KYSTVERKET MIDT-NORGE. Kaia i fiskerihavna. Tilstandsvurdering : Norconsult :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KYSTVERKET MIDT-NORGE. Kaia i fiskerihavna. Tilstandsvurdering : 5132236. Norconsult :"

Transkript

1 KYSTVERKET MIDT-NORGE L ( - Kaia i fiskerihavna Tilstandsvurdering Norconsult :

2 SØR-GyESLINGAN I Kaia i fiskerihavna BH PM NPB Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent n:\ 513 \ 22 \ \ arbeidsdokumenter \ 62 rapport\rapport.docx I Side 2 av 22

3 " SøR-GyESLINGAN Kaia i fiskerihavna Innhold 1 Innledning Sør-Gjæslingan Kystverkets ansvarsområde 6 2 Grunnlag/forutsetninger for tilstandsvurdering av kaia Kaia som ny Kaia i Dimensjonerende fartøy Brukerinformasjon gitt under befaringen Videre undersøkelser 18 3 Vurdering av restkapasitet Vertikallast Horisontallast 20 4 Anbefalte tiltak Kontroll av søylefundamenter Lastrestriksjoner Restriksjoner ved anløp/avgang Fendringen 21 5 Vedlegg 22 n:\513 \ 22 \ \ arbeidsdokumenter\52 rapport \rapport.docx I Side 3 av 22

4 SØR-GyESLINGAN Kaia i fiskerihavna Sammendrag Kystverket Midt-Norge har mottatt klager på tilstanden til fiskerikaia på Sør- Gjæslingan i Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Det fremholdes at fendringen er i dårlig stand og det stilles spørsmål om at hele kaia står løs på fjellet. Etter avholdt befaring i april 2013 har Kystverket Midt-Norge bestilt en rapport fra Norconsult AS hvor kaias tilstand skal vurderes opp mot fortsatt bruk som fiskerikai. Kaia som er en betongkai, ble ferdigstilt i 1949 og den har som forventet en del skader. Den er bygd som en bjelke-/rammekonstruksjon med søylene forankret til fjell og en landgang inn til land. Det er spesielt undersiden av bjelkene som har skader. Original trefendring er borte og nå er kaia fendret med nedhengte dekk fra kaidekket. Gamle beregninger viser at kaia er dimensjonert for en vertikal nyttelast på kg/m2, men de sier ingenting om dimensjonerende horisontallast på konstruksjonen. Både kai og dybdeforhold i havna setter begrensninger til størrelsen på fartøy som kan anløpe. Under befaringen var det ikke mulig å fastslå om kaia står løst på fjellet. En dykker må derfor ned for å kartlegge dette forholdet. Ut fra gamle beregninger, tegninger og skadebildet er vertikal og horisontal kapasitet vurdert/etterregnet. Det er her lagt til grunn at konstruksjonen står fast i fjellet. Følgende restriksjoner anbefales: Vertikallasten settes ned fra kg/m2til 600 kg/m2 Ved anløp av større fiskebåter (og hurtigbåten) stenges kaia av for folk/store mengder gods. Fendringen vurderes som tilfredsstillende for den tiltenkte bruken som fiskerikai for mindre fiskebåter. n: 513 \ 22 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 52 rapport\ rapport.docx I Side 4 av 22

5 " SØR-GyESLINGAN I Kaia ifislcerihavna Innledning Kystverket Midt-Norge arrangerte en befaring ut til Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, den 24. april Bakgrunn for befaringen er brev datert fra Vikna havnevesen Rørvik havn KF vedrørende kaianlegget på Sør-Gjæslingan. I brevet opplyses det om at avsender har mottatt klager på kaianlegget fra mannskapet på hurtigbåten MS Foldafjord og fra Kystmuseet Woxengs samlinger. Det er følgende forhold som tas opp i brevet: fendringen av kaia er for dårlig betongsøylene er tært løs fra festet på bunnen (Brevet fra Vikna havnevesen Rørvik havn KF og svarbrev fra Kystverket Midt-Norge er vedlagt.) Gjennom medieoppslag i Namdalsavisa og reportasjer i NRK-Midtnytt er det i ettertid fremkommet at FosenNamsos Sjø ikke vil anløpe Sør-Gjæslingan da de mener det er for stor usikkerhet rundt kaiforholdene. Under befaringen deltok representanter fra Vikna havnevesen (Paul Ingvar Dekkerhus), Fosen Namsos Sjø (Truls Øren), Kystverket Midt-Norge (Ole Bjørn Molnes, Catherine Taylor Grebstad og Hans Hartvig Nygård), Norconsult AS (Bjørn Hjelde) og ute på fiskeværet møtte en representant fra Norveg (Kjell Sørensen). I tillegg var NRK-Trøndelag invitert med på turen. 1.1 SØR-GJÆSLINGAN På internettsiden sor-gjaeslingan.no står teksten "...fra værhardt fiskevær til vernet ferieparadis". Denne setningen beskriver godt den bruksendringen som har vært på Sør-Gjæslingan siden siste væreier ga opp driften på slutten av 70-tallet. Turistene har overtatt etter yrkesfiskerne, selv om det fortsatt er enkelte fiskebåter som benytter kaia som liggekai. I 2009 ble det gjennomført en befaring til Sør-Gjæslingan i forbindelse med mulig avhending av fiskerihavner i Vikna kommune. I rapporten fra dette arbeidet fremgår at "... 3 registrerte fiskere med egne kaier/sjøhus har Sørgjæslingane som base i sesongen og leverer fangsten til fiskemottaket på Vansøyvågen." I dag er fiskeværet fredet som kulturminne etter kulturminneloven. Norveg (en del av Museet Midt) har ansvar for drift og vedlikehold av den offentlig eide bygningsmassen på Sør-Gjæslingan. n:\ 513 \22 \ \ 5 arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx I Side 5 av 22

6 Norconsuk SØR-GJÆSLINGAN I Kaia ifiskerihavrta Persontransport til Sør-Gjæslingan besørges av FosenNamsos Sjø som trafikkerer hurtigbåtsambandet Namsos Rørvik - Leka, inkl Sør-Gjæslingan i sommersesongen, etter avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kystverket er eier av fiskerikaia som ble bygd like etter krigen. 1.2 KYSTVERKETSANSVARSOMRÅDE Nedenstående er sakset fra hjemmesiden til Kystverket (kystverket.no). Kystverket sitt virke Organisering Mål og visjon Verksemd Samfunnsoppgåve PUBLISERT: , OPPDATERT Kystverket er delvis brukarfmansiert og delvis finansiert over statsbudsjettet. Kystverket får sine oppdrag gjennom statsbudsjettet og mottar årlege tildelingsbrev frå Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). Kystverkets historie Internasjonalt samarbeid Forsiming og utvikling (FOU) Innkjøp og anskaffelser Logoar Rystverket sine viktigaste oppgåver: Utrikling og vedlikehald av farleier og fiskerihamner Fyr- og merketenester Trafikluentraltenester Lostenester Meldingstenester og navigasjonsvarsel Statleg beredskap mot akutt forureining Utøving av myndigheit Utgreiing og transportplanlegging Havnesikkerheit (ISPS) For å løyse desse nasjonale oppgåvene samarbeider Kystverket bredt med andre offentlege etatar med ansvar for sikkerheit, transport og beredskap på tilgrensande områder. Kystverket deltek også aktivt i internasjonalt arbeid innenfor våre fagfelt. Verksemda ondattar maritim sektor av Nasjonal transportplan (NTP), samt myndigheits- og forvaltingsoppgåver Imytt til lover og regelverk for hamner, farleier og losplikta. Figur 1. Kystverket sitt virke Kystverket har ansvaret for fiskerihavnen på Sør-Gjæslingan. Forpliktelsen er å sørge for at kaia kan benyttes som fiskerikai, tilpasset den fiskerirelaterte aktiviteten som er i havna. Kystverket har igangsatt et program hvor alle kaiene i Norge som Kystverket eier skal inspiseres og tilstandsregistreres. Planlagt inspeksjon på Sør-Gjæslingan er i Norconsult AS er engasjert av Kystverket for å vurdere om kaia på Sør-Gjæslingan fortsatt kan benyttes som fiskerikai, inkludert å foreslå nødvendig tiltak og eventuelle restriksjoner. n: \ 513 \ 22 \ \ 5 arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx I Side 6 av 22

7 41 Norconsuit*# SØR-GyESLINGAN I Kaia i fiskerihavna Grunnlag/forutsetningerfor tilstandsvurdering av kaia Kaias tilstand vurderes mot bruken som liggekai i en fiskerihavn hvor det ikke utføres lasting/lossing av fangst. Kravet er at fiskebåter trygt kan benytte kaia som liggekai gjennom hele året. 2.1 KAIA SOM NY Kaia ligger godt skjermet for sjøpågang på sør-østsiden av Flatholmen. I innseilingen til havna er det på sjøkartene markert en grunne med dybde -3 (sjøkartnull). Figur 2. Flyfoto av kaia på Sorgjæ.slingan Kystverket har fra sine arkiver fremskaffet originale tegninger og beregninger av kaia. Alt dette underlaget er datert i Det finnes også noen overslagsberegninger og kostnadsanslag fra Det er videre opplyst at kaia ble ferdigstilt i Kaimål: Lengde 27,5 m, bredde 7,9 m og dybde ved kaifront ca. 8 m fra kaidekke (målt på tegningssnitt). Henviser til etterfølgende tegningsutsnitt for mer detaljer. n:\513\22 \ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport.doex I Side 7 av 22

8 4. S0R-GJÆSLINGAN I Kaia ifiskerihavna Overkant kai er kotesatt til +4,0. En tegning fra august 1939 som viser ok kai på kote +4,027 oppgir spring lavvann som høydereferanse. Den samme tegningen viser dybder ved kaifront mellom -4,0 og -5,0. (Kommentar: Aktuelle tegningen er fra 1939 men kaia skal være ferdigstilt 10 år senere, så det hefter en viss usikkerhet til dybdene/plasseringen av kaia.) Y:c Y 0 V Figur 3. Dybdeangivelser på utsnitt av tegning datert 1939 Tegningene viser at kaia er fundamentert på fjell. Kaia er dimensjonert for en jevnt fordelt vertikal nyttelast lik kg/m2. Lastene føres via dekke/dragere/søyler til fjell. Kaidekket har en tykkelse på 15 cm. Beregningene sier ingenting om hvilke horisontalkrefter kaia er dimensjonert for og det er heller ingen beregninger som viser hvordan horisontalkreftene tas opp i konstruksjonen. En tegning "Armeringsplan av ramme" viser at konstruksjonen er armert slik at den kan ta opp horisontale krefter. Landgangen består av fire like spenn opplagt på betongvegger som er bygget på fjell. Midt på landgangen er det en fuge som ikke kan overføre strekkrefter. n:\ 513 \22 \ \ arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx I Side 8 av 22

9 SøR-GjÆSLINGAN I Kaia i fiskedhavna i j et ; Figur 4. Plan av kaia ined ytre del av landgangen, som har lengde 4 felt å 9 m n:\ 513 \22 \ \5 arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx I Side 9 av 22

10 SC3R-GI/ESLINGAN I Kaia ifiskerlhavna Jo Figur 5. Målsatt snitt med fenderverk. Forsterkning ved søyletopp/rammehjørner. n: 513 \ 22 \ arbeidsdokumenter 52 rapport\rapport.docx I Side 10 av 22

11 SØR-GyESLINGAN j Kaia i fiskerihavna Figur 6. Snitt som viser dybler/armering ca. 0,5 m ned i fjell Dagens dimensjonerende laster for tilsvarende kai Om det i dag skulle vært bygd en ny fiskerikai på Sør-Gjæslingan med den dybdebegrensningen som er der i dag, ville det vært naturlig å ta utgangspunkt i laster oppgitt i NS 3479 pkt Vertikal nyttelast: kn/m2 (1,5-2,0 tonn/m2) Horisontallast: 10 kn/m kaifront (1 tonn/m) Pullerlast: kn (10-20 tonn) n:\ 513 \ 22 \ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport.docx I Side 11 av 22

12 SØR-GyESLINGAN Kaia ifiskerihavna 2.2 KAIA 2013 Kaia ute på Sør-Gjæslingan er 64 år, og som for andre gamle betongkaier er det også her tydelige skader/svekkelser i konstruksjonen. (Reportasjen på NRK-Midtnytt den 25. april 2013, gir et godt inntrykk av skadene på undersiden av kaia. htt ://tv.nrk.no/serie/distriktsn heter-midtn t1dkt / #t=4m1os Da Kystverket skal gjennomføre en grundig tilstandsregistrering enkel visuell inspeksjon av konstruksjonen. neste år ble det nå kun gjort en Kaidekke Overkant dekke er den delen av kaia som ser ut til å ha minst skader. Ingen store sprekker/riss i overgangen mellom kai og landgang. Undersiden av dekke viser tydelig punktvise rustutslag men det ble ikke registrert store områder med frilagt armering, noe som ofte er tilfellet på eldre betongkaier. Bjelker under kaidekke Ser ut til å være det konstruksjonselementet med mest omfattende skader/svekkelser. Mye avskalling av hjørner og store langsgående riss/sprekker i underkant som tyder på at skjæbøyler er rustet helt av. Figur 7. Langsgående riss/sprekk i underkant av drager n: \ 513 \ 22 \ \5 arbeidsdokumenter \52 rapport\rapport.docx Side 12 av 22

13 S0R-GyESIINGAN I Kaia i fiskerihavna : Søyler Søylene under kaia er sterkt begrodd, men ser ut til å være intakte. (En av de gamle tegningene viser betongoverdekning på 10 cm for søylene.) Opplysningen om at søylene står løst på fjellet var ikke mulig å få kontrollert ved bruk av vannkikkert. Dette forholdet må derfor sjekkes ut før det kan konkluderes med tanke på videre bruk av kaia. Fendring Fenderkonstruksjonen som fremgår av tegningene er borte. Nå henger det sammenkoblede dekk ned fra kaifronten, en type fendring som er benyttet på flere fiskerikaier i Kystverkets eie. Til hurtigbåttrafikken vurderes fendringen som lite tilfredsstillende. Under anløp ved lavvann og litt stor fart inn mot kai vil fenderveggen av dekk bøye seg innunder kaia slik at deler av skroget kan støte mot kaidekket og påføre båten skader. r-f-f/ N I - l'f'---rir g Dl "å k Figur 8. Fendring med dekk hengende fra kaikanten På vestsiden av sørenden på kaia er det satt opp en tre-fendervegg som har støtte mot søyler og kaidekke. Det ble opplyst at dette er utført i regi av museet, og det er en fendring de er godt fornøyd med. n: \ 513 \ \ arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx I Side 13 av 22

14 **** SØR-GyESLINGAN I Kaia i fiskerihav-na " Figur 9. Påhengt fendervegg av tre Utstyr Kapasiteten til krysspullerne (5 stk) som er faststøpt i på kaia er ikke kjent. Anslått kapasitet vurderes å være rundt 2-4 tonn. Det er satt opp en kran på kaia. Om denne skal brukes må den være godkjent/sertifisert. Kaifrontlist av stål ser ut til å være i god stand. tr, R Figur 10. Kran på nordvestre hjorne av kaia Landgangen Generelt samme skadebilde som for kaia. Bra på oversiden, men tydelige skader/svekkelser på undersiden. Landgangen er fundamentert på tre vegger ned til fjell med en fuge over midtstøtten. Landfeste for indre del på en hylle på landkar i betong, mens ytre del er fasttøpt i kaia. rt: \513\22\ \5arbeidsdokumenter \ 52 rapport \ rapport.docx J Side 14 av 22

15 SøR-GyESLINGAN Kaia i fiskenhavna ' Figur 11. Overgang landgangen - kai Figur 12. Betongvegg under landgangen n:\ 513 \ 22.\ \ 5 arbeidsdokumenter\ 52 rapport rapport.docx Side 15 av 22

16 SØR-GJÆSLINGAN I Kaia i fiskerihavna 2.3 DIMENSJONERENDE FARTØY En offentlig fiskerihavn skal i utgangspunktet være åpen for alle fartøy innenfor fiskerinæringen, men dybdeforholdene setter ofte en klar begrensning på hvilke fartøy som kan benytte kaia. Under er det vist to fiskebåter hjemmehørende i Vikna, hvorav Trønderkari kun kan legge til kai ved høy sjø eller uten last. Havneforholdene på Sør-Gjæslingan er tilpasset båter av typen/størrelsen som Skjærgård Senior. Denne lå til kai under befaringen. 1 - * & I I' I ;fflar Figur 13. Skjærgård Senior. Lengde 15,7 rn, dypgang ikke oppgitt (Kilde: Shipbase) apit. " 4,Li #. tt, t '-', ) tirivirlififl 11, - - Figur 14. Tronderkari. Lengde 34 rn og dypgang 5 in (Kilde: Shipbase) n: \ 513 \ 22 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 62 rapport\rapport.docx sde 16 av 22

17 SØR-GyESLINGAN Kaia i fiskerihavna I rutetrafikken ut til Sør-Gjæslingan benytter FosenNamsos Sjø katamaranfartøyet M/S Foldafjord i. FOLOAF.JORC: Figur 15. M/S Foldafjord. Lengde 24,5 m (Kilde: Skipsrevyen) Namsos Trafikkselskap sin fraktebåt MS Folla trafikkerer kysten og kan være en aktuell båt for frakt av varer/materialer ut til Sør-Gjæslingan. Figur 16. MS Folla. Lengde 53 m og dypgang 4,15 in. (Kilde: Shipbase) n:\ 513 \22 \ \5 arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx I Side 17 av 22

18 SOR-GyESLINGAN I Kaia ifiskerihavna 2.4 BRUKERINFORMASJON GITT UNDER BEFARINGEN Det ble opplyst om at ved ett tilfelle i 2012 ble det plassert varer/materialer utover hele nordre halvdel av kaia. Ingen vet eksakt totalvekten på varene, men den ble anslått å ligge mellom 40 og 100 tonn. Om en antar lasten var fordelt over halve lengden (27,5 m => ca. 14 m) og litt mindre enn bredden (7,9 m => 7,5 m) tilsvarer dette mellom kg/m2. ". ;. Figur 17. Trematerialer lagret på kaia. (Bilde: Bjorn Relling, 2009) Kjell Sørensen som er arbeidsleder/håndverker på Sør-Gjæslingan, har en gang kjent bevegelse i kaia. Det skjedde da M/S Namdalingen (tidligere benyttet hurtigbåt) kom for fort inn mot kaia. Han sto da på sørdelen av kaia. Vann pumpes i land fra båt. Kaikrana er ikke i bruk. 2.5 VIDERE UNDERSØKELSER Informasjon om at søylene har mistet fjellfestet og at hele kaia dermed er løs, må sjekkes ut så fort som mulig. Ved vurdering av restkapasiteten til kaia er det forutsatt at den står godt forankret til fjell. n: \ 513 \ 22 \ \5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport.docx I Side 18 av 22

19 SØR-GyESLINGAN Kaia i fiskerihavna Vurdering av restkapasitet Vertikale laster (egenvekt og nyttelast på kaidekke) føres via kaiplate til bjelker og videre til søylene som tar lasten ned til fjell. Horisontallaster (støtlast fra båter og last fra pullere) må også føres til fjell via søylene. Unntaket er horisontal støtlast som går via kaia, rett inn i landgangen og videre til landkaret. Fugen i landgangen gjør at strekk-krefter ikke føres inn til land. Horisontalkrefter langs kaifrontene og støtlaster ut mot endene føres til fjell via søyler/bjelker som sammen utgjør rammer. Skal rammen kunne overføre krefter må det være deformasjon (horisontal forskyvning) i systemet. Prinsippet er illustrert på figuren under. sli o R,ShiVIVN G ><",c Figur 18. Tverr-ramme med deformasjonsfigur ved påforing av horisontallast NB! Det er her forutsatt at søylene fortsatt er forankret til fiell..>< Figur 19. Ramme i lengderetningen på kaia n: \ 513 \ 22 \ \ 5 arbeidsdokumenter\ 52 rapport\rapport.docx Side 19 av 22

20 SøR-Gp SLINGAN I Kaia i fiskerihavna En horisontallast langsetter kaifronten vil forsøke å rotere hele konstruksjonen. Dette lastbildet aktiverer de to tverr-rammene på endene som vil holde igjen for at kaia roteres. Også denne situasjonen krever en horisontal forskyvning før krefter tas opp i systemet. Ved opptak av horisontalkrefter er det størst påkjenning på konstruksjonen i rammehjørnene, og vertikallaster gir største momenter midt i feltene og over søylene. Fordi begge typer last gir stor påkjenning ved søyletopp vil det være gunstig for konstruksjonen om en påfører kun en av lastene om gangen. Ved anløp/avgang bør det derfor være minst mulig nyttelast på kaia. 3.1 VERTIKALLAST Det er skader på konstruksjonen (spesielt i underkant på bjelkene) som medfører usikkerhet vedrørende restkapasitet på konstruksjonen. Beregninger er gjennomført med antakelser vedrørende gjenværende virksom underkantarmering. Overkantarmering i dekke og bjelker er forutsatt intakt. Det er også vektlagt opplysningene om påføring av en stor nyttelast i HORISONTALLAST Støtkraften mot kaia ved anløp er i hovedsak avhengig av farten båten har når den treffer kaia, fartøyets tyngde/størrelse, og type fendring. Det er gjort overslagsberegninger for horisontalkapasiteten til konstruksjonen (også her med antakelser på skadeomfang til armering) som gir en kapasitet tilsvarende en horisontal last på kg/m kaifront. Vanlige anløp med avpasset fart og stabil vind gir ikke store krefter på konstruksjonen. Det er situasjoner hvor en båt av en eller annen grunn treffer kaia i stor fart, som vil påføre konstruksjonen laster som kan forårsake merkbare horisontalbevegelser. Ved avgang er det horisontallast via trosser/pullere som kan medføre forskyvninger. En feilvurdering av skipper eller feil på båten er vanskelig å gardere seg mot, men det kan gjøres tiltak for å hindre at det oppholder seg mer folk enn nødvendig på kaia i forbindelse med anløp/avgang. Fiskebåter av type/størrelse Skjærgård Senior vurderes som uproblematisk med tanke på støtlast og kaias restkapasitet, selv med noe nyttelast på kaia. Ved anløp med større fartøy som M/S Foldafjord og fiskebåter som Trønderkari, vurderes kaias horisontalkapasitet å være tilstrekkelig ved normale anløp. Det tilrådes likevel at kaia stenges av for folk før anløp. Dette tiltaket vil redusere risikoen for personskader om et fartøy skulle komme inn mot kaia i for stor fart. Skal fraktebåter som MS Folla anløpe må kaia være fri for nyttelast og den må stenges av for folk. En fullastet båt av denne størrelsen kan ødelegge kaia ved et hardt anløp. Hverken kai eller pullere er i utgangspunktet dimensjonert for båter av denne størrelsen, derfor må også vindforholdene vurderes før anløp da det ikke er andre fortøyningspunkter enn de som er på kaia. Er fendringen i dårlig stand vil det ved anløp trolig vises større aktsomhet fra skipper enn om kaia har en ny og god fendring. Dette forholdet begrunnes med faren for skader på eget fartøy ved anløp. \ 513 \ 22 \ \ arbeidsdokumenter \ 52 rapport \ rapport.doca I Side 20 av 22

21 ^ Sen-GyESLINGAN I Kaia i fiskedhavna Anbefalte tiltak Etter Kystverkets planlagte inspeksjon i 2014 kan det gjøres kontrollberegninger og mer presise vurderinger med tanke på kaias restkapasitet. Anbefalingene under er basert på antakelser om skadene og overslagsberegninger, etter en enkel visuell inspeksjon i forbindelse med befaringen den 24. april KONTROLL AV SØYLEFUNDAMENTER Før det kan konkluderes angående videre bruk av kaia må det kontrolleres om søylene er fastholdt i fjell. Det er for nedenstående anbefalinger lagt til grunn at kaia er fastholdt i fjellet. 4.2 LASTRESTRIKSJONER Det anbefales at tillatt nyttelast/personlast settes til maks 600 kg 1m2,uten samtidig anløp av større fartøy. 4.3 RESTRIKSJONER VED ANLØP/AVGANG Det anbefales at kaia stenges av for folk og gods i forbindelse med anløp av større fiskebåter og hurtigbåten. Det frarådes å ta så store fartøy som MS Folla (Shipbase: oppgitt til 725 DWT) inn til fiskerikaia på Sør-Gjæslingan, da kaia ikke kan forventes å motstå kreftene slike båter kan påføre konstruksjonen. Kaia må stenges av for folk i forbindelse med anløp av store båter. 4.4 FENDRINGEN For tiltenkt bruk som fiskerikai for mindre fiskebåter vurderes eksisterende fendring å være tilfredsstillende. n: \ 513 \ 22 \ \ arbeidsdokumenter\ 52 rapport \ rapport.docx I Side 21 av 22

22 SØR-GyESLINGAN j Kaia i fiskerihavna Vedlegg Brev fra Vikna Havnevesen Rørvik havn KF Brev fra Kystverket Midt-Norge n: \513\22 \ \ 5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport.docx I Side 22 av 22

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering Norconsult AS Klæbuveien 127 B NO-7031 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen Til: Kystverket v/kristine Pedersen-Rise Fra: Norconsult v/anders Kr. Vik Dato: 2013-11-20 Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen BAKGRUNN/FORMÅL Norconsult er

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-4 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kartlegging av nåsituasjonen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling Namsos havnestyre

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator. l Alle ~ høgskolen oslo Emne: DIMENSJONER ~Gruppe(ry 3 BK NG II! EmnekOde: i SO 210 B - Dato: 19. februar -04 I I Fagiig veiled-e-r:-- Hoel/Harung/Nilsen Eksamenstid: 0900-1400 I Anttrlsldre~kI. forsiden):

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

POK utvekslingsjern for hulldekker

POK utvekslingsjern for hulldekker norge as POK utvekslingsjern for hulldekker SFS127 www.bb-artikler.no www..com POK Innholdsfortegnelse 1. FUNKSJONSMÅTE... 3 2. MÅL OG KAPASITETER... 3 3. PRODUKSJON 3.1 PRODUKSJONSANVISNINGER... 4 3.2

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner 2014-04-14 Oppdragsnr.: 5140677 Innhold 1 Rigg og drift 3 1.1 Ytre forhold 3 1.2 Riggforhold 4 1.3 Brakkerigg

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

INSPEKSJONSRAPPORT BONTELABO2/BON2 29. Mai 2015

INSPEKSJONSRAPPORT BONTELABO2/BON2 29. Mai 2015 Utarbeidet av: JHB Endret av: Godkjent av: ÅK Side 1 av 7 INSPEKSJONSRAPPORT BONTELABO2/BON2 29. Mai 2015 Kunde Bergen og Omland Havnevesen Oppdrag Kartlegging dybder på Bontelabo 2 Sted Bontelabo Befaring

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS.

Oppbygging av tak over idrettshall på Heimdal VGS. Skanska Norge AS Bygg Trondheim Post Postboks 6033, 7434 Trondheim Besøk Tungasletta 16 Telefon 400 13 660 Web www.skanska.no Org.nr NO943049467 Notat Mottaker: Sør Trøndelag Fylkeskommune Vedr. Innspill

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet 1. SAMMENDRAG 1.1 Sammendrag Ørstaterminalen er i dag brukt som godsterminal for industri og annen næringsvirksomhet i Ørsta / Volda med omegn. Det er også anløp av cruiseskip. Det er i Norge en politisk

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.1(10.03.09 HPJ/MT) 1 GENERELL BRUKERVEILEDNING FOR PROLYTE TRUSS 2 2 TEKNISKE DATA 5 2.1 Tekniske spesifikasjoner X30 serie 5

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse

Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse MET report no. 01/2015 ISSN 2387-4201 Klima Foreløpige klimalaster ved Førre og Storhillerdalen på 420 kv kraftledning Sauda- Lyse Harold Mc Innes Bjørn Egil Nygaard (Kjeller Vindteknikk) Abstract

Detaljer

Økonomisk og miljøvennlig

Økonomisk og miljøvennlig din leverandør av hulldekker vi reduserer byggetiden Økonomisk og miljøvennlig Økonomisk og miljøvennlig Stor spennvidde variert bruksområde Hulldekkets maksimale spennvidde er ca. 17 meter og anvendes

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Befaring ble utført av Bård Jacobsen og Morten Bjørn-Hansen 19.07.16. Kaia er ca. 53m lang, 4 meter bred, smalner ned til 0 mot øst, og gir kaiplass

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016

Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016 Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016 Hans Stemland SINTEF Hans Stemland, SINTEF Eva Rodum, SVV Håvard Johansen, SVV 1 Alkalireaksjoner Skademekanisme for

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

B10 ENKELT SØYLE BJELKE SYSTEM

B10 ENKELT SØYLE BJELKE SYSTEM 0. EN-ETASJES BYGNINGER Dette er bygninger som vist i figur B 0..b). Fordeling av horisontallaster Forutsettes det at alle søyler med horisontal last har lik forskyvning i toppen, har man et statisk bestemt

Detaljer

Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyte H40D og H40V truss NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.1(10.03.09 HPJ/MT) 1 GENERELL BRUKERVEILEDNING FOR PROLYTE TRUSS 2 TEKNISKE DATA 5 1.1 Tekniske spesifikasjoner H40 serie 5

Detaljer

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Bergen 19. januar 2015 Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Ved daglig leder Egil Sunde Lørdag 9. januar kom uværet «Nina» på besøk i kystkultursenteret.

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Namsos kommunestyre bevilger kr 3.750.000 av disposisjonsfond til mudring utenfor Moelven Van Severens kai i 2007.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Namsos kommunestyre bevilger kr 3.750.000 av disposisjonsfond til mudring utenfor Moelven Van Severens kai i 2007. Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2007/1025-3 Saksbehandler: Karl Einum Saksframlegg Mudring i Namsen Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre bevilger kr 3.750.000

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

RIB Rev Fork Anmerkning Navn. Sweco Norge

RIB Rev Fork Anmerkning Navn. Sweco Norge NOTAT om statiske forhold i høyblokk NHH rehabilitering 1963-byggene, skisseprosjekt Prosjektnr 24165001 Notat nr.: Dato RIB 01 22.11.2016 Rev. 23.11.2016 Firma Fork Anmerkning Navn Til: Prosjektleder

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F BÅTSFJORD NY HURTIGRUTEKAI

BÅTSFJORD HAVN K/F BÅTSFJORD NY HURTIGRUTEKAI BÅTSFJORD HAVN K/F BÅTSFJORD NY HURTIGRUTEKAI SKISSEPROSJEKT 2. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG... 2 2. INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 3. INNLEDNING... 4 3.1 Bakgrunn og historikk...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

Kai Sivertsvik fiskerihavn

Kai Sivertsvik fiskerihavn Rissa Kommune Kai Sivertsvik fiskerihavn Tilstandsvurdering Restkapasitet og forslag til utbedringer Oppdragsnr.: 5161517 Dokumentnr.: 001 Versjon: 01 2016-03-10 Oppdragsnr.: 5161517 Dokumentnr.: 001 Versjon:

Detaljer

Hamen: Kan synke når som helst

Hamen: Kan synke når som helst Østfold 02.08.2011 Hamen: Kan synke når som helst KAN SYNKE NÅR SOM HELST. Svensk bergingskonsulent mener det haster å få MS Hamen tømt og fjernet. Foto: Privat Svensk bergingskonsulent frykter Hamen blir

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av

1 Hensikt. 2 Detaljert beskrivelse av Fartø ysbegrensning er Trondhei m losstasjon, Møre og Trø ndelag sjø trafi kkavdeling SSA - Sjøsikkerhetsavdelingen Kontrollert: Bjørge, John Arnfinn Spesifikasjon Side: 1 av 17 1 Hensikt Sikre lik forståelse

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 103 I tabell A 2.1 er vist en oversikt over betongelementer til tak og dekker. I tillegg finnes på markedet betongelementer med lett tilslag som har modulbredde 0 mm og

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/78-2 Ark.: GNR 108/49 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/16 Klagenemnda 25.01.2016 Saksbehandler: Atle Hermansen, ingeniør 108/49 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Smith Stål Øst Smith Stål Vest Smith Stål Nord Holmestrand: Tlf 33 37 25 00 Tranby: Tlf 98 26 93 80

Smith Stål Øst Smith Stål Vest Smith Stål Nord Holmestrand: Tlf 33 37 25 00 Tranby: Tlf 98 26 93 80 Alltid i nærheten Smith Stål Øst Smith Stål Vest Smith Stål Nord Holmestrand: Tlf 33 37 25 00 Tranby: Tlf 98 26 93 80 Bergen: Tlf 56 31 05 00 Stavanger: Tlf 51 81 19 81 Haugesund: Tlf 52 84 81 80 Trondheim:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kai 006 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 006 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe:2011/9659-11 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Trond Fjeseth - avklaringer vedr. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012 Wit:åg FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FMC Biopolymer AS Saksbehandler:Terje Halsteinsen Postboks 2045 Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 5504 HAUGESUND Vårreferanse: 12/3232 Deresreferanse:

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Frøya kommune TEKNISK FORPROSJEKT. Liggekai Sistranda Oppdragsnr.:

Frøya kommune TEKNISK FORPROSJEKT. Liggekai Sistranda Oppdragsnr.: Frøya kommune TEKNISK FORPROSJEKT Liggekai Sistranda 2014-12-11 Oppdragsnr.: 514 18 82 03 11/2-2015 Teknisk forprosjekt. Revidert etter gjennomlesing av byggherre 02 11/12-2014 Teknisk forprosjekt - utsendelse

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Ny hurtigbåtkai Lensvika

Ny hurtigbåtkai Lensvika Agdenes kommune Ny hurtigbåtkai Lensvika Totalentreprise Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner 2014-05-06 Oppdragsnr.: 5135787 Innhold 1 Rigg og drift 3 1.1 Ytre forhold 3 1.2 Riggforhold 3 1.3 Brakkerigg

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser.

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Betong betraktes

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Sikkerhetskontroll BE

Sikkerhetskontroll BE 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys

Detaljer

Vedlegg til anbud Skisserte kailøsninger med kommentarer

Vedlegg til anbud Skisserte kailøsninger med kommentarer Vedlegg til anbud Skisserte kailøsninger med kommentarer Innholdsfortegnelse: Side 2. Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side 10. Side 11. Side 12. Side 13. Side 14. Innholdsfortegnelse.

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 734 Dato: 07.06.0 Sign.: sss BWC 50-40 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/34 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer