Ullensaker kommune Regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert med følgende presiseringer som HOP ber administrasjonen fjerne i bestemmelsene. Pkt 4.1 K1: Tilføyelsen knyttet til reguleringsformål i K1 om hotell/overnatting fjernes. Å legge opp til et hotell på denne tomten er ikke et alternativ da det i henhold til alle diskusjoner knyttet til Byplanen er planlagt til området K2. Reguleringsendringen av K1 må også stille krav til utarbeidelse av visualiseringer og nye konsekvensutredninger knyttet til trafikk. Pkt 3.12: 1 setning i pkt 3.12 fjernes Pkt 3.13: Løsninger for adkomst til Kjell Stubs veg vurderes i forbindelse med anleggsperioden. Pkt 4.2: Byggehøyder: Det vises til Byplanen og at byggehøyder skal avklares gjennom detaljreguleringer. Setning om minimumshøyde fjernes Pkt 4.3: Formål: Innenfor søndre del av K4 KAN det tilrettelegges for en allment tilgjengelig park på tak/hevet lokk over næringsetasje. Løsning for dette må ses i sammenheng med øvrig utforming av bygg. I Byplanen som ble vedtatt med endringer i planbestemmelsene er det gitt føringer knyttet til solforhold og utomhus arealer. Punkt 3.6 Parkering endres til følgende: Bilparkering for ny bebyggelse i planområdet: Det skal avsettes følgende antall parkeringsplasser: 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA forretning 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA kontor og tjenesteyting 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA hotell og konferanse 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA restaurant, kafé 0,2 p-plass pr. sitteplass for forsamlingslokale, kino 1 p-plass pr. 100m 2 BRA treningssenter Saksnr. 2008/ Side 1 av 15

2 1,2 p-plass pr. boenhet Parkeringsdekningen vurderes samlet for byggeområde K1 og for byggeområde K2-K4. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2008/ Side 2 av 15

3 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede. Repr. Tom Staahle (FrP) fremmer følgende forslag: Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert med følgende presiseringer som HOP ber administrasjonen fjerne i bestemmelsene. Pkt 4.1 K1: Tilføyelsen knyttet til reguleringsformål i K1 om hotell/overnatting fjernes. Å legge opp til et hotell på denne tomten er ikke et alternativ da det i henhold til alle diskusjoner knyttet til Byplanen er planlagt til området K2. Reguleringsendringen av K1 må også stille krav til utarbeidelse av visualiseringer og nye konsekvensutredninger knyttet til trafikk. Pkt 3.12: 1 setning i pkt 3.12 fjernes Pkt 3.13: Løsninger for adkomst til Kjell Stubs veg vurderes i forbindelse med anleggsperioden. Pkt 4.2: Byggehøyder: Det vises til Byplanen og at byggehøyder skal avklares gjennom detaljreguleringer. Setning om minimumshøyde fjernes Pkt 4.3: Formål: Innenfor søndre del av K4 KAN det tilrettelegges for en allment tilgjengelig park på tak/hevet lokk over næringsetasje. Løsning for dette må ses i sammenheng med øvrig utforming av bygg. I Byplanen som ble vedtatt med endringer i planbestemmelsene er det gitt føringer knyttet til solforhold og utomhus arealer. Rådmannen fremmet forslag om å endre punkt 3.6 Parkering til følgende: Bilparkering for ny bebyggelse i planområdet: Det skal avsettes følgende antall parkeringsplasser: 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA forretning 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA kontor og tjenesteyting 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA hotell og konferanse 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA restaurant, kafé 0,2 p-plass pr. sitteplass for forsamlingslokale, kino 1 p-plass pr. 100m 2 BRA treningssenter 1,2 p-plass pr. boenhet Parkeringsdekningen vurderes samlet for byggeområde K1 og for byggeområde K2-K4. Votering: Rådmannens forslag til endring av punkt 3.6 ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag til endring av punkt 4.1 K1 ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag med unntak av punkt 4.1 K1 fikk 10 stemmer og ble derved vedtatt Saksnr. 2008/ Side 3 av 15

4 Saksnr. 2008/ Side 4 av 15

5 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2008/ Side 5 av 15

6 Saksbehandler: Silje Skinnes Lunde Vedlegg: Reguleringsplan, datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Planbeskrivelse, ROS-analyse, datert Trafikal konsekvensutredning, datert februar 2014 Sjekkliste naturmangfoldloven, datert Planer og snitt, datert Beregning av arealer og parkeringsplasser, datert Sol-/skyggediagrammer Illustrasjoner av fjernvirkning hotell Saksdokumenter: Særutskrift fastsettelse av planprogram, behandlet i HOP- sak 197/10, Særutskrift 1.gangsbehandling, behandlet i HOP-sak 142/14, SAKEN GJELDER Sluttbehandling av detaljregulering for S4-Skovly, Jessheim med plankart datert, sist revidert og bestemmelser datert , sist revidert Tiltakshaver er Harald Kværner Eiendom AS. Planforslaget er utarbeidet av Plan 1 AS, i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter AS. COWI AS har vært konsulent på trafikale tiltak. Bakgrunn Planområdet ligger midt i Jessheim sentrum og blir avgrenset av Trondheimsvegen, Furusethgata, Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Områdets areal er på ca. 38 dekar, inkludert vegarealer. Denne detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for utbygging av sentrumsformål. Dette innebærer forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell og leiligheter, samt parkering for disse funksjonene. Harald Kværner Eiendom AS eier majoriteten av planområdet, de arealene som på reguleringsplanen har betegnelsen K2, K3 og K4, samt Gatetun (Skovly Allé). Innenfor arealet K1 er det to eiere. Gnr 135/188, 135/465, 135/466, 135/509 og 135/589, eies av Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS. Gnr 135/464 er en boligeiendom som eies av en privatperson. Planstatus Kommuneplan I kommuneplanens arealdel, vedtatt , er planområdet avsatt til nåværende og fremtidige sentrumsområder. Detaljreguleringen er i tråd med denne planen. Byplan I Byplan for Jessheim, vedtatt , er området avsatt til sentrumsformål. Det åpnes for å tillate høyhus med formål hotell i krysset Furusethgata/Trondheimsvegen. I tillegg kreves det sikret minst to gangpassasjer gjennom feltet nord-sør, alternativt kan en av disse være diagonalakse. Maks kotehøyde er satt til 230 moh., og utnyttelsesgraden til S4 er i Saksnr. 2008/ Side 6 av 15

7 retningslinjene vist som % BRA = %. Det åpnes for en vurdering av høyder og utnyttelse i detaljreguleringen. Planforslaget er dermed i tråd med Byplan for Jessheim. Gjeldende reguleringsplaner To reguleringsplaner ble opphevet ved 1.gangsbehandlingen av denne detaljreguleringen, da de i sin helhet ble omfattet av denne planen. Jessheim sentrum nord, vedtatt , og en mindre endring av samme plan, vedtatt , er eldre planer som vil bli erstattet der det er overlapp. Planprosess Oppstart I forbindelse med søknad om rammetillatelse for siste byggetrinn av Jessheim Storsenter ble det også søkt om dispensasjon fra parkeringskravet i gjeldende reguleringsbestemmelser. HOP behandlet søknaden og dispensasjon ble innvilget med krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området som nå reguleres, der parkeringskravet skulle ivaretas. Det ble gitt en frist til 1.gangsbehandling den Reguleringsplanarbeidet startet opp i første halvdel av 2008, og det ble varslet om oppstart , men arbeidet stoppet så opp. Det ble søkt om forlengelse av dispensasjon for parkeringskravet, som ble innvilget med ny frist for 1.gangsbehandling I tillegg gjorde ny planlov seg gjeldende fra Varsling Planprogram for konsekvensutredning ble utarbeidet i henhold til ny planlov, og utlagt sammen med nytt varsel om oppstart Under høringsperioden kom det inn 7 uttalelser. Disse fremgår av planbeskrivelsens punkt 8. Offentlig ettersyn Planforslaget ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn Det ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og i Romerikes Blad Merknadsfristen var og det kom inn 7 merknader. Statens Vegvesen anbefalte i sin merknad Akershus Fylkeskommune å komme med innsigelse til planforslaget, og Akershus Fylkeskommune sendte en administrativ innsigelse i påvente av behandling av saken som en politisk innsigelse fra Fylkeskommunen. Akershus Fylkeskommune Mottatt Akershus Fylkeskommune viser til viktige regionale interesser, og mener planforslaget har en tilrådelig høy tetthet som svarer til Jessheims status som satsningsområde i Regional plan for areal og transport. Det bes om at leke-, ute- og oppholdsareal prioriteres høyt for å sikre barn og unges interesser, og at planlagte lekearealer på tak sikres med nødvendige tiltak. Det bes om mer fokus på universell utforming og en vurdering om hvorvidt en viss andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. Fylkeskommunen er positiv til tiltaket og mener det vil komme byens innbyggere til gode. Basert på den høye utnyttelsesgraden oppfordres det likevel til en nøye vurdering og oppfølging av den estetiske planen som skal foreligge i forbindelse med forhåndskonferansen. Saksnr. 2008/ Side 7 av 15

8 Rådmannens kommentar Rådmannen er i dialog med Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse punktene i den administrative innsigelsen. Øvrige innspill tas til orientering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mottatt Fylkesmannen kommenterer at det legges opp til et svært lavt antall sykkelparkeringsplasser og viser til kommunes arbeid med attraktive og effektive sykkelveger. Rådmannens kommentar Det er viktig med god dekning av sykkelparkering. Boligene har sykkelparkering i tråd med føringer fra Byplanen for Jessheim. For annen næring har forslagsstiller lagt til grunn tall for Jessheim storsenter og tredoblet dette. Statens Vegvesen Mottatt Statens Vegvesen kom med anbefaling om innsigelse som Akershus Fylkeskommunes vegadministrasjon på bakgrunn av tre punkter: Rekkefølgekrav for del av Trondheimsvegen som grenser til K1 skal endres i henhold til revidert Byplan for Jessheim. Det må stilles dokumentasjonskrav til støy i detaljreguleringsplanen. Trafikal konsekvensanalyse med trafikkberegninger for år 2030 viser at det vil bli avviklingsproblemer i noen kryss i Jessheim sentrum. For å sikre framkommeligheten for buss må det utarbeides en gatebruksplan for Jessheim sentrum før detaljreguleringsplanen for S4 Skovly kan vedtas. Alternativt må parkeringsdekningen for planområdet reduseres til et nivå slik at en ikke hindrer bussens framkommelighet. Rådmannens kommentar Det er gjort flere tiltak for å løse innsigelsen fra Statens Vegvesen/Akershus Fylkeskommune. Reguleringsbestemmelsene punkt 2.2. foreslås endret for å løse første punkt i innsigelsen: Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innen K1 skal byggeplan for den del av Trondheimsvegen som grenser til K1 være godkjent av rette vegmyndighet, og gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier for infrastrukturtiltaket være inngått. Reguleringsbestemmelsene punkt 3.11 Støy løser andre punkt i innsigelsen: Det må dokumenteres at krav til innendørs støynivå oppfylles. For utendørs støy gjelder anbefalte støygrenser i «Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T- 1442/2012» eller enhver tids gjeldende retningslinjer for støy i arealplanlegging, med følgende unntak: Det tillates støynivå ut over retningslinjens anbefalte grenseverdier utenfor vindu til oppholdsrom som vender mot fv. 454 Trondheimsvegen, samt mot deler av fasade mot nord og sør. For leiligheter hvor anbefalt nivå på fasadestøy overskrides mot en fasade, skal minst halvparten av rom for varig opphold, herav minst ett soverom, vende mot stille side.» Saksnr. 2008/ Side 8 av 15

9 Innsigelsens tredje punkt har en todelt løsning: Ullensaker kommune har en gatebruksplan fra 2007, og vil revidere denne i samarbeid med Statens vegvesen. Det vil ikke være mulig å utarbeide denne innenfor en tidsramme relatert til oppstart av dette prosjektet. Det er derfor også gjort en justering av antall p-plasser, slik at de legges på Byplanens minimumsnivå i stedet for det tidligere maksimumsnivået. Utbyggingen vil skje i etapper, og det anslås at den totale trafikkbelastningen ikke vil øke til planens maksnivå før tiltak i forbindelse med en oppdatert gatebruksplan, samt tiltak som legges til rette i forbindelse med områdereguleringen av stasjonsområdet, er satt i verk. Ruter Mottatt Ruter kommenterer at høy utnyttelse på planområdet er riktig i et areal- og transportperspektiv og støttet opp om planens hovedgrep. Samtidig uttrykkes det bekymring for fremkommeligheten for buss rundt Jessheim stasjon, og viser til at dette også kommer fram i trafikkrapporten. Ruter mener kommunen må tilrettelegge for kollektivprioritering i forbindelse med videre fortetting av Jessheim sentrum, og at den absolutte parkeringsdekningen blir for høy i forhold til tilgjengelig vegkapasitet. Det anbefales å vurdere lavere parkeringsdekning dersom det ikke kan finnes troverdige løsninger for trafikkavviklingen. Rådmannens kommentar Ruter har gode innspill, og det legges til rette for kollektivprioritering nettopp ved at det bygges boliger i sentrum. Det vises også til områdereguleringen for stasjonsområdet som har fremkommelighet for buss som et tema. Den eneste gaten i planområdet der det er aktuelt at bussen kan kjøre må være Furusethgata. Dette er en kort og bred gate som med dette prosjektet, samt overnevnte områderegulering, vil få mindre trafikk. Det er også mulig å legge til rette for framkommelighet for buss på et senere tidspunkt om dette skulle bli aktuelt. Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS Mottatt Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS eier den største delen av område K1, som omfattes av planen. Avsender er kritisk til områdets utnyttelsesgrad og plasseringen av hotellet. Mener det er forskjellsbehandling at utbygger får bygge høyt (hotell) og tett (høy utnyttelsesgrad) og savner mer beskrivelse av negative sider ved utbyggingen. Avsender er uenig med begrunnelsen for hotellet i krysset Furusethgata/Trondheimsvegen, og sier denne vil ta sol og lys fra naboeiendommen K1. Det stilles spørsmålstegn ved at område K1 har fått den laveste utnyttelsen i kvartalet, da dette er eneste felt i planen forslagstiller ikke selv eier. Det vises også til at hotellet vil generere en økning i trafikk, og at det ikke er tatt nok hensyn til dette i planen, samt tilrettelegging både for rutebuss og busstrafikk til hotellet. Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS krever at K1 sin eksisterende adkomst fra Trondheimsvegen beholdes. Rådmannens kommentar Hotellet i høyhus er tidligere behandlet i forbindelse med Byplanen, og de overordnede rammene følger Byplanen. Plasseringen av hotellet i høyhuset har derfor ikke vært et stort tema i denne reguleringsprosessen. Det som bygges i kvartal K1 må ses i sammenheng med tverrsnittet i Trondheimsvegen, og K1 har derfor fått bestemmelser og høyde tilsvarende nylig vedtatt plan for Jessheim Panorama på andre siden av gaten. Saksnr. 2008/ Side 9 av 15

10 For K1 er sanering av avkjørsel fra Trondheimsvegen regulert i reguleringsplan for del av Trondheimsvegen (vedtatt ) og dette er opprettholdt. Ny adkomst for områdene er regulert via Kjeld Stubs veg. Vera Synnøve Dramstad Mottatt Dramstad er eier av tomt innenfor kvartal K1. Avsender kommenterer at kvartalene K1 og K2 bør ses på under ett, og ha de samme bestemmelsene. Det ønskes samme utnyttelse BRA 560%, byggehøyde kote 270 og type virksomhet (herunder hotell). Rådmannens kommentar Se kommentar til Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS. Reguleringsbestemmelsene paragraf 4.1 er endret til også å tillate hotellvirksomhet på K1. Ingfrid Oddveig Tveit Mottatt Tveit er eier av Kjeld Stubs veg 2 og er nabo til området. Hun er generelt positiv til at sentrum av Jessheim bygges ut men har enkelte bemerkninger. Det ønskes en vurdering av estetiske kvaliteter og solforhold for naboer før det tillates hotellbygg på K2, og et fokus på en estetisk utforming av hotellet. Det ønskes også en større oppbrytning av fasaden langs Furusethgata og adkomst fra Furusethgata til hotellet. Avsender ønsker ikke at Kjeld Stubs veg skal brukes til varelevering, søppelhenting og trafikk med gjester inn/ut fra hotellet og andre bygninger. Tveit er også imot at eksisterende avkjørsel fra Trondheimsvegen til området K1 stenges. Angående Kjeld Stubs veg er Tveit bekymret for tilgangen til eiendommene langs vegen under anleggsperioden, og viser til at det er kontorlokaler i Kjeld Stubs veg 2 hvor publikum trenger tilgang. Det kommenteres også en eventuell utvidelse av vegen, der avsender er klar på at hun ikke ønsker å avgi grunn og at dette i sin helhet pålegges innenfor planområdet. I tillegg kommenteres det at det må vurderes om eksisterende ledningsnett for vann, kloakk, strøm og elektronisk kommunikasjon må skiftes ut eller oppgraderes. Rådmannens kommentar I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn krav om estetisk plan for alle utbygginger på planområdet. I tillegg sier reguleringsbestemmelsene punkt 4.2 at for K2 skal bygningen «utformes som et fondmotiv. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes». Dette vurderes til å være tilstrekkelig for å få en vurdering av hotellets estetiske kvaliteter og solforhold for naboer. Det er regulert en utvidelse og endret tverrsnitt på Kjeld Stubs veg for å gi den et bygatepreg. Dette også fordi vegen på sikt vil være en bygate. Det er ikke planlagt at Kjeld Stubs veg skal ha vareleverings- og publikumsfunksjoner for hotellet, det vil være adkomst fra Furusethgata til hotellet via en ny stikkveg mellom K2 og K3. Kjeld Stubs veg vil først og fremst brukes til inngangspartier til boligene, men det er også foreslått varelevering for K4 i krysset ved Rådhusvegen. For K1 er sanering av avkjørsel fra Trondheimsvegen regulert i reguleringsplan for del av Trondheimsvegen (vedtatt ) og dette er opprettholdt. Ny adkomst for områdene er regulert via Kjeld Stubs veg. Saksnr. 2008/ Side 10 av 15

11 Detaljreguleringen binder kun utbygger til å bygge langs tilliggende del av Kjeld Stubs veg, så i første fase vil det kun bli bygget fortau langs den søndre siden av vegen. Ved en utbygging nord for vegen vil det komme krav om å utbedre vegen på den siden. Det er på bakgrunn av merknaden lagt inn en bestemmelse, som skal sikre eiendommer i Kjeld Stubs veg adkomst i anleggsperiode. Akershus Fylkeskommune administrativ innsigelse Mottatt Akershus Fylkeskommune fremmer på bakgrunn av uttalelsene fra Statens Vegvesen en foreløpig administrativ innsigelse til forslaget til detaljreguleringsplan. Det vises til at innsigelsesforholdene må til politisk behandling for å bli avgjort, men hvis partene oppnår en tilfredsstillende enighet før saken behandles politisk vil fylkesrådmannen trekke innsigelsen. Rådmannens kommentar Se kommentar til Statens Vegvesen. På bakgrunn av merknader er det gjort endringer i reguleringsbestemmelsene. Disse er kommentert i rådmannens kommentarer til merknader, men oppsummeres kort her: 2.2. Veg og trafikkanlegg rekkefølgekrav i Trondheimsvegen for K Parkering parkering er endret til minimumsnorm i Byplan Støy det er satt inn dokumentasjonskrav for støy. Bestemmelsen er flyttet fra tidligere punkt Eiendommer langs Kjeld Stubs veg skal sikres adkomst i anleggsperiode K1 bestemmelsene åpner for hotell. Det er i bestemmelsene gjort noen justeringer av bestemmelsene etter offentlig ettersyn. De som er endret som følge av merknader er oppsummert tidligere i dokumentet. Øvrige endringer er beskrevet under. Punkt 3.7 Uteareal, avsnittet som omhandler solforhold, er endret fra vår/høstjevndøgn til 1.mai. Dette er endret på bakgrunn av vedtatt byplan. I bestemmelsenes punkt 3.10 en presisering av innholdet. Dette medfører ingen endring av hensynet bestemmelsen ivaretar. I tillegg er det lagt til at løsning for renovasjon skal godkjennes av kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Varelevering er flyttet fra bestemmelsenes punkt 4.1 og 4.3 til nytt punkt Innholdet i bestemmelsene er også endret for å ivareta en trafikksikker løsning uten opphopning ut i tilliggende gater. Punkt 4.2 for K2 er det satt inn en minimumshøyde på kote 255 for at høyhuset skal få den ønskede effekten. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planområdet ligger midt i sentrum, og har Jessheim storsenter og Rådhuset som nærmeste naboer. Intensjonen er å lage et område som skal bidra til å videreutvikle en levende by, med handel, kultur, boliger og hotell. Fra rådhusplassen og gjennom området etableres det en ny gate Skovly Allé som skal være en gågate med inngang til butikker på begge sider. På sikt Saksnr. 2008/ Side 11 av 15

12 ønskes det at denne aksen videreføres gjennom områdene nord for planområdet, slik at den ender opp ved Jessheim skole og ressurssenter. Planområdet er delt i fire kvartaler. Kvartal 1 (K1) eies ikke av utbygger, og det er heller ikke vist forslag til ny bebyggelse her. Dette kvartalet er en del av tverrsnittet i Trondheimsvegen, og høydene forholder seg til denne vegen. Det foreslås en byggehøyde på maks kote 227, med inntrukket toppetasje på kote 230. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 350 %. Kvartal 2 (K2) er hotelltomten på hjørnet ved krysset Furusethgata/Trondheimsvegen. Her foreslås det hotell i høyhus. Bygget skal med høyde og utforming være en markør for Jessheim sentrum fra områdene rundt byen. Det er derfor foreslått med en høyde på maks kote 270. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 560 %. Kvartal 3 (K3) ligger midt i planområdet og er planlagt med forretninger, kontorarealer og parkering i de nederste etasjene. Over dette foreslås boliger med sine utearealer. Dette kvartalet inkorporerer et parkeringshus som skal ta unna en andel av parkeringsplassene. Resten av parkeringen legges under bakken på planområdet. Kvartal 4 (K4) ligger ned mot Rådhusplassen og innehar også forretninger, kontorarealer, parkering og bolig, men i tillegg er en del av bygget tiltenkt kulturformål. Både K3 og K4 foreslås med maks kote 235. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 490%. Gangarealet Skovly Allé er regulert til gatetun, og skal være tilgjengelig hele døgnet og fritt for biler med unntak av varelevering. Det legges opp til at gatetunet skal møbleres og inneha ulike aktiviteter samt beplantning. Planen er utarbeidet med mye fleksibilitet for utbygger. Det er derfor lite materiale som beskriver innhold og etappevis utbygging, samt bygningenes utseende og forhold til byrommene rundt. Det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides en estetisk plan for alle delfelt som skal godkjennes før rammesøknad kan godkjennes. Trafikkforhold Det er planlagt avkjørsel til K2, K3 og K4 via Furusethgata og Rådhusvegen. K1 vil ha avkjørsel via Kjeld Stubs veg. I henhold til dispensasjonssak 211/08 behandlet i HOP den skal 560 plasser fra den siste utbyggingen av Jessheim storsenter inngå i planområdet. I tillegg kommer parkering fra nye nærings-, kultur- og boligarealer. Disse følger minimumskravet i Byplanens parkeringsnorm. Utearealer Det er foreslått en egen bestemmelse for uteoppholdsarealer. Ved utbygging av leiligheter inntil 5000 m 2 bruksareal skal det settes av minimum 35 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig, der maksimum 10 m 2 per privat balkong kan inngå i utregningen. 10 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig opparbeides til lekbart areal. For større leilighetsutbygging skal beregning av uteareal for leilighetsareal over 5000 m 2 settes til 20 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig hvor 10 m 2 av privat balkong kan inngå i utregningen. 10 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig opparbeides til lekbart areal. Samlet felles uteoppholdsareal skal være minimum 250 m 2. Saksnr. 2008/ Side 12 av 15

13 Lengde/breddeforhold skal ikke overstige 2:1 der bredde er minimum 12 m. Uteoppholdsarealet kan i sin helhet ligge på lokk. VURDERINGER/DRØFTINGER Byforming Tomten har en høydeforskjell på 7-8 m og de planlagte byggene tar opp dette. Etasjer legges slik at de korresponderer med omkringliggende terreng og har adkomst fra gateplan. Dette vil gi planområdet mye bedre sammenheng med gatene rundt enn dagens situasjon. På den høyeste delen av tomta er det foreslått regulert til hotell i høyhus som skal være et signalbygg for Jessheim. Det er ikke gjort en nærmere vurdering av høyhuset i denne planen ettersom det er diskutert i Byplanen. Høydene er vurdert, og det ble i mars i år sendt opp ballonger til foreslått høyde for å se på fjernvirkningen. Det er i etterkant av offentlig ettersyn lagt inn en minimumshøyde, for å sikre at høyhuset blir tilstrekkelig høyt for å få den ønskede effekten. Dette er i bestemmelsene endret til minimum kote 255 som er 20 meter høyere enn maks tillatt kote for bebyggelsen i felt K3 og K4. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes. Detaljreguleringen legger opp til en kvartalstruktur og fasader som følger gatene, med mindre inntrekninger og utkraginger for å skape variasjon. Dette er i utgangspunktet et godt grep som vil gi et ryddig område og en naturlig overgang til S5, som også forventes å ha en liknende struktur. Men prosjektets størrelse og massivitet gjør det til ett av Jessheims største prosjekter. Fra Furusethgata vil det nye bygget få en fasade ut mot gata i tilnærmet lik høyde som den utkragede fasaden på Storsenteret. I tillegg kommer det boliger på 2-5 etasjer oppå næringsbebyggelsen. Planområdet blir delt opp av Skovly Allé, som bidrar til å løse opp noe, men området vil likevel bli dominert av store og tunge bygg. Skovly Allé har stort potensiale som en ny gågate i Jessheim, men dette krever at senere utbygginger viderefører disse intensjonene. Skovly Allés viktigste kvaliteter ligger i at den leder mellom Rådhusplassen, via en mulig framtidig park/torg på utbyggingsområdet S5, til Jessheim skole og ressurssenter. Siden mange av Skovly Allés kvaliteter er avhengig av framtidig utvikling mener Rådmannen det er viktig med fokus på midlertidige tiltak. Det er foreløpig ikke planlagt noen utbygging av S5 og det er ønskelig at Skovly Allé innehar kvaliteter før den tid. Rådmannen er derfor positiv til en midlertidig park nord for Kjeld Stubs veg, selv om denne ikke er sikret i dette planforslaget. Utforming Forslagsstiller har vært tydelig på at den arkitektoniske utformingen ikke er avklart, og at det som vises i illustrasjonsmaterialet er en studie av volumer. Dette gjør at det er vanskelig å diskutere utforming på nåværende tidspunkt. Generelt er det vanskelig å sikre god arkitektur i reguleringsbestemmelser, men fokus på utforming er viktig i forhold til opplevelsen av byen, og hvordan byrommene fungerer. Det er i bestemmelsene lagt inn krav om estetisk plan der det er mulig å vurdere om intensjonene i reguleringsplanen følges opp. Utnyttelse Prosjektet overskrider de føringene som er lagt i Byplanen for utnyttelse. For K3 og K4 er utnyttelsesgraden satt til m2 BRA. Dette tallet er lite sammenliknbart, men omregnet til prosent og med et flateareal på 17,3 daa. tilsvarer dette 490% BRA til sammen for disse kvartalene. Dette er ikke medregnet Skovly Allé, da dette arealet ikke inngår i kvartal K3 og Saksnr. 2008/ Side 13 av 15

14 K4. Rådmannen påpeker at utnyttelsen til K3 og K4 avviker fra retningslinjene i vedtatt Byplan som for område S4 totalt har vist % BRA. Rådmannen er bekymret for en så stor tetthet, men mener K3 og K4 kan tåle en større utnyttelse enn andre deler av Jessheim. De innkomne merknadene viser også til problemer som kan oppstå ved en såpass høy utnyttelse som det legges opp til i dette forslaget; gode og sikre utearealer, trafikkavvikling og framkommelighet, samt betydningen av gjennomtenkte og estetiske løsninger både i og rundt byggene. Dette er noe som må følges opp videre i prosessen. Utnyttelsen til høyhuset er mindre sammenliknbar da høy utnyttelsesgrad her er en naturlig konsekvens av at det bygges høyt. Det ligger inne i bestemmelsenes 4.2 et krav som sikrer en utforming som tar hensyn til naboer med tanke på skyggevirkninger og miljø. Høyder Planforslaget legger opp til å kunne bygge høyere enn tillatt i bestemmelsene i Byplan. Det vurderes at dette er akseptert på grunn av tomtens sentrale beliggenhet og prosjektets store andel sentrumsfunksjoner. Utbygger ønsker å heve byggehøyden ytterligere, til kote 237 på K3, noe utbygger begrunner med at det gir rom for enda mer fleksibilitet. Det er vanskelig å se at dette er en god begrunnelse. Kote 235 er allerede et stykke over annen pågående og planlagt utbygging i sentrum, og det har blitt akseptert kun fordi det ikke skal bygges opp til denne høyden over hele planområdet, samt at det er stor variasjon i forslaget. Til sammenlikning er høydene på tilliggende Jessheim Panorama satt til kote 230, samme høyde som det høyeste punktet på dagens storsenter. I planen ligger det tilstrekkelige muligheter for fleksibilitet til å gjennomføre et prosjekt som vil gi Jessheim en positiv utvikling. Utearealer Det er viktig at barn og unge har en naturlig plass i sentrum, og arealer tilrettelagt for lek er derfor noe som må ivaretas i byutviklingen. Uteoppholdsarealene på taket vil bli et godt tilbud til de yngste barna, men krever fokus på sikring. Området er for øvrig trafikksikkert og oversiktlig. For barn i skolealder som har et større behov for plasskrevende lek, kan dette utearealet være av begrenset interesse. Med denne typen byutvikling, der størstedelen av uteoppholdsarealet ligger på lokk hevet over bakkenivå, blir det på sikt behov for flere nærlekeplasser. Boligenes uteoppholdsarealer skal være grønne, og dette er positivt for fordrøying av overvann, beboernes utsikt og lokalmiljø, og det kan ha miljømessige fordeler. Det er satt et gradert uteoppholdsarealtall, da det er mer begrensede muligheter for uteoppholdsareal på tak. Det er satt krav til at disse skal opparbeides med vekt på spesielt god kvalitet, hvilket skal vurderes i den estetiske planen. Den planlagte parken på taket er en god bruk av takareal, men den bidrar ikke direkte til bymiljøet. Parken blir liggende isolert fra de øvrige byrommene og overordnet grønnstruktur i Jessheim. Det er likevel ingen tvil om at parken på taket til K4 kan bli et fint tilskudd til byen, spesielt hvis den kombineres med kjøpesenter- og kulturfunksjoner. Skovly Allé bidrar positivt med sitt store gangareal der det er plass til soner for aktiviteter, boder og opphold. Men som følge av høye bygg på hver side, samt det eksisterende kjøpesenteret i sør, vil gågaten få begrensede solforhold. Alléen er tenkt som en forbindelse fra sentrum til omkringliggende grøntområder. Rådmannen er positiv til dette og mener det kan bli et fint grep, men det er viktig at alléen får et gjennomgående grønt preg. Saksnr. 2008/ Side 14 av 15

15 Trafikk Prosjektet ønsker å skape en mer oversiktlig trafikksituasjon enn dagens løsning. I dag domineres planområdet av parkering og biler, og å putte disse i hus er i utgangspunktet et godt grep. Samtidig er planområdet i dag å regne som baksiden av storsenteret og Jessheim, og hverken planområdet eller Rådhusplassen innbyr til opphold. At dette ønskes endret er helt i tråd med Byplanens intensjoner, og også et godt tiltak. Men ved at dette området endrer karakter, vil utfordringene knyttet til bilkjøring og varelevering også få endrede premisser. Den eksisterende vareleveringen vil bli et sjenerende fondmotiv for gågaten. Det kan også oppstå farlige situasjoner når fotgjengere må passere varelevering når de går fra Rådhusplassen og inn i den nye gaten. En ny varelevering er planlagt i tillegg til den eksisterende på hjørnet av Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Skissert løsning viser ikke tilstrekkelig rom for en god håndtering av varelevering, men utbygger er tydelig på at dette vil bli endret til rammesøknad. Rådmannen mener likevel at den nye vareleveringen som er planlagt vi kunne gi samme problemer som eksisterende storsenter sin løsning. Med varelevering helt ut mot gaten og kryssing av fortau er det problemer i forhold til sikkerhet for myke trafikanter. Det vil i tillegg skape enda en «bakside», i det som på sikt tenkes som en boliggate. Det er derfor lagt inn et tillegg i bestemmelsen om vareleverlevering som skal ivareta en trafikksikkerhet. Innkjøring til parkeringshus er planlagt fra Furusethgata og Rådhusvegen, og det er tvil om denne splittingen av funksjoner og flere inn- og utkjøringer vil gi en mer oversiktlig situasjon. Parkering Det eksisterende senteret har en dispensasjon på 560 plasser som skal oppfylles innenfor planområdet, og som er bakgrunnen for oppstarten av denne reguleringsprosessen. Parkeringen skal legges under bakken, samt i hus i kvartal K3. I enkelte etasjer over gateplan er det lagt parkering ut mot fasade. Dette er ikke optimal bruk av lyse arealer, men det er et stort behov for parkeringsplasser i området, og prosjektet genererer også en del parkering. Disse fasadene må få en bearbeidelse som gir samme kvalitet og uttrykk som øvrige fasader. Dette er sikret i bestemmelsene. Rekkefølgebestemmelser Det er krav til opparbeidelse av tilstøtende deler av Furusethgata, Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Vegene skal opparbeides i tråd med Byplanen, med fortau og sykkelfelt. KONKLUSJON Det er store utfordringer med denne detaljreguleringen, men behovet for en videre utbygging og fortetting av Jessheim veier tyngst. Rådmannen anbefaler HOP å vedta detaljreguleringen. Melding om vedtak sendes: saksbehandler Saksnr. 2008/ Side 15 av 15

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 166/17 Formannskapet 22.08.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.05.2016 34093/2016 2016/1163 138/4683 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/40 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den.

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den. ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Detaljreguleringsplanen er datert 28.02.2014, revidert 07.04.2014,

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2015 63997/2015 2014/5440 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/49 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/109 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling)

Detaljregulering - Gamleveien 4 - ny 1. gangsbehandling (Dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling) Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Teknikk- og miljøsjef Roger Egeli Saksnummer Utvalg Dato 044/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 30.08.2016 Detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 226/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 226/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 226/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.11.2016 JESSHEIM S INNSIGELSER TIL PLANFORSLAGET Vedtak Rådmannen gis mandat til å gå i dialog

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1923-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KVARTAL 121 B - ANNE DIESENS TORG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-29 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.08.2016 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: Mjøndalen Stadion (Delplan i reguleringsplan for Stadionkvartalet) «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET»

Detaljer

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/17 Formannskapet 28.03.2017 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.03.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE Vedtak Med

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDET SØR FOR FORRETNINGSOMRÅDET VED FV 505, UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDET SØR FOR FORRETNINGSOMRÅDET VED FV 505, UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0449.00, K2 - L12 Vår ref: 13/133-25 Journalpostid: 14/28052 Saksbeh.: Hilde Tjemsland PLAN 0449.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDET SØR FOR FORRETNINGSOMRÅDET VED FV 505, UNDHEIM Saksgang:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-43 Journalpostid: 16/28236 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN

Detaljer