Robert Svarva ordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Robert Svarva ordfører"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Saksnr PS 8/11 PS 9/11 PS 10/11 PS 11/11 PS 12/11 PS 13/11 Innhold Referatsaker Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord- Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Lokalt manifest mot mobbing Levanger kommune Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr PS 14/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 FO 2/11 FO 3/11 FO 4/11 FO 5/11 FO 6/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren. Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger. Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet. Spørsmål til ordfører fra Gunnar Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå. Levanger, den 17. mars 2011 Robert Svarva ordfører OBS, OBS!!! VEDLEGGENE TIL SAKENE ER UTSENDT VED TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAP/KOMITEER. ELLERS ER DE TILGJENGELIG HOS GRUPPELEDERNE, FORMANNSKAPSSEKRETÆREN OG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

2 PS 8/11 Referatsaker RS 1/11 Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen - Levanger kommune Side 2 av 42

3 Levanger kommune Sakspapir Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to Saksbehandler: E-post: Tlf.: Odd S Håpnes Arkivref: 2010/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre /11 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag: Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses: 1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune. 2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas. 3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene. 4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT. 5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Formannskap/kommunestyre får fremlagt en sak / utredning i forhold til kinodrift. En sak hvor aktuelle forslag/lokaliseringer - Festiviteten - Moan - Havna Settes opp i forhold til hverandre, - Med sine fordeler og ulemper - Investeringsbehov og kostnader - Besparelser for kommunen ift ulike alternativer - Kommunal vs privat drift (økonomi og kompetanse) Avstemning: Side 3 av 42

4 Side 4 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Trøites oversendelsesforslag enstemmig oversendt uten realitetsvotering. Aalbergs oversendelsesforslag enstemmig oversendt uten realitetsvotering. INNSTILLING: 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur. 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler. 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger. VEDTAK: OVERSENDELSESFORSLAG: Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses: 1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune. 2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas. 3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene. 4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT. 5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien OVERSENDELSESFORSLAG: Formannskap/kommunestyre får fremlagt en sak / utredning i forhold til kinodrift. En sak hvor aktuelle forslag/lokaliseringer - Festiviteten - Moan - Havna Settes opp i forhold til hverandre, - Med sine fordeler og ulemper - Investeringsbehov og kostnader - Besparelser for kommunen ift ulike alternativer - Kommunal vs privat drift (økonomi og kompetanse) Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur. 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler. 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger. Hjemmel/bakgrunn for saken: Bestilling fra Levanger Formannskap

5 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I Kommunestyresak 29/10 av 26.mai 2010 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering ble det vedtatt å gjennomføre nødvendig teknologisk oppgradering gjennom digitalisering og installering av nytt lerret for å vise tredimensjonal kino (3D-lerret). Iverksetting digitalisering. Kinoen ble digitalisert i desember 2010 og det ble samtidig installert 3 D-utstyr med unntak av nytt 3D-lerret. Dette er en milepæl i Festivitetens kinohistorie i og med at kinodrifta har vært drevet på et minimumsnivå de siste 2-3 åra. Digitalisering betyr at publikum får se filmene mens de er nye og omtalte i media, og ikke minst at de har topp kvalitet uten striper og andre slitasjeskader uansett hvor mange ganger de vises. Det betyr videre at kinoen på Festiviteten nå har fått tilgang på samme teknologi som har vært tilgjengelig på Verdal og Stjørdal i mer enn 3 år. Installering av 3D-utstyr er en framtidsrettet, fornuftig og nødvendig investering. Det er et betydelig inntektspotensiale her. Som eksempel nevnes: Norsk Kino på Verdal som har hatt digitalisert en av sine to kinosaler siden 2007 (i et prøveprosjekt) - installerte 3D-utstyr i desember 2009 som den første kinoen i Nord-Trøndelag. Omlag 50% av det samlede kinobesøket i perioden 1.1 til på Verdal kom fra filmer som ble sendt i 3D. På Festiviteten er det bestilt nytt 3D-lerret samt nytt lydanlegg. Fordi alle norske kinoer skal digitaliseres i perioden september 2010 til juni 2011, er det stort press på leverandørene for å skaffe utstyr. Vi forventer at nytt 3D-lerret samt moderne lydanlegg blir montert i løpet av februar Da vil det i etterkant bli gjort noen mindre tilpasninger i salen for å skape enda bedre lydforhold (lyddemping). Når dette arbeidet er gjennomført, vil Festiviteten samlet framstå som et meget konkurransedyktig kinolokale med hensyn på lyd- og billedkvalitet og med det mest moderne 3D-utstyret som finnes på markedet (3D med briller av høg kvalitet som gjenbrukes). Digitalisering gir innbyggerne i Levanger nye opplevelser og kinoen nye inntektsmuligheter. Digitaliseringen gir ikke bare fordeler for visning av film. Det åpner også for en helt ny kommunikasjon med verden utenfor Levanger. Det gir muligheter til direkteoverføringer (og visning i opptak) av bl.a. konserter og idrettsarrangementer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Og det gjør det mulig med direkteoverføringer og interaktiv kommunikasjon i forbindelse med møter og konferanser fra/med steder utenfor Levanger. Side 5 av 42

6 Side 6 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste I den korte perioden Festiviteten har vært digitalisert ca 1 mnd har omsetningen økt til det dobbelte i forhold til samme periode i Interessen for kinoen hos innbyggerne er økende, også hos ungdommen, selv om det vil ta noe tid å endre bruksvaner. Kioskdrift. Kinopublikum stiller stadig større krav til komfort og totalopplevelse. Et bra kiosktilbud er et viktig element her. Det planlegges drift av kiosk i foajeområdet i Festiviteten, noe som vil bedre konkurranseevnen, ikke minst i forhold til ungdom. Konsekvenser for kulturhusdelen og kurs/konferansedelen En mer intensiv kinovirksomhet vil påvirke det øvrige tilbudet på Festiviteten, som fortsatt er et av de beste kurs- og konferanselokalene på Levanger. Festiviteten vil fortsatt ta imot kurs og konferanser på dag- og ettermiddagstid. På kveldstid vil det være helt nødvendig å vise film i og med at vi gjennom digitaliseringen har muligheter til mer intensiv kinodrift. Ca 70% av inntektene på Festiviteten har vært fra kinodriften. Målsettingen er filmvisning hver dag, noe som skaper et mangfoldig tilbud og forutsigbarhet for publikum. Det er i dag nødvendig å rendyrke lokaler enten for kinoeller kulturhusdrift, noe vi ser over hele Norge. Det er vanskelig å se for seg at Festiviteten kan benyttes til kulturhusformål på kveldstid framover. Kombinasjonen ensals kino kombinert med kulturhus på større steder som Levanger har utspilt sin rolle. Behovet for kino med 2 kinosaler på Levanger I Formannskapssak 29/10 av 26. mai 2010 står det under vurdering: Det vil bli fremmet en egen sak i Formannskapet for å igangsette utredning av en liten kinosal på Festiviteten. Da vil publikum få større valgmuligheter og det vil bli mulig med et vesentlig større inntektspotensial uten å øke driftsutgiftene. Vi kan samtidig få utnyttet Festiviteten som kulturhus på en bedre måte enn i dag i påvente av et nytt og tidsmessig kulturhus Fra bransjehold på kinosida framholdes det at en konkurransedyktig kinodrift for en bykommune på Levangers størrelse, innebærer minimum to separate kinosaler, der den ene er en liten sal. Dette gir muligheter for større filmutvalg, bedre besøk og bedre inntjening uten at driftskostnadene øker. En tosals kino er samlet sett gunstigere ressursmessig i forhold til en ensals kino. Levanger har Nord-Trøndelags største høgskoleavdeling med 55% av alle studentene eller omlag 2500 registrert studenter. Som vertskommune viktig å utvikle attraksjoner der også studentene er målgruppe. Studentene har allerede tilknytning til Festiviteten gjennom leie av kjelleren en dag i uka studentkroa PAU HANA. Det jobbes med videreutvikling av dette leieforholdet. Før vi går inn på det konkrete skisseprosjektet for en kinosal 2 på Festiviteten, kan det være interessant å se på kinodrift i andre sammenlignbare kommuner. Namsos kommune: Driver kino i Samfunnshuset i sentrum med to kinosaler saler som blir digitalisert i løpet av januar/februar 2011 (kommunal drift). I oktober åpner en ny tosals kino i det nye Rock City og kinoen i Samfunnshuset

7 legges ned. Steinkjer kommune: Kino i Dampsaga Kulturhus med 3 kinosaler digitalisering gjennomføres i desember 2010/januar 2011 (tilsammen 490 sitteplasser). Kommunal drift. Verdal kommune: 2-sals kino drevet av Norsk Kino. Digitalisert i Dutstyr montert i des 2009 (267 sitteplasser). Levanger kommune: 1-sals kino. Digitalisert i des 2010/jan D-utstyr fra des 2010 (218 sitteplasser). Kommunal drift. Stjørdal kommune: 1-sals kino. Digitalisert i Kommunal drift. Kinosal 2 på Festiviteten. I et skisseprosjekt datert 30.oktober 2010 fra Letnes Arkitekter v/ arkitekt Kåre Herstad, presenterer to alternative forslag til kinosal 2 som begge bygger på samme plassering av kinosalen. Plassering foreslås under bakkenivå med adkomst fra kjelleretasjenivå i nåværende Festiviteten. Kinosal 2 - Alternativ 1 representerer en minimumsløsning der adkomst løses fra eksisterende vestibylearealer i kjeller. Løsningen tar vare på rommet mellom husene på bakkenivå, og denne plassen kan videreutvikles som et aktivt byrom. Kinosalen vil ha ca 65 sitteplasser, ideelt for en liten kino. Side 7 av 42

8 En kalkyle på skissekonseptet for dette alternativet (grovkalkyle) viser en kostnad på ca. 4.7 mill. kr. Kinosal 2 -Alternativ 2 har samme plassering av kinosal som alternativ 1, men på bakkeplan foreslår arkitekten en ny hovedinngang for i første omgang Festiviteten, men på sikt kan dette bli felles inngang til en innvendig "kulturgate" som binder sammen Festiviteten og Levangeravisa med Festiviteten. For adkomst til kinosalen foreslås en trappeforbindelse i en overdekt lysgård som går over to etasjer, og kan inneholde vrimlearealer, galleri, foajekonserter etc. Fasilitetene (kro, vestibyle, heis, garderobe og toaletter) i eksisterende underetasje i Festiviteten opprettholdes. Side 8 av 42

9 En kalkyle på skissekonseptet for dette alternativet (grovkalkyle) viser en kostnad på ca. 9.2 mill. kr. Som tegningene i skisseprosjektet viser, medfører bygging av kinosal 2 bygging inn på naboeiendommene. For alternativ 1, det minst omfattende alternativet, vil en komme innenfor tomtegrensene for Musikkens Hus (en tomt som forøvrig Levanger kommune eier) og tomtegrensene for Levangeravisa Eiendom A/S. Alternativ 2 medfører bygging inn på nabotomta som eies av Levangeravisa Eiendom A/S. Dette eierselskapet er orientert om planene for en kinosal 2 og det vil være løpende dialog mellom partene i et videre arbeid. Arkitekten peker på at sammenbygging av rommet mellom Festiviteten og Levangeravisabygget åpner opp for nye muligheter mhp kulturarealer i området feks i et større overordnet kulturprosjekt. Dette vil styrke helheten i Kulturkvartalet der foruten Festiviteten, Levangeravisabygget og Musikkens Hus inngår også omfatter Gulbygget (med lokaler for kunstutstillinger, LevArt og kontor Bymuseet), Kulturskolens virksomhet i Kirkegt 11 (med gymsal, musikkrom, dramarom mv), Levanger Museum (fotomuseet), Levanger Frivilligsentral, Kontakten mfl. De siste årene har kommunen konsentrert innsatsen på kulturbyggområdet på realisering av Trønderhallen med svømmehall/folkebad. Dette er en formidabel satsing på idrett, kultur og næringsliv og vil bety helt nye muligheter for Levangersamfunnet og regionen. En utvikling av en kinosal 2 på Levanger og utredning av en moderne kultursal/kulturhuslokaler for Levanger vil være en videreutvikling av den samlede Side 9 av 42

10 kultursatsningen. Dette vil i stor grad styrke Levanger sin attraksjon som kulturkommune, styrke bolyst og gi positivt omdømme. Kino på Moan I en mulighetsstudie datert 19. januar 2011 av arkitektfirmaet Arkideco as levert på oppdrag av Berg Eiendom as, presenteres en skisse for et nytt kinobygg med 2 kinosaler i et område i dag regulert for næringsformål. De 2 kinosalene er foreslått med henholdsvis 300 og 100 sitteplasser. I følge mulighetsstudien kan kinobygg inngå i et byggetrinn 2 ved utvikling av området. Realisering av kino legger opp til at trinn 1 med ca 20 boliger bygges ut. Planene krever bl.a. reguleringsendring fra næringsareal til næringsareal i kombinasjon med bolig. Rådmannen har også fått presentert flere prosjekter Havna og Røstad hvor kinosaler er prosjektert inn som en del av et kulturhus. Vurdering: Digitaliseringen av Festiviteten har bidratt til et mer like og jevnbyrdige konkurranseforhold på kinosida på Innherred. Det har vært en betydelig økning av kinobesøket på Festiviteten. Med nytt lydanlegg og etablering av kiosk vil en anta at denne positive utviklingen vil fortsette, selv om det erfaringsmessig vil ta noe tid før publikum endrer et innarbeidd bruksmønster. Levanger har Nord-Trøndelags største høgskoleavdeling med 55% av alle studentene eller omlag 2500 registrerte studenter. Som vertskommune viktig å utvikle attraksjoner der også studentene er målgruppe og her et styrking av kinodrift et av flere virkemidler. Fra bransjehold på kinosida framholdes det at en konkurransedyktig kinodrift for en bykommune på Levangers størrelse, innebærer to (evt 3) separate kinosaler, der den ene er en liten sal. Dette gir muligheter for større filmutvalg, bedre besøk og bedre inntjening uten at driftskostnadene øker. En 2-sals kino vil være konkurransedyktig på Innherred og vil samtidig være en ungdomssatsning. Skisseprosjektet fra Letnes Arkitekter er et interessant forslag for å forsterke og utvikle kinodrift på Levanger. Området er meget interessant - der kinoutvikling knyttet til verneverdig trehusbebyggelse, fortetting og utvikling av Kulturkvartalet, kan skape positiv synergi og helhetlig utvikling. Moanalternativet for kino er i en tidlig fase. Mulighetsstudien er interessant, men krever mer konkretisering og avklaring av rolle og ansvar. Det er også behov for en avklaring mht. en helhetlig vurdering av funksjonsfordelinger mellom Campus Røstad med Trønderhall/svømmehall, Levanger havn, gamle Levanger by, Moan og Magnetenområdet. Rådmannen anbefaler at kommunen går videre med skisseprosjektet for kinosal 2 på Festiviteten samtidig som utviklingen mht. kinobygg på Moan og eventuelt andre alternativer tas inn i den endelige løsningen/valget. Viktig at ett av alternativene her er kommunalt og kan vurderes opp mot andre private initiativ. Et forbedret kinotilbud vil bidra til å styrke kulturlivet og vil være et bidrag til attraksjonsutviklingen av Levanger som bosted, vertskommune for fylkets største høgskoleavdeling og som turistmål. Side 10 av 42

11 Det er vanskelig å se for seg at Festiviteten kan benyttes til kulturhusformål på kveldstid framover. Kombinasjonen ensals kino i kombinasjon med kulturhus på større steder som Levanger har utspilt sin rolle. Levanger vil i tida framover få et enda tydeligere behov for egnede lokaler for musikk, teater med en fleksibel og moderne sceneløsning. Dette vil omfatte sceneløsninger med større høyde og bredde enn de som er tilgjengelig på Festiviteten og gjelder kulturarena(er) som ikke dekkes av Trønderhallen og grendehusene. Rådmannen anbefaler at videre arbeid med kinosal 2 på Fesitviteten følges opp med en vurdering av ulike alternativer for en moderne kultursal/kulturhuslokaler på Levanger. Side 11 av 42

12 Levanger kommune Sakspapir Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2008/ /D10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre /11 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås. 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen. 3. Kommunens andel av prosjektet kr ,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr ,-. Resterende beløp, kr er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet delprosjekt 1. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås. 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen. 3. Kommunens andel av prosjektet kr ,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr ,-. Resterende beløp, kr er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet delprosjekt 1. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ved behandling av reguleringsplanen for Levanger sentrum , sak 51/08 vedtok kommunestyre bl.a.: (pkt.4) Prosjektarbeid med følgende innhold igangsettes: Side 12 av 42

13 Side 13 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget. Ny veileder for byggeskikk Veileder for fargesetting Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt Den fattet Riksantikvaren følgende vedtak om midlertidig fredning: Med hjemmel i kulturminneloven av 9. juni 1978 nr nr.4 jf. 20 freder Riksantikvaren midlertidig et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum, Levanger kommune. Avgrensning av området for den midlertidige fredningen fremgår av vedlagt kart. Vedtaket omfatter eksteriører/ fasader på eiendommene Vedlegg: 1 Forslag til partnerskapsavtale 2 Prosjektbudsjett og finansiering 3 Prosjektbeskrivelse - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Plan, Byggsak, Oppmåling og Miljø PBOM kom ikke skikkelig i gang med de 5 prosjektene som ble vedtatt startet opp i forbindelse med reguleringsplanen for Levanger sentrum. Dette skyltes liten kapasitet ved enheten. Prosjektene var heller ikke oppfinansiert. Etter at Riksantikvaren fattet sitt vedtak om midlertidig fredning, har administrasjonen arbeidet med en samkjøring/samhandling rundt Riksantikvarens arbeid og våre prosjekter da disse griper inn i hverandre. Det er avholt flere møter mellom representanter for Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen. Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU har også vært deltaker på noen av disse møtene ut fra et eget prosjekt hvor Levanger by inngår The post-medieval archaeological resource in and aroud Norwegian towns. I denne forbindelse ønsker NIKU å gjennomføre en mindre prøveundersøkelse og en serie prøveboringer og samkjøre disse med de undersøkelser Riksantikvaren og kommunen skal foreta. Ved behandling av reguleringsplanen ble det satt krav til slike undersøkelser, jfr. vedtakets punkt 4 - Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget. Vedlagt følger en beskrivelse av totalprosjektet. I forhold til det vedlagte prosjektbudsjettet og forslag til finansiering, er prosjekt 3 og 4 slått sammen til en veileder Byggeskikk og fargesetting. Navnet på delprosjekt 1 er noe endret i forhold til kommunestyrets vedtak. Mulighetsstudiet av er tatt med i tittelen på prosjektet. Kommunen har igangsatt og delvis gjennomført et prosjekt (forstudie) med tittelen Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger. En kartlegging av ulike områder i Levanger som bidrar til eller kan bidra til å utvikle kreative næringer der kulturminner, mat, (tradisjons)handverk, kunst mv kan inngå. Dette arbeidet og videreføringen av dette er lagt inn i delprosjekt 1. For nærmere beskrivelse av de enkelte prosjekt vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet skal kjøres etter PLP-modellen (ProsjektLederProsess).

14 Som det framgår av vedlagte prosjektbudsjett og finansieringsplan, er det totale budsjettet på kr ,-. I tillegg kommer egeninnsats både fra Riksantikvaren (timer, oppholds- og reiseutgifter). Vi har valgt å ikke legge inn disse utgiftene ut over foreslått engasjementstilling da Riksantikvaren og fylkeskommunen ikke legger slike kostnader inn i prosjekter. Prosjektet skal gå ut Lønn til prosjektleder er lagt inn for denne perioden. En del av disse utgiftene vil være arbeid med delprosjektene og generell oppfølging av totalbudsjettet. Som det går fram av vedlagte prosjektbudsjett og finansiering, fordeler beløpene seg med ca 1/3 på hver av partene kr. på Riksantikvaren og kr. på fylkeskommunen og kommunen samt kr. på andre (foreninger og næringsliv). Riksantikvaren er inneforstått med beløpet og har bevilget det meste i Fylkeskommunen v/fylkesrådet vil i løpet av kort tid få en sak fra administrasjonen til behandling. Saken er drøftet med de aktuelle fylkesrådene. Som det går fram av kostnadsoppsettet, har kulturminnefondet muntlig gitt tilsagn på kr. til konferanser og kurs. Som det framgår av prosjektbeskrivelsen, vil de planlagte konferansene og kursene både omfatte formidling av kunnskap fra prosjektet og rene kurs som omhandler nødvendig handverkkunnskap i forvaltning av et slikt område. Støtte fra næringslivet kan i denne sammenheng både omfatte pengestøtte og bruk av ressurspersoner innenfor handverket i kursene. Det arbeides opp mot næringsliv og foreninger mht. deltakelse i prosjekt 1 og 5 (Mulighetsstudiet og Konferanser/kurs). Disse aktørene må være på plass ved underskrift av partnerskapsavtalen. Vedlagt følger et forslag til partnerskapsavtale. Planen er at denne skal denne skal underskrives 24. feb. i forbindelse med Riksantikvarens besøk i Levanger under Marsimartnan. Partnerskapsavtalen må derfor underskrives før endelig behandling i kommunestyret som ikke kan skje før neste kommunestyremøte 23. mars. Vurdering: Totalprosjektet med sine delprosjekt skulle ivareta både Riksantikvarens arbeid med områdefredningen og kommunens vedtatte prosjektoppgaver og de pålagte arkeologiske arbeider som reguleringsplanen for sentrum medførte. Det planlagte arbeidet sammen med NIKU sitt prosjekt, vil forhåpentligvis framskaffe mye ny kunnskap og samling av eksisterende kunnskap om utviklingen av Levanger. Samtidig vil prosjektet gi oss gode redskap i forvaltning av trehusbyen Levanger. En by med nasjonal interesse gjennom det fredningsarbeidet som her blir gjennomført. Gjennom at pågående prosjektet Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger nå inngår i prosjektet, er også næringsaspektet tatt med. Det er viktig at fredningsarbeidet også kan gi ringvirkninger mht. næringsutvikling viktig at det blir en levende by. Etter rådmannens vurdering er det viktig at det engasjeres en prosjektleder fra kommunen. Det er viktig at den kompetanseoppbygging som et slikt prosjekt gir, blir igjen i kommunen/samkommunen. Det er foretatt en intern utlysning av prosjektlederstillingen med forbehold om finansiering av arbeidet. Hilde Monika Røstad ved Plan og Byggsak i samkommunen vil få tilbud om stillingen. Hun har også vært med i de forberedende arbeidet med prosjektet, og kan på kort varsel tre inn i Side 14 av 42

15 prosjektlederstillingen. Hun vil få kontor i Levanger rådhus. Det er en forutsetning for dette engasjementet at et vikariat etter henne straks blir utlyst. Kommunens andel på kr ,- svarer opp fylkeskommunen foreslåtte andel. Dette er en forutsetning i en slik partnerskapsavtale. Rådmannen vil foreslå at inntil kr ,- blir finansiert ved hjelp av disposisjonsfondet. Beløpet vil bli fordelt over 2 år. Resterende beløp, kr ,- er finansiert opp gjennom det pågående prosjektet Kultur, kulturminner og kreative næringer Kapasitetsstudie Levanger som vil bli videreført i mulighetsstudiet prosjekt 1. Side 15 av 42

16 Levanger kommune Sakspapir Lokalt manifest mot mobbing Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre /11 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing. 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken. 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing. 2. Levanger kommune lager et lokalt manifest for et godt læringsmiljø og mot mobbing basert på innholdet denne saken. 3. Ordfører undertegner manifestet og inviterer rektorer, barnehagestyrere, fagforeninger i barnehage og skole, det kommunale foreldreutvalget for grunnskolen og fritidsledere til å delta i det lokale partnerskapet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Oppfordring fra regjeringen til alle landets kommuner om å delta i manifestsamarbeidet. Opplæringslovens 9A og Vedlegg: Side 16 av 42

17 1 Manifest mot mobbing Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Invitasjon til samarbeid mot mobbing Kunnskapsdepartementets hjemmeside. 2. Handlingsplan for et godt læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing i Levanger kommune. Saksopplysninger: Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing ( ) hvor de forplikter seg til å arbeide for at barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekstog læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Kommunene inviteres til å bli med på manifestsamarbeidet ved å slutte seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge. Det er viktig at kommunen signaliserer nulltoleranse for mobbing. Kommunen oppfordres til å gjøre dette til et bredt samarbeidsprosjekt i kommunen som forankres hos ordfører og inkluderer relevante lokale parter. Innholdet i et lokalt manifest Følgende elementer bør være med i et lokalt manifest mot mobbing og for et godt læringsmiljø: Kommunen skal arbeide for at: Barnehager og skoler arbeider systematisk for å oppnå et godt oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Barnehager, skoler, fritidsmiljøer og andre steder barn og unge oppholder seg er mobbefrie soner. Ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing. Alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samarbeider systematisk og målrettet mot mobbing. Det skal finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering av mobbing ved alle skoler som en del av skolens internkontrollsystem. Levanger kommune skal følge opp arbeidet gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø og med aktuelle undersøkelser og kartlegginger, blant annet med drøfting av Elevundersøkelsen som kommer hvert år. drøfting av den årlige tilstandsrapporten for grunnopplæringen (jfr. opplæringsloven og privatskoleloven 5-2). Status i Levanger Levanger kommune som skoleeier har utarbeidet gode rutiner for handlingsrekken ved mistanke om mobbing og når mobbing er avdekket. Handlingsplanen for et godt læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing i skolene i Levanger kommune ligger som Side 17 av 42

18 Side 18 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste uttrykt vedlegg til denne saken. Handlingsplanen beskriver også et minimum av forebyggende tiltak. Hver skole og barnehage har i tillegg et stort mangfold av tiltak som har forebyggende effekt. Levanger kommune ønsker å ha et helhetlig fokus på alle barn/elever i dette arbeidet. Det handler både om plager, mobbeoffer og om tilskuere. Det er viktig å skape en kultur der mobbing ikke tolereres. Det legges fram en årlig kvalitetsmelding for skole for kommunestyret som er vår tilstandsrapport. Her analyseres også resultatene for elevundersøkelsen. Dette er en del av kommunens internkontrollsystem iht Skoleeier (inkl. PPT) har ansvar for å tilby skolene kompetanseutvikling innenfor temaet læringsmiljø. Skolene tilbys 2 internasjonalt forskningsbaserte program: Olweus kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd i skolen og De utrolige årene av Webster Stratton (DUÅ), som styrker og tydeliggjør de voksnes rolle for å bidra til positiv atferd, tydelig klasseledelse og et godt læringsmiljø. Barnehagene tilbys også DUÅ. Det er et mål at alle barnehager og skoler får opplæring i DUÅ -programmet i kommunedelplanperioden fram mot Frol og Åsen os samt flere barnehager har gjennomført opplæringen i DUÅ. Det kjøres også foreldrekurs i DUÅ. Frol ungdomsskole er med på den nasjonale satsingen for et bedre læringsmiljø. Levanger kommune er et lokalsamfunn med MOT og benytter MOT-programmet i ungdomsskolen. Videre er det gitt opplæring i Olweus-programmet ved tre av kommunens skoler. Det viktigste barnehager og skoler gjør er å jobbe aktivt og systematisk med dette temaet. Tydelig ledelse av virksomheten og tydelig klasseledelse er en viktig del av dette. Det er valgt ut årlige tema for rektormøtet. Som en oppfølging av kommunestyrevedtaket ved behandling av kommunedelplan for oppvekst, planlegges et kurs med Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved høyskolen i Hedmark og et kurs med Inger Bergkastet spesialpedagog ved Majorstuteamet, et ressursteam/veiledningsteam ved Utdanningsetaten i Oslo. Disse kursdagene vil fokusere spesielt på hvordan skape et positivt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse. Det er lagt opp til at alle skolene følger opp dette arbeidet på egen enhet i etterkant med bistand fra pedagogisk fagstab. Det er viktig at alle ansatte involveres i arbeidet med å skape en kultur for nulltoleranse for mobbing. Regjeringen legger opp til at man nasjonalt velger ut et årlig tema for oppfølging i skole og barnehage. Levanger kommune vil gjøre seg nytte av det materiell som kommer i denne satsingen. Foreldrene har en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle et godt læringsmiljø og å tydeliggjøre forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse. Tema som bidrar til nulltoleranse for mobbing må tas opp årlig på foreldremøtene. Forventninger til positiv atferd bør være tema på konferansetimene med elever og foreldre. Vurdering: Regjeringen inviterer lokalpolitikere til å gi et viktig signal til ansatte og til innbyggerne i kommunen om at hos oss er det nulltoleranse for mobbing. Rådmannen tilrår at kommunen slutter seg til nasjonalt manifest mot mobbing og at det utformes et lokalt manifest som konkretiserer kommunens arbeid og undertegnes ordfører. Ordfører inviterer med et lokalt partnerskap til å forplikte seg til manifestet.

19 I et lokalt partnerskap mot mobbing er det naturlig å invitere med rektorer og styrere, fagforeningene i barnehage og skole, kommunalt foreldreutvalg og fritidsledere til å undertegne en lokal avtale sammen med ordfører. Side 19 av 42

20 Levanger kommune Sakspapir Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2011/655 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /11 Levanger kommunestyre /11 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Levanger kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 2. Levanger kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 3. Levanger kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet. 4. Levanger kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner. 5. Levanger kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. 6. Levanger kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 2. Levanger kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument. Side 20 av 42

21 3. Levanger kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet. 4. Levanger kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner. 5. Levanger kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. 6. Levanger kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden. Hjemmel/bakgrunn for saken: 1. Kommunedelplan oppvekst mot Levanger kommune. 2. Invitasjon til partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag fra Nord- Trøndelag fylkeskommune, datert Vedlegg: 1 Invitasjon til partnerskapsprogrammet 2 Oppvekstkommisjonens sluttdokument Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Protokoll fra fylkestingssaken om Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom, datert Uttalelse fra fylkesmøtet i KS Nord-Trøndelag datert Saksopplysninger: Nord-Trøndelag fylkeskommune etablerte en Oppvekstkommisjon i februar Kommisjonen skulle gi innspill til hvilke områder innenfor opplæring, helse og kultur som det er nødvendig å bli enda bedre på i Nord-Trøndelag. Kommisjonen var samlet 3 ganger i løpet av 2010 og la fram et sluttdokument Sluttdokumentet sier at Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst, og ønsker at skoleeiere i Nord-Trøndelag slutter seg til og forplikter seg på kommisjonens anbefalinger. Kommisjonen peker på 4 hovedområder programmet bør ha spesiell fokus på: 1. Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger. 2. Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord-Trøndelag. 3. Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten. 4. Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på de tidspunkt de gjør størst nytte. Anbefalte tiltak under de ulike hovedområdene framgår av vedlagte sluttdokument. Fylkeskommunen har i perioden gjennomført prosjektet Flere gjennom - en satsing på bedre gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Tiltak og Side 21 av 42

22 virkemidler som har hatt effekt i forhold til økt gjennomføring ble i sak til fylkestinget oppsummert i følgende hovedområder: 1. Styrke grunnleggende ferdigheter. 2. Sikre kvaliteten ved overganger. 3. Styrke fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift. 4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse. Fylkestinget behandlet saken oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere gjennom i fylkestingssamlingen Fylkestinget sluttet seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument og vedtok etablering av et oppvekstprogram for perioden som skal driftes av et programstyre. Det ble fattet vedtak om å invitere kommunene i fylket inn i et partnerskap for gjennomføring av oppvekstprogrammet og kommunene skulle inviteres til å gjøre likelydende vedtak om slikt partnerskap. Fylkestinget vedtok videre å finansiere et fagmiljø med spesialister innen området oppvekst i perioden ved bruk av deler av fylkeskommunens oppvekstfond. Fylkestinget la vekt på at fagmiljøet skulle være programstyrets viktigste virkemiddel og at det skulle ha hovedfokus på kommunesektoren. Fylkesrådet har oppnevnt et programstyre i sitt møte Programstyret får ansvar for å utarbeide oppvekstprogrammet med utgangspunkt i konklusjonene fra oppvekstkommisjonen og innspill fra kommunene. Fylkesmannen, NAV Nord- Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og NHO Trøndelag er representert i programstyret. KS sitt fylkesmøte i Nord-Trøndelag har vedtatt en resolusjon som støtter oppvekstkommisjonens anbefalinger og oppfordrer kommunene til å gjøre liknende vedtak. Kommunene inviteres i brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert , til å gjøre vedtak om å gi sin tilslutning til Oppvekstkommisjonens sluttdokument og å vedta om deltakelse i partnerskap i Oppvekstprogrammet for Nord-Trøndelag. I tillegg bes kommunene komme med innspill til hvilke områder i Oppvekstkommisjonens sluttdokument de mener bør prioriteres. Vurdering: Rådmannen mener det er en styrke for oppvekstsektoren i Levanger kommune å ta del i en felles satsing i Nord-Trøndelag. Ved å delta i oppvekstprogrammet, vil våre fagmiljø få del i kompetansen i det fagmiljøet som fylkeskommunen stiller til disposisjon for kommunene. Kommunen vil måtte tilpasse sine satsinger i tid slik at man går i takt med fellessatsingene i programmet. Rådmannen forutsetter at kommunens økonomiske innsats i dette arbeidet går til å gjennomføre tiltak i Levanger og at nivået vurderes i den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett. Oppvekstkommisjonens fire hovedsatsingsområder er helt i tråd med innsatsområdene og tiltakene i kommunedelplan oppvekst, vedtatt i kommunestyret Det samme kan sies om fylkeskommunens prioriterte områder for oppfølging av prosjektet Flere gjennom. Side 22 av 42

23 Levanger kommune er gang med en lesesatsing i skolene som vil gå over flere år. Barnehagene har jobbet med kommunikasjon og språk som tema i flere år og vil forsterke denne satsingen som en parallell til lesesatsingen i skolen. Videre vedtok kommunestyret under behandlingen av kommunedelplan oppvekst, å styrke arbeidet med å bedre barn og unges læringsmiljø. Disse to områdene bør derfor være kommunens innspill til felles fylkessatsing de første årene i programperioden. Side 23 av 42

24 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen - Tilleggsbevilgning inventar og utstyr Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre /11 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Allerede innkjøpte varer dekkes innen vedtatt ramme for investering Trønderhallen. Videre investeringer legges fram som egen sak for kommunestyret. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag. INNSTILLING: 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr ,-. 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved: Kr ,- dekkes ved økt rammeoverføring for Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år. Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år. 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr ,-. 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved: Kr ,- dekkes ved økt rammeoverføring for Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år. Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr ,-. 2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved: Kr ,- dekkes ved økt rammeoverføring for Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år. Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år. Side 24 av 42

25 4. Til inventar og utstyr tilleggsbevilges totalt kr ,-. 5. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 6. Beløpene dekkes inn av Trønderhallen KF ved: Kr ,- dekkes ved økt rammeoverføring for Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 10 år. Kr ,- dekkes gjennom nedbetaling over 20 år. Levanger kommune Kommunestyret Sakliste Hjemmel/bakgrunn for saken: Finansiering av inventar og utstyr i tilknytning til drift av Trønderhallen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: TILLEGGSBEVILGNINGER Etter at Trønderhallen KF har kommet i funksjon, er det blitt arbeidet med planlegging av og innhenting av kostnader i tilknytning til inventar og utstyr (drift etc.). Se vedlagte oversikt nedenfor. Dette er utgifter som tidligere ikke har inngått i spesifikasjonen /anbudsdokumentene utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Side 25 av 42

26 Fast utstyr og utstyr i tilknytning til bruken av idretts- og svømmehall inngår i det opprinnelige prosjektbudsjettet og da delvis som egne opsjoner. Se kopi av det vedtatte prosjektbudsjettet i saksopplysningene nedenfor. I oversikten over ekstrakostnadene ovenfor er det også avsatt beløp til ekstra innredning/inventar (treningsapparatur) for styrketreningsområdet på galleriet Side 26 av 42

27 (kr ,-) og ekstra inventar på sosialt rom - lagsrom og seminarrom (kr ,- ). Dette for å oppnå de spillemidler som er teknisk godkjent henholdsvis kr ,- og kr ,-. Vi er noe usikker på hva som kreves for disse rommene. Dette vil bli endelig avklart med fylkeskommunen. Det er avsatt kr ,- til dekking av gulv. Tildekking av gulvet er nødvendig i forbindelse med større kulturarrangement, messer, seminarer etc. I tillegg har en i prosjektet foretatt et valg om oppgradering av adgangskontrollsystem (bruk av chips), tilhørende garderobeskap og overvåkningssystem i basseng til en netto utgift på kr ,-. Tilbudte garderobeskap iht. tilbud er da trukket fra. Dette tillegget må både betraktes som en kvalitetsheving (garderobeskap) som inngår i prosjektbudsjettet, og som et tiltak for å bedre driften og sikkerheten i svømmehallen. I oppsettet har en antydet levetid på de enkelte elementene og 40 år. Nederst i oversiktene er utgiftene samlet for de forskjellige levetids -kategoriene og samlet ytterligere innenfor gruppene og 40 år. Nederst følger forslag til tilleggsfinansiering. Beløpet med 40 års levetid (vurdert til 30 og 40 års levetid ) - kr ,-, foreslås finansiert gjennom den vedtatte finansieringen av budsjettet. Det gjenstår da en buffer i prosjektbudsjettet (innenfor vedtatt finansiering) på kr ,- Styret i Trønderhallen KF ble orientert om dette forslaget i sitt møte 15. feb.. Med bakgrunn i redegjørelsen, har styret ved styreleder Ingunn Kjelstad har kommet med følgende anmodning: Trønderhallen - Anmodning om investeringer På vegne av styret i Trønderhallen KF ber jeg om at kommunen vurderer om det kan være fornuftig å investere i en scene og et dekke (gulv) for å kunne utvide muligheten for kulturarrangementer utover idrettsarrangementer. Dette vil muliggjøre større konserter, dansegalla, salgsmesser mv. Trønderhallen trenger da ikke leie inn utstyret hver gang og/eller påføre gulvet i idrettshallen unødig skade. Videre er det i dag en nødvendighet at adgangssystemet til svømmehallen er automatisert. Dette bidrar til store innsparelser når det gjelder bemanning. Vi vil da unngå manuell adgangskontroll. Videre vil et slikt adgangssystem innebære ekstra sikkerhet i badeanlegget da armbåndene kan inneha en alarmfunksjon. OPPFØLGING AV PROSJEKTBUDSJETT Skjemaet ovenfor opererer med 2 kolonner Worst case og Beste anslag. Forskjellen her skyldes i hovedsak: Uavklarte beløp - Diskusjoner med entreprenør om tillegg og fradrag. Utgifter til plastring av fylling på havna som er ført på prosjektet. Tillegg/endringer i treningsstudio som skal dekkes inn i husleie. Tillegg i testlabb som skal dekkes av HiNT ved direkte betaling eller økt husleie. Nedenfor følger det vedtatte prosjektbudsjettet. Side 27 av 42

28 De fleste av disse utgiftene er i dag klare og tatt inn i eget regneark for økonomisk oppfølging. Følgende poster gjenstår: Utearealene Er under omprosjektering. Prosjektadministrasjon Forventer noe høyere utgifter til ekstern bistand Pris- og lønnsstigning Det er enda ikke fremmet krav fra entreprenøren (reduksjon på 0,6 iht. indeks). Byggelånsrente Avhengig av når overdragelsestidspunkt til drifting skjer. Forskjellige tidspunkt for de enkelte anlegg. Renteomkostninger i påvente av spillemidler (etter at beregning av byggelånsrente avsluttes) Avhengig bl.a. av fylkeskommunens prioriteringer av årets bevilgninger. Formannskapet vil bli orientert om økonomien i prosjektet etter hvert som avklaringer foreligger mht. de forhold som ovenfor er nevnt. Side 28 av 42

29 Vurdering: Den opprinnelige listen over inventar og utstyr som ble utarbeidet av Trønderhallen KF omfattet også en del utstyr i idretts- og svømmehall. Deler av disse var delvis kvalitetsheving av utstyr som inngikk i prosjektbudsjettet (konkurranseutstyr handball, volleyball og basket) og tilleggsutstyr. Disse er tatt ut av listen ovenfor og ligger inne i prosjektbudsjettet da disse er av samme type investeringer som her inngår med unntak av garderobeskap, adgangskontroll og overvåkningsutstyret i svømmebassengene. Se kommentarer under. Til en del av elementene i listen har rådmannen følgende kommentarer: Inventar/utstyr fellesrom: Kontorer til administrasjonen er utstyr med brukt inventar. Kun komplettering med bl.a. stoler er belastet budsjettet. Inventar i publikumsarealene er prioritert og inngår i budsjettforslaget. Som det framgår av saksopplysningene, er det budsjettert med ekstrautstyr i sosialt rom og styrketreningsareal på amfi. Disse må foretas for å få ut spillemidlene. Ellers inngår en del videokamra og infoskjermer. Driftsutstyr: Her er maskin for renhold av hallen et stort beløp. I tillegg er det foreslått plater for tildekning av gulv. Etter rådmannens er dette viktig både for at Trønderhallen skal bli en kulturell storstue og at nødvendige inntekter ut over vanlig utleie skal kunne oppnås viktig bidrag til inntektssiden i budsjettet. Se ellers anmodning fra styret i Trønderhallen KF. Ellers er det er budsjettert med bl.a. PCterminaler som klart er en driftspost. Div.: Her inngår beplantning og gardiner. Dette er utgifter som skulle ha inngått i driftsbudsjettet. Garderobe, adkomst og overvåkningsutstyr: Kvalitetshevingen av garderobeskap med adgangskontroll ble av rådmannen vurdert som svært viktig. Å bruke blekkskap med nøkkellås ville vært svært lite framtidsrettet. Systemet gir også mulighetene for å installere et overvåkningsutstyr i alle basseng. Dette er et svært billig system sammenlignet med de andre aktuelle system. Adkomstsystemet gir også store driftsfordeler, jfr. uttalelse fra styret i Trønderhallen KF. Som det framgår av forslag til finansiering, vil disse utgiftene med unntak av armbåndene dekkes innenfor det tidligere vedtatte prosjektbudsjett. Selv om de avsatte reserver til byggeprosjektet dekker deler av utstyr både i idretts- og svømmehall, er ikke de avsatte midler til utstyr tilstrekkelig for å dekke de utgifter som er knyttet til selve driften av anlegget inventar, rengjøring etc. Etter rådmannens vurdering har flere av disse utgiftene så kort levetid at det direkte er galt å avskrive disse over 40 år iht. til gjeldende regnskapsforskrifter. Deler av postene har en avskrivningstid og type utgift som klart faller inn under årlige driftsutgifter og ikke investeringer. Alle disse utgiftene ville ha falt utenfor det prosjekt Statsbygg planla. Utgiftene ville være en del av de utgifter det planlagte driftsselskapet måtte ta driftsavhengige utgifter. Som det framgår av oversikten, har en forsøkt å angi levetid på de forskjellige elementer. Rådmannen vil foreslå at dette legges til grunn for beregning av tilleggshusleie ovenfor Trønderhallen KF. Med bakgrunn i dette vil rådmannen foreslå følgende: Kr ,- er av en slik art at de bør inngå i et driftsbudsjett. Rådmannen vil derfor foreslå at beløpet blir en økt rammeoverføring til Trønderhallen KF. Kr ,- avskrives over 10 år. Husleia ovenfor Trønderhallen KF økes tilsvarende. Side 29 av 42

30 Kr ,- avskrives over 20 år. Husleia ovenfor Trønderhallen KF økes tilsvarende. Resterende beløp tas innenfor det tidligere avsatte prosjektbudsjettet. Inngår i den husleie Trønderhallen KF er belastet med. Rådmannen vil foreslå at det ikke tas opp ytterligere lån og at det totale beløp kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Vedlagte prosjektbudsjett med redegjørelse er tatt med som en orientering og kommenteres derfor ikke ytterligere her. Side 30 av 42

31 Levanger kommune Sakspapir Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS Arkivref: 2010/765 - /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger kommunestyre /11 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Kontrollutvalgets behandling Forslag i møtet 1. Det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2010, med justeringer som ble gjort i møte. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. Avstemming Enstemmig Endelig vedtak 1. Det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2010, med justeringer som ble gjort i møte. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for Årsrapporten oversendes kommunestyret. Side 31 av 42

32 Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. Vedlegg Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til 4 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på. For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen. I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget. Ut fra tidligere praksis er det også for 2010 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret. Vurdering Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for Side 32 av 42

33 Side 33 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste

34 Side 34 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste

35 Side 35 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste

36 Side 36 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste

37 Side 37 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste

38 Side 38 av 42 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste

39 FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren. FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger Vi er bekymret over politiet sin fremtidige situasjon i Levanger. Husprosessen er stanset og det er usikkerhet med tanke på hvilken form politiet i Levanger får. Det er kanskje mulig at vi kun vil stå igjen med et servisekontor her. Dette bekymrer oss, da vi tror at det vil gi beboerne i Levanger et dårlig tilbud. Vi mener vi trenger et politi som er nært oss, og som er stasjonert i Levanger og med samme størrelse som i dag. Dette har med tryggheten for innbyggerne i kommunen vår å gjøre. I den forbindelse har vi følgende spørsmål til ordføreren: Hva mener ordføreren er den optimale løsning for beboerne i Levanger hva gjelder politiets organisering, og hva har ordføreren gjort for at vi skal beholde lensmannskontoret som det er i dag i Levanger? Kristin Aas, Levanger Arbeiderparti. Side 39 av 42

40 FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger. Side 40 av 42

41 FO 5/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet. Spørsmål til kommunestyrets møte 23. mars 2011 Levanger kommune vil styrke personvernet Våren 2010 iverksatte Datatilsynet en systematisk kartlegging av norske kommuners etterlevelse av personopplysningsloven. Tilsynet tok utgangspunkt i systemplikten kommunen har etter personopplysningslovens 14 om internkontroll. Blant spørsmålene som Datatilsynet sendte til kommunene, herunder Levanger, var: Har kommunen etablert et dokumentert internkontrollsystem for behandling av personopplysninger? I følge undersøkelsen som ble gjennomført var Levanger kommunes svar på dette spørsmålet nei. Personopplysningslovens 14 om internkontroll pålegger kommunene å ha systematiske tiltak, dokumentere disse og ha dokumentasjon tilgjengelig for medarbeidere og Datatilsynet. Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda står det i lovteksten. Denne loven trådte i kraft i januar 2001, og Levanger kommunene har ikke greid å få på plass riktige rutiner i løpet av de ti årene loven har virket. Venstre mener at et sterkt personvern er viktig både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Den enorme økningen i bruk av informasjonsteknologi gjør at presset mot personvernet blir stadig sterkere. Det må derfor stilles meget strenge krav til private og offentlige aktører(herunder Levanger kommune) når det gjelder lagring, bruk og videreformidling av personopplysninger. Spørsmål til ordføreren: Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å oppfylle kravene i personopplysningslovens 14? Karl M. Buchholdt Levanger Venstre Side 41 av 42

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

TIDSPLAN: 10.00 10.20 Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss 20 min 10.20 10.50 Befaring Ekne Barnehage (Ikke vært der før.

TIDSPLAN: 10.00 10.20 Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss 20 min 10.20 10.50 Befaring Ekne Barnehage (Ikke vært der før. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Befaring oppmøte for felles transport utenfor rådhusets hovedinngang kl. 10.00 Merk oppmøtested og tidspunkt! Dato: 15.10.2014

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Oppvekstkommisjonen www.ntfk.no/oppvekstkommisjonen Mandat Oppvekstkommisjonen skal identifisere og formulere de viktigste utfordringene for oppvekst i Nord-Trøndelag, bidra til offentlig debatt og

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen KomSek Trøndelag IKS Postboks 2564 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2012/4714 Dato: 26.06.2012 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2012-2015 Verdal kommunestyre

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen TRØNDERHALLEN Et regionalt svømmesvømme- og flerbrukshallanlegg Sett fra havna Sett fra alleen Orientering STATUS Trønderhallen formannskapet 16. desember 2009 Kommunalsjef Alf Birger1Haugnes Vedtak: STATUS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING. Levanger kommune

FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING. Levanger kommune FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING Trønderhallen, Røstad, Levanger - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes 03.02.09 1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET Juni 2005: Intensjonsavtale

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Ronald Geving

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.03.2004 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Fra saksnr. 031/04-037/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 24. mars 2015 Tid: Kl. 10:00-11:00 Behandling av saker etter saksliste Kl. 11:00-12:00 Besøk/omvisning ved helsetunet Kl. 12:00-12:30 Lunsj

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30-12.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer