ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE"

Transkript

1 ET GODT SPRÅKMILJØ FOR ALLE Rapport fra Bymarka friluftsbarnehager. Bakgrunn for prosjektet; Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementet sin strategiplan for hvor Et godt språkmiljø for barn er et av satsningsområdene, samt Trondheim kommune sine prosjektmidler til dette temaet, har barnehagen valgt å fordype seg i barnehagen som språkarena. Trondheim kommune gjennomførte våren 2014 en spørreundersøkelse/barnehagebasert vurdering knyttet til barnehagen som språkarena. I forkant av spørreundersøkelsen som kom fra Oppvekstkontoret ønsket vi følgende refleksjon i grupper: Er vi bevisst på hvordan vi bruker språket (hvilke språkhandlinger vi utfører) sammen med barna i løpet av en vanlig dag? Hva er det vi gjør i barnehagen vår når det gjelder arbeid med språk! Gjennom tilbakemeldinger vi fikk etter dette møtet, ser vi at personalet har et ønske om å jobbe mere med språk som tema. De ønsker å heve kompetansen og videreutvikle sine erfaringer med barnehagen som språkarena. I tillegg skal barnehagens dokumenter synliggjøre mere det språkarbeidet vi gjør i barnehagen, og hvor viktig dette arbeidet er for barna. Barnehagen har lite erfaring med minoritets språklige, men opplever ofte at språk er tema som diskuteres både mellom personalet og i foreldresamarbeidet vårt. Ansvar: Vi laget en språkgruppe hvor det er to medlemmer/personal fra hver base. Disse medlemmene har ansvar for refleksjonsgruppene dette året og utarbeide gode refleksjonsspørsmål knyttet til utviklingsarbeidet. Medlemmene i språkgruppa er fordelt på de ulike refleksjonsgruppene, og har ansvar for å drive dette prosjektet fremover sammen med alle dere andre selvfølgelig Prosjektgruppa har jevnlige møter, utarbeider prosjektskisse med mål, og stopp-punkt underveis. Fagleder har hovedansvaret for prosjektet. 1

2 Fokus på formidling av tekst. Språk kan være uendelig mye, og hvordan skulle vi ta dette ned til vår enhet slik at det ga en mening for oss? På planleggingsdagen ble personalet utfordret til å komme med forslag på hva de ønsket å videreutvikle innenfor dette området, og flere av gruppene hadde diskutert voksne som gode språkmodeller og som formidlere av tekst. I tillegg er alle hverdagssamtalene verdifulle for barnas språkutvikling. Dette krever oppmerksomhet og gode lytteferdigheter fra oss voksne. Tid er et viktig aspekt ved dette og vi voksne må ta oss tid til å lytte til det barnet har og si, samt stille åpne spørsmål som vil utvide barnas språk. Bevisstgjøring av dette hos personalet er viktig dette er tema vi ønsker å reflektere rundt på refleksjonsmøtene våre. MÅL FOR UTVIKLINGSARBEIDET Språkgruppa diskuterte seg fram til at vårt utviklingsarbeid skal dreie seg om «formidling av tekst for barn». Gjennom formidling av tekst på ulike måter ønsker vi å fremme barnas språkutvikling. Barnehagen skal bidra til at barna får et positivt forhold til tekst og bilde, og tekstene og bildene skal være utgangspunkt for samtaler. Vi ønsker å skape et godt språkmiljø, samt legge til rette for leselyst og leseglede for barna. Hvordan vi voksne er som formidlere er avgjørende for hvordan barna opplever teksten og hvor engasjert og delaktig vi klarer å få barna. Gjennom utviklingsarbeidet ønsker vi å bevisstgjøre personalets rolle i formidlingen, og gjennom dette øke kvaliteten på vår rolle som formidler av tekst til barn. Vi ønsker også å øke personalet generelle kompetanse knyttet til barnas språkutvikling, og hva vi som barnehage kan gjøre av tidlig innsats i forhold til barn som strever med språk - Hva og hvordan kan vi som barnehage tilrettelegge innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. For å få kunnskap om dette, ønsker vi å invitere en ekstern forleser fra Logopedisk senter. 2

3 MÅL FOR PERSONALET: Øke personalets kompetanse og kunnskap om språkstimulering og litteraturformidling for barn. - øke kvaliteten på de voksnes rolle som formidler av tekst til barn - bevisstgjøring av de voksnes rolle som gode språkmodeller. Utviklingsarbeidet skal inngå i hverdagsaktivitetene våre, men siden samtalen og fellesskapet rundt tekstene er viktig, må vi organisere lesingen og sette den inn i et system slik at lesingen gir rom for samtale, refleksjon og barnas forståelse av teksten, samt sikre at alle barna blir lest for og får samme erfaring med samtaler rundt tekster. MÅL FOR BARNA: Økt leseglede hos barn gjennom høytlesning og gjenfortelling, som vil styrke barnas språkutvikling - Alle barna skal få et positivt forhold til bøker, hvor teksten og bildene skal være utgangspunkt for samtaler. - Alle barna skal bli lest for bli lest for i ei lita gruppe hver uke. Med ei lita gruppe mener vi maks 4 barn i gruppa. Vi ønsker også å komme fram til gode kriterier for hva en slik lesestund bør være for å fremme språkutvikling. Hvordan får vi barna med oss, hvilke spørsmål får barn til å komme med reflekterte svar, hvor de får brukt språket sitt. I det fysiske rommet skal vi synliggjøre at vi arbeider med språk henge opp bilder til benevning, sanger med bilder til, lage rekvisita-poser, utstilling av bøker, bok-tips til foreldre, lage «kontor» for barna på stor med skrivesaker, konvolutter, tastatur etc. Det er bare å la kreativiteten blomstre, og kaste seg ut i alt det språk kan by på.. Vi må også erkjenne at bøker er forbruksvare, og at de skal være tilgjengelig for barn i alle aldre. Enheten trenger flere bøker som kan være spennende til alle aldersgrupper bokkasser ordnes på biblioteket. Vi ønsker å informere foreldrene på foreldremøtet om utviklingsarbeidet, samt involvere de i arbeidet ved å utveksle erfaringer med gode bøker, lesetips etc. Dokumentasjon av utviklingsarbeidet på de ulike basene, samt i gruppenes tilbakeblikk som sendes til foreldrene hver måned. 3

4 Språkarbeid og kompetanseheving i ulike fora; Refleksjonsgrupper; Personalet sitter i grupper på tvers av stilling, base og hus. Språkgruppa har på forhånd utarbeidet spørsmål de ønsker gruppa skal reflektere over, i tillegg har deltakerne delt erfaringer i forhold til god barnelitteratur, gode praksisfortellinger som belyser språkarbeidet vårt etc. - Hva legger dere i formidling av tekst for barn? Hvordan kan vi voksne være gode språkmodeller når vi formidler litteratur for barn? Hvordan begeistre alle barna med høytlesning og få de aktivt med i samtalen? - Erfaringsdeling og refleksjon rundt det å formidle tekst for ei lita gruppe når finner man tid til disse lesestundene, og hvordan kvalitetssikres det at alle barna blir est for hver uke? Er det tilfeldig hvilke barn som sitter sammen i den lille gruppa? Fordeler/ulemper med å lese samme boka flere ganger. - Tanker rundt ekstern foreleser s tema, hva sitter dere igjen med etter foredraget? - Midtveisevaluering av utviklingsarbeidet, klarer vi å nå målet om litteraturformidling for barn i ei lita gruppe hver uke? - Hvordan kan vi legge til rette det fysiske miljøet, rom (inne/ute) og materialer for å fremme god språkutvikling for alle barn? - Gode språkaktiviteter innenfor det allmennpedagogiske tilbudet Ped.medarbeider møte: hvor vi har filmet hver enkelt pedagogisk medarbeider i litteraturformidling for barn. Erfaringsdeling, refleksjon rundt måten å formidle på, gode spørsmål som fenger barna. Tema på personalmøter: - Et godt språkmiljø for alle hva betyr det for oss. - Forskning rundt språk og språkutvikling for barn (jfr Synteserapport om Skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen). - Kjennetegn på en god samtale (eks støttende språkstrategier i hverdagssamtaler) - Hvorfor formidling av litteratur sammenhengen mellom litteraturformidling og språkutvikling Ekstern foreleser; «Skal vi leke en bok», med Cecilie Fodstad. Dette var til stor inspirasjon for personalet - bruk av samme bok over lengre tid førleik og etterleik opplever at boka blir felles utgangspunkt for leik, der alle kan bidra fordi de alle kjenner historien. Ønsker å gjennomføre et personalmøte nå i vår med ekstern foreleser fra Logopedisk senter knyttet til hva barnehagen kan gjøre av tidlig innsats for barn som strever med språk. Progresjonsplan; ped.lederne har sammen utarbeidet progresjonsplan knyttet til fagområdet språk, tekst og kommunikasjon. Foreldresamarbeid; Prosjektet er informert om i Brukerråd og på foreldremøtet. Barnehagen dokumenterer språkarbeidet de gjør gjennom månedsbrev og bilder som sendes foreldrene, praksisfortellinger og bilder, erfaringsdeling av gode bøker, utstilling av bøker og brosjyrer fra Lesesenteret i Stavanger er bestilt og henger tilgjengelig til foreldrene. 4

5 Fordeling av de ulike møtene ser slik ut: HVA HVEM HVORDAN Møter 2 ganger Pedagogiske ledere Arbeid med progresjonsplan, Møter ca. annenhver måned Pedagogiske medarbeidere, Film med Marte Meo veiledning knyttet til voksenrollen og barnas språk Møter ca. annenhver måned Refleksjonsmøter på tvers av gruppene Refleksjon rundt gitte caser, problemstillinger knyttet opp mot voksenrollen i forhold til språkstimulering, barnehagen som språkarena, fysisk språkmiljø ute og inne etc Personalmøter 3 stk Hele personalgruppa Ekstern foreleser. Kompetanseheving. Fysisk tilrettelegging av språkmiljø inne og ute. Basevise møter Veiledningsteam 4 ganger pr år Gruppevis, pedleder og ped.med arbeider Alle ped.ledere Observere og kartlegge barnehagens språkmiljø. Tilrettelegge gode språkmiljø inne og ute. Diskutere saker som omhandler språkproblematikk hos enkeltbarn, vurdere lavterskel tiltak, språkgruppe på enheten evt melde opp til BFT. Planleggingsdager alle Informasjon om prosjektet, fagutvikling/skolering innenfor språk, målformulering, hvordan jobbe med dette basevis, evaluering Foreldremøte høst alle informasjon om fagområdet, prosjektet, språkets betydning for barnas videre utvikling Brukerråd Informasjon om prosjektet 5

6 Personalets Kompetanseheving: Personalets kompetanse knyttet til barnehagen som en god språkarena har blitt styrket gjennom utviklingsarbeidet, og vi opplever at det er en større bevissthet rundt viktigheten av språk og språkstimulering. Vi har fått en felles forståelse av hvordan vi kan jobbe med barnehagen som språkarena. I dette språkprosjektet har hele personalgruppa deltatt, de har fått et eieforhold og ansvar, noe som er med på å løfte alle. Personalet ser sammenheng mellom omsorg, leik og språkutvikling og språkets betydning for den sosiale kompetansen. De er bevisst sin egen rolle, og er gode rollemodeller i arbeidet med barnets språkutvikling. Vi har gjennomgått støttende språkstrategier i hverdagssamtaler ( og diss brukes aktivt i alle samtaler med barn. Med det menes følgende; - Personalet stiller åpne spørsmål - Personalet følger barnets interesse - Personalet fortolker og utvider det som barnet sier - Personalet hjelper barnet med å sette ord på ting - Personalet tar seg god tid venter på barnets svar - Samtalen er relatert til noe som barnet kjenner - Personalet forklarer ord som barnet ikke kjenner på forhånd - Personalet utnytter den språklige kompetansen barnet allerede har - Personalet leker med språket når det er mulig - Personalet retter ikke på barnas feil direkte. Personalet oppmuntrer og verdsetter barnas ulike uttrykk og setter ord på deres følelser. Benevner, gjentar og utvider språket gjennom hverdagsaktiviteter og i leik både ute og inne. Personalet gir barna positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel. Barna oppfordres til å bruke språk, personalet setter av tid til samtale, og gir barna rom og tid til å snakke, stille spørsmål og undre seg sammen. Personalet legger til rette for at ALLE barna får delta i språkutviklende samtaler og aktiviteter. Gjennom utviklingsarbeidet har vi valgt å ha fokus på de gode samtalene som oppstår rundt ei bok. Barna blir lest for i ei lita gruppe, hvor den voksen har ansvar for å stille åpne, undrende spørsmål, samt utvide og forklare språk. Samtalen kan dreie over i noe helt annet enn bokas innhold, noe som ikke har betydning i denne sammenhengen. Det viktigste er at barna deltar muntlig i samtalen, at de blir sett, hørt og bekreftet. Man kan også si at høytlesning for barn spesielt stimulerer barnas språkutvikling og kognitive funksjoner (hukommelse), mens samtaler i etterkant om det man har lest, også vil påvirke barnas utvikling av mentalisering. (Barn i risiko, Ø.Kvello 2007) Personalet benytter variert litteratur, rim og regler for å fremme barnas språkutvikling. Vi har et godt samarbeid med biblioteket, og barnehagen har et rikt utvalg av litteratur som til en hver 6

7 tid står tilgjengelig. Kompetanseheving av personalet har foregått i ulike møtefora, og personalmøtet med bruk av ekstern foreleser, ga hele personalgruppa et felles løft og hadde svært positiv effekt for det videre språkarbeidet vårt. Cecilie Fodstad, ekstern foreleser, introduserte førleik og etterleik av ei bok. Hun ga oss mange gode eksempler på formidling av tekst, samt hvordan ei bok kan være et felles utgangspunkt for samtale, leik og prosjekt. Vi opplever også at personalet har fått større bevissthet rundt fysisk tilrettelegging av innerommene, samt materialer som fremmer språkutvikling. Dette arbeidet går inn under Barn og rom arbeidet vårt som vi også deltar i. Vi har synlige bokstaver på veggene, treskiver med bokstaver og tall som barna kan leke med, magnetbokstaver, gode bilder og plakater som stimulerer til språklig aktivitet hos de yngste. Vi har gamle tastatur, gamle telefoner, blyanter og papir tilgjengelig, og vi ser at barna leiker «kontor» eller «butikk» hvor de bl.a. lekeskriver brev etc. Målet vi satte oss om å lese for få barn i ei lita gruppe har vi ikke helt nådd til en hver tid, da det ikke har vært like enkelt å sette av tid til disse lesestundene. På storbarnsbasene har lesestundene fortrinnsvis funnet sted ute, men i årstider hvor det er for kaldt og sitte rolig har bøker blitt lest når barna har vært inne, og da i litt større gruppe. Likevel er personalet sikre på at alle barn blir lest for i løpet av en uke, og at de får delta i språkutviklende samtaler. 7

8 Småbarnsbasen har i større grad gjennomført lesing i smågrupper, da med de eldste barna på basen. De aller yngste har brukt pekebøker og bilder som utgangspunkt for språkutvikling. Personalet har blitt bevisst på hvordan de formidler tekst, hvilke bøker som er gode og bruke i forhold til samtale, hvordan gruppesammensetningen bør være for at alle får delta muntlig, og hvordan det er lurt å sitte når man formidler tekst (øyekontakt, nærhet). For å formidle tekst og for å fange barnas oppmerksomhet har vi også brukt flanellograf eller andre gjenstander som beskriver historien. Vi har laget egne «språk-poser» som inneholder rekvisita til ulike bøker, eks «Bukkene Bruse», «Gruffalo», «Gullhår», «Bø og Bæ». Disse posene er enkle å ta med seg ut i skogen, og brukes aktivt av både storbarn og småbarn. Barnas bokstaver på småbarn Bøker tilgjengelig på basene Bokstaver i treskiver Språk-poser Plakater bilder som utgangspunkt for samtale Bokstavforming med naturmaterialer 8

9 Barnas språkglede: Mange barn ber selv om å bli lest for, men ikke alle gjør det. Vi voksne ville derfor strukturere høytlesinga slik at vi sikret at alle ble inkludert, da det kan være sammenheng mellom lite leseerfaring, dårlig språk og manglende interesse for lesing. Når barna blir glad i en bok, leser de den om igjen og om igjen som igjen vil øke forståelsen, den språklige kompetansen og lesegleden. (jfr. Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet ) I løpet av utviklingsarbeidet vårt ser en tydelig økning i barnas interesse når det gjelder bøker, og de viser en tydelig leseglede. Vi har bevisst hatt mange bøker stående tilgjengelig og erkjent at bøker er forbruksvare. Barna bruker bøker i leiken sin, de har de med seg i vesker og sekker, de leser for hverandre, har samlingsstunder, de samles rundt bøker og studerer de sammen, og de spør i mye større grad de voksne om å bli lest for. Barnelitteraturen tilbyr et språk som er annerledes enn det muntlige hverdagsspråket, og det er viktig å ta seg tid til å samtale rundt boka. La barnet høre språk og få anledning til å bruke språket selv, som igjen vil utvide ordforrådet til barnet. Ved høytlesning for de yngste barna brukte personalet bøker med gode bilder. For de yngste er det viktig å forklare, visualisere og konkretisere ord og uttrykk og samtidig knytte bilder opp til barnas erfaringer. De yngste barna går i dialog med den voksen om det som skjer her og nå. (Eks å peke på bilder, bruker kroppsspråk eller kommer med enkle språklige ytringer) Ved høytlesning for litt eldre barn stimuleres evnen til å skape sammenheng i tanker og ideer, som ikke tar utgangspunkt i her- og nå situasjoner.(der og da situasjoner). (jfr. Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet ) Personalet opplevde at gjentakelser av bøker var viktig. Barna kunne se nye sammenhenger, fikk gjentatt ord og bilder, og samtalene ble forskjellig hver gang, selv om samme boka var utgangspunkt.. Høytlesning i ei lita gruppe har også sosial side, hvor barna kan dele gleden av boka og få en felles opplevelse. Dette kan være grunnlag til felles utgangspunkt i leik senere. Det vi også opplever, er at bøkene ikke lengre blir ødelagt i like stor grad. Bøkene brukes godt, men de blir ikke revet i stykker eller trampet på, slengt utover i like stor grad som de kunne bli tidligere. Personalet opplever en økning i barnas interesse for bokstaver, både på småbarn og storbarn. De yngste barna gjenkjenner bokstaven sin, bokstaven til mamma/pappa, og de litt eldre gjenkjenner navnet sitt og er ivrig på å skrive navnet sitt selv. 9

10 Ute i skogen bruker barna naturmaterialer til skriftspråkforming; de skriver bokstaver og navn med pinner, kongler eller steiner, tramper bokstaver i snøen osv. Barna leser fakta-bok i skogen Bokstav-forming med steiner i skogen Spontan samlingsstund/lesestund som barna selv har organisert. Noen barn leser for resten av gruppa. Foreldresamarbeid: Foreldrene har fått informasjon om prosjektet vårt, både via Brukerrådsreferat og som egen informasjon på foreldremøtet i høst. I tillegg har vi dokumentert språkarbeidet vårt inne på basene, med blant informasjon og tips til gode bøker de kan lese sammen med barna. Vi har også fått et informasjonshefte fra Lesesenteret til foreldrene disse henger tilgjenglig slik at foreldrene kan ta det med hvis de ønsker. I tillegg har vi skrevet praksisfortellinger og dokumentert språkarbeidet vårt i «tilbakeblikk». «Tilbakeblikk» sendes til alle foreldrene hver måned, og beskriver innholdet og aktivitetene i måneden som har gått i ord og bilder. Vi har også skrevet spesifikt om språkprosjektet i årsplanen vår, samt um fagområdet språk, tekst og kommunikasjon. De pedagogiske lederne har utarbeidet progresjonsplan for alle fagområdene, også innenfor språk, tekst og kommunikasjon. Denne planen skal ferdigstilles i løpet av våren, og gies ut som et vedlegg til årsplanen i høst. 10

11 Plakater og hefter til foreldrene Dokumentasjon av språkarbeidet inne på storbarnsbasen Veien videre. I løpet av våren håper vi å få besøk av en ekstern foreleser fra Logopedisk senter. Vi ønsker å få fokus på tidlig innsats, og hva og hvordan kan vi som barnehage tilrettelegge best mulig i forhold til barnas språkutvikling. Det er viktig å kunne tilrettelegge innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, jfr de nye målene i Enhetsavtalen Personalets kompetanse knyttet til barnehagen som en god språkarena har blitt styrket gjennom utviklingsarbeidet, og vi opplever at det er en større bevissthet rundt viktigheten av språk og språkstimulering. Vi har fått en felles forståelse for hvordan vi kan jobbe med barnehagen som språkarena. Denne kompetansen tar vi med oss videre, vi skal opprettholde leselysten hos barna og vektlegge samtaler som gir rom for undring og nysgjerrighet. 11

12 Budsjett utviklingsarbeid «Et godt språkmiljø for alle» Tilskudd Faglitteratur 300,- Plakater fra Lesesenteret 1050,- Infohefte foreldre og 450,- personal Ekstern foreleser - høst 4800,- Fagbøker; Skal vi leke en 800,- bok? 2 stk personalmøter 5000,- (mat, kveldstillegg, avspasering) Ekstern foreleser - vår 5000,- Små forskere i skriftsspråket 2600,- barnehagekonferansen 3.juni 0,- L E S E S T U N D 12

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Barnehagen som språkarena. Spørreundersøkelse i 2014

Barnehagen som språkarena. Spørreundersøkelse i 2014 Barnehagen som språkarena Spørreundersøkelse i 2014 Bakgrunn for undersøkelsen Formannskapet sak 11/40736: «Videreutvikling av arbeidet med systemrettet tilsyn med trondheimsbarnehagene» Barnehagebasert

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 1 Styrers forord Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE "VERDILØST MATERIALE" RESERTIFISERING TIL GRØNT FLAGG HØSTEN 2013 "Verdiløst materiale" Ved Nyborg barnehage har vi jobbet med miljøprosjektet "Verdiløst materiale" siden

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold Kommunikasjon, språk og tekst lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og

Detaljer

Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013

Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013 Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013 HVA HVORFOR HVORDAN HVEM EVALUERING Uformelle læringssituasjoner - Gi barna et rikt språkmiljø med mange og Beskrive med ord det barna ser og opplever

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN VÅREN 2010 Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse. Tverrfaglige prosjekter s. 3 Vinter og vinteraktiviteter s. 5 -fokus på mangfoldet av opplevelser

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Barnehage + Bibliotek = Sant

Barnehage + Bibliotek = Sant Barnehage + Bibliotek = Sant Trude Hoel, Lesesenteret 22. mars 2012 www.lesesenteret.no 1 Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen To utviklingsprosjekter BOKTRAS (2005-2008) Lesefrø (2008-2010)

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Leseglede i Jakobsnes barnehage

Leseglede i Jakobsnes barnehage Leseglede i Jakobsnes barnehage Bakgrunnen for å være med på satsningen: Barnehagenes felles visjon er «først i rekka- barnehagene i Sør Varanger». Med dette er ambisjonen vår å levere kvalitet til barn

Detaljer

Leseglede i Jakobsnes barnehage

Leseglede i Jakobsnes barnehage Leseglede i Jakobsnes barnehage Bakgrunnen for å være med på satsningen: Barnehagenes felles visjon er «først i rekka- barnehagene i Sør Varanger». Med dette er ambisjonen vår å levere kvalitet til barn

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Sildråpen barnehager er en enhet som består av tre hus: Angelltrøa barnehage har 36 plasser for barn i alderen 3-6 år, fordelt på to avdelinger Lohove

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke. Språkbading. bruk av barnelitteratur og hverdagssamtalen. Sigrunn Skretting og Marit Sivertsen 10.05.12

Oslo kommune Bydel Bjerke. Språkbading. bruk av barnelitteratur og hverdagssamtalen. Sigrunn Skretting og Marit Sivertsen 10.05.12 Språkbading bruk av barnelitteratur og hverdagssamtalen Oslo kommune Kartleggingsverktøy for ett- og flerspråklige barn På norsk og på morsmål Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Godt Nyttår til dere! Vi har gått inn i 2016 med sol og godt vær, og håper at vi skal få mange solskinnsdager fremover. Vi på Valseverket gleder oss til

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Leseglede i Sunde barnehage PROSJEKTPLAN FOR SPRÅKLØYPER

Leseglede i Sunde barnehage PROSJEKTPLAN FOR SPRÅKLØYPER Leseglede i Sunde barnehage PROSJEKTPLAN FOR SPRÅKLØYPER Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) har

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksen. Får varierte og rike erfaringer som er viktig for å forstå begreper.

Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksen. Får varierte og rike erfaringer som er viktig for å forstå begreper. PLAN FOR SPRÅKARBEIDET I RØSSLYNGVEIEN BARNEHAGE Språket er verktøyet for tankene våre, det er grunnlaget for vår sosiale og emosjonelle utvikling. Språket er redskapet vi trenger for å lære å lese og

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

«Språkløyper» i Pasvik barnehage

«Språkløyper» i Pasvik barnehage «Språkløyper» i Pasvik barnehage PROSJEKTPLAN FOR SPRÅKLØYPER 2017 FOR PASVIK BARNEHAGE BAKGRUNN: Sør-Varanger kommune er en av kommunene som deltar i nasjonal satsning; «Språkløyper» nasjonal strategi

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk og Bidra til at barna blir kjent med det engelske språket Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk Innhold: 1 Prosjektbeskrivelse 2 Prosjektplan. 3 Evaluering. Barn,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. LOFTET Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

Tonstad Barnehage. Årsplan 2013-2015

Tonstad Barnehage. Årsplan 2013-2015 Tonstad Barnehage Årsplan 2013-2015 Gjennom årsplanen ønsker vi å beskrive noen grunntanker, peke på arbeidsmåter og refleksjoner som er grunnlaget for vårt møte med barna i barnehagen. For personalet

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

De yngste barna i naturen arena for utforsking Sigrid Hoveid

De yngste barna i naturen arena for utforsking Sigrid Hoveid De yngste barna i naturen arena for utforsking Sigrid Hoveid 16.11.16 Jevnlig oppstår situasjoner som krever noe annet og mer enn det planlagte av personalet i barnehagen Hva skjer dersom en i slike situasjoner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2016 HANDLE! «Min viten må skape handling, ikke bare spre kunnskapen» Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange ulike områder.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen og takk for en fin måned sammen med barna deres. Nå har vi hatt en del uker sammen og vi ser at barna koser seg. De har opplevd nye relasjoner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER.

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. «Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnegage og nedfeles i barnehagens

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu vår 2011 1 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLING 2011-2014.

Detaljer

Faglig forankring. i Pioner Barnehager

Faglig forankring. i Pioner Barnehager Faglig forankring i Pioner Barnehager Innhold: Faglig forankring i Pioner Barnehager: Faglig forankring i Pioner Barnehager...s3 Pedagogisk Dokumentasjon...s4 Barnemøter...s5 Samlingsstunden...s6 Turer

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer