Revidertseptember2015 MULIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidertseptember2015 MULIG"

Transkript

1 FAGAVDELING SKOLE FELLESSYSTEM FOR KARTLEGGING Revidertseptember2015 BEST MULIG -SAMMEN

2

3 Innholdsfortegnelse FAGAVDELING SKOLE - ASKØY KOMMUNE september Endringer i ny revidering... 3 Gruppen som har revidert denne utgaven har bestått av:... 3 Innledning Systemet Omfang Formål Tidlig innsats Hvilke ferdigheter... 4 Kartlegging Historikk Kartlegging som omtalt i dette dokument En del av læreprosessen... 5 Bruk av kartleggingsresultatene Primær bruk Sekundær bruk Annen bruk... 5 Sikre overgangene mellom barnehage - skole og barneskole og ungdomsskole Kartlegging på flere nivåer Overlevering av resultater... 6 Oversikt over nasjonale prøver, kartlegging og skolens egen kartlegging Felles kartlegging Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på barnetrinnet Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på ungdomstrinnet Forklaringer VOKAL: SOL: SOLPYRAMIDEN ER BYGGET OPP I 10 TRINN: KÅRE JOHNSEN ORDDIKTAT: CARLSTEN LESEPRØVE ORDKJEDETEST: MATEMATIKK: DIGITAL KARTLEGGING JFR. LÆREVERK: KARTLEGGEREN: DIGITALE FERDIGHETER ELEKTRONISK PRØVE: Tilleggskartlegging av enkeltelever STAS: SPRÅK 6-16: M-PRØVENE:... 15

4 KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE I GRUNNLEGGENDE NORSK: ALLE TELLER TOSP-TESTER TESTKATALOGEN:

5 FELLES SYSTEM FOR KARTLEGGING AV ELEVER FAGAVDELING SKOLE - ASKØY KOMMUNE september 2015 Endringer i ny revidering Nasjonale kartleggingsprøver er obligatoriske for Askøyskolen. Carlsten lesetest fjernes fra kartleggingssystemet (frivillig for 2. trinn). Det forutsettes at elevene SOLes fra 1. trinn og ut 10. trinn. M- prøvene kan erstattes med digitale tester jfr. lærebøker i matematikk for trinn, og kartleggeren matematikk og fra trinn. Kartleggeren og i norsk og engelsk skal tas for trinn. Tilleggskartlegging skal gjøres av enkeltelever, der det er indikasjon på mer omfattende vansker i norsk og matematikk (se s. 15). Gruppen som har revidert denne utgaven har bestått av: Heidi K. Nilsen (ass. rektor, Hetlevik), Christine Andersen (ass. rektor, Hop), Inger Karin Espeland (ass. rektor, Kleppe), Karen Wollberg (avdelingsleder, Kleppestø u), Nina Meby (avdelingsleder, Erdal b.) og Serine Ødejord (rådgiver, Fagavdeling skole). Gruppen har rådført seg med PPT underveis i prosessen. Innledning 1.1Systemet Med et system for kartlegging av elever menes her: a) Hva som skal testes b) Hvilke tester som skal brukes c) Når testingen skal gjennomføres d) Hva resultatene skal brukes til 1.2 Omfang System for kartlegging beskriver et minimum av hva som skal gjennomføres av tester og prøver på den enkelte skole. Det betyr at på skolene kan en velge å foreta kartlegging utover vår felles minimumsstandard som beskrives nærmere i dette dokument. Systemet omfatter både de statlige initierte obligatoriske kartleggingsprøvene og våre egne. Alle kartleggingsprøver som omtales i dette dokument er obligatorisk for alle elever i Askøyskolene. 1.3 Formål Formålet med kartlegging er å sikre best mulig tilpasset opplæring for den enkelte elev. 1.4 Tidlig innsats Forskning og påfølgende meldinger fra stortinget påpeker viktighet av tidlig innsats. Kartlegging er en viktig brikke for og tidligst mulig kunne gi tilpasset opplæring til den enkelte elev. Videre er det sagt at den norske skolen har vært preget av en vente å se - holdning i forhold til å sette inn konkrete tiltak for enkeltelever. Tidlig kartlegging og riktig og riktig tolkning av resultatene, vil gjøre det lettere å sette inn tidlig innsats for elevene som dermed gir den enkelte et godt grunnlag for videre læring. 3

6 1.5 Hvilke ferdigheter Det er de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter, vi vil dekke i vår kartlegging. Kartlegging kartlegge ( ~legger - ~la - ~lagt) ['kɑʈlegə] - undersøke og lage systematisk og informativ oversikt (kilde: thefreedictionary.com) 4

7 2.1 Historikk Tradisjonelt har kartlegging av elever vært brukt på elever som henger etter en normal læringskurve. Etter hvert har kartlegging blitt tatt i bruk for å avdekke om elever henger etter, og dermed brukt på alle elever. Tidligere var det ofte bare sakkyndige fra PPT som foretok kartleggingen. Nå utføres stort sett all kartlegging av elevens egen lærer eller annet personale ved skolen. 2.2 Kartlegging som omtalt i dette dokument Dette dokumentets betydning av ordet kartlegging går enda lenger og blir brukt om tester, prøver og andre hjelpemidler som skal brukes på alle elever for å gi læreren og eleven og hans foreldre et best mulig grunnlag for tilpasset opplæring. Her er det også viktig å presisere at det ikke bare gjelder elever som henger etter, men alle elever, også de som scorer høyere enn normalt. All kartlegging som er omtalt skal utføres på skolen av skolens egne ansatte. 2.3 En del av læreprosessen Det er viktig at kartleggingen og den påfølgende tolkning/ scoring og igangsetting av tiltak sees på som en naturlig del av lærerens arbeid med elevens læringsarbeid, og ikke noe som kommer i tillegg til dette arbeidet. Som del av implementeringen av dette system for kartlegging, blir det derfor viktig å understreke akkurat det. Bruk av kartleggingsresultatene 3.1 Primær bruk Den viktigste bruken av resultatene er allerede nevnt under formål, nemlig at læreren kan gi optimal tilpasset opplæring til den enkelte elev. 3.2 Sekundær bruk Eleven skal være kjent med sine sterke og svake sider og foreta egenvurdering av sin kompetanse i forhold til læringsmål. Kartleggingsresultatene brukt på riktig måte i samarbeid mellom lærer og elev, er et viktig redskap i dette vurderingsarbeidet. På samme måte skal resultatene gjøres kjent for foreldre/ foresatte i deres halvårlige samtaler med skolen. 3.3 Annen bruk Resultater fra kartleggingsprøver, både de statlige og egne, skal i hovedsak brukes for å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte gjennom tilpasset opplæring. Det er likevel viktig at skolen ved ledelsen følger med på resultatene og er i dialog med den enkelte lærer som gjennomfører kartlegging. Dette fordi kartleggingsprøver til en viss grad kan gi skolen og ledelsen et bilde av kvaliteten på opplæringen både på skolenivå og klassenivå. Ved f. eks lave resultater i en klasse, er det naturlig for skolens ledelse å utrede nærmere om kvaliteten på opplæringen i denne klassen er slik den burde være. I den årlige rapporteringen på resultater fra nasjonale prøver og undersøkelser vil skoleeier be om en generell kommentar/ refleksjon fra skoleledelsen på resultatene fra kartleggingsprøver spesielt i begynneropplæringen. 5

8 Sikre overgangene mellom barnehage - skole og barneskole og ungdomsskole 4.1 Kartlegging på flere nivåer Det blir foretatt kartlegging på mange nivåer som er nyttig for nivået over å kjenne til. For eksempel tester barnehagene språkkunnskap gjennom verktøyet TRAS. Det er viktig at lærere på 1. trinn på barnetrinnet kjenner resultatene av denne kartleggingen. På samme måte er det nødvendig at ungdomstrinnet får kjennskap til kartlegging på barnetrinnet som er relevant for elevens videre læring. 4.2 Overlevering av resultater Det blir utarbeidet en egen plan for å sikre god overgang mellom de forskjellige nivåer i læringsløpet. Denne planen vil omtale overlevering av resultater av aktuell kartlegging. I VOKAL blir elevenes testresultater registrert, resultatene følger eleven fra barnetrinnet og ut ungdomsskolen. 6

9 Oversikt over nasjonale prøver, kartlegging og skolens egen kartlegging 5.1 Felles kartlegging Systemet inneholder felles kartlegging for alle skoler for lettere å kunne samarbeide på tvers av skoler, og arbeide med kursing og implementering av kartleggingsprøvene. Videre vil det være en sikkerhet for likebehandling og en lette i arbeidet for de sakkyndige hos PPT at vi operer med samme verktøy for kartlegging. Under følger en oversikt på hvilke kartlegginger og tidspunkt for gjennomføring i tabellform. 5.2 Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på barnetrinnet Under følger en oversikt trinnvis på prøver som er obligatoriske å gjennomføre i Askøy kommune på barnetrinnet. 1. trinn H Ø S T SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Kontrollert tegning Oktober (Tove Krogh) Ringeriksmaterialet Gjennom året V Å R SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Ringeriksmaterialet Gjennom året NK.: Leseferdighet April- mai Udir link rektor NK: regning April- mai Udir link rektor 2. trinn H Ø S T V Å R SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Carlsten lesetest 1 (1./2.trinn) Oktober SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Kåre Johnsen orddiktat April - mai M- 2 2 April - mai NK: Leseferdighet April- mai Udir link Rektor NK: Tallforståelse og regneferdighet April- mai link Rektor 1 Dette er en frivillig prøve 2 Dette er en frivillig prøve 7

10 3. trinn H Ø S T V Å R SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Ordkjedetest Oktober SOL J Gjennom året NK.: tallforståelse og April- mai Udir link rektor regneferdighet NK: Leseferdighet April- mai Udir link Rektor Kåre Johnsen orddiktat April - mai Matematikk: Digital kartlegging jfr. Læreverk eller M- 3 3 April - mai 4. trinn H Ø S T V Å R SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Ordkjedetest oktober SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ NK: Kartleggingsprøve i Mars- april link Rektor digitale ferdigheter Kåre Johnsen orddiktat April - mai Matematikk: Digital kartlegging jfr. Læreverk eller M- 4 April - mai 5. trinn H Ø S T SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ NP: Regning September/okt. Udir link Rektor NP: Engelsk September/okt. Udir link Rektor NP: Lesing September/okt. Udir link Rektor V Å R SOL J Gjennom året Kontaktlærer/ Kåre Johnsen orddiktat April- mai Matematikk: Digital kartlegging jfr. Læreverk eller M- 5 April- mai 8 3 Dette er frivillige prøver

11 6. trinn H Ø S T SOL J Gjennom året / Kartleggeren norsk, Aug./sept. Kartleggeren regning, Aug./sept. Kartleggeren engelsk, Aug./sept. V Å R SOL J Gjennom året / Kartleggeren engelsk, April - mai Kartleggeren norsk, April - mai Kartleggeren matematikk, April - mai Kåre Johnsen orddiktat April - mai 7. trinn H Ø S T SOL J Gjennom året / Kartleggeren engelsk, Aug./sept. Kartleggeren norsk, Aug./sept. Kartleggeren matematikk, Aug./sept. V Å R SOL J Gjennom året / Kåre Johnsen orddiktat April - mai Kartleggeren engelsk, Kartleggeren norsk, Kartleggeren matematikk, April - mai April - mai April - mai 9

12 5.3 Obligatoriske kartleggingsprøver for Askøy kommune på ungdomstrinnet Under følger en oversikt trinnvis på prøver som er obligatoriske å gjennomføre i Askøy kommune på ungdomstrinnet Det er faglærer som er ansvarlig for og som gjennomfører kartleggingen med sine elever. 8. trinn H Ø S T SOL J Gjennom året / Kartleggeren norsk, Aug./sept. Kartleggeren matematikk, Aug./sept. Kartleggeren engelsk, Aug./sept. NP: lesing September/okt. Udir link Rektor NP: Regning September/okt. Udir link Rektor NP: engelsk September/okt. Udir link Rektor V Å R SOL J Gjennom året / Kartleggeren engelsk, April - mai Kartleggeren norsk, April - mai Kartleggeren matematikk, April - mai 9. trinn H Ø S T SOL J Gjennom året / Kartleggeren norsk, Aug.- sept. Kartleggeren matematikk, Aug.- sept. Kartleggeren engelsk, Aug.- sept. NP: Lesing september link Rektor NP: Regning september link Rektor V Å R SOL J Gjennom året / Kartleggeren engelsk, Kartleggeren norsk, Kartleggeren matematikk, April - mai April - mai April - mai 10

13 10. trinn SOL J Gjennom året / 11

14 Forklaringer NB! Vedlagt finner du forklaringer og henvisninger til obligatoriske prøver og kartleggingsmateriell. Skolene står fritt til å bruke kartleggingsmateriell utover det som er pålagt og anbefalt. VOKAL: Askøy kommune har frikjøpt Vokal, et nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging, slik at lærere kan gi tilpasset undervisning og bedre oppfølging av den enkelte elev. Læreren får et enkelt og brukervennlig system som effektiviserer håndteringen av kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy. Vokal gir læreren kontroll over gjennomføringen av hver enkelt kartlegging, og en oversikt som gir god mulighet til å følge opp resultatene på hver enkelt elev. Skoleledelsen får standardisert hele skolens arbeid med kartlegging, og kan følge opp lærerne i gjennomføringen og oppfølging av hver enkelt elev. Skoleleder kan ta ut status på gjennomføring og se aggregerte resultater for hele skolen i visuelle rapporter og grafer. Vokal har Feide- pålogging: NP: Nasjonale prøver. Resultatene overføres fra PAS til Vokal. NK: Nasjonal kartlegging. Resultatene overføres fra PAS til Vokal. KONTROLLERT TEGNING: TEGNETEST av Tove Krogh, dansk pedagog. Bearbeidet og tilrettelagt for Askøyskolene av Nina Meby. RINGERIKSMATERIALET : Dette materiellet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5-7 år. Men det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn. Materialet består av 17 deltester, i kopioriginaler, og barna gir svar ved å sette kryss ved et bilde. Testen gir mulighet for å sammenligne barnas resultater med normerte grupper. Pakken inneholder også en brukerveiledning. Ringeriksmaterialet, kartlegging av språklig oppmerksomhet hos barn i alderen 5-7 år, test og kopieringsoriginaler (ISBN: ). SOL: Er et kartleggingsverktøy der prinsippet er systematisk «overvåking» av elevenes leseutvikling. Kartleggingen skjer gjennom skoleåret og læreren samler seg opp et bilde av elevens lesing. Hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Sol er et kompetansehevingsprogram for lærere, og alle lærere er leselærere og skal «sole». Kartleggingsresultatene skal tilbakemeldes til elever og foreldre to ganger pr. år. SOLPYRAMIDEN ER BYGGET OPP I 10 TRINN: 1. Før- alfabetisering, 2. Begynnende alfabetisk lesing, 3. Tidlig fonologisk lesing, 4. Automatisert fonologisk lesing, 5. Tidlig ortografisk lesing, 6. Automatisert ordgjenkjenning, 7. Økt automatisering og leseflyt, 8. Strategisk lesing, 9. Bevisst strategisk lesing, 10. Voksen litterær lesing 12

15 KÅRE JOHNSEN ORDDIKTAT: Orddiktat for trinn. PP- tjenestens materiellservice CARLSTEN LESEPRØVE 4 : Kartleggingsmateriell som måler lesehastighet og leseforståelse. Har også en diktat for det aktuelle trinnet. Veiledning finnes til hvert trinn. Resultatene legges inn i Vokal. ORDKJEDETEST: Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningprøve, men den fanger opp de elever som har vansker med ordavkodingen. Testen er lett å bruke, og det tar bare ca. 10 minutter å gjennomføre hele testen. Testen består av en håndbok og kopieringsoriginaler. Skoler som kjøper testen, kan fritt kopiere opp elevarkene, men det er ikke tillatt å kopiere håndboka. Ordkjedetesten finnes både på bokmål og nynorsk. Resultatene legges inn i Vokal. MATEMATIKK: DIGITAL KARTLEGGING JFR. LÆREVERK: Kunnskapsløftet innebærer endringer i læreplanene. Fagplanen i matematikk er formulert med mål for opplæringen etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Skolene kan benytte digital kartlegging utfra valgte læreverk i matematikk. Digital kartlegging vil ha klare fordeler: Gir konkrete forslag til oppfølging med henvisning til lærerens bok, oppgavebok, kopiperm og nettoppgaver. Gir oversikt over klassens resultater Frivillig for 2. trinn.

16 Gir rapporter om hver enkelt elev. Følger elevens utvikling over tid Normering på landsbasis: Kritisk grense og gjennomsnitt Integreres i VOKAL. KARTLEGGEREN: Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk, fra høst i 5. trinn og ut ungdomsskolen. Kartleggeren genererer individuellarbeidsplaner (IAP- er) til alle elever, på alle funksjonsnivåer. Hva kartlegges? Norsk: Tester elevenes funksjonsnivå på tre hovedområder: leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Bokmål og nynorskversjon. Engelsk: Tester elevenes funksjonsnivå på tre hovedområder: leseferdighet, rettskrivning og ordforråd. Matematikk: Tester elevenes funksjonsnivå på alle aktuelle delområder. Resultatene eksporteres til Vokal. DIGITALE FERDIGHETER ELEKTRONISK PRØVE: Kartleggingsprøven er lagt til 4. trinn for raskt å kunne fange opp elever som befinner seg på og under bekymringsgrensen. Mange av kompetansemålene i fagene setter digitale ferdigheter som forutsetning for måloppnåelse. Oppgavene i kartleggingsprøven er fordelt på fire hovedområder innenfor ferdighetsområdet digitale ferdigheter: tilegne og behandle digital informasjon produsere og bearbeide ved hjelp av digitale verktøy digital kommunikasjon digital dømmekraft 14

17 Tilleggskartlegging av enkeltelever Tilleggskartlegging skal gjøres av enkeltelever, der det er indikasjon på mer omfattende vansker i lesing og regning. STAS: Står for standardisert test i avkoding og staving. STAS kan brukes og er normert fra slutten av 2. klasse og ut ungdomsskolen. Det er detaljerte normer for alle prøver og delprøver. Elevenes fremgang i avkoding og staving følges på samme prøve i forhold til normer og klassetrinn. Testresultatene kan gi en profil over sterke og svake sider i avkodings- og staveferdighet. STAS er normert på Ringerike med elever på hvert trinn. Ringerike er representativ for bokmålselever i avkodingsferdighet. STAS kan også brukes på eldre elever og voksne, selv om den ikke er normert for disse gruppene. SPRÅK 6-16: Testmateriell for enkeltelever. Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker, for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. Testen tar sikte på å besvare spørsmål som Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder? og bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene? språk 6-16 ORDKJEDETESTEN: Brukes på enkeltelever for å kartlegge vanskeområder hos eleven. M- PRØVENE: M- prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter læreplanen før Kunnskapsløftet. Det kan derfor hende at elevene ikke har fått undervisning i alle de aktuelle emnene før prøven brukes på ett gitt klassetrinn. Større lokal fleksibilitet gjør det også vanskelig å lage absolutte normer på årstrinn- nivå. Vårt råd er at læreren eller skolen vurderer om det er oppgaver i prøven som bør utgå i en aktuell klasse fordi stoffet ikke er gjennomgått. Når en tar hensyn til disse forholdene vil M- prøvene fortsatt være gode til kartlegging av nivået på matematikk- kunnskap blant elever (kapittelprøver og /eller halvårsprøver bør brukes i tillegg). Resultatene legges inn i Vokal. materiell.no Kan brukes på enkeltelever på ungdomstrinnet for å kartlegge nærmere vanskeområder hos eleven. KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE I GRUNNLEGGENDE NORSK: Obligatorisk for elever som får særskilt opplæring etter 2-8 i opplæringsloven. Kartleggingen skal skje gjennom hele året og brukes som et pedagogisk verktøy for læreren. Kartleggingsmateriell og veiledning finnes på og Kartlegging av norsk språkkompetanse skal være gjort før skolen søker om timer til tospråklig opplæring. Skolen får tildelt ressurser til særskilt norsk gjennom rammetilskuddet sitt. Resultatene av kartleggingen legges inn i Vokal og kan skrives ut i rapportform som utgangspunkt for tilpasset opplæring og dialog med elev og foreldre i utviklingssamtalene. Dette kartleggingsmateriellet kan også brukes på elever som er nærmere nivå 3 og som etter hvert følger klassens læreplan i norsk som morsmål. ALLE TELLER Alle teller! er et veilednings- og kartleggingsmateriale om misoppfatninger og misforståelser på området tall og tallforståelse. Testene gir deg som lærer et svært godt bilde over hvilke områder den enkelte elev har problemer med å forstå. Videre gir håndboka mange tips og eksempler til hvordan disse problemene kan løses i undervisningen. Lenke til nettadressen: TOSP- TESTER Tospråklige tester er utviklet på 20 språk og kan bestilles via fagavdeling skole. Dette er tester som er 15

18 utviklet for trinn og som kan brukes av lærer i grunnleggende norsk og i morsmål. TOSP testene inneholder konkrete tester, instruksjonshefter med normer for vurdering av testresultater for og 10.trinn, samt skjemaer for sammenligning av resultater på norsk og morsmål. TESTKATALOGEN: Testkatalogen, en oversikt over mer enn 6oo ulike tester som man tidligere kunne finne på ISP (Institutt for spesialpedagogikk), er nå lagt ned. Bruk i stedet. Linker til pedagogisk materiell: 16

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever UNDERVISNINGSAVDELINGEN Felles system for kartlegging av elever Forord!...3 Innhold!...4 Vedtatt av Undervisningssjefen 25. oktober 2011 Revidert utgave desember 2011 Forord Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

FORORD. 10611 Sentralt

FORORD. 10611 Sentralt FOOD Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i følgende målsetning i felles 4-årig handlingsplan: Komme fram til et felles kartleggingssystem, når det skal testes og hva resultatene skal brukes

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet)

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) 1. Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging og føre inn resultatene

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 1 Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 2 Hovedmålsettingen med kvalitetssikringsprogrammet ved Bragernes skole er: Å sikre elevenes

Detaljer

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Den didaktiske relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen i Seljord kommune

Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen i Seljord kommune Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen i Seljord kommune Oversikt over aktuelt kartleggingsverktøy innafor tema språkutvikling til bruk for førskulebarn Plan for bruk av kartleggingsprøver,

Detaljer

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN KARTLEGGING I STOKKESKOLEN 1 KARTLEGGING I STOKKESKOLEN I sin rapport om likeverd i norsk utdanning peker OECD på at norsk skole mangler strategier for å følge opp elever når man ser at de henger etter.

Detaljer

Systematisk Observasjon av L esing

Systematisk Observasjon av L esing Systematisk Observasjon av L esing Hva er SOL? Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et kompetansehevingsprogram for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling

Detaljer

«Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse»

«Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse» «Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse» Innlegg ved Bjørg Wangen på ledersamling i oktober 2012 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Vokal som registreringsverktøy for kartlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen RINGERIKE KOMMUNE PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Pedagogisk rapport for ungdomsskolen Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Vedlagte resultater

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker

Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker I tillegg til samtale med foresatte og observasjoner av hvordan barnet forstår og bruker språket i hverdagen, finnes det noen verktøy som du kan bruke for

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner Når August Oppstart av nytt emne i fag Innen 2 uker etter skolestart Hva "Lese for å lære!" læringsstrategier (studieteknikk) "Les og Kartlegging Carlsten leseog skriveprøve Leseplan 8. trinn - Åstveit

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø

Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Standard for sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Sosial kompetanse Skolen bidrar til å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom en felles strategi for utvikling av elevenes sosiale kompetanse

Detaljer

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Nasjonale prøver 2014 GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Fakta om nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning

Detaljer

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver 1. Valg av tekster med relevans og passe vanskegrad for hver enkelt 2. Balansert og helhetlig struktur 3. Oppgaver og arbeidsmåter (egne hefter for «nivå 1 og

Detaljer

Pedagogisk rapport for skole

Pedagogisk rapport for skole Unntatt offentlighet, jf. Offl. 5a, jf. Fvl. 13 Pedagogisk rapport for skole Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven i antall måneder/år Vedlagt kartlegging (sett kryss og dater) Carlsten leseprøve Kåre

Detaljer

Pedagogisk rapport for grunnskolen Lunner kommune NB: Ved utfylling av skjema bruk gjerne stikkord og kulepunkter

Pedagogisk rapport for grunnskolen Lunner kommune NB: Ved utfylling av skjema bruk gjerne stikkord og kulepunkter Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Pedagogisk rapport for grunnskolen Lunner kommune NB: Ved utfylling av skjema bruk gjerne stikkord og kulepunkter Timeplan Karaterutskrift(u-trinn)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017. Arkivsak. Nr.: 2016/956-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Dysleksivennlig kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune stiller

Detaljer

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Barnehager og skoler i Iveland 2016 0 Innhold INNLEDNING... 2 Planen omhandler:... 2 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 Tidlig innsats:... 3 Spesialpedagogisk saksgang

Detaljer

GLIS 2007 2011 Vedlegg 3. 2007-10: Fulgt overgangs plan malen anbefalt i «Veilederen for tospråklig opplæring i bh.»

GLIS 2007 2011 Vedlegg 3. 2007-10: Fulgt overgangs plan malen anbefalt i «Veilederen for tospråklig opplæring i bh.» Delprosjekt 5 Åssiden barnehage og Åssiden skole HOVEDMÅL 1. Bedre overgangen barnehage- skole for flerspråklige barn ved å prøve ut en modell hvor foreldre, førskolelærer og lærer har felles erfaringsdeling

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver i underveisvurderingen Hva slags informasjon trenger jeg/vi? Hvilken type informasjon gir prøven? Hva forteller resultatene meg om min gruppe? Hvordan

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hva skal vi snakke om? Prøver som grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger I klasserommet I lærerkollegiet I kommunen Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Pedagogisk rapport for barneskolen

Pedagogisk rapport for barneskolen RINGERIKE KOMMUNE PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Pedagogisk rapport for barneskolen Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Vedlagte resultater

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

TØNSBERG KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

TØNSBERG KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1 (Byfogdløkka) Telefon: 33 34 83 40 E-post: ppt@tonsberg.kommune.no PEDAGOGISK RAPPORT SKOLE Den pedagogiske rapporten

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE

REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE 1 REGNEPLAN FOR LANDÅS SKOLE På Landås skole har alle lærere, i alle fag, på alle trinn ansvar for elevenes regneutvikling. Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer

Detaljer

Leseplan for Gjettum skole

Leseplan for Gjettum skole Leseplan for Gjettum skole Lesing og skriving er kulturskapte og miljøavhengige ferdigheter. Det er ikke ferdigheter som utvikler seg av seg selv som en naturlig modning. Den som skal lære å lese og skrive,

Detaljer

Risør barneskole. Skolen har 392 elever fra 1. 7. trinn. Skolefritidsordningen har 193 barn fordelt på 4 baser

Risør barneskole. Skolen har 392 elever fra 1. 7. trinn. Skolefritidsordningen har 193 barn fordelt på 4 baser Risør barneskole Risør barneskole Skolen har 392 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 193 barn fordelt på 4 baser Ansatte på Risør barneskole Skolens ledelse består av rektor og to inspektører

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Tema Mål fra Skolens strategisk plan Tiltak Elevenes læring -nytt 2015-2016 Elevene er bevisste egen læringsprosess og progresjon. Elevene kan snakke om egen læring og progresjon. Elevene har god egenvurderingskompetanse

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-72 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med heldagsmøter 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Forsvarlig system for skole og SFO

Forsvarlig system for skole og SFO Forsvarlig system for skole og SFO - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Innhold Innledning... 4 Organisering og myndighetsfordeling for opplæringsvirksomheten i kommunen... 4 Informasjonsflyt

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Tester og opplæringsprogrammer

Tester og opplæringsprogrammer 1 Tester og opplæringsprogrammer Generelt NetPed er en spisskompetansevirksomhet innen lærevansker. Vi har egen salgsenhet, og er en av landets mest sentrale leverandører av pedagogisk testmateriell. NetPeds

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: 37 18 52 00 / Mob. 90 69 76 41 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN: Elever i grunnskolen PPT skal vurdere

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: Dato: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET FAG ELEVENS NAVN KLASSE/GRUPPE SKOLEÅR KONTAKTLÆRER FAGETS NAVN Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Gamlebyen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal,

Detaljer

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 SKOLENS VISJON - Alle skal med! Jeriko skole er en inkluderende skole med høyt læringstrykk, hvor elever og voksne trives. 1 Oppsummering Skolen er i en situasjon

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Oppland, 29.-30. april

Oppland, 29.-30. april Oppland, 29.-30. april Oppdrag: Status og videreutvikling av prøvefeltet Hvordan bruke resultater i lokalt utviklingsarbeid på skolene og på kommunenivået? Mål for kvalitet: 1. Alle elever som går ut av

Detaljer

Lese- og skriveutvikling

Lese- og skriveutvikling Egil Gabrielsen Marit Petersen Oftedal Anne Elisabeth Dahle Astrid Skaathun Nina Nøttaasen Gabrielsen Lese- og skriveutvikling Fokus på grunnleggende ferdigheter Innhold Oppbygningen av boka...13 1 Den

Detaljer

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Handlingsplan 1 Dysleksi/spesifikke lese og skrivevansker Dysleksi er en språkbasert lærevanske som kan være arvelig og som kan ramme flere språkområder i tillegg

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING. Halvårsvurdering og bruk av VOKAL i Sandefjordskolen

VURDERING FOR LÆRING. Halvårsvurdering og bruk av VOKAL i Sandefjordskolen VURDERING FOR LÆRING Halvårsvurdering og bruk av VOKAL i Sandefjordskolen VURDERING Å vurdere elevenes læringsutvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Læreplanene beskriver forventninger til elevenes

Detaljer

Sist endret: mandag, 25. august 2014 AUGUST SEPTEMBER

Sist endret: mandag, 25. august 2014 AUGUST SEPTEMBER SEPTEMBER AUGUST 1 ÅRSHJUL SYSLE 2014-2015, Høst 2014 Uke Dato Aktiviteter / Frister ANSVAR: 12 Planleggingsdag 1 Planleggingsdag 14 Planleggingsdag, 15 Planleggingsdag, SKOLE/SFO: Felles 0800-10 SFO:

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger kommune Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger 8.10.2009 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for arbeidet:... 3 1.1 Meldt behov fra lærerne:...

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole

Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole 2, FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Tilsynsrapport 1 Malvik kommune og Sveberg skole Tema: Tidlig innsats på 1. 4. trinn 3 Forord Tema for dette tilsynet, tidlig innsats, reguleres i opplæringsloven 1-3 andre

Detaljer

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen

Pedagogisk rapport for ungdomsskolen RINGERIKE KOMMUNE Spesialpedagogiske tjenester PPT Unntatt offentlighet jfr. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Navn Fødselsdato Skole Trinn Kjent eleven antall måneder/år Pedagogisk rapport for

Detaljer

PLAN FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING VED SODIN SKOLE 1. 10. KLASSE

PLAN FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING VED SODIN SKOLE 1. 10. KLASSE PLAN FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING VED SODIN SKOLE 1. 10. KLASSE SPRÅKUTVIKLING SPRÅKLEIKER LESESTIMULERING SKRIVEOPPLÆRING NOVEMBER 2008 INNLEDNING Sodin skole har i dette dokumentet laget en forpliktende

Detaljer

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale og

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Bratsberg skole. Arbeidsløype spesialpedagogikk

Bratsberg skole. Arbeidsløype spesialpedagogikk Bratsberg skole Arbeidsløype spesialpedagogikk Innhold Frister Fra bekymring til tiltak Kartlegging vi kan gjennomføre ved skolen IOP Mistanke om vold/ overgrep i hjemmet Faser i arbeidet med barn som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Messenlia skoles satsingsområder. Hovedmålsetting. Vurdering for læring

Messenlia skoles satsingsområder. Hovedmålsetting. Vurdering for læring Messenlia skoles satsingsområder. Hovedmålsetting Økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring Vurdering for læring Underveisvurdering blant annet gjennom elev/utviklingssamtaler minst 4 ganger pr.

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE Storetveit skole 2013 VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes Storetveit skole 2013 Hvorfor har vi invitert dere? Hva vil

Detaljer

PLAN FOR OPPLÆRING OG INNFØRING I LESEUTVIKLINGSVERKTØYET SOL

PLAN FOR OPPLÆRING OG INNFØRING I LESEUTVIKLINGSVERKTØYET SOL PLAN FOR OPPLÆRING OG INNFØRING I LESEUTVIKLINGSVERKTØYET SOL 2014-2017 14.10.14 Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. SOL VERKTØY I ELEVENES LESEUTVIKLING... 4 3. MÅLSETTINGER OG INDIKATORER PÅ MÅLOPPNÅELSE...

Detaljer

Tveita skole. Strategisk plan 2015

Tveita skole. Strategisk plan 2015 Tveita skole Strategisk plan 2015 Historikk 2007-2014 Aktivitetsplan for strategiske mål & initiativ 2015 Her vi bor høyt oppå byens tak, høye åser ligger bak Fjorden ligger langt der uti vest, sola skinner

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Lesing = avkoding X forst åelse (Gough & Tunmer 1984) Observasjon av avkodi ngsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier. Leseutviklingen satt inn i vår pyramide

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer