I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS"

Transkript

1 I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS

2 HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge

3 HMS HÅNDBOK Ditt navn: Din arbeidsgiver: Viktige telefonnummer, kontakter: BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Allment Helse, miljø og sikkerhetspolicy... Etiske retningslinjer... Lover, forskrifter og standarder... HMS-arbeid HMS, hva er det?... Ta initiativ også når det gjelder HMS!... Ledere... Verneombud... Ny på arbeidsplassen... HMS-befaring og Vernerunde... Hendelser og ulykker... Rapportering... Psykososialt arbeidsmiljø... Beredskap Tilgjengelig utstyr... Hvordan skal du varsle?... Brannfare... Arbeids- og entringstillatelser... Helse- og miljøfarlige stoffer... Hygiene på arbeidsplassen... Renhold og orden... Asbest... Herdeplast... Skadeforebygging Planlegging før start... Verneutstyr... Arbeide alene... Statisk og ensidig muskelarbeid... Løfting og bæring... Støy... Vibrasjon... Stiger... Stillas

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Provisoriske anlegg og verktøy... Sikkerhetsskilting... Spesielle operasjoner og verktøy Opplæring på verktøy og utstyr... Arbeid med mulighet for fall til lavere nivå... Varme arbeider... Boltpistol... Trykktesting... Løfteredskap... Arbeid i trange rom... Elektriske installasjoner Gjeldende forskrifter... Unngå arbeidsulykker... Vern av ytre miljø Støy... Avfall... Førstehjelp Opptreden på skadestedet... Gi livreddende førstehjelp... Hjerte-lunge-redning (HLR)... Stanse store blødninger... Forebygge sirkulasjonssvikt... Skader av elektrisk strøm... Arbeidsulykker kan unngås Stopp - Tenk... Dine egne notater... Den beste måten å unngå arbeidsulykker på er å fjerne årsakene.. RUH- og SJA-skjema

6 ALLMENT Helse, miljø og sikkerhetspolicy Helse, Miljø og Sikkerhet skal alltid stå i fokus i Caverion Norge AS. Allment HMS-arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med Caverions visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav samt Caverions frivillige sertifiseringer og avtaler. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Caverion skal sette mål for kontinuerlig forbedring innen følgende områder: Medarbeidertilfredshet Belastningslidelser Sykefravær Arbeidsulykker Valg av materialer og produkter Gjenvinning av avfall Redusert forbruk 6

7 Alle ansatte skal bidra til å realisere denne policy i Caverions aktiviteter slik at våre mål nås. Den enkelte ansattes integritet skal beskyttes med hensyn til HMS-aktivitet. Caverion Norge AS Knut Gaaserud Administrerende direktør Allment 7

8 Etiske retningslinjer Alle våre medarbeidere skal være kjent med og etterleve vår forretningsetikk. Det påligger et ansvar å etterleve og forvalte våre etiske retningslinjer på en god måte, samt varsle, eller motta varsling dersom dette ikke gjøres av andre i organisasjonen. Allment Medarbeiders oppgaver: Sette seg inn i Caverions etiske retningslinjer. Utføre arbeidsoppgavene slik at etiske retningslinjer ikke brytes. Selv varsle, eller motta varsling dersom etiske regler brytes i organisasjonen. Varsling Varsle til nærmeste overordnede eller et annet medlem av ledelsen hvis du mistenker et brudd på selskapets etiske retningslinjer. Caverion har en nettbasert rapporteringskanal som ansatte kan konfidensielt og anonymt rapportere observasjoner av utilbørlig opptreden til konsernets egne advokater på hovedkontoret i Finland. Eller sende en e-post til varslingsutvalgets kontaktperson i Kvale Advokatfirma DA, advokat Nicolay Skarning: 8

9 Lover, forskrifter og standarder Det skal til enhver tid arbeides etter gjeldende lover og forskrifter. De mest aktuelle lovene er: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Brann- og eksplosjonsvern Elektrisk anlegg og utstyr Sivilforsvaret Produktkontroll Forurensninger og avfall Forskrift om: Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE Helse, Miljø og Sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften) Allment For offshore virksomhet gjelder blant annet: NORSOK-standard Petroleumsforskriften Komplette lover og forskrifter: 9

10 HMS-ARBEID HMS, hva er det? Helse, miljø og sikkerhet er begreper som er viktig på enhver arbeidsplass. HMS-arbeid Helse, handler om å unngå at arbeidet eller kjemikalier som du kan bli utsatt for på arbeidsplassen, skal skade noen, verken på kort eller lang sikt. Miljø, handler om omgivelsene rundt arbeidsstedet og det ytre miljø. Hold arbeidsplassen ryddig, ikke utsett deg selv og andre for sjenerende støy, støv, lys o.l. Sikkerhet, handler om å utføre de daglige gjøremål uten risiko for de involverte. Mange arbeidsoppgaver kan være risikofylte å utføre. Følger du ikke de anvisninger som er gitt, kan det fort gå galt. For din egen skyld, ta aldri sjanser 10 Unngå risikofylte situasjoner

11 Ta initiativ også når det gjelder HMS! Medvirk aktivt ved de tiltak som blir iverksatt. Ta affære ved forhold som kan skape farlige arbeidssituasjoner. Ikke vær likegyldig. Alle uønskede hendelser skal rapporteres, da bidrar du til at gjentakelser ikke skjer. Spørsmål vedrørende HMS skal tas opp med ansvarlig leder, eller med verneombudet. Alle plikter å si fra, hvis arbeidet utføres uten tilstrekkelig sikkerhet. HMS-arbeid Sikkerhet er felles ansvar! 11

12 Ledere Med leder i denne sammenheng mener vi nærmeste overordnede. Enhver leder har HMS-ansvar for sine medarbeidere, i linjen som i prosjekter. HMS-ansvar vil si å legge forholdene til rette slik at ingen utsettes for farer. HMS-arbeid HMS-befaring er et lederansvar! Medarbeidere skal også stille krav til sine ledere. Når det er nødvendig med Sikker Jobb Analyse (SJA) skal leder gjennomføre dette sammen med verneombud og arbeidslaget (eventuelt: de som skal utføre arbeidet). 12 Når SJA er nødvendig skal leder gjennomføre dette sammen med verneombud og arbeidslaget

13 Verneombud Verneombudet skal påse at lover og forskrifter følges. Verneombudet skal se etter at spiserom, skifte- og toalettforhold for kvinner og menn har en tilfredsstillende standard. Verneombudet skal ivareta alles interesser. Verneombudet er en ressursperson, som alle kan henvende seg til. Verneombud skal delta aktivt i HMS-planleggingsarbeidet. Verneombudet er valgt av de ansatte og skal bistå i HMS-spørsmål. HMS-arbeid Verneombudet har myndighet til å stoppe farlig arbeid, bruk den! 13

14 Ny på arbeidsplassen På en ny arbeidsplass er det mange forhold som det skal gis informasjon om: HMS-arbeid hvem som er ledere hvem som er verneombud de spesielle krav som stilles til HMS på nettopp denne arbeidsplassen hvordan vernearbeidet er organisert hvem er samarbeidspartnere hvor er førstehjelpsutstyr Vit hvor ting er! 14

15 HMS-befaring og Vernerunde HMS-befaring og Vernerunde gjennomføres for å forebygge og fjerne uheldige forhold. Distriktsdirektør, avdelingssjef, avdelingsleder og prosjektleder er ansvarlig for å gå HMS-befaring. Dette er lederens runde, for å se til at arbeidsmiljø blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Verneombud og hovedverneombud skal gå vernerunder. Dette er verneombudets runde, for å se til at arbeidsgiver ivaretar arbeidsmiljøet på en tilfredsstillende måte. HMS-befaring og Vernerunde skal ha fokus på risiko, farlige forhold og farlige handlinger som finnes på byggeplassen, på oppdraget eller den faste arbeidsplassen. HMS-arbeid Rapport fra HMSbefaring/Vernerunde utarbeides og skal være tilgjengelig for alle på arbeidsplassen. Vær oppmerksom på risiko 15

16 Hendelser og ulykker HMS-arbeid Farlige handlinger Arbeid som kan resultere i en ulykke. F.eks. hvis noen arbeider i høyden uten sikring, jobber under hengende last eller ikke bruker påbudt verneutstyr, utfører han/hun farlig handling. Farlige forhold Ingenting har skjedd, men tingenes tilstand er slik at det er stor risiko for at noe kan skje. F.eks. oppstikkende jern, usikrede utsparinger, en bratt og glatt trapp eller et verktøy som ligger på vippen høyt oppe er gode eksempler på farlige forhold. Samme forhold gjelder hvis et fat med spillolje eller maling ikke er tildekket og er plassert slik at det kan velte med forurensing av ytre miljø. 16

17 Nesten ulykke Det gikk bra igjen! Situasjonen er utløst, men ingen ble skadet. F.eks. gjenstanden faller ned, men den gikk i bakken ved siden av. HMS-arbeid Ulykke med skade Gjenstanden faller ned og skader en person. Det farlige forholdet har resultert i en arbeidsulykke. Du har alltid tid til å arbeide sikkert! 17

18 Rapportering Forhold som er beskrevet under «Hendelser og ulykker» skal rapporteres som SMS eller MMS med kodeord ruh til 2077, eller gi rapport på RUH-skjema til nærmeste leder, verneombud eller andre personer iht. intern rutine. HMS-arbeid Hvordan dette gjøres får du informasjon om ved oppstart på ny arbeidsplass og av din leder. Nye farlige arbeidsforhold kan dukke opp hver dag. Din egen sikkerhet gjenspeiler seg i din egen opptreden. Opptre korrekt, ta aldri sjanser. Er du usikker ta kontakt med din nærmeste leder. Alle ulykker, farlige handlinger og forhold, skal rapporteres. Bruk SMS/ MMS eller RUH-skjemablokken bakerst i boka. 18 Send SMS/MMS med kodeord RUH til 2077

19 Psykososialt arbeidsmiljø Mobbing på arbeidsplassen Hva er så mobbing på arbeidsplassen? Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. Det er typisk for situasjonen at den som rammes ikke er i stand til å forsvare seg. Blir du kjent med at det foregår mobbing av en arbeidskollega, grip inn, ta affære, kontakt lokal leder, sentral HR-avdeling, verneombud eller Bedriftshelsetjenesten (BHT). HMS-arbeid Ta vare på kollegaen min! 19

20 BEREDSKAP Ved oppstart på ny arbeidsplass får du informasjon om beredskapsplan. Tilgjengelig utstyr Følgende beredskapsutstyr skal være synlig og lett tilgjengelig: Beredskap beredskapsplan førstehjelpsutstyr for bruk ved småskader sykebåre og førstehjelpsutstyr for bruk ved større skader brannslukningsutstyr 20 Gjør deg kjent, slik at du kan rømme i blinde! Sett deg inn i beredskapsplanen, legg merke til hvor nødutstyr og rømningsveier er

21 Hvordan skal du varsle? Ved varsling av ulykker, opptre rolig og gi følgende opplysninger: hvem du er hva som har skjedd hvor det har skjedd når det har skjedd hvilket telefonnummer du ringer fra veibeskrivelse evt. møtested for utrykningskjøretøy Beredskap BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE

22 Brannfare Når du skal utføre varmt arbeide med maskiner, eller utstyr som avgir åpen flamme eller gnister må du ta spesielle forholdsregler: Sikker Jobb Analyse (SJA) skal utføres, og du må alltid ha riktig brannslukningsutstyr tilgjengelig. Ved behov skal det utplasseres brannvakt. Beredskap Hvis du oppdager brann Oppdager du brann må du ta ansvar og iverksette tiltak: sørg for å varsle andre slik at de kan komme seg ut aktiviser brannalarm varsle brannvesenet på telefon (eller hovedport) og oppgi nøyaktig adresse prøv å slukke brannen ved å rette strålen mot roten av flammen Apparater for å slukke brann Alle godkjente apparater har merking som viser hvilke type branner de er beregnet for. ABE brukes mot brann i de fleste materialer f.eks. tre, tekstil, papir, bensin og el-anlegg inntil 1000V. 22 Ta aldri unødvendige sjanser

23 Arbeids- og entringstillatelser For å oppnå optimal sikkerhet for spesielle arbeider, eller innenfor spesielle områder, er det stilt krav om å innhente arbeidstillatelser, delta i opplæring samt krav om sikringstiltak/utstyr. Det er viktig å gjøre seg kjent med slike pålegg og følge de retningslinjer og prosedyrer som gjelder på arbeidsplassen. Beredskap Planlegg arbeidet, Sikker Jobb Analyse (SJA). Husk entringstillatelse! 23

24 Helse- og miljøfarlige stoffer Mange stoffer som vi bruker kan gi helseskader, både akutte og på sikt. Les sikkerhetsdatablad nøye på det stoffet du skal bruke før det tas i bruk. Beredskap Benytt personlig verneutstyr som anbefales, ta kontakt med din leder dersom du er i tvil. Følg også anbefaling på sikkerhetsdatablad når kjemiske stoffer eller deres emballasje skal kastes. Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelig i ProductXchange som er Caverions elektroniske database for registrering av alle helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes i bedriften. Sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på lagringssted og brukersted. Husk, les det! 24

25 Hygiene på arbeidsplassen Hold en høy personlig standard til enhver tid. Arbeidstøy som er gjennomtrukket av kjemikalier, olje, eller andre brennbare væsker skal skiftes snarest mulig og vaskes. Dersom du arbeider med kjemikalier skal du vaske hendene grundig før du spiser, røyker eller skal på toalett. Er du i kontakt med helsefarlige stoffer er det meget viktig å skifte arbeidstøy ofte, eventuelt daglig. Blir arbeidstøyet tilgriset skal det skiftes ut snarest. Vær nøye med hygienen før pauser og når arbeidet avsluttes. Beredskap Benytt aldri trykkluft eller oksygen for å blåse rent arbeidstøy eller hender 25

26 Renhold og orden Renhold og orden er et av hovedelementene for helse, miljø og sikkerhet. Når du forlater arbeidsstedet skal det ryddes grundig, og utstyr som ikke skal benyttes fjernes. Arbeidet er ikke ferdig før arbeidsplassen er ryddet. Beredskap Hold rømningsveier fri for materiell, verktøy, kabler etc. Asbest I alle bygg/prosjekter av eldre dato, kan det forekomme asbestrisiko, f.eks. i ventilasjonskanaler, varmeisolering rundt rør og kjeler, el-installasjoner, isolering av stålprofiler og isolasjonsplater. Om du mistenker at det finnes asbest, stopp arbeidet og kontakt din nærmeste overordnede. 26

27 Det er forbudt å håndtere riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale uten tillatelse fra Arbeidstilsynet, - og utførende skal ha spesiell opplæring i arbeid med asbest. Herdeplast Herdeplast kan ha forskjellig sammensetting. Derfor vil faren for helseskade variere. Epoksy, fenol og akrylat kan forårsake alvorlig hudallergi. Mange av herderne kan irritere både hud, luftveier og øyne. Kreft og varige skader på arvematerialet (DNA) kan forekomme. Noen eksempler på herdeplast: Maling og lakk - Sparkel - Fugemateriale (til fliselegging og betong) - Lim - Fuktsperrer Beredskap Bruk alltid hansker for å beskytte hendene. Vær oppmerksom på at kjemikaliene vil trenge gjennom hansken over tid. Hanskene må derfor skiftes ut med jevne mellomrom. Gjør en risikovurdering med utgangspunkt i produktenes merkeetikett og sikkerhetsdatablad. Velg alltid det produktet som er minst helsefarlig, og bruk riktig verneutstyr. Feil hanske er ofte verre enn ingen hanske! 27

28 Skadeforebygging SKADEFOREBYGGING Planlegging før start Før arbeidet påbegynnes, skal forholdene være tilrettelagt slik at det kan arbeides trygt. Du skal kjenne risikomomenter og de aktuelle forskrifter og instrukser. Planlegging av risikofylt arbeid/sja har to bruksområder: Når HMS-risikokartleggingen i forkant av oppdrag avdekker forhold som må analyseres nærmere. Når det underveis i utførelsen av oppdrag oppstår risikofylte arbeidsoperasjoner som må planlegges i detalj. Det er særlig viktig å utarbeide SJA for arbeidsoperasjoner hvor det ikke er utarbeidet verneinstruks, eller hvor verneinstruksen ikke stemmer helt overens med arbeidet som skal utføres. Ulykker unngås ved god planlegging (SJA) og riktig utførelse av arbeidet 28

29 Verneutstyr Verneutstyr skal brukes når arbeidsoppgaven tilsier dette, selv om det til tider kan medføre ubehag og at arbeidet tar litt lenger tid. Gjør deg kjent med hvordan personlig verneutstyr skal brukes. De forskjellige arbeidsplassene og operasjonene har forskjellige krav til bruk av personlig verneutstyr. Gjør deg kjent med kravene og følg disse. I Caverion bruker vi alltid heldekkende arbeidstøy. Skadeforebygging Arbeide alene Unngå å arbeide alene! Er dere to eller flere kan dere hjelpe hverandre hvis noe skulle inntreffe. Minimumskrav i tilfelle du må arbeide alene: Gi beskjed om hvor du befinner deg i løpet av dagen Ha alltid med deg mobiltelefon eller kommunikasjonsradio Hold regelmessig kontakt med kontaktpersonen (avtales på forhånd enten med leder, arbeidskamerat eller kunde) Følg andre verneinstrukser nøye Arbeid alene er ikke tillatt i brønner, tunneler eller krypkjellere 29

30 Skadeforebygging Statisk og ensidig muskelarbeid Denne type arbeid kan være ubehagelig. Statisk belastning holder musklene i samme stramning over kortere eller lengre tid. Dette medfører redusert tilførsel av blod og derved mindre oksygen til muskelcellene, som fører til opphoping av avfallsstoffer. Resultatet er muskelsmerter, og på lengre sikt, kroniske plager. Stikkord for forebygging: Minipauser, tøyeøvelser, utforming- og organisering av arbeidsplass, regelmessig trening av alle kroppens muskler, riktig verktøy. Hvis du arbeider mye med hendene over skulderhøyde eller sitter mye ved PC, bør du være OBS på faren for belastningsskader. 30

31 Løfting og bæring Ensidig, gjentakende arbeid er en av hovedårsakene til belastningslidelser. For å minske risikoen for slike lidelser bør du tenke på: god arbeidsorganisering jobbrotasjon pausegymnastikk minipauser utforming av arbeidsplass Tenk også på hvordan du: Står Bærer Går Løfter Sitter Skyver/drar Skadeforebygging Bruk riktig løfteteknikk 31

32 Støy Beskytt deg mot støy, jo oftere jo bedre. Skadeforebygging Verktøy som: Muttertrekker Slagboremaskin Slagdrill Avsugshammer Meiselmaskin Bajonettsag Vinkelkutter Kapp/Gjærsag Boltpistol Kompressor Sirkelsag Stikksag Nibbler/plateskjærer Båndsag Rørkutter og Gjengemaskin avgir så mye støy at man alltid må bruke hørselvern. Personer i nærheten, samt de som passerer, må også gjøres klar over støynivået. 32

33 Vibrasjon Ta hensyn til vibrasjoner og sørg for lavest mulig eksponering. Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver, muskler og ledd. Vær derfor nøye med å følge anbefaling for makstiden verktøyet kan brukes i løpet av en arbeidsdag uten at tiltak er iverksatt. Stikkord for forebygging: bytt ut gamle verktøy med nyere modeller som vibrerer mindre bruk riktig teknikk, la maskinen gjøre jobben følg anbefalt brukstid for maskinen reduser eksponeringstiden, f.eks. ved pauser og jobbrotasjon bruk vibrasjonsdempende hansker arbeid minst mulig i kulde da kulde kan forsterke vibrasjonseksponeringen Skadeforebygging 33

34 Stiger Skadeforebygging Stiger skal brukes som adkomst og ikke som arbeidsplattform uten ved korttids- og lettere former for arbeid. Ved flere gangers/langvarig bruk skal stigen alltid sikres i toppen. Anliggende stige med større lengde enn 5 meter skal alltid sikres. Frittstående stiger over 6 meter skal ikke brukes. Stiger skal sikres i toppen mot utglidning og skal gå en meter over avsats 34

35 Stillas Arbeid på stillas forårsaker ofte ulykker, hovedsakelig fordi stillaser ikke bygges, eller brukes i henhold til bestemmelsene. Ved oppsetting, utvidelse, forandring og demontering av stillaser som er høyere enn 5 meter skal arbeidet ledes og utføres av fagkyndige personer. Stillaser skal kontrolleres og godkjennes før bruk. Godkjent stillas skal være merket med grønt skilt som angir eier, arbeidsgiver, stillasebygger og tillatt belastning. Ubrukelige stillaser skal være merket med spesielt varselskilt. De som arbeider på stillas skal ha arbeidsinstruks som omhandler bruk, overbelastning, forandring av konstruksjonen og skilting. Opphold på rullestillas er ikke tillatt under flytting. Påse at løse gjenstander sikres. Skadeforebygging 35

36 Provisoriske anlegg og verktøy Montering, forandring og reparasjon av elektriske verktøy og provisoriske anlegg skal bare utføres av fagfolk. Skadeforebygging Stikk aldri løse ledninger i støpsler. Bruk aldri hjemmelagede sikringer. Bruk ikke defekt elektroverktøy (livsfare). Verktøy, kabel, støpsel o. l. med feil leveres til reparasjon. Forulykkede som har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen, skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp 36

37 Sikkerhetsskilting Skiltsystemet på arbeidsplasser og anlegg er delt inn i følgende grupper: Nødskilt Brannvern-/alarmskilt Påbudsskilt Forbudsskilt Skadeforebygging Varselskilt, fareskilt Opplysningsskilt Sjøtekniske skilt og skilter iht. SOLAS convention Komplett skiltoversikt: Arbeidsmiljøsenteret, HMS-butikken. 37

38 Spesielle operasjoner og verktøy SPESIELLE OPERASJONER OG VERKTØY Opplæring på verktøy og utstyr Før du tar i bruk et verktøy eller utstyr skal du være kjent med det gjennom instruksjon / opplæring. Arbeid med mulighet for fall til lavere nivå Arbeid som skal utføres på steder med høyde til lavere nivå mer enn 2 meter skal sikres med rekkverk (0,9 1 meter), knelist og sparkebord. Ved arbeid på gulv eller tak skal åpninger være forsvarlig dekket, eller sikret med rekkverk. Dersom du må fjerne et rekkverk for å komme til, skal du bruke sikkerhetssele med line. Når jobben er utført settes rekkverket på plass med en gang. Ved arbeid i høyden skal du benytte sikkerhetssele med line dersom du ikke kan sikre deg på annen måte 38

39 Arbeid i høyden Arbeides det i høyden, skal området under sperres av og merkes med skilt «Arbeid i høyden pågår», merk skiltet med firmanavn. Husk å fjerne skiltet når arbeidet er avsluttet. Dersom deksel, mannlokk, rekkverk, dørkplater osv. fjernes, skal åpningene sperres på en tilfredsstillende måte. Skal det arbeides i grøft skal også dette sikres. Sikker Jobb Analyse (SJA) skal alltid benyttes ved arbeid i høyden iht. gjeldende intern instruks. Spesielle operasjoner og verktøy Ofte er det et kundekrav at sikkerhetssele skal benyttes i lift 39

40 Spesielle operasjoner og verktøy Varme arbeider Den som skal utføre varme arbeider skal ha gjennomgått og bestått godkjent kurs! Med varme arbeider forstås: Bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds-, og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. Det skal alltid vurderes om arbeidet kan utføres som kaldt arbeid! Sveising og skjæring Sveising og skjæring kan medføre brann- og eksplosjonsfare og gir luftforurensing i form av helsefarlig røyk, gass og støv (NB! buesveising). 40 Sveising utvikler også sterkt lys som kan forårsake øyeskader

41 Boltpistol Boltpistoler kan forårsake alvorlige ulykker hvis de har tekniske mangler eller blir brukt uforsvarlig. Kun sertifiserte personer over 18 år har lov til å bruke boltpistol. Oppbevar boltpistolen i låst rom, kasse eller skap. Rens og kontroller pistolen etter bruk. Spesielle operasjoner og verktøy Trykktesting Ved trykktesting av rørsystemer skal området sperres av, og det kan være nødvendig å utplassere vakter. 41

42 Spesielle operasjoner og verktøy Løfteredskap Godkjent løfteredskap skal ha merkeskilt med sertifikatnummer og tillatt arbeidsbelastning. Defekt/reparerbar løfteredskap skal merkes med HVIT farge og fjernes fra bruksstedet. Foreta alltid en visuell kontroll av alle typer løfteutstyr før bruk! NB! Ingen skal oppholde seg, eller gå under hengende last. Bruk mellomlegg ved skarpe kanter for å unngå skader på løfteutstyret. 42

43 Arbeid i trange rom Under arbeid i beholdere, kjeler, tanker, siloer, brønner, rørledninger og andre trange rom med liten luftveksling, har det ofte forekommet alvorlige forgiftninger. Forgiftningene er som regel akutte. Før du begynner arbeid i trange rom forviss deg om at det er gassfritt, og at rommet inneholder tilstrekkelig med oksygen (surstoff). Gassfare? Brannfare? Mangel på oksygen? Skal du arbeide i tank eller rom som inneholder brannfarlig væske eller gass skal oppdragsgivers/ arbeidsted sin instruks følges i tillegg til Caverions. Spesielle operasjoner og verktøy NB! Før arbeid starter i trange rom skal risikomomenter vurderes (SJA) 43

44 Elektriske installasjoner ELEKTRISKE INSTALLASJONER Gjeldende forskrifter Gjeldende forskrifter for utførelse, arbeid og drift av høy- og lavspenningsanlegg skal alltid følges. For utfyllende informasjon benyttes veiledninger til forskriftene utgitt av bransjeorganisasjonene. Viktige punkter fra forskriftene: Det skal tilstrebes å jobbe på spenningsløse (frakoblet og eventuelt jordet og/eller kortsluttet) anleggsdeler. Gjelder det høyspenningsanlegg skal anleggsdelen være frakoblet og jordet. Planleggingen må være grundig. SJA utføres når det skal arbeides på, eller nær ved spenningssatte, eller strømførende anleggsdeler. Alle involverte skal ha gjennomført opplæring i sikkerhetsforskriftene siste 12 måneder (FSE). Den enkelte må selv sørge for at han har nødvendige kunnskaper. Nødvendig utstyr (f.eks. førstehjelpsutstyr og personlig verneutstyr) skal være tilgjengelig på arbeidsstedet. 44

45 Unngå arbeidsulykker For å hindre arbeidsulykke med strømgjennomgang eller lysbueskade, skal alltid risikovurdering utføres (SJA) når elektromontører skal arbeide på eller nær ved elektriske installasjoner. På alle prosjekt/oppdrag der det arbeider flere enn en elektriker, skal det alltid «pekes» ut «Ansvarlig for arbeidet»! Montørene skal ikke ta på seg ansvar som leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg) uten først å konferere autorisert installatør eller bemyndiget person. Autorisert installatør eller bemyndiget person skal alltid kontaktes hvis det er tvil rundt sikkerhetsspørsmål. Elektriske installasjoner Et øyeblikks uoppmerksomhet kan forandre livet ditt! 45

46 VERN AV YTRE MILJØ Vern av ytre miljø Vern av ytre miljø krever at vi har kontroll på hva som slippes ut av forurensning til omgivelsene. Vi må hele tiden arbeide med å finne løsninger som bidrar til forbedring. For å redusere bruk av drivstoff som påvirker miljø negativt, kjører vi fellestransport til prosjekt utenbys! Jord, luft og vann må ikke forurenses. Hvis du søler olje, kjemikalier o.l. må det fjernes umiddelbart og hendelsen rapporteres. Vern av vegetasjon, fornminner og dyreliv er ofte et spesifisert krav. I anleggsfasen skal alle verne om det ytre miljø. Fylling eller tapping av drivstoff skal bare skje på anviste steder 46

47 Støy Støy fra anlegget skal ikke gi unødige plager for naboene. Støyende arbeid og bruk av anleggsmaskiner skal utføres i fastsatte tidspunkt. Avfall Industrivirksomhet/anleggsvirksomhet gir mye avfall. Avfallsmengde skal begrenses. Emballasje må sendes tilbake med varetransporten om mulig. Farlig avfall skal alltid samles og leveres til godkjent mottaker. Vern av ytre miljø Følg gjeldende regler og benytt organisert kildesortering av avfall på arbeidsstedet/anlegget 47

48 FØRSTEHJELP Opptreden på skadestedet før kvalifisert hjelp kommer Det vil alltid gå en viss tid fra en skade oppstår til vedkommende kan behandles av kvalifisert personell. I dette tidsrommet er det svært viktig at den skadde får hjelp. Førstehjelp God førstehjelp kan: Redde liv Forhindre varige skader Lindre smerte Bidra til at vedkommende blir raskere frisk Er du først på skadestedet: ta ledelsen Sikre skadestedet Få oversikt over situasjonen Tilkall hjelp, ring Organiser arbeidet med førstehjelp Fordel arbeidsoppgaver og gi direkte, enkle ordre. Det er love å være redd, men opptre rolig og bestemt. Det er de første minuttene som teller 48

49 Gi livreddende førstehjelp Livreddende førstehjelp omfatter det du må gjøre etter at du har vurdert situasjonen og før en førstehjelper kommer til stedet. Sjekk bevissthet Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting. Hvis ikke kontakt: Rop HJELP! Sørg for frie luftveier Snu pasienten på ryggen og åpne luftveiene (bøy hodet bakover, løft haken frem). Sjekk om pasienten puster normalt (bruk inntil 10 sek). Unormal pust regnes som gispende sjeldne pustebevegelser. Dersom pasienten er bevisstløs og puster normalt: Legg i sideleie. Legg pasienten i sideleie bare hvis pusten fortsatt er normal etter ett minutt. Fortsett nøye observasjon av pusten. Hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste og er bevisstløs: Ring og skaff hjelp. Hvis mulig, få noen andre til å ringe og til å hente en hjertestarter (hvis tilgjengelig). Førstehjelp RING og start: Hjerte Lunge Redning (HLR) 49

50 Hjerte Lunge Redning (HLR) Start HLR med 30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsinger. Pasienten må ligge på et hardt underlag f.eks gulvet. Førstehjelp Kompresjonene Plasser håndroten midt mellom brystvortene. Legg den andre hånden rett på den første. Løft fingrene fra brystet. Sitt tett inntil pasienten og bruk strake armer. Brystkompresjonene bør være 1/3 av brystkassens dybde (5-6 cm) med en takt på 100 i minuttet. Det tilsvarer nesten 2 kompresjoner i sekundet. Unngå alle unødige pauser i kompresjonene. Du må ikke komprimere svakere om du merker at ribbein brister. Det er aldri farlig under HLR. Det som er farlig er om du ikke presser dypt nok! 50

51 Innblåsinger Løft haken opp og klem igjen neseborene. Blås tilsvarende ett sekund til du ser i sidesynet at brystkassen hever seg. Du har kun 2 forsøk på innblåsinger så skal man tilbake til kompresjonene. Får du det ikke til, fortsett med kompresjoner. Om du ikke vil blåse, gjør kontinuerlig kompresjoner til ambulansen kommer. Førstehjelp Til hjelpen kommer Man skal fortsette til ambulansepersonell sier de tar over eller pasienten våkner til live igjen. 51

52 Stanse store blødninger Pulsåreblødninger kjennetegnes ved at blodet kommer støtvis. Slike blødninger kan være dødelige. De kan stanses på følgende måte: Førstehjelp trykk direkte mot der det blør hev det blødende stedet legg på trykkbandasje Avrivning av arm eller ben Ved slike skader bør om-snøring benyttes: legg om-snøringen så nær skaden som mulig fest pinnen i sårbandasjen og vri rundt slik at den strammer godt bruk bredt bandasjematerial 52

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer