Handlingsplan for innlandsfiske Finn Børre Stokholm. Ferskvannsoppdrett 2007 Rica Hotell Gardermoen, mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for innlandsfiske Finn Børre Stokholm. Ferskvannsoppdrett 2007 Rica Hotell Gardermoen, 14.-15. mars 2007"

Transkript

1 Finn Børre Stokholm Ferskvannsoppdrett 2007 Rica Hotell Gardermoen, mars 2007

2 Fiskeressursene Norges vassdrag og innsjøer dekker over km2 eller ca 5 % av landarealet Til sammen innsjøer over 0,6 dekar km. elvestrekninger med en vannføring på over 1 m3 / sekund. Potensial for fangst: Ca tonn årlig (inkluderer ikke anadrom laksefisk). Ca. 60 prosent (7000 tonn) fanges årlig av fritidsfiskere 2

3 Fiskeresursene forts. I underkant av 2 prosent (195 tonn) tas ut av yrkesfiskere (usikkert estimat) 40 arter vill innlandsfisk. Betegnes som relativt artsfattig Mange områder har overtallige og lite attraktive bestander 40 arter vill innlandsfisk. Betegnes som relativt artsfattig Mange områder har overtallige og lite attraktive bestander. Laks Norge har i alt 660 lakseførende elver. 463 elver har en egen laksebestand og 940 elver har en egen sjøaurebestand. 3

4 Fiskeressursen forts: Laksen er fredet i ca 80 elver. 380 elver leverer årlig rapporter om fangst av laks og sjøaure. Det fanges årlig mellom laks og ca sjøaure og sjørøye ved sportsfiske i de lakseførende vassdragene i Norge. Det fanges omtrent like mye laks i sjølaksefiske som i elvene. Norge forvalter i dag ca 1/3 av den samlete ressursen av atlantisk villaks. 4

5 I St.meld. nr. 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon Den industrielt baserte vare- og produksjonsøkonomien har fått en sterk konkurranse fra tjeneste- og opplevelsesøkonomien Å omsette opplevelser får en ny og større økonomisk betydning Bygda og det lokale ressurstilfanget framstår som grunnlag for å virkeliggjøre drømmer, opplevelser og ny næringsutvikling, bl.a. i forhold til reiseliv 5

6 St. meld nr. 19 forts. Økende interesse for innlandsfisk til mat og gastronomi. Potensial for yrkesfiske, fisketurisme og innlands fiskeoppdrett som tilleggsnæringer i landbruket Komparative fortrinn: store vannressurser i mange og rene vassdrag, spredt bosetting med godt utbygd kommunikasjon og infrastruktur Norsk Bygdeturisme og gardsmat etablert Arbeidsgruppe nedsatt høsten 2005 med repr. For forvaltning, rettighetshavere og interesseorganisasjoner: LMD (leder) NB,NBS, NIL, NL, NSF, Norskog, Statskog, IN, NJFF 6

7 Arbeidsgruppa legger til grunn: De siste 10 år: En rekke sektorutredninger, planer og strategier for innlandsfiske Vi er kommet kort i samarbeidet mellom rettighetshaverne, næringsaktørene, interesseorganisasjonene og myndighetene. Det som mangler er: En samlet, offentlig politikk for samspill og samarbeid på innlandsfiskeområdet 7

8 Samarbeid må til: 8

9 Dagens omsetning Mill.NOK Yrkesfiske 8,5 [1] 50 Potensial omsetning pr. år Oppdrett [2] Fisketuris 900 [3] me Laksefiske , Usikkert estimat 2 Usikkert estimat 3 Salg av fiskekort 260 Salg av tilhørende varer og tjenester [3]

10 Arbeidsgruppen:Utfordringer villfisk Overtallige og lite attraktive bestander truer kvaliteten på villfisken Kvalitet på villfisken er overordnet både for yrkesfiske og fisketurisme Miljøperspektivet: Sunne vann og vassdrag. Viktig å sikre den ville innlandsfisken et sunt oppvekst- og livsmiljø. Kultivering av vann og vassdrag kan øke kvaliteten Bedre driftsplaner, mindre arbeidsintensive og mer effektive fangstmetoder. En forutsetning at grunneierorganisasjonene er aktive pådrivere og at kommunene ser sitt ansvar 10

11 Utfordringer yrkesfiske Markedsføring, distribusjon og salg Men hva med nye markedsmuligheter: har innvandrerbakgrunn i Norge (02) 8-10 større, matkulturelle grupper (60%) bor i Viken-regionen (23%) bor i Oslo Mange stor- og flerfamiliehusholdninger Stor etterspørsel etter liten hvit fisk, bl.a. småfallen sik Estimert behov: 4000 tonn vill, hvit innlandsfisk 11

12 Utfordringer, fisketurisme: Fiskekvalitet: Feil bestandsforvaltning, ikke tilpasset fisketurismens behov for stor fisk Kort sesong påvirker lønnsomheten Mangel på pakketilbud Relativt lavt kunnskapsnivå om hvilke produkter for hvilke målgrupper Mangel på råderett over fiskeressursen og dermed muligheten for å sy spesialpakker mot utledninger Mangel på guider Manglende infrastrukturtiltak som: skilting, informasjonstavler, dybdekart 12

13 Arbeidsgruppen: Utfordringer, innlands oppdrett: Markedet; valg av arter, kvantum og pris Betydelige utfordringer knyttet til økonomien i produksjonsmetoder, teknikk og biologi relatert til fiskeart (abbor, harr, sik, lake, gjørs, gjedde) Røye for filetering bør opp i gram rund vekt for bedre slakteutbytte Offentlig forvaltning og rammebetingelser, særlig konsesjoner Det kreves mye startkapital, store investeringer, gjennomtenkte planer og forpliktende avtaler om salg 13

14 Innlands fiskeoppdrett, utfordringer forts: Forvaltningsmessige krav, som bruk av stedegne stammer gir geografiske begrensinger i forhold til en valgt oppdrettsarts naturlige utbredelse, representerer en rekke utfordringer. Felles systemer for avl. Det er ressurs- og tidkrevende å drive avlsarbeid. Det vil derfor være en betydelig fordel å nyttiggjøre seg felles systemer for dette i form av innkjøp av befruktet rogn i store nok kvanta og til rett kvalitet (egenskaper som tilvekst, sjukdomsresistens, kjønnsmodning), fremfor å skulle start fra bunnen av med innfanget villfisk. 14

15 Arbeidsgruppen: Utfordringer, laksefiske: Sikre og styrke den nord-atlantiske laksestammen Bedre samarbeid mellom rettighetshaverne i elvene for å få til godt arronderte fiskeenheter/ vald Bedre samarbeid for å utvikle helhetlige opplevelser (laksefiske, guiding, transport, overnatting, matservering) Bedre kvaliteten på den fysiske tilrettelegging langs elvene. Utdanning av guider som øker sannsynligheten for at kundene får fisk og dermed blir fornøyde. 15

16 Felles tiltak, villfisk (ansvar: grunneierorg., NIL, Statskog m.v.): Ressursoversikter. Bedre kunnskaper om fiskebestandene. Forbedring av lønnsomheten i næringen. Klargjøring av eiendomsforhold til vann og vassdrag. Jordskifterettens virkemidler må bli bedre markedsført. Driftsplaner med fokus på næringsutvikling. Bl.a. på avklaring av tiltak samt ansvars- og arbeidsdeling vedr uttynningsfiske 16

17 Felles FoU-tiltak, villfisk Metoder og modeller for å forbedre fiskekvalitet i vann med tette fiskebestander. Utvikling av høstingsmodeller samt utprøving og evaluering av tiltak Optimal utnyttelse av fiskeressursene. Produksjon og produktivitet i ferskvann. Bedre oversikt over brukernes ønsker. 17

18 Tiltak, yrkesfiske (ansvar: NIL i samarbeid med rettighetshavere): Kartlegge: Innsjøer som er best egnet for yrkesfiske, kartlegge utfordringer og muligheter. Kvalitet 1: Videreutvikle mindre arbeidsintensive og mer effektive fangstredskaper. Kvalitet 2: Kultivering; tuynningsfisk og utsetting av fisk i driftsplanarbeidet Kvalitet 3: Utvikle metoder for å forbedre kvaliteten på innlandsfisk som matprodukt, både som konsumferdig råstoff og som videreforedlet ferdigvare. 18

19 Tiltak, yrkesfiske (ansvar: NIL): Utvikle spesialprodukter, bygge merkevarer (jf. rakfisk fra Valdres) Turisme. I samarbeid med IN; Reiselivsprodukter med opplevelsesaspekter knyttet til yrkesfiske, for eksempel tømming av storruse, setting og trekking av garn o.a. 19

20 Tiltak, fisketurisme (ansvar:in/lmd/nærings- og rettighetshaverorg): Bedre fiskekvalitet, jf. tiltak for yrkesfiske etter villfisk. 5-årig nasjonalt pilotprosjekt: Utvikling av tilrettelagte fiskeopplevelser. Målgrupper: Spesialisten og familiemarkedet. Støtte til markedstiltak og utvikling av bedre salgs- og distribusjonskanaler Støtte til kompetanseheving, bl.a utdanning av fiskeguider 20

21 Tiltak for innlandsoppdrett (ansvar: NIL, myndighetene): Generelt: Konsesjoner: Restriktiv praksis mht mulige miljømessige konsekvenser. Lønnsomhet: Dersom søker oppfyller konsesjonskravene skal anleggene være konkurransedyktige og lønnsomme. Bedre avlsopplegg: For å sikre best mulig fiskemateriale bør det satses på et avlssystem som velger ut rett stamfisk og settefisk. Produktutvikling. Bedre råvarekvalitet. Etableresamarbeid mellom norske foredlingsbedrifter, kokkelaug og næringsaktører for å skape nye, lønnsomme produkter. 21

22 Tiltak for innlandsoppdrett forts.(ansvar: NIL, myndighetene): Lovgjennomgang: De juridiske forhold rundt konsesjoner innen innlandsoppdrett må gjennomgås for å se mulighetene og deretter forhindre unødige flaskehalser for økt verdiskaping. Viktig å etablere definerte miljøkrav for å unngå uheldige individuelle vurderinger og beslutninger ved saksbehandlingen. 22

23 Hovedtema Tiltak for innlandsoppdrett forts.(ansvar: NIL, myndighetene): FoU-tiltak: Oppdrettsmetoder: Utvikling av oppdrettsmetoder. Vannkvalitet: Utvikling av tiltak mot forurensing og dårlig vannkvalitet. Matkvalitet: Metoder for behandling av fisken som ivaretar eller øker matkvaliteten. 23

24 Finansiering Det legges opp til å støtte Norsk innlandsfiskelag (NIL), for drift og gjennomføring med inntil kroner årlig fra de sentrale BU-midlene. Det øremerkes 1,5 mill kroner årlig over de sentrale BU-midler til gjennomføring av tiltak i handlingsplanen. I tillegg: Samme tilgang til finansielle støttefunksjoner som for næringsutvikling i landbruket sentralt og regionalt. 24

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Utredning for DN Nr. 1998-3 Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Avgitt til Direktoratet for naturforvaltning Refereres som: Aas, 0., Ebbing, T., Flydal, T., Mauland, E., Farmann,

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA Årets fiskekonger! Årets laksekonge Terje Winther med 12-kiloslaksen FORPROSJEKT TIL PRODUKTUTVIKLINGSPROSJEKT FOR BEIARELVA. INNLEDNING

Detaljer

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen!

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fisk &Vilt Nr.1-2003 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fang og slipp hindring for lokal næringsutvikling?

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 RAPPORT M-288 2014 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Utførende institusjon: Miljødirektoratet

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

BØRS ELLER NATURKATEDRAL? Utfordringer knyttet til kommersialisering av friluftslivet

BØRS ELLER NATURKATEDRAL? Utfordringer knyttet til kommersialisering av friluftslivet BØRS ELLER NATURKATEDRAL? Utfordringer knyttet til kommersialisering av friluftslivet Børre K. Dervo Forsker ved Avdeling for naturbruk, Norsk institutt for naturforskning, NINA SAMMENDRAG I løpet av de

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070 St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

L aksefiske som. opplevelsesnæring. Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme

L aksefiske som. opplevelsesnæring. Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme L aksefiske som opplevelsesnæring Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme Hefte er utgitt av Elvene Rundt Trondheimsfjorden og prosjektet Laks og Verdiskaping rundt Trondheimsfjorden (LOVIT)

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer