I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS"

Transkript

1 I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS

2 HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge

3 HMS HÅNDBOK Ditt navn: Din arbeidsgiver: Viktige telefonnummer, kontakter: BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Allment Helse, miljø og sikkerhetspolicy... Etiske retningslinjer... Lover, forskrifter og standarder... HMS-arbeid HMS, hva er det?... Ta initiativ også når det gjelder HMS!... Ledere... Verneombud... Ny på arbeidsplassen... HMS-befaring og Vernerunde... Hendelser og ulykker... Rapportering... Psykososialt arbeidsmiljø... Beredskap Tilgjengelig utstyr... Hvordan skal du varsle?... Brannfare... Arbeids- og entringstillatelser... Helse- og miljøfarlige stoffer... Hygiene på arbeidsplassen... Renhold og orden... Asbest... Herdeplast... Skadeforebygging Planlegging før start... Verneutstyr... Arbeide alene... Statisk og ensidig muskelarbeid... Løfting og bæring... Støy... Vibrasjon... Stiger... Stillas

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Provisoriske anlegg og verktøy... Sikkerhetsskilting... Spesielle operasjoner og verktøy Opplæring på verktøy og utstyr... Arbeid med mulighet for fall til lavere nivå... Varme arbeider... Boltpistol... Trykktesting... Løfteredskap... Arbeid i trange rom... Elektriske installasjoner Gjeldende forskrifter... Unngå arbeidsulykker... Vern av ytre miljø Støy... Avfall... Førstehjelp Opptreden på skadestedet... Gi livreddende førstehjelp... Hjerte-lunge-redning (HLR)... Stanse store blødninger... Forebygge sirkulasjonssvikt... Skader av elektrisk strøm... Arbeidsulykker kan unngås Stopp - Tenk... Dine egne notater... Den beste måten å unngå arbeidsulykker på er å fjerne årsakene.. RUH- og SJA-skjema

6 ALLMENT Helse, miljø og sikkerhetspolicy Helse, Miljø og Sikkerhet skal alltid stå i fokus i Caverion Norge AS. Allment HMS-arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med Caverions visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav samt Caverions frivillige sertifiseringer og avtaler. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Caverion skal sette mål for kontinuerlig forbedring innen følgende områder: Medarbeidertilfredshet Belastningslidelser Sykefravær Arbeidsulykker Valg av materialer og produkter Gjenvinning av avfall Redusert forbruk 6

7 Alle ansatte skal bidra til å realisere denne policy i Caverions aktiviteter slik at våre mål nås. Den enkelte ansattes integritet skal beskyttes med hensyn til HMS-aktivitet. Caverion Norge AS Knut Gaaserud Administrerende direktør Allment 7

8 Etiske retningslinjer Alle våre medarbeidere skal være kjent med og etterleve vår forretningsetikk. Det påligger et ansvar å etterleve og forvalte våre etiske retningslinjer på en god måte, samt varsle, eller motta varsling dersom dette ikke gjøres av andre i organisasjonen. Allment Medarbeiders oppgaver: Sette seg inn i Caverions etiske retningslinjer. Utføre arbeidsoppgavene slik at etiske retningslinjer ikke brytes. Selv varsle, eller motta varsling dersom etiske regler brytes i organisasjonen. Varsling Varsle til nærmeste overordnede eller et annet medlem av ledelsen hvis du mistenker et brudd på selskapets etiske retningslinjer. Caverion har en nettbasert rapporteringskanal som ansatte kan konfidensielt og anonymt rapportere observasjoner av utilbørlig opptreden til konsernets egne advokater på hovedkontoret i Finland. Eller sende en e-post til varslingsutvalgets kontaktperson i Kvale Advokatfirma DA, advokat Nicolay Skarning: 8

9 Lover, forskrifter og standarder Det skal til enhver tid arbeides etter gjeldende lover og forskrifter. De mest aktuelle lovene er: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Brann- og eksplosjonsvern Elektrisk anlegg og utstyr Sivilforsvaret Produktkontroll Forurensninger og avfall Forskrift om: Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE Helse, Miljø og Sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften) Allment For offshore virksomhet gjelder blant annet: NORSOK-standard Petroleumsforskriften Komplette lover og forskrifter: 9

10 HMS-ARBEID HMS, hva er det? Helse, miljø og sikkerhet er begreper som er viktig på enhver arbeidsplass. HMS-arbeid Helse, handler om å unngå at arbeidet eller kjemikalier som du kan bli utsatt for på arbeidsplassen, skal skade noen, verken på kort eller lang sikt. Miljø, handler om omgivelsene rundt arbeidsstedet og det ytre miljø. Hold arbeidsplassen ryddig, ikke utsett deg selv og andre for sjenerende støy, støv, lys o.l. Sikkerhet, handler om å utføre de daglige gjøremål uten risiko for de involverte. Mange arbeidsoppgaver kan være risikofylte å utføre. Følger du ikke de anvisninger som er gitt, kan det fort gå galt. For din egen skyld, ta aldri sjanser 10 Unngå risikofylte situasjoner

11 Ta initiativ også når det gjelder HMS! Medvirk aktivt ved de tiltak som blir iverksatt. Ta affære ved forhold som kan skape farlige arbeidssituasjoner. Ikke vær likegyldig. Alle uønskede hendelser skal rapporteres, da bidrar du til at gjentakelser ikke skjer. Spørsmål vedrørende HMS skal tas opp med ansvarlig leder, eller med verneombudet. Alle plikter å si fra, hvis arbeidet utføres uten tilstrekkelig sikkerhet. HMS-arbeid Sikkerhet er felles ansvar! 11

12 Ledere Med leder i denne sammenheng mener vi nærmeste overordnede. Enhver leder har HMS-ansvar for sine medarbeidere, i linjen som i prosjekter. HMS-ansvar vil si å legge forholdene til rette slik at ingen utsettes for farer. HMS-arbeid HMS-befaring er et lederansvar! Medarbeidere skal også stille krav til sine ledere. Når det er nødvendig med Sikker Jobb Analyse (SJA) skal leder gjennomføre dette sammen med verneombud og arbeidslaget (eventuelt: de som skal utføre arbeidet). 12 Når SJA er nødvendig skal leder gjennomføre dette sammen med verneombud og arbeidslaget

13 Verneombud Verneombudet skal påse at lover og forskrifter følges. Verneombudet skal se etter at spiserom, skifte- og toalettforhold for kvinner og menn har en tilfredsstillende standard. Verneombudet skal ivareta alles interesser. Verneombudet er en ressursperson, som alle kan henvende seg til. Verneombud skal delta aktivt i HMS-planleggingsarbeidet. Verneombudet er valgt av de ansatte og skal bistå i HMS-spørsmål. HMS-arbeid Verneombudet har myndighet til å stoppe farlig arbeid, bruk den! 13

14 Ny på arbeidsplassen På en ny arbeidsplass er det mange forhold som det skal gis informasjon om: HMS-arbeid hvem som er ledere hvem som er verneombud de spesielle krav som stilles til HMS på nettopp denne arbeidsplassen hvordan vernearbeidet er organisert hvem er samarbeidspartnere hvor er førstehjelpsutstyr Vit hvor ting er! 14

15 HMS-befaring og Vernerunde HMS-befaring og Vernerunde gjennomføres for å forebygge og fjerne uheldige forhold. Distriktsdirektør, avdelingssjef, avdelingsleder og prosjektleder er ansvarlig for å gå HMS-befaring. Dette er lederens runde, for å se til at arbeidsmiljø blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Verneombud og hovedverneombud skal gå vernerunder. Dette er verneombudets runde, for å se til at arbeidsgiver ivaretar arbeidsmiljøet på en tilfredsstillende måte. HMS-befaring og Vernerunde skal ha fokus på risiko, farlige forhold og farlige handlinger som finnes på byggeplassen, på oppdraget eller den faste arbeidsplassen. HMS-arbeid Rapport fra HMSbefaring/Vernerunde utarbeides og skal være tilgjengelig for alle på arbeidsplassen. Vær oppmerksom på risiko 15

16 Hendelser og ulykker HMS-arbeid Farlige handlinger Arbeid som kan resultere i en ulykke. F.eks. hvis noen arbeider i høyden uten sikring, jobber under hengende last eller ikke bruker påbudt verneutstyr, utfører han/hun farlig handling. Farlige forhold Ingenting har skjedd, men tingenes tilstand er slik at det er stor risiko for at noe kan skje. F.eks. oppstikkende jern, usikrede utsparinger, en bratt og glatt trapp eller et verktøy som ligger på vippen høyt oppe er gode eksempler på farlige forhold. Samme forhold gjelder hvis et fat med spillolje eller maling ikke er tildekket og er plassert slik at det kan velte med forurensing av ytre miljø. 16

17 Nesten ulykke Det gikk bra igjen! Situasjonen er utløst, men ingen ble skadet. F.eks. gjenstanden faller ned, men den gikk i bakken ved siden av. HMS-arbeid Ulykke med skade Gjenstanden faller ned og skader en person. Det farlige forholdet har resultert i en arbeidsulykke. Du har alltid tid til å arbeide sikkert! 17

18 Rapportering Forhold som er beskrevet under «Hendelser og ulykker» skal rapporteres som SMS eller MMS med kodeord ruh til 2077, eller gi rapport på RUH-skjema til nærmeste leder, verneombud eller andre personer iht. intern rutine. HMS-arbeid Hvordan dette gjøres får du informasjon om ved oppstart på ny arbeidsplass og av din leder. Nye farlige arbeidsforhold kan dukke opp hver dag. Din egen sikkerhet gjenspeiler seg i din egen opptreden. Opptre korrekt, ta aldri sjanser. Er du usikker ta kontakt med din nærmeste leder. Alle ulykker, farlige handlinger og forhold, skal rapporteres. Bruk SMS/ MMS eller RUH-skjemablokken bakerst i boka. 18 Send SMS/MMS med kodeord RUH til 2077

19 Psykososialt arbeidsmiljø Mobbing på arbeidsplassen Hva er så mobbing på arbeidsplassen? Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. Det er typisk for situasjonen at den som rammes ikke er i stand til å forsvare seg. Blir du kjent med at det foregår mobbing av en arbeidskollega, grip inn, ta affære, kontakt lokal leder, sentral HR-avdeling, verneombud eller Bedriftshelsetjenesten (BHT). HMS-arbeid Ta vare på kollegaen min! 19

20 BEREDSKAP Ved oppstart på ny arbeidsplass får du informasjon om beredskapsplan. Tilgjengelig utstyr Følgende beredskapsutstyr skal være synlig og lett tilgjengelig: Beredskap beredskapsplan førstehjelpsutstyr for bruk ved småskader sykebåre og førstehjelpsutstyr for bruk ved større skader brannslukningsutstyr 20 Gjør deg kjent, slik at du kan rømme i blinde! Sett deg inn i beredskapsplanen, legg merke til hvor nødutstyr og rømningsveier er

21 Hvordan skal du varsle? Ved varsling av ulykker, opptre rolig og gi følgende opplysninger: hvem du er hva som har skjedd hvor det har skjedd når det har skjedd hvilket telefonnummer du ringer fra veibeskrivelse evt. møtested for utrykningskjøretøy Beredskap BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE

22 Brannfare Når du skal utføre varmt arbeide med maskiner, eller utstyr som avgir åpen flamme eller gnister må du ta spesielle forholdsregler: Sikker Jobb Analyse (SJA) skal utføres, og du må alltid ha riktig brannslukningsutstyr tilgjengelig. Ved behov skal det utplasseres brannvakt. Beredskap Hvis du oppdager brann Oppdager du brann må du ta ansvar og iverksette tiltak: sørg for å varsle andre slik at de kan komme seg ut aktiviser brannalarm varsle brannvesenet på telefon (eller hovedport) og oppgi nøyaktig adresse prøv å slukke brannen ved å rette strålen mot roten av flammen Apparater for å slukke brann Alle godkjente apparater har merking som viser hvilke type branner de er beregnet for. ABE brukes mot brann i de fleste materialer f.eks. tre, tekstil, papir, bensin og el-anlegg inntil 1000V. 22 Ta aldri unødvendige sjanser

23 Arbeids- og entringstillatelser For å oppnå optimal sikkerhet for spesielle arbeider, eller innenfor spesielle områder, er det stilt krav om å innhente arbeidstillatelser, delta i opplæring samt krav om sikringstiltak/utstyr. Det er viktig å gjøre seg kjent med slike pålegg og følge de retningslinjer og prosedyrer som gjelder på arbeidsplassen. Beredskap Planlegg arbeidet, Sikker Jobb Analyse (SJA). Husk entringstillatelse! 23

24 Helse- og miljøfarlige stoffer Mange stoffer som vi bruker kan gi helseskader, både akutte og på sikt. Les sikkerhetsdatablad nøye på det stoffet du skal bruke før det tas i bruk. Beredskap Benytt personlig verneutstyr som anbefales, ta kontakt med din leder dersom du er i tvil. Følg også anbefaling på sikkerhetsdatablad når kjemiske stoffer eller deres emballasje skal kastes. Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelig i ProductXchange som er Caverions elektroniske database for registrering av alle helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes i bedriften. Sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på lagringssted og brukersted. Husk, les det! 24

25 Hygiene på arbeidsplassen Hold en høy personlig standard til enhver tid. Arbeidstøy som er gjennomtrukket av kjemikalier, olje, eller andre brennbare væsker skal skiftes snarest mulig og vaskes. Dersom du arbeider med kjemikalier skal du vaske hendene grundig før du spiser, røyker eller skal på toalett. Er du i kontakt med helsefarlige stoffer er det meget viktig å skifte arbeidstøy ofte, eventuelt daglig. Blir arbeidstøyet tilgriset skal det skiftes ut snarest. Vær nøye med hygienen før pauser og når arbeidet avsluttes. Beredskap Benytt aldri trykkluft eller oksygen for å blåse rent arbeidstøy eller hender 25

26 Renhold og orden Renhold og orden er et av hovedelementene for helse, miljø og sikkerhet. Når du forlater arbeidsstedet skal det ryddes grundig, og utstyr som ikke skal benyttes fjernes. Arbeidet er ikke ferdig før arbeidsplassen er ryddet. Beredskap Hold rømningsveier fri for materiell, verktøy, kabler etc. Asbest I alle bygg/prosjekter av eldre dato, kan det forekomme asbestrisiko, f.eks. i ventilasjonskanaler, varmeisolering rundt rør og kjeler, el-installasjoner, isolering av stålprofiler og isolasjonsplater. Om du mistenker at det finnes asbest, stopp arbeidet og kontakt din nærmeste overordnede. 26

27 Det er forbudt å håndtere riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale uten tillatelse fra Arbeidstilsynet, - og utførende skal ha spesiell opplæring i arbeid med asbest. Herdeplast Herdeplast kan ha forskjellig sammensetting. Derfor vil faren for helseskade variere. Epoksy, fenol og akrylat kan forårsake alvorlig hudallergi. Mange av herderne kan irritere både hud, luftveier og øyne. Kreft og varige skader på arvematerialet (DNA) kan forekomme. Noen eksempler på herdeplast: Maling og lakk - Sparkel - Fugemateriale (til fliselegging og betong) - Lim - Fuktsperrer Beredskap Bruk alltid hansker for å beskytte hendene. Vær oppmerksom på at kjemikaliene vil trenge gjennom hansken over tid. Hanskene må derfor skiftes ut med jevne mellomrom. Gjør en risikovurdering med utgangspunkt i produktenes merkeetikett og sikkerhetsdatablad. Velg alltid det produktet som er minst helsefarlig, og bruk riktig verneutstyr. Feil hanske er ofte verre enn ingen hanske! 27

28 Skadeforebygging SKADEFOREBYGGING Planlegging før start Før arbeidet påbegynnes, skal forholdene være tilrettelagt slik at det kan arbeides trygt. Du skal kjenne risikomomenter og de aktuelle forskrifter og instrukser. Planlegging av risikofylt arbeid/sja har to bruksområder: Når HMS-risikokartleggingen i forkant av oppdrag avdekker forhold som må analyseres nærmere. Når det underveis i utførelsen av oppdrag oppstår risikofylte arbeidsoperasjoner som må planlegges i detalj. Det er særlig viktig å utarbeide SJA for arbeidsoperasjoner hvor det ikke er utarbeidet verneinstruks, eller hvor verneinstruksen ikke stemmer helt overens med arbeidet som skal utføres. Ulykker unngås ved god planlegging (SJA) og riktig utførelse av arbeidet 28

29 Verneutstyr Verneutstyr skal brukes når arbeidsoppgaven tilsier dette, selv om det til tider kan medføre ubehag og at arbeidet tar litt lenger tid. Gjør deg kjent med hvordan personlig verneutstyr skal brukes. De forskjellige arbeidsplassene og operasjonene har forskjellige krav til bruk av personlig verneutstyr. Gjør deg kjent med kravene og følg disse. I Caverion bruker vi alltid heldekkende arbeidstøy. Skadeforebygging Arbeide alene Unngå å arbeide alene! Er dere to eller flere kan dere hjelpe hverandre hvis noe skulle inntreffe. Minimumskrav i tilfelle du må arbeide alene: Gi beskjed om hvor du befinner deg i løpet av dagen Ha alltid med deg mobiltelefon eller kommunikasjonsradio Hold regelmessig kontakt med kontaktpersonen (avtales på forhånd enten med leder, arbeidskamerat eller kunde) Følg andre verneinstrukser nøye Arbeid alene er ikke tillatt i brønner, tunneler eller krypkjellere 29

30 Skadeforebygging Statisk og ensidig muskelarbeid Denne type arbeid kan være ubehagelig. Statisk belastning holder musklene i samme stramning over kortere eller lengre tid. Dette medfører redusert tilførsel av blod og derved mindre oksygen til muskelcellene, som fører til opphoping av avfallsstoffer. Resultatet er muskelsmerter, og på lengre sikt, kroniske plager. Stikkord for forebygging: Minipauser, tøyeøvelser, utforming- og organisering av arbeidsplass, regelmessig trening av alle kroppens muskler, riktig verktøy. Hvis du arbeider mye med hendene over skulderhøyde eller sitter mye ved PC, bør du være OBS på faren for belastningsskader. 30

31 Løfting og bæring Ensidig, gjentakende arbeid er en av hovedårsakene til belastningslidelser. For å minske risikoen for slike lidelser bør du tenke på: god arbeidsorganisering jobbrotasjon pausegymnastikk minipauser utforming av arbeidsplass Tenk også på hvordan du: Står Bærer Går Løfter Sitter Skyver/drar Skadeforebygging Bruk riktig løfteteknikk 31

32 Støy Beskytt deg mot støy, jo oftere jo bedre. Skadeforebygging Verktøy som: Muttertrekker Slagboremaskin Slagdrill Avsugshammer Meiselmaskin Bajonettsag Vinkelkutter Kapp/Gjærsag Boltpistol Kompressor Sirkelsag Stikksag Nibbler/plateskjærer Båndsag Rørkutter og Gjengemaskin avgir så mye støy at man alltid må bruke hørselvern. Personer i nærheten, samt de som passerer, må også gjøres klar over støynivået. 32

33 Vibrasjon Ta hensyn til vibrasjoner og sørg for lavest mulig eksponering. Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver, muskler og ledd. Vær derfor nøye med å følge anbefaling for makstiden verktøyet kan brukes i løpet av en arbeidsdag uten at tiltak er iverksatt. Stikkord for forebygging: bytt ut gamle verktøy med nyere modeller som vibrerer mindre bruk riktig teknikk, la maskinen gjøre jobben følg anbefalt brukstid for maskinen reduser eksponeringstiden, f.eks. ved pauser og jobbrotasjon bruk vibrasjonsdempende hansker arbeid minst mulig i kulde da kulde kan forsterke vibrasjonseksponeringen Skadeforebygging 33

34 Stiger Skadeforebygging Stiger skal brukes som adkomst og ikke som arbeidsplattform uten ved korttids- og lettere former for arbeid. Ved flere gangers/langvarig bruk skal stigen alltid sikres i toppen. Anliggende stige med større lengde enn 5 meter skal alltid sikres. Frittstående stiger over 6 meter skal ikke brukes. Stiger skal sikres i toppen mot utglidning og skal gå en meter over avsats 34

35 Stillas Arbeid på stillas forårsaker ofte ulykker, hovedsakelig fordi stillaser ikke bygges, eller brukes i henhold til bestemmelsene. Ved oppsetting, utvidelse, forandring og demontering av stillaser som er høyere enn 5 meter skal arbeidet ledes og utføres av fagkyndige personer. Stillaser skal kontrolleres og godkjennes før bruk. Godkjent stillas skal være merket med grønt skilt som angir eier, arbeidsgiver, stillasebygger og tillatt belastning. Ubrukelige stillaser skal være merket med spesielt varselskilt. De som arbeider på stillas skal ha arbeidsinstruks som omhandler bruk, overbelastning, forandring av konstruksjonen og skilting. Opphold på rullestillas er ikke tillatt under flytting. Påse at løse gjenstander sikres. Skadeforebygging 35

36 Provisoriske anlegg og verktøy Montering, forandring og reparasjon av elektriske verktøy og provisoriske anlegg skal bare utføres av fagfolk. Skadeforebygging Stikk aldri løse ledninger i støpsler. Bruk aldri hjemmelagede sikringer. Bruk ikke defekt elektroverktøy (livsfare). Verktøy, kabel, støpsel o. l. med feil leveres til reparasjon. Forulykkede som har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen, skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp 36

37 Sikkerhetsskilting Skiltsystemet på arbeidsplasser og anlegg er delt inn i følgende grupper: Nødskilt Brannvern-/alarmskilt Påbudsskilt Forbudsskilt Skadeforebygging Varselskilt, fareskilt Opplysningsskilt Sjøtekniske skilt og skilter iht. SOLAS convention Komplett skiltoversikt: Arbeidsmiljøsenteret, HMS-butikken. 37

38 Spesielle operasjoner og verktøy SPESIELLE OPERASJONER OG VERKTØY Opplæring på verktøy og utstyr Før du tar i bruk et verktøy eller utstyr skal du være kjent med det gjennom instruksjon / opplæring. Arbeid med mulighet for fall til lavere nivå Arbeid som skal utføres på steder med høyde til lavere nivå mer enn 2 meter skal sikres med rekkverk (0,9 1 meter), knelist og sparkebord. Ved arbeid på gulv eller tak skal åpninger være forsvarlig dekket, eller sikret med rekkverk. Dersom du må fjerne et rekkverk for å komme til, skal du bruke sikkerhetssele med line. Når jobben er utført settes rekkverket på plass med en gang. Ved arbeid i høyden skal du benytte sikkerhetssele med line dersom du ikke kan sikre deg på annen måte 38

39 Arbeid i høyden Arbeides det i høyden, skal området under sperres av og merkes med skilt «Arbeid i høyden pågår», merk skiltet med firmanavn. Husk å fjerne skiltet når arbeidet er avsluttet. Dersom deksel, mannlokk, rekkverk, dørkplater osv. fjernes, skal åpningene sperres på en tilfredsstillende måte. Skal det arbeides i grøft skal også dette sikres. Sikker Jobb Analyse (SJA) skal alltid benyttes ved arbeid i høyden iht. gjeldende intern instruks. Spesielle operasjoner og verktøy Ofte er det et kundekrav at sikkerhetssele skal benyttes i lift 39

40 Spesielle operasjoner og verktøy Varme arbeider Den som skal utføre varme arbeider skal ha gjennomgått og bestått godkjent kurs! Med varme arbeider forstås: Bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds-, og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. Det skal alltid vurderes om arbeidet kan utføres som kaldt arbeid! Sveising og skjæring Sveising og skjæring kan medføre brann- og eksplosjonsfare og gir luftforurensing i form av helsefarlig røyk, gass og støv (NB! buesveising). 40 Sveising utvikler også sterkt lys som kan forårsake øyeskader

41 Boltpistol Boltpistoler kan forårsake alvorlige ulykker hvis de har tekniske mangler eller blir brukt uforsvarlig. Kun sertifiserte personer over 18 år har lov til å bruke boltpistol. Oppbevar boltpistolen i låst rom, kasse eller skap. Rens og kontroller pistolen etter bruk. Spesielle operasjoner og verktøy Trykktesting Ved trykktesting av rørsystemer skal området sperres av, og det kan være nødvendig å utplassere vakter. 41

42 Spesielle operasjoner og verktøy Løfteredskap Godkjent løfteredskap skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning. Defekt/reparerbar løfteredskap skal merkes med HVIT farge og fjernes fra bruksstedet. Foreta alltid en visuell kontroll av alle typer løfteutstyr før bruk! NB! Ingen skal oppholde seg, eller gå under hengende last. Bruk mellomlegg ved skarpe kanter for å unngå skader på løfteutstyret. 42

43 Arbeid i trange rom Under arbeid i beholdere, kjeler, tanker, siloer, brønner, rørledninger og andre trange rom med liten luftveksling, har det ofte forekommet alvorlige forgiftninger. Forgiftningene er som regel akutte. Før du begynner arbeid i trange rom forviss deg om at det er gassfritt, og at rommet inneholder tilstrekkelig med oksygen (surstoff). Gassfare? Brannfare? Mangel på oksygen? Skal du arbeide i tank eller rom som inneholder brannfarlig væske eller gass skal oppdragsgivers/ arbeidsted sin instruks følges i tillegg til Caverions. Spesielle operasjoner og verktøy NB! Før arbeid starter i trange rom skal risikomomenter vurderes (SJA) 43

44 Elektriske installasjoner ELEKTRISKE INSTALLASJONER Gjeldende forskrifter Gjeldende forskrifter for utførelse, arbeid og drift av høy- og lavspenningsanlegg skal alltid følges. For utfyllende informasjon benyttes veiledninger til forskriftene utgitt av bransjeorganisasjonene. Viktige punkter fra forskriftene: Det skal tilstrebes å jobbe på spenningsløse (frakoblet og eventuelt jordet og/eller kortsluttet) anleggsdeler. Gjelder det høyspenningsanlegg skal anleggsdelen være frakoblet og jordet. Planleggingen må være grundig. SJA utføres når det skal arbeides på, eller nær ved spenningssatte, eller strømførende anleggsdeler. Alle involverte skal ha gjennomført opplæring i sikkerhetsforskriftene siste 12 måneder (FSE). Den enkelte må selv sørge for at han har nødvendige kunnskaper. Nødvendig utstyr (f.eks. førstehjelpsutstyr og personlig verneutstyr) skal være tilgjengelig på arbeidsstedet. 44

45 Unngå arbeidsulykker For å hindre arbeidsulykke med strømgjennomgang eller lysbueskade, skal alltid risikovurdering utføres (SJA) når elektromontører skal arbeide på eller nær ved elektriske installasjoner. På alle prosjekt/oppdrag der det arbeider flere enn en elektriker, skal det alltid «pekes» ut «Ansvarlig for arbeidet»! Montørene skal ikke ta på seg ansvar som leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg) uten først å konferere autorisert installatør eller bemyndiget person. Autorisert installatør eller bemyndiget person skal alltid kontaktes hvis det er tvil rundt sikkerhetsspørsmål. Elektriske installasjoner Et øyeblikks uoppmerksomhet kan forandre livet ditt! 45

46 VERN AV YTRE MILJØ Vern av ytre miljø Vern av ytre miljø krever at vi har kontroll på hva som slippes ut av forurensning til omgivelsene. Vi må hele tiden arbeide med å finne løsninger som bidrar til forbedring. For å redusere bruk av drivstoff som påvirker miljø negativt, kjører vi fellestransport til prosjekt utenbys! Jord, luft og vann må ikke forurenses. Hvis du søler olje, kjemikalier o.l. må det fjernes umiddelbart og hendelsen rapporteres. Vern av vegetasjon, fornminner og dyreliv er ofte et spesifisert krav. I anleggsfasen skal alle verne om det ytre miljø. Fylling eller tapping av drivstoff skal bare skje på anviste steder 46

47 Støy Støy fra anlegget skal ikke gi unødige plager for naboene. Støyende arbeid og bruk av anleggsmaskiner skal utføres i fastsatte tidspunkt. Avfall Industrivirksomhet/anleggsvirksomhet gir mye avfall. Avfallsmengde skal begrenses. Emballasje må sendes tilbake med varetransporten om mulig. Farlig avfall skal alltid samles og leveres til godkjent mottaker. Vern av ytre miljø Følg gjeldende regler og benytt organisert kildesortering av avfall på arbeidsstedet/anlegget 47

48 FØRSTEHJELP Opptreden på skadestedet før kvalifisert hjelp kommer Det vil alltid gå en viss tid fra en skade oppstår til vedkommende kan behandles av kvalifisert personell. I dette tidsrommet er det svært viktig at den skadde får hjelp. Førstehjelp God førstehjelp kan: Redde liv Forhindre varige skader Lindre smerte Bidra til at vedkommende blir raskere frisk Er du først på skadestedet: ta ledelsen Sikre skadestedet Få oversikt over situasjonen Tilkall hjelp, ring Organiser arbeidet med førstehjelp Fordel arbeidsoppgaver og gi direkte, enkle ordre. Det er love å være redd, men opptre rolig og bestemt. Det er de første minuttene som teller 48

49 Gi livreddende førstehjelp Livreddende førstehjelp omfatter det du må gjøre etter at du har vurdert situasjonen og før en førstehjelper kommer til stedet. Sjekk bevissthet Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting. Hvis ikke kontakt: Rop HJELP! Sørg for frie luftveier Snu pasienten på ryggen og åpne luftveiene (bøy hodet bakover, løft haken frem). Sjekk om pasienten puster normalt (bruk inntil 10 sek). Unormal pust regnes som gispende sjeldne pustebevegelser. Dersom pasienten er bevisstløs og puster normalt: Legg i sideleie. Legg pasienten i sideleie bare hvis pusten fortsatt er normal etter ett minutt. Fortsett nøye observasjon av pusten. Hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste og er bevisstløs: Ring og skaff hjelp. Hvis mulig, få noen andre til å ringe og til å hente en hjertestarter (hvis tilgjengelig). Førstehjelp RING og start: Hjerte Lunge Redning (HLR) 49

50 Hjerte Lunge Redning (HLR) Start HLR med 30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsinger. Pasienten må ligge på et hardt underlag f.eks gulvet. Førstehjelp Kompresjonene Plasser håndroten midt mellom brystvortene. Legg den andre hånden rett på den første. Løft fingrene fra brystet. Sitt tett inntil pasienten og bruk strake armer. Brystkompresjonene bør være 1/3 av brystkassens dybde (5-6 cm) med en takt på 100 i minuttet. Det tilsvarer nesten 2 kompresjoner i sekundet. Unngå alle unødige pauser i kompresjonene. Du må ikke komprimere svakere om du merker at ribbein brister. Det er aldri farlig under HLR. Det som er farlig er om du ikke presser dypt nok! 50

51 Innblåsinger Løft haken opp og klem igjen neseborene. Blås tilsvarende ett sekund til du ser i sidesynet at brystkassen hever seg. Du har kun 2 forsøk på innblåsinger så skal man tilbake til kompresjonene. Får du det ikke til, fortsett med kompresjoner. Om du ikke vil blåse, gjør kontinuerlig kompresjoner til ambulansen kommer. Førstehjelp Til hjelpen kommer Man skal fortsette til ambulansepersonell sier de tar over eller pasienten våkner til live igjen. 51

52 Stanse store blødninger Pulsåreblødninger kjennetegnes ved at blodet kommer støtvis. Slike blødninger kan være dødelige. De kan stanses på følgende måte: Førstehjelp trykk direkte mot der det blør hev det blødende stedet legg på trykkbandasje Avrivning av arm eller ben Ved slike skader bør om-snøring benyttes: legg om-snøringen så nær skaden som mulig fest pinnen i sårbandasjen og vri rundt slik at den strammer godt bruk bredt bandasjematerial 52

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Innhold: Viktige telefonnummer s 3 Formål s 4 Årsaker til de fleste ulykker s 4 Brukere av stillas s 5 Sjekkliste for at stillaset skal

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 1 SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 2 Innhold: Viktige telefonnummer

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Innhold Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse Klæbu kommune Halsetvegen 2-4 Riving Byggherrens Risiko-analyse Rev 1.0 27.11.2015 Side 1 Lav lav risiko. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Middel tolerabel risiko. Akseptabelt, men risikoreduserende

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer