PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 PumpMeter Drifts-/monteringsveiledning

2 Impressum Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av KSB. Generelt gjelder: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt Grunnprinsipper Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Programvareendringer Transport/lagring/avfallshåndtering Leveringstilstand Transport Lagre Avfallshåndtering Beskrivelse Generell beskrivelse Typeskilt Bruksområder Pumpevæsker Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontrollere monteringsbetingelsene Elektrisk tilkobling Sette pumpen i drift Demontering og montering Modbus Visningsfunksjoner i drift Display Igangsetting av pumpen med enheten Overvåke og analysere driftsbetingelser Servicegrensesnitt Ta pumpen med enheten ut av drift PumpMeter 3 av 32

4 Innholdsfortegnelse 7 Feil, årsaker og tiltak EU-samsvarserklæring Stikkordliste av 32 PumpMeter

5 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen er en del av enheten som er nevnt på forsiden. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Enheten består av hovedkomponentene visningsenhet og sensorer. Serienumrene på typeskiltene til komponentene beskriver systemet entydig og brukes som identifikasjon ved alle andre forretningsprosesser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. 1.2 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. 1.3 Relevante dokumenter Tabell 1: Oversikt over tilhørende dokumenter Dokument Betjeningsveiledning(er) for pumpe(r) Betjeningsveiledning PumpDrive (valgfri) Innhold Forskriftsmessig og sikker bruk av pumpen i alle driftsfaser Forskriftsmessig og sikker bruk av pumpen med PumpDrive i alle driftsfaser 1.4 Symboler Tabell 2: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet PumpMeter 5 av 32

6 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av enheten for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på enheten, skal følges og må alltid være godt synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Enheten kan ikke brukes utover verdiene for forsyningsspenning og omgivelsestemperatur, som er angitt i den relevante dokumentasjonen, eller utover andre instruksjoner enn det som er angitt i betjeningsveiledningen. 6 av 32 PumpMeter

7 2 Sikkerhet 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til et tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i forbindelse med enheten må bare utføres under tilsyn av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Programvareendringer Programvaren er utviklet spesielt for dette produktet og er grundig testet. Endringer eller tilføyelser av programvare eller programvaredeler er ikke tilatt. PumpMeter 7 av 32

8 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Leveringstilstand Før enheten ble levert, ble det kontrollert om den oppfyller alle angitte data. Derfor bør den være i elektrisk og mekanisk feilfri tilstand når den mottas. Vi anbefaler at enheten undersøkes med hensyn til transportskader ved overtakelse. Ved anmerkninger må det ustedes en skademelding sammen med overbringeren. Det kan plasseres en valgfri vippe- eller støtindikator på pumpeemballasjen, som overvåker forskriftsmessig transport av pumpen med PumpMeter. Hvis denne indikatoren ble utløst, skal ikke varen godtas, fordi den sannsynligvis ble skadet under transport. 3.2 Transport FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport Skader på enheten Følg transportanvisningene for pumpeenheten/pumpeaggregatet og PumpDrive (valgfri). Transporter alltid pumpeenheten/pumpeaggregatet, PumpDrive (valgfri) og enheten forskriftsmessig. Enheten, trykksensorene og de tilkoblede kablene må ikke klemmes eller utsettes for mekanisk belastning. Demonter eventuelt enheten og sensorene ( Kapittel 5.5 Side 19). Følg transportanvisningene på originalemballasjen ved transport. Figur 1: Feil transport av enhet og pumpe 8 av 32 PumpMeter

9 3 Transport/lagring/avfallshåndtering Figur 2: Forskriftsmessig transport av enhet og pumpe Figur 3: Feil transport av enhet og pumpeaggregat Figur 4: Forskriftsmessig transport av enhet og pumpeaggregat 1. Demonter eventuelt enheten ( Kapittel 5.5 Side 19). 3.3 Lagre Hvis omgivelsesbetingelsene overholdes ved lagring, vil enheten også fungere etter lengre lagringstid. FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/tilsmussing av enheten! Ved lagring utendørs må enheten eller den emballerte enheten med tilbehør dekkes til så den blir vanntett. PumpMeter 9 av 32

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering Tabell 4: Omgivelsesbetingelser for lagring Omgivelsesbetingelse Verdi Relativ fuktighet maks. 85 % (ingen kondens) Omgivelsestemperatur -30 til +60 C 1. Lagre enheten tørt og i original emballasje. 2. Enheten bør lagres i et tørt rom med så konstant luftfuktighet som mulig. 3. Unngå store variasjoner i luftfuktighet (se tabell 4). 3.4 Avfallshåndtering På grunn av enkelte komponenter klassifiseres enheten som spesialavfall, og den oppfyller kravene iht. RoHS 2002/95/EF. Etter bruk må enheten avhendes forskriftsmessig i henhold til lokale forskrifter. 10 av 32 PumpMeter

11 4 Beskrivelse 4 Beskrivelse 4.1 Generell beskrivelse Figur 5: KSB Etanorm med PumpMeter Enheten er en intelligent trykksamler for turbinpumper fra KSB. Følgende informasjon klargjøres fra enheten: Visning av sugetrykk, endetrykk samt pumpehøyde eller differansetrykk Kvalitativ visning av det aktuelle driftspunktet Registrering av lasteprofilen for pumpen Utslipp av ende- eller differansetrykket via en analog utgang 4 20 ma eller via seriegrensesnittet RS485, Modbus RTU 4.2 Typeskilt KSB PumpMeter SN 10304lJM0000Z KSB KI (00) 1 2 Figur 6: Eksempel Typeskilt 1 Serienummer 2 KSB ID-nummer 4.3 Bruksområder FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader Sørg for at enheten bare brukes på fettfrie væsker som ikke kleber, danner skorpe, stivner, utkrystalliseres eller polymeriseres. Enheten må ikke brukes i eksplosjonsutsatte omgivelser. PumpMeter 11 av 32

12 4 Beskrivelse Beskyttelsestype IP65 (komplett enhet) med korrekt tilkoblede sensorer, tilkoblet service-grensesnitt og ekstern tilkobling Maksimal væskeresistens for sensorer (tetningsfri, rustfritt stål, VA) ( Kapittel 4.4 Side 12) Tillatt omgivelestemperatur ved drift: -10 til + 60 C Tillatt væsketemperatur -30 til 140 C Holdbarhet mot oljetåke og basisk industrirengjøringsmiddel Fri for lakkhemmende stoffer (silikonfri) Hvis enheten brukes på en tvillingpumpe (Etaline-Z), vises driftspunktet bare korrekt for én av pumpene. Hvis begge pumpene går samtidig, angis ikke riktig driftstrykk. Tetth etskontro ll FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader Sørg for at testtrykkene ikke overstiger 40 bar ved monterte PumpMetertrykksensorer. Ved kontroll med høyere trykk må trykksensorene erstattes med en tilkoblingsadapter ved hjelp av låseskruer. A B C 4.4 Pumpevæsker Pumpevæske Konsentrasjon i % maksimal temperatur i C Tabell 5: Pumpevæsker A B C A B C Alun, syrefri 3 80 Dieselolje 80 Alkalisk lut, flaskeskyller, maks. 2 % 40 Dieselolje, fyringsolje EL 60 natriumhydroksid Alkohol Smøreolje, turbinolje gjelder ikke for SF-Doljer 80 (tungt brennbart) Aluminiumsulfat, syrefritt 5 60 Fyringsolje 80 Ammoniumbikarbonat Emulsjon, vann/olje (95 % / 5 %), fritt for 80 faste stoffer Ammoniumsulfat Fosfatslam Anolytt (dialytt) med eddik- eller maursyre, 30 Fosforsyre 5 20 uten fast stoff Akselerator (for igangsetting) Propanol 80 Bore-/slipeemulsjon 60 Rengjøringsmiddel Brennevin (40 % etanol) 60 Saft (frukt- og sukkersaft) 60 Bruksvann 60 Salpetersyre Bryggeridrift silikatfri, alkalisk avfettings- eller 0, rengjøringsløsning med faste stoffer Ølmalt 100 Drivstoff Ølbrygg 100 Trinatriumfosfat 4 80 Bryggevann 60 Vann Isvann (bryggeri) 60 Deionat (VE-vann) 140 Dampkonsentrat (bryggeri) 140 alkalisert vann 120 Butanol 60 avkarbonisert vann 120 Kalsiumacetat, syrefritt Brannslukkingsvann 1) av 32 PumpMeter

13 4 Beskrivelse A B C A B C Kalsiumnitrat, syrefritt Rennende vann 60 Dietylenglykol 100 Oppvarmingsvann 2) 140 Jern(II)sulfat 5 80 Fødevann for kjel iht. VdTÜV Jernfosfatløsning (alkalifosfatering) ca Kjølevann 1) (uten frostvæske) 60 Eddiksyre Kjølelvann i lukket kjølekretsløp 100 Eddiksyre 5 60 Kjølelvann i åpent kjølekretsløp 100 ET - (vann) lakk ATL-anaforese 35 ph-verdi for kjølevann > 7,5 (med 110 frostvæske) 3) ET - (vann) lakk KTL-kataforese 35 Lakkvann: med lakkrester av trelakk 30 Etanol 60 Lakkvann: med lakkrester av plastlakk 30 Etylenglykol 100 Lakkvann: med lakkrester av metallakk 30 Frostvæske på etylenglykolbasis, inhibert, lett tilsmusset vann 1) 60 lukket system Garvesyre Ledningsvann 60 Glycerin rent vann 4) 60 Kaliumhydroksid 5 40 Råvann 1) 60 Kalsiumnitrat, syrefritt 5 30 Svømmebassengvann (ferskvann) 1) 60 Kalsiumsulfat, syrefritt 3 20 Sjøvann (ferskvann) 60 Kerosin 80 Sperrevann 70 Kondensat 2) 120 Ferskvann 60 Kondensat ikke kondisjonert 120 Damanleggsvann 60 Konvent, lakk på løsningsmiddelbasis delvis avsaltet vann 120 Koppersulfat 5 80 Drikkevann 1) 60 Magnesiumsulfat Permeat (osmose) 140 Maleinsyre Ultrafiltrat = permeat, reinfiltrat, 30 faststoffinnhold < 1 % Melk 60 VE-vann, uten faststoff 60 Melkesyre 5 60 helt avsaltet (VE-)vann 120 Melkesyre Varmtvann (bryggeri) 60 Natriumkarbonat 6 60 Vann, behandlet iht. VdTÜV Natriumhydroksid 5 40 Vann med frostvæske, ph-verdi > 7,5 1) 3) 110 Natriumnitrat, syrefritt Vann, sølevann, lett tilsmusset vann, 60 overflatevann Natriumsulfat, syrefritt 5 60 Vann, brannslukkingsvann 60 Natronlut Vann, overflatevann 60 Oljer/emulsjoner Vann, regnvann, med smussfanger 60 Jordnøttolje 90 Vann, råvann 60 Maisolje 100 Vann, drikkevann 60 Linolje 60 Vinsyre 8 40 Rapsolje 100 Sitronsyre Sojaolje 100 Vaskelut for flaskeskyller 90 1) Generelle vurderingskriterier ved vannanalyse: ph-verdi 7, kloridinnhold (Cl) 250 mg/kg. Klor (Cl 2) 0,6 mg/kg 2) forbehandling iht. VdTÜV 1466, i tillegg gjelder følgende: O2 0,02 mg/l 3) Frostvæske på etylen-glykol-basis med inhibitorer. Innhold: > 20 til 50 % (f.eks. antifrogen N) 4) Ikke høygradig vann! Ledeevne ved 25 C: < 800 µs/cm, korrosjonskjemisk nøytralt PumpMeter 13 av 32

14 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Trykksensorene fanger opp temperaturen i pumpevæsken Forbrenningsfare! Monter beskyttelsesinnretninger. Følg sikkerhetsbestemmelsene for hver pumpe. 5.2 Kontrollere monteringsbetingelsene Enheten er formontert på pumpen. Følg monteringsvilkårene for pumpen. Enheten er forhåndsinnstilt for hver pumpe og kan ikke forveksles. Bruk under andre omgivelsesbetingelser må avtales med produsenten. 5.3 Elektrisk tilkobling Den elektriske tilkoblingen for enheten utføres via EXT-tilkoblingen på enhetssiden. ( Kapittel 5.4 Side 18) 1. Bruk en tilkoblingskabel fra KSB eller en annen 5-polet tilkoblingskabel med pluggforbindelse M12x1. Pin-plasseringer og typiske tilkoblingsvarianter er beskrevet nedenfor. FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader på grunn av feil signaler. Sørg for at enheten bare drives med riktig forhåndsinnstilt pumpe. Figur 7: Plassering av ekstern tilkobling EXT (underside, visningsenhet) Tabell 6: Plassering av ekstern tilkobling (EXT) Pin Funksjon 1,3 Forsyning (+24 VDC ± 15 %, minst 150 ma) 2 Analog utgang (4 20 ma, ) eller RS485 A (ikke galvanisk atskilt) 14 av 32 PumpMeter

15 5 Installasjon/montering Pin Funksjon 4 (GND) kan bare brukes i forbindelse med Pumpdrive 5 Analog inngang for motoraktiveringsfrekvens (0 10 V tilsvarer 0 f max ) eller f max maksimal motoraktivering for analogt signal = 10 V (parameter for frekvensomformer) eller RS485 B (ikke galvanisk atskilt) Enheten registrerer automatisk om signaloverføringen utføres analogt (4 20 ma) eller digitalt via et Modbus RTU-grensesnitt. Dessuten initialiseres enheten etter aktivering. Initialiseringsfasen er avsluttet etter senest 15 sekunder. Hvis en tilkoblet Modbus- Master ikke kommuniserer med enheten i løpet av initialiseringsfasen, kobler den om til analog overføring Tilkobling for styreenhet med funksjon for endetrykksender I denne driftsmodusen vises følgende alternativt: Sugetrykk Endetrykk Pumpehøyde Endetrykket i pumpen overføres via den analoge utgangen og er skalert iht. følgende beskrivelse. Tabell 7: Skalering av analog utgang ved drift som endetrykksender Fargekode, sensor på Måleområde, sensor på trykksiden Skalering, analog utgang (fabrikkinnstilling) trykksiden min max 4 ma 20 ma rustrød -1 bar 3 bar 0 bar 3 bar blå -1 bar 10 bar 0 bar 10 bar lysegrå -1 bar 16 bar 0 bar 16 bar grønn -1 bar 25 bar 0 bar 25 bar svart -1 bar 40 bar 0 bar 40 bar Pin-plassering ( Kapittel 5.3 Side 14) Pumpe drift med fast tur tall Figur 8: Tilkobling som endetrykksender ved pumpedrift med fast turtall PumpMeter 15 av 32

16 5 Installasjon/montering Pumpe drift med variabel t turtall Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for turtallsregulatorenheten. Figur 9: Tilkobling som endetrykksender ved pumpedrift med variabelt turtall Pumpe drift med PumpDriv e Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for PumpDrive. Figur 10: Tilkobling som endetrykksender ved pumpedrift med PumpDrive Tilkobling for styreenhet med funksjon for differansetrykksender I denne driftsmodusen vises følgende alternativt: Sugetrykk Endetrykk Differansetrykk Differansetrykket i pumpen overføres via den analoge utgangen og er skalert iht. følgende beskrivelse. 16 av 32 PumpMeter

17 5 Installasjon/montering Tabell 8: Skalering av analog utgang ved drift som differansetrykksender Fargekode, sensor på trykksiden Måleområde, sensor på trykksiden Skalering, analog utgang (fabrikkinnstilling) min max 4 ma 20 ma rustrød -1 bar 3 bar 0 bar 3 bar blå -1 bar 10 bar 0 bar 10 bar lysegrå -1 bar 16 bar 0 bar 16 bar grønn -1 bar 25 bar 0 bar 25 bar svart -1 bar 40 bar 0 bar 40 bar Pin-plassering ( Kapittel 5.3 Side 14) Pumpe drift med fast tur tall Figur 11: Tilkobling som differansetrykksender ved pumpedrift med fast turtall Pumpe drift med variabel t turtall Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for turtallsregulatorenheten. Figur 12: Tilkobling som differansetrykksender ved pumpedrift med variabelt turtall Pumpe drift med PumpDriv e Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for PumpDrive. PumpMeter 17 av 32

18 5 Installasjon/montering Figur 13: Tilkobling som differansetrykksender ved pumpedrift med PumpDrive Tilkobling av styreenhet til spenningsforsyning og Modbus RTU Pin-plassering ( Kapittel 5.3 Side 14) Figur 14: Tilkobling av styreenhet til spenningsforsyning og Modbus RTU 5.4 Sette pumpen i drift FARE Arbeid på aktivert pumpe Fare for skader, leddeler kan trekkes inn og klemmes Sett motoren i spenningsfri tilstand. Sikre motoren, slik at den ikke kobles inn på nytt. FARE Elektrisk støt! Livsfare! Sett nettilkoblingene for alle enhetene (f.eks. pumpe, PumpDrive, PumpMeter) i spenningsfri tilstand. Sikre nettilkoblingene, slik at de ikke kobles inn på nytt. 18 av 32 PumpMeter

19 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Uforskriftsmessig igangsetting Materielle skader Sørg for at alle lokale forskrifter og retningslinjer er oppfylt, spesielt maskindirektivet og lavspenningsdirektivet. Før igangsetting må alle tilkoblede ledninger kontrolleres ved hjelp av tilkoblingsplanen. Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen til PumpDrive hvis PumpMeter er koblet til turtallsreguleringsenheten PumpDrive. Kontroller begge sensortilkoblingene (1, 2) før igangsetting. Først da kan du opprette strømforbindelsen. Sørg for forsiktig omgang med enheten, slik at skader på komponentene kan unngås. Tilko blinger p å enheten FORSIKTIG Uforskriftsmessig elektrisk tilkobling Skader på enheten Kontroller den elektriske tilkoblingen ( Kapittel 5.3 Side 14). Følg tilkoblingsplanene. Sensorene (1, 2) ble montert på pumpen fra fabrikken, og har forbindelse med visningsenheten Figur 15: Tilkoblinger på enheten 1 IN1 / tilkobling av trykksensor på sugesiden 2 IN2 / tilkobling av trykksensor på trykksiden 3 Servicegrensesnitt 4 EXT / ekstern tilkobling for energiforsyning og signalutgang Ekste rn tilkob ling for energifor syning og signalut gang Oppstillingsstedet tilsvarerer kravene som er angitt Enheten er montert fast på pumpen Sensorene er montert fra fabrikken 1. Koble til M12-plugg på det eksterne grensesnittet (4). 5.5 Demontering og montering Demontere og montere visningsenhet PumpMeter og alle tilkoblede elektriske enheter er i strømløs tilstand 1. Løsne pluggen på tilkoblingen EXT (4) fra enheten. 2. Løsne pluggforbindelsene "IN1" (1) og "IN2" (2). 3. Løsne enheten fra pumpeenheten. PumpMeter 19 av 32

20 5 Installasjon/montering 4. Fest enheten på ønsket posisjon på nytt. 5. Koble begge sensorene (1, 2) til enheten på nytt. 6. Koble pluggen for energiforsyning og signalutgang til tilkoblingen EXT (4) på enheten. PumpMeter er tilkoblet ( Kapittel 5.3 Side 14). 7. Sett enheten igang på nytt ( Kapittel 5.4 Side 18) Demontere og montere sensorene Tetningsringene må bare monteres én gang og må skiftes ut ved ny montering. Demon tere sens orene Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for hver pumpe. 1. Tømme anlegget eller pumpen. 2. Løsne sensorkablene fra tilkoblingene "IN1" (1) og "IN2" (2), og løsne festepunktene på pumpehuset. 3. Skru av sensorene på gjengeadapterne. 4. Løsne adapteren fra pumpehuset. Demon tere sens orene Sørg for at sensoren på sugesiden kobles til "IN1", og at sensoren på trykksiden kobles til "IN2". For sensorer med ulike måleområder på suge- og trykksiden av pumpen må sensoren med høyest måleområdeverdi være montert på trykksiden. 1. Gjengeadapterne må tettes igjen iht. gjengeformen og deretter skrus inn i pumpehuset. 2. Fukt tetningsringen til sensoren, og plasser den sentrert i kammeret på gjengeadapteren. FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader Sørg for at maks. dreiemoment på 10 Nm ikke overskrides når sensorene skrus fast i gjengeadapteren. 3. Skru fast sensorene i gjengeadapteren. 4. Fest sensorkabelen på festepunktene på pumpehuset, og sørg for sikker forbindelse med tilkoblingene IN1 eller IN2. Kommunikasjonsprotokoll Busskobling Grensesnitt Overføringshastighet Enhetstype Busstilgang 5.6 Modbus Enheten har et RS485-grensesnitt med Modbus RTU-protokoll iht. spesifikasjon V1.1b. MODBUS (RTU) 120 ohm (fast, realisert internt) EIA-485 (RS485) bit/s (kan endres) Slave Avspørring mellom Master og Slave 20 av 32 PumpMeter

21 5 Installasjon/montering Forhåndsinnstilt enhetsadresse 0xF7 (247) Signalene og parameterne som er tilgjengelige via Modbus, kan nås via Function Code 03 (0x03). Tabell 9: Modbus Offset Parameterbeskrivelse Enhet Datatype 0x4500 aktiv feil bitkodet Bit 1 = feilkode E01 til bit 20 UINT32 Feilkode E20 0x4502 målt sugetrykk Pa (1 bar = 1 x 10 5 Pa) UINT32 0x4504 målt endetrykk Pa (1 bar = 1 x 10 5 Pa) UINT32 0x4506 beregnet differansetrykk Pa (1 bar = 1 x 10 5 Pa) UINT32 0x4508 beregnet pumpehøyde 1/1000 m UINT32 0x450E kvalitativ driftspunktvisning ( Kapittel 6.1 Side 22) 0 = ingen visning av pumpestrøm 1 = ekstrem dellast (1. firedel) INT16 2 = middels dellast (2. firedel) 3 = optimalt (3. firedel) 4 = overbelastning (4. firedel) 5 = dellast (1. og 2. firedel) PumpMeter 21 av 32

22 6 Visningsfunksjoner i drift 6 Visningsfunksjoner i drift 6.1 Display Enheten er utstyrt med et display der størrelsene sugetrykk, endetrykk og differansetrykk eller pumpehøyde vises Figur 16: Display Symbol for målestørrelse (måleposisjon) Energieffektivitetsikon (valgfri visning) Pumpekarakteristikk Fysisk enhet for målt størrelse Verdi for målt størrelse Displayområde 1: Symbol for målestørrelse (måleposisjon) Dette display-området angir hvilken måleverdi som for tiden vises i display-område 5. Følgende symboler brukes: Visning Beskrivelse Sugetrykk Endetrykk Differansetrykk Avhengig av den elektriske tilkoblingen ( Kapittel 5.3 Side 14) vises enten differansetrykket eller pumpehøyden for pumpen. Pumpehøyde Avhengig av den elektriske tilkoblingen ( Kapittel 5.3 Side 14) vises enten differansetrykket eller pumpehøyden for pumpen. Displayområde 2: Energieffektivitetsikon Figur 17: Energieffektivitetsikon Energieffektivitetsikonet vises hvis pumpen drives permanent utenfor det optimale driftsområdet. 22 av 32 PumpMeter

23 6 Visningsfunksjoner i drift Displ ayområde 3: Pumpek arakteris tikk I display-området vises det en stilisert pumpekarakteristikk. Posisjonen til det aktuelle driftspunktet på pumpekarakteristikken vises via blinkende segmenter. Figur 18: Pumpekarakteristikk Driftsområde Segmentvisning Beskrivelse Drift ved ekstrem dellast første firedel blinker (1) ev. ikke forskriftsmessig drift av pumpen økt komponentbelastning Drift ved moderat dellast andre firedel blinker (2) Drift med optimeringspotensial med hensyn til energieffektivisering Drift ved dellast første og andre firedel blinker (1+2) forskriftsmessig driftsområde med optimeringspotensial med hensyn til energieffektivisering og tilgjengelighet PumpMeter 23 av 32

24 6 Visningsfunksjoner i drift Driftsområde Segmentvisning Beskrivelse Optimal drift tredje firedel blinker (3) forskriftsmessig driftsområde i energetisk optimum Drift ved overbelastning fjerde firedel blinker (4) Grense for forskriftsmessig driftsområde ev. Overbelastning av pumpe og/eller motor Displ ayområde 4: Fysisk enhet fo r målt st ørrelse Enheten for den aktuelle målte størrelsen vises i display-området. Visning m bar ft Beskrivelse Pumpehøydevisning i meter Trykkvisning i bar Pumpehøydevisning i fot (feet) Displ ayområde 5: Verdi for målt størrelse Verdien for den aktuelle målte størrelsen vises i display-området. Hvis det oppstår feil, vises den aktuelle feilkoden i tillegg til eller i stedet for måleverdien ( Kapittel 7 Side 27). Feilkode E01 E02 E03 E04 E06 E07 E09 E11 E12 E20 Betydning Sensoren på sugesiden er ikke koblet til tilkobling IN1, defekt sensor eller ledningsbrudd Sensoren på trykksiden er ikke koblet til tilkobling IN2, defekt sensor eller ledningsbrudd Sugetrykket er større enn endetrykket i pumpen, sensorene er eventuelt byttet om på eller tilkoblet feil Beregnet pumpehøyde i ugyldig område Feil ved formidling av turtallsinformasjon via analogt signal Angitte karakteristikkdata er ikke konsistente Kommunikasjon via RS485 er forstyrret eller brutt Sensoren på sugesiden eller sensorkabelen på IN1 er defekt eller feil tilkoblet Sensoren på sugesiden eller sensorkabelen på IN2 er defekt eller feil tilkoblet Det finnes ingen eller en feilaktig enhetsbeskrivelsesfil 6.2 Igangsetting av pumpen med enheten Med denne enheten kan du foreta enkel, sikker og hurtig igangsetting av pumpen, fordi driftspunktet vises permanent. 24 av 32 PumpMeter

25 6 Visningsfunksjoner i drift Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for pumpen og PumpDrive (valgfri). Følg sikkerhetsforskriftene for hver pumpe og PumpDrive (valgfri). Følg igangsettingen av pumpen og PumpDrive (valgfri). Igangsetting av pumpen til "Aktiver" vises PumpMeter driftsklar 1. Aktiver pumpen iht. den opprinnelige betjeningsveiledningen. Driftspunktet for pumpen kan evalueres ved hjelp av visningen av PumpMeter. 6.3 Overvåke og analysere driftsbetingelser Ta kontakt med KSB-Service i forbindelse med tiltak for optimalisering av pumpedriften, spesielt med tanke på økt energieeffektivitet. Du finner kontaktadresser i det vedlagte adresseheftet "Adresses" eller på Internett 6.4 Servicegrensesnitt Du kan koble til en PC / en bærbar PC via servicegrensesnittet ved hjelp av en spesiell forbindelseskabel (USB RS232), og konfigurere eller parametrisere enheten ved hjelp av PumpMeter Service-programvaren. Forbindelseskabelen USB RS232 kan bestilles hos KSB. Du kan laste ned Service-programvaren inkl. tilhørende betjeningsveiledning for Internett under 1 Figur 19: Tilkobling, servicegrensesnitt Forbindelseskabel USB RS232 Service-programvare lastet ned og installert 1. Fjern låsedekslet på service-grensesnittet (1). Ved tilkobling av servicekabelen til service-grensesnittet er ikke beskyttelsestypen (IP65) for enheten angitt. 2. Koble til forbindelseskabelen. PumpMeter kan konfigureres eller parametriseres. 3. Løsne forbindelseskabelen etter parametriseringen. 4. Lås service-grensesnittet med låsedeksel. PumpMeter 25 av 32

26 6 Visningsfunksjoner i drift 6.5 Ta pumpen med enheten ut av drift Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for pumpen og PumpDrive (valgfri). Følg sikkerhetsforskriftene for pumpen og PumpDrive (valgfri). Følg punktene for å ta pumpen og PumpDrive (valgfri) ut av drift. Enheten er forhåndsinnstilt for hver pumpe og kan ikke forveksles. 1. Ta pumpen ut av drift iht. den opprinnelige betjeningsveiledningen. 2. Løsne pluggen for M12 på tilkobling EXT fra enheten, se illustrasjon 7 ( Kapittel 5.4 Side 18). Spenningsforsyningen til enheten er brutt. 3. Løsne sensorene IN1 og IN2 fra visningsenehten, se illustrasjon 7 ( Kapittel 5.4 Side 18). Enheten kan fjernes fra pumpehuset ( Kapittel 5.5 Side 19). 26 av 32 PumpMeter

27 7 Feil, årsaker og tiltak Tabell 10: Feil, årsaker og utbedring 7 Feil, årsaker og tiltak FARE Arbeid på aktivert pumpe Fare for skader, leddeler kan trekkes inn og klemmes Sett motoren i spenningsfri tilstand. Sikre motoren, slik at den ikke kobles inn på nytt. FARE Elektrisk støt! Livsfare! Sett nettilkoblingene for alle enhetene (f.eks. pumpe, PumpDrive, PumpMeter) i spenningsfri tilstand. Sikre nettilkoblingene, slik at de ikke kobles inn på nytt. Feilkode Beskrivelse Mulige årsaker Tiltak E01 Sensoren på sugesiden er ikke koblet til tilkobling IN1, defekt sensor eller ledningsbrudd Sensoren er ikke riktig koblet til tilkobling IN1. 1. Kontroller pluggforbindelsen på INI1. 2. Koble ev. IN1 til på nytt. E02 E03 E04 Sensoren på trykksiden er ikke koblet til tilkobling IN2, defekt sensor eller ledningsbrudd Sugetrykket er større enn endetrykket i pumpen, sensorene er eventuelt byttet om på eller feil tilkoblet Beregnet pumpehøyde i ugyldig område Trykksensoren på sugesiden eller sensorkabelen er skadet. Sensoren er ikke riktig koblet til tilkobling IN2. Trykksensoren på sugesiden eller sensorkabelen er skadet. Sensorene er byttet om på. (For sensorer med ulike måleområder på suge- og trykksiden av pumpen må sensoren med høyest måleområdeverdi være montert på trykksiden.) Sensortilkoblingene IN1 og IN2 er byttet om på. Feil parametrisering av måleområdene for sensor på sugesiden og/eller målesiden. Karakteristikk er feil angitt. 3. Sørg for at pluggforbindelsen er godt tilskrudd, og at kabelen ikke er skadet. 1. Skift ut defekt sensor ( Kapittel Side 20). 1. Kontroller pluggforbindelsen på INI2. 2. Koble ev. IN2 til på nytt. 3. Sørg for at pluggforbindelsen er godt tilskrudd, og at kabelen ikke er skadet. 1. Skift ut defekt sensor ( Kapittel Side 20). 1. Sørg for at sensoren med høyest måleområdeverdi er montert på trykksiden av pumpen. 2. Skift ut sensorene ( Kapittel 5.5 Side 19). 1. Sørg for at sensorene er koblet til enheten ( Kapittel 5.5 Side 19). 1. Når pumpen står stille må visning for tilnærmet likhet for suge- og endetrykk kontrolleres. 1. Korriger pumpekarakteristikken (med service-verktøy), eller ta kontakt med KSB. PumpMeter 27 av 32

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer