Kvam herad. Plan for legetenester i sjukeheimar i Kvam - lokal normering av legetenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Plan for legetenester i sjukeheimar i Kvam - lokal normering av legetenester"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd /08 ARAK Tenesteutvalet /08 ARAK Kvam heradsstyre /08 ARAK Avgjerd av: Saksh.: Arne Aksnes Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr 07/1302 Plan for legetenester i sjukeheimar i Kvam - lokal normering av legetenester Samandrag: Rundskriv I-4/2007 pålegg kommunen å vedta ei lokal norm for legetenester i sjukeheimar. Dette skulle vore gjort innan utgangen av Kvam herad har fått utsetting av fylkesmannen i Hordaland til Utsettinga vart innvilga grunna vi var inne i ein prosess med evaluering av pleie- og omsorgstenestene våre. Det føreligg no sak til heradstyret med forslag til vidareutvikling/ vidareutbygging av tenestene i pleie og omsorg. I rundskriv nr. I-4/2007 vert det presisert ein del krav som ligg til grunn for at kommunane skal fastsetja ei lokal norm for legetenester i sjukeheimane med bakgrunn i regelverket som gjeld i dag. Det er beskrive tiltak og satsingsområde for ei styrking av heile tilbodet om legetenester i sjukeheimar. Saka er bygd opp i samsvar med dei krava som rundskrivet bed kommunen ta stilling til. I Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringar. og i Stortingsproposisjon nr.1 ( ) viser regjeringa til fleire tiltak for å styrkje det allmennmedisinske tilbodet til dei som oppheld seg/bur i sjukeheimar. Det er fleire årsaker som er lagde til grunn for ei slik styrking : 1. Sjukeheimsbebuarar har ofte fleire og svært komplekse helseproblem. Tre firedeler av alle bebuarane har ein demens - sjukdom. 2. Kortare liggjetid på sjukehus gjer at pasientane treng meir oppfølging og behandling lokalt etter utskriving dei er dårlegare enn tidlegare når dei kjem på institusjon, - og det vert fleire korttidsopphald enn tidlegare. 3. Krav til tilbod om rehabilitering av pasientar lokalt er aukande 4. Forventningar og krav til tilbod om palliativ behandling lokalt er aukande. 5. Generelt er det eit aukande krav til kvalitet på tenestene i sjukeheimane våre og ikkje minst i høve kvalitet på legetenester. Skal vi innfri desse krava vil det medføra noko auke i legetimar i institusjonane i Kvam. Oppgåvene legane skal utføra er :

2 Individretta oppgåver Institusjonsretta oppgåver Samhandlings oppgåver Desse oppgåvene skal løysast fagleg forsvarleg på alle institusjonane i Kvam. For å greia det meinar rådmannen at sjukeheimane må ha 54 legetimar/ veke på institusjonane samla. Utrekninga er gjord etter ein fordelingsnøkkel tilrådd frå den norske legeforening. Pr. i dag er det ingen andre sentrale normer for legedekking i sjukeheimar. Ved å leggje til grunn timetalet vi totalt har i budsjettet for 2008, treng vi ytterlegare 7 timar/veke for å ha tilfredstillande legedekking på institusjonane. Auken i legetimar er nasjonalt tenkt finanisert innanfor veksten i kommunale inntekter/rammetilskot som ein del av regjeringa si målsetting om nye årsverk i omsorgstenestene. I saka om vidareutvikling av PLO viser vi til arbeid med etablering av distriktsmedisinsk senter i Kvam, i samanheng med dette reknar vi med at vi får legetimar frå Helse Bergen. Rådmannen rår til at Kvam herad føl tilrådinga frå Den norske legeforening når det gjeld dimensjonering av legetenester i sjukeheimane i kommunen vår. Det gjev oss ei lokal norm for legeteneste i sjukeheimar på 0,71 time pr pasient pr veke (54/76). Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam heradstyre vedtek at Kvam herad legg seg på normtala frå Den norske legeforening når det gjeld legedekking i institusjonar i Kvam. Den lokale normen vert 0,71 time pr. pasient pr. veke. Normen vert gjennomførd i Tenesteutvalet Røysting: Rådmannen sitt framlegg fekk 9 røyster og vart samrøystes tilrådd TEN-022/08 Tilråding frå Tenesteutvalet: Kvam heradstyre vedtek at Kvam herad legg seg på normtala frå Den norske legeforening når det gjeld legedekking i institusjonar i Kvam. Den lokale normen vert 0,71 time pr. pasient pr. veke. Normen vert gjennomførd i Kvam eldreråd

3 Fellesframlegg frå Kvam eldreråd: Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande tillegg: Kvam eldreråd ser det som særs viktig at pasientane på sjukeheimane våre får forsvarleg og godt legetilsyn både ved innlegging og ved faste oppfølgingsundersøkingar, og at det samstundes er godt samarbeid med sjukehus og spesialistar. Planen som nå er lagt fram syns eldrerådet ivaretar dette som er nemnt ovafor på ein god måte. Eldrerådet støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak. Røysting: Fellesframlegget fekk 6 røyster og vart samrøystes tilrådd. KER-049/08 Tilråding: Kvam heradstyre vedtek at Kvam herad legg seg på normtala frå Den norske legeforening når det gjeld legedekking i institusjonar i Kvam. Den lokale normen vert 0,71 time pr. pasient pr. veke. Normen vert gjennomførd i Kvam eldreråd ser det som særs viktig at pasientane på sjukeheimane våre får forsvarleg og godt legetilsyn både ved innlegging og ved faste oppfølgingsundersøkingar, og at det samstundes er godt samarbeid med sjukehus og spesialistar. Planen som nå er lagt fram syns eldrerådet ivaretar dette som er nemnt ovafor på ein god måte. Eldrerådet støttar rådmannen sitt framlegg til vedtak Kvam heradsstyre Røysting: Tilrådinga frå Tenesteutvalet fekk 26 røyster og vart samrøystes vedteke HST-163/08 Vedtak: Kvam heradstyre vedtek at Kvam herad legg seg på normtala frå Den norske legeforening når det gjeld legedekking i institusjonar i Kvam. Den lokale normen vert 0,71 time pr. pasient pr. veke. Normen vert gjennomførd i Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar IS 1436 Veileder Legetjenester i Sosial og helsedirektoratet sykehjem Lokal bemanningsnorm i sykehjem Den norske legeforening For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. x

4 Saksopplysningar: Bakgrunn: Rundskriv I-4/2007 pålegg kommunen å vedta ei lokal norm for legetenester i sjukeheimar. Dette skulle vore gjort innan utgangen av Kvam herad har fått utsetting av fylkesmannen i Hordaland til Utsettinga vart innvilga grunna vi var inne i ein prosess med evaluering av pleie- og omsorgstenestene våre. Det føreligg no sak til heradstyret med forslag til vidareutvikling/ vidareutbygging av tenestene i pleie og omsorg. Legeressursen på sjukeheimar er knytt tett opp til denne organiseringa. I rundskriv nr. I-4/2007 vert det presisert ein del krav som ligg til grunn for at kommunane skal fastsetja ei lokal norm for legetenester i sjukeheimane med bakgrunn i regelverket som gjeld i dag. Det er beskrive tiltak og satsingsområde for ei styrking av heile tilbodet om legetenester i sjukeheimar. Saka er bygd opp i samsvar med dei krava som rundskrivet bed kommunen ta stilling til. I Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringar. og i Stortingsproposisjon nr.1 ( ) viser regjeringa til fleire tiltak for å styrkje det allmennmedisinske tilbodet til dei som oppheld seg/bur i sjukeheimar. Det er fleire årsaker som er lagde til grunn for ei slik styrking : 1. Sjukeheimsbebuarar har ofte fleire og svært komplekse helseproblem. Tre firedeler av alle bebuarane har ein demens - sjukdom. 2. Kortare liggjetid på sjukehus gjer at pasientane treng meir oppfølging og behandling lokalt etter utskriving dei er dårlegare enn tidlegare når dei kjem på institusjon, - og det vert fleire korttidsopphald enn tidlegare. 3. Krav til tilbod om rehabilitering av pasientar lokalt er aukande 4. Forventningar og krav til tilbod om palliativ behandling lokalt er aukande. 5. Generelt er det eit aukande krav til kvalitet på tenestene i sjukeheimane våre og ikkje minst i høve kvalitet på legetenester. Heimelgrunnlag: 1.1. i kommunehelsetenestelova gjev kommunen ansvar for å yta nødvendig helseteneste til alle som oppheld seg i kommunen. Dette inneber m.a. å tilby eit forsvarleg helsetilbod i sjukeheimar, legetenester er ein del av dette tilbodet. Kommunen er forplikta til å ha ei organisert legeteneste i sjukeheimane jfr. Forskrift for sjukeheimar og bustad med heildøgns omsorg og pleie 2-1 første ledd. 2 1 andre ledd pålegg sjukeheimane å vera innretta på fleire ulike oppgåver som rehabilitering, avlastning, permanente opphald, dagopphald, nattopphald og terminal pleie. For fastsetja forsvarleg nivå på tal legetimar, må vi sjå på pasientbehov, kva oppgåver den einskilde sjukeheimen skal dekka/løysa, og korleis tenestetilbodet til dei eldre i kommunen elles er organisert. Risiko og behovsvurdering for legedekking i sjukeheimane våre: Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstenesta pålegg kommunane å utarbeida skriftleg nedfelde prosedyrar som skal sikra at brukarane sine grunnleggjande behov vert ivaretekne og at det vert gjeve tilbod om forsvarlege tenester. Det vert stilt ytterlegare krav om systematiske tiltak og styring av tenestene for å sikre gjennomføring av lovpålagde oppgåver og plikter i forskrift om internkontroll for sosial og helsetenesta. Kommunen var med bakgrunn i dette regelverket pålagd å føreta ei lokal bemanningsvurdering og fastsetja ei lokal norm for legedekking i sjukeheimar innan utgangen av Vi har fått utsetting til grunna

5 evalueringa av pleie- og omsorgstenestene våre. Det er no lagt fram eiga sak til heradstyret som viser korleis rådmannen tenkjer seg vidareutvikla pleie og omsorg. I vurderinga av legedekkinga ser vi på fylgjande element: 1. Utvikling og status for legetenestene i Kvam herad 2. Utvikling og status i høve lovkravet om fagleg forsvarleg teneste i tillegg til eigne krav til kvalitet 3. Analyse av forbetringsbehov og forbetringspunkt for legedekkinga 4. Lokalt bemanningsnivå for legar i sjukeheimar ( innhald, mengde) 5. System for evaluering og revidering Vedkommande pkt. 1.: For å sjå nærare på utviklinga og status for legetenestene på sjukeheimane i Kvam herad er det naudsynt å sjå på : Sjukeheimane sin profil og rolle. I Kvam har vi i dag 4 sjukeheimar lokalisert slik: 2 i Øystese, 1 i Norheimsund og 1 i Strandebarm. Strandebarmheimen har 13 langtidsplassar. Pr. i dag er det 3,75 tilsynslegetimar pr. veke som inkluderer reisetid frå Øystese til Strandebarm. Toloheimen har 24 langtidsplassar, 16 av desse er for demente pasientar. Det er 8 korttidsplassar som gjev tilbod om fast avlastning, utgreiing, terminal pleie og opptrening. Totalt er det 32 plassar på Toloheimen. Pr. idag er det 15 legetimar pr veke. Øysteseheimen har 16 langtidsplassar. Av desse er det 8 plassar som er for demente. I tillegg er det 6 plassar knytt til rehabiliteringsavdelinga som er ein eigen avdeling på Øysteseheimen. Totalt er det 22 plassar på Øysteseheimen. Pr. i dag er det 8 legetimar pr. veke. Firkløveren har 9 plassar for demente. Pr. i dag er det 2 tilsynslegetimar pr veke. Dagtilbod det er dagtilbod i alle sonene. Pasientgrunnlaget: Kvam har fram til no stort sett greidd å ta unna dei ferdigbehandla pasientane som søkjer sjukeheimsplass/hjelp frå PLO ved utskriving frå sjukehus. Vi har ikkje kø til sjukeheimsplassar, men opplever periodevis eit press frå sjukehusa og heimetenestene og fastlegane. Det er godt samarbeid mellom fastlegane og PLO, og det er god dialog ved vurdering av behov for institusjonsplassar frå heimane. Først rundt 2025 vert det verkeleg utfordringar med dramatisk auke av tal gamle over 80 år i Kvam. Legedekking i kommunen generelt og på sjukeheimane spesielt: Kvam har ei stabil allmennlegegruppe som har jobba i kommunen i mange år. Dei har god oversikt over befolkinga. Det er og god kommunikasjon mellom legane og PLO med jamnlege møte sonevis. Tilsynslegane har vore stabile og har god oversikt over pasientane i institusjonane. Kommuneoverlegen er med på vurderingane av inntak i institusjonane. Legeressursane vart reduserte i 2005 i samband med reduksjon i tal institusjonsplassar. På Toloheimen har vi auka stillinga att, først ved at kommuneoverlegen var vikar i 1 år, no med innleigd vikar i 60 % stilling ut året. Legane sin kompetanse og spesielle interesseområde: Tilsynslegearbeid har til no vore vurdert som ei av dei allmennmedisinske offentlege oppgåvene som er tillagde fastlegane å utføra. I Kvam er no alle legane anten ferdige spesialistar i allmennmedisin (7) eller under utdanning til spesialist i allmennmedisin. Alle deltek såleis i formalisert etter og vidareutdanning i regi av legeforeningen. Utdanninga skal m.a. gjera dei endå betre skikka til å utøve teneste som

6 tilsynslegar. Tilsynslegane er både fagleg oppdaterte og kompetente til arbeidet sitt. Dei er interesserte og motiverte for arbeidet med dei gamle. Organisering av legetenesta Legetenesta i Kvam er til liks med PLO organisert med 4 ulike kontor i 4 bygdesentra. Alle fastlegane er pålagde offentlege timar. 3 av legane er pålagde tilsynslegeoppgåver. Legevakt er ei kommunal oppgåve. Fastlegane er gjennom avtale tilplikta å ta del i slik vakt. Legevaktsentralen og legevaktslokala er lagde til legekontoret i Øystese. Det er inngått ein avtale på åremål. Vi planlegg no å knyta legevakt og ambulansestasjon opp til Toloheimen og ei framtidig halvannalineteneste/dms (distriktsmedisinsk senter) jfr eiga sak til heradstyret. Tilgang på legar Vi har så langt greidd å rekruttera legar til Kvam. Vi står framfor eit generasjonsskifte ( mange legar er 50 +) og kan sjå at rekruttering kan verta ei utfordring. Rekruttering til legevakt er truleg meir utsett/vanskeleg enn rekruttering til eldreomsorgsarbeid. Plikt til å ta del i legevakt er knytt til fastlegeavtalane. Arbeidstilhøve kontor utstyr Pr. dato opplever tilsynslegane at det er for knapp tid til å gjera ein fullgod jobb som tilsynslege. Kontorfasilitetane er ikkje gode nok, og det er sparsomt med utstyr. Det er i den nye veiledaren lagt opp til at standarden på tenester på sjukeheimane skal vera på same nivå som standarden på legekontora. Slik er det ikkje på nokon av institusjonane i Kvam pr. i dag. Det er sett i gong eit arbeid med kvalitetsheving av laboratorietenestene ved å knyte sjukeheimane til Noclus. ( Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Vi tek for tida del i og er i ferd med å avslutta eit gjennombrotsprosjekt i regi av Sosial og helse direktoratet, sjukepleieforbundet og legeforeningen med fokus på ernæring. Vi er også med i eit prosjekt som skal førebu innføring av elektronisk meldingar mellom PLO, sjukehusa og fastlegane. Dette prosjektet gjer vi saman med Voss og Granvin. For å oppnå den kvaliteten det er lagt opp til i dei nasjonale føringane, har vi eit stykkje å gå før vi har gode nok kontor og laboratorietilhøve og nødvendig utstyr til undersøking/diagnostisering/behandling og eit velfungerande journalsystem for tilsynslegane, Anna personell sin kompetanse og dekkingsgrad: Vi har som mange andre kommunar utfordringar med rekruttering av kvalifisert helsepersonell det gjeld både sjukepleiarar, fysioterapeutar og fagarbeidarar. Vi ser at dette kanskje vert den største utfordringa på sikt. Det vert viktig å ha gode planar for rekruttering, tilbod om etter og vidareutdanning og attraktive arbeidstilhøve elles med faglege utfordringar i eit stabilt og breidt fagmiljø Kvalitetsindikatorar i Kvam herad Vi har høge kostnader pr. innbyggjar for helsetenestene i Kvam. For legar og fysioterapeutar har dette vore ei bevisst prioritering for å ha ei stabil og fagleg god teneste. Kvam har betydeleg fleire eldre enn gjennomsnittet i landet. Difor er bruttokostnadane i pleie og omsorg høgare enn samanlikningstal frå andre kommunar. Kostnad pr. brukar 80 + er likevel mindre. Vi har likevel ei god teneste. Dette inneber at PLO driv effektivt. Vedkomande pkt. 2.: Status og utvikling i høve lovkrav om fagleg forsvarleg legeteneste:

7 For å vurdera om legane i Kvam utøver forsvarleg legeteneste/god praksis i sjukeheimane våre, må vi ta utgangspunkt i kva oppgåver dei skal løysa. Oppgåvene er på 3 hovudnivå: Individretta oppgåver som går på m.a. klinisk undersøking / journalopptak ved innleggelse, oppfølgingsundersøking/samtalar fast og ved behov (pasient og pårørande), tverrfagleg arbeid, utgreiing av demens og evt andre forhold relatert til dei ulike pasientkategoriar som er på institusjonen. Institusjonsretta oppgåver som går på utvikling av medisinsk faglege prosedyrar, legemiddelrutinar, infeksjonskontrollprogram, kriseplan/beredsskapshandtering, retningsliner ved etiske og juridiske problemstillingar, internundervising/fagutvikling/forsking, rutinar knytt til legetenesta, delta i leiingsfunksjon av institusjonen. Samhandlings oppgåver som går på m.a. retningsliner for kommunikasjon og samarbeid med spesialisthelsetenesta og fastlegane, kontakt med ambulante palliative team, samarbeidsmøte med helse og velferdstenesta og pleie og omsorgstenesta i kommunen samt inntaksprosessen i sjukeheimen. Vurderingane som fylgjer byggjer ikkje på systematisk registrering, men tek utgangspunkt i slik det vert opplevd av brukarar og helsepersonell. Ad. i. Alle dei individretta oppgåvene vert utførde i dag anten innafor tilsynslegen si tid eller ved hjelp av turnuskandidat eller legevaktslege. Vi har imidlertid i Kvam eit betydeleg forbetringspotensiale med omsyn til tilgjenge på tilsynslege. Det opplevest både av brukar og tilsette at det tek for lang tid før oppgåvene over vert løyste. Ad. ii. Når det gjeld dei institusjonsretta oppgåvene, er det endå større skilnad på det som i dag vert forventa av tilsynslegen, og det tilbodet som kan bli utført/gjeve innafor den tida som er til disposisjon. Det meste av tilsynslegen si tid har til no gått med til pasientretta arbeid. Ad. iii. Kvam herad er kome langt i arbeidet med samordning og samhandling innafor lokalsjukehusområdet på systemnivå. Vi har likevel eit stykke veg att før vi kan vera nøgde med det arbeidet me gjer inn mot dei einskilde institusjonane og kvar enkelt fastlege og fysioterapeut. Vedkomande pkt. 3. : Analyse av forbetringsbehov og forbetringspunkt innan tilsynslegetenesta. Oppgåva er å definera, prioritera og evt avgrensa dei områda som det er ønskeleg å betra. Korleis vurderer kommunen den lokale normeringa for legetenester på sjukeheimane? Fram til 2008 har tilsynslegetimane i Kvam vore på eit minimumsnivå. I 2008 har tilbodet på Toloheimen vorte auka opp betydeleg, men på dei andre institusjonane har det vore uendra. Vi greier ikkje fullt ut å dekka det individretta tilbodet til pasientane slik vi ynskjer. Legane må i for stor grad behandla pasientane ut frå sjukepleiarane og fagarbeidarane sine observasjonar åleine. Større grad av eigen observasjon av pasientane er ynskjeleg. Det er då viktig at legen får sett pasienten frå dag 1. Spesielt er det behov for auka ressurs innan rehabilitering og behandling av korttidspasientar inkludert pasientar som treng terminal pleie. Likevel gjeld behovet for auka ressurs innan alle avdelingane, spesielt i forhold til dei demente. Fleksibilitet både hos legane og sjukepleiarane gjer at dette likevel

8 fungerer rimeleg bra i dag, men forbetringspotensialet er tydeleg. Legane sin innsats når det gjeld institusjonsretta og samhandlingsoppgåver har også lide grunna mangel på tid. Tida strekk ikkje til for tilsynslegane til å engasjera seg nok i systemarbeid. Det er såleis behov for auka timetal for tilsynslege om vi skal greia imøtekoma dei krav som er stilt til kommunen i lov og forskrift. Prioriteringsrekkjefølgja for auken er: 1. Tilfredsstillande timetal innan individretta arbeid. 2. Tilfredsstillande timetal innan institusjonsretta arbeid 3. Tilfredsstillande timetal innan samarbeidsretta arbeid. Vurdering av endrings-, kompetanse eller forbetringsbehov elles i helse og omsorgstenestene og sjukeheimane i Kvam som kan påvirka legen si utøving av god praksis, Ei god helseteneste og pleie og omsorgsteneste er avhengig av at det er god grunnbemanning, rett kompetanse og godt tverrfagleg samarbeid. Tenestene i Kvam har så langt vore opplevd som gode sjølv om grunnbemanninga i pleie og omsorg gjennom fleire år har vorte pressa nedover. Nye utfordringar innan tenesta forutset at det er samsvar mellom oppgåvene, grunnbemanning og kompetanse. Andre stikkord er å ha gode nok rammebetingelsar (leiing, økonomi,omdøme) til å gjera godt rekrutteringsarbeid, tilrettelegging av bygningsmessige og utstyrsmessige forhold både i institusjonane og for aktørane utanfor sjukeheimen. Vedkomande pkt 4. : Lokalt bemanningsnivå for legar i sjukeheimar ( innhald, mengde) Mål for legeteneste i sjukeheimar i Kvam Legetenesta på sjukeheimane i Kvam skal ha same nivå som legetenesta på legekontora elles i kommunen, det gjeld både med omsyn til tilgjenge/bemanning og utstyr. Kva nivå på tal legetimar skal vi ha i Kvam? Vi ser for oss å oppgradera legetenesta i sjukeheimane våre i tråd med legeforeninga si tilråding. Utgangspunktet til legeforengingen er at legebehovet må vurderast ulikt i høve ulike typar sjukeheimsplassar og tek omsyn til det i forslaget til bemanningsnorm. Vi treng då 54 legetimar/veke. Korleis skal vi koma dit plan. Ved auken på 18,75 t/veke som vart lagt inn i budsjettet i 2008, er vi mest i mål med planlagd legebemanning på institusjonane våre. Vi gjenstår no med 7 timar / veke som vert lagt inn i 2009 budsjettet. Vi får då ei lokal norm for legebemanning i sjukeheimar i Kvam på 0,71 time pr pasient pr veke. Timane er så fordelte etter oppgåvene som er pålagt dei ulike sjukeheimane. Vedkomande pkt 5. : System for å følgja opp og evaluera planen. a. Årleg vurdera normen opp mot totalt tal plassar og type plassar på institusjonane. b. Vurdera normen og fordeling av legeressursar ved organisatoriske endringar Framdrift a. Vedtak i heradstyret desember 2008 b. Søkja legefordelingsutvalet om utvida legestilling c. Gjennomføra frå 1.januar 2009

9 Vurdering: Rådmannen rår til at Kvam herad føl tilrådinga frå Den norske legeforening når det gjeld dimensjonering av legetenester i sjukeheimane i kommunen vår. Det gjev oss ei lokal norm for legeteneste i sjukeheimar på 0,71 time pr. pasient pr. veke (54/76).

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 31.10.2017 044/17 Kvam heradsstyre 07.11.2017 059/17 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 01.11.2017 023/17 Avgjerd

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO Avgjerd av: Saksh.: Elin Molven Arkiv: N- Objekt: Arkivsaknr 08/380 Inndeling

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Utegruppe /naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage. Arkiv: N-211 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N.

Kvam herad. Utegruppe /naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage. Arkiv: N-211 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 010/10 MGAK Kvam heradsstyre 09.03.2010 020/10 MGAK Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N. Aksnes

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.

Austevoll kommune. Møteprotokoll ELDRERÅDET. Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30. Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr. Austevoll kommune Møteprotokoll ELDRERÅDET Møtedato: 20.02.2013 Møtetid: 17.00-18.30 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/13-002/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Arkiv: K2 - H11, K3 - &13 Vår ref: 15/1496-3 Journalpostid: 15/20633 Saksbeh.: Tord Anton Haaland HØYRINGSUTTALE - SJUKEHUSUTBYGGING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 028/15 26.08.2015 Framlegg

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-614 Objekt: Løyve til sal av alkoholholhaldig drikk i butikkar for perioden 2004-2008

Kvam herad. Arkiv: N-614 Objekt: Løyve til sal av alkoholholhaldig drikk i butikkar for perioden 2004-2008 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 21.09.04 101/04 HSOE Kvam heradsstyre 21.09.04 102/04 HSOE Avgjerd av: Saksh.: Helga Sørhus Arkiv: N-614

Detaljer

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling Kvam herad VALNEMND Møteinnkalling Møtedato: 07.12.2007 Møtestad: Rådhuset Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf. 56 55 30 00.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 16.12.2008 166/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-634 Objekt: Arkivsaknr 08/193 Høyringsuttale

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 10.03.2016 022/16 Kvam heradsstyre 15.03.2016 026/16 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 07.03.2016 002/16 Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 11.01.2005 003/05 KJHE Kvam formannskap 18.01.2005 029/05 KJHE Kvam heradsstyre 01.02.2005 004/05 KJHE

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 29.03.2011 015/11 MGAK Kvam heradsstyre 12.04.2011 029/11 MGAK Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Mali

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin

Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin MÆLANDSHAGEN 2030 Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin I samband med kommunereforma er det inngått intensjonsavtalar som inneber felles sjukeheim i Ulvik. Dette dokumentet forsøkjer å

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

LEGETENESTER I STORD OMFANG OG ORGANISERING

LEGETENESTER I STORD OMFANG OG ORGANISERING Arkivref: 2010/2234-8313/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg LEGETENESTER I STORD OMFANG OG ORGANISERING Framlegg til vedtak: 1.

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer