REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 12. september Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 12. september 2012 10-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 12. september Møterom, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Ellen Beccer Brandvold Pasientorganisasjon Komitémedlem Anne Mari Torgersen Psykologi Komitémedlem Anne-Sofie Syvertsen Helsemyndighet Vara Geir Olav Hjortland Leder medisin Vara Gerd Berit Odberg Lekrepresentasjon Vara Frank Oterholt Sykepleie Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes Jus personvern Komitémedlem Stein Opjordsmoen Ilner Leder medisin Komitémedlem Bengt Karlsson Sykepleie Komitémedlem Christine Ask Ottesen Jus personvern Vara Ekstern(e) konsulent(er): Ida Persson Nye søknader 2012/1371 Effekten av en styrketreningsøkt på produksjon av frie oksygen radikaler i de hvite blodlegemene Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Hilde Grindvik Nielsen Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania Studiens formål er å finne ut om trening har effekt på produksjon av oksidanter/antioksidanter i blod hos utøvere på ulike nivå. Teoretisk kan et rasjonelt grunnlag for regelmessig å innta økt mengde antioksidanter være at oksidantproduksjonen økes av hard trening. Oksidanter kan være skadelig ved både for høy og for lav produksjon. Maten vi spiser og piller kan påvirke antioksidantforsvaret, men vi vet lite om helsegevinster av

2 både maten og antioksidanttilskuddet. Det vil bli tatt blodprøver av utvalget like før og umiddelbart etter styrketreningsøkten. I tillegg til blodprøven skal alder, høyde, vekt og kartlegging av treningsvaner registreres Det skal rekrutteres 20 personer til studien. Disse vil rekrutteres fra styrketreningsrommet på Domus Athletica, Blindern. Studien er samtykkebasert. Saksgang Komiteen behandlet et relatert prosjekt i møte Prosjektet ble ikke godkjent. Komiteens vedtak ble begrunnet med at den vedlagte forskningsprotokollen var mangelfull, og komiteen var usikker på om den metode og det design som var valgt for studien ville kunne gi svar på forskningsspørsmålet. Det forligger nå en ny revidert søknad for prosjektet. Komiteens vurdering Det omsøkte prosjektet er en oppfølgingsstudie av prosjektleders doktorgradsarbeid. Man ønsker nå å gå videre med arbeidet med de samme metodene man tidligere har benyttet. Formålet med doktorgradsavhandlingen var å kartlegge effekten av fysisk aktivitet på produksjon av frie radikaler i de hvite blodlegemene. I prosjektet det nå søkes om skal det benyttes samme design, men skal man ønsker å se på effekten av en styrketreningsøkt istedenfor å studere maratonløpere. Komiteen mener prosjektleder i den ny søknaden argumentert på en tilfredsstillende måte for metodevalg og design. Det vises til at lignende studier tidligere er gjennomført på en god måte og formidlet i publikasjoner. Søker anfører at det nye prosjektet vil kunne bidra til å videreutvikle kunnskap om effekten av fysisk aktivitet på immunforsvaret. Antall deltagere er økt til 20, og man vil nå inkludere både menn og kvinner i studien. Det skal tas blodprøver av deltagerne i for- og etterkant av styrketreningsøkten. Komiteen forutsetter at disse destrueres umiddelbart etter analyse. Det gjøres oppmerksom på at dersom blodprøve skal oppbevares må det opprettes en forskningsbiobank. Slik komiteen ser det innebærer ikke studien noen vesentlig risiko for deltagerne. Komiteen har ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres slik det nå foreligger. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1405 Osteoporose i Oslo

3 Prosjektleder: Meyer Haakon E Nasjonalt folkehelseinstitutt Forskningsprosjektets formål er å studere forekomst og risikofaktorer for osteoporose, hoftebrudd, samt dødelighet etter osteoporose og hoftebrudd. Aktuelle sammenhenger er nevnt å være høyde, vekt, livsstil mv. og luftforurensning. Prosjektet ønsker å få mer kunnskap om hvorfor Oslo har så høy forekomst. Datagrunnlaget er allerede innsamlede opplysninger fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO og Innvandrer- HUBRO) og annen runde av Oslo undersøkelsen (Oslo II) Det er opplysninger fra spørreskjemaer, kartlegging i folkehelseundersøkelsene, pasientopplysninger fra sykehus i Oslo og Akershus, analyseresultater fra blodprøver, opplysninger fra Folkeregisteret (registerstatus og endret status for: bosatt i Norge, emigrert, død) og luftforurensningsdata på adressenivå. Antall forskningsdeltakere er ca personer. Det foreligger bredt samtykke fra helseundersøkelsene til bruk av opplysningene til medisinsk forskning, og dette legges til grunn som dekkende for behandling av opplysninger i denne undersøkelsen. Slik prosjektopplegget er beskrevet i søknad og forskningsprotokoll har komiteen ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen av prosjektet gjelder til Det forutsettes at opplysningene behandles og lagres avidentifisert, dvs. adskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1406 Personer med Fragilt X syndrom i skolealder Prosjektleder: Terje Nærland Oslo Universitetssykehus

4 Formålet med prosjektet er å generere kunnskap om væremåte hos personer med Fragilt X syndrom. Prosjektet skal kartlegge omgjengelighet, reaktivitet, interesser, aktivitetsnivå, stereotyp aktivitet, sansestimulering, utfordrende atferd, oppmerksomhet, sosialitet og behov for struktur. Det søkes å samle kunnskap om typisk væremåte hos personer med FXS i ulike alderstrinn samt variasjoner i gruppen. Fokuset vil være på særtrekk som kan være relevante for tiltak i utdanningssammenheng. Studien er samtykkebasert. Komiteen kommet til at prosjektet ikke er fremleggingspliktig for REK. Komiteen oppfatter det slik at hovedformålet med prosjektet er å samle kunnskap om typisk væremåte hos personer med FXS i ulike alderstrinn, og at fokuset vil være på særtrekk som kan være relevant for tiltak i utdanningssammenheng. Komiteen finner derfor at prosjektet har et formål som gjør det den faller utenfor helseforskningslovens virkeområde som er å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom. For å gjennomføre prosjekter av denne typen trenges det ingen særskilt godkjenning fra REK. Det er institusjonens ansvar å sørge for på vanlig måte at tiltaket følger gjeldende reguleringer for behandling av helseopplysninger. Ettersom prosjektet forutsettes gjennomført i samsvar med gjeldende reguleringer vil det ikke være noe til hinder for at resultatene kan publiseres. Hvis det er behov for dokumentasjon fra REK vil dette brevet bekrefte at prosjektet ikke er fremleggelsespliktig. Prosjektet faller utenfor komiteens mandat, jf. helseforskningsloven 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1409 CP og kognisjon Prosjektleder: Reidun Jahnsen Universitetet i Oslo Formålet med studien er økt kunnskap om sammenhenger mellom eksekutiv fungering, språkforståelse, uttrykksevne og evnenivå hos barn med et atypisk utviklingsløp grunnet tale- og bevegelsesvansker. 50 barn og ungdommer i alderen 6-18 år med cerebral parese (CP) vil bli undersøkt i studien. Kognitiv fungering vil bli undersøkt både i forhold til grad av motoriske utførelsesvansker, omfanget av talevansker og i forhold til lokalisasjon av hjerneskaden. Barna vil bli undersøkt med nevropsykologiske tester. Arbeidshukommelse, visuell gjenkjenningsevne, problemløsningsevne, visuokonstruksjon, språkforståelse, mental fleksibilitet og impulshemning skal måles i studien. Testdataene suppleres med oppgaver som fordrer evne til planlegging og impulshemning. Det skal også tas opptak av barnet i samtale med en voksen. Foresatte vil bli intervjuet om barnets helse, kommunikativ og sosialfungering, og om opplæringstilbudet. Deltakelse bygger på informert samtykke tilpasset aldersgruppene og deres samtykkekompetanse. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til gjennomføring av studien. Prosjektet synes solid og detaljert planlagt. Det er tatt hensyn til at deltakerne er i ulike aldersklasser og informasjon og samtykke er tilpasset til ulike aldersgrupper. Omfanget av den testing som skal gjennomføres er omfattende og vil ta 4-5 timer. Komiteen påpeker at det er viktig at dette kommer tydelig frem i informasjon til deltakerne.

5 Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 og 33. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen av prosjektet gjelder til Av dokumentasjonshensyn gis det tillatelse til at opplysninger kan lagres til , jf. helseforskningsloven 38. Opplysningene skal behandles og lagres avidentifisert, dvs. adskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1411 Arvelig årsaker til variasjon i prognose ved prostatakreft Prosjektleder: Lovise Olaug Mæhle Oslo Universitetssykehus Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Lovise Mæhle Genetisk predisposisjon for prostatakreft Studien, som er en del av et nordisk samarbeid, vil søke å identifisere genetiske områder som kan ha betydning for overlevelse av prostatakreft. I dag er diagnostikk og derpå følgende behandling av prostatakreft ganske konform (lik for alle). Sønner av fedre med prostatakreft som dødsårsak har selv doblet risiko for å dø av samme sykdom. Man tenker seg at ved å identifisere områder i arvematerialet spesifikke for den enkeltes sykdom vil man komme nærmere utviklingen av individuelle behandlinger og dermed også bedret prognose. Det humant biologiske materialet skal hentes fra den generelle forskningsbiobanken CONOR etter at pasientgrunnlaget, dvs pasienter i Norge registrert med diagnosen prostatakreft, er hentet fra Kreftregisteret. Halvparten av materialet skal bestå av prøver fra pasienter med prostatakreft som har overlevd sykdommen og den andre halvparten fra de som er døde. Det søkes derfor om tilgang og sammenstilling av opplysninger fra Dødsårsaksregisteret for å få opplysninger om hvem som har prostatakreft som dødsårsak. Prosjektet antar at samtykkene fra helseundersøkelser som er opphav til forskningsbiobanken CONOR, dekker undersøkelsene i det aktuelle prosjektet. Forskningsbiobank Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, Genetisk predisposisjon for prostatakreft, som skal inneholde blodprøver. Ansvarshavende er Lovise Olaug Mæhle. Forskningsansvarlig er Oslo universitetssykehus HF. Materialet skal behandles avidentifisert og overføres til Sverige. Koblingsnøkkel oppbevares hos CONOR. Komiteens vurdering

6 Komiteen finner at prosjektet er nyttig og viktig for en stor gruppe pasienter for å finne ut hvem som har behov for intensiv behandling, og for å utvikle mest mulig målrettet behandling. I studien skal det gjennomføres genetiske analyser, og komiteen forutsetter at de analysemetoder som skal gjennomføres ikke er diagnostiske og prediktive, og heller ikke på individnivå. Videre forutsetter komiteen at det ikke skal gjøres helgenomundersøkelse i studien. Etter komiteens vurdering kommer derfor ikke bioteknologilovens bestemmelser om krav til genetiske analyser til anvendelse.. I søknaden antas det at tidligere samtykker fra CONOR dekker behandlingen i prosjektet, uten at det er gitt en nærmere redegjørelse for det. Komiteen viser til at samtykkeerklæringene for de ulike helseundersøkelsene som er med i CONOR, er av eldre dato og har ulikt innhold i forhold til bruk av innsamlet humant biologisk materiale til medisinsk forskning. De fleste samtykkeerklæringene er generelt utformet med samtykke til at blodprøvene oppbevares og kan brukes til senere medisinsk forskning, For den siste helseundersøkelsen Tromsø V gis det derimot spesifikt samtykke til at blodprøvene kan brukes til analyse av arvestoff. Det vises til at formålet med bruk av brede samtykker er at nye analysemetoder kan bli aktuelle å anvende i senere bruk av innhentet materiale. Det skal foreligge gode og viktig grunner til at deltakerne som tidligere har stilt seg positive til forskning må spørres igjen. Komiteen finner at det er liten grunn til å tro at deltakerne ville motsettes seg den forskningen som skal gjennomføres i dette prosjektet. Komiteen finner derfor at prosjektets undersøkelser faller innenfor de samtykkene som er gitt, og innenfor det som er formålet med materialet i CONOR til forskning. Det gjelder både i forhold til utlevering og sammenstilling av opplysninger fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, samt sammenstillingen av opplysninger knyttet til det humant biologiske materialet i CONOR. Det er en forutsetning at materialet behandles avidentifisert og at koblingsnøkkel oppbevares hos nøytral tredjepart. I henhold til helseforskningsloven 14 har personer som har avgitt bredt samtykke krav på jevnlig informasjon om prosjektet. Komiteen setter som følge av dette vilkår om at deltakerne i CONOR gis informasjon om prosjektet. Informasjonen kan gis på nettsidene til Nasjonalt folkehelseinstitutt eller gjennom nyhetsbrev til deltagerne i CONOR. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 under forutsetning av at deltagerne i CONOR informeres om prosjektet. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen av prosjektet gjelder til Komiteen godkjenner opprettelsen av en spesifikk forskningsbiobank som beskrevet i søknaden, jf. helseforskningsloven 25. Det er ikke gitt noen tidsavgrensning for biobanken. Komiteen setter derfor en tidsavgrensning for biobanken tilsvarende tidsangivelsen godkjenning av prosjektet til Det godkjennes overføring av humant biologisk materiale til utlandet, jf. helseforskningsloven 29. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Biobankregisteret blir underrettet ved kopi av dette brev. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. adskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf.

7 Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /1413 Postoperativ svimmelhet etter innleggelse av cochleaimplantat Del 2 Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Karl Fredrik Nordfalk Medisinsk fakultet Formålet med dette prosjektet er å øke faktamengden og fremme forståelsen av de mekanismer som ligger bak svimmelhetssymtomene hos pasienter som blir operert med cochleaimplantat. Implantasjon av Cochlea implantat (CI) er en kirurgisk metode for døve eller sterkt hørselshemmede der man implanterer en elektrode i sneglehuset (cochlea) som er koplet til en ekstern lydsensor. Ved flere store sentre som opererer CI har man erfart at noen av pasientene rammes av postoperativ svimmelhet. Denne kan forekomme i varierende styrke og varighet. Prosjektets formål er å identifisere pasienter som får svimmelhet som en følge av et slikt inngrep, samt å undersøke mulige årsaker og mekanismer som ligger til grunn for dette. I tillegg til standard utredning som aktuelle pasienter må gjennomføre, vil man i studien benytte en rekke objektive tester for å undersøke dette. I tillegg vil studiepasientene bli spurt om å svare på et spørreskjema om svimmelhet og livskvalitet; Dizziness Inventory Handicap (DHI). Man vil også registrere kliniske parametre som hørselstest, computer tomografi (CT) kontroller av det indre øret og en rekke andre behandlingsrelaterte kliniske data. Det skal inkluderes 60 personer i studien. Studien er samtykkebasert. Komiteen har vært i tvil om hvorvidt prosjektet er å regne som et kvalitetssikringsprosjekt. Etter en konkret vurdering har komiteen kommet til at prosjektet skal behandles av REK. I prosjektet skal det gjøres kliniske tester som ellers ikke ville blitt gjort, med det formål å evaluere bivirkninger av en metode. Komiteen mener således at prosjektet har et formål som går utover å kvalitetssikre egen praksis. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring I informasjonsskrivet må det komme tydeligere frem hva studien innebærer for den enkelte deltager. Dette gjelder for eksempel når det gjelder tidsskjema. Her må det tydelig informeres om at pasientene vil kalles inn til testing før operasjonen og 6-8 uker etter operasjonen. I tillegg må de tester og undersøkelser som skal gjøres beskrives mer utfyllende. Under overskriften Mulige bivirkninger og ubehag/ulemper står det at alle tester vil utføres mens pasienten er i narkose. Komiteen antar at dette er en skrivefeil, da flere av de nevnte metodene krever en våken og samarbeidende pasient. Komiteen ber om at dette rettes og at de aktuelle ulemper/ bivirkninger beskrives i informasjonsskrivet. Dersom det kreves narkose for noen avtestene ber komiteen om en tilbakemelding på dette, da narkose må anses som en betydelig ulempe som klart må komme frem i informasjonsskrivet. Komiteen godkjenner prosjektet, med hjemmel i helseforskningsloven 9, på vilkår av at informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen endres i tråd med komiteens merknader. Revidert informasjonsskriv og samtykkeerklæring sendes komiteen til orientering. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen av prosjektet gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren.

8 Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /1415 En randomisert, dobbeltblindet, multippel dose placebo kontrollert studie for å evaluere effekt, toleranse og sikkerhet av AMG 181 hos pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Jørgen Jahnsen Amgen, Oslo universitetssykehus Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Amgen Hensikten med denne studien er å undersøke effekten av AMG 181 hos personer med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt og å undersøke om midlet medfører noen bivirkninger. Studien vil undersøke hvilke doser AMG 181 som er sikre å bruke. Ulcerøs kolitt er en kronisk sykdom som kjennetegnes av betennelse i kolon, og som oftest debuterer i ung voksen alder. Dagens behandlingsalternativer for moderat til alvorlig sykdom er begrensede. Målet med behandlingen av ulcerøs kolitt er å oppnå og vedlikeholde symptomfrihet. Studien er en internasjonal multisenterstudie, i Norge skal det inkluderes 10 pasienter fordelt på 3 sentre. Pasientene vil ikke bli fratatt velregulert behandling ved å delta i studien. Studien er delt i to faser. I den første delen av studien vil deltakerne bli randomisert til 1 av 5 grupper, hvor de enten får placebo, 7 mg, 21 mg, 70 mg, eller 210 mg AMG181. Studiemedisinen (AMG 181 eller placebo) vil bli gitt som subkutan injeksjon hver 2. til 4. uke i 24 uker. den andre fasen av studien vil de samme deltakerne få 210 mg AMG181 hver 3. måned i 108 uker (ingen vil få placebo). Deltakere som har utilstrekkelig effekt av behandlingen i uke 12 i den første fasen, vil få muligheten til å starte tidligere på den andre fasen av studien. Studien er en fase II legemiddelutprøvning med EudraCT-nummer Biologisk materiale skal oppbevares i den generelle forskningsbiobanken til Amgen som tidligere er godkjent av REK. I tillegg til hovedstudien vil deltageren få tilbud om å delta i 4 understudier knyttet til den generelle forskningsbiobanken. Slik prosjektopplegget er beskrevet i søknad og forskningsprotokoll, har komiteen ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Under punkt 4f i søknaden oppgis det at Det er restriksjoner med hensyn til offentliggjøring og publisering av resultatene fra prosjektet. Komiteen forutsetter at resultater fra studien vil bli publisert i henhold til Helsinkideklarasjonen. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring I informasjonsskrivet bør det komme tydeligere frem hva hensikten med studien er. Det må komme klart frem at dette er tidlig i en utprøvningsfase, og at det er et langt studieforløp. Medikamentet er tidligere kun prøvd ut på friske. Det man nå skal teste ut er om virkningen er den samme på syke. Det er ikke primært effekten som skal testes. Slik informasjonsskrivet nå er formulert kan det virke som om man har kommet lenger i utprøvningsfasen enn det man faktisk har.

9 Understudier Deltagerne i hovedstudien kan delta i 4 understudier. Komiteen har ingen innvendinger til dette. Når det gjelder den farmakogenetiske understudien forutsetter komiteen at det kun er de genetiske undersøkelsene som er omtalt i søknaden som skal gjøres, og at den enkelte deltager samtykker til disse. Komiteen godkjenner prosjektet, med hjemmel i helseforskningsloven 9, på vilkår av at informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen endres i tråd med komiteens merknader. Revidert informasjonsskriv og samtykkeerklæring sendes komiteen til orientering. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1418 Barn som pårørende Prosjektleder: Ottar Ness Diakonhjemmet Høgskole

10 Hensikten med studien er å undersøke og forstå barns erfaringer med tilbudet Treffpunkt som drives i regi av Kreftforeningen. Treffpunkt er en åpen samtalegruppe for barn mellom seks og 16 år, hvor barn får møte andre barn og unge som opplever at noen i familien har kreft eller som er død av kreft. Studien gjennomføres som deltakende observasjon og semistrukturert intervjuer med totalt 5 barn i alderen år. Det skal i prosjektet ikke samles inn helseopplysninger og det er ikke de syke selv, men de pårørende som skal studeres. Komiteen finner at prosjektets formål ikke er å samle inn ny kunnskap om helse og sykdom, og at prosjektet faller således utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningsloven 2 og 4 bokstav a. Prosjektet kan gjennomføres uten særskilt godkjenning fra REK. Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som medisinsk og helsefaglig forskning slik det forstås i helseforskningsloven, og faller derfor utenfor komiteens mandat, jf. helseforskningsloven 2. Prosjektet er ikke fremleggelsespliktig, jf. helseforskningsloven 10. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1420 Trening med motstand. Effekt av dekktrekking Prosjektleder: Per Morten Fredriksen Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania Formålet med dette prosjektet er todelt. Det ene er å kartlegge effekt av trening med å trekke dekk. Forskerne ønsker å undersøke om økt motstand under trening gir bedre effekt enn den treningen som bedrives til vanlig. I tillegg ønsker man å se på om høyintensiv trening med dekktrekking kan gi tilsvarende eller bedre effekt med lavere tidsforbruk. Total 120 personer skal deles i tre grupper. Alle gruppene testes for VO2max, HFmax, muskelstabilitet, La-, testløp, o.l. før og etter treningsperioden. Det skal inkluderes 120 personer i studien, disse skal rekrutteres fra lokale idrettslag. I tillegg vil man rekruttere via sosiale medier. Studien er samtykkebasert. Formålet med denne studien er å undersøke effekten av å trene gange/løping med økt motstand hos friske personer. Man ønsker å undersøke om økt motstand under trening gir bedre effekt enn den treningen som bedrives til vanlig. Prosjektets formål er således ikke å skaffe til veie ny kunnskap om sykdom og helse slik det forstås i helseforskningsloven. Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt, og faller dermed utenfor komiteens mandat, jf. helseforskningsloven 2. Prosjektet er ikke fremleggelsespliktig, jf. helseforskningsloven 10, jf. forskningsetikkloven 4 annet ledd. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29

11 Dokumentnummer: 2012/ /1422 Omega-3 fettsyrer til eldre pasienter med hjerteinfarkt Prosjektleder: Ingebjørg Seljeflot Oslo Universitetssykehus Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Ingebjørg Seljeflot OMEMI Prosjektets formål er å undersøke om tilskudd av omega-3 fettsyrer i kapselform, 1,8 g/dag, reduserer sykelighet og dødelighet hos eldre pasienter med hjerteinfarkt i løpet av en 2-års periode, sammenliknet med placebo i en randomisert dobbelt blindet studie. Studier har vist at tilskudd av omega-3 fettsyrer kan redusere dødelighet og sykelighet hos individer med ulike hjerte-karsykdommer, men lite dokumentasjon foreligger hos eldre med gjennomgått akutt hjerteinfarkt. Hensikten med studien er derfor å undersøke om daglig tilskudd av omega-3 fettsyrer reduserer sykelighet og dødelighet hos eldre pasienter som har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt. Studien er en randomisert, dobbelt blindet studie som sammenligner tilskudd av 1.8 g omega-3 fettsyrer/dag og tilsvarende mengde maisolje som placebo, på sykelighet og dødelighet i en 2-årsperiode etter infarktet. Studien er samtykkebasert, og det skal inkluderes 1400 deltagere. Forskningsbiobank Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank OMEMI som vil bestå av blodprøver og fettvevsprøver. Ansvarshavende er Ingebjørg Seljeflot. Materialet vil bli behandlet avidentifisert. Deltakerne gir samtykke til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet og utlevering til utlandet. Biobanken planlegges å vare til Komiteens vurdering Slik prosjektopplegget er beskrevet i søknaden, har komiteen ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Det oppgis at det skal gjøres genetiske undersøkelser på det biologiske materiale. Komiteen forutsetter at de analysemetoder som skal gjennomføres ikke er diagnostiske og prediktive, og heller ikke på individnivå. Videre forutsetter komiteen at det ikke skal gjøres helgenomundersøkelse i studien. Etter komiteens vurdering kommer derfor ikke bioteknologilovens bestemmelser om krav til genetiske analyser til anvendelse. Komiteen gjør oppmerksom på at dersom man senere ønsker å gjøre helgenomundersøkelser på det biologiske materialet, vil dette kreve ny søknad til REK. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring Det fremkommer ikke i informasjonsskrivet at det skal gjøres gentester på det biologiske materialet. Komiteen ber om at informasjonsskrivet revideres slik at dette kommer tydelig frem. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen gjelder til Komiteen godkjenner også oppførelsen av en spesifikk forskningsbiobank som beskrevet i søknaden.

12 Det godkjennes overføring av humant biologisk materiale til utlandet, jf. helseforskningsloven 29. Biobankregisteret blir underrettet ved kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1425 Helexomsekvensering i en familie med hereditær ataxi og mental retardasjon Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Ketil Heimdal Oslo Universitetssykehus Eksisterende diagnostiske biobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Avdelingsleder Gunnvor Pedersen Diagnostisk biobank Medisinsk genetikk Haukeland Universitetssykehus I prosjektet søkes det om å gjennomføre helexomsekvensering i en familie med tre barn med alvorlig ataxi, vermishypoplasi og mental retardasjon. Familien har vært utredet med konvensjonelle kliniske og genetiske metoder uten å finne årsaken til hvorfor barna har alvorlig ataxi. Next Generation Sequencing i form av Whole Exome, er en ny metode som ikke er en del av standard utredning. Det er vist til vitenskaplig begrunnelse for bruk av metoden der andre utredninger ikke fører frem. Identifisering av sykdomsgenet vil også kunne ha allmenn interesse for forståelsen av hereditære ataxier. Deltakelse bygger på informert samtykke, det vil bli gitt genetisk veiledning og tilbakeføring av funn til familien. Denne undersøkelsen har et klart formål, nemlig å kartlegge genetiske årsaker til et bestemt syndrom ved hjelp av en bestemt metode. Komiteen har lagt til grunn at den nye metoden helexomsekvensering i dette tilfellet må betegnes som forskning, selv om det ligger i grenseland til diagnostikk. Det må antas at resultatene vil kunne gi ny kunnskap som vil kunne komme deltakerne til gode og eventuelt nye pasienter, og at metoden i dag ikke er en del av standard utredningsmetode. Komiteen finner at prosjektopplegget oppfyller de krav som bioteknologiloven stiller til bruk av genetiske analyser, jf. bioteknologiloven kapittel 5. Det forutsettes at familien må få god informasjon om mulig utilsiktede funn dersom de velger å motta denne. Det er i det foreliggende prosjektet vanskelig å sikre deltakernes anonymitet fullt ut. Det gjelder også i forhold til eventuell publisering. Av hensyn til deltakerne er det derfor viktig at de gjøres særskilt oppmerksom på at dette vil kunne være vanskelig.

13 Komiteen godkjenner prosjektet under de forutsetninger som nevnt ovenfor blir oppfylt, jf. helseforskningsloven 9. Godkjenningen av prosjektet gjelder til Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. adskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /1426 En åpen randomisert fase II studie av AUY922 sammenlignet med docetaxel eller pemetrexed hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Paal Fredrik Brunsvig Oslo Universitetssykehus Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Forskningsbiobank 1311 Novartis Norge ICRO NSCLC (ikke-småcellet lungekreft) omfatter alle de typer lungekreft som ikke er såkalt småcellet. NSCLC har alt i alt ca 15 % 5 års overlevelse, fra ca 50 % i stadium I til 2 % i stadium IV. Sykdommen har best prognose hvis den er operabel, og har vist seg ganske resistent for kjemoterapi. I denne studien skal det inkluderes pasienter som har en progredierende kreft tross at de har gjennomgått to behandlingslinjer med eksisterende (dagens) behandling og vil være i stadium IIIb eller IV. Formålet med studien er å undersøke effekten av AUY922 og sammenlikne den med effekten av pemetrexed (handelsnavn Alimta ) eller docetaxel (handelsnavn Docetaxel eller Taxotere ). Dette gjøres ved å studere eventuelle endringer i størrelsen på svulster fra før og etter behandlingsstart. Studien er del av en internasjonal multisenterstudie, og det skal inkluderes 8 pasienter i Norge. Pasientene deles i to grupper, en som får studiemedisin og en som får ordinær medisin. Studien er samtykkebasert. Blod- og urinprøver som blir tatt i forbindelse med studien analyseres lokalt på sykehuset, destrueres etter at de er analysert. Dersom pasienten samtykker til at prøvemateriale oppbevares i 15 år for ytterligere analyser vil det biologiske materialet bli oppbevart i den tidligere godkjente generelle forskningsbiobanken til Novartis. Studien finansieres av Novartis. Slik prosjektopplegget er beskrevet i søknaden, har komiteen ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Pasienter med lokalavansert eller metastatisk NSCLC har en alvorlig prognose og behandling med cellegift er palliativ. Behandlingen som gis i studien er belastende for pasienten, men kan samtidig være livsforlengende. Komiteen mener søker har reflektert godt rundt problemstillingen i søknaden, og mener studien er forsvarlig å gjennomføre. Det opplyses at den økonomiske avtalen for prosjektet ikke er klar. Komiteen ber om at denne ettersendes så

14 snart den foreligger. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1427 Fedmekirurgi, diabetes og insulinsekresjon Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth Sykehuset i Vestfold HF Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Jøran Hjelmesæth OSEBERG Biobank Gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi er to fedmeoperasjoner som begge gir betydelig vektreduksjon og bedring av blodsukker. I studien ønskes det å få avklart de to metodenes fordeler og ulemper i behandlingen av type 2-diabetes, samt å kartlegge mulige mekanismer for lavere blodsukker etter operasjon. Deltakere er 120 pasienter med sykelig overvekt og type 2 diabetes som randomiserer til de to ulike fedmekirurgiske metodene. Deltakelse bygger på informert samtykke. Forskningsbiobank Det søkes om opprettelse av en ny spesifikk forskningsbiobank OSEBERG Biobank. Ansvarshavende er Jøran Hjelmesæh. Forskningsansvarlig er Sykehuset i Vestfold HF. Det skal lagres blod, urin og feecesprøver. Komiteens vurdering Slik prosjektet er beskrevet i søknad og forskningsprotokoll har komiteen ingen innvendinger til at det gjennomføres. Det forutsettes at pasienter som er klare for de kirurgiske inngrepene har fått god informasjon

15 og betenkningstid i forkant til å kunne vurdere deltakelse i forskningsprosjektet. En del av de innsendte spørreskjemaene er på engelsk og komiteen forutsetter at de oversettes til norsk før de tas i bruk. Det fremgår av prosjektsøknad og informasjonsskriv til pasientene at materialet skal destrueres eller slettes etter 30 år. Det er imidlertid ikke gitt noen særskilt redegjørelse for lagring av datagrunnlaget i så lang tid etter prosjektslutt. Komiteen vil vise til at hovedregelen er at opplysninger ikke skal oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, jf. helseforskningsloven 38. Ønskes materialet og opplysningene gjenbrukt til senere oppfølgingsstudier eller nye forskningsprosjekter utover prosjektperioden, så må det søkes REK særskilt. REK kan imidlertid bestemme at dokumenter som er nødvendig for etterkontroll kan oppbevares i fem år etter at sluttmelding er sendt komiteen, jf. helseforskningsloven 38 første ledd. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen av prosjektet gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningen likevel bevares inntil , jf. helseforskningsloven 38 første ledd. Opplysningene skal lagres avidentifisert i forskningsprosjektet, dvs. adskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Komiteen godkjenner opprettelsen av en ny spesifikk forskningsbiobank som beskrevet i søknaden, jf. helseforskningsloven 25. Komiteen setter en tidsavgrensning for biobanken tilsvarende tidsangivelsen godkjenning av prosjektet til Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Det er ikke angitt om det vil være aktuelt med utførsel av materialet til utlandet. Dersom slik utførsel blir aktuelt vil dette kreve søknad til REK, jf. helseforskningsloven 29. Biobankregisteret blir underrettet ved kopi av dette brev. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1428 Blodstrømsregulering hos hjertetransplanterte Prosjektleder: Vegard Bruun Wyller Kvinne- og barneklinikken Ny spesifikk forskningsbiobank:

16 Ansvarshavende: Navn på Biobanken: SIssel Irene Nygaard Autonom regulering etter hjertetransplantasjon Hjertets funksjon og sirkulasjonsfysiologi er nøye regulert av blant annet det autonome (ikke viljestyrte) nervesystemet (ANS), men under operasjonen kuttes disse nerveforbindelsene. Det er holdepunkter for at nerveforbindelsene kan vokse ut igjen til det transplanterte hjertet, men uvisst i hvilket omfang. Formålet med prosjektet er å studere i hvordan og i hvilken grad ANS gjenoppretter blodstrømsreguleringen av det transplanterte hjertet, samt om mulig identifisere kliniske og biologiske faktorer som har betydning for dette. Det skal inkluderes 80 deltakere i prosjektet, 40 i pasientgruppen og 40 i kontrollgruppen. Forskningsbiobank Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank Autonom regulering etter hjertetransplantasjon for blodprøvene som tas i prosjektet. Ansvarshavende er Sissel Irene Nygaard. Materialet vil bli behandlet avidentifisert. Deltakerne gir samtykke til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet. Komiteens vurdering Slik prosjektopplegget er beskrevet i søknaden, har komiteen ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen vil påpeke at det her vil være en tett binding mellom pasient og behandler. Komiteen vil derfor presisere at det må vises varsomhet slik at det ikke utøves press mot den enkelte pasient når det gjelder deltagelse i studien. Det er opplyst at opplysninger om donor allerede foreligger i pasientadministrative systemer ved OUS. Det er ikke forklart hvor opplysningene befinner seg. Hvis det er slik at dette er opplysninger som ikke er en del av de inkluderte pasientenes journaler, vil ikke samtykke som innhentes dekke bruken av denne type opplysninger. Innsyn, med den hensikt å gjøre uttrekk av opplysninger som ikke er en del av de inkludertes pasientjournal vil i så fall måtte gis et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Etter helseforskningsloven 35 kan REK tillate at helseopplysninger innsamlet i helsetjenesten benyttes til forskning. Forutsetningene er at forskningen er av vesentlig interesse for samfunnet og at hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. I dette tilfellet er komiteen av den oppfatning at å gjennomføre forsknings som har til hensikt å gi kunnskap som kan gi hjertetransplanterte en optimalisert behandling må sies å være av vesentlig interesse for samfunnet. I og med at opplysningene det her er snakk om stammer fra døde pasienter (donorer) og at en i prosjektet skal behandle opplysningene i avidentifisert form, gjør at beskyttelsen av enkeltindividers velferd og integritet er vel ivaretatt. På bakgrunn av dette innvilger komiteen tilgang til opplysninger om donor slik det fremgår av søknaden, og at disse gjøres tilgjengelig for forskergruppen i avidentifisert form. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring Informasjonsskrivet er langt og omfattende. Komiteen anbefaler at skrivet forenkles. Dersom man benytter malen for informasjonsskriv som finners på REKs nettsider kan mye av informasjonen med fordel flyttes til avsnittet Kapittel A utdypende forklaring av hva prosjektet innebærer. Komiteen mener smerten og ubehaget ved enkelte av testene blir bagatellisert i informasjonsskrivet. Eksempel på dette er formuleringer som: Undersøkelsene og testene i studien er harmløse og ikke smertefull og Vi håper og tror at du som ønsker å delta i denne studien vil ha glede og nytte av det. Komiteen ber derfor om at prosjektgruppen går gjennom informasjonsskrivet og reviderer det med tanke på denne type formuleringer. I den innsendte versjonen av informasjonsskrivet mangler selve samtykkeerklæringen. Denne må utarbeides og sendes komiteen. I informasjonsskrivet står det: Representanter fra States legemiddelverk og kontrollmyndigheter i inn- og utland kan få utlevert studieopplysninger og gis innsyn i relevante deler av din journal. Formålet er å kontrollere at studieopplysningene stemmer overens med tilsvarende opplysninger i din journal. Alle som får innsyn i informasjon om deg, har taushetsplikt. Komiteen kan ikke se at dette er relevant for denne studien, og ber om at avsnittet styrkes.

17 I søknaden står det at det kan være aktuelt med en oppfølgingsstudie. Dette vil i så fall bli gjenstand for en ny søknad til REK. Deltagerne i studien bør gjøres oppmerksomme på at de vil bli spurt om deltagelse i oppfølgingsstudier slik at det kan bli gitt adgang til å ta kontakt med de inkluderte på et senere tidspunkt. Komiteen godkjenner prosjektet, med hjemmel i helseforskningsloven 9, på vilkår av at informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen endres i tråd med komiteens merknader. Revidert informasjonsskriv og samtykkeerklæring sendes komiteen til orientering. Med hjemmel i helseforskningsloven 35 tillater komiteen at databehandlingsansvarlig i ved Oslo universitetssykehus gjør uttrekk i henhold til variabelliste. Variabellisten skal utleveres slik at data fra donor og recipient sammenholdes og utleveres til forskergruppen. Uttrekket og sammenstillingen kan etter dette gjennomføres uten hinder av lovpålagt taushetsplikt etter helsepersonelloven 21 og forvaltningsloven 13d. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Dersom det skal gjennomføres oppfølgingsstudier eller at biologisk materiale skal anvendes i andre analyser enn det som er beskrevet i søknaden må det fremstilles for REK i ny søknad. Godkjenningen gjelder til Komiteen godkjenner også oppførelsen av en spesifikk forskningsbiobank som beskrevet i søknaden. Komiteen setter en tidsavgrensning for biobanken tilsvarende tidsangivelsen godkjenning av prosjektet til Biobankregisteret blir underrettet ved kopi av dette brev. Hvis forskningsbiobanken opphører, nedlegges eller overtas av andre, skal det søkes REK om tillatelse, jf. helseforskningsloven 30. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1429 Foreldreerfaring når et prematurt født barn er med i en ernæringsstudie Dokumentnummer: 2012/1429-1, 2012/1429-7, Annet/Generell henvendelse Prosjektleder: Britt Nakstad Universitet i Oslo Prosjektet er en oppfølgingsstudie av forskningsprosjektet 2009/1946 Ernæring til svært premature barn (PreNu-1). I den foreliggende oppfølgingsstudien er formålet å beskrive de pårørendes erfaring i forhold til stress, håp, belastning og livskvalitet fra inklusjon av barnet i forskningsprosjektet til skolealder, og å finne

18 om barnets deltakelse i PreNu påvirket graden av stress hos foreldrene. Foreldrene til 50 premature barn inviteres til å delta i en spørreskjemaundersøkelse. Deretter vil 16 av foreldrene velges ut til dybdeintervju. Deltakelse bygger på informert samtykke. Komiteen har en rekke merknader til forskningsprosjektet både i forhold til dets innhold, forskningsmetode og informasjonsskriv til deltakerne. Rekruttering av deltakere Det fremgår av søknaden at pårørende som tidligere har samtykket til deltakelse i Prenu-1 vil bli kontaktet via telefon og brev for deltakelse i oppfølgingsstudien. Har disse foreldrene samtykket til å kunne bli kontaktet for senere oppfølgingsstudier? Hvem skal ta kontakt med de pårørende? Komiteen ber om en mer utfyllende beskrivelse av rekrutteringsprosedyren. Prosjektet design og forskningsspørsmål Komiteen er enig i at foreldre til svært premature barn kan oppleve høyt stressnivå over lange perioder, og at kvinner og menn kan få ulike reaksjoner. Komiteen finner imidlertid at det er uklart hvilke spesifikke problemstillinger knyttet til denne foreldresituasjonen prosjektet ønsker å få besvart. Komiteen etterlyser derfor en mer tydelig beskrivelse av hvilke aktuelle problemstillinger prosjektet ønsker å få belyst og hvordan metodene som skal anvendes vil gi kunne besvare disse. Prosjektets formål slik det er beskrevet er todelt, og det er for komiteen uklart hvordan det skal skilles mellom foreldrenes reaksjoner på det å ha et barn med mulige senvirkninger av sin prematuritet og foreldrene reaksjoner på det å ha et barn som var inkludert i PRENU. Er det slik at spørreskjemaene som registrer tilstand og symptomer hos foreldrene skal gi svar på det første og intervjudelen av 16 foreldre skal gi svar på det andre spørsmålet? Komiteen finner ikke at dette kommer klart frem verken i søknad, prosjektprotokoll eller informasjonsskrivet til foreldrene. Komiteen etterlyser en beskrivelse av hva de årlige oppfølgende kontaktene med foreldrene skal inkludere av datainnsamling. Det bør også fremgå tydelig i informasjonsskrivet til deltakerne. Spørreskjemaene Komiteen finner at de vedlagte spørreskjemaene er noe mangelfulle i forhold til tittel og henvisning. Dels også i oversettelse. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring Det er viktig at informasjonsskrivet inneholder all relevant informasjon om studien. Det skal beskrive tydelig, klart og forståelig hva forskningsprosjektet innebærer og hvilke konsekvenser det kan ha for deltakerne. Komiteen bemerker følgende svakheter med informasjonsskrivet: 1. Det står ikke noe om at planen er å følge foreldrene longitudinelt hvert år til barnets skolestart. 2. Prosjektets tidsplan bør beskrives i informasjonsskrivet (hva skal gjøres og når). 3. Innholdet i spørreskjemaene som alle foreldrene skal besvare bør beskrives. Det er ikke tilstrekkelig med en henvisning til at de er validerte. 4. I informasjonsskrivet beskrives det som en fordel ved studien at foreldrene får snakke sammen med andre foreldre, men det vil kun gjelde noen få eller ingen siden samtalene skal foregå individuelt? Er det vurdert et eget samtykkeskriv til foreldrene som skal delta i intervjudelen? 5. Det bør være tilstrekkelig med å oppgi to ansvarlige i prosjektet som kontaktpersoner. 6. Foreldrene oppfordres til å ringe for mer informasjon om studien. Det bør unngås fordi det vil skape ulike betingelser i forhold til de som ikke ringer. Komiteen anbefaler at REKs mal benyttes. Malen kan lastes ned fra REK saksportal, se Det gjøres oppmerksom på at malen er veiledende for hvilket innhold et informasjonsskriv bør ha, og må tilpasses det enkelte forskningsprosjekt. Komiteen kan ikke godkjenne prosjektet i sin nåværende form. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf.

19 Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven /1430 En del av hverandres liv. En resiliensorientert kvalitativ studie av tidligere pasienter og familiemedlemmers opplevelser etter traumatiske skader. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke Sunnaas sykehus HF Formålet med prosjektet er å få økt innsikt i hvordan familier der ett av medlemmene har opplevd traumatiske skader i form av ryggmargsskade eller hjerneskade mestrer sin situasjon.. Studien har et familieperspektiv og legger vekt på å undersøke hvilke faktorer som fremmer resiliens i familier gjennom et rehabiliteringsforløp. Det skal inkluderes totalt 70 forskningsdeltakere, både pasienter og pårørende og alle over 18 år. Det skal gjennomføres intervjuer i 12 fokusgrupper og 10 individuelle dybdeintervjuer. Deltakerne rekrutteres gjennom annonser i brukerorganisasjoners tidsskrifter/nettsteder, ved oppslag på Sunnaas og gjennom ansatte og ved direkte henvendelse til inneliggende pasienters familier. Slik prosjektopplegget er beskrevet i søknaden, har komiteen ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1431 Forandring av ansiktsprofilen etter kjevekirurgi for å korrigere store underbitt. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektleder: Lisen Vivienne Espeland

20 Institutt for klinisk odontologi Studiens hensikt er å undersøke forandringer av ansiktsprofilen når både over- og underkjeven flyttes kirurgisk. Hos pasienter med underbitt som skyldes store kjevestillingsavvik er det nødvendig både med kjevekirurgi og kjeveortopedisk behandling (tannregulering) for å oppnå et resultat som er funksjonelt og estetisk akseptabelt og holdbart på sikt. Slik behandling gir ofte store forandringer i ansiktet. Prosjektet er en retrospektiv studie som tar sikte på å undersøke forandring av ansiktsprofilen når både over- og underkjeven flyttes kirurgisk hos pasienter som er blitt operert etter 1990 ved Ullevål sykehus. Antall forskningsdeltakere er 85 pasienter. Datagrunnlaget vil være opplysninger fra pasientjournaler som vil bli behandlet anonymisert i forskningsprosjektet. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for å få tilgang til pasientopplysningene. Etter søknaden fremstår prosjektet som kvalitetssikring av et etablert behandlingstilbud og faller derfor utenfor komiteens mandat, jf. helseforskningsloven 2. Studien kan gjennomføres uten forhåndsgodkjenning av REK. Det forhindrer ikke at studien kan gjennomføres med vitenskaplig metodikk og at resultatet kan publiseres. Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som medisinsk og helsefaglig forskning slik det forstås i helseforskningsloven, og faller derfor utenfor komiteens mandat, jf. helseforskningsloven 2. Prosjektet er ikke fremleggelsespliktig, jf. helseforskningsloven 10. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1432 Hjerte- og lungesykdom ved MCTD Prosjektleder: Øyvind Molberg OUS Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): NOSVAR Studien er en tverrsnittundersøkelse og oppfølgingsstudie av MCTD pasienter bosatt i Norge og som har deltatt i forskningsprosjektet Pulmonal Arteriell Hypertensjon hos norsk pasienter med MCTD (PAHNORI1 studien vår ref.: S-04367), i perioden Studien skal fokusere på sykdomsmanifestasjoner og sykdomsforløp hos pasienter med MCTD, samt forsøke å identifisere biokjemiske/immunologiske prediktorer av sykdomsprogresjon hos pasienter med MCTD. Antall forskningsdeltakere vil være 180 personer. I tillegg til pasienter fra PAHNOR1 kohorten skal det rekrutteres nye pasienter med MCTD diagnose. Det skal også etableres en kontrollgruppe med friske kontroller som er matchet i alder og kjønn med MCTD gruppen. Datagrunnlaget vil være pasientopplysninger og analyser fra innsamlet humant biologisk materiale, herunder DNA analyser, opplysninger fra spørreskjemaer, opplysninger fra Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Norsk pasientregister og Folkeregisteret. Deltakelsen i studien er basert på informert samtykke fra pasientene. Det søkes om fritak fra taushetsplikten for tilgang til opplysninger fra pasienter som ikke lenger er i live. Slik forskningsprosjektet er beskrevet i søknad og forskningsprotokoll, er det for komiteen en rekke uklarheter som må redegjøres nærmere for. Komiteen har følgende merknader til prosjektsøknaden:

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Noe om forskningsetikk

Noe om forskningsetikk Noe om forskningsetikk Dag Bruusgaard Professor emeritus Institutt for helse og samfunn Avdeling for allmennmedisin Leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag Tidl. fastlege

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer>

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Legen som behandler deg, mener at du vil ha nytte av å

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Diett og genuttrykk Hoveddel 01.05.2010 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Diett og genuttykk Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å se om

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2016 09-16 Møterom, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Sverre Engelschiøn Gardermoen, 25. oktober 2010 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk i og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer>

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Universitetet i. [Sett inn informasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest)

UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) UNIVERSITETET I BERGEN Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) Randi Rolvsjord randi.rolvsjord@grieg.uib.no Griegakademiet - Institutt for musikk Universitetet

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Til 1: Formål Bestemmelsen slår fast forskriftens formål. Formålet er å fremme forsvarlig organisering

Detaljer

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt Biopsykologisk behandling ved CFS/ME Hoveddel pasienter 15-06-2014 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Smith-Magenis syndrom En kartleggingsstudie

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Smith-Magenis syndrom En kartleggingsstudie Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Smith-Magenis syndrom En kartleggingsstudie Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg og ditt barn (eller en du er verge for) om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel om å delta i en forskningsstudie for å prøve ut effekten av et internettbasert

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04 Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Forskningsreguleringsutvalget v/simonsen Sosial- og helsedirektoratet FSH Pb. 8054 Dep 0031 OSLO Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Detaljer

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning 6 tredje

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i klinisk studie

Forespørsel om deltakelse i klinisk studie Forespørsel om deltakelse i klinisk studie The Stop-GIST trial; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor

Detaljer

Samtykke, Helseforskningsloven kap 4

Samtykke, Helseforskningsloven kap 4 Samtykke, Helseforskningsloven kap 4 Marit Grønning REK 13.Hovedregel om samtykke Det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning, med mindre annet følger av lov. Samtykket skal

Detaljer

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning UNH1 Medisinsk og helsefaglig forskning Ny helseforskningslov 010710 Sameline Grimsgaard Leder Klinisk forskningssenter Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT virksomhet som utføres med

Detaljer

Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten Cand.med. Ph.D. Thomas Roger Schopf Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153

Detaljer

FORESPØRSEL OM Å DELTA I VITENSKAPLIG UNDERSØKELSE OM SELVHJELPSGRUPPER

FORESPØRSEL OM Å DELTA I VITENSKAPLIG UNDERSØKELSE OM SELVHJELPSGRUPPER FORESPØRSEL OM Å DELTA I VITENSKAPLIG UNDERSØKELSE OM SELVHJELPSGRUPPER 2009 Gjennom dette brev forespørres du om å delta i en vitenskaplig undersøkelse som gjøres i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr

Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr Forespørsel om deltakelse i en utprøving av medisinsk utstyr EN MULTISENTER RANDOMISERT ÅPEN, FASE II/III-STUDIE, FOR Å SAMMENLIGNE EFFEKT AV NBTXR3, IMPLANTERT SOM INTRATUMORINJEKSJON OG AKTIVERT AV STRÅLEBEHANDLING,

Detaljer

SPØRSMÅL OFTE STILT OM BIOBANKER

SPØRSMÅL OFTE STILT OM BIOBANKER SPØRSMÅL OFTE STILT OM BIOBANKER Spørsmål: Hva er en biobank? Svar: En biobank er en samling humant biologisk materiale. Med humant biologisk materiale forstås organer, deler av organer, celler og vev

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo lav Gyldig fra: l 15.05.2012 Gj k K ^/^vt r4 ' Gunn-Elin Aa. Bjomeboe MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie

Detaljer

Skjemaet skal ikke benyttes for forskningsstudier som skal godkjennes av REK.

Skjemaet skal ikke benyttes for forskningsstudier som skal godkjennes av REK. Meldeskjema for forskningsstudier, kvalitetssikring og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Logistikk, etikk og sikkerhet. Gardermoen 14. september 2015 Ingvild Kjeken

Logistikk, etikk og sikkerhet. Gardermoen 14. september 2015 Ingvild Kjeken Logistikk, etikk og sikkerhet Gardermoen 14. september 2015 Ingvild Kjeken Logistikk, etikk og sikkerhet BRO-prosjektet er en multisenterstudie hvor mange personer er involvert i rekruttering av pasienter

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Register og biobank for urologiske sykdommer (Prostatabiobanken)

Register og biobank for urologiske sykdommer (Prostatabiobanken) Oslo Universitetssykehus ved administrerende direktør Bjørn Erikstein NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven?

Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven? Jacob C Hølen Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven? Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Til foreldre og foresatte til barn og unge med cerebral

Detaljer

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt Biopsykologisk behandling ved CFS/ME Hoveddel foreldre/foresatte 15-06-2014 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos

Detaljer

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling

Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling Oslo universitetssykehus Samtykke og informasjonsskriv om ECRI og databehandling I det følgende finnes infoskriv og samtykke som vil anvendes for ECRI og behandling av opplysninger deltakere: Teksten som

Detaljer

Å redusere unyttig helseforskning i Norge ved å bruke systematiske oversikter kommentar sett fra erfaring med forskningsetiske vurdering i REKVEST

Å redusere unyttig helseforskning i Norge ved å bruke systematiske oversikter kommentar sett fra erfaring med forskningsetiske vurdering i REKVEST Å redusere unyttig helseforskning i Norge ved å bruke systematiske oversikter kommentar sett fra erfaring med forskningsetiske vurdering i REKVEST Berit Rokne Department of Global Public Health and Primary

Detaljer

Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden?

Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Stamcellebehandling av MS i utlandet. Hvem velger denne behandlingsmuligheten, og hvordan har forløpet vært siden? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

REK og helseforskningsloven

REK og helseforskningsloven REK og helseforskningsloven Øystein Lundestad Rådgiver, REK Midt-Norge REK Sekretariat: Komité: Bindeleddet mellom komité og søker FATTER VEDTAK Hvorfor må dere forholde dere til REK? REKs mandat 1. Forhåndsgodkjenne

Detaljer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i Register og Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) ble opprettet i 1996 ved

Detaljer

Samtykkeerklæring. Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. [Sett inn databehandlingsansvarliges logo)

Samtykkeerklæring. Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. [Sett inn databehandlingsansvarliges logo) [Sett inn databehandlingsansvarliges logo) Samtykkeerklæring Forespørsel om registrering i [sett inn navn på register]. Gi en kort beskrivelse av registeret [sett inn informasjon om bakgrunn, når registeret

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni»

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni» Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Internett-behandling for insomni» Bakgrunn og hensikt Har du søvnvansker? Da er dette en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie for å prøve

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av familiemedlemmer

Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av familiemedlemmer v4-29.07.2015 Juridisk seksjon Deres ref.: Vår ref.: 15/7384-3 Saksbehandler: Anne Forus og Kari Steig Dato: 02.02.2016 Spørsmål om bruk av biologisk materiale fra avdød i forbindelse med utredning av

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Acetylsalisylsyre som forebyggende medisin ved kolorektale levermetastaser (ASAC studien) Hensikten med studien: Dette er et spørsmål til deg om å delta i

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Gentester del II: hvordan skal REK forholde seg til bruk av genetiske undersøkelser i forskningsprosjekter? Jakob Elster REK sør-øst

Gentester del II: hvordan skal REK forholde seg til bruk av genetiske undersøkelser i forskningsprosjekter? Jakob Elster REK sør-øst Gentester del II: hvordan skal REK forholde seg til bruk av genetiske undersøkelser i forskningsprosjekter? Jakob Elster REK sør-øst Oppsummering: etiske utfordringer ved genetiske undersøkelser Gentester

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 201101355-/SVE Vår ref: 2011/64 Dato: 12. oktober 2011 Høring - Utkast til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i

Detaljer

MEMOS (arm A) Man forventer å inkludere ca. 40 pasienter fra Europa i studien, hvorav ca. 4 5 fra Norge.

MEMOS (arm A) Man forventer å inkludere ca. 40 pasienter fra Europa i studien, hvorav ca. 4 5 fra Norge. Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving MEMOS: En studie med Mifamurtide (MTP-PE) for pasienter med metastatisk og/eller tilbakevendene Osteosarkom MEMOS (arm A) Bakgrunn og hensikt Dette er en

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Vår ref.: 2016/345 REK ref.:2016/1602 Dato: 21/12/16

Vår ref.: 2016/345 REK ref.:2016/1602 Dato: 21/12/16 Kjellaug Klock Myklebust Høgskolen i Molde NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr. 999 148

Detaljer

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall

Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Forskningsjus og forskningsetikk i et nøtteskall Grunnkurs D, Våruka 2016 Professor Elin O. Rosvold Uetisk forskning og forskningsjuks Historier om uetisk forskning Helsinkideklarasjonen Lover som regulerer

Detaljer

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14.

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14. Malte Hübner DTH Helse AS mhuebner@dthhelse.nhn.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr.

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET INFORMASJONS- OG SAMTYKKESKRIV TIL UNGDOM OVER 16 ÅR: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET «HJERNETRENING FOR BARN OG UNGE MED ERVERVET HJERNESKADE» BAKGRUNN OG HENSIKT Dette er en forespørsel

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 17. februar 2016 9-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 17. februar 2016 9-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 17. februar 2016 9-16 Møterom, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Bakgrunn og hensikt Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken

Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Endelig kontrollrapport Kreftregisteret / Janusbanken Saksnummer: 15/01357 Dato for kontroll: 09.02.2016 Rapportdato: 30.06.2017 Kontrollobjekt: Oslo Universitetssykehus HF v/ Kreftregisteret Sted: Oslo

Detaljer

Forskningsetikk, REK og helseforskningsloven

Forskningsetikk, REK og helseforskningsloven Forskningsetikk, REK og helseforskningsloven Jakob Elster Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, sør-øst NITO, 17. September 2015 Oversikt I. Bakgrunn om helseforskningsloven

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. desember 2010 Rom 344, Søsterhjemmet. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. desember 2010 Rom 344, Søsterhjemmet. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. desember 2010 Rom 344, Søsterhjemmet Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring

Detaljer

REK og helseforskningsloven

REK og helseforskningsloven REK og helseforskningsloven Hilde Eikemo Rådgiver, PhD REK Midt-Norge Dere skal få høre om: REK Helseforskningsloven Hvilke prosjekter er søknadspliktige? REKs vurderinger Søknadsprosedyrer KORT INTRODUKSJON

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET TARMFLORA, KOST OG URINSYRE Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å teste ut ny diagnostisk tilnærming ved høy urinsyre som

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akutt- og langtids-effekter av å delta i Nordsjørittet på mosjonistnivå NEEDED-studien (North Sea Race Endurance Exercise Study) 2013-14 Studiefase 2: Nordsjørittet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 26. august 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 26. august 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 26. august 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Til dagsorden Referat

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Medisinsk forskning; REK og lovverket

Medisinsk forskning; REK og lovverket Medisinsk forskning; REK og lovverket Hilde Eikemo Rådgiver, PhD I denne presentasjonen Kort introduksjon av REK og komiteens mandat Nasjonale lover og internasjonal regulering Hva vurderer REK i en søknad?

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 62 Versjon: 0 Retningslinjer Intern godkjenning for Medisinsk og Helsefaglig forskning, og Kvalitetssikring Virksomhetsomfattende Utarbeidet av: Stab FoU Godkjent

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Opprettholdelse av vekttap etter lavkalorikur Hoveddel 8. juli 2013 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Hvordan holde vekten etter diettindusert vekttap? Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål

Detaljer

Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1.

Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1. Norsk CF-register - Hoveddel. Voksne. Versjon 1. Forespørsel om deltakelse i Norsk CF-register og CF-forskningsbiobank Bakgrunn Dette er et spørsmål til deg om å delta i et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Genetisk re-analyse av lagrede DNA-prøver i klinisk sammenheng

Genetisk re-analyse av lagrede DNA-prøver i klinisk sammenheng Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for bioteknologi og generelle helselover Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 649 07/029-003 Deres ref: 07/235- Dato: 17. desember 2007 Genetisk re-analyse

Detaljer

RAPIDO Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation

RAPIDO Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I LEGEMIDDELUTPRØVING En åpen, randomisert, fase III-studie for å sammenligne to ulike kombinasjoner av strålebehandling og cellegift før operasjon av endetarmskreft. RAPIDO Rectal

Detaljer

Forskrift om klinisk utprøving: Hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven

Forskrift om klinisk utprøving: Hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven Forskrift om klinisk utprøving: Hva betyr begrepene og hva er annerledes enn helseforskningsloven Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Statens legemiddelverk Hensynet til forsøkspersonenes

Detaljer

Appendix 5. Letters of information

Appendix 5. Letters of information Appendix 5 Letters of information 5 Haukeland Universitetssjukehus Blodbanken Forespørsel om deltakelse i en studie om jernstatus hos blodgivere i Norge. (Paper I & II) Innledning Vi arbeider med et prosjekt

Detaljer

Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Biopsykologisk behandling av kronisk utmattelsessyndrom Prosjektsøknad Skjema for søknad om godkjenning av forskningsprosjekt i de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 2014/1176-1 Dokument-id: 499147 Dokument mottatt 17.06.2014

Detaljer

Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning

Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning Sosial- og helsedirektoratet Pb 8054 Dep 0031 Oslo Deres ref.: 03/2591 T/TS/AFO Vår ref.: 03/43-002 Dato: 10.10.2003 Godkjenning av farmakogenetiske undersøkelser i forskning Bioteknologinemnda viser til

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Forskningsetikk, REKsystemet

Forskningsetikk, REKsystemet Forskningsetikk, REKsystemet og personvern Uetiske forskningsprosjekt kun i andre land? Overlege G.H. Armauer Hansen og oppdagelse av leprabasillen (dømt i 1880 for brudd på krav om informert samtykke)

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Påvisning av flåttbårne bakterier i pasienters blod 1.1 Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling

Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Informasjon om forskningsprosjektet Nevrokognitiv utvikling Bakgrunn og hensikt Kognisjon dreier seg om hvordan vi bearbeider informasjon og tenker. Sentrale kognitive funksjoner som vi ønsker å studere

Detaljer

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Høgskolen i Oslo Helseforskningsloven 1. juli 2009 Bakgrunn UHR oppfølging

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 09. februar 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 09. februar 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 09. februar 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

Vår ref.: 2016/346 REK ref.:2016/1370 Dato: 29/12/16

Vår ref.: 2016/346 REK ref.:2016/1370 Dato: 29/12/16 Ragnhild Bergene Skråstad NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr. 999 148 603 Vår ref.: 2016/346

Detaljer

Forespørsel om deltakelse som forsøksperson

Forespørsel om deltakelse som forsøksperson Forespørsel om deltakelse som forsøksperson Hvordan påvirker inntak av forskjellige melkeproteiner muskelproteinbalanse hos eldre? Dette skrivet er til alle potensielle forsøkspersoner. Vi ber om din deltakelse

Detaljer

Omega-3 inntak og helseeffekter

Omega-3 inntak og helseeffekter Omega-3 inntak og helseeffekter Hoveddel 3/1-12. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Omega-3 inntak og helseeffekter Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg som er over 18 år om å

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET INFORMASJONS- OG SAMTYKKESKRIV TIL FORESATTE TIL BARN/UNGDOM 10-18 ÅR: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET «HJERNETRENING FOR BARN OG UNGE MED ERVERVET HJERNESKADE» BAKGRUNN OG HENSIKT Dette

Detaljer

Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge Norsk Nyreregister

Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge Norsk Nyreregister . Dato: 20.01.2016 Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge 1 Bakgrunn og hensikt Etter initiativ fra norske nyreleger er det opprettet et register for opplysninger om diagnose og behandling av kronisk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 17. juni 2010 usikkert. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 17. juni 2010 usikkert. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 17. juni 2010 usikkert Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Utfylt skjema sendes til personvernombudet for virksomheten. 1 INFORMASJON OM SØKEREN 2 PROSJEKTETS NAVN/TITTEL

Utfylt skjema sendes til personvernombudet for virksomheten. 1 INFORMASJON OM SØKEREN 2 PROSJEKTETS NAVN/TITTEL Meldeskjema - for forsknings-/kvalitetsstudier og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 12. juni 2013 10-16.30 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 12. juni 2013 10-16.30 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 12. juni 2013 10-16.30 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Ingun Sletnes Jus personvern Komitémedlem Stein Opjordsmoen

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Dette skrivet er en forespørsel om du vil delta i Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) og

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Akondroplasi-studien

Akondroplasi-studien Forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt: Akondroplasi-studien - En kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi Hvorfor? for sjeldne

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akershus hjerteundersøkelse 1950

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akershus hjerteundersøkelse 1950 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akershus hjerteundersøkelse 1950 Bakgrunn og hensikt Atrieflimmer (forkammerflimmer) er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse. I Norge var det i 2011 ca. 70.000

Detaljer

Norsk CF-register Hoveddel. Foresatte (for barn 0-15 år). Versjon 1.

Norsk CF-register Hoveddel. Foresatte (for barn 0-15 år). Versjon 1. Norsk CF-register Hoveddel. Foresatte (for barn 0-15 år). Versjon 1. Forespørsel til foresatte om deltakelse i Norsk CF-register og CF-forskningsbiobank Bakgrunn Dette er et spørsmål til deg om å la barnet

Detaljer