årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei Bergen tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no"

Transkript

1 årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei Bergen tlf Vi får folk i arbeid! Vi legger til rette for at den enkelte kan fi nne og utvikle egne muligheter.

2

3 Innhold Om ALF as 04 Selskapets formål 05 Våre avdelinger 05 Økonomi 06 årsregnskap Året 2014 i ALF as 07 Tiltak og prosjekter 08 Målgruppene 10 ARBEIDSTRENING 10 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): 11 vip24 Klosterhagen Hotell HKS kafé Designavdelingen Tekstilavdelingen Drift og vedlikeholdsgruppen KLAR - LAR Introduksjonsprogrammet ND AB Arbeid med bistand 14 MB-programmet Medarbeider med brukererfaring 14 DAGTILBUD 15 Dagsverket Parkpatruljen MO-sentrene Megafon Varig Tilrettelagt arbeid 16 Møllaren og Smauet Treverkstedet og Skjorte vaskeriet Snippen Framnes gård årsmeldingen er utgitt av: ALF as illustrasjonsbilder: Designavdelingen, ALF as Prosjekter 17 Aurora Daphne Interessert Studier med støtte (SMS) ALF as i SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 3

4 Om ALF as Vår kjernehensikt er å BiStå mennesker, uansett forutsetninger, til å finne og utvikle Sine muligheter i arbeidslivet. For mange er ordinært arbeid målet, for andre er det et varig tilrettelagt arbeidstilbud i trygge og forutsigbare rammer, og for noen er det å kunne få bidra på gode dager uten forpliktelser ut over dagen i dag. I 15 år, siden etableringen av selskapet høsten 1999, har ALF gitt mennesker slike muligheter gjennom samarbeid med næringslivet, Nav, Bergen kommune, Kriminalomsorgen, Studentsamskipnaden og andre aktører innen arbeidsliv, utdanning, frivillige organisasjoner og forskjellig deler av helsesektoren. Hver dag er det omkring 300 ulike mennesker som bidrar til å skape verdier i samfunnet gjennom arbeid i de ulike avdelingene i ALF as. Dette gjør de i samarbeid med våre 50 ordinært ansatte. Vår stab er sammensatt av dedikerte medarbeidere med kompetanse innen flere ulike fagområder. ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse er heleid av Bergen kommune. Styret er oppnevnt av Byrådet og en ansatte representant. Styrets sammensetning i perioden : Geir Kaland, styreleder Lillian Vangberg, nestleder Helen Kongshavn Stian Ludvigsen Håkon Pettersen Jostein Hansen, ansatte repr. Selskapets generalforsamling er Byråd for finans, eiendom og eierskap ved finansbyråd Liv Røssland. ORgANISASjONSkART Styret daglig leder nestleder Økonomileder fagleder arbeidstrening fagleder tilrettelagt arbeid avdelingsleder rustiltak administrasjonsavdeling 4

5 SELSkApETS FORmåL «gjennom tilvirkning, omsetning og annen virksomhet å skape grunnlag for å gi yrkeshemmede en opplæring og arbeidsforberedende trening slik at de skal kunne formidles til arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. Selskapet har ikke til hensikt å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. eventuelt overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.» VåRE AVDELINgER ARBEIDSTRENINg INTERNT ARBEIDSTRENINg EkSTERNT TILRETTELAgT ARBEID DAgTILBuD program Og prosjekt klosterhagen Hotell HkS kafé renhold designavdeling arbeid med BiStand arbeid med BiStand Vilje ViSer Vei eksterne arbeidsplasser Varig tilrettelagt arbeid Snippen Skjorte- VaSkeri treverksted tekstil- og interiør- VerkSted framnes gård dagsverket arbeidsgrupper mo-sentrene gatemagasinet megafon mb medarbeider med Brukererfaring aurora, for kvinner før, under og etter Soning Vip 24 «interessert» karriere- Veiledning for elever tekstil- VerkSted SmS Studier med StØtte drift og VedlikeHold arbeidsgruppe nd-senteret SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 5

6 økonomi alfs HoVedVirkSomHet Har Vært drift av arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra nav i tillegg til drift av tilrettelagte arbeidstilbud og dagtilbud for rusavhengige for Bergen kommune. De seneste årene har en stadig større del av driften vært finansiert av Bergen kommune gjennom medfinansiering av nye prosjekter og utvidelse av dagtilbudene. Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 50 millioner kroner. FIguR 1: Selskapets driftsinntekter i prosent av total fordelt på finansieringskilde 50% 40% nav Bergen kommune andre egen inntjening 30% 20% 10% 0% årsregnskap

7 året 2014 I ALF as Som alle år Har Vi i 2014 også Hatt fokus på å gi Våre deltakere og arbeids takere et BeSt mulig tilbud, og Bidra til at HVer enkelt utvikler Sine muligheter og når Sine individuelle mål. Mange av våre deltakere nådde i 2014 sine mål om ordinært arbeid, utdanning eller progresjon i sine attføringsløp til andre hensiktsmessige tilbud. Det er utført mye godt arbeid både attføringsfaglig og produksjonsmessig i våre avdelinger. I løpet av året har det vært flere oppslag i pressen fra våre ulike tiltak, noe vi synes er spennende. Det er bra at det viktige arbeidet attføringsbedriftene gjør for samfunnet blir kjent blant folk flest. I 2014 foretok NAV Hordaland en gjennomgang av alle APS tiltakene i fylket, en gjennomgang som førte til kutt i tiltaksplasser hos samtlige attføringsbedrifter i Hordaland. ALF fikk etter dette oppsigelse av ti APS plasser, med melding om at vårt Introduksjonsprogram ikke var ønsket videreført. Innholdet i programmet skal isteden tilbys deltakere som temadager el.l. Utover dette ble ti APS plasser omfordelt til Klosterhagen Hotell og etablering av en kafè. Fra 2015 har vi som et resultat av dette inngått et samarbeid med Hordaland Kunstsenter og åpnet i januar HKS kafé i kunstsenterets lokaler på Klosteret. Gode arbeidstreningsplasser og nok et spennende prosjekt i ALF regi. Som andre i attføringsbransjen ventet vi også på Solberg regjeringen, og arbeidsminister Erikssons varslede melding om arbeidsmarkedstiltak. Den kom i desember i St.prop 39L. Et dokument som vil endre vår, og alle andre arbeidsmarkedsbedrifter arbeidsvilkår bl.a. gjennom sammenslåing av ulike tiltak. Største endringen er imidlertid regjeringens tidligere annonsert endring med anbudsutsetting av bl.a. Arbeids med bistand sammenslått med tiltaket oppfølging. Anbudsprosessen vil bli gjennomført i Året 2014 var også preget av arbeidet med å finne nye lokaler for bedriften. Det har lenge vært et ønske om å samlokalisere flere av avdelingene i selskapet og finne egnede og mer effektive lokaler. I desember inngikk vi leieavtale for nye lokaler i Klaus Hanssens vei 22, hvor vi fra april 2015 vil samlokalisere de fleste av våre tilbud. ALF butikken og MB-programmet vil fortsatt være i Øvregaten hvor også Megafonutsalget fra nå av holder til. Endringer er vi vant til, og ALF as vil fortsette arbeidet med fokus på å gi mennesker en mulighet til å realisere seg som arbeidstakere også i Gode tilbakemeldinger fra deltakere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere viser at vi gjør noe viktig. Vi har også hatt gleden av å ha flere studenter i praksis både fra Norge og Tyskland, og mange besøk både av politikere og andre bransjefolk som vil utveksle erfaringer og ideer. Det er alltid spennende når andre kommer med sine erfaringer og ser med nye øyne på det vi gjør. I 2014 hadde vi også gleden av å ha med oss tre skue spillere fra Den National Scene sammen med Dagsverk gruppen i Nygårdsparken noen dager. Dette ble bakgrunnsinformasjon til stykket RusLab på Lillescene på høsten. SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 7

8

9 Tiltak og prosjekter

10 målgruppene de Som SØker Seg inn og HenViSeS til de ulike avdelingene i alf Har ulike utfordringer med tanke på deltakelse i arbeidslivet. Felles for alle er et ønske om å realiseres seg selv som arbeidstaker og å få bidra til samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet. Utfordringene til våre deltakere og arbeidstakere er ofte sammensatte og kan være av både helsemessig og sosial karakter, eller forbundet med avhengighetsproblematikk. ARBEIDSTRENINg arbeidstrening og oppfølging i arbeidslivet Har mål om at den enkelte deltaker Skal få en ansettelse i ordinært arbeidsliv eller Starte Videre utdanning. Ett eksempel på dette ble i oktober 2014 omtalt i pressen. Etter flere år som arbeidsledig fikk en av våre deltakere ansettelse i FMC gjennom vår samarbeidspartner Manpower i NHO prosjektet Ringer i vannet. oppslaget kan du lese i Sin HelHet Her: antall Som Har fått tilbud i alf as i 2014 ANTALL Per ANTALL NYE I 2014 TOTALT FåTT TILBuD I 2014 klar aps (alle tiltak) mb (aps og ab) ab ab VVV Vta (Både nav og kommune) TOTALT ANTALL AkTIVE I 2014 dagsverket (inkl. parken og mo) 213 megafon 120 aurora 30 nd 6 TOTALT

11 APS ALF as hadde i 2014 samarbeidsavtale med NAV Hordaland om drift av 40 ordinære APS-plasser og 10 APS-plasser øremerket LAR-klienter. APS- plassene fordelte seg i 2014 på våre fem ulike internarenaer for arbeids trening. Alle deltakere i APS henvises fra Nav, og får ved oppstart tilbud om karriereveiledning med utgangspunkt i vip24 der fokuset er friskhetsfaktorer og 24 timers-menneske for valg av yrkesvei. For mer om vip24 se Klosterhagen HotelL har plass til 15 deltakere med arbeidsoppgaver innen renhold, kjøkken, resepsjon og konferanseavdeling. Hotellet drives som et vanlig hotell med 15 rom, frokostservering med hjemmelaget mat, og en kursavdeling hvor det også serveres varm lunsj. Deltakerene opparbeider seg kompetanse innen alle av de - lingene i hotellet, men kan også spesialisere seg for arbeid i ett av disse områdene. Hotellet er godkjent lærebedrift i kokkefaget, og fra 2015 også i renholdsfaget. Deltakerne ved Klosterhagen får relevant arbeidstrening for flere bransjer gjennom sitt opphold her. Hotellet har flere ganger blitt tildelt priser fra TripAdvisor etter svært gode tilbakemeldinger fra våre gjester. I 2014 var belegget ved hotellet på 82,5 %, et godt resultat over gjennomsnittet i Bergen. I samarbeid med PS:Hotell i Oslo, EU-prosjektet HOT Train og Scandic kjeden er det under utarbeiding nasjonale opplæringsplaner innen hotellfagene. Fra januar 2015 tilbyr vi også arbeidstrening for fem deltakere ved HKS kafé som ALF as driver i samarbeid med Hordaland Kunstsenter tvers over gaten for Klosterhagen hotell. I 2014 gikk 26 % av deltakerne fra Klosterhagen hotell videre til arbeid og 16 % til andre aktive løsninger. For mer informasjon se: SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 11

12 DESIgNAVDELINgEN har plass til 5-7 deltakere. Arbeidstrening på Designavdelingen egner seg for personer som enten har eller ønsker å utvikle ferdigheter innen grafisk design, produksjon av tekst og bilde behandling. Tiltaket er nært knyttet opp til produksjon av Bergens gate magasin Megafon og står ansvarlig for layout og ferdigstilling av magasinet til trykk. Arbeidsoppgavene er knyttet opp til reelle prosesser, deadlines og krav i arbeidslivet. Avdelingen har mulighet til å tilrettelegge oppgaver og å prøve ut deltakere når det gjelder faglige ferdigheter, arbeidspress, nøyaktighet, arbeidsevne og -kapasitet. Designavdelingen er et godt tiltak for mennesker med data interesser, som har grafisk design som sitt yrkesmål eller ønsker å utvikle det som delkompetanse. Designavdelingen kan være med å omdanne spillinteresse til kompetanse, og er med på å dokumentere og avklare selvlært data kompetanse og -ferdigheter og å få sjekket denne ut mot arbeidslivet. Real kompetansen blir avklart, synliggjort og formidlet. Kompetansetilførsel: Designavdelingen bruker Adobeprogramvarene InDesign, Photoshop, Illustrator, m.m., Micro soft Office og Wordpress. Arbeidsoppgaver kan innebære tekstutvikling, fotografering og digital bildebehandling, grafisk design, illustrasjon, web utvikling, prosjekt styring, utvikling av grafiske produkter (visittkort, brosyrer, magasin, plakater og lignende). Deltakerne i Designavdelingen får opplæring i arbeidsoppgavene men blir også oppfordret til selvstendig læring og jobbing. Det arbeides både i gruppe og selvstendig. TEkSTILAVDELINgEN har arbeidsplass for 5-7 deltakere og jobber i hovedsak med produksjon av kostymer til ulike oppdragsgivere som teatergrupper, barnehager m.m. Det selges også kostymer fra avdelingen i ALF-butikken i Øvre gaten 35. Basiskompetanse som tilegnes i arbeidet med tekstil og søm er bl.a. i mønsterkonstruksjon, geometri og matematiske begreper som omkrets, diameter, radius, samt mengder. Forståelse av de ulike mønster deler, samt å se helheten i arbeidet; hva skal til for å gjennomføre og ferdigstille et plagg. Også øve opp en forståelse for å regne ut stoffmengde. Måltaking; Hvordan en tar mål til et plagg, finne riktig størrelse. «Det tre dimensjonale rom»; Få forståelse av tredimensjonalitet for å forme et plagg rundt en menneskekropp. Material kunnskap; ulike typer stoffer, bruksområder, behandling av og trådretning. Konsentrasjon; tempo, nøyaktighet, kvalitet på ferdig produkt, utholdenhet, planlegging, ferdigstillelse og gjennomføring. Kundebehandling og ta imot bestillinger, planlegging av oppdraget i samarbeid og individ uelt, prising av varer til kunder og ALF as sin butikk. DRIFT Og VEDLIkEhOLDSgRuppEN påtar seg ulike oppdrag for kommunen og private bedrifter, borettslag mv. Arbeidsoppgavene er varierte og veksler mellom ulike typer grøntarbeid, trefelling og rydding mv. og tømming av lokaler og transport. Forefallende praktisk arbeid av forskjellig slag. Deltakerne får praktisk erfaring og kompetanse i ulike arbeidsoppgaver innen facility management. Det tilbys også kurs i bruk av motorsag, ryddesag og lift 12

13 for de som ønsker dette. Det fokuseres på kvalitet i arbeidet, leveringsdyktighet og kundebehandling. klar - LAR. Drift og vedlikeholdsgruppen hadde fram til årsskiftet 2014/15 navnet Klar, og var forbeholdt deltakere i LAR behandling. Oppfyllingsgraden i tiltaket har vært lav til tross for at 70 % av LAR brukerne etterspør arbeidsmessig rehabilitering. Fra 2015 blir tilbudet endret slik at Drift og vedlikeholdsgruppen er åpen for alle APS deltakere. De 10 øremerkede plassene skal fortsatt være forbeholdt LAR, men fordeles på alle APS tiltakene i ALF etter ønske fra den enkelte. ALF as tilbyr også arbeidstrening for deltakere under ND (NARkOTIkApROgRAm med DOmSTOLSkONTROLL) med tilsvarende arbeidsoppgaver som drift og vedlikeholdsgruppen. INTRODukSjONSpROgRAmmET i ALF har i mer enn ti år tilbudt deltakerne et innføringsprogram til arbeidslivet med fokus på valg, forberedelse til og mestring av jobb eller videre utdanning. Etter tre ukers program med utarbeiding av egne handlingsplaner og jobbsøk ble deltakerne fulgt opp i eksterne praksisplasser ute i det ordinære arbeidsliv. Dette tilbudet blir, etter oppsigelse av plasser fra NAV, avviklet i løpet av første halvår Innholdet i introduksjonsprogrammet vil heretter bli tilbudt deltakerne i våre APS avdelinger i form av temadager og fagbolker. i 2014 gikk 20 % av deltakerene Videre til lønnet arbeid og 24 % til andre aktive løsninger. SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 13

14 AB Arbeid med bistand I samarbeid med NAV har ALF as 48 tiltaksplasser i tiltaket Arbeid med bistand (AB). Halvparten av disse ligger under satsingen «Vilje viser vei» og er øremerket mennesker med psykiske lidelser. AB gir den enkelte deltaker mulighet til å komme ut i en ordinær bedrift for arbeidstrening og ansettelse som ordinær arbeidstaker. Deltaker får i hele løpet tett oppfølging av tilretteleggere fra ALF som også gir råd og oppfølging til arbeidsstedet dersom det er behov for dette. Deltakere i AB henvises fra NAV. ALF as er med i NHO prosjektet Ringer i Vannet, der det inngås samarbeidsavtaler mellom NHO bedrifter og attføringsbedrifter om å bistår næringslivet i rekruttering av medarbeidere. I 2014 gikk 54 % av AB deltakerne videre til lønnet arbeid. Fra plassene øremerket vilje viser vei gikk 36 % av deltakerne videre til lønnet arbeid. For mer om dette se MB Medarbeider med brukererfaring mb er et program utviklet av ALF as i samarbeid med Bergen kommune, NAV og Helse Bergen med formål om å utdanne mennesker med egen erfaring som bruker av psykisk helsevern til medarbeidere innen psykisk helsevern. I juni 2014 var kull 8 ferdig med sitt program og den avsluttende prosjektoppgaven, og kull 9 startet på sitt løp i august. Etter endt program, som har plass til 15 deltakere i 10 måneder i en kombinasjon av teori og praksis, får deltakerne hjelp til å skaffe seg videre praksisplass og arbeid innen feltet psykisk helse. Oppfølging i arbeid gis i inntil ett år etter avsluttet program. NAV har de siste tre årene varslet at MB-programmet skal legges ut på anbud, men ALF har fått tilsagn på å drive programmet ytterligere ett år, og tar i april/mai inn 15 nye deltakere og starter opp kull 10 i august Ett godt eksempel på MB er en deltaker fra kull 9 som ble intervjuet av avisen Dagen om sin nye jobb ved Kronstad DPS. I 2014 gikk 40 % av deltakerne videre til arbeid etter første år og endt program, og 50 % av de som fikk videre oppfølging ut over første året gikk over i lønnet arbeid. Intervjuet kan du se på følgende link: resultatet_ble_angst_og_depresjon

15 DAGTILBUD Dagtilbudene i ALF as har til hensikt å gi mennesker som står et stykke unna det ordinære arbeidslivet, særlig på grunn rusproblematikk, en mulighet til å realisere seg selv som arbeidstaker. Ønsket om å bidra til samfunnet, oppleve identitet som arbeidstaker, og være en del av et arbeidsmiljø er viktige faktorer for de som søker seg til disse tilbudene. Dagsverket et lavterskel arbeidstilbud for rusmiddelavhengige kunne i 2014 feire sitt 10 års jubileum som det første tilbudet i sitt slag i Norge. Dagsverket ble startet i et samarbeide med Aetat og Bergen kommune, men i 2012 trakk NAV seg ut av dette samarbeidet. Dagsverket tilbyr arbeid på dag for dag- / time for timebasis for de som melder seg den aktuelle dagen, og som ønsker å tilby sin arbeidskraft denne dagen. Deltakerne tegner kontrakt for en dag, og får utbetalt en kontantlønn på kr 50,- per time ved arbeidsdagens slutt. Plassene i Dagsverket er så etterspurt at vi i 2014 måtte gå bort fra først til mølla-prinsippet og over til loddtrekning om plassene for å unngå kø fra kl om morgen til en arbeidsdag som starter kl ! Arbeidsoppgavene er variert utearbeid som bl.a. grøntpleie, rydding og bortkjøring av boss i en av utegruppene, eller arbeid på vaskeriet som bl.a. vasker sengetøy og håndklær for Klosterhagen hotell og arbeidstøy og mopper for ulike private firma. I mars 2015 blir det etablert ytterligere en arbeidsgruppe i Dagsverket som skal rekruttere arbeidstakere fra Vågsbunnen i Bergen sentrum. Oppmøte vil skje på Halvardsstuen i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Parkpatruljen. Siden 2008 og fram til stengingen av Nygårdsparken i august 2014 har Dagsverket også hatt en ryddepatrulje i parken der ti arbeidstakere ble rekruttert fra miljøet i parken to dager per uke. Oppgavene var å holde det ryddig i området omkring der rusmiljøet hadde sitt tilhold. Deltakerne skrev kontrakt, og ble lønnet på samme måte som i Dagsverket. Gruppen ble avviklet når parken stengte. MO-sentrene. I samarbeid med Bergen kommune ble det opprettet to arbeidsgrupper i tilknytning til MOsentrene på Strax-huset og Nesttun fra mai og juli Her rekrutteres arbeidstakere på samme vilkår som Dagsverket to dager per uke og arbeidsoppgavene består i å holde det ryddig i nærområdene til MO-sentrene. Megafon Bergens gatemagasin ble etablert i 2007, og tilbyr arbeid som magasinselger til byens sosialt vanskeligstilte. Megafons redaksjon består av en redaktør og en journalist i full stilling, og en grafisk designer og en fotograf i deltidsstillinger. Utsalget har åpent hver dag, unntatt søndag, og selgerne beholder 50 % av salgssummen. I 2014 økte utsalgsprisen til kr. 100,- per magasin som utgis hver måned, og kr. 150,- for juleboken som selges i november og desember. Megafon er medlem av INSP, den internasjonale gatemagasin organisasjonen. Målsettingen for Megafon er å tilby selgerne arbeid og arbeids trening, og å møte byens befolkning på en likeverdig måte gjennom sitt arbeid. Megafon formidler informasjon til leserne om forholdene for vanskeligstilte i tillegg til mye annet allsidig og interessant stoff gjennom sine reportasjer. I 2014 hadde Megafon i gjennomsnitt 80 unike selger hver måned, og det store flertallet av selgerne er mennesker med rusproblematikk. SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 15

16 Varig Tilrettelagt arbeid Tilbudet om en tilrettelagt arbeidsplass, i ALFs interne verksteder, eller ute på en ordinær arbeidsplass, er for de som har en uførepensjon på grunn av en psykisk lidelse. Mange har allikevel både lyst og mulighet til å bidra med sin arbeidskapasitet, og det å være en del av et arbeidsmiljø er viktig for å oppleve mestring og opplevelsen av å være til nytte. Tilhørighet til arbeidslivet gir for mange en bedret livskvalitet, og muligheter for tilfriskning. Målet er ikke i hovedsak å komme videre til ordinært arbeid, men for enkelte er dette både en mulighet og en realitet. Av tre arbeidstakere som sluttet i 2014 gikk en over i ordinært lønnet arbeid. Tilbudet om varige tilrettelagte arbeidsplasser drives i hoved sak i samarbeid med Bergen kommunen, men NAV er også inne med 29 av totalt 120 plasser. I tillegg til uføre pensjonen mottar den enkelte en bonuslønn. I 2014 utgjorde bonuslønnen kr. 35,- per time. Eksterne arbeidsplasser etableres i samarbeid med den som søker og det tas her hensyn til tidligere arbeidserfaring, utdanning og ønsker. Avtale inngås med en aktuell bedrift eller offentlig etat som blir den enkeltes daglige arbeidssted. Ansettelsesforholdet er til ALF as, og arbeidstaker følges opp av tilretteleggere i ALF as. Verkstedet og Snippen skjortevaskeri har fram til 1. april 2015 holdt til ved Trikkehallen på Møhlenpris. Verkstedet produserer etter bestilling ulike produkter i trevare, og leverer bl.a. varmepumpehus, bord og benker til park og andre utearealer. I tillegg lages vugger og annet til både barn og dukker. Avdelingen har også oppgaver for kommunen med rydding og grøntarbeid. Snippen skjortevaskeri tar imot skjorter til vask. Skjorter hentes ute hos kunden og leveres tilbake rene og nystrøkne. Framnes Gård på Kaland drives av gårdens eier som tar imot arbeidstakere fra oss fire dager i uken. Arbeidsoppgavene varierer mellom smådyrstell, vedhogst og annet gårdsarbeid. Alle avdelingene for tilrettelagt arbeid vil fra april 2015 holde til i ALF as sine nye lokaler i Klaus Hanssens vei 22. ALF butikken vil fortsette sitt utsalg i Øvregaten 35. Møllaren og Smauet er begge avdelinger som tilbyr interne arbeidsplasser med arbeidsoppgaver innen tekstilarbeid og enklere produksjonsoppdrag. Avdelingene er også ansvarlig for drift av ALF-butikken i Øvregaten og oppdrag med rulling av sengetøy til Klosterhagen Hotell og duker mv til eksterne oppdragsgivere. 16

17 Prosjekter Aurora et tilbud til kvinner før, under og etter soning. Prosjektet har siden oppstart i 2009 arbeidet med kvinner i de vanskelige overgangene før og etter soning med fokuset «Straff som en mulighet». I 2014 arrangerte Aurora en nasjonal konferanse med temaet kvinner og soning hvor det ble presentert forskningsresultater, erfaringer, muligheter og utfordringer. Aurora har vært finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet. For 2015 har prosjektet også midler fra Bergen kommune og Ekstrastiftelsen i samarbeid med Røde Kors. Aurora samarbeider tett med Kriminalomsorgen, Helse Bergen og ulike deler av hjelpeapparatet. I 2014 etablerte vi også et lavterskel arbeidstilbud for Aurorakvinnene ved Klosterhagen Hotell. Erfaringene fra dette tilbudet er gode, og det ga flere av deltakerne mulighet til å kvalifisere seg for videre deltakelse i ordinær arbeidstrening ved hotellet. I 2014 utarbeidet Aurora en håndbok for sosialtjenesten. Et nyttig verktøy for de som jobber med kvinner i kontakt med kriminalomsorgen. Aurora er unikt i sin måte å tenke straff som en mulighet, og søker i 2015 midler fra KDI (Kriminalomsorgs direktoratet) til å utvide virksomheten til Oslo og Trondheim i sam arbeid med attføringsbedriftene Rehabil AS og Stavne KF. Dersom dette lykkes, vil 70 % av kvinnelige straffedømte i Norge ha muligheten til å få et Aurora tilbud. Daphne «From Street to Home» var et EU prosjekt der Aurora ble invitert inn i samarbeid med Universitetet i Birmingham og flere andre nasjonale program i Europa for å kartlegge kvinners forhold til bolig og vold. Vår norske del av prosjektet, som ble avsluttet med en rapport i 2014, omhandlet kvinner og vold i nære relasjoner. En felles sluttrapport for hele prosjektet kan lastes ned her: Interessert yrkesveiledning for ungdomsskolen. I 2014 gjennomførte ALF as et prøveprosjekt med yrkesveiledning ved bruk av kartleggingsverktøyet vip24 på to ungdomsskoler i Bergen. Prosjektet var svært vellykket, og ble anbefalt av både elever og lærere som et svært nyttig verktøy. Med bakgrunn i dette forsøket har vi utarbeidet et program tilpasset faget utdanningsvalg i ungdoms skolen. Prosjektet har fått positiv mottakelse i Bergen kommunen og deres prosjekt «Ka vil DU bli», og er lansert som et tilbud til alle ungdomsskolene i Bergen i Studier med støtte (SMS) er et tilbud til studenter som på grunn av psykiske lidelser ønsker bistand til å gjennomføre studier på høyskole og universitetsnivå. Programmet er finansiert av NAV og driftes av Studentskipnadens psykiske helsetjeneste. Innsøking og opptak gjøres direkte med programmet og i samarbeid med NAV. mer informasjon: Dersom du ønsker å vite mer om Aurora kan du laste ned en rapport her: aspx?fileticket=g-hrw5zucxm%3d&tabid=267 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 17

18 ALF as i 2015 I 2015 etablerer ALF as seg i nye lokaler i Klaus Hanssens vei 22 hvor de aller fleste avdelingene samlokaliseres. Fra å være lokalisert på fem ulike adresser ser vi fram til et tettere samarbeid på tvers av avdelingene, og vi er viss på at dette vil være positivt både for deltakere og ansatte. MB-programmet og ALF-butikken vil fortsatt holde til i Øvregaten, og Megafonutsalget har flyttet fra Sverresgate og inn i Dagsverkets tidligere lokaler i Øvregaten 43a. Klosterhagen hotell driftes videre i Strangehagen 2 med ny huseier fra februar vil ellers bli preget av endringene i NAVs tiltaksstruktur og overgangen til anbudsutsatte tiltak innen avklaring og oppfølging. Innretningen på det nye AFT tiltaket som skal erstatte dagens APS tiltak vil etter all sannsynlighet også kunne medføre endringer i tilbudet. En større satsing på arbeidstrening i det ordinære arbeidsliv imøteses positivt. 18

19 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE 19 foto: Thomas Anthun Nielsen

20 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF as Klaus Hanssens vei Bergen Telefon

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer