Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune"

Transkript

1 Levanger kommune Postboks LEVANGER Oslo 26. august 2005 Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Vi viser til tidligere korrespondanse og har med dette gleden av å oversende vårt tilbud. KLP har spesialisert seg på å levere pensjons-, finans og forsikringstjenester til offentlig sektor. Omlag 85% av landets kommuner og fylkeskommuner har pensjonsavtale med KLP. I tillegg er det ca selskaper med offentlig tilknytning og 29 helseforetak som har pensjonsavtale med KLP. KLP ble opprettet av Kommunenes Sentralforbund i 1949 og er et spesialselskap for offentlig sektor og deres behov. En rekke kommuner har de senere år sammenlignet KLPs pensjonstilbud med tilbud fra andre leverandører. Det er da gledelig å registrere at de aller fleste av disse mener at felles pensjonskasse i KLP er hensiktsmessig både når det gjelder produktløsning, økonomi og service. Generalforsamlingen i KLP kom som kjent ikke til enighet i saken om omdanning av KLP. Vi legger til grunn at dere er kjent med dette og at Levanger kommune er både kunde og eier i KLP. Vi håper vårt tilbud tilsvarer deres forventninger og vi ser fram til å diskutere de enkelte punkter nærmere. Skulle det være øvrige spørsmål vedrørende tilbudet, står vi selvsagt til tjeneste. Med vennlig hilsen for KLP Landspensjonskasse Roar Strand direktør Jan Tore Skjærvik fylkeskonsulent

2 Innhold SPESIFIKKE opplysninger fra KLP KLPS SATSING PÅ OFFENTLIG SEKTOR Organisering av leveransene og støttetjenester Offentlig tjenestepensjonsprodukt Referanser Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Ansattelån m.v Informasjon og systemer HMS Levanger kommune og KLP partnerskap i forebygging Selskapets kapitalforvaltning og soliditet Kapitalforvaltning Verdipapirforvaltningen Selskapsinformasjon Bemanning Investeringsfilosofi og- prosesser KLPs renteporteføljer Investeringsfilosofi og prosesser, aktiv forvaltning renter Investeringsfilosofi og prosesser, aksjer Aktive porteføljer, aksjer Filosofi Prosess Risikostyring og kontroll Risikostyring og kontroll Overvåking av mandatets rammer Avviksrapportering Systembeskrivelse Eiendomsforvaltningen Selskapsinformasjon Bemanning Investeringsfilosofi Risikostyring og- kontroll Utlånsforvaltningen Selskapsinformasjon Bemanning Investeringsfilosofi Arbeidsgiverlån Risikostyring og kontroll Fellesbeskrivelser for alle forvaltningsmiljøer Kundeoppfølging Historiske data Bufferkapital Risikostyring og strategisk allokering i livselskapet Organisering og ansvarsfordeling Strategisk allokering

3 3.3.2 Målsetting med hensyn til forvaltningen Risikokapitalutnyttelse og eksponering Oppfølgning og kontroll av måleparametere Historiske oppnådde resultater knyttet til allokeringsfunksjonen Historiske resultater Innledning Overskuddstilbakeføring Risikoresultater i perioden Administrasjonsresultater i perioden Premie utjevningsfelleskap KS tariffområder BEREGNINGSPRINSIPPER INNEN OFFENTLIG SEKTOR Beregningsprinsipper for forsikrede ytelser Beregningsprinsipper for premie Premie Reguleringspremier AFP Bruttogaranti Aldersberegning Håndtering av forhold knyttet til bestanden Timelønnede og deltidsansatte Administrasjonsreserve Omkostninger Kontoføring/rapportering Overskuddstilbakeføring Uføreavsetninger og Løpende uføre og eventuelle uføre Endringer i beregningsprinsipper Andre forhold

4 SPESIFIKKE OPPLYSNINGER FRA KLP KLPs kontoføringsoppsett for 2005 er uendret bortsett fra redigeringstekniske forhold. Dette vil også være uendret i Endring med tilpasning til den kommende nye forskrift om kontoføring i fellesordningene gjelder f.o.m. forsikringsåret KLP har ikke endret reserveavsetningsprinsipp til faktisk pensjonsalder. KLP vil endre og dette trer i kraft senest KLP vil kunne levere medlemslister hvor rettigheter og avsetninger pr person fremgår etter at KLP har gått over til fullt individualiserte reserver, senest pr KLPS SATSING PÅ OFFENTLIG SEKTOR 2.1 Organisering av leveransene og støttetjenester KLP er et spesialselskap for betjening av kommunal sektor. Ca. 85 % av kommunene og fylkeskommunene har i dag sin pensjonsordning i KLP. I tillegg kommer omlag virksomheter med tilknytning til kommunesektoren. Over personer er enten pensjonister, premiebetalende medlemmer eller tidligere medlemmer av KLP. Med denne store porteføljen har vi bygd opp en organisasjon som har meget solid kompetanse på offentlige tjenestepensjonsordninger. Vi vil til enhver tid ha det av ressurser som kreves for å betjene dette markedet. Av vedlegget KLPs kontaktpersoner fremgår oversikt over kontaktpersoner i KLP på de ulike områdene, og organisasjonskart fremgår av vedlagt årsrapport. I tillegg til disse har vi egne konsulenter innfor HMS. Dette er nærmere spesifisert under det som angår HMS. Det vil ikke være aktuelt for KLP Forsikring å gå inn på et system med dagbøter. Dersom det skulle ville være aktuelt vil vi gjerne at kommunen kommer med forslag om hvilke områder dette skulle være aktuelt for. Ved for eksempel for sent utbetalt pensjon gjelder allerede regler for renteberegning. Kapasitet KLP er leverandør til samtlige av landets kommuner og fylkeskommuner. KLP har i dag 347 kommuner og fylkeskommuner som kunder. I tillegg er det vel 2500 bedrifter som er kunder. Antall medlemmer er ca og KLP utbetaler pensjon til ca pensjonister. Forvaltningskapitalen til KLP utgjør ca 142 milliarder kroner pr Ressurser internt på offentlig sektor Aktiv bestand Alle selskapets ansatte arbeider mot kommunal sektor. Vi har til enhver tid de nødvendige ressurser til å betjene dette markedet. På medlemsavdelingene er det ansatt ca. 60 personer fordelt på Oslo og Bergen. KLP har oppnevnt egne ansvarlige for de ulike fagområdene. Tabellen nedenfor viser en oversikt over kundeansvarlige på de ulike fagområdene. Det koordinerende ansvaret ivaretas av fylkeskonsulenten. 4

5 Navn og stilling Jan Tore Skjærvik Tlf Fylkeskonsulent Ida Weetman Aulie Tlf Saksbehandler Kenneth Thon Olsen Tlf Forsikringskonsulent Torgeir Gustavson Tlf Spesialkonsulent Ragnar Norstad Tlf Arbeidsgiverlån Tore Wollum Tlf Tingskadeforsikringer Vibeke Os Bratlie Tlf Spesialkonsulent Fagområde Kundeansvarlig og kontaktperson for arbeidsgiver Medlems-/informasjonsarbeid/pensjonsspørsmål Drift og vedlikehold av medlemssystemet Besvarer henvendelser fra enkeltpersoner KLP Interaktiv Behandling/utbetaling av pensjon Behandling av lånesøknader fra enkeltpersoner Behandling av lånesøknader fra arbeidsgiver Tingskade HMS/Forebyggende arbeid Kompetanse KLPs virksomhet er rettet mot offentlig tjenestepensjon. Vi vektlegger og fokuserer sterkt på intern opplæring og kompetanseoppbygging, og gjennomfører jevnlig opplæringsprogrammer. Mange medarbeidere har mye erfaring og lang ansiennitet i KLP. Ajouritetsmål Brev fra arbeidsgivere besvares innen to uker og brev fra enkeltmedlemmer besvares innen tre uker. Pensjonsberegning Pensjonsarbeidet blir ivaretatt av PensjonService som består av 4 avdelinger som innvilger og beregner pensjon samt gruppelivserstatninger, og en fagavdeling. Per d.d. er 97 personer ansatte i PensjonService. En avdeling med 28 personer er tilknyttet regionkontoret i Bergen for å betjene 6 fylker på vest- og sørvest-landet, samt deler av fagavdelingen, mens de resterende er tilsatt ved hovedkontoret i Oslo for å betjene de øvrige 13 fylkene. Telefonhenvendelsene fra pensjonister på vest- og sørlandet blir betjent av kundesenteret for hele regionskontoret i Bergen. Ved hovedkontoret i Oslo har PensjonService etablert et eget kundesenter for telefonhenvendelser fra pensjonister i resten av landet. PensjonService deltar aktivt i den eksterne informasjonsvirksomhet som f. eks kurs i forberedelse til pensjonsalder og med personlig veiledning til enkeltpersoner som ønsker å få beregnet sin fremtidige pensjon. Kurs som dette arrangeres gjennomsnittlig 1 en gang pr. år ute hos KLPs kunder. Vår erfaring er at slike arrangement er med på å gi kommunen som arbeidsgiver et veldig positivt omdømme blant de ansatte. PensjonService har som målsetting å sikre den beste kompetanse. For å forvalte pensjonsreglene og for å innvilge pensjoner er det nødvendig å besitte den beste oversikt 5

6 over og ha de dypeste detaljkunnskaper. Høy kompetanse er nødvendig både for kvalitet og ajouritet. Medarbeiderne i PensjonService har ulik og mangeartet kompetansebakgrunn. Vi har bla. høyskolekandidater, økonomer, jurister, lærere og mange med lang erfaring i selskapet. Opplæring i selve pensjonsfaget må foregå i intern regi og det satses enormt mye på opplæring. Det er laget et eget opplæringsprogram for nyansatte med egne dedikerte opplærere. Det er etablert en egen kurskatalog for oppfriskning og videreutvikling for de mer viderekomne. Det er etablert et eget fagnettverk. I vårt system vil utvikling av kompetanse gi grunnlag for en karriereutvikling og således bidra til riktig pensjonsberegning. Vi kan likevel gjerne delta i et samarbeid om en bransjenorm og et felles autorisasjonssystem. I 2004 var det en tilgang på ca registrerte saker. Av dette utgjorde nye søknader om pensjon. For øvrig er det endringsmeldinger, slik som meldinger om endret inntekt, endret data fra folketrygden, dødsfallsmeldinger, beregning av pensjoner som skal overføres i henhold til overføringsavtalen og forespørsler om beregningene m.m. Utover disse sakene er det en rekke andre saker som må behandles og pensjoner som må følges opp på ulike måter. For eksempel foretas hvert år et etteroppgjør av AFP-pensjoner i forhold til inntekt. Etter attføringsreformen som trådte i kraft overtok Aetat ansvaret for attføring. Det krever en langt mer manuell og omfattende oppfølging fra vår side da meldinger fra Aetat ikke inngår i det IT-baserte meldesystemet vi har med RTV. Per var pensjonistbestanden i KLP på ca Det gir en økning i antall pensjonister på over 1 %, men økningen er reelt høyere hensyntatt flytting av kunder ved årsskiftet Antallet er fordelt på ca alderspensjonister, ca AFPpensjonister, ca etterlattepensjonister og henimot uførepensjonister. Vår kvalitetsstandard er at det skal utbetales riktig pensjon til rett tid. Rett tid betyr at alders- eller uførepensjon pensjon skal utbetales når lønn opphører, eller for uførepensjon når sykepengene opphører. Det forutsetter dog at søknad er innkommet en viss tid før dette tidspunktet. Etterlattepensjon skal utbetales innen 2 mnd. etter mottatt søknad. En rekke saker skal ellers tas fortløpende slik som bankkonto- og skatteopplysninger, oppgjør etter dødsfall, brev fra arbeidsgiver eller arbeidstaker skal besvares innen 2-3 uker og meldinger fra trygdekontorene skal behandles innen 5 uker. Vi er stort sett alltid à jour med utbetaling av alderspensjon. Vi hadde i siste halvår i 2003 og i store deler av 2004 noe problemer med å holde våre servicemål når det gjelder uføreog etterlattepensjoner, samt henvendelser og andre typer saker. Dette er forbedret betydelig fra slutten av 2004 og frem til i dag. I den grad en sak i dag er forsinket, er saken som regel ikke mer enn 1-2 mndr. forsinket. Vi følger opp dette hver måned og setter inn tiltak for å opprettholde ajouriteten. Ferdigbehandlingen av en del saker kan være avhengig av informasjon fra andre, blant annet trygdekontorene. Et komplekst regelverk under stadig endring stiller store krav til den faglige forvaltningen. Kvaliteten blir kontinuerlig kontrollert ved ulike tiltak. Det er uunngåelig at feil oppstår. Tilfeldige stikkprøvekontroller viser relativt få feil i beregning av alderspensjoner, mens uføre- og etterlattepensjoner er mer komplekse. Av de 104 saker som er anket til Trygderetten og behandlet i 2004, er 6 saker sendt i retur til ny behandling, mens KLP har tapt 6 helt eller delvis av de resterende saker. Dette tilsier et tap for KLP på under 6 %, og dette er klart signal om at KLP er meget dyktige til å behandle innkomne saker i henhold til gjeldende regelverk. Så langt i 2005 har KLP tapt i ca 4 % av sakene som er inne for vurdering i Trygderetten. I Trygderetten totalt var medholdprosenten for den ankende part over 23 %. 6

7 Vår erfaring er at saker ikke blir nødvendigvis riktigere med et system hvor samtlige saker alltid blir behandlet av to personer. Dog blir i mange tilfeller pensjonssakene sett på av minst to personer. Vanskelighetsgraden på sakene er avgjørende i forhold til dette. Våre forsikringskonsulenter har fullmakt til å utbetale pensjoner på selvstendig grunnlag. Dette er erfarne saksbehandlere med minst 3 års erfaring i KLP. Når det gjelder mindre erfarne saksbehandlere er det betydelig oppfølging og revisjon for disse. I tillegg har KLP mange maskinelle kontroller som sjekker sakene. Vi behandler så raskt som mulig alle henvendelser fra arbeidsgiver/kommunen som gjelder forsinkelser eller spørsmål ved selve beregningen. Arbeidsgiver/kommunene får kopier av innvilgelsesbrevene som gir mulighet for å følge opp de enkelte pensjonsutbetalingene. Dersom pensjonisten er uenig i våre avgjørelser, kan saken ankes inn for Trygderetten. Informasjon om denne ankeadgangen gis i alle vedtaksbrev pensjonisten får fra KLP, og vi har utarbeidet et eget skjema for anke til Trygderetten. Det er utarbeidet er generell saksbehandlingsinstruks, samt en rekke interne regelhåndverksbøker og rutinebeskrivelser til hjelp for saksbehandlingen. Det er igangsatt et arbeid med å tilrettelegge all regelverksdokumentasjon i et IT-basert kvalitetssystem. Vi benytter for øvrig en rekke både egenutviklede og andre IT-systemer i pensjonsarbeidet. Vi kan særlig nevne Image som er et dokumentbehandlings- og saksstyringssystem. Det kan også nevnes at vi i stor grad benytter oss av standardbrev knyttet til IT-baserte beregningssystemer. Det er forventet sterk vekst i antall pensjonister i årene fremover. Vi har som målsetting å effektivisere pensjonsbehandlingen gjennom å automatisere oppstart av pensjoner. Dette innebærer bl.a. at søknadsskjemaer for alle typer pensjoner er tilgjengelig på WEB. Over 200 av våre kunder har tatt dette i bruk allerede. 2.2 Offentlig tjenestepensjonsprodukt Selskapets produkt for offentlig tjenestepensjon KLPs felles pensjonsordning har eksistert siden Pensjonsløsningen ble i sin tid godkjent av det daværende Forsikringsrådet (forløperen til Kredittilsynet) gjennom en omfattende korrespondanse på begynnelsen av 70-tallet forut for lanseringen av produktet. Siden den gang er produktet løpende tilpasset endrede rammebetingelser (ny forsikringsvirksomhetslov fra 1988, en rekke nye forskrifter og forskriftsendringer). Produktet er også løpende tilpasset endringer i de pensjonsytelser kommuneansatte har krav på. KLP har ingen uavklarte spørsmål med Kredittilsynet knyttet til produktet. De pensjonsbestemmelser som finnes i tariffavtalen i kommunal sektor, er basert på og refererer direkte til KLPs felles pensjonsordning (tidligere kalt Felles kommunal pensjonsordning). Fellesordningen er således mal for Pensjonskontorets vurdering av hvorvidt andre produkter i markedet tilfredsstiller tariffavtalens krav. Det har således så langt ikke vært aktuelt å sende produktmeldinger for Fellesordningen til Pensjonskontoret. Risikofelleskap KLP definerer offentlig sektor/kommuner som egne risikofellesskap. Fellesskapene er inndelt slik: Pensjonsordningen for sykepleiere. Pensjonsordningen for sykehusleger. KLPs felles pensjonsordning for kommuner og bedrifter. KLPs felles pensjonsordning for statlige helseforetak m.v. 7

8 KLPs felles pensjonsordning for fylkeskommuner. Pensjonspremien som KLP tilbyr Levanger kommune er basert på utjevning i ett felleskap bestående av kommuner og bedrifter i KLPs fellesordning. Nøkkeldata for dette fellesskapet pr : Samlede midler til forvaltning (fond) i mill. => kr Antall kommuner/virksomheter => 347 kommuner/2500 bedrifter Antall medlemmer i gruppen => aktive Antall alders- og etterlattepensjonister => Antall uføre => Pensjonsgrunnlag i mill. => kr Nøkkeldata for KLP Forsikring pr : Samlede midler til forvaltning (fond) i mill. => kr Antall medlemmer i gruppen => aktive Antall alders- og etterlattepensjonister => Antall uføre => Pensjonsgrunnlag i mill. => kr Vi gjør oppmerksom på antall alders- og etterlattepensjonister er inklusive AFPpensjonister. Vi har pr dags dato ikke tilgjengelig noen tabell med prosentvis fordeling av selskapets totale bestand fordelt på aktive, uføre eller alderspensjonister pr , men på side 32 i årsrapporten for KLP Forsikring vil dere finne opplysninger over de senere års utvikling i KLPs medlemsmasse. Kjønnsnøytral premie, ikke utstøtende på alder I KLPs pensjonsordninger beregnes premien for det enkelte år for kollektivet sett under hensyntagen til kjønn, alder og andre tarifferingskriterier som er vanlig innenfor kollektiv pensjon. Imidlertid fordeles denne totalpremien mellom de enkelte kunder med samme prosentsats av pensjonsgrunnlaget (stort sett lik lønn) for alle. Dermed påvirkes ikke premienivået for den enkelte arbeidsgiver direkte av varierende alders- og kjønnsfordeling blant egne ansatte, men påvirkes selvsagt hvis alders- og kjønnsfordelingen endrer seg i risikofelleskapet totalt sett. Dette omtales ofte som en kjønns- og aldersnøytral fordeling av den samlede premie. Forsikringspremien i 2004 i prosent av pensjonsgrunnlaget økte som følge av Kredittilsynet/Finansdepartementets pålegg til norske livselskaper å sette ned grunnlagsrenten til 3,0 prosent for ny opptjening. Dette har konsekvenser både for den årlige premie og for innbetalingene som dekker bruttogaranti, tidligpensjonering, lønns- og G-regulering. Effekten på førstnevnte element er en økning på snaut 0,6 prosentpoeng. På de tre sistnevnte elementene er den samlede effekt ca. 0,5 prosentenheter. Dvs. en total effekt på henimot 1,1 prosentenheter. 85-års regelen og AFP er ikke forsikringsmessig dekket (utjevningsordning). Tilskuddene til å dekke disse kostnadene endres i takt med uttaket til pensjon. Det er imidlertid usannsynlig at tilskuddsatsene for dette vil øke i forhold til det som er angitt her. I den grad disse satsene endres er en reduksjon langt mer sannsynlig enn en økning. 8

9 Premie- og tilskuddssatser for 2005 Kommuner i prosent av pensjonsgrunnlaget Forsikringspremie inkl. adm.tillegg 8,35 % Bruttogaranti 1,10 % Tillegg for redusert grunnlagsrente 0,55 % - arb.takers andel 2,00 % 85-årsregel og AFP med 100 % utjevning 0,90 % Sum arb.givers andel 8,90 % Finansieringsvalg før 65 år: AFP med 100% egenfinansiering AFP med 100% utjevning 0,40 % AFP med 50% utjevning 0,20 % Forsikringspremien inkluderer administrasjonstillegg på 0,70%. Tilskuddssatsene for 2006 for ytelser som ikke er forsikret gjennom årlig premie (AFP, 85- årsregelen og bruttogarantien) revurderes i 4. kvartal. For budsjettformål kan man inntil dette er skjedde legge til grunn at tilskuddene for bruttogaranti, ventepenger, 85- årsregelen, AFP65-66 og AF62-64 blir som i Premie- og tilskuddssatser for 2006 Kommuner i prosent av pensjonsgrunnlaget Forsikringspremie inkl. adm.tillegg 7,95 % Bruttogaranti 1,10 % Tillegg for redusert grunnlagsrente 0,55 % - arb.takers andel 2,00 % 85-årsregel og AFP med 100 % utjevning 0,90 % Sum arb.givers andel 8,50 % Finansieringsvalg før 65 år: AFP med 100% egenfinansiering AFP med 100% utjevning 0,40 % AFP med 50% utjevning 0,20 % Forsikringspremien inkluderer administrasjonstillegg på 0,70%. Premiesatsene for 2005 er tilsvarende som for 2004, men faktureringen skjer forskuddsvis ved inngangen til hvert kvartal, og ikke etterskuddsvis som tidligere. Tilskuddene for AFP62-64 og tidligpensjon blir revurdert med jevne mellomrom og sluttoppgjøret foretas først ved årets utgang. For 2004 gikk ordningen for AFP62-64 med overskudd, og overskuddet har blitt tilført kundenes premiefond. Ordningen for Tidligpensjon ble besluttet videreført og sluttoppgjør vil først bli foretatt pr Administrasjonstillegget er sammensatt av et element på 0,4 % av pensjonsgrunnlaget til løpende omkostninger og et element på 0,3 % av pensjonsgrunnlaget for tilførsel til administrasjonsreserve. Reguleringspremien er tilskudd for å dekke forpliktelsesøkningen på grunn av lønns- og G- regulering. Denne blir fastsatt hvert år når lønns- og trygdeoppgjørene er avsluttet og kommer i tillegg til det overnevnte. Det foreligger ingen uavklarte momenter når det gjelder produkt. Det er heller ikke planlagt endringer i risikofellesskapenes sammensetning fra 2005 til

10 Pr vil utjevningsfellesskapene for bruttogaranti bli splittet. De kunder som ikke slutter seg til ny Overføringsavtale, vil fra da av være i separate bruttogarantifelleskaper, atskilt fra de kunder som er omfattet av ny overføringsavtale. 2.3 Referanser KLPs store markedsandel innen kommunal pensjonsordning gjør at det er mange mulige referanser. Det er derfor mange kommuner som kan spørres, men vi velger her å ikke oppgi noen spesielle kommuner som referanse. 2.4 Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Servicetilbud til administrasjonen I møte med administrasjonen vil følgende tema kunne være aktuelle: Tema som kommunen selv ønsker belyst Statusrapport (premieutvikling, uføreutvikling, pensjonsutbetalinger etc.) Produktløsninger og finansiering KLPs resultater, kostnader, avkastning og soliditet Budsjettstøtte Endringer i tariffavtale rammebetingelser KLP har regelmessige møter med kommuneadministrasjonen etter den enkeltes kommunes ønsker og behov. Dessuten gjennomføres informasjonsmøter for enkeltmedlemmene og andre fellesaktiviteter etter nærmere avtale. For å imøtekomme kommunens og de ansattes behov for informasjon om pensjonsforsikring, tilbyr KLP å utarbeid en aktivitetsplan i samarbeid med kommunen. KLP har oppnevnt egne ansvarlige for de ulike fagområdene. Vi viser til tabell i punkt 2.1 som viser en oversikt over de kundeansvarlige på de ulike områdene. Det koordinerende ansvaret ivaretas av fylkeskonsulenten. Servicetilbud til ansatte og pensjonister KLP ser det som viktig at medlemmene får informasjon om sine rettigheter i pensjonsordningen. Selskapet har derfor foredragsholdere som kan stilles til disposisjon for ulike typer informasjonsmøter. Møtene kan være i regi av arbeidsgiver eller en fagforening, og kan arrangeres for grupper av ansatte eller være åpne for alle. Vi har også KLP-dager ute hos kunden med personlig veiledning for ansatte og pensjonister. I mange tilfeller ønsker medlemmet å snakke med KLP om sin egen situasjon. Det være seg spørsmål om opptjent medlemstid, fratredelsestidspunkt, hjelp til å beregne en foreløpig pensjon, spørsmål om lån eller annet. KLP-dager er veldig populære tiltak som utfra vår erfaring gir arbeidsgiver mye goodwill fra arbeidstakerne. Informasjon til ansatte - Kurs/opplæring KLP har alltid hatt som målsetting å yte kundene god service, og de siste årene har vi satset betydelige ressurser for å forbedre vår service ovenfor arbeidsgivere, medlemmer og pensjonister. KLP har organisert arbeidet overfor forsikringstakerne fylkesvis for å oppnå personlig service, effektiv kommunikasjon og best mulig relasjoner til våre kunder. Primærkontakt for kommunen vil være KLPs fylkeskonsulent. 10

11 Som nevnt har KLP valgt å la enkeltmedarbeidere jobbe mot sine spesielle geografiske områder. Vi tror denne organisasjonsformen gir stor tilgjengelighet og gir kompensasjon for manglende lokal plassering. De fleste kommunene som er tilknyttet KLP, har oppnevnt en pensjonskontakt som er ansvarlig i å bistå de ansatte i pensjonsspørsmål. Pensjonskontakten har nær kontakt med våre fylkeskonsulenter, og sikrer direkte tilgang til den spesialkompetansen som finnes i vår organisasjon. Når det gjelder kurs og opplæring tilbyr KLP kommunene en omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Informasjonen rettes mot de aktuelle gruppene i kommunen: - ledergruppen - lønn-/personalansvarlige - tillitsvalgte - Forberedelse til pensjonsalderen/seniorrådgivning - "KLP-dager" med personlig rådgivning - Årlig seminar for økonomiansvarlige vedr. pensjonskostnader og regnskapsføring KLP har laget et spesielt opplæringsprogram som heter Verdt å - Vite og som gjennomføres jevnlig. Dette opplegget tilbys arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer. Dette vil i år bli tilbudt alle KLPs kunder. Kursoppleggene tilpasses kursdeltakernes behov og arrangeres av oss. Informasjonsskriv Kundeskriv om nye regler, rutiner, premie etc. sendes til ordfører, rådmann/adm.sjef, økonomiansvarlig og pensjonskontakt. KLP-Avisen utgis 4-6 ganger pr. år og har et opplag på eksemplarer. Avisen inneholder informasjon om KLPs virksomhet og tar opp aktuelt stoff for kommuner og bedrifter. Den distribueres til politikere, aktuelle personer i administrasjonen, tillitsvalgte, organisasjoner etc. KLP-Ajour er et elektronisk nyhetsbrev som sendes på mail til alle rådmenn og ordførere. Dette sendes jevnlig med nyheter om aktuelle saker. KLPs Web-sider KLP har egne Web-sider som gir kortfattet informasjon om KLP-konsernet, forretningsområdene, lånetilbud m.m. Sidene oppdateres jevnlig med pressemeldinger og annet aktuelt stoff. Høsten 2005 lanserer KLP nye web-sider som tilfredstiller internasjonal standard. De nye websidene er spesielt tilpasset synshemmede brukere. KLP Interaktiv/Nettpensjon KLP Nettpensjon er et tilbud til KLPs kunder om elektronisk tilgang til egne data i KLPs dataregistre. Kundene kan gjøre oppslag på egne data ved hjelp av en kommunikasjonslinje mot KLP. Følgende opplysninger er tilgjengelige: Elektronisk innrapportering Elektronisk pensjonssøknad Medlemsopptjening (detaljert historikk) Pensjonsopplysninger (se status i søknadsprosess og utbetalingsdetaljer) Hypotetisk pensjonsberegning av alderspensjon og uførepensjon. Hypotetisk pensjonsberegning av AFP-pensjon. Bestandsoversikt (medlemsliste) Faktura og bilagsoversikter 11

12 Brosjyrer KLP har følgende brosjyrer for medlemmer og arbeidsgivere: - Dine rettigheter i KLP - Veiledning for Felles kommunal pensjonsordning - Vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning - Pensjonsordningen for sykehusleger - vedtekter - Lov om pensjonsordning for sykepleiere - Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner - Alderspensjon - Uføre-/etterlattepensjon - Gruppeliv / forsikringsvilkår - Tilleggsforsikring for ektefelle/samboer - Tilleggsforsikring for uførekapital - Individuell fortsettelsesforsikring - Ulykke-/yrkesskadeforsikring - forsikringsvilkår - Orientering om lån - pantelån - innskuddslån - Gjeldsgruppelivsforsikring - forsikringsvilkår. Brosjyrene distribueres fra KLP til kommunen i det antall kommunen måtte ønske, eller sendes på forespørsel fra det enkelte medlem. Grønt nummer KLP har et grønt nummer, tlf , som medlemmene kan ringe for å få beregnet en antatt pensjon. 2.5 Ansattelån m.v. Ansatte i kommunen har i dag tilbud om lån i KLP. Det gis i utgangspunktet lån alle formål, mot tilfredstillende sikkerhet i selveiet bolig, borettslagsleilighet eller hytte. Pt. er laveste nominelle rente 3,10% p.a. Gjeldsgruppelivsforsikring Alle personlige låntakere i KLP og eventuell ektefelle/samboer/registrert partner er omfattet av en obligatorisk gjeldsgruppelivsforsikring. Det kreves ikke helseerklæring for å komme med i gjeldsgruppelivsforsikringen. Forsikringen sletter 50 % av lånets restbeløp ved død. Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 67 år. Denne forsikringen har p.t. en kostnad på 0,16%-poeng. Forsikringsvilkår for gjeldsgruppeliv er vedlagt. 2.6 Informasjon og systemer Systemer for medlemsopplysninger, innhenting, registrering og behandling av data er i hovedsak egenutviklede. Det er innført nytt medlemssystem høsten 1999 bygget på GIWS, en plattform som er utviklet og markedsføres av CSC (tidl. MYND). Systemet inneholder alle nødvendige data for senere pensjonsberegning og utbetaling, både siste aktuelle og historiske data for opptjening av pensjonsrettigheter. KLP har flere aktuelle løsninger for levering av medlemsdata fra våre kunder. Det er MMR - manuell meldingsrutine, TMR - transaksjonsbasert meldingsrutine, via Internett (KMR) og AMR - automatisk meldingsrutine. Levanger kommune er allerede tilknyttet KMR. 12

13 KLP har bygget ut et nettbasert system, KLP Interaktiv, som ivaretar både rapportering av medlemsdata (Nettpensjon) som innsending av søknadsskjema/melding om dødsfall (Autostart pensjon). Via KLP Autostart pensjon kan det nå søkes om Alderspensjon/AFP, uførepensjon og etterlattepensjon over Internett. Vi ser for oss at dagens papirbaserte løsning etter hvert vil bli benyttet i mindre grad. Via KLP Nettpensjon er det også mulig å ta ut medlemslister, fakturabilag og kontosammendrag. Rapportering via Internett omfatter direkte innmelding, regulering, utmelding, navn- og adresseendring via ekstranettløsninger. Løsningen ble igangsatt i januar 2002, og gjør det mulig for kundens personal- og lønnsaksbehandlere å foreta direkte oppdatering av medlemsdata for sine ansatte. I dette systemet er det også mulighet for tilgang til medlemsdata i egen kommune, og mulighet for hypotetiske pensjonsberegninger osv. Levanger kommune benytter allerede dette systemet. Systemet er inkludert i den premien kommunen betaler. KLP har levert kravspesifikasjon for medlemsdata til flere leverandører, som IBM, Unique og Agresso. Disse leverandørene har implementert kravspesifikasjonene fra KLP. KLP har forøvrig stadig kontakt med leverandørene av offentlige lønnsystemer. Kontaktperson i KLP er Oddbjørn Hagen, tlf Leverandør av lønnssystemet har ansvar for at data (fil) som trekkes ut av lønnssystemet er i overensstemmelse med KLPs spesifikasjoner. KLP har ansvar for at fil kan overføres maskinelt til KLP. TMR kan benyttes fra ulike lokale lønnsystemer. Se nærmere opplysninger i vedlagt Brukerhåndbok for arbeidsgivere som har pensjonsordning i KLP kapittel II. Meldingsrutinene er nærmere omtalt i Brukerhåndbok for arbeidsgivere som har pensjonsordning i KLP. KLPs systemer for pensjonsberegning og utbetaling er egenutviklede og inneholder alle de nødvendige data for pensjonsberegning og utbetaling, både siste aktuelle og historiske data for opptjening av pensjonsrettigheter. Samordningsdata overføres elektronisk fra Rikstrygdeverket (RTV) for alle aktuelle pensjonssaker. Dette sikrer også automatisk overføring fra RTV ved senere endringer i folketrygddata. Det er maskinell overføring av data med skatteetaten, både for skatteopplysninger og lønns- og trekksoppgaver. Data i forbindelse med saker som går inn under overføringsavtalen overføres maskinelt fra Statens Pensjonskasse, for øvrig er det manuelle overføringer. Pensjonsomregninger ved for eksempel grunnbeløpsendringer er maskinelle. Informasjon til ansatte (kontoutskrift) vil bli sendt ut årlig. Vedlagt følger et forslag til budsjettoppfølgingssmal i Excel-format. Disse tilpasser vi gjerne i forhold til ønsker fra kommunen. Når det gjelder AFP før 65 år vil vi også, avhengig av hva slags utjevning kommunen har valgt, være behjelpelige med å lage scenarioer for potensielle kostnader ved uttak av pensjon. 13

14 2.7 HMS Et levende HMS-arbeid lønner seg! KLPs konsept for HMS KLP er en pådriver og erfaringsformidler innen forebyggende arbeidsmiljøtiltak i kommunal sektor. Hovedmålsettingen vår er bidra i arbeid for å hindre utstøting fra arbeidslivet; med andre ord sikre nærvær i jobb og et inkluderende arbeidsliv. Gjennom å beholde flere ansatte lenger i arbeid ser vi fordeler så vel for den enkelte arbeidstaker som for kommunen som arbeidsgiver. KLP har satt av ressurser til bruk i kundens forebyggende og helsefremmende arbeid Som markedsleder på kommunal pensjon gjennom alle år har KLP opparbeidet et unikt erfaringsgrunnlag innen HMS som vi ønsker å dele med våre kunder. Til bruk i arbeidet benytter vi kontinuerlig hele 7 årsverk der spesialrådgivere og kunderådgivere har en sentral rolle. I tillegg til bistand fra rådgiverne kan KLP bidra med rene økonomiske midler. Vi har ikke valgt å begrense deres bruk av våre ressurser, fordi vi tror på at dette arbeidet forener både medmenneskelige insentiver så vel som økonomiske. Vår ressursbruk varierer etter den enkeltes kundes initiativ, behov og engasjement. Det er viktig at kundene synliggjør et ønske om bistand i arbeidet med helse- og miljø. Spesialrådgiverne innen forebyggende arbeid i KLP jobber på heltid med kundenes arbeidslivsutfordringer. Konkret dreier dette seg om møte- og prosjektdeltakelse faglig og økonomiske tilskudd til prosjekter seminar foredrag nasjonal og regional nettverksbygging Med denne service ønsker vi å vise vår tro på forebyggende arbeid og de positive resultater dette gir våre kunder, KLP og det norske arbeidsliv generelt. Alle våre tjenester innen helse, miljø og arbeidsliv er inkludert i vår service. Kontakt: Vibeke Os Bratlie Tlf Øyvind Arnegård Tlf

15 Levanger kommune og KLP partnerskap i forebygging Kartlegging av arbeidsmiljøet gir et utgangspunkt for HMS tiltak og evaluering av disse. KLP tilbyr dere en situasjonsbeskrivelse av personalet og i hvilken grad dere utnytter personalressursene. Individuell situasjonsbeskrivelse HVEM? Mange kunder ønsker en bedre oversikt over hva som er bakgrunnen for egne personalpolitiske utfordringer. Med utgangspunkt i tilgjengelige data gir KLP en beskrivelse av kommunens pensjonsuttak. Oversikten gir blant annet svar på: Hvem er i faresonen for å bli sykemeldt og ufør? I hvilken sektor har vi høyest fravær? Hvor mange er uføre? Hvor mange mottar AFP? Hvordan er alderssammensetningen blant de ansatte? Hvordan er vår virksomhet sammenliknet med andre? KLP utarbeider rapporten i samarbeid med dere. Den danner grunnlag for å planlegge relevante tiltak. Dernest avklares et videre samarbeid i tiltaksfasen og i evalueringsfasen. Horten, Mandal og Flora kommune er kunder vi har som gode referanser. Arne Henriksen tlf HVORDAN? De ansatte er kommunens viktigste ressurs, men vet vi nok om i hvilken grad den enkelte medarbeider har gode forutsetninger for å skape resultater? KLP kan tilby hjelp og støtte i forbindelse med implementering av et konkret verktøy som måler om vi er i stand til å utnytte potensialet til de ansatte. Dette er basert på kun seks drivere som er vesentlige for alle ansatte: klare forventninger nødvendige ressurser å bruke sitt talent å bli sett omsorg læring/utvikling Verktøyet brukes som fundament for leder- og organisasjonsutvikling. Fokus er ikke satt på gjennomføring av en spørreundersøkelse, men på endring av atferd - og resultater. Forskningsstudier har dokumentert at det finnes en klar sammenheng mellom medarbeiderengasjement og forretningsmessige resultater. KLP kan bistå kommunen med igangsetting av prosessen og med opplæring av ledere og ansatte. Askim kommune er den første kommunen som har tatt i bruk HKI med faglig og økonomisk hjelp fra KLP. God Bedrift - oppfølging - Opplever dere at sykefraværet i kommunen er for høyt? - Hvordan er den systematiske oppfølgingen av de sykemeldte? 15

16 - Blir ansatte likt behandlet under fraværet? "God Bedrift - oppfølging" er et godt egnet WEB-basert verktøy for å ivareta IA arbeidet gjennom personalstrategiske oppfølgingstiltak og kvalitetssikring av IA-rutiner. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KLP og arbeidsmiljøsenteret, der sistnevnte står for utviklingen av verktøyet. Foregangskommuner som får økonomisk støtte og rådgivning fra KLP i forbindelse med utprøving av "God bedrift - oppfølging" er Hemnes og Ullensaker. Målrettet helse- og miljøarbeid I dagens arbeidsliv ser vi at det er enkelte yrkesgrupper som utmerker seg med høye sykefraværs- og uføretall. Kvinner i kommunal sektor med oppgaver innen renhold, pleie og omsorg er spesielt utsatt. Vårt engasjement på dette feltet består i å jobbe målrettet med kommunene for slike grupper av ansatte med potensielt høyt fravær. Klinikk Helse Bergen Fra fravær til nærvær: det gode arbeidsmiljøet Mål: Middel: Skape et godt arbeidsmiljø blant renholdere for å øke nærvær i jobb Teamarbeid, turnus, medvirkning, bedre oppfølging av sykemeldte og økt fokus på nærvær Resultat: Sykefraværet nesten halvert; 15,9% i 2002 til 8,8% i 2003 KLPs bidrag: Prosjektet ble vinner av arbeidsmiljøprisen for 2003 Nærværsarbeid En rekke faktorer i arbeidsmiljøet er med på å skape sykefravær eller tidlig utstøtning fra arbeidslivet. En trygg og sikker arbeidsplass forutsetter at det settes fokus på både arbeidsmiljøet i seg selv og rammene rundt. KLP har i flere år jobbet aktivt med tiltak som fremmer et inkluderende arbeidsliv. Mandal kommune Nærværsprosjektet Mål: Redusere sykefraværet gjennom forbedring av HMS-systemet Middel: Holdningsskapende arbeid, bred medvirkning (trygdekontor, arbeidslivssenter, KLP), nye sykefraværsrutiner, opplæring av ledere, sosiale tiltak og økt fokus på utsatte grupper Resultat: Nedgang i sykefravær og uføre KLPs bidrag: Inngått samarbeidsavtale, formidle prosjekterfaringer, statistikk, arrangert seminarer, knyttet samarbeid mellom Flora og Mandal Livsfasetilpasning Utfordringen for Levanger kommune i likhet med andre arbeidsgivere er å se hvert individ med utgangspunkt i den enkeltes livsfase. KLP er i dag sterkest involvert i prosjekter som 16

17 tar for seg livssituasjonen til de som er på vei ut av arbeidslivet enten i form av uførepensjon eller tidligpensjon. Hovedmålsettingen er å øke den reelle pensjoneringsalderen med de fordelene det gir. Vennesla kommune Seniorprosjektet i Vennesla Mål: Bedre arbeidsmiljø basert på delprosjekt og redusert AFP Middel: 6 konkrete delprosjekt; belastningstilpasning, opplæring, lederutvikling, bevegelse/avspenning, kollegastøtte på tvers Resultat: Evaluering kommer senere KLPs bidrag: Deltakelse i styringsgruppa, økonomisk bidrag, seminar og etablering av regionalt nettverk Ut fra dette prosjektet har Agder-regionen opprettet et eget e-læring lederutviklingsprosjekt der KLP er en viktig samarbeidspart både faglig og økonomisk. Sørum kommune Arbeid fremfor AFP Mål: Middel: Redusere AFP-uttaket Synliggjøring og verdsetting av de ansatte, lønnsvurdering og kombinasjon arbeid/pensjon Resultat: AFP kostnader redusert med i 2003 KLPs bidrag: Deltakelse i prosjektgruppe, statistikk, holdningsskapende arbeid gjennom bl.a. seniorseminar og erfaringsutveksling 7 kommuner i Hedmark Seniornettverk Mål: Middel: Resultat: Felles forståelse for og bruk av livsfaseorientert personalpolitikk Nettverkssamarbeid og felles kartlegging av den enkeltes kommunes livsfasepolitikk Bevisst holdning til seniorerne og tilrettelegging for å beholde verdifull arbeidskraft KLPs bidrag: Deltakelse i prosjektgruppa, statistikk, holdningsskapende seminar, utregning av AFP kostnader og fremskrivninger av alder på de ansatte, erfaringsutveksling og økonomisk ytelse Vi viser for øvrig til KLP-rapporten i "Holdninger til alder og arbeid i kommunesektoren" fra 2000 og Lederes holdninger til seniorer fra Dette kan være nyttig lesing for kommunen i utformingen av sin seniorpolitikk. 17

18 Informasjon og opplæring KLP arrangerer seminarer og kurs for ledere og ansatte. Temaene varierer etter kommunens ønsker og behov. Som ett eksempel kan nevnes seniorpolitikk. I dette fokuserer vi på holdninger og myter knyttet til eldre medarbeidere, og arbeidsmiljø generelt. Andre temaer kan være fysisk aktivitet/livsstil, erfaringsutveksling mellom kommuner, holdninger knyttet till fravær og nærvær. Referanser er Frogn kommune, Sørum kommune, Stranda kommune, Helse Førde, Horten kommune og Loland Behandlingssenter. Arbeidsmiljøprisen KLP verdsetter det arbeidet virksomheter gjør for å skape et godt arbeidsmiljø. Derfor har vi de senere år tildelt arbeidsmiljøpriser. Mange tenker kreativt, og det skal være lønnsomt. Førsteprisen på kr og andreprisene på kr premieres de beste prosjektene. Vinnere av arbeidsmiljøprisene for 2004 var: Mandal kommune Buskerud sykehus Flora kommune Flora kommune KLP som nettverksog Kompetansebygger KLP bidrar til å opprette kontakter på tvers av kommuner, fylker og fagområder for erfaringsutveksling, inspirasjon og nyskapende samarbeidsprosjekter innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Kontaktflaten til KLP er bred med forgreninger mot andre KLP-kunder, arbeidstakerorganisasjoner, KS, NAVO, HSH, senter for seniorpolitikk, trygdeetatens arbeidslivssenter, A-etat, arbeidstilsynet, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Som i alt annet utviklingsarbeid er det forankring og kompetanseoppbygging lokalt som gir varige resultater. Vi jobber derfor sammen med og gjennom våre kunder. Prosjekter med KLP som pådriver og støttespiller har vist hva kommune-norge kan få til med egne krefter når medvirkningen er bred. KLP et større fagmiljø innen forebyggende arbeid Foruten om HMS-rådgivere i livselskapet til KLP har vi flere spesialrådgivere på HMS i KLP Skadeforsikring. KLP Skadeforsikring har nært samarbeid med fagmiljøer innen områder som er viktige for kommunesektoren, primært eiendom, vann og avløp. De engasjerer seg både med kompetanse og økonomisk støtte i prosjekter hos sine kunder og samarbeidspartnere der resultatene kan ha verdi også for øvrige kunder. I tillegg tilbyr KLP Skadeforsikring produktet FøreVar, et skadeforebyggende program som kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Dette omfatter bistand til risikoidentifikasjon, kurs for brannvernledere, vaktmestere/driftspersonell og sjåfører, opplegg for bilhold og bilbruk m.v. Skadeforebyggende tiltak og godt vedlikehold av eiendommer og materiell er nødvendige forutsetninger for å motvirke høye skadekostnader i fremtiden. Skader 18

19 representerer problemer og utrygghet, og det kan bli betydelige kostnader utover erstatningsutbetalingene. Rennesøy kommune er en kommune som allerede har et etablert kundeforhold til KLP Skadeforsikring. 3. SELSKAPETS KAPITALFORVALTNING OG SOLIDITET 3.1 Kapitalforvaltning KLP har organisert sin kapitalforvaltning gjennom 3 atskilte kapitalforvaltningsmiljøer. Dette er : Verdipapirforvaltning: KLP Kapitalforvaltning ASA (heleid datterselskap) Eiendomsforvaltning: KLP Eiendom AS (heleid datterselskap) Utlånsforvaltning: Seksjon i KLP Nedenfor omtales de 3 forvaltningsmiljøene hver for seg. Kommentarer til punkt om kundeoppfølgning og historiske data omtales felles for alle 3 miljøene nedenfor. Tradisjonelt har KLP også brukt eksterne forvaltere når kompetanse og ressurser ikke har vært tilgjengelig internt. Historisk har dette vært relevant for forvaltningen av utenlandske verdipapirer. Det har blitt drevet en bevisst kompetanseoverføring fra de eksterne forvalterne til våre egne forvaltere. I øyeblikket har KLP 3 eksterne forvaltere på utenlandske obligasjoner. Disse er Credit Agricole Asset Management, Pareto Partners og JMW Partners forvalter til sammen NOK 530 mill. Det er besluttet å gi et eksternt mandat for forvaltning av en portefølje av kredittobligasjoner innenfor investment grade universet. Verdipapirforvaltningen SELSKAPSINFORMASJON KLP Kapitalforvaltning ASA ble i april 2000 tildelt konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt samt markedsføring av finansielle instrumenter. Selskapet ble opprettet sommeren 1999 under navnet KLP Aktiv Forvaltning ASA og er et heleiet datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Selskapet skiftet navn i desember KLP Kapitalforvaltning er et av Norges største forvaltningsmiljøer. En del av KLP Kapitalforvaltnings produktspekter er verdipapirfond. I forbindelse med dette samarbeider selskapet med KLP Fondsforvaltning AS. Ressurser Vedrørende bemanning i selskapet se KLP Kapitalforvaltning ble kraftig oppgradert fra årsskiftet 2001/2002 da KLPs verdipapirforvaltning ble overlatt til selskapet i henhold til forvaltningsavtale, samtidig som alle de som hadde sitt virke innen dette området ble overført fra KLPs finansdivisjon til KLP Kapitalforvaltning. Aksjekapitalen ble også vesentlig økt til kr 54,1 mill. Selskapet har inngått avtale med Den norske Bank ASA, om sikkerhetsstillelse ovenfor kunder i henhold til Verdipapirhandellovens krav. 19

20 Den klart største kunden var Kommunal Landspensjonskasse, men selskapene forvaltet ved utgangen av første kvartal mill kr i fond og diskresjonære porteføljer for andre kunder. Organisatoriske endringer siste 12 måneder KLP Kapitalforvaltning foretok sommeren 2004 en omorganisering av sin forvaltningsvirksomhet. Forvaltningen ble delt i én seksjon for Aktiv forvaltning og én seksjon for Indeksforvaltning og drift. Dette erstattet en organisering der skillet gikk mellom seksjonene Aksjer og Renter. I tillegg valgte vi innen det aktive forvaltningsområdet å la alle ansatte få konkret porteføljeansvar, og den interne analysevirksomheten som støttet forvalterne ble avviklet. I denne prosessen ble alle ansatte innen aksjeanalyse ble tilbudt nye arbeidsoppgaver, men tre ansatte valgte å avslutte sine ansettelsesforhold. Våre aktive forvaltere har videreført sitt tidligere porteføljeansvar, men er nå gruppert i mindre enheter avhengig av forvaltningsområde. Dette har bedret effektiviteten og resultatene vesentlig. Indeksforvaltningen har fått økt oppmerksomhet. Fokus er på en positiv videreutvikling i tråd med den markerte vekst i etterspørselen etter denne type forvaltning. Produktutvikling KLP Kapitalforvaltning har et bredt produktspekter. Selskapets strategi er å tilby produkter som KLP baserer sin forvaltning på. Dette gir stordriftsfordeler, løser potensielle prioriteringsutfordringer mellom eksterne og interne porteføljer, og muliggjør høyt fokus på driverne bak verdiskapingen, som da vil være felles for alle. Dersom det skulle være et spesielt ønske om å organisere verdipapireierskapet gjennom fondsløsninger som i dag ikke er etablert, men der vi tilbyr diskresjonær forvaltning, er vi positive til å åpne nye fond for dette formål. KLP Kapitalforvaltnings overordnede mål er å gi sine kunder en konkurransedyktig avkastning i forhold til kundens valg av referanseindeks og risikoramme. Samarbeid med andre finansinstitusjoner. Som tidligere nevnt samarbeider KLP Kapitalforvaltning med KLP Fondsforvaltning AS. Dette selskapet ble opprettet i 1993 under navnet NKB Fondsforvaltning AS. Selskapet ble kjøpt opp av KLP høsten 1998, og skiftet i den forbindelse navn. Pr. i dag har KLP Fondsforvaltning fire aksjefond og fem rentefond. Aksjefondene fordeler seg på ett norsk fond, ett nordisk fond, ett globalt aktivt fond og indeksnært USA-fond. Samtlige av KLP Fondsforvaltnings fond forvaltes av KLP Kapitalforvaltning BEMANNING KLP Kapitalforvaltning har 37 ansatte som utelukkende arbeider med verdipapirforvaltning og- analyse, oppgjør samt rapportering og risikoanalyse knyttet til forvaltningen, og kundeoppfølging. I tillegg har KLP en egen IT-avdeling, IT-finans, med fem ansatte som utelukkende arbeider for kapitalforvaltningsmiljøet i KLP samt at KLP Fondsforvaltning har tre ansatte. Samlet har kapitalforvaltningsmiljøet i KLP dermed 45 ansatte. KLP Kapitalforvaltning ledes av adm. direktør Sverre Thornes, mens Ståle Øksnes er adm. direktør i KLP Fondsforvaltning. Sentrale kontaktpersoner for kundene i de to selskapene er: 20

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR

FORPLIKTELSER FOR. LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR FORPLIKTELSER FOR LEVERANDØRER AV KOMMUNAL TJENESTEPENSJON (heretter kalt avtalepart) OVERFOR OVERFØRINGSAVTALENS SIKRINGSORDNING (heretter kalt Sikringsordningen) I HENHOLD TIL VEDTEKTER FOR SIKRINGSORDNINGEN,

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Agenda 1. Analyse av Rana Kommune 2. Rammebetingelser 3. Organisasjonsalternativer 4.

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Godtgjørelse Eika Boligkreditt AS Retningslinjer for godtgjørelse INNLEDNING Eika Boligkreditt AS er boligkredittforetaket i Eika Alliansen.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Vikna kommune 21.02.2012 1

Vikna kommune 21.02.2012 1 Vikna kommune 21.02.2012 1 Ahz» ø idp fordagenesomkommer Agenda for Vikna kommune Status KLP Servicekonsept og HMS Konkurransen 2011 Eventuelt Viknakommune pr 16.02.2012 Pensjonsordning Aktive itrsverk

Detaljer

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå

Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Saksnr.: 2011/10237 Løpenr.: 118/2014 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 06.02.2014 Fylkestinget 13.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. Virkningstidspunkt: 1 I. Rettsstilling og formål

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR HVORDAN VIL INNSKUDDS- OG HYBRIDPENSJON FUNGERE I PENSJONSKASSEN? tor.sydnes@gabler.no Agenda Produkter og krav til fremtidens pensjonsløsninger Situasjonen våren 2015

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer