Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Miklagard Golf AS"

Transkript

1 Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012

2 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012 kl i lokalene til Thon hotell, Oslo Airport 2050 Jessheim. Umiddelbart før formell åpning av møtet vil selskapets administrasjon/styre presentere fokusområder for 2012 og resultater fra medlemsundersøkelsen i For generalforsamlingen har styret fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2011 med forslag om anvendelse av årsresultat 5. Fastsettelse av honorar til revisor 6. Fastsettelse av honorar til selskapets styre 7. Orientering om styrets vedtak for baneleie for Valg av nytt styre i Miklagard Golf AS Innkallingen er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Vedlagt innkallingen følger selskapets årsregnskap for 2011 inklusive revisjonsberetning og styrets årsberetning, samt styrets forslag til vedtak under sak 5, 6, samt valgkomiteens innstilling til sak 8 på dagsorden med begrunnelse. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til selskapet innen 11. mars Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til årsmøtet i Miklagard Golfklubb, som vil bli avholdt på samme sted og starter straks den ordinære generalforsamlingen i Miklagard Golf AS er avsluttet ca. kl Oslo, den 9. februar 2012 Med vennlig hilsen for MIKLAGARD GOLF AS Ove Granlund styrets leder

3 RETURNERES TIL: Navn og adresse på den som møter (Helst på telefaks: , (vennligst bruk blokkbokstaver) eller Miklagard Golf AS Att: Tore Waagø Postnr: Poststed: MELDING OM DELTAGELSE på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, Den 15. mars 2012 kl i lokalene til Thon Oslo Airport Hotel, 2050 Jessheim Jeg eier... aksjer Jeg er fullmektig for... aksjer Jeg er lovlig stedfortreder for (styremedlem, verge for mindreårige, m.v.) Navn:... aksjer:... Navn:... aksjer: Sted Dato Underskrift av den som møter på generalforsamling FULLMAKT Som eier av... aksjer i Miklagard Golf AS, gir jeg herved:... styrets formann... fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, den 15. mars 2012, kl og til å avgi stemme for mine aksjer Sted Dato Fullmaktsgivers/aksjeeiers underskrift Fullmaktsgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):...

4 STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK UNDER SAK 5, 6, 8 OG PÅ DAGSORDEN MED BEGRUNNELSE: SAK 5: FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR Revisor har levert regning for sitt arbeid i 2011, som viser et honorar stort NOK ,- for arbeid knyttet til revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Honorar til revisor for arbeid i 2011 dekkes i henhold til fremlagt regning. SAK 6: FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS STYRE Det foreslås samme styrehonorar for styrets arbeid i 2011 som for Følgelig foreslås det at styrets leder mottar NOK ,- og øvrige styremedlemmer mottar NOK ,-. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Honorar til styrets medlemmer utbetales for arbeid i 2011, fordelt slik at styrets leder mottar NOK ,- og øvrige styremedlemmer mottar NOK ,-. SAK 8: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET Tre av styrets medlemmer, Ove Granlund, Ragnar Kjelstrup og Øyvind Bjørnstad er på valg. Ove Granlund og Øyvind Bjørnstad har sagt seg villig til å stille for 2 nye år. Ragnar Kjelstrup trer ut av styret. Varamedlem Trond Laeng foreslås som nytt medlem av styret. Ove Granlund Ragnar Kjelstrup Øyvind Bjørnstad Bård Flatin Petter Tømmeraas Ivar Cock Simon Jensen Trond Laeng (styrets leder, gjenvelges for 2 år) (trer ut av styret) (gjenvelges for 2 år) (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (ny, velges for 2 år) På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Ove Granlund, Øyvind Bjørnstad og Trond Laeng velges til styret for 2 år.

5 Årsregnskap 2011 for Miklagard Golf AS Utarbeidet av: Innhold: Årsberetning Revisors beretning Resultatregnskap Balanse Noter

6 Resultatregnskap Miklagard Golf AS (org ) Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad 60 0 Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse Miklagard Golf AS (org ) Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Balanse Miklagard Golf AS (org ) Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Nedsatt aksjekapital ikke reg Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kløfta 9 feb 2012 Ove Granlund Ivar Cock Petter Tømmeraas Simon Jensen Sign. Sign. Sign. Sign. Øyvind Bjørnstad Ragnar Kjelstrup Bård Flatin Sign. Sign. Sign.

9 MIKLAGARD GOLF AS ORG NR Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. På grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene avsettes det ikke til tap på fordringer. Endring av regnskapsprinsipp Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

10 MIKLAGARD GOLF AS Org nr Noter til regnskapet 2011 Note 1 - Lønnskostnader m.m. Selskapet sysselsetter totalt 14 årsverk. Ved årsskiftet var det 8 heltidsansatte og 12 deltidsansatte. Lønn til daglig leder utgjør kr Lønnskostnader består av følgende poster: Tekst Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Opplæring greenkeepere via Coleman Consulting Ltd Andre ytelser Sum Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er opprettet opprettet en innskuddsbasert ordning som tilfredstiller kravene i loven. Kostnadsført innskudd i 2011 er kr Note 2 - Annen driftskostnad Honorarer til revisor er kostnadsført med kr eks mva. Note 3 - Varige driftsmidler Klubbhus Golfanlegg Inventar, m.m. biler m.m. Sum Bokført verdi Tilgang Avgang Årets ordinære avskrivninger Bokført verdi Akkumulerte ord. avskrivninger Saldoavskrivningssats 1,25 % 1,25 % 15,00 % Avskrivninger på klubbhus og golfanlegg er avskrevet med henblikk på 80 års kontrakstid. Note 4 - Skattetrekkskonto På særskilt bankkonto er innestående kr

11 MIKLAGARD GOLF AS Org nr Noter til regnskapet 2011 Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere m.m. Selskapets aksjekapital pr er kr fordelt på aksjer a kr Det er netto ervervet totalt 120 egne aksjer i Aksjer eiet av styremedlemmer eller nærstående, samt aksjonærere som eier mer enn 1% av aksjene. Antti Peltoniemi 250 Simon Jensen 1 Styremedlem Ivar Cock 3 Styremedlem Øivind Bjørnstad 1 Styremedlem Ragnar Kjelstrup 1 Styremedlem Bård Flatin 1 Styremedlem Petter Tømmeraas 1 Styremedlem Totalt 258 Hvilket utgjør 20,28% av aksjene i selskapet. Note 6 - Egenkapital Aksje- Aksjekapital Egne Overkurs- Sum kapital nedsatt ikke aksjer fond egenkapital registrert Egenkapital pr Ervervet egne aksjer Solgt egne aksjer Vedtatt kapitalnedsettelse Årsresultat Egenkapital pr Note 7 - Kassekreditt Innvilget kassekreditt er kr Som sikkerhet for kassekreditten er det tatt pant i selskapets leiekontrakt med driftstilbehør. Note 8 - Skattekostnad Selskapet vil ikke få noen skattekostnad for året. Opparbeidet skattemessig underskudd utgjør kr Utsatt skattefordel på kr er ikke innarbeidet i balansen. De skattemessige fordelene er knyttet til : Kundefordringer kr Avsetninger kr Skattemessig underskudd kr Totalt kr

12 MIKLAGARD GOLF AS Org nr Noter til regnskapet 2011 Note 9 - Pantelån Selskapet har to pantelån i DnB Nor ASA til sammen kr i tillegg til kassekredit, jfr note 7 Av selskapets gjeld pr forfaller kr til betaling mer enn 5 år frem i tid. Bokførte anleggsmidler stillet som sikkerhet for denne gjeld er kr Note 10 - Pantstillelser Som sikkerhet for kassekreditt og pantelån er det tatt pant i selskapets leiekontrakt med driftstilbehør. Selskapet har inngått leiekontrakt som løper fra i 40 år med rett til forlengelse for ytterligere 40 år. Leiesummen indeksreguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen

13 Spesifikasjon til resultatregnskap Miklagard Golf AS (org ) Salgsinntekter 3000 Varesalg restaurant pl , , Varesalg restaurant 14% , , Varesalg proshop , , Varesalg Golfbil leie , , Salgsinntekt samarbeidsavtale pl , , Salgsinntekt utlegg avg pl , , Innmelding og registrering fri ,80-812, Greenfee , , Baneleie , , Driving Range , , Salgsinntekt turnering , , Inntekt sponsor avg.fri , , Salgsinntekter protjenester , , Utleie traller , , , ,57 Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter klubbhus ,00 0, Vinning avgang driftsmidler (ordinær) ,56 0, Salgssum anleggsmidler ,00 0, Hjelpekonto salg anleggsmidler ,00 0, annen salgsinntekt ,35 0, ,91 0,00 Varekostnader 4000 Varekjøp samarbeidsavtale , , Varekjøp Proshop , , Varekjøp Golfbil leie 0, , Varekjøp Restaurant , , Varekjøp Restaurant 14% , , Rabatter fra kjøp, mva.pliktig , , Beholdningsendring råvarer 863, , Varekjøp avg fri , , Kjøp Protjenester Christian , , Kjøp protjenester Nicolai , , Varekjøp restaurant fritt 0, , , ,16

14 Lønnskostnader m.m Aquantus protjenester , , Coleman Consulting 0, , Lønnskostnader , , Periodisering lønn , , Feriepenger , , Andre innberetningspliktige , , Motkonto innberetningspl , , Arbeidsgiveravgift , , Arb.g.avg.av feriep , , Refusjon av sykepenger , , Yrkesskadeforsikring ,00 0, OTP avtale , , Libæk 0, , Andre personalkostnader 1 368, , , ,27 Avskrivning på driftsmidler 6000 Avskrivning anlegg 0, , Avskriving utstyr, bil etc , , , ,00 Annen driftskostnad 6300 Leie av lokaler , , Jordleie Kristian Kjos , , Låveleie Kristian Kjos , , Vaktmester proshop 0, , Husleie ansatte , , Kommunale avgifter , , Strøm, varme m.v , , Renhold , , Leasing maskiner , , Leasing golfbiler ,00 0, Leasing DN ,28 0, Leie kontormaskiner , , Leie dataløsning 0, , Sand , , Gjødsel , , Gressfrø , , Analyser , , Drivstoff maskiner , , Vanningsanlegg , , Reparasjon service deler , , Sprøytemidler , , Baneutstyr , , Sub Air ,05 0,00

15 6540 Inventar , , Proshop Inventar , , Inventar klubbhus 0, , Arbeidstøy og verneutstyr , , Vedlikehold Klubbhus , , Rep og Vedl.hold Proshop , , Rep. og vedl.hold Restaurant , , Rep og vedlikehold Brakkerigg , , Rep og vedlikehold Utendørsanlegg , , Rep og vedikehold Driving Range , , Revisjonshonorar , , Regnskapshonorarer , , Advokat , , Kontorrekvisita , , Trykksaker , , Aviser,tidskrifter m.v. 252, , Møter, kurs, litteratur o.l , , Telefon , , IT kostnader , , Porto , , Drivstoff kjøretøyer 1 482,28 0, Vedlikehold biler 299,00 0, Forsikring/avgift kjøretøyer 3 305, , Bilgodtgjørelser , , Reise/diett etter regning , , Reklame/annonser , , Kontingenter, fradragsberettiget , , Gaver, fradr. ber. 0,00 440, Forsikringspremier , , Bankomkostninger , , Annen kostnad , , Andre kostnader ikke fradr.ber ,50 0, Tap avgang driftsmidler (ordinær) ,00 0, Konstatert tap på kundefordringer ,00 0, , ,94

16 Annen renteinntekt 8050 Renter av bankinnskudd ,34-966, ,34-966,16 Annen rentekostnad 8150 Rentekostnader , , , ,56 Annen finanskostnad 8170 Finanskostnader 60,00 0,00 60,00 0,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital , , , ,80

17 Til generalforsamlingen i Miklagard Golf AS Medlemmer av Den norske Revisorforening Revisor-/foretaksnr.: Besøksadr.: Fekjan 15 Nesbru Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Miklagard Golf AS, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styre og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

18 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Medlemmer av Den norske Revisorforening Revisor-/foretaksnr.: Besøksadr.: Fekjan 15 Nesbru Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Nesbru, den 9. februar 2012 Oddvar Mella Statsautorisert revisor

19 MIKLAGARD GOLF AS Styrets beretning for 2011 Miklagard Golf AS (Miklagard) ble stiftet 2. juni 1998 og har som formål å utvikle, eie og drive golfanlegg. Økonomi Selskapets årsresultat ble positivt med NOK (NOK i 2010). Driftsresultatet ble positivt med NOK (NOK i 2010). Med utgangspunkt i de vedtak som ble fattet på generalforsamlingen i mars, hadde Miklagard akseptable forutsetninger med tanke på økonomiske rammer i Det var likevel nødvendig å legge opp til et ambisiøst budsjett når det gjaldt samarbeidspartnere og gjestespill for å nå et tilfredsstillende nivå på inntektssiden. Styret var bekymret for den usikre markedssituasjonen i golfmarkedet, og hva dette ville ha å si for inntjeningsmulighetene til selskapet. Trenden går mot mer fleksible løsninger i golfmarkedet, og innsatsen, som legges ned av markedsgruppen, styret og ledelse, med videreutvikling av nye medlemskategorier blir meget viktige i så måte. Vi har stor tro på at dette arbeidet vil bidra positivt, og at Miklagard skal være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Miklagards langsiktige gjeld var pr. 31. desember 2010 NOK (DNBNOR 20 års løpetid). I tillegg har selskapet ved årsskiftet en innvilget kassekreditt på NOK i samme bank. Selskapet har hatt tre år med gunstige lånebetingelser og avdragsfrihet, grunnet manglende betjeningsevne, så styret har vært i tvil om verdien av selskapets anleggsmidler. Selskapet har imidlertid inngått ny låneavtale med banken. Låneavtalen innebærer avdragsbetaling da markedsarbeidet og tiltak på banen forventes å bedre selskapets inntjening. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse et dekkende bilde av driften og av stillingen i selskapet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret er ikke kjent med forhold inntruffet etter årsskiftet som kan påvirke selskapets økonomiske stilling vesentlig. Styret foreslår at årets overskudd på NOK avsettes annen egenkapital. Styrets arbeid Styret har i 2011 bestått av: Ove Granlund Styrets leder Simon Jensen Styremedlem Bård Flatin Styremedlem Ivar Cock. Styremedlem Petter Tømmeraas Styremedlem Ragnar Kjelstrup Styremedlem Øivind Bjørnstad Styremedlem Trond Laeng Varamedlem

20 Det er avholdt 9 styremøter i I tillegg har det blitt avholdt 4 møter med vår bankforbindelse og et møte med selskapets største aksjonær. Styret og ledelse har i år 2011 fokusert på økonomi, anleggets kvalitet og trivsel for aksjonærer/medlemmer. Hovedbanen Banen åpnet for spill den 19. april i meget god stand. Banearbeiderne jobbet hardt gjennom vinteren for å stå best mulig rustet til sesongstart, og det viste seg at det omfattende arbeidet som ble lagt ned ga gode resultater. Åpningen av banen var den tidligste i Miklagards historie, og dette bidro til en positiv sesong. Gjennom sesongen fremsto banen i fremragende stand, og Miklagard fikk tilbake posisjonen som Norges beste bane. Dette har i sterk grad bidratt til den gode sesongen Miklagard har hatt, og styret er meget fornøyd med den positive utviklingen året sett under ett. Styret er av den oppfatning at det sterke fokuset på vedlikehold og kvalitet skal fortsette i 2012, slik at Miklagard kan befeste sin stilling som Norges beste bane. Dette er, etter styrets oppfatning, helt avgjørende for selskapets fremtid. Klubbhuset Klubbhuset har fungert meget bra i 2011 og aksjonærer og gjester har gitt gode tilbakemeldinger. Før sesongen ble det foretatt enkelte endringer i golfshopen og på terrassen i tillegg til at kjøkken og fryserom ble oppgradert. Forandringene har blitt godt mottatt, og har gjort oss i stand til å gjennomføre større arrangementer på en mer profesjonell måte, samt gitt medlemmer og gjester en bedre serviceopplevelse. Treningsfelt Treningsfeltet og gressteen sesongåpnet 10. april 2011, og det er den tidligste åpningsdatoen noen sinne. Gressutslaget vært åpent gjennom hele sesongen til aksjonærenes tilfredshet. Før sesongen ble ballene på treningsfeltet byttet ut til Srixon og det ble kjøpt inn 2 overbygg til rangen slik at man kunne trene i dårlig vær. Aktiviteten på treningsfeltet viser en positiv utvikling i besøk fra både medlemmer og gjester. Styret er meget fornøyd med dette. 2 greener på korthullsbanen ble bygget om på våren, men dessverre bidro nedbøren i løpet av sommeren til at disse ikke kunne åpnes i Greenene blir åpnet til sesongstart Det er et mål for Miklagard at treningsanlegget og korthullsbanen skal oppgraderes ytterligere i Treningsfelt og korthullsbane er viktig for medlemmenes aktivitet på anlegget, nyrekruttering samt våre proer s inntjening.

21 Administrasjon og golfshop Styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra aksjonærer og gjester på måten man blir mottatt på Miklagard, og de samme tilbakemeldingene kommer fra samarbeidspartnerne. Det har vært et hovedmål for administrasjon å skape et godt miljø og yte god service. Fjoråret var et arbeidskrevende men likevel positivt år for administrasjonen, og styret er svært fornøyd med den innsatsen som er lagt ned. Golfshopen er en viktig del av Miklagard, og mange funksjoner blir utført her. Tilbakemeldinger på servicegrad og tilgjenglighet har vært meget god. Restaurant Sesongen 2011 var det andre året Miklagard står for driften av restauranten og selv om det fortsatt er rom for forbedringer på flere områder, er styret er rimelig fornøyd med sesongen sett under ett. Tilbakemeldinger fra aksjonærer og medlemmer har vært meget positive, og det bør være mulig å få til en fortsatt positiv utvikling i driften av restauranten fremover. Samarbeidspartnere Miklagard har i 2011 selv stått for salg av samarbeidsavtaler og turneringer. Resultatet for 2011 viser høyere inntekter fra samarbeidspartnere enn budsjettert, på tross av et særdeles vanskelig marked. Våre samarbeidspartnere har gitt meget gode tilbakemeldinger på vår gjennomføring av arrangementer i Styret er av den oppfatning at det skal settes inn ytterligere ressurser for å beholde inntektene på sponsor-/samarbeidssiden i 2012, selv om dette blir utfordrende i dagens marked. Selskapet har en markedsgruppe som hjelper administrasjonen med utvikling, salg og oppfølging av samarbeidspartnere. Dette arbeidet er frivillig, og styret setter stor pris på den innsats som legges ned her. Vedlikehold av anlegget Selskapet har i 2011 hatt 16 (10 årsverk) greenkeepere under ledelse av banesjef Stefan Schøn som ble ansatt ved inngangen til året. Våre greenkeepere har totalansvar for vedlikehold av golfbanene og treningsområdene. Stefan og hans team har gjort en meget god jobb i Større fokus på struktur, tilstedeværelse og oppfølging i baneavdelingen har gitt gode resultater. Baneavdelingen arbeider kontinuerlig med utvikling av banen, måter å minimere vinterskader på og har fokus på kvalitetshevning innenfor fastlagte og realistiske økonomiske rammer. Styret har stor tro på at greenkeeperteamet vil heve kvaliteten ytterligere i 2012.

22 Provirksomhet Tilbakemeldingene på provirksomheten har vært meget positive i 2011, og tilgjenglighet, service, ryddighet og orden har vært utført på et tilfredsstillende nivå. Styret er meget fornøyd med proene (Christian og Nicolai) og med Egil Nyhagen som har ansvaret for den administrative delen av tjenestene. Aksjonærforhold i selskapet Det ble gjennomført en aksjeexit i november Dette resulterte i at 19 aksjer ble levert tilbake til selskapet mot en betaling bestemt av ekstraordinær generalforsamling i Pr er det utstedt 1234 aktive aksjer, hvorav 120 er på selskapets hender. I tillegg er det utstedet 38 passive aksjer. En av selskapets initiativtagere eier 250 aksjer. Hans innbetaling ses i sammenheng med selskapets sponsorinntekter. Diverse Selskapets drift av golfbanene på Kløfta anses ikke å forurense det ytre miljø ut over det som er normalt for denne type virksomhet. Styret anser at golfbanen har positive miljømessige konsekvenser, herunder eliminering av jordbrukserosjon samt reduksjon av bruk av kunstgjødsel og plantevernmiddel. Styret anser arbeidsmiljøet som godt. I 2011 er det registrert 17 sykedager som utgjør 0,65 %. Selskapet hadde ved årsskiftet 8 fast ansatte (14 årsverk inklusive sesongarbeidere) Likestillingskravet er etter beste evne tatt hensyn til. Det diskrimineres ikke mellom kjønnene i Miklagard. Selskapet driver ikke med forsknings og utviklingsarbeid. Kløfta 9. februar 2012 Ove Granlund Ivar Cock Øyvind Bjørnstad Ragnar Kjelstrup Bård Flatin Petter Tømmeraas Simon Jensen Trond Laeng

23 Årsmøte i Miklagard Golfklubb 15 mars 2012

24 Til medlemmene i Miklagard Golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MIKLAGARD GOLFKLUBB Årsmøte avholdes onsdag 15. mars 2011 kl i lokalene til Thon hotell Oslo Airport, 2050 Jessheim. Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende medlemmer 2. Valg av møtedirigent og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av lagets årsmelding og revidert årsregnskap 5. Vedtagelse av budsjett for 2012, herunder fastsettelse av medlemskontingent 6. Fullmakt til styret om å innarbeide ny lovnorm for golfklubber i Miklagard Golfklubb sine vedtekter når denne er godkjent av NIF og idrettsstyret. 7. Valgkomiteens forslag til nytt styre 8. Forslag til representanter til valgkomiteen i Miklagard Golfklubb Forslag til saker skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet, dog slik at senere innkomne saker som ikke er lovendringer kan kreves behandlet etter vedtektenes 9 fjerde ledd. Vedlagt innkallingen følger lagets årsmelding og revidert årsregnskap, budsjett for 2012 herunder forslag til medlemskontingent, samt styrets forslag til vedtak under sak 5 og 6 samt valgkomiteens forslag under sak 7 og 8. Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS samme sted som starter kl Oslo, den 9. februar 2012 Med vennlig hilsen for styret i Miklagard Golfklubb Brede Bjørnstad styrets leder

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 10 mars 2014 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes mandag 10. mars 2014

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer