årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei Bergen tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no"

Transkript

1 årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei Bergen tlf Vi får folk i arbeid! Vi legger til rette for at den enkelte kan fi nne og utvikle egne muligheter.

2

3 Innhold Om ALF as 04 Selskapets formål 05 Våre avdelinger 05 Økonomi 06 årsregnskap Året 2014 i ALF as 07 Tiltak og prosjekter 08 Målgruppene 10 ARBEIDSTRENING 10 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): 11 vip24 Klosterhagen Hotell HKS kafé Designavdelingen Tekstilavdelingen Drift og vedlikeholdsgruppen KLAR - LAR Introduksjonsprogrammet ND AB Arbeid med bistand 14 MB-programmet Medarbeider med brukererfaring 14 DAGTILBUD 15 Dagsverket Parkpatruljen MO-sentrene Megafon Varig Tilrettelagt arbeid 16 Møllaren og Smauet Treverkstedet og Skjorte vaskeriet Snippen Framnes gård årsmeldingen er utgitt av: ALF as illustrasjonsbilder: Designavdelingen, ALF as Prosjekter 17 Aurora Daphne Interessert Studier med støtte (SMS) ALF as i SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 3

4 Om ALF as Vår kjernehensikt er å BiStå mennesker, uansett forutsetninger, til å finne og utvikle Sine muligheter i arbeidslivet. For mange er ordinært arbeid målet, for andre er det et varig tilrettelagt arbeidstilbud i trygge og forutsigbare rammer, og for noen er det å kunne få bidra på gode dager uten forpliktelser ut over dagen i dag. I 15 år, siden etableringen av selskapet høsten 1999, har ALF gitt mennesker slike muligheter gjennom samarbeid med næringslivet, Nav, Bergen kommune, Kriminalomsorgen, Studentsamskipnaden og andre aktører innen arbeidsliv, utdanning, frivillige organisasjoner og forskjellig deler av helsesektoren. Hver dag er det omkring 300 ulike mennesker som bidrar til å skape verdier i samfunnet gjennom arbeid i de ulike avdelingene i ALF as. Dette gjør de i samarbeid med våre 50 ordinært ansatte. Vår stab er sammensatt av dedikerte medarbeidere med kompetanse innen flere ulike fagområder. ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse er heleid av Bergen kommune. Styret er oppnevnt av Byrådet og en ansatte representant. Styrets sammensetning i perioden : Geir Kaland, styreleder Lillian Vangberg, nestleder Helen Kongshavn Stian Ludvigsen Håkon Pettersen Jostein Hansen, ansatte repr. Selskapets generalforsamling er Byråd for finans, eiendom og eierskap ved finansbyråd Liv Røssland. ORgANISASjONSkART Styret daglig leder nestleder Økonomileder fagleder arbeidstrening fagleder tilrettelagt arbeid avdelingsleder rustiltak administrasjonsavdeling 4

5 SELSkApETS FORmåL «gjennom tilvirkning, omsetning og annen virksomhet å skape grunnlag for å gi yrkeshemmede en opplæring og arbeidsforberedende trening slik at de skal kunne formidles til arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. Selskapet har ikke til hensikt å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. eventuelt overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.» VåRE AVDELINgER ARBEIDSTRENINg INTERNT ARBEIDSTRENINg EkSTERNT TILRETTELAgT ARBEID DAgTILBuD program Og prosjekt klosterhagen Hotell HkS kafé renhold designavdeling arbeid med BiStand arbeid med BiStand Vilje ViSer Vei eksterne arbeidsplasser Varig tilrettelagt arbeid Snippen Skjorte- VaSkeri treverksted tekstil- og interiør- VerkSted framnes gård dagsverket arbeidsgrupper mo-sentrene gatemagasinet megafon mb medarbeider med Brukererfaring aurora, for kvinner før, under og etter Soning Vip 24 «interessert» karriere- Veiledning for elever tekstil- VerkSted SmS Studier med StØtte drift og VedlikeHold arbeidsgruppe nd-senteret SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 5

6 økonomi alfs HoVedVirkSomHet Har Vært drift av arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra nav i tillegg til drift av tilrettelagte arbeidstilbud og dagtilbud for rusavhengige for Bergen kommune. De seneste årene har en stadig større del av driften vært finansiert av Bergen kommune gjennom medfinansiering av nye prosjekter og utvidelse av dagtilbudene. Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 50 millioner kroner. FIguR 1: Selskapets driftsinntekter i prosent av total fordelt på finansieringskilde 50% 40% nav Bergen kommune andre egen inntjening 30% 20% 10% 0% årsregnskap

7 året 2014 I ALF as Som alle år Har Vi i 2014 også Hatt fokus på å gi Våre deltakere og arbeids takere et BeSt mulig tilbud, og Bidra til at HVer enkelt utvikler Sine muligheter og når Sine individuelle mål. Mange av våre deltakere nådde i 2014 sine mål om ordinært arbeid, utdanning eller progresjon i sine attføringsløp til andre hensiktsmessige tilbud. Det er utført mye godt arbeid både attføringsfaglig og produksjonsmessig i våre avdelinger. I løpet av året har det vært flere oppslag i pressen fra våre ulike tiltak, noe vi synes er spennende. Det er bra at det viktige arbeidet attføringsbedriftene gjør for samfunnet blir kjent blant folk flest. I 2014 foretok NAV Hordaland en gjennomgang av alle APS tiltakene i fylket, en gjennomgang som førte til kutt i tiltaksplasser hos samtlige attføringsbedrifter i Hordaland. ALF fikk etter dette oppsigelse av ti APS plasser, med melding om at vårt Introduksjonsprogram ikke var ønsket videreført. Innholdet i programmet skal isteden tilbys deltakere som temadager el.l. Utover dette ble ti APS plasser omfordelt til Klosterhagen Hotell og etablering av en kafè. Fra 2015 har vi som et resultat av dette inngått et samarbeid med Hordaland Kunstsenter og åpnet i januar HKS kafé i kunstsenterets lokaler på Klosteret. Gode arbeidstreningsplasser og nok et spennende prosjekt i ALF regi. Som andre i attføringsbransjen ventet vi også på Solberg regjeringen, og arbeidsminister Erikssons varslede melding om arbeidsmarkedstiltak. Den kom i desember i St.prop 39L. Et dokument som vil endre vår, og alle andre arbeidsmarkedsbedrifter arbeidsvilkår bl.a. gjennom sammenslåing av ulike tiltak. Største endringen er imidlertid regjeringens tidligere annonsert endring med anbudsutsetting av bl.a. Arbeids med bistand sammenslått med tiltaket oppfølging. Anbudsprosessen vil bli gjennomført i Året 2014 var også preget av arbeidet med å finne nye lokaler for bedriften. Det har lenge vært et ønske om å samlokalisere flere av avdelingene i selskapet og finne egnede og mer effektive lokaler. I desember inngikk vi leieavtale for nye lokaler i Klaus Hanssens vei 22, hvor vi fra april 2015 vil samlokalisere de fleste av våre tilbud. ALF butikken og MB-programmet vil fortsatt være i Øvregaten hvor også Megafonutsalget fra nå av holder til. Endringer er vi vant til, og ALF as vil fortsette arbeidet med fokus på å gi mennesker en mulighet til å realisere seg som arbeidstakere også i Gode tilbakemeldinger fra deltakere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere viser at vi gjør noe viktig. Vi har også hatt gleden av å ha flere studenter i praksis både fra Norge og Tyskland, og mange besøk både av politikere og andre bransjefolk som vil utveksle erfaringer og ideer. Det er alltid spennende når andre kommer med sine erfaringer og ser med nye øyne på det vi gjør. I 2014 hadde vi også gleden av å ha med oss tre skue spillere fra Den National Scene sammen med Dagsverk gruppen i Nygårdsparken noen dager. Dette ble bakgrunnsinformasjon til stykket RusLab på Lillescene på høsten. SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 7

8

9 Tiltak og prosjekter

10 målgruppene de Som SØker Seg inn og HenViSeS til de ulike avdelingene i alf Har ulike utfordringer med tanke på deltakelse i arbeidslivet. Felles for alle er et ønske om å realiseres seg selv som arbeidstaker og å få bidra til samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet. Utfordringene til våre deltakere og arbeidstakere er ofte sammensatte og kan være av både helsemessig og sosial karakter, eller forbundet med avhengighetsproblematikk. ARBEIDSTRENINg arbeidstrening og oppfølging i arbeidslivet Har mål om at den enkelte deltaker Skal få en ansettelse i ordinært arbeidsliv eller Starte Videre utdanning. Ett eksempel på dette ble i oktober 2014 omtalt i pressen. Etter flere år som arbeidsledig fikk en av våre deltakere ansettelse i FMC gjennom vår samarbeidspartner Manpower i NHO prosjektet Ringer i vannet. oppslaget kan du lese i Sin HelHet Her: antall Som Har fått tilbud i alf as i 2014 ANTALL Per ANTALL NYE I 2014 TOTALT FåTT TILBuD I 2014 klar aps (alle tiltak) mb (aps og ab) ab ab VVV Vta (Både nav og kommune) TOTALT ANTALL AkTIVE I 2014 dagsverket (inkl. parken og mo) 213 megafon 120 aurora 30 nd 6 TOTALT

11 APS ALF as hadde i 2014 samarbeidsavtale med NAV Hordaland om drift av 40 ordinære APS-plasser og 10 APS-plasser øremerket LAR-klienter. APS- plassene fordelte seg i 2014 på våre fem ulike internarenaer for arbeids trening. Alle deltakere i APS henvises fra Nav, og får ved oppstart tilbud om karriereveiledning med utgangspunkt i vip24 der fokuset er friskhetsfaktorer og 24 timers-menneske for valg av yrkesvei. For mer om vip24 se Klosterhagen HotelL har plass til 15 deltakere med arbeidsoppgaver innen renhold, kjøkken, resepsjon og konferanseavdeling. Hotellet drives som et vanlig hotell med 15 rom, frokostservering med hjemmelaget mat, og en kursavdeling hvor det også serveres varm lunsj. Deltakerene opparbeider seg kompetanse innen alle av de - lingene i hotellet, men kan også spesialisere seg for arbeid i ett av disse områdene. Hotellet er godkjent lærebedrift i kokkefaget, og fra 2015 også i renholdsfaget. Deltakerne ved Klosterhagen får relevant arbeidstrening for flere bransjer gjennom sitt opphold her. Hotellet har flere ganger blitt tildelt priser fra TripAdvisor etter svært gode tilbakemeldinger fra våre gjester. I 2014 var belegget ved hotellet på 82,5 %, et godt resultat over gjennomsnittet i Bergen. I samarbeid med PS:Hotell i Oslo, EU-prosjektet HOT Train og Scandic kjeden er det under utarbeiding nasjonale opplæringsplaner innen hotellfagene. Fra januar 2015 tilbyr vi også arbeidstrening for fem deltakere ved HKS kafé som ALF as driver i samarbeid med Hordaland Kunstsenter tvers over gaten for Klosterhagen hotell. I 2014 gikk 26 % av deltakerne fra Klosterhagen hotell videre til arbeid og 16 % til andre aktive løsninger. For mer informasjon se: SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 11

12 DESIgNAVDELINgEN har plass til 5-7 deltakere. Arbeidstrening på Designavdelingen egner seg for personer som enten har eller ønsker å utvikle ferdigheter innen grafisk design, produksjon av tekst og bilde behandling. Tiltaket er nært knyttet opp til produksjon av Bergens gate magasin Megafon og står ansvarlig for layout og ferdigstilling av magasinet til trykk. Arbeidsoppgavene er knyttet opp til reelle prosesser, deadlines og krav i arbeidslivet. Avdelingen har mulighet til å tilrettelegge oppgaver og å prøve ut deltakere når det gjelder faglige ferdigheter, arbeidspress, nøyaktighet, arbeidsevne og -kapasitet. Designavdelingen er et godt tiltak for mennesker med data interesser, som har grafisk design som sitt yrkesmål eller ønsker å utvikle det som delkompetanse. Designavdelingen kan være med å omdanne spillinteresse til kompetanse, og er med på å dokumentere og avklare selvlært data kompetanse og -ferdigheter og å få sjekket denne ut mot arbeidslivet. Real kompetansen blir avklart, synliggjort og formidlet. Kompetansetilførsel: Designavdelingen bruker Adobeprogramvarene InDesign, Photoshop, Illustrator, m.m., Micro soft Office og Wordpress. Arbeidsoppgaver kan innebære tekstutvikling, fotografering og digital bildebehandling, grafisk design, illustrasjon, web utvikling, prosjekt styring, utvikling av grafiske produkter (visittkort, brosyrer, magasin, plakater og lignende). Deltakerne i Designavdelingen får opplæring i arbeidsoppgavene men blir også oppfordret til selvstendig læring og jobbing. Det arbeides både i gruppe og selvstendig. TEkSTILAVDELINgEN har arbeidsplass for 5-7 deltakere og jobber i hovedsak med produksjon av kostymer til ulike oppdragsgivere som teatergrupper, barnehager m.m. Det selges også kostymer fra avdelingen i ALF-butikken i Øvre gaten 35. Basiskompetanse som tilegnes i arbeidet med tekstil og søm er bl.a. i mønsterkonstruksjon, geometri og matematiske begreper som omkrets, diameter, radius, samt mengder. Forståelse av de ulike mønster deler, samt å se helheten i arbeidet; hva skal til for å gjennomføre og ferdigstille et plagg. Også øve opp en forståelse for å regne ut stoffmengde. Måltaking; Hvordan en tar mål til et plagg, finne riktig størrelse. «Det tre dimensjonale rom»; Få forståelse av tredimensjonalitet for å forme et plagg rundt en menneskekropp. Material kunnskap; ulike typer stoffer, bruksområder, behandling av og trådretning. Konsentrasjon; tempo, nøyaktighet, kvalitet på ferdig produkt, utholdenhet, planlegging, ferdigstillelse og gjennomføring. Kundebehandling og ta imot bestillinger, planlegging av oppdraget i samarbeid og individ uelt, prising av varer til kunder og ALF as sin butikk. DRIFT Og VEDLIkEhOLDSgRuppEN påtar seg ulike oppdrag for kommunen og private bedrifter, borettslag mv. Arbeidsoppgavene er varierte og veksler mellom ulike typer grøntarbeid, trefelling og rydding mv. og tømming av lokaler og transport. Forefallende praktisk arbeid av forskjellig slag. Deltakerne får praktisk erfaring og kompetanse i ulike arbeidsoppgaver innen facility management. Det tilbys også kurs i bruk av motorsag, ryddesag og lift 12

13 for de som ønsker dette. Det fokuseres på kvalitet i arbeidet, leveringsdyktighet og kundebehandling. klar - LAR. Drift og vedlikeholdsgruppen hadde fram til årsskiftet 2014/15 navnet Klar, og var forbeholdt deltakere i LAR behandling. Oppfyllingsgraden i tiltaket har vært lav til tross for at 70 % av LAR brukerne etterspør arbeidsmessig rehabilitering. Fra 2015 blir tilbudet endret slik at Drift og vedlikeholdsgruppen er åpen for alle APS deltakere. De 10 øremerkede plassene skal fortsatt være forbeholdt LAR, men fordeles på alle APS tiltakene i ALF etter ønske fra den enkelte. ALF as tilbyr også arbeidstrening for deltakere under ND (NARkOTIkApROgRAm med DOmSTOLSkONTROLL) med tilsvarende arbeidsoppgaver som drift og vedlikeholdsgruppen. INTRODukSjONSpROgRAmmET i ALF har i mer enn ti år tilbudt deltakerne et innføringsprogram til arbeidslivet med fokus på valg, forberedelse til og mestring av jobb eller videre utdanning. Etter tre ukers program med utarbeiding av egne handlingsplaner og jobbsøk ble deltakerne fulgt opp i eksterne praksisplasser ute i det ordinære arbeidsliv. Dette tilbudet blir, etter oppsigelse av plasser fra NAV, avviklet i løpet av første halvår Innholdet i introduksjonsprogrammet vil heretter bli tilbudt deltakerne i våre APS avdelinger i form av temadager og fagbolker. i 2014 gikk 20 % av deltakerene Videre til lønnet arbeid og 24 % til andre aktive løsninger. SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 13

14 AB Arbeid med bistand I samarbeid med NAV har ALF as 48 tiltaksplasser i tiltaket Arbeid med bistand (AB). Halvparten av disse ligger under satsingen «Vilje viser vei» og er øremerket mennesker med psykiske lidelser. AB gir den enkelte deltaker mulighet til å komme ut i en ordinær bedrift for arbeidstrening og ansettelse som ordinær arbeidstaker. Deltaker får i hele løpet tett oppfølging av tilretteleggere fra ALF som også gir råd og oppfølging til arbeidsstedet dersom det er behov for dette. Deltakere i AB henvises fra NAV. ALF as er med i NHO prosjektet Ringer i Vannet, der det inngås samarbeidsavtaler mellom NHO bedrifter og attføringsbedrifter om å bistår næringslivet i rekruttering av medarbeidere. I 2014 gikk 54 % av AB deltakerne videre til lønnet arbeid. Fra plassene øremerket vilje viser vei gikk 36 % av deltakerne videre til lønnet arbeid. For mer om dette se MB Medarbeider med brukererfaring mb er et program utviklet av ALF as i samarbeid med Bergen kommune, NAV og Helse Bergen med formål om å utdanne mennesker med egen erfaring som bruker av psykisk helsevern til medarbeidere innen psykisk helsevern. I juni 2014 var kull 8 ferdig med sitt program og den avsluttende prosjektoppgaven, og kull 9 startet på sitt løp i august. Etter endt program, som har plass til 15 deltakere i 10 måneder i en kombinasjon av teori og praksis, får deltakerne hjelp til å skaffe seg videre praksisplass og arbeid innen feltet psykisk helse. Oppfølging i arbeid gis i inntil ett år etter avsluttet program. NAV har de siste tre årene varslet at MB-programmet skal legges ut på anbud, men ALF har fått tilsagn på å drive programmet ytterligere ett år, og tar i april/mai inn 15 nye deltakere og starter opp kull 10 i august Ett godt eksempel på MB er en deltaker fra kull 9 som ble intervjuet av avisen Dagen om sin nye jobb ved Kronstad DPS. I 2014 gikk 40 % av deltakerne videre til arbeid etter første år og endt program, og 50 % av de som fikk videre oppfølging ut over første året gikk over i lønnet arbeid. Intervjuet kan du se på følgende link: resultatet_ble_angst_og_depresjon

15 DAGTILBUD Dagtilbudene i ALF as har til hensikt å gi mennesker som står et stykke unna det ordinære arbeidslivet, særlig på grunn rusproblematikk, en mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker. Ønsket om å bidra til samfunnet, oppleve identitet som arbeidstaker, og være en del av et arbeidsmiljø er viktige faktorer for de som søker seg til disse tilbudene. Dagsverket et lavterskel arbeidstilbud for rusmiddelavhengige kunne i 2014 feire sitt 10 års jubileum som det første tilbudet i sitt slag i Norge. Dagsverket ble startet i et samarbeide med Aetat og Bergen kommune, men i 2012 trakk NAV seg ut av dette samarbeidet. Dagsverket tilbyr arbeid på dag for dag- / time for timebasis for de som melder seg den aktuelle dagen, og som ønsker å tilby sin arbeidskraft denne dagen. Deltakerne tegner kontrakt for en dag, og får utbetalt en kontantlønn på kr 50,- per time ved arbeidsdagens slutt. Plassene i Dagsverket er så etterspurt at vi i 2014 måtte gå bort fra først til mølla-prinsippet og over til loddtrekning om plassene for å unngå kø fra kl om morgen til en arbeidsdag som starter kl ! Arbeidsoppgavene er variert utearbeid som bl.a. grøntpleie, rydding og bortkjøring av boss i en av utegruppene, eller arbeid på vaskeriet som bl.a. vasker sengetøy og håndklær for Klosterhagen hotell og arbeidstøy og mopper for ulike private firma. I mars 2015 blir det etablert ytterligere en arbeidsgruppe i Dagsverket som skal rekruttere arbeidstakere fra Vågsbunnen i Bergen sentrum. Oppmøte vil skje på Halvardsstuen i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Parkpatruljen. Siden 2008 og fram til stengingen av Nygårdsparken i august 2014 har Dagsverket også hatt en ryddepatrulje i parken der ti arbeidstakere ble rekruttert fra miljøet i parken to dager per uke. Oppgavene var å holde det ryddig i området omkring der rusmiljøet hadde sitt tilhold. Deltakerne skrev kontrakt, og ble lønnet på samme måte som i Dagsverket. Gruppen ble avviklet når parken stengte. MO-sentrene. I samarbeid med Bergen kommune ble det opprettet to arbeidsgrupper i tilknytning til MOsentrene på Strax-huset og Nesttun fra mai og juli Her rekrutteres arbeidstakere på samme vilkår som Dagsverket to dager per uke og arbeidsoppgavene består i å holde det ryddig i nærområdene til MO-sentrene. Megafon Bergens gatemagasin ble etablert i 2007, og tilbyr arbeid som magasinselger til byens sosialt vanskeligstilte. Megafons redaksjon består av en redaktør og en journalist i full stilling, og en grafisk designer og en fotograf i deltidsstillinger. Utsalget har åpent hver dag, unntatt søndag, og selgerne beholder 50 % av salgssummen. I 2014 økte utsalgsprisen til kr. 100,- per magasin som utgis hver måned, og kr. 150,- for juleboken som selges i november og desember. Megafon er medlem av INSP, den internasjonale gatemagasin organisasjonen. Målsettingen for Megafon er å tilby selgerne arbeid og arbeids trening, og å møte byens befolkning på en likeverdig måte gjennom sitt arbeid. Megafon formidler informasjon til leserne om forholdene for vanskeligstilte i tillegg til mye annet allsidig og interessant stoff gjennom sine reportasjer. I 2014 hadde Megafon i gjennomsnitt 80 unike selger hver måned, og det store flertallet av selgerne er mennesker med rusproblematikk. SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 15

16 Varig Tilrettelagt arbeid Tilbudet om en tilrettelagt arbeidsplass, i ALFs interne verksteder, eller ute på en ordinær arbeidsplass, er for de som har en uførepensjon på grunn av en psykisk lidelse. Mange har allikevel både lyst og mulighet til å bidra med sin arbeidskapasitet, og det å være en del av et arbeidsmiljø er viktig for å oppleve mestring og opplevelsen av å være til nytte. Tilhørighet til arbeidslivet gir for mange en bedret livskvalitet, og muligheter for tilfriskning. Målet er ikke i hovedsak å komme videre til ordinært arbeid, men for enkelte er dette både en mulighet og en realitet. Av tre arbeidstakere som sluttet i 2014 gikk en over i ordinært lønnet arbeid. Tilbudet om varige tilrettelagte arbeidsplasser drives i hoved sak i samarbeid med Bergen kommunen, men NAV er også inne med 29 av totalt 120 plasser. I tillegg til uføre pensjonen mottar den enkelte en bonuslønn. I 2014 utgjorde bonuslønnen kr. 35,- per time. Eksterne arbeidsplasser etableres i samarbeid med den som søker og det tas her hensyn til tidligere arbeidserfaring, utdanning og ønsker. Avtale inngås med en aktuell bedrift eller offentlig etat som blir den enkeltes daglige arbeidssted. Ansettelsesforholdet er til ALF as, og arbeidstaker følges opp av tilretteleggere i ALF as. Verkstedet og Snippen skjortevaskeri har fram til 1. april 2015 holdt til ved Trikkehallen på Møhlenpris. Verkstedet produserer etter bestilling ulike produkter i trevare, og leverer bl.a. varmepumpehus, bord og benker til park og andre utearealer. I tillegg lages vugger og annet til både barn og dukker. Avdelingen har også oppgaver for kommunen med rydding og grøntarbeid. Snippen skjortevaskeri tar imot skjorter til vask. Skjorter hentes ute hos kunden og leveres tilbake rene og nystrøkne. Framnes Gård på Kaland drives av gårdens eier som tar imot arbeidstakere fra oss fire dager i uken. Arbeidsoppgavene varierer mellom smådyrstell, vedhogst og annet gårdsarbeid. Alle avdelingene for tilrettelagt arbeid vil fra april 2015 holde til i ALF as sine nye lokaler i Klaus Hanssens vei 22. ALF butikken vil fortsette sitt utsalg i Øvregaten 35. Møllaren og Smauet er begge avdelinger som tilbyr interne arbeidsplasser med arbeidsoppgaver innen tekstilarbeid og enklere produksjonsoppdrag. Avdelingene er også ansvarlig for drift av ALF-butikken i Øvregaten og oppdrag med rulling av sengetøy til Klosterhagen Hotell og duker mv til eksterne oppdragsgivere. 16

17 Prosjekter Aurora et tilbud til kvinner før, under og etter soning. Prosjektet har siden oppstart i 2009 arbeidet med kvinner i de vanskelige overgangene før og etter soning med fokuset «Straff som en mulighet». I 2014 arrangerte Aurora en nasjonal konferanse med temaet kvinner og soning hvor det ble presentert forskningsresultater, erfaringer, muligheter og utfordringer. Aurora har vært finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet. For 2015 har prosjektet også midler fra Bergen kommune og Ekstrastiftelsen i samarbeid med Røde Kors. Aurora samarbeider tett med Kriminalomsorgen, Helse Bergen og ulike deler av hjelpeapparatet. I 2014 etablerte vi også et lavterskel arbeidstilbud for Aurorakvinnene ved Klosterhagen Hotell. Erfaringene fra dette tilbudet er gode, og det ga flere av deltakerne mulighet til å kvalifisere seg for videre deltakelse i ordinær arbeidstrening ved hotellet. I 2014 utarbeidet Aurora en håndbok for sosialtjenesten. Et nyttig verktøy for de som jobber med kvinner i kontakt med kriminalomsorgen. Aurora er unikt i sin måte å tenke straff som en mulighet, og søker i 2015 midler fra KDI (Kriminalomsorgs direktoratet) til å utvide virksomheten til Oslo og Trondheim i sam arbeid med attføringsbedriftene Rehabil AS og Stavne KF. Dersom dette lykkes, vil 70 % av kvinnelige straffedømte i Norge ha muligheten til å få et Aurora tilbud. Daphne «From Street to Home» var et EU prosjekt der Aurora ble invitert inn i samarbeid med Universitetet i Birmingham og flere andre nasjonale program i Europa for å kartlegge kvinners forhold til bolig og vold. Vår norske del av prosjektet, som ble avsluttet med en rapport i 2014, omhandlet kvinner og vold i nære relasjoner. En felles sluttrapport for hele prosjektet kan lastes ned her: Interessert yrkesveiledning for ungdomsskolen. I 2014 gjennomførte ALF as et prøveprosjekt med yrkesveiledning ved bruk av kartleggingsverktøyet vip24 på to ungdomsskoler i Bergen. Prosjektet var svært vellykket, og ble anbefalt av både elever og lærere som et svært nyttig verktøy. Med bakgrunn i dette forsøket har vi utarbeidet et program tilpasset faget utdanningsvalg i ungdoms skolen. Prosjektet har fått positiv mottakelse i Bergen kommunen og deres prosjekt «Ka vil DU bli», og er lansert som et tilbud til alle ungdomsskolene i Bergen i Studier med støtte (SMS) er et tilbud til studenter som på grunn av psykiske lidelser ønsker bistand til å gjennomføre studier på høyskole og universitetsnivå. Programmet er finansiert av NAV og driftes av Studentskipnadens psykiske helsetjeneste. Innsøking og opptak gjøres direkte med programmet og i samarbeid med NAV. mer informasjon: Dersom du ønsker å vite mer om Aurora kan du laste ned en rapport her: aspx?fileticket=g-hrw5zucxm%3d&tabid=267 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 17

18 ALF as i 2015 I 2015 etablerer ALF as seg i nye lokaler i Klaus Hanssens vei 22 hvor de aller fleste avdelingene samlokaliseres. Fra å være lokalisert på fem ulike adresser ser vi fram til et tettere samarbeid på tvers av avdelingene, og vi er viss på at dette vil være positivt både for deltakere og ansatte. MB-programmet og ALF-butikken vil fortsatt holde til i Øvregaten, og Megafonutsalget har flyttet fra Sverresgate og inn i Dagsverkets tidligere lokaler i Øvregaten 43a. Klosterhagen hotell driftes videre i Strangehagen 2 med ny huseier fra februar vil ellers bli preget av endringene i NAVs tiltaksstruktur og overgangen til anbudsutsatte tiltak innen avklaring og oppfølging. Innretningen på det nye AFT tiltaket som skal erstatte dagens APS tiltak vil etter all sannsynlighet også kunne medføre endringer i tilbudet. En større satsing på arbeidstrening i det ordinære arbeidsliv imøteses positivt. 18

19 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 19 foto: Thomas Anthun Nielsen

20 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF as Klaus Hanssens vei Bergen Telefon

ÅRSMELDING 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE Klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen Tlf. 55 54 11 50 www.alf.no

ÅRSMELDING 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE Klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen Tlf. 55 54 11 50 www.alf.no ÅRSMELDING 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE Klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen Tlf. 55 54 11 50 www.alf.no Vi får folk i arbeid! Vi legger til rette for at den enkelte kan finne og utvikle egne muligheter.

Detaljer

Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as. Et aksjeselskap 100% eiet av Bergen kommune. 12. april 2013

Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as. Et aksjeselskap 100% eiet av Bergen kommune. 12. april 2013 Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as Et aksjeselskap 100% eiet av Bergen kommune ALFs vedtekter 3 Selskapets formål er gjennom tilvirkning, omsetning og annen virksomhet å skape grunnlag for å gi

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 S E N T E R F O R A R B E I D S L I V S F O R B E R E D E L S E Øvregaten 37/39, Pb 3941 Sandviken, 5835 Bergen, Tlf.

ÅRSMELDING 2010 S E N T E R F O R A R B E I D S L I V S F O R B E R E D E L S E Øvregaten 37/39, Pb 3941 Sandviken, 5835 Bergen, Tlf. ÅRSMELDING 2010 S E N T E R F O R A R B E I D S L I V S F O R B E R E D E L S E Øvregaten 37/39, Pb 3941 Sandviken, 5835 Bergen, Tlf. 55 54 11 50, www.alf.no FOTO: Geir Dillan INNHOLD INNLEDNING 4 OM ALF

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse. Et aksjeselskap eid av Bergen kommune

ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse. Et aksjeselskap eid av Bergen kommune ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse Et aksjeselskap eid av Bergen kommune Agenda Kort presentasjon av ALF AS Presentasjon av Dagsverket spesielt Reportasje fra TV2 Presentasjon av Konferanse i Bergen

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Aktuelle prosjekt i NAV. Bergen 31.oktober 2013

Aktuelle prosjekt i NAV. Bergen 31.oktober 2013 Aktuelle prosjekt i NAV Bergen 31.oktober 2013 Historikk/styringsdokumenter Opptrappingsplan for psykisk helse (1999 2008) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 2012) Oppfølgingsplan

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Formål og

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene?

Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? + Oslos mest innovative læringsarena Det lille hotellet midt i hjertet av Oslo Har interne produksjons og tjenestearenaer livets rett i attføringsbedriftene? Randi Kvissel Haugen Hotellsjef PS:hotell Ett

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse

Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Skal styrke og bygge opp under arbeidet med å løse spesielle utfordringer knyttet til arbeidslivet og psykiske

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland

Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland Beredt AS ble grunnlagt i 1969 og eies 100% av Hordaland fylkeskommune. Hovedkontoret ligger på Apeltun med lokaler på totalt 2500 m2 Totale driftsinntekter

Detaljer

Sammen om jobb NAV og Helse

Sammen om jobb NAV og Helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Sammen om jobb NAV og Helse Erfaringer med arbeidsrehabilitering for personer med alvorlige psykiske lidelser fra FoU - prosjektet Jobbmestrende Oppfølging..\Jobben

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Per Ove Rasmussen, NAV-leder. NAV Eidsvoll en ressurs for næringslivet

Per Ove Rasmussen, NAV-leder. NAV Eidsvoll en ressurs for næringslivet Per Ove Rasmussen, NAV-leder NAV Eidsvoll en ressurs for næringslivet Hva er NAV? Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

04.06.2014. Velkommen til Oslos kuleste hyggelige, morsomste og viktigste hotell

04.06.2014. Velkommen til Oslos kuleste hyggelige, morsomste og viktigste hotell +. Velkommen til Oslos kuleste hyggelige, morsomste og viktigste hotell 1 Hotellet som tar ansvar Hotellet har 31 rom, fordelt over åtte etasjer. Rommene er lyse og spennende innredet, med utsikt til Oslos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer