisk innrapportering og

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Arbeidstilsynet v/jan Wulfsberg Muggerud Havnegt. 10 3040 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Dato: 2005/16887-153612007 2006/00465-1451.35 9.11.2007 KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Vi ser også at sterke insentiver og økonomiske bonusordninger er knyttet til denne tenkningen i det daglige. Fra enkelte hold blir det pekt på at den

Vi ser også at sterke insentiver og økonomiske bonusordninger er knyttet til denne tenkningen i det daglige. Fra enkelte hold blir det pekt på at den Tema gruppe 1 HMS-kultur og lederrollen Bakgrunn Det nye regelverket krever at den ansvarlige skal fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetskultur i virksomheten (rammeforskriften 11). I den nye HMS meldingen

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING

HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING Harald Vaagaasar Nikolaisen EBAs generalforsamling 29. mai 2015 ARBEIDSSKADEDØDSFALL BYGG OG ANLEGG 14 12 10 8 6 4 2 0 11 8 5 6 11 1 5 11 9 7 4 9 2

Detaljer

Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim

Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv Arbeidstilsynet 3 1. Hva

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg. HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen

Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg. HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen En del av Statkraftkonsernet Trondheim Energi Statkraft Finland BKK 49.9% Agder Energi 45.5% Skagerak Energi

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer