Ferdigmelding nybygg Sogndal Vidaregåande Skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferdigmelding nybygg Sogndal Vidaregåande Skule"

Transkript

1 Ferdigmelding nybygg Sogndal Vidaregåande Skule Sogn og Fjordane fylkeskommune, bygge- og eigedomstenesta

2 Oversiktsbilde over Fosshaugane Campus Innhald Generelt Bygningsmessig beskrivelse VVS tekniske anlegg Elektro Teikningar rosjektadministrasjon

3 Hovudinnen med skulpturen Radius av Rolf Starup Generelt Sogndal vidaregåande skule er i dag den største vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane med 0 elevar og nær 0 tilsette. Skulen tilbyr undervisning i programområda studiespesialisering, elektro, TI, service og samferdsel, medium og kommunikasjon, bygg- og anleggsteknikk og idrettsfag. I tillegg har skulen og ein spes.ped.- avdeling. Skulen har fram til 0 halde til på to ulike stader i Fosshauganeområdet, forutan ein byggfagavdeling i Gaupne og transfag på Kaupanger. Avdelinga på Kaupanger vil framleis ha tilhald der. Alt i vedtok fylkestinget at skulen skulle samlast på ein stad på Fosshaugane, medan det først i økonomiplanen for vart avsett midlar til gjennomføring av samlinga. Sidan 00 har det vore arbeidd nærast kontinuerleg med skulen sin utviklingsplan, funksjonsprogram og kravspesifikasjonar som grunnlag for prosjektkonkurranse for nybygg. Utbygginga som no er utført er det første byggetrinnet av to, og omfattar alle yrkesfaglege programområde, fellesareal og administrasjon. I tillegg er og T- et for Indre Sogn lokalisert i det nye bygningskomplekset. Samla utbygd bruttoareal er ca. 000 m.. byggetrinn vil innehalda nybygg for studiespesialisering tilknytta det nye komplekset. Det ferdigstilte nybygget baserer seg på Arkitektet A AS, Åsen & Øvrelid A/S og YIT sitt framlegg til løysing i prosjektkonkurransen som vart halden i 00. rosjektet vart bearbeidd og vidareutvikla til godkjent forprosjekt hausten 00, og dette har vore basis for det ferdige skulekomplekset. Byggestart var ved årsskiftet 00/00 og ferdigstilling 0...

4 Betongarbeida er i hovudfløyen Bygningsmessig beskrivelse Arkitektur / plankonsept Sogndal vidaregåande skule er utforma som ein open skule som skal stå fram som eit dynamisk og spennande bygningskompleks, innpassa i Campuskomplekset på Fosshaugane og som tilfører dette området nye kvalitetar. Løysinga har hatt som utspunkt at riving av eksisterande yrkesfagbygningar og handelsskulebygningen var nødvendig. Desse bygningane vart vurderte som lite tilfredsstillande i høve til dagens undervisningskrav, og som sjølv med store rehabiliteringskostnader ville gitt fagleg dårlege og lite funksjonelle løysingar. I staden er det tidlegare arealet for desse bygningane omgjort til eit triveleg parkområde. Vidare vart det og lagt til grunn at utbygginga skulle ta høgde for ei innpassing av Sogndal Fotball si ferdigstilling av tribuneanlegget kring stadion, med tilhøyrande innvendig sambruksareal med skulen. Anlegget er organisert rundt ein romsleg vestibyle som inneheld fellesfunksjonar for skulen som kantine, bibliotek, auditorium og diverse elevareal. Skulefunksjonane er lagde til to tilnærma paralleltliggande opplæringsfløyar som er knytta saman av ein tverrfløy som inneheld administrasjon, rådgjeving og Ta for Indre Sogn. Opplæringsfløyen for bygg- / og anleggsteknikk ligg inntil stadion og har såleis sambruksfunksjonar med Sogndal Fotball. å denne måten har nybygget også innvendig samband med Campus- komplekset rundt stadion. Den andre fløyen inneheld avdelingar for elektro, TI, service og samferdsel

5 og spes.-ped.. byggetrinn, som er avdeling for studiespesialisering, skal knyta seg på vestibyleområdet mot vest som ein tredje opplæringsfløy. Vestibylen er utforma som eit luftig volum som opnar seg med store glasflater mot hovudinnsområdet. Det bølgande taket markerer skulen utad, og svevar over det luftige volumet, skilt frå veggene med vindauge som slepper inn lys til alle deler av vestibylen. Det er ope samband ned til kantina via eit romsleg amfi som saman med kantina kan gi rom for alle elevane ved skulen. Frå vestibylen er det samband til alle avdelingar i dei opplæringsfløyane via kommunikasjonsareal/ gater. Langs gatene er det lagt inn møteplassar på strategiske stader. I opplæringsfløyen mot stadion er det på stadionsida i.etg. ei romsleg gate med glasfasade inn mot stadion med svært godt utsyn og med tilkomst til tribuneanlegget. Tribune / sambruk Utbygginga av tribune på nordre langside av stadion er ein del av skuleprosjektet med tilhøyrande sambruksareal, noko som var ein føresetnad under planlegginga. Siste del av tribuneanlegget rundt stadion er dermed fullført, utført i regi av fylkeskommunen. Som fylgje av infrastruktur og fasilitetar knytta til tribuneanlegget har det vore nødvendig med ei vesentleg oppjustering av arealet i opplæringsfløyen for bygg- og anleggsteknikk. Innar til tribuna er via denne fløyen og her er romslege trafikkareal med store glasvegger og utsyn over stadion. Det er og kioskareal og toalett i tilknyting til desse areala. Klasserom som vender mot stadion vert nytta av Sogndal Fotball under arrangement. Arealet har og samband med øvrige areal i Campus-komplekset via innebygd bru. Tribuna er overdekka og har ein kapasitet på sitjeplassar. Sjølve tribuna har ein budsjettkostnad på på. mill.kr. inkl. mva. og er finansiert av fylkeskommunen og med tilskot frå INU- midlar. Sogndal Fotball A/S har leigeavtale med fylkeskommunen om bruk av tribuna. Materialbruk Utvendig er det nytta ein kombinasjon av gulraud teglstein, fibersementplater i varierande fargar og glas i alum.-profilar. Innvendig er det nytta målt betong på søyler og bærande og avstivande vegger. Lettvegger er utført i stålstenderverk og måla striekledde gipsplater. å golv i fellesareal er det nytta kermiske fliser og vinylbelegg. Likeeins er det nytta vinylbelegg i undervisningsrom. Golv i verkstadhallar er utført med oljebehandling av stålglatta betonggolv. I kantinekjøken Alle verkstader er søylefrie og med lettvegger. I avdeling for bygg- og anleggsteknikk har verkstadene ei høgde tilsvarande etasjar. Dette er utnytta slik at det frå sambruksarealet med SIL Fotball er utsyn ned til verkstadene. rogramområde idrettsfag held til i Campus-bygget i leigde lokale hjå Sogndal Fotball. Det er direkte samband via innebygd bru frå desse areala til areala i nybygget. Bygget er tilpassa universell utforming både ute og inne med heisar, rampar, ledelinjer, fargebruk/kontrastar, terskelfrie og automatiske dører m.v. Utsikt mot stadion frå sambruksareal.

6 Gate mellom vestibyle og avdelingar. Ulike fargar identifiserer ulike avdelingar. Vestibylen sett mot bibliotek og kantine.

7 Teglsteinsmuring på hovudfløyen elementa i utomhusplanen: Trerekker markerer plassar og ganvegføringar. Skjermvegetasjon framhevar møblerte småplassar og møtestader. Det er lagt opp til utemøblering i dei sentrale delene av området ved hovudinn og kantine, ute i parkarealet og i ankomstområdet. og våtrom er det keramiske fliser Himlingar er av pressa mineralullplater og perforerte gipsplater. I alle areal er det lagt vekt på mykje bruk av glas i innvendige vegger. Slik oppnår ein gjennomlys og ein lett, open verknad og god kontakt t.d. mellom bibliotek/ vestibyle og verkstader/ ute i opplæringsareala. Tomt / utomhusanlegg Tomta er den tidlegare grusbana på Fosshaugane med tillegg av areala for dei tidlegare yrkesfagbygningane, sør og aust for Sogndal idrettshall, i alt ca. 0 dekar. Hovudelementa i planen er ankomstplassen for heile Fosshauganeområdet i aust, plassen framfor hovudinnen mot nord og aust med plass for gjesteparkering, parkarealet mot sørvest og utearbeidsplassen mellom dei to undervisningsfløyane. I parkarealet er det lagt opp til aktivitetsområde for ulike ballspel og eit uteamfi ved kantina. Ankomstplassen mot aust er løfta opp frå trafikkareala med eit trappeanlegg i granitt, og har dekke av betongstein lagt i mønster med to fargar. å plassen framfor hovudinnen er det nytta glatte heller i betong. Utanfor kantina er det eit delvis overdekka areal der det er lagt skifer som over mot eit amfi i betong med trebenker som trappar seg ned mot eit mindre hellelagt areal og det lågareliggande grasdekka parkarealet. I arbeidstunet er det nytta asfalt, men også ein stor sandkasse for elevøvingar og innslag med grønt. lanteplanen for tomta legg vekt på understreking av dei ulike Frå sørvest er det via Ingafossen innkøyring til parkeringsarealet under fløyen langs stadion. Tvers gjennom tomta er det lagt ein køyrbar veg frå ankomstplassen, gjennom arbeidstunet og ned til Sognahallen. I tillegg er det i den vestre delen av tomta mogeleg å koma frå Sognahallen via bru og på vegar gjennom parkarealet fram til Ingafossen, Kvåle skule og Idrettshallen. lanting av busker og trær

8 Skulekunst Tre kunstnarar har utsmykka tre område inne i og utanfor skulen. Utvendig er dette plassen framfor hovudinnen og eit område i arbeidstunet. Innvendig er amfiet i vestibylen nytta. rosessen mellom kunstnarane og utsmykkingsnemnda har gitt resultat som tilfører skulanlegget. Ikkje berre positive verdiar, men og ekstra dimensjonar. Budsjettet til kunstnerisk utsmykking er på. mill.kr. Kunstnarar: Rolf Starup med skulpturen Radius på plassen utanfor hovudinnen. Skulpturen er utforma som samankopla bogar, rotert i eit -dimensjonalt mønster i lengderetninga. Materialet er syrefast stål. Skulpturen er utvikla i forhold til at den skal stå ute, og skal ikkje berre vera eit kunstobjekt men også kunna brukast til å sitja i, klatrast i, møtast ved... Den er utvikla i forhold til bygget sine markerte, stramme liner og former, og er tenkt å spela mot dette. Vegar Moen / Beret Aksnes med kunstprosjektet Der du er i vestibylen. Ein samling av brukte sitjeplater i tre og innråma fotos frå arenaer andre stader i verda. Benkeplatene kallast bleachers som er eit ord for ei rad med brukte, slitne benker som står på stativ ved t.d. ssarenaer. I vestibyleamfiet er desse platene plasserte mellom dei nye benkeplatene som ein kontrast til desse, og gir rom for ettertanke. Kunstprosjektet handlar og om å vera i bevegelse, tenkja nytt, kryssa grenser og å gjera oppdagingar - og om det potensialet som ligg i å ta imot nye impulsar og inntrykk frå ei mangfoldig verd. May Bente Aronsen med skulpturen Still stones i arbeidstunet. Ein skulptur i polyuretan på rustfri stålramme, plassert i eit rullesteinbed. Skulpturen er utforma på ein slik måte at den skal tola å verta tatt på og sitja på. Fargen skal innby til kontakt og vera eit glødande punkt i det store arbeidstunet.

9 Vestibyleamfi med deler av kunstprosjektet Der du er.

10 Symjehall t.v., vestibyle t.h. Sett mot plassen framfor hovudinnen. Frå tømrarverkstaden. 0

11 VVS tekniske anlegg Teknisk rom Sogndal vidaregåande skule er bygd med topp moderne VVS tekniske anlegg, tilpassa form og bruk av bygget. Det har vore fokus på energi og energieffektive løysingar i alle fasar av prosjektet Sanitæranlegg Det er moderne vatnsparande sanitærutstyr i ulike areal. Ledningsnettet ligg skjult men i hovudsak er forbruksvatnet tilgjengeleg for inspeksjon og vedlikehald. Røyrledningar for forbruksvatn er basert på et røyr-i-røyr prinsipp, for å unngå vatnskader. Fordelarar er monterte i fordelarskap i vegg, varmtvann vert varma i tankar i teknisk rom, med forvarming frå fjernvarme. Overflatevatn på flate tak vert fjerna i eit innvendig takvatn-system. Grunnen under bygget er ventilert, for å unngå radon inn i bygget. Avløpsvatn er i hovudsak lagt med sjøl og tilkobla offentleg ledningsnett. Avløp frå kjøkken er tilkobla feittutskiljar og avløp frå verkstad for kjøyretøy er tilkopla oljeutskiljar. Forbruksvatn er ført inn i bygget frå kommunal trykkledning. Brannslokkingsanlegg Skulen har installert passive og aktive branntiltak. For manuell slokking er det etablert brannslangar lett tilgjengeleg i tromlar i skap. Brannslangar skal dekke alle areal. Bygningsmassen har automatisk brannslokkeanlegg, med tørr og våtanlegg, sprinkler, som dekkar alle areal. Sprinklersentral er plassert i teknisk rom i underetasje. Varmeanlegg Bygget vert varma av vannbåren varme, med unntak av garderobe areal som har elektriske varmekablar

12 soner med individuell regulering av luftmengde. Gravearbeid og grunnleidningar. I ulike verkstadareal pågår det arbeid som krev spesialventilasjon. Det er sponavsug, sveiseavsug, avsug fra mur/betong, batterirom, etsestasjon og eksosavsug. Det er og etablert røyranlegg for utstyr og arbeid som krev trykkluft og sveisearbeid. i golvet. Varmeanlegget er basert på energi frå fjernvarme, med mottak av energi, og reservekapasitet i eigen energisentral. Spisslast og reserve vert dekka av fyrkjelar som er basert på energi frå gass og el. I periodar med overskotsvarme frå varmepumpe i idrettshall, vert denne overskotsvarme overført til skolebygget, og nyttast til oppvarming av areal, ventilasjonsluft og tappevatn. Varmekjelde i bygget er basert på radiatorar langs ytterveggar under vindu. I verkstadareal er det varmluftsvifter for hurtig oppvarming av store volum. Luftbehandlingsanlegg Alle areal vert ventilert av forvarma eller kjølt, filtrert friskluft. Det er sju ulike balanserte system, med frekvensstyrte vifter, behovsstyrt ventilasjon og høgeffektive varmegjenvinnarar. Kjøling av luft er frå integrerte kjøleanlegg i kvart einskild aggregat. For å hindra uønskt solvarme er det utvendige persienner som skjermar for sol i solutsette glas/fasadar. Luftmengde i undervisningsrom og er behovsstyrt, dvs av temperaturen i lufta og Co innhald eller sensor for tilstedeværelse (VAV = variabel luft mengde) Det ulike SD-anlegg (sentral driftskontroll) Det er installert SD-anlegg for styring, regulering og overvaking av tekniske anlegg. Det er ulike kalendarar som styrer temperaturar i varmeanlegg til ulike tider, driftstider for ventilasjonsanlegg, overvaking av feil og alarmar, energi og effekt. SD anlegget er basert på brukarvennlege skjermbilder og systematisk oppbygging av systema. FDV dokumentasjon er og etablert i SD anlegget. Ventilasjonsaggregata har roterande varmegjenvinnarar som kan overføre -0% av varmen frå luft tilbake til luft. Varmebatteria får varme fra skulen sitt vannbårne varmeanlegg. Frå energisentral og sprinklerrom.

13 Bibloteket

14 Elektro Fellesanlegg Sogndal vidaregåande skule vert forsynt får Sognekraft sitt nett. Det er plassert ein 00kVA/00V trafo plassert i eige traforom vegg i vegg med hovudtavlerommet. Hovudtavla forsyner alle underfordelingar og driftstekniske anlegg i bygget. Det er avsett ein av i hovudtavla til ein eventuell framtidig utviding av skulen. Det er plassert underfordelingar jamt fordelt i bygget. I korridorar er underfordelingane plassert i nisjer og i undervisningsrom er dei utført som frittståande tavler. Alle stigekablar er jordfeilovervaka og varsel lagt inn mot SD-anlegget. Lysanlegg Lysanlegget er lagt opp med moderne lysutstyr der det er lagt vekt på å minimera talet på ulike lyskjelder. Lysanlegget vert som hovudregel styrt over rørslesensorar som gjev svært energi- økonomisk løysing. Dersom det ikkje er personar i rommet slå lyset seg av etter innstilt tid. I klasseromma er det i tilegg moglegheit for å regulera lysnivået. I alle utvendige er det lagt opp til nattbelysning som ein del av dekorasjon av bygget. Nattlyset vert regulert ned til 0% av lysnivået på dagtid. Lysanlegget vert styrt over eit BUSbasert styresystem som gjer det fleksibelt med omsyn på endringar. Utomhusanlegget er bassert på ein kombinasjon av stolpar og vegglamper i parkeringsområde og på arbeidstun samt låge pullertar på vegar. Det er installert ein desentralisert nødlysanlegg med undersentralar på plassert saman med lågspentfordelingar i korridorar. Anlegget er overvaka over SD-anlegget. Tele og data Det er lagt opp teleslynger i resepsjon, kantine og i biblioteket. Data og teleanlegget et lagt opp på Kat. kabling. Skulen har eit hovudserverrom med mindre undersentral termineringsrom fordelt i bygget. Kommunikasjon mellom hovudserverrom og termineringsrom er lagt opp med fiberkablar. Telefon- og data kontaktar er montert i veggkanalar eller i greinstavar frå taket. Skulen er dekka med trålaust nettverk i alle undervisingsrom og fellesrom. Varmeanlegg Bygget vert i hovudsakleg oppvarma med vassbåren varme med radiator og elektrisk styrde aktuatorar. Termostatstyringa er bassert på same BUS-styring som for lysanlegget. I toalett og graderobar er det golvvarme med varmekablar styrt over lokale termostatar med golvfølar. Drifttenkniske anlegg Solavskjerming Det persienner på fasadar som vender mot sola. ersiennene er vert styr over sol og vindfølar samt med moglegheit for lokal styring på kvart rom. Det er lagt til samspel mellom oppvarming/kjøling og persiennestyring for å optimalisera energibehovet på bygget. El.-tavle under arbeid.

15 ADskontroll Bygget har adskontroll som gjev studentar og tilsette til til bygget og til dei områda av bygget som er programert på studentkortet/ tilsettkortet til den enkelte. Innbrotsalarm Bygget har automatisk innbrotsalarmanlegg som varslar innbrot eller uautorisert ad til bygget. ITV-anlegg Det er montert kameraovervaking av innsområder, parkeringskjellar og arbeidstun. Dette er og som ein installasjon som sikrar mot innbrot og skadeverk. Kamera er kopla til opptaksutstyr. Informasjonanlegg Det er montert eit informasjonsystem bassert på skjermar som er fordelt i bygget. Informasjonen som vert lagt ut på skjermane vert administrert av skulen sine tilsette. Det kan leggjast ut ulik informasjon til kvar enkelt skjerm for å informere kvar avdeling det som er aktuelt for dei eller det kan vera det same på alle for å gje informera som alle skal ha. Brannvarsling Det er montert ein fulldekkande adresserbart brannvarslingsanlegg med eit C- basert overvakingssystem som gjev vaktmeistaren kontroll heile anlegget frå sitt. Brannalarmanlegget for skulen er kopla saman med brannvarslingsanlegget for Campus for gjensidig varsling mellom bygga. AV-anlegg Alle undervisningsrom er utstyrt med Smartboard-løysing. Auditoriet har i tillegg projektor, lydanlegg for film og tale med faste og trådlause mikrofonar. Frå lærarplassen vert alle funksjonar styrt over eit touch-panel. Det er kamera i auditoriet kan overføre undervisninga til kantina med lyd og bilde. I kantina er lydanlegg det moglegheit for tilkopling for faste mikrofonar. Heis Det er montert to heisar i bygget. Ein i området ved hovudinnen og ein ved innen i tribunedelen.

16 rosjektadministrasjon Oppdragsgivarorganisasjon: Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune, bygge- og eigedomstenesta rosjektleiing: Jan Tore Rosenlund, bygge- og eigedomssjef Fredleiv Fosse, Sogn Bygg-Consult A/S Jarle Teigen, rosess- Elektro A/S Mette Kringen, Fasit AS Brukarutval: Marta S. Vange, rektor Henry A. Helle, avdelingsleiar yrkesfag/ brukarkoordinator Marit Sandvik, Sogndal vgs/ utd.forbundet/ fellesfag Britt H. Selseng, Sogndal vgs / service og samferdsel Sigfred Bolstad, Sogndal vgs / elektro Arne Fossøy, Sogndal vgs / TI Vegard Sveen, Sogndal vgs / BAT Ragnvald Søgnesand / Synnøve A. Eimhjellen, Sogndal vgs /medium og komm. Nils Flugheim, driftsleiar Else K. Hove, leiande reinhaldar Jan A. Sjåstad, hovudverneombud Utsmykkingsutval: Gerd Endestad, kunstnerisk konsulent Eva Kun, kunstnerisk konsulent Torolf Norheim/ Jan Tore Rosenlund, Bygge- og eiged.-tenesta er Navarsete, Arkitektet A AS Unni Stedje, Sogndal vgs Jofrid Rogne, Sogndal vgs Sigfred Bolstad, Sogndal vgs Totalentreprenørorganisasjon: rosjekteringsleiing: Leif Arne Åsen, Åsen & Øvrelid A/S rosjekteringsgruppe: Arkitekt: Arkitektet A AS Rådg. ing. byggeteknikk: Norconsult AS/ Ing. er Berteig Rådg. ing. geoteknikk: GeoVest - Haugland AS Rådg. ing. brann: Skansen Consult AS Rådg. ing. VVS: YIT Building Services Rådg. ing. sløkkeanlegg: YIT Building Services Rådg. ing. elektro: YIT Building Services Anleggsleiar: Bjørnar Haveland, Åsen & Øvrelid A/S Entreprenørar: Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid A/S Underentreprenørar: Grunnarbeid: Havnen Entreprenørservice A/S Stålkonstruksjonar: Daco A/S Taktekking: Årdal Blikkensservice A/S Glasfasadar: John Holvik A/S Himlingar: Acusto A/S Golvlegging-/ målararbeid: Øvrebø Fargehandel A/S Lås og beslag: Låsservice A/S Tekniske entreprisar: YIT Building Services Heisanlegg: HK- service A/S Nøkkeltal: Brutto areal inkl. parkeringsetasje: 0 m Brutto areal eks. parkeringsetasje: m Tal elevar: 0 inkl. programområde studiespesialering Budsjettkostnad:, mill.kr. inkl. mva. (eks. tribune og eks. tomtekjøp.)

17 0,0 0,0 00, 0,0 0 arbeidsrom VG 0,0 0 verkstad, +, x = 0 x = 00 grovverkstad, x = 00 0 x =, m 00, IV 0 +,00 etse-lodderom, 0 0 klasserom 0, fellesrom/, 0 klasserom, 0, RIST 0 m 0 klasserom, k 0,, 0 kjøl,0 0 tørrvarer,0 0 frys,0 0, 0 arbeidsrom, 00 0, verkstadkont., 00 Avemb., 0 Driftsleiar, 0 00 kjøkken landskap,,, 0 00 verkstad/,0 0 søppelrom, personalrom,0 00 kantine (eksl. amfi), 0 Servering 0 naudstraum, 0 høgspentrom, 0 oppvask, x = 0, 0 x =,0 m 00, 0 m sambr. SIL 0, 0, x 0 = 0,00 m oppv 0 x =,0 m 0 0 F x = 000 IV0 R= 00 +,0 over int. kj/m 0 / 0,0, x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m 0,, 00 gard.kj.,0 0 sluse 0 IV 0,0 0,0, 0 x =, m k sambr. SIL, 0 elevgarderobe, 0 m, 00, 0 bk, 0 00 amfi, 0 0 nedre del auditorium 00 0 x =,0 m 0 sveiserom,0 0 stol, k 0, verkstad KEM, 0 verkstad VG, 0 r, 0, 0 bk, 0,0 x =, m x =, m, 000,0 00 sluse, over 00, 00 00, energisentral 00, 000 traforom hovedtavlerom area,, 0, fellesrom, 0 IKT, senter bane SVGS elektro, undervisn. lærarrom,, 0 verkstad KEM, 0, 0 garderobe p, ventilasjonsrom, undervisn., elektrolab/,0 verkstad 0, 0 00, 000 undervisn. 0 0 sveiseverkstad,, 0 00, 0 sliperom,,, 000,0 0 garderobe, 00 arbeidsrom 00, 0, 0 sveisebåsar, 0 lærargard.,,,0 bk 0, , elevgarderobe g., 0 elevgard., 0, lærarrom, 00,0 00, 0 x =, m 00 /vask arbeidsrom,, 000, 0, /vask, 00 x =,00 m, 00 elevgard., r/ IKT,,0 00 drift 00, gard., 000, 00 /vask 00, 00 gard. /vask,, 00 00, reinhald, 00 fjernarkiv 00, 0 x =,00 m redskaps, 00 fiberrom, 00 reinhalds-sentral, 00 kott, over, x 0 = 0,0 m ct 0.0, lærargard. m, 0 0, verkstad VG 0,, 0, verkstad anleggsteknikk 0, lærargard.k,, 0 verkst. 0,, elevgard. j.,, r/gard/, 0 elevgard., bk,0 00 0,, 00, 0 x =,0 m 0 x =,00 m IV0 laboratorium 0, elevgarderobe g. 0, 0 0, 0 elevgard.,0,, tørkerom, blanderom, 0 Køyretøy VG, verkstad mur og betong,, verkstad 0, 0 verkstad-, 0,0, 0 modellrom, 00a gassentr., 00b gassentr., verkstad tømrar, overdekka vaskeplass 0 elevgarderobe, søppel, WC, 0 spes.avf.,, kapp / bearbeiding, sponsilo 0, 0 garasje 0,0 0 miljøstasjon,0 00, 0 utomhus,, 0 0, 00 ventilasjonsrom 0, 00 sluse, x = 00 0 x =,0 m 000, lan 0 Spesial pedagogikk Drift arkering Fellesareal (kantine) Elektro Teknikk og industriell produksjon LAN 0 Drift renne Arbeidstun Miljøstasjon lan LAN Bygg- og anleggsteknikk blowerfilter

18 , , 0,0 00 helsesøster,0, møterom, rådgjevar, møterom, ped, 0, 0 sjef, 0,0 0,0 0, 0, 0 lege luftinntak, møterom, 0, 0 spes.ped., 0 spes.ped., 0 rådgjevar, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00 møterom 0, ped.leiar, 0,, 0 arbeidsrom VG, 0 x = 00 0 x =,0 m x = 00 x = 00 x =,00 m 0 x = 0,00 m 0 x =,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m 0 x = x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m x 0 = 0,0 m 0 x =,0 m 0 x =,0 m x =, m x =, m 0 Kj., 0,0 0, studieleiar, 00 rekv., kopi/produksjon, 0, Kj. oppv 0 0 WC, , 0 00 kvilerom, driftsrom IKT 0, pers.gard., bk hovedserver IKT, 00 ekspedisjon, 0 WC, 0, 0 infotorg rådgiving,0 0 garderobe, 0, 0 0 arkiv,, 0, 0 kopi, 0 WC, 0,, 0 0 ekspedisjonskont., 0, 0, x =,00 m nærarkiv, 0 0 verkstad, patcherom 0, x =,00 m 0 arbeidsrom VG, 0 fagprøveareal, 0, 0 klasserom, 00 0 møterom, lab. tele/alarm/data/signal, 00 arb.rom lærarar, balkong Admin, x = 00 0 avd.leiar, 00 avd.leiar, 00 0, avd.leiar, 00 avd.leiar, 00 rektor, 00 eksp., 0 0 miljøkoord., IKT ansvarleg 0, 0 lærling IKT, verkstad IKT, 0 00 reinhaldsleiar,,0 RWC, næringslivskontakt, 0 pause, 0 IKT 0, 0 Admin, 0 Admin 0, 0 møterom, 00 0,, x = 00 ØVRE DEL VESTIBYLE Verkstadkont., 0, 0 rom, 00, 00 Bru 0, 0, IVEI0 IV IV *knekk i IK bindingsverk ( fra akse H, 0 fra akse0) F W IV F W R= 000 tretrinn tretrinn, 0 lærargard., 0 forrom, 0, 0 elevråds 0, 0, 0, 0,0 0 ventilasjonsrom, 0, 00 ekspedisjon, 0 0 sammenhengende skilt over klasserom MK, 00 bibliotek, 0 0 elevbedrift, 0, klasserom MK,0 0,, klasserom MK 0, 0, senterlinje IE 0 senterlinje betongvegg 0 magasin (0) 0, 0 redigeringsrom, 0 lydredigering, 00 final cut, 0 foto/mørkerom, 00 bibliotekar, ø. del lab.bygningsinst., 0, 00,0 0 m, 0 k, 0 00,, 00, 0, drift, 0 r, 0 bk,0 0 IKT, 0 gr./teamrom, 0 m 0 k 0, 0, 0 0/(0) auditorium plassar 0, klasserom SS, arb.rom lærar p, 0, 0 trapp 0,,0 0pl. 0, 0 0 (00) amfi, 0, 0 00 SS, 0 SS, 0 sluse, 00 vestibyle (ekskl.amfi),0 0 klasserom SS, 0 00 vindfang, verkstad SS(inkl.), 0 gr.rom SS, 0 gr.rom SS, 0 0 arb.rom + lærarar SS/TL, 0, , 0 sambruksareal, 0 0 pers.gard 0, klasserom SS, 0 salsbod SIL, arbeidsrom lærarar, 0 teamrom, 0 forrom,,0 0 møterom, 0 gr.rom TL,0 0, 0, 00 0 arb.rom 0 lærarar 0, TI,0 0 klasserom SS, 0, 00 TI,0 0 Klasserom TL, 0 k SIL/SVGS 0, 0, 00, 0 klasserom TI, 0 klasserom TI, 00, 0, 0 Klasserom, 0 IKT, 0 bk, 0, 0 klasserom TI, 0, 0 0, klasserom, 0 sambruksareal, SIL, salsbod SIL,, 00, nisje til ståltrapp nisje til ståltrapp 0 brannsl., 0,, Grupperom,, brannsl. HCWC, 0 brannsl. x =,00 m 0 0 tilpasset mastsokkel - 0mm Fellesareal (aula, bibliotek, auditorium og elevbedrift) Hovudinn lan Elektro Medium og kommunikasjon Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon øvre del køyretøy CAMUS VEST IDRETTSFAG reklameskilt UK ct, OK Sambruksareal SVGS/SIL Kopirom elev Gang/kopirom lærar arbeidsrom lærarar Bygg- og anleggsteknikk m SIL/SVGS klasserom / sambruk SIL 0pl. 0pl. pl. 0pl. 0pl. klasserom / sambruk SIL Administrasjon Tribune klasserom / sambruk SIL klasserom / sambruk SIL LAN Stadion 0 pl OK bet.vegg 0cm over FK amfi pl OK bet.vegg 0cm over FK amfi T lan LAN 0 tilpasset mastsokkel 0 aksekryss V skrå knekk senter topp IE 0 til kryss akse/grad til kryss akse/grad

19 br uk / F am SIL kw c s amb ru ks, IL m / m cs, F kw F Idrettshall R=0, etr æ r 0,,0 eks (ikk iste e in ren nm de ålt) bjø rk 0,0 etr r stk u bli cu s= 0 0, Symjehall æ pla ss er 0. eks (ikk iste e in ren nm de ålt) bjø rk 0.. R= R= 00, Motorsykkelparkering lysestolper c/c,m Kantstein, mu² p lle rte r c/ c m r 0,0 0 llerte pu : : : :, :0 0, ste x =,00 m r c/, Luftuttak trykkluft g for h= c m vannsla nge MIG/MAG MIG/MAG Luftu trykkluft ttak stk klatrestolper e. : "rullesteinskunst" : R= 000 R= 00 x = 00 :0 : VL : ftuttak ein Tilkobling for vannslange : 0, : :0, OS : n.: : g stignin stig,. : trykklu ntst : vann slang : tilkomst brannbil mas kin for Ka : gulvv Tilko bling x =, m 00mm luftspalte ned til OK rampe, mellom brystning brystning og eks. bygg (Campus) og søyler, og mellom bru over. fri- høgde min.,0m for aske : e ok fundam Campus vest : : ct, x =, m ent ct,0, innkj. parkering : uk dekke i p.hus +, ent ct, ok f. antatt inng. :0 Sluk :0 renn R= 00 natursteinsmur h=,m : : : : :0 : overdekka frihøgde min.,0m ved ct., i plan R= : : 0, : H Brannhydrant betongmur h=, -,m : : :0 0 Vannkum Ø 00 betong : : : x 0 = 0,00 m R= : Acetylen Vatten kaldt / heitt Overvannskum Ø 00 betong Oksygen Acetylen R= 0 inng. inng. Oksygen trykkluft stk ublicus = plasser ok fundam : :0 m : n in, Tilkoblin : omst til e tste c m Luftuttak / heitt lastebiltilk Kan kaldt Vatn : uk rør +,00 ok lokk +,00 llerte 0 x =,0 m :0 er c/c pu ri estolp m Luftuttak h=c trykkluft topp rør,0 trykkluft uk rør, in, rør?, Kant 0,0 retning OV eks.veikant :0 lys. : : +,0 :0 nedsenka kantstein lysestolper c/c,m x = 00 x = bom (bom ved kjøreveg), Kantstein Luftuttak : : kantstein stigende ift asfalt Luftuttak med heller/asfalt, 0 x =,0 m +, :, topp rør,0 :0 inng. : topp rør, : trykkluft topp rør 0,0, bom be ton gka nt, : pla nt me da sfa VL OS VL lt stk parkbelysn.stolper type Ypsilon nøds :0 topp : 0,0 : til akse H : : :0 m c/c : m m = 0,0 0,0 x=0 m xm0 m = 0,0 0,0 x=0 0,0 x=0 x 0 nedsenka kantstein : y nam Lun, lysestolper c/c m : : Kantstein, doble ladepunkt + parkeringsautomat : : bom 0.0. : :(cm pr trinn) R= 00 Asak "Taktilheller" el.tilsv. Farge grå : 0 R= n, (med taktilheller) : 0, : sider) : postkasse 0 ne ds falt enka i pl ka nt an stei ) ulle p topp rør,0 t. ve pla rd ek sser nin ge r, as stk +, c lin hjø jefø rn rin et g på p "styre lass s" en mo på beg ge (m he ed lle r/ 0 asfalt 00 0 = 0m 00 x =, rte r c/ 0.0.: (med : = x m område for ballspill (forholdvis flat) : F s stk tk Ar u os bli sy cus kk elo = ng. ss 0, in Gre : 0 eks. OV : : R= oppheva veibane kantstein i plan eksisterende frukttrær (ikke innmålt) ne die ra e r all nte ke se Ik s S! lle OB r fe ha / : R= 0 OS, OS,, og OS OS OS og OS og, OS, og VL OS renne / sandf Asak "arkstein" el. tilsv. grå lagt som 0cm bord i over mot asfalt OS, ang kantstein av granitt 0m =,0 se x m =, x, pres OS OS trykk granittblokker bxlxh 00x000x0mm VL OS og OS,, og Trappetrinn av granitt opptrinn à cm inntrinn à cm svakt utover :0 OS bom OS, og og OS og OL OS og, og OS OS og stk trær type? samt grunndekkende stauder type? OS OS,, og OS, OS og og Basseng av betong for trær, stående bordforskaling OK cm under OK granitt. I flukt med asfalt i bakkant. Opplys under trærne. OL OS,,, og Asak "Taktilheller" el.tilsv. grå -markering i over granitt/asfalt OL,0 OS OS, 0,0 Asak "arkstein" el. tilsv. grå lagt som 0cm bord i over mot asfalt Asak "arkstein" el. tilsv. lagt i fiskebeinsmønster, grå/koksgrå annenhver stripe Asak "arkstein" el. tilsv. grå lagt som 0cm bord i over mot asfalt OS OS m/hylse for tre/flaggstang Trappetrinn av granitt opptrinn à cm inntrinn à cm svakt utover 0,0 blokker trapesformet, blokker med en ende skrådd OL OS : : : OS ende asfalt, benkehøyde i bakkant økes gradvis fra 0-0mm, og : OS : og, : :0 og OS,, og og OS, og OS :0, OS og OS og : OS og, og OS, Fosshaugane stadion OS OS og : OS OS,, og Sognahallen =, 0m :, =,0 0m : betongtrapp opptrinn à cm inntrinn à cm + tilp. øverst eks.parkeringsautomat flyttes (ct,) kantstein av granitt / F kw c s amb 0, ru k m SIL ^ ^ sk kantstein av granitt rå nin g : Situasjonsplan SITUASJONSLAN x :0 x 0 tørrsteinsmur av Førdegranitt, som nedkj. til lærarhøgskule. h=ca.m stk trær type? samt grunndekkende stauder type?

20 gasta.no Foto: André Kalstad, Oskar Andersen, Jostein Heggestad Askedalen, Leikanger Telefon 00 Telefaks 0 0 E-post:

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

Avlastingsbygg. Hovudinngang

Avlastingsbygg. Hovudinngang Hovudinngang Situasjonsplanen viser plassering av nytt avlastningsbygg for Helse Førde med Interkommunal legevakt, tannhelseklinikk og generelle helsebyggfunksjonar. Bygget er planlagt med tre etasjar

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE.

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. INNHALD: Presentasjon av skisseprosjekt: Ny Osterøy vidaregåande skule. Utarbeida av Wiberg as, arkitektur

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Saksframlegg Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Sogndal Vidaregåande Skule, byggetrinn 1 Søknad om rammeløyve og dispensasjon frå reguleringsplanen. * Tilråding:

Detaljer

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA)

3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 10- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 1.580.000,- 3-roms leilegheiter - 51/60 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg Kort avstand til skule, barnehage

Detaljer

Nytt kapittel i soga om Jomsborg

Nytt kapittel i soga om Jomsborg Nytt kapittel i soga om Jomsborg Jomsborg er eit ikon av eit ungdomshus. Det ligg og tronar på haugen sin mellom furuene slik det, med ymse til- og ombygg, har gjort sidan 1914. Med sitt stemningsfylte

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-17 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012-26.04.2012 INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200800137-4 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 13.03.2008 INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4

Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. Fast pris: 1 760 000 kr 1 og 2 1 690 000 kr 3 og 4 PROSPEKT Gjervik Ytre 5914 Isdalstø Vi har no til sals 4 stk.nøkkelferdige husvære på Lindås. Kolåsfeltet. HEILSKAPS LØYSING MED KVALITET I FOKUS Email: post@ reigstadbygg.no 1 2 3 4 Fast pris: 1 760 000

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201300121-4 Arkivnr. 111 Saksh. Haavardtun, Helge; Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 4- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.730.000,- Byggestart mars 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA)

3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) PROSPEKT 8- mannsbustad Kupeleitet, Isdalstø. Faste prisar frå kr. 2.680.000,- Byggestart oktober 2011 3/4-roms leilegheiter - 71/79 kvm (P-rom/BRA) Sentralt, solrikt og med sjøutsikt Barnevenleg med leikeplassar

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000 3 Sett frå sørvest Til venstre er framlegg til plan for traffikkterminal og utbyggingsprinsipp første byggesteg for Fugleskjærskaia. Trafikkterminalen er vist med tilkomst for båtar, bussar, drosjer og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt

Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt Velkommen til Solsida Gurvin B3, Sogndal Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt 44 LEILEGHEITER To byggjesteg (22+22) Solsida Gurvin B3, Sogndal Solsida Gurvin B3 er vår nye utbygging i det veletablerte

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale Leikanger folkebibliotek nytt lokale Gunnar Steine, Ervin Beheim og Anne Brit Lauvsnes gjennomførde synfaring den 10.06.2015 kl 09.00 11.00. Synfaringa er bakgrunn for denne rapporten. 1) Bakgrunn: Leikanger

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

S A L S O P P G Å VE

S A L S O P P G Å VE A DVO K ATA N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N STRYN VOLDA Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen S A L S O P P G Å VE I kontorfellesskap Medlemmar av Den Norske

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19 SISTE BRIKKE FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1 19 TOMT OG KONSEPT 1 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 SITUASJONSPLAN 3 FELT B10/ B11 Planer 4 Fasader 5 6 Snitt 7 Perspektiv 8 FELT B14 Planer 9 Fasader 10 11 Snitt

Detaljer

NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema

NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema RAMBØLL AS NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema AREALOPPSUMMERING AREAL SUM m 2 NTA AREAL SUM m 2 BTA ELEVAR AREAL PR. ELEV. C1 FE FELLESFUNKSJONER 948 1280 382 3,4 20 135 1 070 54 1 280 C1.6 FE IDRETTSHALL

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

1004 ARNA VGS. Tegningsliste

1004 ARNA VGS. Tegningsliste 0 RN VGS. Tegningsliste Revidert Tegningsnr. Tegningsformat Revisjonsnr. Siste rev. dato Utgivelsesdato Tittel Målestokk Prosjektleder PGL Origo rkitektgruppe S, Nikolaikirkealmenningen b, 00 ERGEN RK

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Ryggrada og Stavnescena

Ryggrada og Stavnescena Ryggrada og Stavnescena Gruppe 6: Pernille Thunem og Elisabeth Lilleby Fasade ryggrada nord 1:500 Stavne Gård er eit tilbod til unge vaksne som ynskjer å jobbe aktivt med utfordringar som hindrar dei i

Detaljer

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Innhald: 1. Om prosjektet 2. Situasjonen, området 3. Om parken, brukarar, aktivitetar 4. Overordna ide for kunstprosjektet 5. Prioriterte områder for kunstprosjekt

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200900703-9 Arkivnr. 111 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV A05-01 avf vare frys kjøl 47 m 2 faste utstillinger 411 m² 410 m 2 gard kontor tørrl. 81 m 2 magasin/formidling 19 magasin 46 m² kjøkken 4 194 m 2 mottak 9 m² sluse lager kontor kiosk/ kafe 1 oppv. evt.

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole Brukerkoordinator Hvordan bygge en skole 1 Kvifor meg Bakgrunn som lærer Starta som tillitsvalt i byggeprosjektet Borgund vgs i 2000. Ble henta som brukarkoordinator til to prosjekt i Molde i 2003. Har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer