Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå"

Transkript

1 Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2014 Sak 4 Politiske uttalelser Sak 5 Tale ved leder Sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret, UV og BVK Sak 7 Årsmelding fylkestingsgruppen Sak 8 Regnskap 2014, budsjett 2015, valgkampbudsjett 2015 og kontingent 2016 Sak 9 Handlingsplan og strategi Sak 10 Venstres arbeid nasjonalt og LM-tema grønn vekst Sak 11 Generell politisk debatt Sak 12 Behandling av valgprogram 2015 Sak 13 Skolering lokallagsledere /nye nettsider Sak 14 Behandling av innkomne forslag Sak 15 Behandling av politiske uttalelser Sak 16 Kommunereform Sak 17 Nominasjonsprosesser i BuV Sak 18 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemnd Sak 19 Valg av landsmøteutsendinger Sak 20 Takke av diverse Sak 21 Aktiviteter fremover: LPN, V-venn, landsmøtet, listearbeidet, vervekampanje Sak 22 Eventuelt Tilleggsvedlegg (rød farge: ettersendes/legges frem på møtet): Utkast politiske uttalelser Regnskap og budsjett Årsmeldinger fra UV og fylkestingsgruppen Grønn vekst Notat kommunereform Fylkesvalgsprogram 1

2 Program dag Registrering og kaffe Fylkesårsmøtet settes, velkomst Sak 1 Sak 2 Godkjenning: innkalling, saksliste, forretningsorden Åpning og konstituering Valg av møteleder og varamøteleder Valg av referenter, fullmaktsnemnd, protokollunderskrivere, tellekorps Valg av redaksjonsnemnda Sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2013 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Politiske uttalelser / leder red.nemnda Tale ved leder/ Rebekka Borsch Årsmelding fra fylkesstyret / nestleder Erik H Berg Årsmelding fylkestingsgruppen /gruppeleder Helge Stiksrud Kaffepause Sak 8 Regnskap 2014, budsjett/valgkampbudsjett 2015 Kasserer Hallvor Lilleslett Sak 9 Strategi og handlingsplan , Rebekka+Per 12:15 Sak 10 Tale Andre Skjelstad: V nasjonalt + grønn vekst 13:00-14:00 Lunsj Sak 11 generell politisk debatt 14:30 Sak 12 Valgprogram :15 Kaffepause 17:00 Sak 13 Skolering nye nettsider 18:30-19:30 Skolering nye lokallagsledere + rednemnda og programnemnd jobber med endringsforslag/uttalelser 20:00 Middag på hotellet 2

3 Program dag Møtestart Sak 12 (fortsetter å behandle programmet) Sak 14 Sak 15 Behandling av innkomne forslag Behandling av politiske uttalelser Sak 16 Kommunereform /Andre Skjelstad 11:00 Kaffepause 11:15 Sak 17 generell politisk debatt 12:00 Sak 18 nominasjonsprosesser i Buv /Hallvor + Rebekka 12:30 Sak 19 Valg fylkesstyre, valgkomite :00 Lunsj 14:00 Sak 20 Valg av landsmøteutsendinger Sak 21 Sak 22 Aktiviteter fremover: -LPN, -V-venn, -landsmøtet -listearbeidet -vervekampanje Avtakking og eventuelt Møteslutt 3

4 Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden - vedtakssak Forslag til vedtak: innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes Sak 2: Konstituering - vedtakssak Forslag til vedtak: Møteleder: Dag 1: Torleif Dalseide, Gunn- Torill Homme Mathisen Dag 2: Ulla Nordgarden, Marianne Berg Fullmaktsnemnd: Pål Bentsen, Ida Marie Brown, Julius Mikkelsen Redaksjonsnemnd: Lars Andre Landås Tore Hogstad Sissel Urke Anders Wengen Referenter: Mathias Eide Sataøen, Steinar Bleken Tellekorps: Ellen Korvald, Christian Behrens, Camilla Langen (Alexander Solbakken) Protokollunderskrift: tas på møtet Sak 3: Protokoll fra årsmøtet 2014 orienteringssak Fylkesårsmøte februar, Tyrifjord Hotell, Vikersund Saksliste: sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden sak 2 Åpning og konstituering sak 3 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2013 sak 4 Politiske uttalelser Sak 5 Tale ved politisk nestleder sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret sak 7 Årsmelding fylkestingsgruppen sak 8 Regnskap 2013, budsjett 2014 og kontingent 2015 sak 9 Valgkampen 2013, evaluering sak 10 Menneskerettigheter- presentasjon og innspill sak 11 Arbeidsgrupper rundt MR sak 12 Innledning: Hvordan bygge Buskerud Venstre i ? sak 13 Behandling av innkomne forslag sak 14 Behandling av politiske uttalelser sak 15 Tale ved stortingsrepresentant Abid Raja sak 16 Generell politisk debatt 4

5 sak 17 Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite, nominasjonsnemd sak 18 Valg av landsmøteutsendinger sak 19 Aktiviteter fremover: LPN, V- venn, landsmøtet, listearbeidet, vervekampanje sak 20 Eventuelt Sak 1- Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden ved leder Rebekka Borsch Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Forretningsorden foreslås av møteledelse. Sak 2- Åpning og konstituering ved Rebekka Borsch Forslag til møteledelse: Dag 1: Torleif Dalseide og Ida Marie Brown Dag 2: Hallvor Lilleslett og Tove Hofstad Valgt ved akklamasjon Forslag til fullmaktsnemd: Ulla Nordgarden, Tore Hogstad, Bjørn Flo Knudsen og Anne Sofie Riseng. Bjørn Flo Knudsen var ikke til stede og årsmøtet mente det var tilstrekkelig med 3 personer Resterende valgt ved akklamasjon Forslag til referenter: Sissel Urke, Ellen Korvald, Yousuf Gilani og Ole Gunnar Øren. Ellen Korvald og Yousuf Gilani var ikke til stede, og Christian Behrens og Marianne Berg ble foreslått istedenfor. Valgt ved akklamasjon Tellekorps etter forslag fra møtet: Mathias Eide Sataøen og Steinar Bleken Forslag på delegater til å skrive under protokollen: Ellen Lysne, Mathias Eide Sataøen Valgt ved akklamasjon Forslag på redaksjonsnemnd: Helge Stiksrud, Lars Andre Landås og Gunn- Torill Homme Mathisen. Gunn- Torill Homme Mathisen var ikke tilstede 1. dag, og Eline Celin Gjestal ble foreslått istedenfor. Valgt ved akklamasjon Møteledere overtar møteledelsen. Fullmaktsnemnda trekker seg tilbake for å godkjenne delegatene. Antall stemmeberettigede: 38 Medlemmer fra fylkesstyret:? Antall observatører:? Sak 3- Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2013 Ingen merknader vedtak: Protokollen godkjennes 5

6 Sak 4- Politiske uttalelser saken utsettes til etter lunsj Sak 5- Tale ved politisk nestleder Erik Hørlück Berg Erik holdt en innholdsrik og engasjerende tale som omhandlet Venstre sine mål om fortsatt vekst, regjeringsforhandlingene, utfordringer ved å være et opposisjonsparti og samtidig en del av en samarbeidsavtale med de tre andre borgerlige partiene. To saker ble fremhevet som spesielt viktige etter forhandlingene; økt satsing på jernbane og refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Han pekte på viktige saker i stortingsperioden som Kommunereformen, helse- og velferd, utbyggingspress på dyrket areal med henvisning til nytt sykehus i Buskerud, Venstre som garantist for åpenhet i forvaltningen, landbruk og skogsforvaltning, bruk av økonomiske virkemidler for å nå miljø og klimamål, sammenhengende politikk på energi og klimaområdet ( tre er den nye olje ). Og hvordan vi organiserer oss, boligpolitikk og samferdsel/ transport. Erik avsluttet med drømmen om at Venstre stiller liste i alle kommunene ved kommune- og fylkestingsvalget i Generell politisk debatt. Disse tok ordet: Ulla Nordgarden, Rebekka Borsch, Hallvor Lilleslett, Ellen Lysne, Marianne Berg, Brian Brown, Nina Johnsen, Anders Wengen, Mathias Sataøen Sak 6- Årsmelding fra fylkesstyret ble presentert av fylkesleder Rebekka Borsch. Det ble stilt noen spørsmål knyttet til resultatet av invitasjonen til medlemmer om å gi pengegaver i forbindelse med valgkampen, og en avklaring av Venstrevenn- ordningen. Etter valgkampen tilfaller hele beløpet fra venstrevenner i Buskerud fylkeslaget. Ellers ingen merknader. Vedtak: Årsmeldingen godkjennes Sak 7- Årsmelding Fylkestingsgruppen ved gruppeleder Helge Stiksrud. Oppfordring fra salen om å utnytte muligheten for markering av Venstre i opposisjon. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering Sak 8- Regnskap 2013, budsjett 2014 og kontingent 2015 Lagt frem ved kasserer Torleif Dalseide. Revisjonserklæring blir lest opp i møtet av revisor Bjørn Lindvig. Regnskapet er godkjent og funnet i orden med to merknader: km- godtgjøring bør rundes opp til hele km, leder eller nestleder bør attestere fakturaer og refusjoner. Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes Budsjett er et mellomår, og det blir lagt opp til nøkternhet både på utgiftssiden og inntektssiden, med håp om et resultat som vil gi større handlingsrom i valgåret Kontingent 2015 Venstre sentralt arbeider med et forslag som tar sikte på en harmonisering av kontingentnivået mellom de ulike fylkeslagene, da dette varierer sterkt. Kontingenten blir foreslått uendret for 2015 i påvente av konklusjoner i dette arbeidet. Vedtak: Kontingenten blir uendret i

7 Sak 9- Valgkampen 2013, evaluering ved politisk nestleder Erik Hørlûck Berg. Viktige suksesskriterier: tidlig nominasjon med nominajonsmøte i juni 2012 gav oss forskudd i markedsføringssammenheng enorm dugnadsinnsats i alle deler av fylket Venstre- campingvogna skapte oppslag Rebekka produserte store mengder innlegg, deltok på mange debatter og stod for mange oppslag. Hun stod alene for mye gratisarbeid ved å ta permisjon fra jobben for å drive valgkamp fra (tidspunkt) felles definerte mål mange aktive medlemmer synlige i media og gode i debatter Utfordringer: vi er for få direkte kontakt med velgere er viktig, fks dørbanking Hørlück Bergs ærespriser ble delt ut for første gang, for god innsats under valgkampen. Juniorklassen: Lars Andre Landås Seniorklassen: Tore Hokstad Eliteklassen: Rebekka Borsch Lars Andre kvitterte med å gi en rask analyse av valgkampen til Unge Venstre, som hadde en generell nedgang på landsbasis i skolevalgene, men som en av de få fylkeslagene med økning i Buskerud. Sak 4- Politiske uttalelser Helge Stiksrud presenterte på vegne av redaksjonskomiteen Politiske uttalelse og foreslo å begrense antallet politiske saker til 3. Ringerike Venstre hadde levert inn en sak innen fristen, som omhandlet frafallet i videregående skole. Under ordvekslingen kom det frem at det var ønske om ytterligere to uttalelser, en om nytt sykehus i Drammen og en om landbruk. Årsmøtet ble gitt frist til søndag morgen for å komme med nye uttalelser. Saken ble utsatt til dagen etter Vedtak: maks 3 forslag behandles på møte i morgen. Øvrige forslag sendes eventuelt videre til styret. Sak 10- Menneskerettigheter, presentasjon og innspill Foredrag ved Rebekka Borsch som medlem av Venstres Internasjonale utvalg, og leder for en arbeidsgruppe som har utarbeidet et notat som grunnlag for diskusjon om menneskerettigheter. Fylkesårsmøtene blir bedt å drøfte problemstillingene, og komme med innspill og forslag til politikkutvikling på de 8 områdene som er definert. Disse vil videre bli løftet til diskusjon under Landsmøtet, som vil danne utgangspunkt for en landsmøteresolusjon. 1 Prinsipielt og overordnet 7

8 a. Institusjoner og instrumenter b. Liberale dilemmaer 2 Utfordringene i Norge a. Tvang i Justis og Helse b. Etniske og religiøse minoriteter 3 Over Grenser a. Autoritære regimer b. Norske interesser, næringsliv og MR 4 Nye Spørsmål a. I den digitale verden b. Og Klima Gruppearbeid sendes til innen 1 mars. Sak 11- Arbeidsgrupper rundt Menneskerettigheter Årsmøtet ble delt i grupper for å drøfte de ulike problemstillingene og formulere innspill til videre arbeid. Vedtak: tatt til orientering Sak 12- Hvordan bygge Buskerud Venstre i ? Introduksjon ved fylkesleder Rebekka Borsch Status medlemmer, aktive og folkevalgte. Hvordan bli flere? Debatt, disse tok ordet (mangelfull): Eline Celin Gjestal, Nina Johnsen, Helge Stiksrud, Helge Feet, Lars Andre Landås, Ida Marie Brown, Rebekka Borsch, Tore Hokstad, Tove Hofstad. Viktige datoer i 2014; Lokalpolitisk nettverk mars Landsmøte på Fornebu 4-6 april Lokalpolitisk nettverk eller September Landskonferansen i Oslo Oktober Middag med 2 gull en sølv og en bronse! Dag 2 Sak 13- Vedtektsendringer. Vedtak: Alle endringene ble enstemmig vedtatt. Sak 14- Behandling av politiske saker. «Stopp frafallet i skolen», innledet av Helge Stiksrud. Debatt: Ole Gunner Øhren, Steinar Bleken, Rebekka Borsch, Ida Maria Brown, Håvard Saude, Ellen Lysne, Ellen Oppsato Mikkelrød, Anne Marit Lillestø, Marianne Wethal, Jack Engen Nygård, Helge Feet, Knut Ridderhus. Da debatten og innkommene forslag spriket stort ble saken oversendt styret for videre behandling. 8

9 «Trygg matproduksjon må sikres», innledet av Erik Hørlück Berg Debatt: Rebakka Borsch, Steinar Bleken, Helge Feet, Marianne Wethal, Knut Ridderhus, Ida Maria Brown, Erik Hørlück Berg, Tor Haugen, Lars Andre Landås. Et enstemmig fylkesårsmøte klarte å bli enige om en uttalelse som kan sendes inn til media. «Venstre støtter sykehus på Brakerøya», innledet av Ulla Nordgarden Debatt: Helge Stiksrud, Jostein Krets, Marianne Berg, Rebakka Borsch, Marit Eek- Jensen, Håvard Saude, Knut Ridderhus, Sissel Urke. Fylkesårsmøtet ble enige om å sende inn uttalelsen med 35 mot 3 stemmer. Sak 15- Tale ved Venstres stortingskandidat Abid Raja (vår fadder på stortinget). Venstres rolle fremover Abid hadde en kort presentasjon av stortingsrepresentantene og hvilke komiteer de sitter i. Høstens valg var et veldig godt valg for Venstre, en solid arbeidsseier. Det velgerene mener vi har høyest troverdighet på er miljø og skole, men de mener vi ikke er troverdige på økonomisk politikk. Vi må derfor være bevisst på å holde troverdigheten vår høy der vi alt er gode, og øke den der vi er gode, men ikke har troverdighet på det. Samarbeidsavtalens byr på både fordeler og ulemper, men vi må til enhver tid ha fokus på hvordan får vi frem vår politikk best mulig. Vår politikk er det som er viktig for oss, det er viktigere hvor mye vi får gjennomslag for enn hvem som hjelper oss med å få gjennomslag. Hovedstrategien Lage lister over saker vi får gjennomslag på Tørre å være tydelige på nye diskusjoner(ost, sex, heldagsskole, barnehage, rentefradrag, karensdager, legalisering osv) Vi skal fornye oss (nye tider krever nye tanker) Miljø og skole er fortsatt hovedsaker Øke folks tillitt til oss innen økonomisk politikk Være det radikale miljøpartiet på borgerlig side. Hvordan lykkes i lokalvalget 2015 Tydelig toppkandidat, ordførerkandidat, tidlig nominasjon Tydelige saker som gjøres synlige i media AKTIV valgkamp Organisasjonsbygging, ledelse, slagord, skolering, «Trinefaktoren» Vi må aktivisere medlemmer på det nivået de er klar for, jo flere vi får aktive nå, jo flere hoder har vi til å drive valgkamp. Skolevalgene er viktige for å bygge opp under den nye generasjonen velgere. BLI VENSTREVENN; SKAFF VENSTREVENNER!!! Sak 16- generell politisk debatt Temaene som ble tatt frem var: Menneskerettigheter, Likestilling, Regjeringssamarbeid, Skole(lærerenes arbeidstidsordning), Hurtigbåt, Ny bro Vestby- Filtvet, Samferdsel, Sexkjøpsloven. 9

10 Deltagere i debatten: Terje Gårseng, Ulla Nordgarden, Erik Hørlück Berg, Ole Gunnar Røhren, Per Midteide, Marianne Berg, Gunn Torill Homme- Mathisen, Rebakka Borsch, Helge Feet, Knut Ridderhus, Tor Haugen, Marianne Wethal Abid Raja oppsummerte kort. Sak 17- Valg fylkesstyre, revisor, valgkomite og nominasjonsnemd Valgkomiteens innstilling, presentert av leder Herulf Johansen Styret i Buskerud Venstre Leder Rebekka Borsch 2 år Org.nest leder Tove Hofstad 2 år (ikke på valg: pol. Nestleder Erik Hörluck Berg) Styremedlemmer Helge Stiksrud 2 år Hallvor Lilleslett 2 år Frøydis Engebretsen 1 år (NB: Frøydis har trukket seg av personlige årsaker etter at innstillingen ble levert. Nytt medlem må foreslås under møtet) Ida Marie Brown 1 år Varamedlemmer 1. Alexander Presthus 1 år 2. Bjørn Flo Knutsen 1 år Valgkomiten 2.vara: Pål Bentsen Nominasjonsnemnd. Rebekka Borsch Herulf Johansen Anne Sofie Riseng Vara: 1. Torleif Dalseide 2. Øystein Senum Revisor Bjørn Lindvik Vedtak: Styret i Buskerud Venstre Leder Rebekka Borsch 2 år Org. nest leder Tove Hofstad 2 år Pol. nestleder Erik Hörluck Berg 1 år Styremedlemmer: Helge Stiksrud 2 år 10

11 Hallvor Lilleslett 2 år Pål Bentsen 1 år Ida Marie Brown 1 år 1. vara Alexander Presthus 1 år 2. vara Bjørn Flo Knutsen 1 år Valgkomiteen Olav Breivik 1 år Ellen Oppsato MIkkelrud 2 år Torleif Dalseide 3 år 1. vara Steinar Bleken 2. vara Gunn- Torill Homme- Mathisen Nominasjonsnemnd Rebekka Borsch Herulf Johansen Anne Sofie Riseng 1. vara Torleif Dalseide 2. vara Øystein Senum Revisor Bjørn Lindvik Sak 18- Valg av landsmøteutsendinger Disse møter direkte: Rebekka Borsch Ulla Nordgarden Erik Hörluck Berg Forslag på delegater som skal velges: Hallvor Lilleslett, ordfører Gunn- Toril Homme- Mathisen, varaordfører Nina Johnsen, varaordfører Helge Stiksrud, gruppeleder fylkestinget Ida Marie Brown, styremedlem Buskerud venstre Mathias Eide Sataøen, lokallagsleder Alexander Presthus, lokallagsleder Pål Bentsen, lokallagsleder Yousuf Gilani, bystyremedlem Vara (alfabetisk rekkefølge) Ann Sofi Riseng 11

12 Bjørn Flo Knudsen Ellen Oppsato Mikkelrud Frøydis Engebretsen Olav Breivik Sissel Urke Steinar Bleken Tom- Roger Stensberg Vedtak: Mathias kunne ikke, så i hans sted ble Sissel Urke valgt inn for å få riktig kjønnsfordeling. Ellers ble alle de andre valgt inn ved akklamasjon. Rebekka Borsch Ulla Nordgarden Erik Hörluck Berg Hallvor Lilleslett Gunn- Toril Homme- Mathisen Nina Johnsen Helge Stiksrud Ida Marie Brown Sissel Urke Alexander Presthus Pål Bentsen Yousuf Gilani Det kom inn nye forslag til varaer da Sissel rykket opp, og Ellen Oppsato Mikkelrud, Frøydis Engebretsen og Tom Roger Stensberg ikke kunne delta på landsmøtet. Alle foreslåtte kom med på varalisten. Vedtak på vararepresentanter til landsmøtet: 1. Emilie Celin Gjesdal 2. Bjørn Flo Knutsen 3. Anne Sofi Riseng 4. Steinar Bleken 5. Liv Aaberg 6. Tore Hogstad 7. Marit Eek.Jensen 8. Anne Marit Lillestø 9. Olav Breivik Sak 19- Aktiviteter framover, LPN, V- venn, landsmøtet, listearbeidet, vervekampanje ved fylkesleder Rebekka Borsch og oganisatorisk nestleder Tove Hofstad Lokalpolitisk nettverk: mars eller mars 12

13 Landsmøte april Lokalpolitisk nettverk september eller september Landskonferanse: oktober Orientering om listearbeidet og vervekampanje Sak 20- Eventuelt Ingen saker behandlet 13

14 Sak 4: Presentasjon og antall politiske uttalelser Rednemnda vedtakssak Se eget vedlegg med uttalelser Sak 5: Tale ved Rebekka Borsch - orienteringssak Sak 6: Årsmelding fra fylkesstyret - vedtakssak ÅRSMELDING BUSKERUD VENSTRE 2014 Fylkesstyret har bestått av følgende: Leder: Rebekka Borsch Politisk nestleder: Erik Hørlück Berg Organisatorisk nestleder: Tove Hofstad Styremedlem/kasserer Hallvor Lilleslett Styremedlem Helge Stiksrud Styremedlem Ida Marie Brown Styremedlem Pål Bentsen Vara 1 til styret: Alexander Presthus Vara 2 til styret: Bjørn Flo Knudsen Else Malthe-Sørenssen har representert Buskerud Venstrekvinnelag. Buskerud Unge Venstre har vært representert av Camilla Bjørnbakken Langen og Julius Mikkelsen. Revisorer Bjørn Lindvig Jack Engen Nygård Valgkomite Olav Breivik Ellen Oppsato Mikkelrud Torleif Dalseide 1. vara Steinar Bleken 2. vara Gunn- Torill Homme Mathisen Fylkestingsgruppa Runolv Stegane og Helge Stiksrud er Venstres representanter i fylkestinget og sistnevnte er gruppeleder. Fylkestingsgruppa utarbeider egen årsmelding. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Tyrifjorden Hotel i Åmot februar. Stortingsrepresentant Abid Raja gjestet årsmøtet. Ellers sto menneskerettigheter og «Hvordan bygge Buskerud Venstre» på agendaen. 14

15 Landsmøtet Venstres landsmøte ble avholdt april på Quality Hotel Expo på Fornebu. Disse reiste på landsmøtet Rebekka Borsch, (sentralstyret) Erik Hørluck Berg, (delegasjonsleder) Ulla Nordgarden, Hallvor Lilleslett, Gunn-Toril Homme-Mathisen, Nina Johnsen, Helge Stiksrud, Ida Marie Brown, Sissel Urke, Alexander Presthus, Pål Bentsen, Yousuf Gilani. Arbeidet i laget Medlemstallet var pr betalende mot 352 pr Regnskapet viser er overskudd på kroner ,- totalt for fylkeslaget og fylkestingsgruppa (se regnskap for mer utfyllende informasjon). Interne møter Styret har hatt 7 styremøter. 74 saker er behandlet. De lange avstandene i fylket er en utfordring som løses delvis via Skype. Det var ved inngangen av året etablert Venstre lokallag i 17 av fylkets 21 kommuner. Graden av aktivitet i de ulike lokallagene varierer. Venstre sentralt og Buskerud Venstre har gjennom året hatt fokus på å jobbe med lister og å bygge organisasjonen fram mot valgkampen Skolering Buskerud Venstre arrangerte i 2014 følgende skoleringssamlinger: LPN (Lokalpolitisk nettverk) Venstres skoleringsarena for folkevalgte og tillitsvalgte 4. mars, 2014 Quality hotel Union Brygge i Drammen for Buskerud Venstres medlemmer. Ekstern innleder: Trine Skei Grande, partileder Antall deltakere: 37 Antall lokallag representert: Sept, 2014 Quality hotel Grand Farris i Larvik sammen med Vestfold og Telemark. Ekstern innleder: Alfred Bjørlo, Venstre-ordfører i Eid kommune Antall deltakere: 25 Antall lokallag representert: 17 Venstreskolen Trinn 1 3. sept, 2014 Drammen Antall deltakere: sept, 2014 Ringerike Antall deltakere: okt, 2014 Lier Antall deltakere: 10 Antall lokallag representert totalt: 9 Eksterne innledere: Kjartan Almenning og Olav Røssaak Buskerud Venstres fylkesråd 15

16 13. des, 2014 Ringerikes museum for tillitsvalgte og folkevalgte i Buskerud Venstre Ekstern innleder: Solveig Schytz, fylkesleder i Akershus Venstre Antall deltakere: 21 Antall lokallag representert: 12 Eksterne møter Leder Rebekka Borsch har deltatt som sentralstyremedlem i alle landsstyremøtene og møtt på alle sentralstyremøtene. Politisk nestleder Erik Hørluck Berg har møtt fast i landsstyret for Borsch. Hun ble høsten 2014 også valgt som leder i internasjonalt utvalg som skriver uttalelser og innlegg om utenrikssaker til partiledelsen i Venstre. Dessuten har Rebekka Borsch ledet Venstres gruppe for menneskerettigheter og sentralstyrets arbeidsgruppe som har utarbeidet lokale klima- og miljøtiltak til valgkampen På Venstres landskonferanse deltok hele 19 venstrefolk fra Buskerud. Valgkamputvalget fylkestingsvalg 2015 Valgkamputvalget 2015 består av de øverste 5 kandidatene: Anders Wengen, Sissel Urke, Erik Hørluck Berg, Tove Hofstad. Utvalget begynte å jobbe høsten Medieutspill I løpet av året som gikk har diverse politikere fra Buskerud Venstre, bla Anders Wengen og Erik Hørluck Berg, hatt utspill i regionale media. Rebekka Borsch hatt en rekke kronikker/oppslag/innlegg/intervjuer i lokal- og riksmedia, inkludert radio og TV. Ansvarlig for hjemmesiden har vært leder og organisatorisk nestleder. Tove Hofstad har hatt hovedansvar for lagets facebook-side. Det tilstrebes at hjemmesiden skal avspeile den politiske aktiviteten i fylkeslaget. Venstrekvinnelaget BVK har hatt en formidabel medlemsvekst, og er det nest største fylkeslaget i landet, med bare fem færre betalende medlemmer enn Oslo Venstrekvinnelag. Dette oppnådde Buskeruds Venstrekvinner med en intensiv ververunde per telefon, der målsetting var å kontakte alle kvinnelige venstremedlemmer i fylket. Styret for 2014 bestod av fylkesleder Else Malthe- Sørenssen, og styremedlemmer Elin Nyborg, Ida M Brown, Sissel Urke og Tove Hofstad. Det ble holdt 3 styremøter i løpet av året, og fylkesleder representerte BVK på flere fylkesstyremøter, samt deltok på telefonmøte med alle fylkesledere i NVK og styret i NVK. Fylkesleder deltok også på tverrpolitisk seminar om kvinnehelse på Stortinget i juni. Det var ut over dette langt mindre aktivitet enn det som var ønskelig, ettersom fylkesleder var i foreldrepermisjon og de andre styremedlemmene hadde mange andre forpliktelser. Buskerud Unge Venstre Se eget dokument. Nærsnes, Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre 16

17 Sak 7: Årsmelding fylkestingsgruppa - vedtakssak Legges frem på møtet Sak 8: Regnskap Eget vedlegg Sak 9: Strategi og handlingsplan - vedtakssak HANDLINGSPLAN For Buskerud Venstre Fylkesstyre Handlingsplanen skal være retningsgivende for arbeidet i fylkesstyret fram til lokalvalget 2015 og mot stortingsvalget Hovedmålet er å bygge organisasjonen, øke medlemstallet, få lister i minst 19 kommuner og 3 representanter på fylkestinget. Partiet tar mål av seg å øke oppslutningen til 6 prosent under kommune- og fylkestingsvalget i For å nå dette målet må alle i Buskerud Venstre legge ned en stor og målrettet innsats de kommende månedene. Status for Buskerud Venstre Buskerud Venstre har vokst de siste fire årene, men opplevde en nedgang i antall betalende medlemmer i I 2014 økte vi antall betalende medlemmer med 1, til 353. Her må vi og lokallagene jobbe mer målrettet. I 2012 hadde vi 396 betalende medlemmer (450 registrerte), det var det høyeste tallet noen gang. Knekken fra over hele landet, tendensen går oppover igjen, men ikke sterkt nok. Vi fikk to nye lokallag, i Flå og i Krødsherad. Ved kommunevalget 2011 fikk vi inn kommunestyrerepresentanter i alle kommuner der vi stilte liste. Gjennom lokalpolitisk nettverk og lokal skolering har vi fått flere skolerte medlemmer og folkevalgte. Dette bør sikre enda bedre sammenheng og synlighet på alt vi gjør og sier. Målet mot høsten valg er å sikre et best mulig resultat som også legger grunnlaget for valgsuksess i Regionsekretær Siden oktober 2014 disponerer vi sammen med Telemark og Vestfold en felles Regionsekretær. Dette er et nasjonalt prøveprosjekt fra Venstre, der vårt fylke fikk gjennomslag for å være med. Organisasjonsmessig bør det derfor ligge godt til rette for en ytterligere positiv utvikling for 17

18 fylkeslaget, men samtidig gir det oss også et stort ansvar for at prosjektet blir vellykket og at pengene Venstre sentralt bruker på dette er velanvendt. På bakgrunn av dette skal vi: Øke aktiviteten i lokallagene, og frigjøre tillitsvalgt ressurser på fylkesplan til å jobbe med fylkeslagets aktiviteter og valgkamp. Få til en koordinering av sentrale ressurser i f m valgkampen 2015 i prosjektfylkene. Gjennomføre felles LPN i tråd med VHOs ønsker for prosjektfylkene. Alle lokale- og fylkestillitsvalgte skal ha vært gjennom skolering i kampanjearbeid i Alle lokallag skal ha gjennomført årsmøte i tråd med vedtektene, og ha utarbeidet en arbeidsplan og kalender for aktivitet i Vi skal skolere alle lokallag i forhandlinger (før valget) Det skal være utarbeidet valgprogram i alle kommuner der det er lister, og en plan for gjennomføring av valgkampen. Stille liste i 19 av 21 kommuner. Øke medlemstallet med 10 %, dvs fra 343 til 375. Etablere lokallag i Rollag, og Nes og Flå. Doble antall Venstrevenner. 150 timer snitt studietimer for lokallagene 550 timer studietimer for fylkeslaget 1. Arbeid i fylkesstyre Jobbe målrettet med listene frem mot fristen 31. mars. Høy prioritet! Holde jevnlig styremøter for å ta opp politiske saker i fylket, også saker som lokallaga melder. Fellesmøter med fylkestingsgruppa. Styrke kommunikasjonen mellom fylkesstyret, fylkestingsgruppa og lokallagslederne. Melde nytt fra styret og fylkestingsgruppa på hjemmesidene våre. Få til en oppdatert og informativ hjemmeside. Styrke kurstilbudet studiearbeidet i fylkeslaget og lokallagene. 2. Engasjement lokalt Bygge lokallag i de kommunene der vi per i dag ikke har lag: Nes, Flå (under arbeid), Rollag, Nore og Uvdal. Gjeste lokale medlemsmøter. Skolere lokale styremedlemmer i spesifikke org.- oppgaver: medlemsverving og medlemspleie, aktiviteter, skolering, utspill. Høy prioritet! Gjennomføre samlinger for lokallag, for skolering og politisk arbeid. Buskerud V har fått en mer strukturert organisering av Venstre- skolen. Det er bra, siden V- skolen er best egnet til å møte nye medlemmer. 3. Forholdet til lokallaga God informasjon til lokallaga, være bindeledd til den sentrale politikken. 18

19 Medvirke til å utvikle lokallaga og få flere medlemmer i Høy prioritet! Hjelpe lokallagene med å få til Unge Venstrelag. NB: Her bør fylkesstyret oppnevne en person som får særlig ansvar med å hjelpe UV- laget i Buskerud. 4. Påvirke den sentrale politikken Bruke landsstyret aktivt for å påvirke Venstres sentrale politikk i større grad. Dette gjøres i regi av fylkesstyret, men i samarbeid med lokallagene. Utvikle samarbeidet mellom fylkesstyret og VHO, ta med innspill begge veier. Markere Buskerud på landsmøtet og ellers passe på at en finner igjen den sentrale politikken på det lokale plan. Dra nytte av Stortingsrepresentant Abid Raja (fadder Buskerud) fra Akershus og sentralstyreplassen til R. Borsch ved å fremme saker vi er opptatt av. 5. Styrke økonomien i fylkeslaget Få flere medlemmer til å betale kontingenten. Her påligger lokallagene et særlig stort ansvar! Være gjerrige på unødvendige utgifter. Vurdere en innsamlingsaksjon for å styrke fylkeslagets økonomiske situasjon før valget Bygge på Venstrevenn- ordningen. Høy prioritet! 6. Arbeidet mot valget 2017 Erfaringene fra valgkampen 2013 tilsier at vi må bygge organisasjonen vår over tid. Konkrete mål i perioden kan være: Medlemstall bør bikke 400 ila 2016 og 450 frem mot valget. Minst 50 Venstre- venner på plass til valgkampen2017. Lokallag i samtlige kommuner. Et organisert og robust lag av V- aktivister over hele fylket. Lokallag med dedikerte ansvarlige for medlemsverving og medlemspleie, aktiviteter, utspill og skolering. For å nå hovedmålene vil det nye fylkesstyret snarest konkretisere handlingsplanen ved å fordele oppgaver og sette frister for delmål, også for lokallagene. 19

20 Sak 10: Tale Andre Se eget vedlegg om grønn vekst Sak 11: Behandling av valgprogrammet Eget vedlegg ettersendes Sak 12: Skolering Sak 13: Behandling av innkomne forslag - vedtakssak Sak 14: Behandling av politiske uttalelser - vedtakssak Se eget vedlegg Sak 15: Kommunereform /Andre Se eget vedlegg Notat fra Venstres stortingsgruppe Sak 16: Generell politisk debatt - orienteringssak 20

21 Sak 17: interne prosesser i Buskerud V vedtakssak Nominasjonsprosesser i Buskerud V notat til drøfting og mulig vedtak Nominasjonsprosesser de siste 10 årene viser at Buskerud Venstres årsmøte bør ta en generell debatt om hvordan vi kan få til bedre prosesser og bedre samspill mellom medlemmer, lokallag og nominasjonskomiteene. Utfordringer i dag: - For lite deltakelse fra lokallagene tidlig i prosessen og underveis - Påstander om at nominasjonsprosessen er for lukket - For få enkeltmedlemmer utover lokallagsledere/styrene blir involvert - Det er ikke gitt at utsendingene til nominasjonsmøtet fra lokallaget mener det samme som lokallagstyret siden det ikke er samme personer. - Ikke god nok mulighet til å bli kjent med kandidater på forhånd - Nominasjonskomiteer må delvis jobbe «i blinde» - Høyt konfliktnivå rett før og under nominasjonsmøter - Skjulte prosesser, «kupp» og større endringer på foreslått liste så godt som hver gang Resultat: svekket organisasjonskultur og samhold, vanskelig å finne folk som vil være med i nominasjonskomite, tøffere for potensielle kandidater, misnøye blant både tillitsvalgte, lokallag og enkeltmedlemmer. Hva kan vi gjøre i fellesskap for å endre på problemet? Dette kan kun endres på om mange bidrar til endring. Lokallagene har et stort ansvar for å gi tilbakemeldinger tidlig i prosessen og underveis. Samtidig kan vi gjøre endringer i nominasjonsprosessen for å involvere flere og tidligere i prosessen. Konkrete forslag kan være: - Lokallag kan spille inn flere navn enn kun fra eget lag, og de må begrunne hvert navn. - Nominasjonskomiteen kan be om innspill fra enkeltmedlemmer i sterkere grad enn nå. Dette kan gjøres for eks via epost direkte til medlemmene istedenfor kun til lokallagene. - Lokallagene kan avholde åpne møter rundt hvem de skal spille inn, i dag foregår det stort sett innenfor styrene. - Buskerud V kan avholde åpen kandidatpresentasjon før nominasjonskomiteen går i gang med rangering. - Rangert liste kan sendes til lokallagene med oppfordring om tilbakemelding før endelig forslag legges frem. NB: Alt dette fungerer kun om lokallagene blir sitt ansvar bevisst og bruker tid og krefter på aktiv deltakelse i nominasjonsprosessen. Forslag til vedtak: Fylkesårsmøte vedtar at nominasjonsprosesser i Buskerud Venstre skal inneholde åpen kandidatpresentasjon før nominasjonsmøte og at styret utarbeider retningslinjer for en mer åpen prosess som involverer flere medlemmer og tillitsvalgte. Til 2016 skal dette inngå i vedtektene i BuV. 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer