Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Miklagard Golf AS"

Transkript

1 Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012

2 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012 kl i lokalene til Thon hotell, Oslo Airport 2050 Jessheim. Umiddelbart før formell åpning av møtet vil selskapets administrasjon/styre presentere fokusområder for 2012 og resultater fra medlemsundersøkelsen i For generalforsamlingen har styret fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2011 med forslag om anvendelse av årsresultat 5. Fastsettelse av honorar til revisor 6. Fastsettelse av honorar til selskapets styre 7. Orientering om styrets vedtak for baneleie for Valg av nytt styre i Miklagard Golf AS Innkallingen er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Vedlagt innkallingen følger selskapets årsregnskap for 2011 inklusive revisjonsberetning og styrets årsberetning, samt styrets forslag til vedtak under sak 5, 6, samt valgkomiteens innstilling til sak 8 på dagsorden med begrunnelse. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til selskapet innen 11. mars Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til årsmøtet i Miklagard Golfklubb, som vil bli avholdt på samme sted og starter straks den ordinære generalforsamlingen i Miklagard Golf AS er avsluttet ca. kl Oslo, den 9. februar 2012 Med vennlig hilsen for MIKLAGARD GOLF AS Ove Granlund styrets leder

3 RETURNERES TIL: Navn og adresse på den som møter (Helst på telefaks: , (vennligst bruk blokkbokstaver) eller Miklagard Golf AS Att: Tore Waagø Postnr: Poststed: MELDING OM DELTAGELSE på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, Den 15. mars 2012 kl i lokalene til Thon Oslo Airport Hotel, 2050 Jessheim Jeg eier... aksjer Jeg er fullmektig for... aksjer Jeg er lovlig stedfortreder for (styremedlem, verge for mindreårige, m.v.) Navn:... aksjer:... Navn:... aksjer: Sted Dato Underskrift av den som møter på generalforsamling FULLMAKT Som eier av... aksjer i Miklagard Golf AS, gir jeg herved:... styrets formann... fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, den 15. mars 2012, kl og til å avgi stemme for mine aksjer Sted Dato Fullmaktsgivers/aksjeeiers underskrift Fullmaktsgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):...

4 STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK UNDER SAK 5, 6, 8 OG PÅ DAGSORDEN MED BEGRUNNELSE: SAK 5: FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR Revisor har levert regning for sitt arbeid i 2011, som viser et honorar stort NOK ,- for arbeid knyttet til revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Honorar til revisor for arbeid i 2011 dekkes i henhold til fremlagt regning. SAK 6: FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS STYRE Det foreslås samme styrehonorar for styrets arbeid i 2011 som for Følgelig foreslås det at styrets leder mottar NOK ,- og øvrige styremedlemmer mottar NOK ,-. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Honorar til styrets medlemmer utbetales for arbeid i 2011, fordelt slik at styrets leder mottar NOK ,- og øvrige styremedlemmer mottar NOK ,-. SAK 8: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET Tre av styrets medlemmer, Ove Granlund, Ragnar Kjelstrup og Øyvind Bjørnstad er på valg. Ove Granlund og Øyvind Bjørnstad har sagt seg villig til å stille for 2 nye år. Ragnar Kjelstrup trer ut av styret. Varamedlem Trond Laeng foreslås som nytt medlem av styret. Ove Granlund Ragnar Kjelstrup Øyvind Bjørnstad Bård Flatin Petter Tømmeraas Ivar Cock Simon Jensen Trond Laeng (styrets leder, gjenvelges for 2 år) (trer ut av styret) (gjenvelges for 2 år) (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (ny, velges for 2 år) På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Ove Granlund, Øyvind Bjørnstad og Trond Laeng velges til styret for 2 år.

5 Årsregnskap 2011 for Miklagard Golf AS Utarbeidet av: Innhold: Årsberetning Revisors beretning Resultatregnskap Balanse Noter

6 Resultatregnskap Miklagard Golf AS (org ) Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad 60 0 Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse Miklagard Golf AS (org ) Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Balanse Miklagard Golf AS (org ) Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Nedsatt aksjekapital ikke reg Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kløfta 9 feb 2012 Ove Granlund Ivar Cock Petter Tømmeraas Simon Jensen Sign. Sign. Sign. Sign. Øyvind Bjørnstad Ragnar Kjelstrup Bård Flatin Sign. Sign. Sign.

9 MIKLAGARD GOLF AS ORG NR Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. På grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene avsettes det ikke til tap på fordringer. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

10 MIKLAGARD GOLF AS Org nr Noter til regnskapet 2011 Note 1 - Lønnskostnader m.m. Selskapet sysselsetter totalt 14 årsverk. Ved årsskiftet var det 8 heltidsansatte og 12 deltidsansatte. Lønn til daglig leder utgjør kr Lønnskostnader består av følgende poster: Tekst Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Opplæring greenkeepere via Coleman Consulting Ltd Andre ytelser Sum Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er opprettet opprettet en innskuddsbasert ordning som tilfredstiller kravene i loven. Kostnadsført innskudd i 2011 er kr Note 2 - Annen driftskostnad Honorarer til revisor er kostnadsført med kr eks mva. Note 3 - Varige driftsmidler Klubbhus Golfanlegg Inventar, m.m. biler m.m. Sum Bokført verdi Tilgang Avgang Årets ordinære avskrivninger Bokført verdi Akkumulerte ord. avskrivninger Saldoavskrivningssats 1,25 % 1,25 % 15,00 % Avskrivninger på klubbhus og golfanlegg er avskrevet med henblikk på 80 års kontrakstid. Note 4 - Skattetrekkskonto På særskilt bankkonto er innestående kr

11 MIKLAGARD GOLF AS Org nr Noter til regnskapet 2011 Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere m.m. Selskapets aksjekapital pr er kr fordelt på aksjer a kr Det er netto ervervet totalt 120 egne aksjer i Aksjer eiet av styremedlemmer eller nærstående, samt aksjonærere som eier mer enn 1% av aksjene. Antti Peltoniemi 250 Simon Jensen 1 Styremedlem Ivar Cock 3 Styremedlem Øivind Bjørnstad 1 Styremedlem Ragnar Kjelstrup 1 Styremedlem Bård Flatin 1 Styremedlem Petter Tømmeraas 1 Styremedlem Totalt 258 Hvilket utgjør 20,28% av aksjene i selskapet. Note 6 - Egenkapital Aksje- Aksjekapital Egne Overkurs- Sum kapital nedsatt ikke aksjer fond egenkapital registrert Egenkapital pr Ervervet egne aksjer Solgt egne aksjer Vedtatt kapitalnedsettelse Årsresultat Egenkapital pr Note 7 - Kassekreditt Innvilget kassekreditt er kr Som sikkerhet for kassekreditten er det tatt pant i selskapets leiekontrakt med driftstilbehør. Note 8 - Skattekostnad Selskapet vil ikke få noen skattekostnad for året. Opparbeidet skattemessig underskudd utgjør kr Utsatt skattefordel på kr er ikke innarbeidet i balansen. De skattemessige fordelene er knyttet til : Kundefordringer kr Avsetninger kr Skattemessig underskudd kr Totalt kr

12 MIKLAGARD GOLF AS Org nr Noter til regnskapet 2011 Note 9 - Pantelån Selskapet har to pantelån i DnB Nor ASA til sammen kr i tillegg til kassekredit, jfr note 7 Av selskapets gjeld pr forfaller kr til betaling mer enn 5 år frem i tid. Bokførte anleggsmidler stillet som sikkerhet for denne gjeld er kr Note 10 - Pantstillelser Som sikkerhet for kassekreditt og pantelån er det tatt pant i selskapets leiekontrakt med driftstilbehør. Selskapet har inngått leiekontrakt som løper fra i 40 år med rett til forlengelse for ytterligere 40 år. Leiesummen indeksreguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen

13 Spesifikasjon til resultatregnskap Miklagard Golf AS (org ) Salgsinntekter 3000 Varesalg restaurant pl , , Varesalg restaurant 14% , , Varesalg proshop , , Varesalg Golfbil leie , , Salgsinntekt samarbeidsavtale pl , , Salgsinntekt utlegg avg pl , , Innmelding og registrering fri ,80-812, Greenfee , , Baneleie , , Driving Range , , Salgsinntekt turnering , , Inntekt sponsor avg.fri , , Salgsinntekter protjenester , , Utleie traller , , , ,57 Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter klubbhus ,00 0, Vinning avgang driftsmidler (ordinær) ,56 0, Salgssum anleggsmidler ,00 0, Hjelpekonto salg anleggsmidler ,00 0, annen salgsinntekt ,35 0, ,91 0,00 Varekostnader 4000 Varekjøp samarbeidsavtale , , Varekjøp Proshop , , Varekjøp Golfbil leie 0, , Varekjøp Restaurant , , Varekjøp Restaurant 14% , , Rabatter fra kjøp, mva.pliktig , , Beholdningsendring råvarer 863, , Varekjøp avg fri , , Kjøp Protjenester Christian , , Kjøp protjenester Nicolai , , Varekjøp restaurant fritt 0, , , ,16

14 Lønnskostnader m.m Aquantus protjenester , , Coleman Consulting 0, , Lønnskostnader , , Periodisering lønn , , Feriepenger , , Andre innberetningspliktige , , Motkonto innberetningspl , , Arbeidsgiveravgift , , Arb.g.avg.av feriep , , Refusjon av sykepenger , , Yrkesskadeforsikring ,00 0, OTP avtale , , Libæk 0, , Andre personalkostnader 1 368, , , ,27 Avskrivning på driftsmidler 6000 Avskrivning anlegg 0, , Avskriving utstyr, bil etc , , , ,00 Annen driftskostnad 6300 Leie av lokaler , , Jordleie Kristian Kjos , , Låveleie Kristian Kjos , , Vaktmester proshop 0, , Husleie ansatte , , Kommunale avgifter , , Strøm, varme m.v , , Renhold , , Leasing maskiner , , Leasing golfbiler ,00 0, Leasing DN ,28 0, Leie kontormaskiner , , Leie dataløsning 0, , Sand , , Gjødsel , , Gressfrø , , Analyser , , Drivstoff maskiner , , Vanningsanlegg , , Reparasjon service deler , , Sprøytemidler , , Baneutstyr , , Sub Air ,05 0,00

15 6540 Inventar , , Proshop Inventar , , Inventar klubbhus 0, , Arbeidstøy og verneutstyr , , Vedlikehold Klubbhus , , Rep og Vedl.hold Proshop , , Rep. og vedl.hold Restaurant , , Rep og vedlikehold Brakkerigg , , Rep og vedlikehold Utendørsanlegg , , Rep og vedikehold Driving Range , , Revisjonshonorar , , Regnskapshonorarer , , Advokat , , Kontorrekvisita , , Trykksaker , , Aviser,tidskrifter m.v. 252, , Møter, kurs, litteratur o.l , , Telefon , , IT kostnader , , Porto , , Drivstoff kjøretøyer 1 482,28 0, Vedlikehold biler 299,00 0, Forsikring/avgift kjøretøyer 3 305, , Bilgodtgjørelser , , Reise/diett etter regning , , Reklame/annonser , , Kontingenter, fradragsberettiget , , Gaver, fradr. ber. 0,00 440, Forsikringspremier , , Bankomkostninger , , Annen kostnad , , Andre kostnader ikke fradr.ber ,50 0, Tap avgang driftsmidler (ordinær) ,00 0, Konstatert tap på kundefordringer ,00 0, , ,94

16 Annen renteinntekt 8050 Renter av bankinnskudd ,34-966, ,34-966,16 Annen rentekostnad 8150 Rentekostnader , , , ,56 Annen finanskostnad 8170 Finanskostnader 60,00 0,00 60,00 0,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital , , , ,80

17 Til generalforsamlingen i Miklagard Golf AS Medlemmer av Den norske Revisorforening Revisor-/foretaksnr.: Besøksadr.: Fekjan 15 Nesbru Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Miklagard Golf AS, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styre og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

18 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Medlemmer av Den norske Revisorforening Revisor-/foretaksnr.: Besøksadr.: Fekjan 15 Nesbru Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Nesbru, den 9. februar 2012 Oddvar Mella Statsautorisert revisor

19 MIKLAGARD GOLF AS Styrets beretning for 2011 Miklagard Golf AS (Miklagard) ble stiftet 2. juni 1998 og har som formål å utvikle, eie og drive golfanlegg. Økonomi Selskapets årsresultat ble positivt med NOK (NOK i 2010). Driftsresultatet ble positivt med NOK (NOK i 2010). Med utgangspunkt i de vedtak som ble fattet på generalforsamlingen i mars, hadde Miklagard akseptable forutsetninger med tanke på økonomiske rammer i Det var likevel nødvendig å legge opp til et ambisiøst budsjett når det gjaldt samarbeidspartnere og gjestespill for å nå et tilfredsstillende nivå på inntektssiden. Styret var bekymret for den usikre markedssituasjonen i golfmarkedet, og hva dette ville ha å si for inntjeningsmulighetene til selskapet. Trenden går mot mer fleksible løsninger i golfmarkedet, og innsatsen, som legges ned av markedsgruppen, styret og ledelse, med videreutvikling av nye medlemskategorier blir meget viktige i så måte. Vi har stor tro på at dette arbeidet vil bidra positivt, og at Miklagard skal være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Miklagards langsiktige gjeld var pr. 31. desember 2010 NOK (DNBNOR 20 års løpetid). I tillegg har selskapet ved årsskiftet en innvilget kassekreditt på NOK i samme bank. Selskapet har hatt tre år med gunstige lånebetingelser og avdragsfrihet, grunnet manglende betjeningsevne, så styret har vært i tvil om verdien av selskapets anleggsmidler. Selskapet har imidlertid inngått ny låneavtale med banken. Låneavtalen innebærer avdragsbetaling da markedsarbeidet og tiltak på banen forventes å bedre selskapets inntjening. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse et dekkende bilde av driften og av stillingen i selskapet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret er ikke kjent med forhold inntruffet etter årsskiftet som kan påvirke selskapets økonomiske stilling vesentlig. Styret foreslår at årets overskudd på NOK avsettes annen egenkapital. Styrets arbeid Styret har i 2011 bestått av: Ove Granlund Styrets leder Simon Jensen Styremedlem Bård Flatin Styremedlem Ivar Cock. Styremedlem Petter Tømmeraas Styremedlem Ragnar Kjelstrup Styremedlem Øivind Bjørnstad Styremedlem Trond Laeng Varamedlem

20 Det er avholdt 9 styremøter i I tillegg har det blitt avholdt 4 møter med vår bankforbindelse og et møte med selskapets største aksjonær. Styret og ledelse har i år 2011 fokusert på økonomi, anleggets kvalitet og trivsel for aksjonærer/medlemmer. Hovedbanen Banen åpnet for spill den 19. april i meget god stand. Banearbeiderne jobbet hardt gjennom vinteren for å stå best mulig rustet til sesongstart, og det viste seg at det omfattende arbeidet som ble lagt ned ga gode resultater. Åpningen av banen var den tidligste i Miklagards historie, og dette bidro til en positiv sesong. Gjennom sesongen fremsto banen i fremragende stand, og Miklagard fikk tilbake posisjonen som Norges beste bane. Dette har i sterk grad bidratt til den gode sesongen Miklagard har hatt, og styret er meget fornøyd med den positive utviklingen året sett under ett. Styret er av den oppfatning at det sterke fokuset på vedlikehold og kvalitet skal fortsette i 2012, slik at Miklagard kan befeste sin stilling som Norges beste bane. Dette er, etter styrets oppfatning, helt avgjørende for selskapets fremtid. Klubbhuset Klubbhuset har fungert meget bra i 2011 og aksjonærer og gjester har gitt gode tilbakemeldinger. Før sesongen ble det foretatt enkelte endringer i golfshopen og på terrassen i tillegg til at kjøkken og fryserom ble oppgradert. Forandringene har blitt godt mottatt, og har gjort oss i stand til å gjennomføre større arrangementer på en mer profesjonell måte, samt gitt medlemmer og gjester en bedre serviceopplevelse. Treningsfelt Treningsfeltet og gressteen sesongåpnet 10. april 2011, og det er den tidligste åpningsdatoen noen sinne. Gressutslaget vært åpent gjennom hele sesongen til aksjonærenes tilfredshet. Før sesongen ble ballene på treningsfeltet byttet ut til Srixon og det ble kjøpt inn 2 overbygg til rangen slik at man kunne trene i dårlig vær. Aktiviteten på treningsfeltet viser en positiv utvikling i besøk fra både medlemmer og gjester. Styret er meget fornøyd med dette. 2 greener på korthullsbanen ble bygget om på våren, men dessverre bidro nedbøren i løpet av sommeren til at disse ikke kunne åpnes i Greenene blir åpnet til sesongstart Det er et mål for Miklagard at treningsanlegget og korthullsbanen skal oppgraderes ytterligere i Treningsfelt og korthullsbane er viktig for medlemmenes aktivitet på anlegget, nyrekruttering samt våre proer s inntjening.

21 Administrasjon og golfshop Styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra aksjonærer og gjester på måten man blir mottatt på Miklagard, og de samme tilbakemeldingene kommer fra samarbeidspartnerne. Det har vært et hovedmål for administrasjon å skape et godt miljø og yte god service. Fjoråret var et arbeidskrevende men likevel positivt år for administrasjonen, og styret er svært fornøyd med den innsatsen som er lagt ned. Golfshopen er en viktig del av Miklagard, og mange funksjoner blir utført her. Tilbakemeldinger på servicegrad og tilgjenglighet har vært meget god. Restaurant Sesongen 2011 var det andre året Miklagard står for driften av restauranten og selv om det fortsatt er rom for forbedringer på flere områder, er styret er rimelig fornøyd med sesongen sett under ett. Tilbakemeldinger fra aksjonærer og medlemmer har vært meget positive, og det bør være mulig å få til en fortsatt positiv utvikling i driften av restauranten fremover. Samarbeidspartnere Miklagard har i 2011 selv stått for salg av samarbeidsavtaler og turneringer. Resultatet for 2011 viser høyere inntekter fra samarbeidspartnere enn budsjettert, på tross av et særdeles vanskelig marked. Våre samarbeidspartnere har gitt meget gode tilbakemeldinger på vår gjennomføring av arrangementer i Styret er av den oppfatning at det skal settes inn ytterligere ressurser for å beholde inntektene på sponsor-/samarbeidssiden i 2012, selv om dette blir utfordrende i dagens marked. Selskapet har en markedsgruppe som hjelper administrasjonen med utvikling, salg og oppfølging av samarbeidspartnere. Dette arbeidet er frivillig, og styret setter stor pris på den innsats som legges ned her. Vedlikehold av anlegget Selskapet har i 2011 hatt 16 (10 årsverk) greenkeepere under ledelse av banesjef Stefan Schøn som ble ansatt ved inngangen til året. Våre greenkeepere har totalansvar for vedlikehold av golfbanene og treningsområdene. Stefan og hans team har gjort en meget god jobb i Større fokus på struktur, tilstedeværelse og oppfølging i baneavdelingen har gitt gode resultater. Baneavdelingen arbeider kontinuerlig med utvikling av banen, måter å minimere vinterskader på og har fokus på kvalitetshevning innenfor fastlagte og realistiske økonomiske rammer. Styret har stor tro på at greenkeeperteamet vil heve kvaliteten ytterligere i 2012.

22 Provirksomhet Tilbakemeldingene på provirksomheten har vært meget positive i 2011, og tilgjenglighet, service, ryddighet og orden har vært utført på et tilfredsstillende nivå. Styret er meget fornøyd med proene (Christian og Nicolai) og med Egil Nyhagen som har ansvaret for den administrative delen av tjenestene. Aksjonærforhold i selskapet Det ble gjennomført en aksjeexit i november Dette resulterte i at 19 aksjer ble levert tilbake til selskapet mot en betaling bestemt av ekstraordinær generalforsamling i Pr er det utstedt 1234 aktive aksjer, hvorav 120 er på selskapets hender. I tillegg er det utstedet 38 passive aksjer. En av selskapets initiativtagere eier 250 aksjer. Hans innbetaling ses i sammenheng med selskapets sponsorinntekter. Diverse Selskapets drift av golfbanene på Kløfta anses ikke å forurense det ytre miljø ut over det som er normalt for denne type virksomhet. Styret anser at golfbanen har positive miljømessige konsekvenser, herunder eliminering av jordbrukserosjon samt reduksjon av bruk av kunstgjødsel og plantevernmiddel. Styret anser arbeidsmiljøet som godt. I 2011 er det registrert 17 sykedager som utgjør 0,65 %. Selskapet hadde ved årsskiftet 8 fast ansatte (14 årsverk inklusive sesongarbeidere) Likestillingskravet er etter beste evne tatt hensyn til. Det diskrimineres ikke mellom kjønnene i Miklagard. Selskapet driver ikke med forsknings og utviklingsarbeid. Kløfta 9. februar 2012 Ove Granlund Ivar Cock Øyvind Bjørnstad Ragnar Kjelstrup Bård Flatin Petter Tømmeraas Simon Jensen Trond Laeng

23 Årsmøte i Miklagard Golfklubb 15 mars 2012

24 Til medlemmene i Miklagard Golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MIKLAGARD GOLFKLUBB Årsmøte avholdes onsdag 15. mars 2011 kl i lokalene til Thon hotell Oslo Airport, 2050 Jessheim. Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende medlemmer 2. Valg av møtedirigent og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av lagets årsmelding og revidert årsregnskap 5. Vedtagelse av budsjett for 2012, herunder fastsettelse av medlemskontingent 6. Fullmakt til styret om å innarbeide ny lovnorm for golfklubber i Miklagard Golfklubb sine vedtekter når denne er godkjent av NIF og idrettsstyret. 7. Valgkomiteens forslag til nytt styre 8. Forslag til representanter til valgkomiteen i Miklagard Golfklubb Forslag til saker skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet, dog slik at senere innkomne saker som ikke er lovendringer kan kreves behandlet etter vedtektenes 9 fjerde ledd. Vedlagt innkallingen følger lagets årsmelding og revidert årsregnskap, budsjett for 2012 herunder forslag til medlemskontingent, samt styrets forslag til vedtak under sak 5 og 6 samt valgkomiteens forslag under sak 7 og 8. Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS samme sted som starter kl Oslo, den 9. februar 2012 Med vennlig hilsen for styret i Miklagard Golfklubb Brede Bjørnstad styrets leder

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer