PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning"

Transkript

1 PumpMeter Drifts-/monteringsveiledning

2 Impressum Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av KSB. Generelt gjelder: Vi tar forbehold om tekniske endringer. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt Grunnprinsipper Målgruppe Relevante dokumenter Symboler Sikkerhet Merking av sikkerhetsanvisninger Generelt Riktig bruk Personalkvalifikasjoner og -opplæring Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Sikkerhet på arbeidsplassen Programvareendringer Transport/lagring/avfallshåndtering Leveringstilstand Transport Lagre Avfallshåndtering Beskrivelse Generell beskrivelse Typeskilt Bruksområder Pumpevæsker Installasjon/montering Sikkerhetsforskrifter Kontrollere monteringsbetingelsene Elektrisk tilkobling Sette pumpen i drift Demontering og montering Modbus Visningsfunksjoner i drift Display Igangsetting av pumpen med enheten Overvåke og analysere driftsbetingelser Servicegrensesnitt Ta pumpen med enheten ut av drift PumpMeter 3 av 32

4 Innholdsfortegnelse 7 Feil, årsaker og tiltak EU-samsvarserklæring Stikkordliste av 32 PumpMeter

5 1 Generelt 1 Generelt 1.1 Grunnprinsipper Betjeningsveiledningen er en del av enheten som er nevnt på forsiden. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle driftsfaser. Enheten består av hovedkomponentene visningsenhet og sensorer. Serienumrene på typeskiltene til komponentene beskriver systemet entydig og brukes som identifikasjon ved alle andre forretningsprosesser. For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant umiddelbart informeres om eventuelle skader. 1.2 Målgruppe Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale. 1.3 Relevante dokumenter Tabell 1: Oversikt over tilhørende dokumenter Dokument Betjeningsveiledning(er) for pumpe(r) Betjeningsveiledning PumpDrive (valgfri) Innhold Forskriftsmessig og sikker bruk av pumpen i alle driftsfaser Forskriftsmessig og sikker bruk av pumpen med PumpDrive i alle driftsfaser 1.4 Symboler Tabell 2: Symboler i dokumentet Symbol Betydning Forutsetning for anvisningen Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning Handlingsresultat Krysshenvisninger Anvisninger i flere trinn Merk Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av produktet PumpMeter 5 av 32

6 2 Sikkerhet! FARE 2 Sikkerhet Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger Symbol Forklaring! FARE FARE Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt.! ADVARSEL ADVARSEL Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene ikke blir fulgt. FORSIKTIG FORSIKTIG Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir fulgt. Generelt faresymbol I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke følges. Farlig elektrisk spenning I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan man beskytter seg mot elektrisk spenning. Maskinskader I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens funksjoner. 2.2 Generelt Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift og vedlikehold av enheten for å sikre effektiv drift, og for å unngå personskader og materielle skader. Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges. Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og driftspersonell før produktet monteres og settes i drift. Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på installasjonsstedet. Anvisninger som er plassert direkte på enheten, skal følges og må alltid være godt synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel: Merking for tilkoblinger Typeskilt Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i betjeningsveiledningen, følges. 2.3 Riktig bruk Enheten kan ikke brukes utover verdiene for forsyningsspenning og omgivelsestemperatur, som er angitt i den relevante dokumentasjonen, eller utover andre instruksjoner enn det som er angitt i betjeningsveiledningen. 6 av 32 PumpMeter

7 2 Sikkerhet 2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon. Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av montering, betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren. Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til et tilfredsstillende nivå gjennom kurs og opplæring ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs. Opplæring i forbindelse med enheten må bare utføres under tilsyn av teknisk fagpersonell. 2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig. At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende sikkerhetsrisikoer: Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk påvirkning, samt eksplosjoner Feil på viktige produktfunksjoner Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer 2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer Gjeldende lover og regler 2.7 Programvareendringer Programvaren er utviklet spesielt for dette produktet og er grundig testet. Endringer eller tilføyelser av programvare eller programvaredeler er ikke tilatt. PumpMeter 7 av 32

8 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3 Transport/lagring/avfallshåndtering 3.1 Leveringstilstand Før enheten ble levert, ble det kontrollert om den oppfyller alle angitte data. Derfor bør den være i elektrisk og mekanisk feilfri tilstand når den mottas. Vi anbefaler at enheten undersøkes med hensyn til transportskader ved overtakelse. Ved anmerkninger må det ustedes en skademelding sammen med overbringeren. Det kan plasseres en valgfri vippe- eller støtindikator på pumpeemballasjen, som overvåker forskriftsmessig transport av pumpen med PumpMeter. Hvis denne indikatoren ble utløst, skal ikke varen godtas, fordi den sannsynligvis ble skadet under transport. 3.2 Transport FORSIKTIG Uforskriftsmessig transport Skader på enheten Følg transportanvisningene for pumpeenheten/pumpeaggregatet og PumpDrive (valgfri). Transporter alltid pumpeenheten/pumpeaggregatet, PumpDrive (valgfri) og enheten forskriftsmessig. Enheten, trykksensorene og de tilkoblede kablene må ikke klemmes eller utsettes for mekanisk belastning. Demonter eventuelt enheten og sensorene ( Kapittel 5.5 Side 19). Følg transportanvisningene på originalemballasjen ved transport. Figur 1: Feil transport av enhet og pumpe 8 av 32 PumpMeter

9 3 Transport/lagring/avfallshåndtering Figur 2: Forskriftsmessig transport av enhet og pumpe Figur 3: Feil transport av enhet og pumpeaggregat Figur 4: Forskriftsmessig transport av enhet og pumpeaggregat 1. Demonter eventuelt enheten ( Kapittel 5.5 Side 19). 3.3 Lagre Hvis omgivelsesbetingelsene overholdes ved lagring, vil enheten også fungere etter lengre lagringstid. FORSIKTIG Skader som skyldes fuktighet, smuss eller skadedyr under lagring Korrosjon/tilsmussing av enheten! Ved lagring utendørs må enheten eller den emballerte enheten med tilbehør dekkes til så den blir vanntett. PumpMeter 9 av 32

10 3 Transport/lagring/avfallshåndtering Tabell 4: Omgivelsesbetingelser for lagring Omgivelsesbetingelse Verdi Relativ fuktighet maks. 85 % (ingen kondens) Omgivelsestemperatur -30 til +60 C 1. Lagre enheten tørt og i original emballasje. 2. Enheten bør lagres i et tørt rom med så konstant luftfuktighet som mulig. 3. Unngå store variasjoner i luftfuktighet (se tabell 4). 3.4 Avfallshåndtering På grunn av enkelte komponenter klassifiseres enheten som spesialavfall, og den oppfyller kravene iht. RoHS 2002/95/EF. Etter bruk må enheten avhendes forskriftsmessig i henhold til lokale forskrifter. 10 av 32 PumpMeter

11 4 Beskrivelse 4 Beskrivelse 4.1 Generell beskrivelse Figur 5: KSB Etanorm med PumpMeter Enheten er en intelligent trykksamler for turbinpumper fra KSB. Følgende informasjon klargjøres fra enheten: Visning av sugetrykk, endetrykk samt pumpehøyde eller differansetrykk Kvalitativ visning av det aktuelle driftspunktet Registrering av lasteprofilen for pumpen Utslipp av ende- eller differansetrykket via en analog utgang 4 20 ma eller via seriegrensesnittet RS485, Modbus RTU 4.2 Typeskilt KSB PumpMeter SN 10304lJM0000Z KSB KI (00) 1 2 Figur 6: Eksempel Typeskilt 1 Serienummer 2 KSB ID-nummer 4.3 Bruksområder FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader Sørg for at enheten bare brukes på fettfrie væsker som ikke kleber, danner skorpe, stivner, utkrystalliseres eller polymeriseres. Enheten må ikke brukes i eksplosjonsutsatte omgivelser. PumpMeter 11 av 32

12 4 Beskrivelse Beskyttelsestype IP65 (komplett enhet) med korrekt tilkoblede sensorer, tilkoblet service-grensesnitt og ekstern tilkobling Maksimal væskeresistens for sensorer (tetningsfri, rustfritt stål, VA) ( Kapittel 4.4 Side 12) Tillatt omgivelestemperatur ved drift: -10 til + 60 C Tillatt væsketemperatur -30 til 140 C Holdbarhet mot oljetåke og basisk industrirengjøringsmiddel Fri for lakkhemmende stoffer (silikonfri) Hvis enheten brukes på en tvillingpumpe (Etaline-Z), vises driftspunktet bare korrekt for én av pumpene. Hvis begge pumpene går samtidig, angis ikke riktig driftstrykk. Tetth etskontro ll FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader Sørg for at testtrykkene ikke overstiger 40 bar ved monterte PumpMetertrykksensorer. Ved kontroll med høyere trykk må trykksensorene erstattes med en tilkoblingsadapter ved hjelp av låseskruer. A B C 4.4 Pumpevæsker Pumpevæske Konsentrasjon i % maksimal temperatur i C Tabell 5: Pumpevæsker A B C A B C Alun, syrefri 3 80 Dieselolje 80 Alkalisk lut, flaskeskyller, maks. 2 % 40 Dieselolje, fyringsolje EL 60 natriumhydroksid Alkohol Smøreolje, turbinolje gjelder ikke for SF-Doljer 80 (tungt brennbart) Aluminiumsulfat, syrefritt 5 60 Fyringsolje 80 Ammoniumbikarbonat Emulsjon, vann/olje (95 % / 5 %), fritt for 80 faste stoffer Ammoniumsulfat Fosfatslam Anolytt (dialytt) med eddik- eller maursyre, 30 Fosforsyre 5 20 uten fast stoff Akselerator (for igangsetting) Propanol 80 Bore-/slipeemulsjon 60 Rengjøringsmiddel Brennevin (40 % etanol) 60 Saft (frukt- og sukkersaft) 60 Bruksvann 60 Salpetersyre Bryggeridrift silikatfri, alkalisk avfettings- eller 0, rengjøringsløsning med faste stoffer Ølmalt 100 Drivstoff Ølbrygg 100 Trinatriumfosfat 4 80 Bryggevann 60 Vann Isvann (bryggeri) 60 Deionat (VE-vann) 140 Dampkonsentrat (bryggeri) 140 alkalisert vann 120 Butanol 60 avkarbonisert vann 120 Kalsiumacetat, syrefritt Brannslukkingsvann 1) av 32 PumpMeter

13 4 Beskrivelse A B C A B C Kalsiumnitrat, syrefritt Rennende vann 60 Dietylenglykol 100 Oppvarmingsvann 2) 140 Jern(II)sulfat 5 80 Fødevann for kjel iht. VdTÜV Jernfosfatløsning (alkalifosfatering) ca Kjølevann 1) (uten frostvæske) 60 Eddiksyre Kjølelvann i lukket kjølekretsløp 100 Eddiksyre 5 60 Kjølelvann i åpent kjølekretsløp 100 ET - (vann) lakk ATL-anaforese 35 ph-verdi for kjølevann > 7,5 (med 110 frostvæske) 3) ET - (vann) lakk KTL-kataforese 35 Lakkvann: med lakkrester av trelakk 30 Etanol 60 Lakkvann: med lakkrester av plastlakk 30 Etylenglykol 100 Lakkvann: med lakkrester av metallakk 30 Frostvæske på etylenglykolbasis, inhibert, lett tilsmusset vann 1) 60 lukket system Garvesyre Ledningsvann 60 Glycerin rent vann 4) 60 Kaliumhydroksid 5 40 Råvann 1) 60 Kalsiumnitrat, syrefritt 5 30 Svømmebassengvann (ferskvann) 1) 60 Kalsiumsulfat, syrefritt 3 20 Sjøvann (ferskvann) 60 Kerosin 80 Sperrevann 70 Kondensat 2) 120 Ferskvann 60 Kondensat ikke kondisjonert 120 Damanleggsvann 60 Konvent, lakk på løsningsmiddelbasis delvis avsaltet vann 120 Koppersulfat 5 80 Drikkevann 1) 60 Magnesiumsulfat Permeat (osmose) 140 Maleinsyre Ultrafiltrat = permeat, reinfiltrat, 30 faststoffinnhold < 1 % Melk 60 VE-vann, uten faststoff 60 Melkesyre 5 60 helt avsaltet (VE-)vann 120 Melkesyre Varmtvann (bryggeri) 60 Natriumkarbonat 6 60 Vann, behandlet iht. VdTÜV Natriumhydroksid 5 40 Vann med frostvæske, ph-verdi > 7,5 1) 3) 110 Natriumnitrat, syrefritt Vann, sølevann, lett tilsmusset vann, 60 overflatevann Natriumsulfat, syrefritt 5 60 Vann, brannslukkingsvann 60 Natronlut Vann, overflatevann 60 Oljer/emulsjoner Vann, regnvann, med smussfanger 60 Jordnøttolje 90 Vann, råvann 60 Maisolje 100 Vann, drikkevann 60 Linolje 60 Vinsyre 8 40 Rapsolje 100 Sitronsyre Sojaolje 100 Vaskelut for flaskeskyller 90 1) Generelle vurderingskriterier ved vannanalyse: ph-verdi 7, kloridinnhold (Cl) 250 mg/kg. Klor (Cl 2) 0,6 mg/kg 2) forbehandling iht. VdTÜV 1466, i tillegg gjelder følgende: O2 0,02 mg/l 3) Frostvæske på etylen-glykol-basis med inhibitorer. Innhold: > 20 til 50 % (f.eks. antifrogen N) 4) Ikke høygradig vann! Ledeevne ved 25 C: < 800 µs/cm, korrosjonskjemisk nøytralt PumpMeter 13 av 32

14 5 Installasjon/montering 5 Installasjon/montering 5.1 Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL Trykksensorene fanger opp temperaturen i pumpevæsken Forbrenningsfare! Monter beskyttelsesinnretninger. Følg sikkerhetsbestemmelsene for hver pumpe. 5.2 Kontrollere monteringsbetingelsene Enheten er formontert på pumpen. Følg monteringsvilkårene for pumpen. Enheten er forhåndsinnstilt for hver pumpe og kan ikke forveksles. Bruk under andre omgivelsesbetingelser må avtales med produsenten. 5.3 Elektrisk tilkobling Den elektriske tilkoblingen for enheten utføres via EXT-tilkoblingen på enhetssiden. ( Kapittel 5.4 Side 18) 1. Bruk en tilkoblingskabel fra KSB eller en annen 5-polet tilkoblingskabel med pluggforbindelse M12x1. Pin-plasseringer og typiske tilkoblingsvarianter er beskrevet nedenfor. FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader på grunn av feil signaler. Sørg for at enheten bare drives med riktig forhåndsinnstilt pumpe. Figur 7: Plassering av ekstern tilkobling EXT (underside, visningsenhet) Tabell 6: Plassering av ekstern tilkobling (EXT) Pin Funksjon 1,3 Forsyning (+24 VDC ± 15 %, minst 150 ma) 2 Analog utgang (4 20 ma, ) eller RS485 A (ikke galvanisk atskilt) 14 av 32 PumpMeter

15 5 Installasjon/montering Pin Funksjon 4 (GND) kan bare brukes i forbindelse med Pumpdrive 5 Analog inngang for motoraktiveringsfrekvens (0 10 V tilsvarer 0 f max ) eller f max maksimal motoraktivering for analogt signal = 10 V (parameter for frekvensomformer) eller RS485 B (ikke galvanisk atskilt) Enheten registrerer automatisk om signaloverføringen utføres analogt (4 20 ma) eller digitalt via et Modbus RTU-grensesnitt. Dessuten initialiseres enheten etter aktivering. Initialiseringsfasen er avsluttet etter senest 15 sekunder. Hvis en tilkoblet Modbus- Master ikke kommuniserer med enheten i løpet av initialiseringsfasen, kobler den om til analog overføring Tilkobling for styreenhet med funksjon for endetrykksender I denne driftsmodusen vises følgende alternativt: Sugetrykk Endetrykk Pumpehøyde Endetrykket i pumpen overføres via den analoge utgangen og er skalert iht. følgende beskrivelse. Tabell 7: Skalering av analog utgang ved drift som endetrykksender Fargekode, sensor på Måleområde, sensor på trykksiden Skalering, analog utgang (fabrikkinnstilling) trykksiden min max 4 ma 20 ma rustrød -1 bar 3 bar 0 bar 3 bar blå -1 bar 10 bar 0 bar 10 bar lysegrå -1 bar 16 bar 0 bar 16 bar grønn -1 bar 25 bar 0 bar 25 bar svart -1 bar 40 bar 0 bar 40 bar Pin-plassering ( Kapittel 5.3 Side 14) Pumpe drift med fast tur tall Figur 8: Tilkobling som endetrykksender ved pumpedrift med fast turtall PumpMeter 15 av 32

16 5 Installasjon/montering Pumpe drift med variabel t turtall Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for turtallsregulatorenheten. Figur 9: Tilkobling som endetrykksender ved pumpedrift med variabelt turtall Pumpe drift med PumpDriv e Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for PumpDrive. Figur 10: Tilkobling som endetrykksender ved pumpedrift med PumpDrive Tilkobling for styreenhet med funksjon for differansetrykksender I denne driftsmodusen vises følgende alternativt: Sugetrykk Endetrykk Differansetrykk Differansetrykket i pumpen overføres via den analoge utgangen og er skalert iht. følgende beskrivelse. 16 av 32 PumpMeter

17 5 Installasjon/montering Tabell 8: Skalering av analog utgang ved drift som differansetrykksender Fargekode, sensor på trykksiden Måleområde, sensor på trykksiden Skalering, analog utgang (fabrikkinnstilling) min max 4 ma 20 ma rustrød -1 bar 3 bar 0 bar 3 bar blå -1 bar 10 bar 0 bar 10 bar lysegrå -1 bar 16 bar 0 bar 16 bar grønn -1 bar 25 bar 0 bar 25 bar svart -1 bar 40 bar 0 bar 40 bar Pin-plassering ( Kapittel 5.3 Side 14) Pumpe drift med fast tur tall Figur 11: Tilkobling som differansetrykksender ved pumpedrift med fast turtall Pumpe drift med variabel t turtall Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for turtallsregulatorenheten. Figur 12: Tilkobling som differansetrykksender ved pumpedrift med variabelt turtall Pumpe drift med PumpDriv e Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for PumpDrive. PumpMeter 17 av 32

18 5 Installasjon/montering Figur 13: Tilkobling som differansetrykksender ved pumpedrift med PumpDrive Tilkobling av styreenhet til spenningsforsyning og Modbus RTU Pin-plassering ( Kapittel 5.3 Side 14) Figur 14: Tilkobling av styreenhet til spenningsforsyning og Modbus RTU 5.4 Sette pumpen i drift FARE Arbeid på aktivert pumpe Fare for skader, leddeler kan trekkes inn og klemmes Sett motoren i spenningsfri tilstand. Sikre motoren, slik at den ikke kobles inn på nytt. FARE Elektrisk støt! Livsfare! Sett nettilkoblingene for alle enhetene (f.eks. pumpe, PumpDrive, PumpMeter) i spenningsfri tilstand. Sikre nettilkoblingene, slik at de ikke kobles inn på nytt. 18 av 32 PumpMeter

19 5 Installasjon/montering FORSIKTIG Uforskriftsmessig igangsetting Materielle skader Sørg for at alle lokale forskrifter og retningslinjer er oppfylt, spesielt maskindirektivet og lavspenningsdirektivet. Før igangsetting må alle tilkoblede ledninger kontrolleres ved hjelp av tilkoblingsplanen. Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen til PumpDrive hvis PumpMeter er koblet til turtallsreguleringsenheten PumpDrive. Kontroller begge sensortilkoblingene (1, 2) før igangsetting. Først da kan du opprette strømforbindelsen. Sørg for forsiktig omgang med enheten, slik at skader på komponentene kan unngås. Tilko blinger p å enheten FORSIKTIG Uforskriftsmessig elektrisk tilkobling Skader på enheten Kontroller den elektriske tilkoblingen ( Kapittel 5.3 Side 14). Følg tilkoblingsplanene. Sensorene (1, 2) ble montert på pumpen fra fabrikken, og har forbindelse med visningsenheten Figur 15: Tilkoblinger på enheten 1 IN1 / tilkobling av trykksensor på sugesiden 2 IN2 / tilkobling av trykksensor på trykksiden 3 Servicegrensesnitt 4 EXT / ekstern tilkobling for energiforsyning og signalutgang Ekste rn tilkob ling for energifor syning og signalut gang Oppstillingsstedet tilsvarerer kravene som er angitt Enheten er montert fast på pumpen Sensorene er montert fra fabrikken 1. Koble til M12-plugg på det eksterne grensesnittet (4). 5.5 Demontering og montering Demontere og montere visningsenhet PumpMeter og alle tilkoblede elektriske enheter er i strømløs tilstand 1. Løsne pluggen på tilkoblingen EXT (4) fra enheten. 2. Løsne pluggforbindelsene "IN1" (1) og "IN2" (2). 3. Løsne enheten fra pumpeenheten. PumpMeter 19 av 32

20 5 Installasjon/montering 4. Fest enheten på ønsket posisjon på nytt. 5. Koble begge sensorene (1, 2) til enheten på nytt. 6. Koble pluggen for energiforsyning og signalutgang til tilkoblingen EXT (4) på enheten. PumpMeter er tilkoblet ( Kapittel 5.3 Side 14). 7. Sett enheten igang på nytt ( Kapittel 5.4 Side 18) Demontere og montere sensorene Tetningsringene må bare monteres én gang og må skiftes ut ved ny montering. Demon tere sens orene Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for hver pumpe. 1. Tømme anlegget eller pumpen. 2. Løsne sensorkablene fra tilkoblingene "IN1" (1) og "IN2" (2), og løsne festepunktene på pumpehuset. 3. Skru av sensorene på gjengeadapterne. 4. Løsne adapteren fra pumpehuset. Demon tere sens orene Sørg for at sensoren på sugesiden kobles til "IN1", og at sensoren på trykksiden kobles til "IN2". For sensorer med ulike måleområder på suge- og trykksiden av pumpen må sensoren med høyest måleområdeverdi være montert på trykksiden. 1. Gjengeadapterne må tettes igjen iht. gjengeformen og deretter skrus inn i pumpehuset. 2. Fukt tetningsringen til sensoren, og plasser den sentrert i kammeret på gjengeadapteren. FORSIKTIG Uforskriftsmessig håndtering Materielle skader Sørg for at maks. dreiemoment på 10 Nm ikke overskrides når sensorene skrus fast i gjengeadapteren. 3. Skru fast sensorene i gjengeadapteren. 4. Fest sensorkabelen på festepunktene på pumpehuset, og sørg for sikker forbindelse med tilkoblingene IN1 eller IN2. Kommunikasjonsprotokoll Busskobling Grensesnitt Overføringshastighet Enhetstype Busstilgang 5.6 Modbus Enheten har et RS485-grensesnitt med Modbus RTU-protokoll iht. spesifikasjon V1.1b. MODBUS (RTU) 120 ohm (fast, realisert internt) EIA-485 (RS485) bit/s (kan endres) Slave Avspørring mellom Master og Slave 20 av 32 PumpMeter

21 5 Installasjon/montering Forhåndsinnstilt enhetsadresse 0xF7 (247) Signalene og parameterne som er tilgjengelige via Modbus, kan nås via Function Code 03 (0x03). Tabell 9: Modbus Offset Parameterbeskrivelse Enhet Datatype 0x4500 aktiv feil bitkodet Bit 1 = feilkode E01 til bit 20 UINT32 Feilkode E20 0x4502 målt sugetrykk Pa (1 bar = 1 x 10 5 Pa) UINT32 0x4504 målt endetrykk Pa (1 bar = 1 x 10 5 Pa) UINT32 0x4506 beregnet differansetrykk Pa (1 bar = 1 x 10 5 Pa) UINT32 0x4508 beregnet pumpehøyde 1/1000 m UINT32 0x450E kvalitativ driftspunktvisning ( Kapittel 6.1 Side 22) 0 = ingen visning av pumpestrøm 1 = ekstrem dellast (1. firedel) INT16 2 = middels dellast (2. firedel) 3 = optimalt (3. firedel) 4 = overbelastning (4. firedel) 5 = dellast (1. og 2. firedel) PumpMeter 21 av 32

22 6 Visningsfunksjoner i drift 6 Visningsfunksjoner i drift 6.1 Display Enheten er utstyrt med et display der størrelsene sugetrykk, endetrykk og differansetrykk eller pumpehøyde vises Figur 16: Display Symbol for målestørrelse (måleposisjon) Energieffektivitetsikon (valgfri visning) Pumpekarakteristikk Fysisk enhet for målt størrelse Verdi for målt størrelse Displayområde 1: Symbol for målestørrelse (måleposisjon) Dette display-området angir hvilken måleverdi som for tiden vises i display-område 5. Følgende symboler brukes: Visning Beskrivelse Sugetrykk Endetrykk Differansetrykk Avhengig av den elektriske tilkoblingen ( Kapittel 5.3 Side 14) vises enten differansetrykket eller pumpehøyden for pumpen. Pumpehøyde Avhengig av den elektriske tilkoblingen ( Kapittel 5.3 Side 14) vises enten differansetrykket eller pumpehøyden for pumpen. Displayområde 2: Energieffektivitetsikon Figur 17: Energieffektivitetsikon Energieffektivitetsikonet vises hvis pumpen drives permanent utenfor det optimale driftsområdet. 22 av 32 PumpMeter

23 6 Visningsfunksjoner i drift Displ ayområde 3: Pumpek arakteris tikk I display-området vises det en stilisert pumpekarakteristikk. Posisjonen til det aktuelle driftspunktet på pumpekarakteristikken vises via blinkende segmenter. Figur 18: Pumpekarakteristikk Driftsområde Segmentvisning Beskrivelse Drift ved ekstrem dellast første firedel blinker (1) ev. ikke forskriftsmessig drift av pumpen økt komponentbelastning Drift ved moderat dellast andre firedel blinker (2) Drift med optimeringspotensial med hensyn til energieffektivisering Drift ved dellast første og andre firedel blinker (1+2) forskriftsmessig driftsområde med optimeringspotensial med hensyn til energieffektivisering og tilgjengelighet PumpMeter 23 av 32

24 6 Visningsfunksjoner i drift Driftsområde Segmentvisning Beskrivelse Optimal drift tredje firedel blinker (3) forskriftsmessig driftsområde i energetisk optimum Drift ved overbelastning fjerde firedel blinker (4) Grense for forskriftsmessig driftsområde ev. Overbelastning av pumpe og/eller motor Displ ayområde 4: Fysisk enhet fo r målt st ørrelse Enheten for den aktuelle målte størrelsen vises i display-området. Visning m bar ft Beskrivelse Pumpehøydevisning i meter Trykkvisning i bar Pumpehøydevisning i fot (feet) Displ ayområde 5: Verdi for målt størrelse Verdien for den aktuelle målte størrelsen vises i display-området. Hvis det oppstår feil, vises den aktuelle feilkoden i tillegg til eller i stedet for måleverdien ( Kapittel 7 Side 27). Feilkode E01 E02 E03 E04 E06 E07 E09 E11 E12 E20 Betydning Sensoren på sugesiden er ikke koblet til tilkobling IN1, defekt sensor eller ledningsbrudd Sensoren på trykksiden er ikke koblet til tilkobling IN2, defekt sensor eller ledningsbrudd Sugetrykket er større enn endetrykket i pumpen, sensorene er eventuelt byttet om på eller tilkoblet feil Beregnet pumpehøyde i ugyldig område Feil ved formidling av turtallsinformasjon via analogt signal Angitte karakteristikkdata er ikke konsistente Kommunikasjon via RS485 er forstyrret eller brutt Sensoren på sugesiden eller sensorkabelen på IN1 er defekt eller feil tilkoblet Sensoren på sugesiden eller sensorkabelen på IN2 er defekt eller feil tilkoblet Det finnes ingen eller en feilaktig enhetsbeskrivelsesfil 6.2 Igangsetting av pumpen med enheten Med denne enheten kan du foreta enkel, sikker og hurtig igangsetting av pumpen, fordi driftspunktet vises permanent. 24 av 32 PumpMeter

25 6 Visningsfunksjoner i drift Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for pumpen og PumpDrive (valgfri). Følg sikkerhetsforskriftene for hver pumpe og PumpDrive (valgfri). Følg igangsettingen av pumpen og PumpDrive (valgfri). Igangsetting av pumpen til "Aktiver" vises PumpMeter driftsklar 1. Aktiver pumpen iht. den opprinnelige betjeningsveiledningen. Driftspunktet for pumpen kan evalueres ved hjelp av visningen av PumpMeter. 6.3 Overvåke og analysere driftsbetingelser Ta kontakt med KSB-Service i forbindelse med tiltak for optimalisering av pumpedriften, spesielt med tanke på økt energieeffektivitet. Du finner kontaktadresser i det vedlagte adresseheftet "Adresses" eller på Internett 6.4 Servicegrensesnitt Du kan koble til en PC / en bærbar PC via servicegrensesnittet ved hjelp av en spesiell forbindelseskabel (USB RS232), og konfigurere eller parametrisere enheten ved hjelp av PumpMeter Service-programvaren. Forbindelseskabelen USB RS232 kan bestilles hos KSB. Du kan laste ned Service-programvaren inkl. tilhørende betjeningsveiledning for Internett under 1 Figur 19: Tilkobling, servicegrensesnitt Forbindelseskabel USB RS232 Service-programvare lastet ned og installert 1. Fjern låsedekslet på service-grensesnittet (1). Ved tilkobling av servicekabelen til service-grensesnittet er ikke beskyttelsestypen (IP65) for enheten angitt. 2. Koble til forbindelseskabelen. PumpMeter kan konfigureres eller parametriseres. 3. Løsne forbindelseskabelen etter parametriseringen. 4. Lås service-grensesnittet med låsedeksel. PumpMeter 25 av 32

26 6 Visningsfunksjoner i drift 6.5 Ta pumpen med enheten ut av drift Følg den opprinnelige betjeningsveiledningen for pumpen og PumpDrive (valgfri). Følg sikkerhetsforskriftene for pumpen og PumpDrive (valgfri). Følg punktene for å ta pumpen og PumpDrive (valgfri) ut av drift. Enheten er forhåndsinnstilt for hver pumpe og kan ikke forveksles. 1. Ta pumpen ut av drift iht. den opprinnelige betjeningsveiledningen. 2. Løsne pluggen for M12 på tilkobling EXT fra enheten, se illustrasjon 7 ( Kapittel 5.4 Side 18). Spenningsforsyningen til enheten er brutt. 3. Løsne sensorene IN1 og IN2 fra visningsenehten, se illustrasjon 7 ( Kapittel 5.4 Side 18). Enheten kan fjernes fra pumpehuset ( Kapittel 5.5 Side 19). 26 av 32 PumpMeter

27 7 Feil, årsaker og tiltak Tabell 10: Feil, årsaker og utbedring 7 Feil, årsaker og tiltak FARE Arbeid på aktivert pumpe Fare for skader, leddeler kan trekkes inn og klemmes Sett motoren i spenningsfri tilstand. Sikre motoren, slik at den ikke kobles inn på nytt. FARE Elektrisk støt! Livsfare! Sett nettilkoblingene for alle enhetene (f.eks. pumpe, PumpDrive, PumpMeter) i spenningsfri tilstand. Sikre nettilkoblingene, slik at de ikke kobles inn på nytt. Feilkode Beskrivelse Mulige årsaker Tiltak E01 Sensoren på sugesiden er ikke koblet til tilkobling IN1, defekt sensor eller ledningsbrudd Sensoren er ikke riktig koblet til tilkobling IN1. 1. Kontroller pluggforbindelsen på INI1. 2. Koble ev. IN1 til på nytt. E02 E03 E04 Sensoren på trykksiden er ikke koblet til tilkobling IN2, defekt sensor eller ledningsbrudd Sugetrykket er større enn endetrykket i pumpen, sensorene er eventuelt byttet om på eller feil tilkoblet Beregnet pumpehøyde i ugyldig område Trykksensoren på sugesiden eller sensorkabelen er skadet. Sensoren er ikke riktig koblet til tilkobling IN2. Trykksensoren på sugesiden eller sensorkabelen er skadet. Sensorene er byttet om på. (For sensorer med ulike måleområder på suge- og trykksiden av pumpen må sensoren med høyest måleområdeverdi være montert på trykksiden.) Sensortilkoblingene IN1 og IN2 er byttet om på. Feil parametrisering av måleområdene for sensor på sugesiden og/eller målesiden. Karakteristikk er feil angitt. 3. Sørg for at pluggforbindelsen er godt tilskrudd, og at kabelen ikke er skadet. 1. Skift ut defekt sensor ( Kapittel Side 20). 1. Kontroller pluggforbindelsen på INI2. 2. Koble ev. IN2 til på nytt. 3. Sørg for at pluggforbindelsen er godt tilskrudd, og at kabelen ikke er skadet. 1. Skift ut defekt sensor ( Kapittel Side 20). 1. Sørg for at sensoren med høyest måleområdeverdi er montert på trykksiden av pumpen. 2. Skift ut sensorene ( Kapittel 5.5 Side 19). 1. Sørg for at sensorene er koblet til enheten ( Kapittel 5.5 Side 19). 1. Når pumpen står stille må visning for tilnærmet likhet for suge- og endetrykk kontrolleres. 1. Korriger pumpekarakteristikken (med service-verktøy), eller ta kontakt med KSB. PumpMeter 27 av 32

Trykkested. Datablad PumpMeter

Trykkested. Datablad PumpMeter PumpMeter Datablad Trykkested Datablad PumpMeter Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles til tredjepart uten at

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Nivåavhengig koblingsenhet. LevelControl Basic 2. Meldemodul Strømmålingsmodul

Nivåavhengig koblingsenhet. LevelControl Basic 2. Meldemodul Strømmålingsmodul Nivåavhengig koblingsenhet LevelControl Basic 2 Meldemodul Strømmålingsmodul Trykkested LevelControl Basic 2 Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Driftshåndbok. HyCLICK. Forhåndsinnstilt kobling for gjødselspredere. ZA-M og ZG-B ZG-B ZA-M

Driftshåndbok. HyCLICK. Forhåndsinnstilt kobling for gjødselspredere. ZA-M og ZG-B ZG-B ZA-M Driftshåndbok az HyCLICK Forhåndsinnstilt kobling for gjødselspredere ZA-M og ZG-B ZG-B ZA-M MG3762 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany Les driftshåndboken før du tar maskinen i bruk første gang! Oppbevares

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe. Calio S / Calio-Therm S. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varme- /kjølevannspumpe Calio S / Calio-Therm S Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio S / Calio-Therm S Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk 3003303-2014-02-27 VEX280HX Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektroniske luftmengdemåler ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON KSF er en elektronisk luftstrømmåler

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer