NORSK SENIOR GOLF - Protokoll fra Årsmøte Rica Hotell, Gardermoen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SENIOR GOLF - Protokoll fra Årsmøte 14.02.2015 Rica Hotell, Gardermoen."

Transkript

1 NORSK SENIOR GOLF - Protokoll fra Årsmøte Rica Hotell, Gardermoen. Til stede: Fra styret: Fra Adm.: Stemmer: Sak 1: Sak 2: Helge Wangen (HW), Arvid Eie (AE), Karl P. Aasland (KPA), Asle P. Johansen (APJ), Olaug Slethei (OS), Guri Kvalheim (GK), Thore Daae Olseng (TDO). Espen Olafsen (EO), Jan Henning Skaar (JHS), Sissel Johansen (SJ). 70 stemmer fra 35 klubber. Disse representerte totalt 1236 medlemmer. Stemmeberettigede, innkalling og saksliste. Godkjent. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Møteleder: Espen Olafsen. Referent: Sissel Johansen 2 medlemmer til undertegning protokoll: Kathrine Veum, Moss og Rygge GK og Jan Andersen, Drammen GK. Styrets årsberetning. HW gjennomgikk styrets årsberetning, og presenterte styret, valgkomite og revisorer. NSG har i 2014 gjennomført 7 styremøter. Det har lojalt fulgt opp arbeidet i samsvar med føringer og retningslinjer gitt av årsmøtet. TK har gjort et veldig godt arbeid, både med turneringsvirksomhet samt oppfølging av innkomne forslag på årsmøtet. NSG s hovedoppgave er å fremme golfsporten for seniorer nasjonalt og inter- nasjonalt samt ivareta mosjonsgolfere, bl.a. på bred basis gjennom fordelskortet. NSG har gjennomført 112 turneringer på 74 ulike baner. Klassevinnerne i Senior Tour 2014 ble opplest. Det er registrert 1270 spillere på OoM. Inkl. Lagserie Match og Lagmesterskapene gir dette ca runder. Lagserie herrer 90 lag. Vinner Østmarka GK. Lagserie damer 16 lag. Vinner Vestfold GK. Lagmesterskapet 118 lag. 79 H og 39 D. 462 spillere fordelt på 3 divisjoner. Representasjon omfatter 68 herrer og 22 damer. Tore Sviland nr. 11 i EGA individuelt. NSG har hatt medlemsreiser til Sør- Afrika, Tyrkia, Mar Menor og Tavira. Fordelskortet har omfattet 74 baner. Økonomi: Underskudd på kr Gjort rede for dette i saksgrunnlaget for regnskapet for En av årsakene var uvanlig stort frafall av betalende medlemmer samt økte kostnader ved innføring av ny versjon av Golfbox

2 Jobbes videre med strategiplan i Medlemmer: betalende i Nedgang fra 2013: 63 medlemmer. Det kom merknader til styrets sletting av medlemmer. Dette er i strid med hva som står i vedtektene. Årsmøtet anbefalte at styret vurderer å endre vedtektene slik at en får samsvar mellom vedtekter og styrets praksis. Deretter ble Årsberetning vedtatt. Sak 3: Regnskap med revisjonsberetning. Regnskap: Underskudd kr ca. kr større enn budsjett. Utmeldinger og strøkne medlemmer (som ikke har betalt) utgjorde kr i medlemssvikt. Økte personalkostnader knyttet til GB. Nye GB ga mye ekstraarbeid. Lønnsutgifter på kr mer enn budsjett, i tillegg til kjøp av tjenester til bistand på kr (som ikke var budsjettert). Endring støtte til representasjon. Stort avvik mellom budsjett og regnskap. Overskridelsen utgjør i snitt på kr pr. spiller. Totalt utgjorde denne overskridelsen ca kr Styreleder og styret satte i gang tiltak for å redusere utgifter når en fikk oversikt over merforbruket (i august). Det ble videre igangsatt arbeid for å bringe virksomheten i balanse i Bl.a. innstramming av timeforbruk. NSG har fått kritikk fra noen få klubber at NSG ikke betaler for GolfBox. NSG har i år betalt IT- avgift med kr Dette er i 2014 kompensert av støtte NSG har mottatt fra NGF. En del poster har gått bedre enn budsjettert. Det er bl.a brukt lite på pilotprosjekt region. Det er kommet få søknader om støtte. Flere bør gjøres oppmerksom på muligheten. Balanse: Det ble innledningsvis avdekket at balansen ikke var utsendt som del av saksunderlaget til årsmøte. Denne ble derfor lagt ut i ettertid. Revisor Odd Bråthen redegjorde for føring av varekjøp beholdning varesalg og gaver. Revisorene anbefaler en omlegging av føringen av dette slik at regnskapet blir mer oversiktlig. Det ble på spørsmål, redegjort for bokførte kundefordringer. Egenkapital pr var på kr I tidligere strategiplan var det satt krav til at NSG s egenkapital pr skulle være minst 50% av medlemsinntekten. Etter underskuddet i 2014 er nå egenkapitalen falt fra 51% til 39%.

3 Styreleder påpekte at NSG fortsatt har god økonomi og likviditet, slik at styret kan legge en langsiktig plan for en eventuell økning av egenkapitalen. Vedtak Regnskap og Balanse ble godkjent uten merknader Odd Bråthen leste revisors beretning. Revisors beretning godkjent. Sak 4: Innkomne forslag. Forslag nr: 1/2015 Forslag til årsmøtet: Dato: Hcp bestemmelser i Lagserien Ståle Eikrem KK, Ålesund GK På Sunnmøre har vi berre ein divisjon dvs 1. divisjon, sjølv om Ålesund GK vart sist dei 2 siste åra har vi framleis status som 1. Divisjonslag og har ikkje rykka ned. (Romsdal/Nordmøre er i 2. Div.) Dei fleste seniorane I vår klubb har høgt hcp, og føler det svært urettvist å måtte konkurrere med 3/4 hcp av 18 når dei har hcp på 25. Seniorane I Ålesund GK har som målsetting at flest mogleg av våre NSG medlemar skal få delta i desse turneringane (vi toppar ikkje laget). Men etter at den nye regelen med max 18 i hcp vart innført er det fleire som ikkje ynskjer å delta. Dette meiner vi kan rettast opp ved å fjerne denne regelen (alternativt at vi får spele i 2. Divisjon) Det peikas her til den gjeldande tekst i TB Styrets kommentar TK opplyser at forslaget er 100% imøtekommet gjennom TKs behandling av TB Forslagets innhold og hensikt er imøtekommet i TB og votering utover en applaus fra salen synes overflødig. Vedtak: Forslaget oversendes TK til behandling. TK foreslår endring av vedtektene: Saker som Gjelder TB oversendes TK til gjennomgang.

4 Forslag nr.: 2/2015 Forslag til årsmøtet: Dato: Styrets kommentarer Tilrettelegging for damer. NSG ønsker flere aktive damer med i turneringer. For å inspirere flere til å delta foreslår vi følgende: Kathrine Veum, Anita Sandtrø og Karin Aslaksrud, Moss og Rygge GK 1. Herrer spiller fra "gul" tee i klassene 1-4. Vi opplevde i flere turneringer i 2014 at avstanden mellom dame og herreutslag var svært liten. Så lenge det spilles brutto slag vil dette ikke bli rettferdig for damer. Argumentet med at banen da blir for lang for herrene holder etter vår mening ikke. Ingen av spillerne i disse klassene bør ha problemer med lengden. 2. Dersom nr 1 ikke kan gjennomføres for klasse 4 foreslår vi at denne klassen spiller netto slag (som kl 5 og 6) 3. Påmelding etter "førstemann til mølla" gjeninnføres fra og med sesongen. Deler av forslaget er imøtekommet gjennom TKs behandling av TB etter sesongen Styret har som mål å få økt oppslutning fra kvinnelige seniorgolfere. Styret er derfor innstilt på å se med friske øyne på tiltak som bidrar til at våre turneringer blir mer attraktive for damer.. Vi oppfordrer årsmøtet til å oversende forslaget til TK. Dette i hovedsak fordi TB ikke er en årsmøtesak og derfor ikke er avhengig av et årsmøtevedtak for å gjelde. Vedtak: Forslaget oversendes TK for behandling. Forslag nr.: 3/2015 Forslag til årsmøtet: Evaluering av reiser i regi av NSG Dato: Oppdeling av ulike reiser gjennomgås. Det tydeliggjøres hva de ulike kategoriene inneholder. Det vurderes også om det skal lages færre kategorier. Det vurderes også hvor mange turer som skal arrangeres i regi av NSG. Brita Kleven Thorsvik, Stiklestad Golfklubb Adm kommentarer Det er viktig at deltakere på turene får en opplevelse som svarer til det som aktuelle kategori tilsier. Dersom dette er utydelig vil en ellers god turopplevelse kunne bli redusert fordi deltakerne har forventninger som ikke oppfylles. Antall turer bør vurderes slik at de turene som tilbys blir gjennomført og slik at ikke reiselystne golfere fordeler seg på, mange turer som hver for seg får for få deltakere. Det vises også til oversendt evaluering av tur til Sør Afrika i høst. Adm. har i høyeste grad tatt så vel forslag, som evaluering til etterretning og vil vektlegge de fremkomne argumenter i sin evaluering for videre aktivitet på reisefronten for NSG Styret tar forslaget til etterretning og det foretas en evaluering av opplegget med sikte på å forbedre opplegget Forslag vedtatt.

5 Forslag nr.: 4/2015 Forslag til årsmøtet: Dato: Del klasser i turneringer på to baner. TKs kommentar Christian Sommerfeldt Turneringene er drøye i tid, av og til 6 timer er tøft og særlig i dårlig vær, med den utrolig interesse som foreligger burde det kanskje være mulig å kjøre 2 baner på samme dato med HCP divergering slik at lav hcp spiler en bane og andre en annen klassifisert etter grupperingene.??? Dette er behørig behandlet og besluttet i TKs behandling og revisjon av TB etter sesongen 2014 Adm kommentarer Tiltaket som forslaget beskriver er inne i Terminlisten 2015 Lun applaus for forslagsstiller og TK Vedtak: Forslaget oversendes TK for behandling. Forslag nr.: 5/2015 Forslag til årsmøtet: Senke grensen for damer til 40 år!!!? Dato: Styrets kommentar Karl Henning Lorentzen Evensen Dette forslaget kan ikke vedtas uten at NSG s vedtekter endres. Flertallet i TK anbefaler at vi fortsatt må følge de regler som gjelder for uttak EGA, ESGA, ESLGA og Marissa Sgaravatti. Drøftinger i TK om det skal gis anledning til å avvike alderskrav i regionale turneringer har avdekket at dette vil skape betydelig merarbeid med manuell listeføring. Styret kan derfor ikke tilrå at en setter i gang med å endre vedtektene på dette punkt Forslaget avvises Forslaget avvises da det krever en vedtektsendring for å kunne gjennomføres. Vedtak: Enstemmig avvist.

6 Forslag nr.: 6/2015 Forslag til årsmøtet: I turneringer arrangert i NSG s regi kan greenfee maksimum være kr. 300,- på hverdager og maksimum kr. 350,- på helligdager. Dato: Skjeberg GK, v/ Lasse Delebekk, Thore Daae Olseng og Tor Heier. I NSG s turneringsavtale med arrangørklubben bestemmes greenfee for hver enkelt bane. Dersom NSG makter å oppnå en rimeligere greenfee enn de her nevnte er det selvsagt vel og bra. Imidlertid mener vi at greenfee-grensen ikke under noen omstendighet skal overstige de over nevnte summer. Vi vet også at en rekke klubber står i kø for å få lov til å arrangere turneringer i vår regi. Det burde derfor ikke by på problemer å velge vekk de klubbene som ikke ønsker å godta overfor nevnte forslag. Styrets kommentar TK-leder har gjennomgått greenfeeprisene fra på ca. 45 turneringer på Østlandet. Fra 2012 til 2014 var det en prisstigning på 4,5% og gjennomsnittsprisen i 2012 var kr. 309,- mot kr. 323,- i Sammenlignes disse prisene med det klubbene ønsker i 2015 er det en prisstigning på 12,5% og med en gjennomsnittspris på kr. 363,- Styret og administrasjon har valgt å bruke dialog fremfor diktat når det gjelder greenfee-priser. Ved å innhente tilbud fra golfklubbene kan en i større grad vurdere pris/ytelse og legge våre arrangementer dit vi mener at vi får «riktig pris» for ytelsen. Klubbene bør være interessert i at vi har pris/ytelse som fører til at mange velger å spille turneringen. Ved kun å fokusere på pris mister vi en del «forhandlingsrom» vedr ytelser. En makspris kan fort føre til en «standardpris» selv om det er betydelig forskjell mellom baner og ytelser. Administrasjonen vil redegjøre nærmere for opplegget som nå benyttes og strategien fremover Styret er åpen for innspill gjennom drøftinger på årsmøte om tiltak som kan bidra til at vi fortsatt kan tilby våre medlemmer gode priser på våre turneringer, uten at vi mister fleksibilitet og muligheter til mangfold i tilbudet Styret ber om at styret får fullmakt til å forhandle frem tilbud som gir gode priser kombinert med gode golfopplevelser og et variert tilbud. Styret ønsker ikke å være bundet av et øvre pristak i disse forhandlingene. Vedtak: Avvist med svært mange stemmers overvekt (ingen telling) Sak 5: Fastsette medlemskontingent. Forslag kr 700 som i Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6: Budsjettforslag. Styreleder redegjorde for styrets rammer for budsjettet i 2015 Det var gitt en redegjørelse for disse rammene i saksunderlaget Styret hadde valgt en forsiktig vurdering av medlemstallet for 2015, med en nedgang fra til medlemmer Medlemskontingent og startavgifter var i hovedsak foreslått uten endring fra 2014

7 Uttaksturneringer lørdag og søndag med hhv. Kl. 1 og 2 på en bane og kl. 3-5 på en annen bane. De respektive klasser bytter bane på søndag. Startavgift for samtlige klasser settes til kr 200,00. Budsjettet legges opp til å gå i balanse. Det er ikke avsatt midler til feiring av 25- års jubileet. Utgifter representasjon legges på nivå. Premieskala endres slik at det blir bedre samsvar mellom startkontingenter og premiebeløp (skal utgjøre 60 % av startkontingent). Det legges faste rammer og enhetspriser for godtgjøring av turneringskoordinatorer slik at kostnadskontrollen blir bedre. Det kom spørsmål om medlemskontingenten burde økes som følge av underskuddet i Styreleder opplyste at styret mente at NSG foreløpig har økonomi til å håndtere dette og at en legger opp til å få økt medlemstilgangen. Vedtak: Budsjett godkjennes uten merknader Sak 7: Valg. Valgkomiteens forslag ble presentert av Bjørn Wiel. Styreleder: Helge Wangen, Mjøsen GK, gjenvalg 1 år Styremedlem: Karl P. Aasland, Grimstad GK, gjenvalg 2 år Styremedlem: Olaug Slethei, Stavanger GK, gjenvalg 2 år Styremedlem: Kjell A. Saastad, Kjekstad GK, nyvalg 2 år 1. varamedlem: Guri Kvalheim, Stjørdal GK, gjenvalg 1 år 2. varamedlem: Thore Daae Olseng, Skjeberg GK, gjenvalg 1 år 3. varamedlem: Kåre Heim, Meland GK, gjenvalg 1 år Følgende styremedlemmer var ikke på valg: Grethe Kristensen Nysveen, Bærum GK Asle P. Johansen, Asker GK Revisorer: Odd A. Bråthen, Skei GK og Svein Melgaard, Mjøsen GK Valgkomité: Kåre A. Wilhelmsen, Astri Liland og Reidar Aarskog. Varamedlem: Arvid Eie. Vedtak: Samtlige kandidater ble enstemmig valgt.

8 Jan H Skaar ble hyllet for sin innsats som daglig leder. Arvid Eie ble takket for en utmerket jobb i styret. Han fortsetter imidlertid som medlem av markedskomiteen. Bjørn Wiel ble også takket av for sin jobb i valgkomiteen. Årsmøtet ble så avsluttet. Doktor Følsomliens fornøyelige innslag vekket appetitten både for golf og den etterfølgende middag. Asker, SJ/NEO Årsmøtereferat godkjent:.. Kathrine Veum Jan Andersen

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars.

Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer