NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Clarion Hotell, Gardermoen 7. februar Andreas Hompland: TILLIT I TILSYNETS TID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Clarion Hotell, Gardermoen 7. februar 2013. Andreas Hompland: TILLIT I TILSYNETS TID"

Transkript

1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Clarion Hotell, Gardermoen 7. februar 2013 Andreas Hompland: TILLIT I TILSYNETS TID

2 Gode revisorar Det har det vore mange og gode, klare og saklige foredrag her på Clarion. Eg er blitt klokare av det vesle eg har høyrt. Og dokke har sikkert blitt mye klokare, som har vore her to dagar. Og i tillegg kan setta det som er sagt inn i ein ramme av praktiske erfaringar. Derfor er eg glad for at det eg skal seia ikkje er annonsert som eit foredrag, men som eit kåseri. Av sjølve stormeisteren Ivar Eskeland definert som foxtrot, umsett til revelusking: ein svinsar tilsynelatande tilfeldig omkring, det er uklart både for andre og ein sjøl kvar ein har tenkt seg, og ein kjem kanskje fram til noe mål - om det er eit mål. Mer der det kan ha vore ein hendelsesrik tur likevel. Altså med eit anna slags blikk, eit slags sideblikk. Om det blir under ein høgare himmel, eller eit lågare skydekke, får våga seg En Dag, da Satan fik i Sind, at intet maatte ske, da satte han i Verden ind den første Komite. Det er ikkje, som mange trur, Andre Bjerke, som har skrive dette. Det blei formulert i 1889 av den danske diktaren Jørgen Vilhelm Bergsøe. Han var opprinnelig zoolog, men fekk så kraftig svekka syn ved langvarig og intens kikking i mikroskop, at alle dei seinare romanane hans måtte dikterast. Eg veit ikkje om det svekka synet har noe med Bergsøes syn på komitear å gjera, men det kan jo tenkast. Eg nemner det bare som ei påminning om at dersom ein nistirar og fortapar seg i detaljar, så kan ein etter kvart bli blind for det vesentlige og dei store linjene. Men på den andre sida: Utan å granska det vesle nøye, får ein heller ikkje noe godt syn for heilheten, for Djevelen gøymer seg som kjent ofte i detaljane. Komiteanes dobbelhet Eg veit heller ikkje om det går noen farbar veg frå synet på komitear til synet på tilsyn og revisjon, men det er jo ikkje utenkelig. La meg prøva eit spor: På sitt beste kan komitear henta fram ny kunnskap, skaffa betre oversyn, sikra tryggare grunnlag for avgjerder og forbetra rutinar og prosessar. På sitt verste kan komitear vikla seg inn i byråkratiske rundgangar, faglig flisespikkeri; det kan fragmentera og pulverisera ansvar og trekka saker ut i det uendelige. Ein kan jo heller ikkje sjå bort frå at det siste noen gonger er sjølve hensikten med å setta ned ein komité. Det har Bergsøe rett i. Eg har ei kjensle av at det kan gå på same måte med noen av dei nye tilsyna som poppar opp og vidar seg ut - som resultat av forvaltningsmessig ombygging, men også av ei organisatorisk moteretning. Det kan skapa tilforlatelige og ryddige kart over organisasjonar og institusjonar, og for linkane og ansvarsforholda mellom dei, men noen gonger utan å få heilt grep om terrenget. Vinjes tvisyn For å halda meg i det litterære hjørnet og, så finn eg det, som i så mange andre av livets og

3 systemas tilskikkelsar, best å halda meg til Aasmund Olavsson Vinje og hans "tvisyn". Tvisyn er eit gamalnorsk ord som blei fanga opp av Ivar Aasen, men då i betydninga "sjå dobbelt" på grunn av ein feil "ved Øiets Beskaffenhed", som han skreiv i forklaringa i si ordbok over det norske folkesprog. Vinje vrei på det og la inn si eiga betydning i tvisyn, slik han formulerte det i Ferdaminni frå Sumaren 1860: "... at me sjå med Augnekast liksom Retta og Vranga på Livsens Vev, soleis at me lettare kunna liksom gråta med det eine Auga og læ med det andre." Det er i den betydninga eg bruker tvisyn, og eg meiner det er eit vitug og nyttig perspektiv - både på revisjon og tilsyn, og på så mange andre fenomen - både i det private livet, og ikkje minst i offentlig forvaltning. Ting er ikkje enten rette eller gale, gode eller dårlige, fornuftige eller ufornuftige. Dei kan vera litt av begge delar. Og det gode og fornuftige ein tilsiktar, kan ha utilsikta baksider. Og omvendt. Det er nå mitt syn. Riksrevisjonen og Maktutredninga Tillat meg eit historisk sprang tilbake til tida før Før parlamentarismen ansvarliggjorde regjeringa, og dermed forvaltninga, politisk. Då måtte dei folkevalde med Johan Sverdrup i spissen, slå inn på eit slags nødvendig politisk sidespor. Dei kunne ikkje kasta regjeringa, for statsrådane var Kongens menn. I staden satsa dei på Riksrevisjonen som vikarierande styringsinstitutt. Der hadde forøvrig Vinje i si tid ei lita stilling som ekstraskrivar, tilsett på politisk grunnlag - ikkje fordi han kunne revidera eller var tvisynt. Dette siste var eit slags hugskott a la Vinje. Poenget mitt er at når statsrådane ikkje kunne stillast til ansvar politisk, kunne dei kontrollerast revisorisk. Revisjon som erstatning for politikk, kunne ein kalla det. Med parlamentarismen blei meir av den reelle makta flytta til politikken - til "denne sal", som det heitte hos Sverdrup, før han blei statsminister. Mens den ein gong så mektige Statsrevisjonen eller Riksrevisjonen dovna bort og etter kvart blei ei retrettstilling for fortente eller vanskelig plasserbare politikarar - når det ikkje var eit ledig embete som Fylkesmann Etter kvart sprengde mengda av oppgaver det som med noen grad av rimelighet var mulig å ha oversikt og kontroll over - frå Stortingssalen eller departementet, eller kommunrstyresalen. Gudmund Hernes si maktutredning talte om den segmenterte staten der sektorane og segmenta styrte seg sjøl. Øyvind Østerud si maktutredning introduserte den fragmenterte staten. Og me kan legga til: Fragmenterte, segmenterte og sektoriserte kommunar. Det politiske beinet av det kommunale misser makt og myndighet i ymse retningar: til statlige sektorar og etatar, til fylkesmannen, til profesjonane, til markedet og kjøpsloven, til det juridiske feltet med rettighetslovar. Og til ESA, for å ha med den dimensjonen også. I denne virkeligheta er det ikkje lett å orientera seg og finna dei som har ansvar for å passa på - verken for administratorar, for politikarar, eller for menigmann - for "folk flest", som det heiter i fremskrittsvennlig politisk retorikk. Rune Gerhardsen har formulert det omtrent slik: "Alle instansar som vi før trodde var ansvarlige, sender nå ballen videre til andre, og ikke fullt så ansvarlige instanser". Det er i lys av denne situasjonen revisjonane og tilsyna har fått eit nytt kall i ei ny tid.

4 Og det skal Riksrevisjonen ha: På vegne av Stortingets vilje til kontroll med regjeringa, har den reist nakken som mål- og forvaltningsrevisjon. Det er meir enn skjegget som er likt mellom Jørgen Hårek Kosmo, etter at han var minister og Stortingspresident; og Johan Sverdrup, før han blei statsminister. Og så må det leggast til: Med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som eit anna bein for opposisjonen i fleirtalsparlamentarismens tid. Bukkar og havresekkar Dei sentrale tilsyna har vakse i antal og posisjon dei siste åra. Formålet er større ryddighet, meir ansvarlighet, betre innsyn og klarere rollefordeling. Dei som driv offentlig verksemd og utfører tenester, må ikkje samtidig kontrollera, eller ha mulighet til å la vera å kontrollera, seg sjøl. Det skal skillast mellom makt, myndighet, utførelse og ettersyn. Bukkane skal skillast frå havresekkane, og dei skal passast betre på. Av rettsapparatet, men først og fremst av revisjon og tilsyn. Og her tenker eg mest på den daglige og rutinemessige kvalitetskontrollen - ikkje av det kriseaktige, eller det meir eller mindre kriminelle. Folkets torg Tilsyna skal vera kritiske og gje tilbakemeldingar, kontrollera slik at det kan føra til læring, meir kunnskap og kompetanse, reviderte og forbetra prosessar. Til innvortes bruk, men også til utvortes belysning. Dette siste - det transperente - gjer tilsynas og revisjonanes virksomhet til gefundenes Fressen for pressen. Nå er det jo sjeldan den endelige rapporten som vekker interesse, men det at det er sett i gang ei gransking. I medienes kortvarige lys bekreftar det at det er noe skummelt og klanderverdig som må avslørast. Særlig takknemlig er det dersom det er media som har trigga tilsynet til å gå til verks - gjerne gjennom ein sterkt personfokusert reportasje. Då får mediene bekrefta sin sjølforståelse som den fjerde statsmakt og folkets vaktbikkje. Dei stiller noen til ansvar gjennom å bringa det skjulte fram i offentlighetens lys. Og tilsyna får, på si side, styrka sin respekt og posisjon ved å få vist kor nyttige og viktige dei er Nå kjem det ein litterær referanse til, til same Jørgen Vilhelm Bergsøe: Hans mest kjente roman heitte "Piazza del Popolo" - Folkets torg. Det er ikkje eit ueffent bilde, for på det offentlige torget - eller Domus-plassen, som det heitte i det gamle Athen, der foregjekk ikkje bare dei offentlige diskusjonane og beslutningane, men også henrettelsane. Eg seier dette fordi pressen på mange måtar er vår tids offentlige påtalemakt, skriftestol og eksekusjonspeletong. Men også som ein kommentar til den rettslige individualiseringa av det som egentlig er systemansvar, og som følgjer i kjølvannet av den rettslige vrien på ansvarsforhold i tilsynas tid. Det kan etter mitt tvisyn vera eit blindspor, dersom ein er ute etter å avdekka feil og manglar for å hindra gjentakelsar. Å gå på leiting etter den som har det juridiske ansvaret, kan tilfredsstilla etterspørselen etter å plassera ansvar, men det adresserer ikkje behovet for betre forvaltning og betre tenestar. Det kan jo også fungera som ein måte for kommunar å skuva frå seg systemansvar, forbetringspotensial og læringsmuligheter. Eller som ei sperre mot å ta opp og seia frå internt

5 om kritikkverdige forhold og dårlige prioriteringar. Det kan vera best for husfreden si skuld å overlata å rota i denslags til fylkesmannen eller utanforståande tilsyn og revisjonar. Kriteriar for å vera vellykka Kva er så dei reviderte kriteria for å driva vellykka kontroll i Tilsynas tid? Er det slik at ein etat, ein institusjon, ein kommune eller ei virksomhet gjer ein god jobb dersom Tilsynet ikkje finn noe å kritisera? Eller kan det bare vera tilsynelatande? Kan Tilsyn ha klare og enkle resultatmål? Kva skulle det i så fall vera? Flest mulig anmerkningar? Flest mulig medieoppslag. Eller viktige, men i det offentlige romet usynlige forbetringar? Eg trur mye kan vera galt eller kunne ha vore gjort mye betre sjøl om Tilsynet er tilfreds og revisjonen ikkje har noe å bemerka, eller lar det passera. Det er ein fare dersom det viktigaste for ein politikar eller forvaltar ikkje er å gjera ein best mulig jobb for flest mulig, men å forebygga kritikk. Då kan forsiktigheta ta overhånd. Faren for å koma i søkelyset, kan gjera altfor mange skuggeredde. Eit tilsyn eller andre kontrollerande organ skal ikkje synsa og ikkje framstå som "Tilsynet for høg Moral". Det bør og må vera regelorientert og passa på at lover, forskrifter og prosedyrar blir følgt. Tilsyna skal i utgangspunktet rapportera - ikkje reformera. Dei er ikkje lovgivande, ikkje dømmande og ikkje direkte utøvande. Det er andre organ som skal gje lover og utarbeida forskrifter, dømma, og eventuelt endra den utøvande praksis. Hensikten med revisjon kan vel ikkje vera å avdekka mest mulig, men å få ein stadig lettare jobb fordi virksomheta dei er sett til å føra tilsyn med, lærer å bygga organisatoriske og kontraktuelle strukturar, etiske normer og eigenkontroll inn i organisasjonen og i den enkeltes arbeidsrutinar og vurderingar i det daglige virke. Det er forskjell på internalisering og eksternalisering - på å vera indrestyrt og ytrestyrt. På å ha dette inne i seg, eller som utvendige krav og forventningar frå andre. Det gjeld både personar og institusjonar. Svakheten med det eksterne blikket, er at det ikkje kjenner det det ser. Faren med det interne blikket, er at det kjenner det det ser altfor godt. Vanesjåeriert, som ein kunne kalla det, overser ganske mye som eit uhilda blikk utanfrå kan sjå. Normalt har eg stor sans for sideblikk utanfrå, men i forhold til dagens tekst, vil eg likevel slå eit slag for det interne blikket, at det må trena opp synet til å sjå betre. Alternativet til betre intern-kontroll er strengare kontroll utanfrå, med nye lovar og reglar og prosedyrar som ris bak speilet. Noe som kan vera meir effektivt som organisatorisk estetikk enn praktiserbar etikk. Nyttig eller ryddig Då blir dette eit dillemma i synet på kordan eit tilsyn best kan gjera jobben sin: Skal det trekkast i retning av eit regeltolkande og ansvarsplassende organ, eller skal det vera rådgivande og veiledande? Det siste er kanskje mest nyttig, men det første er mest ryddig. Men uansett må det haldast ei klar grense mot konsulentsjangeren. For dersom Tilsyn begynner å opptre som konsulent den eine dagen, har det undergrave sin legitimitet om det byttar hatt og kjem tilbake som kontrollør den neste. Men for all del, og det er mi avrunding på dette: Det blir gjort mye godt, solid, empatisk og

6 samvittighetsfullt arbeid rundt forbi i kommunal forvaltning. Sunt vett og godt skjønn skal ein ikkje kimsa av. Det er ofte vel så viktig som detaljerte og uempatiske regelverk. Av og til er det betre å bruka hodet enn retningslinjene. For resultata kan bli dårlige sjøl om saksbehandlinga har vore uklanderlig. Tilsyn er ikkje alltid klarsynt. Og noen gonger kan Forsynet vera like viktig som Tilsynet. Navarsetes tillit Nå kjem eg endelig til grunnen til at eg blei invitert til denne reveluskinga om tillit i tilsynets tid: Eit scenarieprosjekt for KS som eg var med på saman med Østlandsforskning og Tor Døvik i fjor. Det skjedde omtrent samtidig med at Kommunal- og regionaldepartementet la fram Stortingsmeldinga om forholdet mellom stat og kommune: Styring og samspel. Der var moralen at regjeringa innanfor økonomisk og juridisk rammestyring vil ha ein sterk kommunesektor med armslag og lokale tilpassingar. Som bruker sitt handlingsrom utan for mye klaging og sturing over statlig styring. Navarsete meinte at trendar og politiske krefter dreg i feil retning, mot meir statlig styring og kontroll. Hennar anbefaling var: Godt samspel mellom ein sterk kommunesektor og ein stat som veit kva han vil, er kompetent og forutsigbar utan å vera rigid. Men overlet til kommunane å finna dei gode, lokale løysingane - utan for mange innsigelsar. Dette har jo med sjølve smykket i den norske modellen å gjera: TILLIT. (TRUST, på engelsk). Tillit mellom nivåa. Tillit mellom stat og kommune. Tillit mellom kommunen og innbyggarar. Tillit mellom innbyggarane. Alternativet er den internaliserte og institusjonaliserte mistillit. StatKom Eg skal ikkje plaga dokke med noen grundig gjennomgang av dei tre scenaria som Østlandsforskning laga for KS. Dei ligg på KS sine heimesider. Eg legg også ved noen PP-bilde som er ein samantrekt versjon av det scenariet som er det mest utfordrande i vår samanheng i dag: Det som heiter StatKom. Og så minner eg om at å laga scenariar ikkje er å utøva forsyn og spå om framtida, men å kasta ulike blikk framover. Prøva si eiga gjerning Dette har altså ikkje vore noen lovtale eller domstale, men eit kåseri. Og eit scenario som er gjennomsyra av institusjonalisert mistillit; der kommunane endar opp som statens robot-aktige arm, med statlige overoppsyn i kvart eit rådhus. Eksterne tilsyn i staden for eigen-kontroll. Dersom det ikkje skal skje, at kommunane endar som eit reint anneks i Statens hus, under tilsyn og formyndarskap, må dei halda orden i, og kontrollera og revidera, sitt eige hus. Det er antakelig eit vilkår for at kommunane og det lokale sjølstyret skal ha tillit og berekraft til å leva lenger enn til 200 års jubileet i 2037.

7 Så dersom eg likevel, med referanse til StatKom-scenariet, skulle vera litt rådstale-aktig til slutt, ville eg seia til dokke som driv med intern kontroll og revisjon i kommunal sektor, ja då ville eg henta eit ord frå Skriften. Frå Galatarbrevet 4.kapittel,4. til 6. vers: Kvar skal prøva si eiga gjerning. Han skal ha ros av det han sjølv har gjort, og ikkje sjå på dei andre. For kvar skal bera si eiga bør. Kvar den som får opplæring i Ordet, skal dela alt godt med læraren sin. Også det vonde, vil eg legga til. Og dela det både oppover, nedover, utover og til sidene. Lys i gråsonene Eg er sjølsagt med og fordømmer det forkastelige. Men eg vil også legga inn eit ord for den lokale fornuft. Gjensidighet, lokal kjennskap og lokal kollektivitet er ikkje eitt og det same som kameraderi og korrupsjon. Bekjentskap er ikkje det same som bestikkelse. Sjøl om også det fordektige gjerne vil forkle seg i ei frakk av praktisk fornuft. Alle som er habile, er ikkje nødvendigvishederlige. Og alle inhabile er ikkje uhederlige. Alle lokale snarvegar er ikkje hemmelige blindvegar og forbodne einvegskjøringar. Noen satsar på at det er lettare å få tilgivelse enn tillatelse. Men utan samhandlig og nettverk stoppar kommunane. Etter Watergate såg journalistar komplott og konspirasjonar overalt i politikk og forvaltning. Etter Romerike vannverk var interkommunale tiltak suspekte i seg sjøl. Det er klokt å møta virkeligheta der ute med vantru. Og passa på glidinga mot det fordektige ved å retta søkelys mot gråsonene. Men den gode viljen og dei smidige løysingane skal ein heller ikkje forakta. Eg vil altså legga inn eit ord til forsvar av den politiske dimensjonen i kommunal virkelighet. Det er dette med barnet og badevatnet. Eller at treet skal kjennast på fruktene. Så lykke til med dokka vanskelige og viktige gjerning. Takk for meg. Og hold ud

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 2005 Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 959 Møte torsdag den 9. juni kl. 14.13. President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra energi-

Detaljer

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Innleiing F or litt over tre år siden vann høgresida valet i Tromsø. Dei vann

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Kommunerevisoren. // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar? // Momskompensasjon på boliger

Kommunerevisoren. // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar? // Momskompensasjon på boliger Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 1 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Hvilket regnskapssystem er best egnet for kommunene? // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar?

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 3 Årets arkiv 2013: Trondheim byarkiv Etter arkivmeldinga. Kor står vi og kor går vi? Automatisk behandling av e-post Ny redaktør i Arkivråd INNHOLD

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer