Styremøte : Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 3 2014-2015: Sakliste"

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode Sak 3/2015: Regnskap 2014 Sak 4/2015: Budsjett 2015 og 2016 Sak 5/2015: Sak 6/2015: Sak 7/2015: Sak 8/2015: Sak 9/2015: Landsmøtesaker Landskonferanse Prosjekter Referatsaker Eventuelt Møteplan Møte 1: 4. September 2014, Gardermoen - Møte 2: 10. November 2014, Gardermoen. Møte med fylkeslagsledere. - Møte 3: 4. Februar 2015, Gardermoen - Møte 4: 29. April 2015, Landsmøte: 8. Juni 2015, Kristiansand Landskonferanse: Juni 2015, Kristiansand 1

2 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes 2

3 Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode Protokollen godkjennes 3

4 VEDLEGG Styremøte : Protokoll Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, Møte med fylkeslagene Styremøte Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Kristian Strøm-Fladstad John Kristian Øvrebø, 1. vara Astrid Apalseth Vassbø, 2. vara Forfall: Myrtel Thomassen, nestleder Randi Langøigjelten Tone Strømø Åse V Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Alle varamedlemmer innkalles til styremøtene våren 2015 Sak 31/2014: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode Protokollen godkjennes Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 32/2014: Økonomi Norsk kulturforum er f.o.m overflyttet fra Norsk kulturråd Post 74, til Kulturdepartementet Post 78: Ymse faste tiltak, under kapittel 320: Allmenne kulturformål. Saken legges fram til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 33/2014: Regnskap pr , Budsjett 2015 Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Regnskap og budsjett tas til etterretning. Føringer fra diskusjonen i sak 34/2014 dekkes opp i budsjettet som skissert. Egenkapitalen synliggjøres og kommenteres i Årsmeldingen. 4

5 VEDLEGG Sak 34/2014: Prosjekter og strategier Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Innspill og kommentarer fra diskusjonen tas med i det videre arbeidet med skisserte prosjekter og strategier knyttet til: Forum for kulturorganisasjoner Hus for kultur Kultur for samfunnsutvikling Kulturens plass i kommunereformen Kunst, kultur, barn og unge Sak 35/2014: Norges kulturkommune Saken ble diskutert i møte med representanter fra fylkeslagene våre i forkant av styremøtet. Fylkeslagene har noe ulike innfallsvinkler, men alle melder at de vil kåre årets kulturkommune i eget fylke i god tid før fristen 1. mars Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Administrasjonen følger opp status i fylkeslagene og i de fylkene som ikke har fylkeslag. Frist for søknad fra kommuner i fylker uten fylkeslag er satt til 1. februar Sak 36/2014: Landsmøte og landskonferanse 2015 Landsmøte 2015 er lagt til mandag 8. juni i Kristiansand i forkant av Landskonferansen tirsdag 9. onsdag 10. juni. Landskonferansen gjennomføres i samarbeid med NOKU Agder, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Tema er Kultursektoren i kommunereformen. Saken tas til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 37/2014: Referatsaker Saken tas til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 38/2014: Eventuelt Norsk kulturforum har vært i dialog med Førdefestivalen om samarbeid knyttet til deres konferanse. Saken tas til orientering Vedtak: AU følger opp saken Styremøter våren 2015 Styremøte : 4. februar 2015 Styremøte : 29. april

6 Sak 3/2015: Regnskap 2014 Vedlagt regnskap pr Budsjettet var opprinnelig satt opp med et lite underskudd, mens regnskapet viser et relativt stort overskudd. Budsjettet var i utgangspunktet satt opp på bakgrunn av arbeidet med to større prosjekter. Kultur for samfunnsutvikling og Den kulturelle verktøykassen. Disse prosjektene ble vesentlig nedjustert da vi i januar 2014 fikk redusert tilskuddet fra Norsk kulturråd og samtidig fikk beskjed om at tilskuddet ville bli ytterligere redusert i Om vi sammenligner løpende driftsutgifter for 2013 og 2014 viser regnskapene at grunnleggende driftsutgifter holdes på samme lave nivå i 2014 som i 2013, og øker tilsvarende lønns- og prisvekst. I budsjettet for 2014 var det satt inn kr ,- til organisasjonsutvikling. Disse midlene er brukt i forhold til deltakelse på landsmøte og landskonferanse og synliggjøring av arbeidet med Norges kulturkommune. Saken legges fram til orientering 6

7 VEDLEGG NOKU Eiendeler: Nord- Trøndelag fylkeskomm - - Kontingenter fordringer Kundefordringer- avsatt til tap - Sør-Trøndelag fylkeskomm - - Sum fordringer Bank Sum innskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Annen egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Leverandører Overf fra NOKU Finmark - - Avsatt til organisasjonsutvikling NOKU Oslo /Akershus Sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Utgående mva Inngående mva Inngående mva lav sats Avsatt til feriepenger Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Per Aimar Carlsen Myrtel Thomassen Randi Langøigjelten Styreleder Nestleder Styremedlem Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Tone Strømø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kristian Strøm-Fladstad Styremedlem Åse Festervoll Generalsekretær 7

8 Sak 4/2015: Budsjett 2015 og 2016 Tallene for 2015 og 2016 ligger i vedlegget til sak 3/2015 Budsjettene er satt opp med et underskudd. Underskuddet forutsettes dekket av egenkapitalen. Egenkapitalen er i dag større enn nødvendig og det er naturlig å ta ut deler av den til egne prosjekter og tiltak de neste to årene. Posten prosjekter balanserer derfor underskuddet. Øvrige kostnader i budsjettene knytter seg til lønn og drift av organisasjonen. Herunder arbeidet med Landsmøte, Landskonferanse og Norges kulturkommune. Vi forsøker gjennomgående at landskonferansen skal finansieres gjennom deltakeravgift, der inntekter og utgifter balanseres. Resultatet varierer noe fra år til år avhengig av antall deltakere og subsidiering av egne medlemmer. Saken legges fram til diskusjon 8

9 VEDLEGG Norsk kulturforum Resultat Budsjett Resultat Budsjett Budsjett Note Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

10 Sak 5/2015: Landsmøtesaker Innkalling til landsmøte sendes senest tre måneder før landsmøtet. For 2015 blir det 8.mars. Tekst til innkalling se vedlegg. I innkallingen gis det rom for innspill til dagsorden. Innspillene må være Norsk kulturforum i hende senest to måneder før landsmøtet frist 8. april. Eventuelle innspill vil bli behandlet i styremøtet 29. april. Sakspapirene vil bli sendt ut så snart de er ferdige, senest fredag 22. mai. Årsberetning 2014 er under arbeid. Foreløpig utkast vil bli ettersendt. Regnskap 2014 se egen sak Innkomne saker. Styret står selvfølgelig fritt til å komme med egne saker under dette punktet for saker til landsmøtet. Overordnet handlingsprogram. Strateginotat og Overordnet handlingsprogram for ligger vedlagt som grunnlag for diskusjon om eventuelle endringer i strategier og planer. Rammebudsjett for 2015 og Se egen sak Valg. Valgkomiteen er kontaktet og orientert om hvem som er på valg. Saken legges fram til diskusjon 10

11 VEDLEGG Innkalling til Norsk kulturforums landsmøte 2015 Sted: Scandic hotell, Kristiansand Tid: Tirsdag 10. juni 2014 kl Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i forbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyret på 7 medlemmer. Innkalling til ordinært landsmøte skal skje med minst 3 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes Norsk kulturforum senest 2 måneder før landsmøtet. Fristen for 2015 settes til 8. april. Påmeldingsskjema for delegater blir lagt ut på våre hjemmesider i løpet av kort tid. Fullstendig sakliste med sakspapirer blir sendt ut senest 2 uker før landsmøtet. Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsberetning Regnskap Innkomne saker 5. Overordnet Handlingsprogram 6. Rammebudsjett 2015 og Valg Delegater Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer, kan en representant utøve stemmeretten i henhold til innsendt fullmaktskjema. For mer informasjon om stemmerett og fullmakter se vedlagte vedtekter. Styringsdokumenter Vedlagt følger strategidokument for og vedtekter. Det rapporteres fortløpende i forhold til vedtatt overordnet handlingsprogram og satsingsområder på våre hjemmesider. Med vennlig hilsen Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen Styreleder Vedlegg: Strategidokument Vedtekter for Norsk kulturforum Åse V Festervoll Generalsekretær 11

12 VEDLEGG Strategidokument Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk Vi arbeider for et lokalt kulturløft Vi ønsker å bygge og sikre den kulturelle grunnmuren. Vi mener kultur er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen og at kulturpolitikken skal ha en samfunnsmessig forankring. Vi ønsker systemer for kvalitetsheving og kvalitetssikring av kultursektoren. Utfordringer Vi trenger nasjonale mål for kulturpolitikken Å styrke kulturell aktivitet og kulturell infrastruktur er å styrke demokratiet. Vi trenger rammevilkår som sikrer alle mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode opplevelser i tråd med kulturlovens intensjoner. Kultur kan gjerne brukes som virkemiddel for andre politikkområder, men de nasjonale målene for kulturpolitikken må se kultur som mål i seg selv. Kulturdepartementets sektor- og koordineringsansvar forutsetter oppbygging av kompetanse i Kulturdepartementet om lokalt kulturliv og l0kal kulturutvikling Den nasjonale kulturpolitikken uttrykkes i dag i vesentlig grad gjennom økonomiske virkemidler Dette legger føringer for hvordan kulturlivet innrettes og organiseres Kulturloven, som nettopp vektlegger helhetlige og langsiktige strategier, har liten gjennomslagskraft i et prosjekt- og tiltaksperspektiv Kommunene er, tross nedskjæringer, en viktig finansieringskilde for kultursektoren Den nasjonale kulturpolitikken er i dag primært en statlig politikk Det trengs bredere, mer og bedre samhandling på tvers av forvaltningsnivåene, og innad på det enkelte nivå Det er problematisk at den kommunale kulturforvaltningen mange steder er bygget ned eller lagt sammen med andre sektorer, uten at det vi kan kalle kulturfaglig tilrettelegger- og utviklerkompetanse blir videreført. Kultursektoren er et eget fagområde som på lik linje med andre sektorer; med krav til fagkompetanse både for overordnet tilrettelegging, kulturutvikling, kulturopplæring, kulturutøvelse og kulturformidling. Den kulturelle grunnmuren må forsterkes og sikres. Dette krever en helhetlig tilnærming, et bredt fokus, der både offentlige, frivillige og private ressurser, kommunens samlede kunnskap og kompetanse, tas med i kartlegging, planlegging og utvikling. Kultur bygges og utvikles lokalt. Nasjonale mål og visjoner må forankres og samordnes med lokale planer og strategier for kulturfeltet Offentlig, frivillig og privat kulturvirksomhet i dag er tett sammenvevet og gjensidig avhengig av hverandre. Det frivillige kulturlivet er en forutsetning for et bredt kulturtilbud. Offentlig og frivillig kulturaktivitet er avhengig av samarbeid med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Bibliotek, kulturskole, fritidsklubber og den frivillige kulturaktiviteten utgjør viktige deler av grunnmuren 12

13 VEDLEGG Den lokale infrastrukturen i form av egnede lokaler og tilgjengelig kompetanse må prioriteres og styrkes vesentlig. Kulturarenaer må få samme modell for finansiering som idrettsarenaer. Det bør etableres rutiner for kartlegging av lokaler som brukes til kultur. Det må etableres egnede lokaler for innøving, utøving, formidling og lager for hele kulturfeltet. Ved bygging/ombygging av skolelokaler må behovet for kulturlokaler vurderes og innpasses slik at det både tjener behovet for egnede lokaler til kulturopplæring og egnede lokaler for kulturlivet også etter skoletid. Kulturskolens behov for egnede lokaler bør vurderes og innarbeides i slike sammenhenger. Lovgrunnlag og kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturloven må følges opp og gjøres til et aktivt verktøy for kommunenes arbeid med utvikling av planstrategier for kulturområdet. Vi trenger mer og bredere kunnskap for utvikling av kulturfeltet. Norsk kulturforum ser et sterkt behov for samordning av eksisterende forskningsinnsats Overordnet handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor, bla ved å innlede forpliktende samarbeid med KS Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren Sette forskning om kulturfeltet på dagsorden Synliggjøre endring og utvikling med konsekvenser for kulturlivet Arbeide for bred forankring i av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Utvikle, synliggjøre og gjennomføre kompetansehevende prosjekter av interesse for kulturlivet Være en arena for faglige nettverk Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov Arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Arbeide for etablering av et nasjonalt anleggsregister for kultur 13

14 VEDLEGG Vedtekter for Norsk kulturforum NOKU Vedtatt av landsmøte 5. juni Navn Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU. Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum NOCU 2 Formål Norsk kulturforum er et landsomfattende faglig forum som har som mål: å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet å styrke medlemmenes faglige kompetanse. å skape kontakt mellom medlemmene gjennom fellestiltak å ha kontakt med offentlige myndigheter og samarbeide med andre kulturorganisasjoner å delta i nordisk og internasjonalt kultursamarbeid. 3 Medlemskap Medlemskap kan tegnes av a) kommuner og fylkeskommuner b) offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer. Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum. 4 Struktur Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag. Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av medlemmene i et eller flere fylker. 5 Landsmøte Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i forbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 7 medlemmer. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet. Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal behandle: a) Årsmelding og revidert regnskap b) Overordnede handlingsprogram og rammebudsjett c) Innkomne forslag d) Valg: Hovedstyret Leder velges ved særskilt valg for 2 år Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år 5 styremedlemmer velges for 2 år Valg av styremedlemmer legges opp slik at det velges minst to styremedlemmer hvert år. Varamedlemmer 3 varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge for 1 år Revisor Offentlig registrert revisor velges for 1 år Valgkomite 3 medlemmer velges for 2 år 1 varamedlem velges for 1 år 14

15 Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år. VEDLEGG Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet. Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums organer. Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv 6 Stemmerett Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold til medbragte fullmakter Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder. Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel: Kommuner med inntil innbyggere 1 stemme Kommuner med innbyggere 2 stemmer Kommuner over innbyggere 3 stemmer Fylkeskommuner 2 stemmer Institusjoner og organisasjoner 1 stemme Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett. 7 Ekstraordinært landsmøte. Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen. 8 Hovedstyret Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet. Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig pr. post, eller e- post med minst 2 ukers varsel. For innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis rimelig varsel. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 9 Fylkeslag Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke. Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke 10 Sekretariat Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sekretariat. Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for sekretariatet. 11 Regnskap Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert regnskapsår. 11 Vedtektsendring Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene. 12 Oppløsning Oppløsning kan bares skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv forvaltes. 15

16 Sak 6/2015: Landskonferanse Arbeidet med landskonferansen er godt i gang. Konferansen har fått tittelen Ny kommunestruktur Egen kultur? Det er gjennomført to møter med lokale samarbeidspartnere (Kristiansand kommune, Vest Agder fylkeskommune og NOKU Agder). Det blir gitt nærmere orientering om møtene mht tema og rammer for konferansen. Saken tas til orientering 16

17 Sak 7/2015: Prosjekter Hus for kultur Landsmøtet 2014 ba om at Norsk kulturforum i inneværende landsmøteperiode skulle prioritere arbeidet med Hus for kultur. Styreleder og generalsekretær har fulgt opp dette i møter med politikere og andre, i vårt samarbeid med Forum for kulturorganisasjoner og i skriftlige innspill til Storting og regjering. Det arbeides nå med et eget hefte Hus for kultur der vi skal synliggjøre de gode løsningene, problematisere utfordringene og forsøke å se tematikken i en større sammenheng. Heftet vil foreligge til landsmøtet Norsk kulturforum har gjennom mange år samarbeidet med flere enkeltpersoner og organisasjoner om dette temaet. Noen av disse vil også trekkes inn i arbeidet med heftet. Det er opprettet kontakt med Norges husflidslag, Musikkutstyrsordningen og Norsk musikkråd som alle har kommet med gode innspill til arbeidet. Kultur for samfunnsutvikling Pilotprosjektet i Sogn og Fjordane er nå under avslutning. Fylkeskommunen arbeider med en sluttrapport for LUK-midlene som har finansiert prosjektet. Denne sluttrapporten vil også danne grunnlag for vår evaluering. Prosjektet har gitt oss nye innfallsvinkler til eget arbeid og ny kunnskap for egne satsinger. Det vil være naturlig å videreføre erfaringene fra og innfallsvinklene til dette arbeidet til debatten om og arbeidet med kulturens plass i kommunestrukturarbeidet. Barn, unge og kultur Dette er et annet tema som har hatt mye oppmerksomhet i Norsk kulturforum, både på landskonferanse, i eget hefte og i nordisk samarbeid. Det arbeides nå med å lage fagseminar i samarbeid med aktuelle kommuner og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi arbeider konkret med tematikken Ungdom og medvirkning, der også erfaringer fra satsingen Kultur for samfunnsutvikling vil bli tatt med. Vi har i denne sammenheng innledet et samarbeid med Bodø kommune og planlegger en konferanse i uke 41. Vi har også kontakt med våre nordiske samarbeidspartnere i Danmark og Sverige og håper å gjøre denne konferansen til en nordisk møteplass. Forslag til vedtak Saken tas til orientering 17

18 Sak 8/2015: Referatsaker Forslag til vedtak Saken tas til orientering 18

19 VEDLEGG Rapportering møte 3, Aktivitet Forberedelser Landsmøtet 2015 Arbeid med Landskonferansen 2015 Arbeid med kandidater til Norges kulturkommune 2015 Strategiarbeid, herunder utfordringer mht kulturens plass i arbeidet med kommunereformen Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Jevnlige samtaler med styreleder/au Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Forarbeid og etterarbeid styremøter Konferanser/Seminar/Møter 2014: 10.11: Møte med fylkeslagene sammen med styret og adm 10.11: Styremøte Gardermoen : Åpning Stormen Bodø (Carlsen, Festervoll) 17.11: Supperåd NMR (Faye, Festervoll) 25.11: Frokostmøte ISF Boklansering (Festervoll) : Foredrag fylkeskulturkonferanse Møre og Romsdal, Ålesund (Festervoll) 03.12: AU-møte (Carlsen, Thomassen, Festervoll) 10.12: Møte Kristiansand, Landskonferanse (Carlsen, Faye, Festervoll) 16.12: Kulturkaffe AP Stortinget (Festervoll) : Hus for kultur. Møte m Norges Husflidslag (Festervoll) 14.01: Kulturkonferanse Asker (Festervoll) 15.01: Husk for kultur. Møte m Musikkutstyrsordningen (Festervoll) 16.01: Telefonmøte m Bodø kommune. Seminar Ungdom og medvirkning (Festervoll) 16.01: Hus for kultur. Møte med Norsk musikkråd (Festervoll) 26.01: Møte Kristiansand, Landskonferanse (Faye, Festervoll) : Fylkeskulturkonferanse Buskerud, Drammen (Carlsen, Festervoll) Overordnet handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor, bla ved å innlede forpliktende samarbeid med KS Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren Sette forskning om kulturfeltet på dagsorden Synliggjøre endring og utvikling med konsekvenser for kulturlivet Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Utvikle, synliggjøre og gjennomføre kompetansehevende prosjekter av interesse for kulturlivet Være en arena for faglige nettverk Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov Arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Arbeide for etablering av et nasjonalt anleggsregister for kultur 19

20 Sak 9/2015: Eventuelt Forslag til vedtak 20

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer