Ullensaker kommune Regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert med følgende presiseringer som HOP ber administrasjonen fjerne i bestemmelsene. Pkt 4.1 K1: Tilføyelsen knyttet til reguleringsformål i K1 om hotell/overnatting fjernes. Å legge opp til et hotell på denne tomten er ikke et alternativ da det i henhold til alle diskusjoner knyttet til Byplanen er planlagt til området K2. Reguleringsendringen av K1 må også stille krav til utarbeidelse av visualiseringer og nye konsekvensutredninger knyttet til trafikk. Pkt 3.12: 1 setning i pkt 3.12 fjernes Pkt 3.13: Løsninger for adkomst til Kjell Stubs veg vurderes i forbindelse med anleggsperioden. Pkt 4.2: Byggehøyder: Det vises til Byplanen og at byggehøyder skal avklares gjennom detaljreguleringer. Setning om minimumshøyde fjernes Pkt 4.3: Formål: Innenfor søndre del av K4 KAN det tilrettelegges for en allment tilgjengelig park på tak/hevet lokk over næringsetasje. Løsning for dette må ses i sammenheng med øvrig utforming av bygg. I Byplanen som ble vedtatt med endringer i planbestemmelsene er det gitt føringer knyttet til solforhold og utomhus arealer. Punkt 3.6 Parkering endres til følgende: Bilparkering for ny bebyggelse i planområdet: Det skal avsettes følgende antall parkeringsplasser: 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA forretning 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA kontor og tjenesteyting 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA hotell og konferanse 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA restaurant, kafé 0,2 p-plass pr. sitteplass for forsamlingslokale, kino 1 p-plass pr. 100m 2 BRA treningssenter Saksnr. 2008/ Side 1 av 15

2 1,2 p-plass pr. boenhet Parkeringsdekningen vurderes samlet for byggeområde K1 og for byggeområde K2-K4. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2008/ Side 2 av 15

3 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede. Repr. Tom Staahle (FrP) fremmer følgende forslag: Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert med følgende presiseringer som HOP ber administrasjonen fjerne i bestemmelsene. Pkt 4.1 K1: Tilføyelsen knyttet til reguleringsformål i K1 om hotell/overnatting fjernes. Å legge opp til et hotell på denne tomten er ikke et alternativ da det i henhold til alle diskusjoner knyttet til Byplanen er planlagt til området K2. Reguleringsendringen av K1 må også stille krav til utarbeidelse av visualiseringer og nye konsekvensutredninger knyttet til trafikk. Pkt 3.12: 1 setning i pkt 3.12 fjernes Pkt 3.13: Løsninger for adkomst til Kjell Stubs veg vurderes i forbindelse med anleggsperioden. Pkt 4.2: Byggehøyder: Det vises til Byplanen og at byggehøyder skal avklares gjennom detaljreguleringer. Setning om minimumshøyde fjernes Pkt 4.3: Formål: Innenfor søndre del av K4 KAN det tilrettelegges for en allment tilgjengelig park på tak/hevet lokk over næringsetasje. Løsning for dette må ses i sammenheng med øvrig utforming av bygg. I Byplanen som ble vedtatt med endringer i planbestemmelsene er det gitt føringer knyttet til solforhold og utomhus arealer. Rådmannen fremmet forslag om å endre punkt 3.6 Parkering til følgende: Bilparkering for ny bebyggelse i planområdet: Det skal avsettes følgende antall parkeringsplasser: 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA forretning 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA kontor og tjenesteyting 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA hotell og konferanse 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA restaurant, kafé 0,2 p-plass pr. sitteplass for forsamlingslokale, kino 1 p-plass pr. 100m 2 BRA treningssenter 1,2 p-plass pr. boenhet Parkeringsdekningen vurderes samlet for byggeområde K1 og for byggeområde K2-K4. Votering: Rådmannens forslag til endring av punkt 3.6 ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag til endring av punkt 4.1 K1 ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag med unntak av punkt 4.1 K1 fikk 10 stemmer og ble derved vedtatt Saksnr. 2008/ Side 3 av 15

4 Saksnr. 2008/ Side 4 av 15

5 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2008/ Side 5 av 15

6 Saksbehandler: Silje Skinnes Lunde Vedlegg: Reguleringsplan, datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Planbeskrivelse, ROS-analyse, datert Trafikal konsekvensutredning, datert februar 2014 Sjekkliste naturmangfoldloven, datert Planer og snitt, datert Beregning av arealer og parkeringsplasser, datert Sol-/skyggediagrammer Illustrasjoner av fjernvirkning hotell Saksdokumenter: Særutskrift fastsettelse av planprogram, behandlet i HOP- sak 197/10, Særutskrift 1.gangsbehandling, behandlet i HOP-sak 142/14, SAKEN GJELDER Sluttbehandling av detaljregulering for S4-Skovly, Jessheim med plankart datert, sist revidert og bestemmelser datert , sist revidert Tiltakshaver er Harald Kværner Eiendom AS. Planforslaget er utarbeidet av Plan 1 AS, i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter AS. COWI AS har vært konsulent på trafikale tiltak. Bakgrunn Planområdet ligger midt i Jessheim sentrum og blir avgrenset av Trondheimsvegen, Furusethgata, Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Områdets areal er på ca. 38 dekar, inkludert vegarealer. Denne detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for utbygging av sentrumsformål. Dette innebærer forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell og leiligheter, samt parkering for disse funksjonene. Harald Kværner Eiendom AS eier majoriteten av planområdet, de arealene som på reguleringsplanen har betegnelsen K2, K3 og K4, samt Gatetun (Skovly Allé). Innenfor arealet K1 er det to eiere. Gnr 135/188, 135/465, 135/466, 135/509 og 135/589, eies av Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS. Gnr 135/464 er en boligeiendom som eies av en privatperson. Planstatus Kommuneplan I kommuneplanens arealdel, vedtatt , er planområdet avsatt til nåværende og fremtidige sentrumsområder. Detaljreguleringen er i tråd med denne planen. Byplan I Byplan for Jessheim, vedtatt , er området avsatt til sentrumsformål. Det åpnes for å tillate høyhus med formål hotell i krysset Furusethgata/Trondheimsvegen. I tillegg kreves det sikret minst to gangpassasjer gjennom feltet nord-sør, alternativt kan en av disse være diagonalakse. Maks kotehøyde er satt til 230 moh., og utnyttelsesgraden til S4 er i Saksnr. 2008/ Side 6 av 15

7 retningslinjene vist som % BRA = %. Det åpnes for en vurdering av høyder og utnyttelse i detaljreguleringen. Planforslaget er dermed i tråd med Byplan for Jessheim. Gjeldende reguleringsplaner To reguleringsplaner ble opphevet ved 1.gangsbehandlingen av denne detaljreguleringen, da de i sin helhet ble omfattet av denne planen. Jessheim sentrum nord, vedtatt , og en mindre endring av samme plan, vedtatt , er eldre planer som vil bli erstattet der det er overlapp. Planprosess Oppstart I forbindelse med søknad om rammetillatelse for siste byggetrinn av Jessheim Storsenter ble det også søkt om dispensasjon fra parkeringskravet i gjeldende reguleringsbestemmelser. HOP behandlet søknaden og dispensasjon ble innvilget med krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området som nå reguleres, der parkeringskravet skulle ivaretas. Det ble gitt en frist til 1.gangsbehandling den Reguleringsplanarbeidet startet opp i første halvdel av 2008, og det ble varslet om oppstart , men arbeidet stoppet så opp. Det ble søkt om forlengelse av dispensasjon for parkeringskravet, som ble innvilget med ny frist for 1.gangsbehandling I tillegg gjorde ny planlov seg gjeldende fra Varsling Planprogram for konsekvensutredning ble utarbeidet i henhold til ny planlov, og utlagt sammen med nytt varsel om oppstart Under høringsperioden kom det inn 7 uttalelser. Disse fremgår av planbeskrivelsens punkt 8. Offentlig ettersyn Planforslaget ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn Det ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og i Romerikes Blad Merknadsfristen var og det kom inn 7 merknader. Statens Vegvesen anbefalte i sin merknad Akershus Fylkeskommune å komme med innsigelse til planforslaget, og Akershus Fylkeskommune sendte en administrativ innsigelse i påvente av behandling av saken som en politisk innsigelse fra Fylkeskommunen. Akershus Fylkeskommune Mottatt Akershus Fylkeskommune viser til viktige regionale interesser, og mener planforslaget har en tilrådelig høy tetthet som svarer til Jessheims status som satsningsområde i Regional plan for areal og transport. Det bes om at leke-, ute- og oppholdsareal prioriteres høyt for å sikre barn og unges interesser, og at planlagte lekearealer på tak sikres med nødvendige tiltak. Det bes om mer fokus på universell utforming og en vurdering om hvorvidt en viss andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. Fylkeskommunen er positiv til tiltaket og mener det vil komme byens innbyggere til gode. Basert på den høye utnyttelsesgraden oppfordres det likevel til en nøye vurdering og oppfølging av den estetiske planen som skal foreligge i forbindelse med forhåndskonferansen. Saksnr. 2008/ Side 7 av 15

8 Rådmannens kommentar Rådmannen er i dialog med Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse punktene i den administrative innsigelsen. Øvrige innspill tas til orientering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mottatt Fylkesmannen kommenterer at det legges opp til et svært lavt antall sykkelparkeringsplasser og viser til kommunes arbeid med attraktive og effektive sykkelveger. Rådmannens kommentar Det er viktig med god dekning av sykkelparkering. Boligene har sykkelparkering i tråd med føringer fra Byplanen for Jessheim. For annen næring har forslagsstiller lagt til grunn tall for Jessheim storsenter og tredoblet dette. Statens Vegvesen Mottatt Statens Vegvesen kom med anbefaling om innsigelse som Akershus Fylkeskommunes vegadministrasjon på bakgrunn av tre punkter: Rekkefølgekrav for del av Trondheimsvegen som grenser til K1 skal endres i henhold til revidert Byplan for Jessheim. Det må stilles dokumentasjonskrav til støy i detaljreguleringsplanen. Trafikal konsekvensanalyse med trafikkberegninger for år 2030 viser at det vil bli avviklingsproblemer i noen kryss i Jessheim sentrum. For å sikre framkommeligheten for buss må det utarbeides en gatebruksplan for Jessheim sentrum før detaljreguleringsplanen for S4 Skovly kan vedtas. Alternativt må parkeringsdekningen for planområdet reduseres til et nivå slik at en ikke hindrer bussens framkommelighet. Rådmannens kommentar Det er gjort flere tiltak for å løse innsigelsen fra Statens Vegvesen/Akershus Fylkeskommune. Reguleringsbestemmelsene punkt 2.2. foreslås endret for å løse første punkt i innsigelsen: Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innen K1 skal byggeplan for den del av Trondheimsvegen som grenser til K1 være godkjent av rette vegmyndighet, og gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier for infrastrukturtiltaket være inngått. Reguleringsbestemmelsene punkt 3.11 Støy løser andre punkt i innsigelsen: Det må dokumenteres at krav til innendørs støynivå oppfylles. For utendørs støy gjelder anbefalte støygrenser i «Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T- 1442/2012» eller enhver tids gjeldende retningslinjer for støy i arealplanlegging, med følgende unntak: Det tillates støynivå ut over retningslinjens anbefalte grenseverdier utenfor vindu til oppholdsrom som vender mot fv. 454 Trondheimsvegen, samt mot deler av fasade mot nord og sør. For leiligheter hvor anbefalt nivå på fasadestøy overskrides mot en fasade, skal minst halvparten av rom for varig opphold, herav minst ett soverom, vende mot stille side.» Saksnr. 2008/ Side 8 av 15

9 Innsigelsens tredje punkt har en todelt løsning: Ullensaker kommune har en gatebruksplan fra 2007, og vil revidere denne i samarbeid med Statens vegvesen. Det vil ikke være mulig å utarbeide denne innenfor en tidsramme relatert til oppstart av dette prosjektet. Det er derfor også gjort en justering av antall p-plasser, slik at de legges på Byplanens minimumsnivå i stedet for det tidligere maksimumsnivået. Utbyggingen vil skje i etapper, og det anslås at den totale trafikkbelastningen ikke vil øke til planens maksnivå før tiltak i forbindelse med en oppdatert gatebruksplan, samt tiltak som legges til rette i forbindelse med områdereguleringen av stasjonsområdet, er satt i verk. Ruter Mottatt Ruter kommenterer at høy utnyttelse på planområdet er riktig i et areal- og transportperspektiv og støttet opp om planens hovedgrep. Samtidig uttrykkes det bekymring for fremkommeligheten for buss rundt Jessheim stasjon, og viser til at dette også kommer fram i trafikkrapporten. Ruter mener kommunen må tilrettelegge for kollektivprioritering i forbindelse med videre fortetting av Jessheim sentrum, og at den absolutte parkeringsdekningen blir for høy i forhold til tilgjengelig vegkapasitet. Det anbefales å vurdere lavere parkeringsdekning dersom det ikke kan finnes troverdige løsninger for trafikkavviklingen. Rådmannens kommentar Ruter har gode innspill, og det legges til rette for kollektivprioritering nettopp ved at det bygges boliger i sentrum. Det vises også til områdereguleringen for stasjonsområdet som har fremkommelighet for buss som et tema. Den eneste gaten i planområdet der det er aktuelt at bussen kan kjøre må være Furusethgata. Dette er en kort og bred gate som med dette prosjektet, samt overnevnte områderegulering, vil få mindre trafikk. Det er også mulig å legge til rette for framkommelighet for buss på et senere tidspunkt om dette skulle bli aktuelt. Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS Mottatt Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS eier den største delen av område K1, som omfattes av planen. Avsender er kritisk til områdets utnyttelsesgrad og plasseringen av hotellet. Mener det er forskjellsbehandling at utbygger får bygge høyt (hotell) og tett (høy utnyttelsesgrad) og savner mer beskrivelse av negative sider ved utbyggingen. Avsender er uenig med begrunnelsen for hotellet i krysset Furusethgata/Trondheimsvegen, og sier denne vil ta sol og lys fra naboeiendommen K1. Det stilles spørsmålstegn ved at område K1 har fått den laveste utnyttelsen i kvartalet, da dette er eneste felt i planen forslagstiller ikke selv eier. Det vises også til at hotellet vil generere en økning i trafikk, og at det ikke er tatt nok hensyn til dette i planen, samt tilrettelegging både for rutebuss og busstrafikk til hotellet. Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS krever at K1 sin eksisterende adkomst fra Trondheimsvegen beholdes. Rådmannens kommentar Hotellet i høyhus er tidligere behandlet i forbindelse med Byplanen, og de overordnede rammene følger Byplanen. Plasseringen av hotellet i høyhuset har derfor ikke vært et stort tema i denne reguleringsprosessen. Det som bygges i kvartal K1 må ses i sammenheng med tverrsnittet i Trondheimsvegen, og K1 har derfor fått bestemmelser og høyde tilsvarende nylig vedtatt plan for Jessheim Panorama på andre siden av gaten. Saksnr. 2008/ Side 9 av 15

10 For K1 er sanering av avkjørsel fra Trondheimsvegen regulert i reguleringsplan for del av Trondheimsvegen (vedtatt ) og dette er opprettholdt. Ny adkomst for områdene er regulert via Kjeld Stubs veg. Vera Synnøve Dramstad Mottatt Dramstad er eier av tomt innenfor kvartal K1. Avsender kommenterer at kvartalene K1 og K2 bør ses på under ett, og ha de samme bestemmelsene. Det ønskes samme utnyttelse BRA 560%, byggehøyde kote 270 og type virksomhet (herunder hotell). Rådmannens kommentar Se kommentar til Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS. Reguleringsbestemmelsene paragraf 4.1 er endret til også å tillate hotellvirksomhet på K1. Ingfrid Oddveig Tveit Mottatt Tveit er eier av Kjeld Stubs veg 2 og er nabo til området. Hun er generelt positiv til at sentrum av Jessheim bygges ut men har enkelte bemerkninger. Det ønskes en vurdering av estetiske kvaliteter og solforhold for naboer før det tillates hotellbygg på K2, og et fokus på en estetisk utforming av hotellet. Det ønskes også en større oppbrytning av fasaden langs Furusethgata og adkomst fra Furusethgata til hotellet. Avsender ønsker ikke at Kjeld Stubs veg skal brukes til varelevering, søppelhenting og trafikk med gjester inn/ut fra hotellet og andre bygninger. Tveit er også imot at eksisterende avkjørsel fra Trondheimsvegen til området K1 stenges. Angående Kjeld Stubs veg er Tveit bekymret for tilgangen til eiendommene langs vegen under anleggsperioden, og viser til at det er kontorlokaler i Kjeld Stubs veg 2 hvor publikum trenger tilgang. Det kommenteres også en eventuell utvidelse av vegen, der avsender er klar på at hun ikke ønsker å avgi grunn og at dette i sin helhet pålegges innenfor planområdet. I tillegg kommenteres det at det må vurderes om eksisterende ledningsnett for vann, kloakk, strøm og elektronisk kommunikasjon må skiftes ut eller oppgraderes. Rådmannens kommentar I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn krav om estetisk plan for alle utbygginger på planområdet. I tillegg sier reguleringsbestemmelsene punkt 4.2 at for K2 skal bygningen «utformes som et fondmotiv. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes». Dette vurderes til å være tilstrekkelig for å få en vurdering av hotellets estetiske kvaliteter og solforhold for naboer. Det er regulert en utvidelse og endret tverrsnitt på Kjeld Stubs veg for å gi den et bygatepreg. Dette også fordi vegen på sikt vil være en bygate. Det er ikke planlagt at Kjeld Stubs veg skal ha vareleverings- og publikumsfunksjoner for hotellet, det vil være adkomst fra Furusethgata til hotellet via en ny stikkveg mellom K2 og K3. Kjeld Stubs veg vil først og fremst brukes til inngangspartier til boligene, men det er også foreslått varelevering for K4 i krysset ved Rådhusvegen. For K1 er sanering av avkjørsel fra Trondheimsvegen regulert i reguleringsplan for del av Trondheimsvegen (vedtatt ) og dette er opprettholdt. Ny adkomst for områdene er regulert via Kjeld Stubs veg. Saksnr. 2008/ Side 10 av 15

11 Detaljreguleringen binder kun utbygger til å bygge langs tilliggende del av Kjeld Stubs veg, så i første fase vil det kun bli bygget fortau langs den søndre siden av vegen. Ved en utbygging nord for vegen vil det komme krav om å utbedre vegen på den siden. Det er på bakgrunn av merknaden lagt inn en bestemmelse, som skal sikre eiendommer i Kjeld Stubs veg adkomst i anleggsperiode. Akershus Fylkeskommune administrativ innsigelse Mottatt Akershus Fylkeskommune fremmer på bakgrunn av uttalelsene fra Statens Vegvesen en foreløpig administrativ innsigelse til forslaget til detaljreguleringsplan. Det vises til at innsigelsesforholdene må til politisk behandling for å bli avgjort, men hvis partene oppnår en tilfredsstillende enighet før saken behandles politisk vil fylkesrådmannen trekke innsigelsen. Rådmannens kommentar Se kommentar til Statens Vegvesen. På bakgrunn av merknader er det gjort endringer i reguleringsbestemmelsene. Disse er kommentert i rådmannens kommentarer til merknader, men oppsummeres kort her: 2.2. Veg og trafikkanlegg rekkefølgekrav i Trondheimsvegen for K Parkering parkering er endret til minimumsnorm i Byplan Støy det er satt inn dokumentasjonskrav for støy. Bestemmelsen er flyttet fra tidligere punkt Eiendommer langs Kjeld Stubs veg skal sikres adkomst i anleggsperiode K1 bestemmelsene åpner for hotell. Det er i bestemmelsene gjort noen justeringer av bestemmelsene etter offentlig ettersyn. De som er endret som følge av merknader er oppsummert tidligere i dokumentet. Øvrige endringer er beskrevet under. Punkt 3.7 Uteareal, avsnittet som omhandler solforhold, er endret fra vår/høstjevndøgn til 1.mai. Dette er endret på bakgrunn av vedtatt byplan. I bestemmelsenes punkt 3.10 en presisering av innholdet. Dette medfører ingen endring av hensynet bestemmelsen ivaretar. I tillegg er det lagt til at løsning for renovasjon skal godkjennes av kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Varelevering er flyttet fra bestemmelsenes punkt 4.1 og 4.3 til nytt punkt Innholdet i bestemmelsene er også endret for å ivareta en trafikksikker løsning uten opphopning ut i tilliggende gater. Punkt 4.2 for K2 er det satt inn en minimumshøyde på kote 255 for at høyhuset skal få den ønskede effekten. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planområdet ligger midt i sentrum, og har Jessheim storsenter og Rådhuset som nærmeste naboer. Intensjonen er å lage et område som skal bidra til å videreutvikle en levende by, med handel, kultur, boliger og hotell. Fra rådhusplassen og gjennom området etableres det en ny gate Skovly Allé som skal være en gågate med inngang til butikker på begge sider. På sikt Saksnr. 2008/ Side 11 av 15

12 ønskes det at denne aksen videreføres gjennom områdene nord for planområdet, slik at den ender opp ved Jessheim skole og ressurssenter. Planområdet er delt i fire kvartaler. Kvartal 1 (K1) eies ikke av utbygger, og det er heller ikke vist forslag til ny bebyggelse her. Dette kvartalet er en del av tverrsnittet i Trondheimsvegen, og høydene forholder seg til denne vegen. Det foreslås en byggehøyde på maks kote 227, med inntrukket toppetasje på kote 230. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 350 %. Kvartal 2 (K2) er hotelltomten på hjørnet ved krysset Furusethgata/Trondheimsvegen. Her foreslås det hotell i høyhus. Bygget skal med høyde og utforming være en markør for Jessheim sentrum fra områdene rundt byen. Det er derfor foreslått med en høyde på maks kote 270. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 560 %. Kvartal 3 (K3) ligger midt i planområdet og er planlagt med forretninger, kontorarealer og parkering i de nederste etasjene. Over dette foreslås boliger med sine utearealer. Dette kvartalet inkorporerer et parkeringshus som skal ta unna en andel av parkeringsplassene. Resten av parkeringen legges under bakken på planområdet. Kvartal 4 (K4) ligger ned mot Rådhusplassen og innehar også forretninger, kontorarealer, parkering og bolig, men i tillegg er en del av bygget tiltenkt kulturformål. Både K3 og K4 foreslås med maks kote 235. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 490%. Gangarealet Skovly Allé er regulert til gatetun, og skal være tilgjengelig hele døgnet og fritt for biler med unntak av varelevering. Det legges opp til at gatetunet skal møbleres og inneha ulike aktiviteter samt beplantning. Planen er utarbeidet med mye fleksibilitet for utbygger. Det er derfor lite materiale som beskriver innhold og etappevis utbygging, samt bygningenes utseende og forhold til byrommene rundt. Det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides en estetisk plan for alle delfelt som skal godkjennes før rammesøknad kan godkjennes. Trafikkforhold Det er planlagt avkjørsel til K2, K3 og K4 via Furusethgata og Rådhusvegen. K1 vil ha avkjørsel via Kjeld Stubs veg. I henhold til dispensasjonssak 211/08 behandlet i HOP den skal 560 plasser fra den siste utbyggingen av Jessheim storsenter inngå i planområdet. I tillegg kommer parkering fra nye nærings-, kultur- og boligarealer. Disse følger minimumskravet i Byplanens parkeringsnorm. Utearealer Det er foreslått en egen bestemmelse for uteoppholdsarealer. Ved utbygging av leiligheter inntil 5000 m 2 bruksareal skal det settes av minimum 35 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig, der maksimum 10 m 2 per privat balkong kan inngå i utregningen. 10 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig opparbeides til lekbart areal. For større leilighetsutbygging skal beregning av uteareal for leilighetsareal over 5000 m 2 settes til 20 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig hvor 10 m 2 av privat balkong kan inngå i utregningen. 10 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig opparbeides til lekbart areal. Samlet felles uteoppholdsareal skal være minimum 250 m 2. Saksnr. 2008/ Side 12 av 15

13 Lengde/breddeforhold skal ikke overstige 2:1 der bredde er minimum 12 m. Uteoppholdsarealet kan i sin helhet ligge på lokk. VURDERINGER/DRØFTINGER Byforming Tomten har en høydeforskjell på 7-8 m og de planlagte byggene tar opp dette. Etasjer legges slik at de korresponderer med omkringliggende terreng og har adkomst fra gateplan. Dette vil gi planområdet mye bedre sammenheng med gatene rundt enn dagens situasjon. På den høyeste delen av tomta er det foreslått regulert til hotell i høyhus som skal være et signalbygg for Jessheim. Det er ikke gjort en nærmere vurdering av høyhuset i denne planen ettersom det er diskutert i Byplanen. Høydene er vurdert, og det ble i mars i år sendt opp ballonger til foreslått høyde for å se på fjernvirkningen. Det er i etterkant av offentlig ettersyn lagt inn en minimumshøyde, for å sikre at høyhuset blir tilstrekkelig høyt for å få den ønskede effekten. Dette er i bestemmelsene endret til minimum kote 255 som er 20 meter høyere enn maks tillatt kote for bebyggelsen i felt K3 og K4. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes. Detaljreguleringen legger opp til en kvartalstruktur og fasader som følger gatene, med mindre inntrekninger og utkraginger for å skape variasjon. Dette er i utgangspunktet et godt grep som vil gi et ryddig område og en naturlig overgang til S5, som også forventes å ha en liknende struktur. Men prosjektets størrelse og massivitet gjør det til ett av Jessheims største prosjekter. Fra Furusethgata vil det nye bygget få en fasade ut mot gata i tilnærmet lik høyde som den utkragede fasaden på Storsenteret. I tillegg kommer det boliger på 2-5 etasjer oppå næringsbebyggelsen. Planområdet blir delt opp av Skovly Allé, som bidrar til å løse opp noe, men området vil likevel bli dominert av store og tunge bygg. Skovly Allé har stort potensiale som en ny gågate i Jessheim, men dette krever at senere utbygginger viderefører disse intensjonene. Skovly Allés viktigste kvaliteter ligger i at den leder mellom Rådhusplassen, via en mulig framtidig park/torg på utbyggingsområdet S5, til Jessheim skole og ressurssenter. Siden mange av Skovly Allés kvaliteter er avhengig av framtidig utvikling mener Rådmannen det er viktig med fokus på midlertidige tiltak. Det er foreløpig ikke planlagt noen utbygging av S5 og det er ønskelig at Skovly Allé innehar kvaliteter før den tid. Rådmannen er derfor positiv til en midlertidig park nord for Kjeld Stubs veg, selv om denne ikke er sikret i dette planforslaget. Utforming Forslagsstiller har vært tydelig på at den arkitektoniske utformingen ikke er avklart, og at det som vises i illustrasjonsmaterialet er en studie av volumer. Dette gjør at det er vanskelig å diskutere utforming på nåværende tidspunkt. Generelt er det vanskelig å sikre god arkitektur i reguleringsbestemmelser, men fokus på utforming er viktig i forhold til opplevelsen av byen, og hvordan byrommene fungerer. Det er i bestemmelsene lagt inn krav om estetisk plan der det er mulig å vurdere om intensjonene i reguleringsplanen følges opp. Utnyttelse Prosjektet overskrider de føringene som er lagt i Byplanen for utnyttelse. For K3 og K4 er utnyttelsesgraden satt til m2 BRA. Dette tallet er lite sammenliknbart, men omregnet til prosent og med et flateareal på 17,3 daa. tilsvarer dette 490% BRA til sammen for disse kvartalene. Dette er ikke medregnet Skovly Allé, da dette arealet ikke inngår i kvartal K3 og Saksnr. 2008/ Side 13 av 15

14 K4. Rådmannen påpeker at utnyttelsen til K3 og K4 avviker fra retningslinjene i vedtatt Byplan som for område S4 totalt har vist % BRA. Rådmannen er bekymret for en så stor tetthet, men mener K3 og K4 kan tåle en større utnyttelse enn andre deler av Jessheim. De innkomne merknadene viser også til problemer som kan oppstå ved en såpass høy utnyttelse som det legges opp til i dette forslaget; gode og sikre utearealer, trafikkavvikling og framkommelighet, samt betydningen av gjennomtenkte og estetiske løsninger både i og rundt byggene. Dette er noe som må følges opp videre i prosessen. Utnyttelsen til høyhuset er mindre sammenliknbar da høy utnyttelsesgrad her er en naturlig konsekvens av at det bygges høyt. Det ligger inne i bestemmelsenes 4.2 et krav som sikrer en utforming som tar hensyn til naboer med tanke på skyggevirkninger og miljø. Høyder Planforslaget legger opp til å kunne bygge høyere enn tillatt i bestemmelsene i Byplan. Det vurderes at dette er akseptert på grunn av tomtens sentrale beliggenhet og prosjektets store andel sentrumsfunksjoner. Utbygger ønsker å heve byggehøyden ytterligere, til kote 237 på K3, noe utbygger begrunner med at det gir rom for enda mer fleksibilitet. Det er vanskelig å se at dette er en god begrunnelse. Kote 235 er allerede et stykke over annen pågående og planlagt utbygging i sentrum, og det har blitt akseptert kun fordi det ikke skal bygges opp til denne høyden over hele planområdet, samt at det er stor variasjon i forslaget. Til sammenlikning er høydene på tilliggende Jessheim Panorama satt til kote 230, samme høyde som det høyeste punktet på dagens storsenter. I planen ligger det tilstrekkelige muligheter for fleksibilitet til å gjennomføre et prosjekt som vil gi Jessheim en positiv utvikling. Utearealer Det er viktig at barn og unge har en naturlig plass i sentrum, og arealer tilrettelagt for lek er derfor noe som må ivaretas i byutviklingen. Uteoppholdsarealene på taket vil bli et godt tilbud til de yngste barna, men krever fokus på sikring. Området er for øvrig trafikksikkert og oversiktlig. For barn i skolealder som har et større behov for plasskrevende lek, kan dette utearealet være av begrenset interesse. Med denne typen byutvikling, der størstedelen av uteoppholdsarealet ligger på lokk hevet over bakkenivå, blir det på sikt behov for flere nærlekeplasser. Boligenes uteoppholdsarealer skal være grønne, og dette er positivt for fordrøying av overvann, beboernes utsikt og lokalmiljø, og det kan ha miljømessige fordeler. Det er satt et gradert uteoppholdsarealtall, da det er mer begrensede muligheter for uteoppholdsareal på tak. Det er satt krav til at disse skal opparbeides med vekt på spesielt god kvalitet, hvilket skal vurderes i den estetiske planen. Den planlagte parken på taket er en god bruk av takareal, men den bidrar ikke direkte til bymiljøet. Parken blir liggende isolert fra de øvrige byrommene og overordnet grønnstruktur i Jessheim. Det er likevel ingen tvil om at parken på taket til K4 kan bli et fint tilskudd til byen, spesielt hvis den kombineres med kjøpesenter- og kulturfunksjoner. Skovly Allé bidrar positivt med sitt store gangareal der det er plass til soner for aktiviteter, boder og opphold. Men som følge av høye bygg på hver side, samt det eksisterende kjøpesenteret i sør, vil gågaten få begrensede solforhold. Alléen er tenkt som en forbindelse fra sentrum til omkringliggende grøntområder. Rådmannen er positiv til dette og mener det kan bli et fint grep, men det er viktig at alléen får et gjennomgående grønt preg. Saksnr. 2008/ Side 14 av 15

15 Trafikk Prosjektet ønsker å skape en mer oversiktlig trafikksituasjon enn dagens løsning. I dag domineres planområdet av parkering og biler, og å putte disse i hus er i utgangspunktet et godt grep. Samtidig er planområdet i dag å regne som baksiden av storsenteret og Jessheim, og hverken planområdet eller Rådhusplassen innbyr til opphold. At dette ønskes endret er helt i tråd med Byplanens intensjoner, og også et godt tiltak. Men ved at dette området endrer karakter, vil utfordringene knyttet til bilkjøring og varelevering også få endrede premisser. Den eksisterende vareleveringen vil bli et sjenerende fondmotiv for gågaten. Det kan også oppstå farlige situasjoner når fotgjengere må passere varelevering når de går fra Rådhusplassen og inn i den nye gaten. En ny varelevering er planlagt i tillegg til den eksisterende på hjørnet av Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Skissert løsning viser ikke tilstrekkelig rom for en god håndtering av varelevering, men utbygger er tydelig på at dette vil bli endret til rammesøknad. Rådmannen mener likevel at den nye vareleveringen som er planlagt vi kunne gi samme problemer som eksisterende storsenter sin løsning. Med varelevering helt ut mot gaten og kryssing av fortau er det problemer i forhold til sikkerhet for myke trafikanter. Det vil i tillegg skape enda en «bakside», i det som på sikt tenkes som en boliggate. Det er derfor lagt inn et tillegg i bestemmelsen om vareleverlevering som skal ivareta en trafikksikkerhet. Innkjøring til parkeringshus er planlagt fra Furusethgata og Rådhusvegen, og det er tvil om denne splittingen av funksjoner og flere inn- og utkjøringer vil gi en mer oversiktlig situasjon. Parkering Det eksisterende senteret har en dispensasjon på 560 plasser som skal oppfylles innenfor planområdet, og som er bakgrunnen for oppstarten av denne reguleringsprosessen. Parkeringen skal legges under bakken, samt i hus i kvartal K3. I enkelte etasjer over gateplan er det lagt parkering ut mot fasade. Dette er ikke optimal bruk av lyse arealer, men det er et stort behov for parkeringsplasser i området, og prosjektet genererer også en del parkering. Disse fasadene må få en bearbeidelse som gir samme kvalitet og uttrykk som øvrige fasader. Dette er sikret i bestemmelsene. Rekkefølgebestemmelser Det er krav til opparbeidelse av tilstøtende deler av Furusethgata, Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Vegene skal opparbeides i tråd med Byplanen, med fortau og sykkelfelt. KONKLUSJON Det er store utfordringer med denne detaljreguleringen, men behovet for en videre utbygging og fortetting av Jessheim veier tyngst. Rådmannen anbefaler HOP å vedta detaljreguleringen. Melding om vedtak sendes: saksbehandler Saksnr. 2008/ Side 15 av 15

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den.

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den. ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Detaljreguleringsplanen er datert 28.02.2014, revidert 07.04.2014,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA

OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 05.04.2016 OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 12/3725-44+43+41+40+34 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FELT S1 -GNR. 152/96 - SANDEFJORD STADION - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.03.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE Vedtak Med

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

MØLLEGATA 5, ASKIM PLAN SOKKEL OG PLAN 1 A3 1:500 07.04.2014 - TORGGATA 5 AS

MØLLEGATA 5, ASKIM PLAN SOKKEL OG PLAN 1 A3 1:500 07.04.2014 - TORGGATA 5 AS 119000 17600 17888 17600 LOKK LOKK LOKK LOKK D UTSLG 73 M2 40000 KIOSK KERI 207 M2 LOKK 600 M2 LOKK 600 M2 LOKK 600 M2 PLN 1 rest tomt 545 M2 119000 17600 17888 17600 ODER OD VFLL H TORGSLG P-SYKKEL OD

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG Vedtak Med henvisning til plan

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer