Ullensaker kommune Regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert med følgende presiseringer som HOP ber administrasjonen fjerne i bestemmelsene. Pkt 4.1 K1: Tilføyelsen knyttet til reguleringsformål i K1 om hotell/overnatting fjernes. Å legge opp til et hotell på denne tomten er ikke et alternativ da det i henhold til alle diskusjoner knyttet til Byplanen er planlagt til området K2. Reguleringsendringen av K1 må også stille krav til utarbeidelse av visualiseringer og nye konsekvensutredninger knyttet til trafikk. Pkt 3.12: 1 setning i pkt 3.12 fjernes Pkt 3.13: Løsninger for adkomst til Kjell Stubs veg vurderes i forbindelse med anleggsperioden. Pkt 4.2: Byggehøyder: Det vises til Byplanen og at byggehøyder skal avklares gjennom detaljreguleringer. Setning om minimumshøyde fjernes Pkt 4.3: Formål: Innenfor søndre del av K4 KAN det tilrettelegges for en allment tilgjengelig park på tak/hevet lokk over næringsetasje. Løsning for dette må ses i sammenheng med øvrig utforming av bygg. I Byplanen som ble vedtatt med endringer i planbestemmelsene er det gitt føringer knyttet til solforhold og utomhus arealer. Punkt 3.6 Parkering endres til følgende: Bilparkering for ny bebyggelse i planområdet: Det skal avsettes følgende antall parkeringsplasser: 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA forretning 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA kontor og tjenesteyting 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA hotell og konferanse 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA restaurant, kafé 0,2 p-plass pr. sitteplass for forsamlingslokale, kino 1 p-plass pr. 100m 2 BRA treningssenter Saksnr. 2008/ Side 1 av 15

2 1,2 p-plass pr. boenhet Parkeringsdekningen vurderes samlet for byggeområde K1 og for byggeområde K2-K4. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2008/ Side 2 av 15

3 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede. Repr. Tom Staahle (FrP) fremmer følgende forslag: Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert med følgende presiseringer som HOP ber administrasjonen fjerne i bestemmelsene. Pkt 4.1 K1: Tilføyelsen knyttet til reguleringsformål i K1 om hotell/overnatting fjernes. Å legge opp til et hotell på denne tomten er ikke et alternativ da det i henhold til alle diskusjoner knyttet til Byplanen er planlagt til området K2. Reguleringsendringen av K1 må også stille krav til utarbeidelse av visualiseringer og nye konsekvensutredninger knyttet til trafikk. Pkt 3.12: 1 setning i pkt 3.12 fjernes Pkt 3.13: Løsninger for adkomst til Kjell Stubs veg vurderes i forbindelse med anleggsperioden. Pkt 4.2: Byggehøyder: Det vises til Byplanen og at byggehøyder skal avklares gjennom detaljreguleringer. Setning om minimumshøyde fjernes Pkt 4.3: Formål: Innenfor søndre del av K4 KAN det tilrettelegges for en allment tilgjengelig park på tak/hevet lokk over næringsetasje. Løsning for dette må ses i sammenheng med øvrig utforming av bygg. I Byplanen som ble vedtatt med endringer i planbestemmelsene er det gitt føringer knyttet til solforhold og utomhus arealer. Rådmannen fremmet forslag om å endre punkt 3.6 Parkering til følgende: Bilparkering for ny bebyggelse i planområdet: Det skal avsettes følgende antall parkeringsplasser: 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA forretning 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA kontor og tjenesteyting 0,5 p-plass pr. 100m 2 BRA hotell og konferanse 0,5 p-plass pr. 50m 2 BRA restaurant, kafé 0,2 p-plass pr. sitteplass for forsamlingslokale, kino 1 p-plass pr. 100m 2 BRA treningssenter 1,2 p-plass pr. boenhet Parkeringsdekningen vurderes samlet for byggeområde K1 og for byggeområde K2-K4. Votering: Rådmannens forslag til endring av punkt 3.6 ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag til endring av punkt 4.1 K1 ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag med unntak av punkt 4.1 K1 fikk 10 stemmer og ble derved vedtatt Saksnr. 2008/ Side 3 av 15

4 Saksnr. 2008/ Side 4 av 15

5 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) forslag til detaljregulering for S4 Skovly, Jessheim, datert , sist revidert , med bestemmelser datert , sist revidert Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2008/ Side 5 av 15

6 Saksbehandler: Silje Skinnes Lunde Vedlegg: Reguleringsplan, datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Planbeskrivelse, ROS-analyse, datert Trafikal konsekvensutredning, datert februar 2014 Sjekkliste naturmangfoldloven, datert Planer og snitt, datert Beregning av arealer og parkeringsplasser, datert Sol-/skyggediagrammer Illustrasjoner av fjernvirkning hotell Saksdokumenter: Særutskrift fastsettelse av planprogram, behandlet i HOP- sak 197/10, Særutskrift 1.gangsbehandling, behandlet i HOP-sak 142/14, SAKEN GJELDER Sluttbehandling av detaljregulering for S4-Skovly, Jessheim med plankart datert, sist revidert og bestemmelser datert , sist revidert Tiltakshaver er Harald Kværner Eiendom AS. Planforslaget er utarbeidet av Plan 1 AS, i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter AS. COWI AS har vært konsulent på trafikale tiltak. Bakgrunn Planområdet ligger midt i Jessheim sentrum og blir avgrenset av Trondheimsvegen, Furusethgata, Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Områdets areal er på ca. 38 dekar, inkludert vegarealer. Denne detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for utbygging av sentrumsformål. Dette innebærer forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell og leiligheter, samt parkering for disse funksjonene. Harald Kværner Eiendom AS eier majoriteten av planområdet, de arealene som på reguleringsplanen har betegnelsen K2, K3 og K4, samt Gatetun (Skovly Allé). Innenfor arealet K1 er det to eiere. Gnr 135/188, 135/465, 135/466, 135/509 og 135/589, eies av Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS. Gnr 135/464 er en boligeiendom som eies av en privatperson. Planstatus Kommuneplan I kommuneplanens arealdel, vedtatt , er planområdet avsatt til nåværende og fremtidige sentrumsområder. Detaljreguleringen er i tråd med denne planen. Byplan I Byplan for Jessheim, vedtatt , er området avsatt til sentrumsformål. Det åpnes for å tillate høyhus med formål hotell i krysset Furusethgata/Trondheimsvegen. I tillegg kreves det sikret minst to gangpassasjer gjennom feltet nord-sør, alternativt kan en av disse være diagonalakse. Maks kotehøyde er satt til 230 moh., og utnyttelsesgraden til S4 er i Saksnr. 2008/ Side 6 av 15

7 retningslinjene vist som % BRA = %. Det åpnes for en vurdering av høyder og utnyttelse i detaljreguleringen. Planforslaget er dermed i tråd med Byplan for Jessheim. Gjeldende reguleringsplaner To reguleringsplaner ble opphevet ved 1.gangsbehandlingen av denne detaljreguleringen, da de i sin helhet ble omfattet av denne planen. Jessheim sentrum nord, vedtatt , og en mindre endring av samme plan, vedtatt , er eldre planer som vil bli erstattet der det er overlapp. Planprosess Oppstart I forbindelse med søknad om rammetillatelse for siste byggetrinn av Jessheim Storsenter ble det også søkt om dispensasjon fra parkeringskravet i gjeldende reguleringsbestemmelser. HOP behandlet søknaden og dispensasjon ble innvilget med krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området som nå reguleres, der parkeringskravet skulle ivaretas. Det ble gitt en frist til 1.gangsbehandling den Reguleringsplanarbeidet startet opp i første halvdel av 2008, og det ble varslet om oppstart , men arbeidet stoppet så opp. Det ble søkt om forlengelse av dispensasjon for parkeringskravet, som ble innvilget med ny frist for 1.gangsbehandling I tillegg gjorde ny planlov seg gjeldende fra Varsling Planprogram for konsekvensutredning ble utarbeidet i henhold til ny planlov, og utlagt sammen med nytt varsel om oppstart Under høringsperioden kom det inn 7 uttalelser. Disse fremgår av planbeskrivelsens punkt 8. Offentlig ettersyn Planforslaget ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn Det ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og i Romerikes Blad Merknadsfristen var og det kom inn 7 merknader. Statens Vegvesen anbefalte i sin merknad Akershus Fylkeskommune å komme med innsigelse til planforslaget, og Akershus Fylkeskommune sendte en administrativ innsigelse i påvente av behandling av saken som en politisk innsigelse fra Fylkeskommunen. Akershus Fylkeskommune Mottatt Akershus Fylkeskommune viser til viktige regionale interesser, og mener planforslaget har en tilrådelig høy tetthet som svarer til Jessheims status som satsningsområde i Regional plan for areal og transport. Det bes om at leke-, ute- og oppholdsareal prioriteres høyt for å sikre barn og unges interesser, og at planlagte lekearealer på tak sikres med nødvendige tiltak. Det bes om mer fokus på universell utforming og en vurdering om hvorvidt en viss andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. Fylkeskommunen er positiv til tiltaket og mener det vil komme byens innbyggere til gode. Basert på den høye utnyttelsesgraden oppfordres det likevel til en nøye vurdering og oppfølging av den estetiske planen som skal foreligge i forbindelse med forhåndskonferansen. Saksnr. 2008/ Side 7 av 15

8 Rådmannens kommentar Rådmannen er i dialog med Akershus Fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse punktene i den administrative innsigelsen. Øvrige innspill tas til orientering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mottatt Fylkesmannen kommenterer at det legges opp til et svært lavt antall sykkelparkeringsplasser og viser til kommunes arbeid med attraktive og effektive sykkelveger. Rådmannens kommentar Det er viktig med god dekning av sykkelparkering. Boligene har sykkelparkering i tråd med føringer fra Byplanen for Jessheim. For annen næring har forslagsstiller lagt til grunn tall for Jessheim storsenter og tredoblet dette. Statens Vegvesen Mottatt Statens Vegvesen kom med anbefaling om innsigelse som Akershus Fylkeskommunes vegadministrasjon på bakgrunn av tre punkter: Rekkefølgekrav for del av Trondheimsvegen som grenser til K1 skal endres i henhold til revidert Byplan for Jessheim. Det må stilles dokumentasjonskrav til støy i detaljreguleringsplanen. Trafikal konsekvensanalyse med trafikkberegninger for år 2030 viser at det vil bli avviklingsproblemer i noen kryss i Jessheim sentrum. For å sikre framkommeligheten for buss må det utarbeides en gatebruksplan for Jessheim sentrum før detaljreguleringsplanen for S4 Skovly kan vedtas. Alternativt må parkeringsdekningen for planområdet reduseres til et nivå slik at en ikke hindrer bussens framkommelighet. Rådmannens kommentar Det er gjort flere tiltak for å løse innsigelsen fra Statens Vegvesen/Akershus Fylkeskommune. Reguleringsbestemmelsene punkt 2.2. foreslås endret for å løse første punkt i innsigelsen: Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innen K1 skal byggeplan for den del av Trondheimsvegen som grenser til K1 være godkjent av rette vegmyndighet, og gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier for infrastrukturtiltaket være inngått. Reguleringsbestemmelsene punkt 3.11 Støy løser andre punkt i innsigelsen: Det må dokumenteres at krav til innendørs støynivå oppfylles. For utendørs støy gjelder anbefalte støygrenser i «Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T- 1442/2012» eller enhver tids gjeldende retningslinjer for støy i arealplanlegging, med følgende unntak: Det tillates støynivå ut over retningslinjens anbefalte grenseverdier utenfor vindu til oppholdsrom som vender mot fv. 454 Trondheimsvegen, samt mot deler av fasade mot nord og sør. For leiligheter hvor anbefalt nivå på fasadestøy overskrides mot en fasade, skal minst halvparten av rom for varig opphold, herav minst ett soverom, vende mot stille side.» Saksnr. 2008/ Side 8 av 15

9 Innsigelsens tredje punkt har en todelt løsning: Ullensaker kommune har en gatebruksplan fra 2007, og vil revidere denne i samarbeid med Statens vegvesen. Det vil ikke være mulig å utarbeide denne innenfor en tidsramme relatert til oppstart av dette prosjektet. Det er derfor også gjort en justering av antall p-plasser, slik at de legges på Byplanens minimumsnivå i stedet for det tidligere maksimumsnivået. Utbyggingen vil skje i etapper, og det anslås at den totale trafikkbelastningen ikke vil øke til planens maksnivå før tiltak i forbindelse med en oppdatert gatebruksplan, samt tiltak som legges til rette i forbindelse med områdereguleringen av stasjonsområdet, er satt i verk. Ruter Mottatt Ruter kommenterer at høy utnyttelse på planområdet er riktig i et areal- og transportperspektiv og støttet opp om planens hovedgrep. Samtidig uttrykkes det bekymring for fremkommeligheten for buss rundt Jessheim stasjon, og viser til at dette også kommer fram i trafikkrapporten. Ruter mener kommunen må tilrettelegge for kollektivprioritering i forbindelse med videre fortetting av Jessheim sentrum, og at den absolutte parkeringsdekningen blir for høy i forhold til tilgjengelig vegkapasitet. Det anbefales å vurdere lavere parkeringsdekning dersom det ikke kan finnes troverdige løsninger for trafikkavviklingen. Rådmannens kommentar Ruter har gode innspill, og det legges til rette for kollektivprioritering nettopp ved at det bygges boliger i sentrum. Det vises også til områdereguleringen for stasjonsområdet som har fremkommelighet for buss som et tema. Den eneste gaten i planområdet der det er aktuelt at bussen kan kjøre må være Furusethgata. Dette er en kort og bred gate som med dette prosjektet, samt overnevnte områderegulering, vil få mindre trafikk. Det er også mulig å legge til rette for framkommelighet for buss på et senere tidspunkt om dette skulle bli aktuelt. Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS Mottatt Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS eier den største delen av område K1, som omfattes av planen. Avsender er kritisk til områdets utnyttelsesgrad og plasseringen av hotellet. Mener det er forskjellsbehandling at utbygger får bygge høyt (hotell) og tett (høy utnyttelsesgrad) og savner mer beskrivelse av negative sider ved utbyggingen. Avsender er uenig med begrunnelsen for hotellet i krysset Furusethgata/Trondheimsvegen, og sier denne vil ta sol og lys fra naboeiendommen K1. Det stilles spørsmålstegn ved at område K1 har fått den laveste utnyttelsen i kvartalet, da dette er eneste felt i planen forslagstiller ikke selv eier. Det vises også til at hotellet vil generere en økning i trafikk, og at det ikke er tatt nok hensyn til dette i planen, samt tilrettelegging både for rutebuss og busstrafikk til hotellet. Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS krever at K1 sin eksisterende adkomst fra Trondheimsvegen beholdes. Rådmannens kommentar Hotellet i høyhus er tidligere behandlet i forbindelse med Byplanen, og de overordnede rammene følger Byplanen. Plasseringen av hotellet i høyhuset har derfor ikke vært et stort tema i denne reguleringsprosessen. Det som bygges i kvartal K1 må ses i sammenheng med tverrsnittet i Trondheimsvegen, og K1 har derfor fått bestemmelser og høyde tilsvarende nylig vedtatt plan for Jessheim Panorama på andre siden av gaten. Saksnr. 2008/ Side 9 av 15

10 For K1 er sanering av avkjørsel fra Trondheimsvegen regulert i reguleringsplan for del av Trondheimsvegen (vedtatt ) og dette er opprettholdt. Ny adkomst for områdene er regulert via Kjeld Stubs veg. Vera Synnøve Dramstad Mottatt Dramstad er eier av tomt innenfor kvartal K1. Avsender kommenterer at kvartalene K1 og K2 bør ses på under ett, og ha de samme bestemmelsene. Det ønskes samme utnyttelse BRA 560%, byggehøyde kote 270 og type virksomhet (herunder hotell). Rådmannens kommentar Se kommentar til Sentrumsbygg Eiendomsselskap AS. Reguleringsbestemmelsene paragraf 4.1 er endret til også å tillate hotellvirksomhet på K1. Ingfrid Oddveig Tveit Mottatt Tveit er eier av Kjeld Stubs veg 2 og er nabo til området. Hun er generelt positiv til at sentrum av Jessheim bygges ut men har enkelte bemerkninger. Det ønskes en vurdering av estetiske kvaliteter og solforhold for naboer før det tillates hotellbygg på K2, og et fokus på en estetisk utforming av hotellet. Det ønskes også en større oppbrytning av fasaden langs Furusethgata og adkomst fra Furusethgata til hotellet. Avsender ønsker ikke at Kjeld Stubs veg skal brukes til varelevering, søppelhenting og trafikk med gjester inn/ut fra hotellet og andre bygninger. Tveit er også imot at eksisterende avkjørsel fra Trondheimsvegen til området K1 stenges. Angående Kjeld Stubs veg er Tveit bekymret for tilgangen til eiendommene langs vegen under anleggsperioden, og viser til at det er kontorlokaler i Kjeld Stubs veg 2 hvor publikum trenger tilgang. Det kommenteres også en eventuell utvidelse av vegen, der avsender er klar på at hun ikke ønsker å avgi grunn og at dette i sin helhet pålegges innenfor planområdet. I tillegg kommenteres det at det må vurderes om eksisterende ledningsnett for vann, kloakk, strøm og elektronisk kommunikasjon må skiftes ut eller oppgraderes. Rådmannens kommentar I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn krav om estetisk plan for alle utbygginger på planområdet. I tillegg sier reguleringsbestemmelsene punkt 4.2 at for K2 skal bygningen «utformes som et fondmotiv. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes». Dette vurderes til å være tilstrekkelig for å få en vurdering av hotellets estetiske kvaliteter og solforhold for naboer. Det er regulert en utvidelse og endret tverrsnitt på Kjeld Stubs veg for å gi den et bygatepreg. Dette også fordi vegen på sikt vil være en bygate. Det er ikke planlagt at Kjeld Stubs veg skal ha vareleverings- og publikumsfunksjoner for hotellet, det vil være adkomst fra Furusethgata til hotellet via en ny stikkveg mellom K2 og K3. Kjeld Stubs veg vil først og fremst brukes til inngangspartier til boligene, men det er også foreslått varelevering for K4 i krysset ved Rådhusvegen. For K1 er sanering av avkjørsel fra Trondheimsvegen regulert i reguleringsplan for del av Trondheimsvegen (vedtatt ) og dette er opprettholdt. Ny adkomst for områdene er regulert via Kjeld Stubs veg. Saksnr. 2008/ Side 10 av 15

11 Detaljreguleringen binder kun utbygger til å bygge langs tilliggende del av Kjeld Stubs veg, så i første fase vil det kun bli bygget fortau langs den søndre siden av vegen. Ved en utbygging nord for vegen vil det komme krav om å utbedre vegen på den siden. Det er på bakgrunn av merknaden lagt inn en bestemmelse, som skal sikre eiendommer i Kjeld Stubs veg adkomst i anleggsperiode. Akershus Fylkeskommune administrativ innsigelse Mottatt Akershus Fylkeskommune fremmer på bakgrunn av uttalelsene fra Statens Vegvesen en foreløpig administrativ innsigelse til forslaget til detaljreguleringsplan. Det vises til at innsigelsesforholdene må til politisk behandling for å bli avgjort, men hvis partene oppnår en tilfredsstillende enighet før saken behandles politisk vil fylkesrådmannen trekke innsigelsen. Rådmannens kommentar Se kommentar til Statens Vegvesen. På bakgrunn av merknader er det gjort endringer i reguleringsbestemmelsene. Disse er kommentert i rådmannens kommentarer til merknader, men oppsummeres kort her: 2.2. Veg og trafikkanlegg rekkefølgekrav i Trondheimsvegen for K Parkering parkering er endret til minimumsnorm i Byplan Støy det er satt inn dokumentasjonskrav for støy. Bestemmelsen er flyttet fra tidligere punkt Eiendommer langs Kjeld Stubs veg skal sikres adkomst i anleggsperiode K1 bestemmelsene åpner for hotell. Det er i bestemmelsene gjort noen justeringer av bestemmelsene etter offentlig ettersyn. De som er endret som følge av merknader er oppsummert tidligere i dokumentet. Øvrige endringer er beskrevet under. Punkt 3.7 Uteareal, avsnittet som omhandler solforhold, er endret fra vår/høstjevndøgn til 1.mai. Dette er endret på bakgrunn av vedtatt byplan. I bestemmelsenes punkt 3.10 en presisering av innholdet. Dette medfører ingen endring av hensynet bestemmelsen ivaretar. I tillegg er det lagt til at løsning for renovasjon skal godkjennes av kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Varelevering er flyttet fra bestemmelsenes punkt 4.1 og 4.3 til nytt punkt Innholdet i bestemmelsene er også endret for å ivareta en trafikksikker løsning uten opphopning ut i tilliggende gater. Punkt 4.2 for K2 er det satt inn en minimumshøyde på kote 255 for at høyhuset skal få den ønskede effekten. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planområdet ligger midt i sentrum, og har Jessheim storsenter og Rådhuset som nærmeste naboer. Intensjonen er å lage et område som skal bidra til å videreutvikle en levende by, med handel, kultur, boliger og hotell. Fra rådhusplassen og gjennom området etableres det en ny gate Skovly Allé som skal være en gågate med inngang til butikker på begge sider. På sikt Saksnr. 2008/ Side 11 av 15

12 ønskes det at denne aksen videreføres gjennom områdene nord for planområdet, slik at den ender opp ved Jessheim skole og ressurssenter. Planområdet er delt i fire kvartaler. Kvartal 1 (K1) eies ikke av utbygger, og det er heller ikke vist forslag til ny bebyggelse her. Dette kvartalet er en del av tverrsnittet i Trondheimsvegen, og høydene forholder seg til denne vegen. Det foreslås en byggehøyde på maks kote 227, med inntrukket toppetasje på kote 230. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 350 %. Kvartal 2 (K2) er hotelltomten på hjørnet ved krysset Furusethgata/Trondheimsvegen. Her foreslås det hotell i høyhus. Bygget skal med høyde og utforming være en markør for Jessheim sentrum fra områdene rundt byen. Det er derfor foreslått med en høyde på maks kote 270. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 560 %. Kvartal 3 (K3) ligger midt i planområdet og er planlagt med forretninger, kontorarealer og parkering i de nederste etasjene. Over dette foreslås boliger med sine utearealer. Dette kvartalet inkorporerer et parkeringshus som skal ta unna en andel av parkeringsplassene. Resten av parkeringen legges under bakken på planområdet. Kvartal 4 (K4) ligger ned mot Rådhusplassen og innehar også forretninger, kontorarealer, parkering og bolig, men i tillegg er en del av bygget tiltenkt kulturformål. Både K3 og K4 foreslås med maks kote 235. Maks BRA = m 2, dette tilsvarer en % BRA på rundt 490%. Gangarealet Skovly Allé er regulert til gatetun, og skal være tilgjengelig hele døgnet og fritt for biler med unntak av varelevering. Det legges opp til at gatetunet skal møbleres og inneha ulike aktiviteter samt beplantning. Planen er utarbeidet med mye fleksibilitet for utbygger. Det er derfor lite materiale som beskriver innhold og etappevis utbygging, samt bygningenes utseende og forhold til byrommene rundt. Det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides en estetisk plan for alle delfelt som skal godkjennes før rammesøknad kan godkjennes. Trafikkforhold Det er planlagt avkjørsel til K2, K3 og K4 via Furusethgata og Rådhusvegen. K1 vil ha avkjørsel via Kjeld Stubs veg. I henhold til dispensasjonssak 211/08 behandlet i HOP den skal 560 plasser fra den siste utbyggingen av Jessheim storsenter inngå i planområdet. I tillegg kommer parkering fra nye nærings-, kultur- og boligarealer. Disse følger minimumskravet i Byplanens parkeringsnorm. Utearealer Det er foreslått en egen bestemmelse for uteoppholdsarealer. Ved utbygging av leiligheter inntil 5000 m 2 bruksareal skal det settes av minimum 35 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig, der maksimum 10 m 2 per privat balkong kan inngå i utregningen. 10 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig opparbeides til lekbart areal. For større leilighetsutbygging skal beregning av uteareal for leilighetsareal over 5000 m 2 settes til 20 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig hvor 10 m 2 av privat balkong kan inngå i utregningen. 10 m 2 per 100 m 2 bruksareal for bolig opparbeides til lekbart areal. Samlet felles uteoppholdsareal skal være minimum 250 m 2. Saksnr. 2008/ Side 12 av 15

13 Lengde/breddeforhold skal ikke overstige 2:1 der bredde er minimum 12 m. Uteoppholdsarealet kan i sin helhet ligge på lokk. VURDERINGER/DRØFTINGER Byforming Tomten har en høydeforskjell på 7-8 m og de planlagte byggene tar opp dette. Etasjer legges slik at de korresponderer med omkringliggende terreng og har adkomst fra gateplan. Dette vil gi planområdet mye bedre sammenheng med gatene rundt enn dagens situasjon. På den høyeste delen av tomta er det foreslått regulert til hotell i høyhus som skal være et signalbygg for Jessheim. Det er ikke gjort en nærmere vurdering av høyhuset i denne planen ettersom det er diskutert i Byplanen. Høydene er vurdert, og det ble i mars i år sendt opp ballonger til foreslått høyde for å se på fjernvirkningen. Det er i etterkant av offentlig ettersyn lagt inn en minimumshøyde, for å sikre at høyhuset blir tilstrekkelig høyt for å få den ønskede effekten. Dette er i bestemmelsene endret til minimum kote 255 som er 20 meter høyere enn maks tillatt kote for bebyggelsen i felt K3 og K4. I forbindelse med rammesøknad skal konsekvenser for eksisterende bebyggelse, byrom, lokalklimatiske forhold, fjernvirkning og fondmotiv utredes. Detaljreguleringen legger opp til en kvartalstruktur og fasader som følger gatene, med mindre inntrekninger og utkraginger for å skape variasjon. Dette er i utgangspunktet et godt grep som vil gi et ryddig område og en naturlig overgang til S5, som også forventes å ha en liknende struktur. Men prosjektets størrelse og massivitet gjør det til ett av Jessheims største prosjekter. Fra Furusethgata vil det nye bygget få en fasade ut mot gata i tilnærmet lik høyde som den utkragede fasaden på Storsenteret. I tillegg kommer det boliger på 2-5 etasjer oppå næringsbebyggelsen. Planområdet blir delt opp av Skovly Allé, som bidrar til å løse opp noe, men området vil likevel bli dominert av store og tunge bygg. Skovly Allé har stort potensiale som en ny gågate i Jessheim, men dette krever at senere utbygginger viderefører disse intensjonene. Skovly Allés viktigste kvaliteter ligger i at den leder mellom Rådhusplassen, via en mulig framtidig park/torg på utbyggingsområdet S5, til Jessheim skole og ressurssenter. Siden mange av Skovly Allés kvaliteter er avhengig av framtidig utvikling mener Rådmannen det er viktig med fokus på midlertidige tiltak. Det er foreløpig ikke planlagt noen utbygging av S5 og det er ønskelig at Skovly Allé innehar kvaliteter før den tid. Rådmannen er derfor positiv til en midlertidig park nord for Kjeld Stubs veg, selv om denne ikke er sikret i dette planforslaget. Utforming Forslagsstiller har vært tydelig på at den arkitektoniske utformingen ikke er avklart, og at det som vises i illustrasjonsmaterialet er en studie av volumer. Dette gjør at det er vanskelig å diskutere utforming på nåværende tidspunkt. Generelt er det vanskelig å sikre god arkitektur i reguleringsbestemmelser, men fokus på utforming er viktig i forhold til opplevelsen av byen, og hvordan byrommene fungerer. Det er i bestemmelsene lagt inn krav om estetisk plan der det er mulig å vurdere om intensjonene i reguleringsplanen følges opp. Utnyttelse Prosjektet overskrider de føringene som er lagt i Byplanen for utnyttelse. For K3 og K4 er utnyttelsesgraden satt til m2 BRA. Dette tallet er lite sammenliknbart, men omregnet til prosent og med et flateareal på 17,3 daa. tilsvarer dette 490% BRA til sammen for disse kvartalene. Dette er ikke medregnet Skovly Allé, da dette arealet ikke inngår i kvartal K3 og Saksnr. 2008/ Side 13 av 15

14 K4. Rådmannen påpeker at utnyttelsen til K3 og K4 avviker fra retningslinjene i vedtatt Byplan som for område S4 totalt har vist % BRA. Rådmannen er bekymret for en så stor tetthet, men mener K3 og K4 kan tåle en større utnyttelse enn andre deler av Jessheim. De innkomne merknadene viser også til problemer som kan oppstå ved en såpass høy utnyttelse som det legges opp til i dette forslaget; gode og sikre utearealer, trafikkavvikling og framkommelighet, samt betydningen av gjennomtenkte og estetiske løsninger både i og rundt byggene. Dette er noe som må følges opp videre i prosessen. Utnyttelsen til høyhuset er mindre sammenliknbar da høy utnyttelsesgrad her er en naturlig konsekvens av at det bygges høyt. Det ligger inne i bestemmelsenes 4.2 et krav som sikrer en utforming som tar hensyn til naboer med tanke på skyggevirkninger og miljø. Høyder Planforslaget legger opp til å kunne bygge høyere enn tillatt i bestemmelsene i Byplan. Det vurderes at dette er akseptert på grunn av tomtens sentrale beliggenhet og prosjektets store andel sentrumsfunksjoner. Utbygger ønsker å heve byggehøyden ytterligere, til kote 237 på K3, noe utbygger begrunner med at det gir rom for enda mer fleksibilitet. Det er vanskelig å se at dette er en god begrunnelse. Kote 235 er allerede et stykke over annen pågående og planlagt utbygging i sentrum, og det har blitt akseptert kun fordi det ikke skal bygges opp til denne høyden over hele planområdet, samt at det er stor variasjon i forslaget. Til sammenlikning er høydene på tilliggende Jessheim Panorama satt til kote 230, samme høyde som det høyeste punktet på dagens storsenter. I planen ligger det tilstrekkelige muligheter for fleksibilitet til å gjennomføre et prosjekt som vil gi Jessheim en positiv utvikling. Utearealer Det er viktig at barn og unge har en naturlig plass i sentrum, og arealer tilrettelagt for lek er derfor noe som må ivaretas i byutviklingen. Uteoppholdsarealene på taket vil bli et godt tilbud til de yngste barna, men krever fokus på sikring. Området er for øvrig trafikksikkert og oversiktlig. For barn i skolealder som har et større behov for plasskrevende lek, kan dette utearealet være av begrenset interesse. Med denne typen byutvikling, der størstedelen av uteoppholdsarealet ligger på lokk hevet over bakkenivå, blir det på sikt behov for flere nærlekeplasser. Boligenes uteoppholdsarealer skal være grønne, og dette er positivt for fordrøying av overvann, beboernes utsikt og lokalmiljø, og det kan ha miljømessige fordeler. Det er satt et gradert uteoppholdsarealtall, da det er mer begrensede muligheter for uteoppholdsareal på tak. Det er satt krav til at disse skal opparbeides med vekt på spesielt god kvalitet, hvilket skal vurderes i den estetiske planen. Den planlagte parken på taket er en god bruk av takareal, men den bidrar ikke direkte til bymiljøet. Parken blir liggende isolert fra de øvrige byrommene og overordnet grønnstruktur i Jessheim. Det er likevel ingen tvil om at parken på taket til K4 kan bli et fint tilskudd til byen, spesielt hvis den kombineres med kjøpesenter- og kulturfunksjoner. Skovly Allé bidrar positivt med sitt store gangareal der det er plass til soner for aktiviteter, boder og opphold. Men som følge av høye bygg på hver side, samt det eksisterende kjøpesenteret i sør, vil gågaten få begrensede solforhold. Alléen er tenkt som en forbindelse fra sentrum til omkringliggende grøntområder. Rådmannen er positiv til dette og mener det kan bli et fint grep, men det er viktig at alléen får et gjennomgående grønt preg. Saksnr. 2008/ Side 14 av 15

15 Trafikk Prosjektet ønsker å skape en mer oversiktlig trafikksituasjon enn dagens løsning. I dag domineres planområdet av parkering og biler, og å putte disse i hus er i utgangspunktet et godt grep. Samtidig er planområdet i dag å regne som baksiden av storsenteret og Jessheim, og hverken planområdet eller Rådhusplassen innbyr til opphold. At dette ønskes endret er helt i tråd med Byplanens intensjoner, og også et godt tiltak. Men ved at dette området endrer karakter, vil utfordringene knyttet til bilkjøring og varelevering også få endrede premisser. Den eksisterende vareleveringen vil bli et sjenerende fondmotiv for gågaten. Det kan også oppstå farlige situasjoner når fotgjengere må passere varelevering når de går fra Rådhusplassen og inn i den nye gaten. En ny varelevering er planlagt i tillegg til den eksisterende på hjørnet av Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Skissert løsning viser ikke tilstrekkelig rom for en god håndtering av varelevering, men utbygger er tydelig på at dette vil bli endret til rammesøknad. Rådmannen mener likevel at den nye vareleveringen som er planlagt vi kunne gi samme problemer som eksisterende storsenter sin løsning. Med varelevering helt ut mot gaten og kryssing av fortau er det problemer i forhold til sikkerhet for myke trafikanter. Det vil i tillegg skape enda en «bakside», i det som på sikt tenkes som en boliggate. Det er derfor lagt inn et tillegg i bestemmelsen om vareleverlevering som skal ivareta en trafikksikkerhet. Innkjøring til parkeringshus er planlagt fra Furusethgata og Rådhusvegen, og det er tvil om denne splittingen av funksjoner og flere inn- og utkjøringer vil gi en mer oversiktlig situasjon. Parkering Det eksisterende senteret har en dispensasjon på 560 plasser som skal oppfylles innenfor planområdet, og som er bakgrunnen for oppstarten av denne reguleringsprosessen. Parkeringen skal legges under bakken, samt i hus i kvartal K3. I enkelte etasjer over gateplan er det lagt parkering ut mot fasade. Dette er ikke optimal bruk av lyse arealer, men det er et stort behov for parkeringsplasser i området, og prosjektet genererer også en del parkering. Disse fasadene må få en bearbeidelse som gir samme kvalitet og uttrykk som øvrige fasader. Dette er sikret i bestemmelsene. Rekkefølgebestemmelser Det er krav til opparbeidelse av tilstøtende deler av Furusethgata, Rådhusvegen og Kjeld Stubs veg. Vegene skal opparbeides i tråd med Byplanen, med fortau og sykkelfelt. KONKLUSJON Det er store utfordringer med denne detaljreguleringen, men behovet for en videre utbygging og fortetting av Jessheim veier tyngst. Rådmannen anbefaler HOP å vedta detaljreguleringen. Melding om vedtak sendes: saksbehandler Saksnr. 2008/ Side 15 av 15

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer