Kartlegging av språkforståelse hos voksne med ervervede språkvansker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av språkforståelse hos voksne med ervervede språkvansker"

Transkript

1 Kartlegging av språkforståelse hos voksne med ervervede språkvansker En spire til kommunikasjon Kommunikasjonsnettverk 29. Mars 2007 Trine Lise Dahl, logoped MNLL, M.A.,cand.ed.

2 Disposisjon Målgrupper - hvem snakker vi om? Hvilke språklige prosesser kan måles? Hva er språkforståelse? Hvorfor kartlegge? Kartleggingsverktøy for språkforståelse et utvalg Mye brukte og noen nyere

3 Voksne med ervervede språkvansker Sykdom og skade: Slagrammede med afasi Traumatiske hodeskader Demens Tumor Nevrologiske sykdommer (MS, Parkinson, ALS o.lign.)

4 Hva er kartlegging?..en organisert, målrettet evaluering av et utvalg kognitive, lingvistiske og pragmatiske språklige komponenter (Chapey, 2001, s. 56)

5 Hvilke språklige prosesser skal måles? Hva er språk?

6 Språkets elementer Innhold -semantikk: -ord -mening -begreper Form -syntaks -morfologi -fonologi -prosodi Bruk -pragmatikk

7 Dialog En dialog kan sammenlignes med en glidelås: Den fungerer ved at tenner fra de to halvpartene samtalepartnerne griper inn i hverandre og skaper et hele. Det å analysere en dialog innebærer i dette perspektivet å åpne glidelåsen og betrakte de to halvpartene og de mekanismene som gjør at de griper inn i hverandre og skaper en helhet. Feilberg, 1991, s. 1

8 Hva er språkforståelse? Han forstår alt Hverdagsforståelse språkforståelse Er hverdagsforståelse tilstrekkelig? Språkforståelse er alltid redusert hos personer med afasi (Chapey, 2001)

9 Språkforståelse Ordforståelse Setningsforståelse Forståelse av språkets form: Morfologi Syntaks (ordrekkefølge; aktiv, passiv, negativ, etc) Ordklasser (subst, verb, adjektiv,adverb, preposisjoner, etc Pragmatikk

10 Innholdsforståelse i sammenhengende språk Ordforståelse på setnings- og dialognivå: Evnen til å forstå konkrete og abstrakte setninger Evne til å forstå mer ustrukturert spontant språk: er responsen i en samtale adekvat? (Nb nikk og gester brukt adekvat som respons på sosiale og prosodiske cues

11 Hva påvirker språkforståelsen? Nivå av intellektuell kompleksitet Ordfrekvens Billedlighet/konkrethet Følelsesmessig innhold Hovedideer vs detaljer Direkthet Redundans Kontekst Personlig signifikans Ordklasser (verb vs substantiv)

12 Hva påvirker språkforståelsen - forts Måten budskapet presenteres på: Stemmeleie Intensitet Trykk Oppmerksomhetskrav Ledsagende gester og/eller bildestøtte Tempo Pauser Forlengelse av ord Forsinket respons/latenstid

13 Språklige utfall ved afasi Redusert språkforståelse Redusert språklig hukommelse Ordletingsvansker Lyd- og ordforvekslinger Reduserte lese- og skriveferdigheter

14 Venstre hjernehalvdel

15 Broca-afasi Wernicke-afasi

16 Gobal afasi - konduksjonsafasi

17 Hvorfor kartlegge afasi? Få informasjon om de språklige utfall Utgangspunkt for rehabilitering Måle fremgang, dvs effekt av behandling

18 Tilnærming til testkonstruksjon Diagnostisk tilnærming Pragmatisk tilnærming eller Klinisk nevro-anatomisk tilnærming Psykolingvistisk tilnærming

19 Kartlegging Behandling Kognitiv rehabilitering: Bottom-up Pragmatisk rehabilitering: Top-down (Frank Becker, mars 2004, etter Anna Basso, 2003)

20 Kartleggingsverktøy Kartlegging av språklig sterke og svake sider: Norsk grunntest for afasi (NGA) Renata Whurr s afasitest Akermodellen

21 Nyere kartleggingsverktøy PALPA (Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia) (under arbeid) VOST (Verb og SetningsTest) Palme- og pyramidetesten

22 Norsk grunntest for afasi (NGA) Auditiv forståelse - kroppsdeler Identifisering av kroppsdeler: Pek på Beskrivelse av kroppsdeler: Pek på den delen av kroppen du hører med Kroppsdeler, handling: Gjør et jeg ber deg om: tramp med foten

23 NGA: auditiv forståelse forts Identifisering av ting (11 ting ligger på bordet): Nå skal du finne den tingen jeg sier. Hvor er klokka? Ting, beskrivelse (6 ting ligger på bordet): hvilken ting brukes til å drikke kaffe av? Ting, handling (6 ting ligger på bordet): Du skal gjøre noe med disse tingene. Prøv å gjøre akkurat som jeg ber om: Slå opp boka Legg sikkerhetsnåla i koppen Rør først ved boka, så ved ballen og så ved klokka

24 NGA: auditiv forståelse forts Ideer, mening: Jeg skal spørre deg om noe du godt vet svaret på og du skal bare svare ja eller nei. Tenk deg om før du svarer: Brukes en saks til å klippe med? Har kyllinger horn? Brukes en kopp til å spise av? Ideer, relasjon: Er en dag kortere enn en uke? Er en bestemor eldre enn en gutt? Er 5 mindre enn 2

25 Setningskonstruksjon Lese-/setningsforståelse: Etter mat store sultne løver brølte etter mat store sultne løver brølte Sydde til sønnen passet buksa damen sydde til sønnen passet buksa damen

26 Renata-testen The Aphasia Screening Test (Renata Whurr, Ph.D., M.Phil., M.Sc.,F.C.S.T., Dip C.S.T.) Impressiv ekspressiv del Førtest, undersøker perseptuelle vansker Regnetest Følger en skala av stigende vanskegrad Deltestene organiser på 3 nivåer: Fonologisk eller lydnivå Syntaktisk eller grammatikk nivå Semantisk eller meningsnivå

27 Førtest Vis meg den fargen som er lik denne Vis meg den formen som er lik denne Vis meg det bildet som er likt dette Vis meg den bokstaven som er likt denne

28 Impressive delprøver (Renata-testen) Pek på-----(bilde, tall, bokstav, ord, setning) Gjør som jeg sier----(gjenstander ligger på bordet)

29

30

31 Akermodellen (Helen Vogt) Tidlig kartlegging Forståelsesdelen: Presentasjon av bilder. Impulskontroll. Receptiv holdning: katt klokke hus hatt mus hund

32 PALPA Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia Bygger på kognitiv nevropsykologisk retning Er en hypotesetest bekrefter eller avkrefter logopedens hypoteser om hvor problemet ligger Gir aldri hele testen til en klient plukker deltester i forhold til hypotesen Gir grunnlag for målrettet undervisning som kan gjenopprette, reorganisere eller kompensere for skadde prosesser Testen består av et introduksjonshefte og fire testhefter: Auditiv prosessering, ord- og bildesemantikk, setningsforståelse, lesing og skriving

33

34 PALPA auditiv prosessering Oversikt over deltestene 1. Lik forskjellig diskriminering nonord minimale par 2. Lik forskjellig diskriminering ord minimale par 3. Minimale par diskriminering skrevne ord 4. Minimale par diskriminering bildeutpeking 5. Auditiv leksikal bedømmelse billedlighet og frekvens 6. Auditiv leksikal bedømmelse morfologi 7. Gjentagelse ord antall stavelser 8. Gjentagelse nonord antall stavelser 9. Gjentagelse billedlighet og frekvens 10. Gjentagelse grammatiske klasser 11. Gjentagelse leksikalsk morfologi 12. Gjentagelse setninger 13. Auditivt sifferminne 14. Rimord bilder 15. Rimord skrevne ord 16. Fonologisk segmentering av initial lyd 17. Fonologisk segmentering av final lyd

35 Verb- og setningstesten (VOST) (R. Bastiaanse, M.Lind, I.Moen og H.G.Simonsen, 2006) Systematisk og grundig undersøkelse av afasirammedes evne til å produsere og forstå verb og setninger

36 Eks Jeg denne til Tom, men så Bernt helt plutselig forrige uke, han aldri Tom

37 Eks - fasit Jeg sendte denne til Tom, men så sa Bernt han opp helt plutselig forrige uke, han har aldri likt Tom

38 Forståelse av verb (VOST) Jeg skal vise deg 4 bilder, og jeg vil du skal se på dem alle sammen. Så skal jeg lese opp et ord for deg. Kan du peke på det bildet som passer til ordet?

39

40 Vansker med setningsforståelse (VOST) Kan gi ulike uttrykk: Eks.: dersom en ikke kan skille systematisk mellom åpne og lukke, vil følgende bli vanskelig: Gutten lukker døra

41 VOST: Vansker med setningsforståelse Vansker med rekkefølge av ord: Hesten sparker kua

42 Vansker med setningsforståelse (VOST) Er setningene grammatikalsk riktig eller Mannen har kysset damen Vinduet har pusset damen

43 Setningsbedømmelse (VOST) Jeg skal lese noen setninger høyt. Disse setningene er enten gode eller dårlige. Dårlige setninger er setninger som har en merkelig betydning eller høres rare ut, for eksempel: Bekken hopper over gutten. Det er en dårlig setning. En god setning er for eksempel: Gutten hopper over bekken Jeg skal lese noen setninger høyt. Kan du si om setningene er gode eller dårlige/om det høres riktig eller galt ut?

44 Setningsforståelse (VOST) Jeg skal vise deg fire bilder. Så skal jeg lese en setning høyt for deg. Kan du peke på det bildet som passer til setningen (setningstyper: aktiv, passiv, subjektsfokusering, objektsfokusering)

45

46 Pyramide og palmetesten Undersøker tilgang til semantisk kunnskap via ord og bilder Semantisk aktivering

47

48

49 Kartlegging av pragmatikk Reglene som styrer bruk av språk i forskjellige situasjoner Hvordan en mening (et budskap) er formidlet Kommunikatorens evne til å regulere/tilpasse språkets innholds- og formside til situasjonen Sensitiv til samtalepartneren (jmf Høyrehemisfærepasienter) Innebærer et funksjonelt kommunikasjonsperspektiv

50 Life Participation Assessment - LPA Psykososial status og målsetting Evaluering av psykososiale mål Pasienten/brukeren deltar i egen målsettingsprosess og evaluering Aphasia friendly (jmf ICF s deltakelsesperspektiv)

51

52

53 Måling av SSA Conversational coaching Måler samspillet mellom afasirammet og samtalepartner Ansvaret for samtalen lagt primært på samtalepartner Hvor god er samtalepartneren til å: Anerkjenne kompetanse Avdekke kompetanse

54 Anerkjenne kompetanse Naturlig voksen tale som passer inn i situasjonen: flyt, sosial prat,respektfull tilnærming, holdning (stemmestyrke, tonefall, tempo/diksjon), passende bruk av humor Sensitivitet overfor partner: sensitiv overfor afasirammedes forsøk på deltakelse i samtalen, passende oppmuntring, lyttende holdning, få den afasirammede til å føle seg vel

55 Avdekke kompetanse hvor mye støtte som blir gitt i forhold til det som er nødvendig 1. Forsikre at den afasirammede forstår (for eksempel temaer, spørsmål) 2. Forsikre at den afasirammede har en måte å gi respons på 3. Bekreftelse, dvs antagelse av nøyaktigheten i den afasirammedes respons ( så la meg se om jeg har oppfattet dette rett ) verbalt eller ikke-verbalt

56 Søren Kierkegaard: Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først finne han der han er og så begynne der

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD «ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD Fra venstre: Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Bjørn-Helge Mevik, Pernille Hansen og Elisabeth Holm. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling. Marianne

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Afasi praktiske råd om det å snakke sammen

Afasi praktiske råd om det å snakke sammen Afasi praktiske råd om det å snakke sammen av afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter, 2006 (www.statped.no/afasi) Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det

Detaljer

På vei mot et taktilt språk hva skal til for å få det til?

På vei mot et taktilt språk hva skal til for å få det til? På vei mot et taktilt språk hva skal til for å få det til? En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhet Rapport fra prosjektet «På vei mot et taktilt språk» På vei

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Det skal være gøy å prate!

Det skal være gøy å prate! Det skal være gøy å prate! TALETRENING MED GANEPLATE I ET SPRÅKLIG PERSPEKTIV Kirstin Bergem er logoped/cand.ed og ansatt som rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling fortidlig stimulering

Detaljer

NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD

NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD 5 1 5 NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD Til de foresatte: Dette skjema belyser detaljert en rekke ferdigheter og atferd hos barn. Barn er forskjellige. Det innebærer at deres ferdigheter

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

SALK-39 et mål på livskvalitet

SALK-39 et mål på livskvalitet SALK-39 et mål på livskvalitet hos personer med afasi Kan man måle det gode liv? Og hva er egentlig livskvalitet? Dette er spørsmål det er vanskelig å svare på. Men at det å bli rammet av afasi påvirker

Detaljer

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer