Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune"

Transkript

1 Levanger kommune Postboks LEVANGER Oslo 26. august 2005 Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Vi viser til tidligere korrespondanse og har med dette gleden av å oversende vårt tilbud. KLP har spesialisert seg på å levere pensjons-, finans og forsikringstjenester til offentlig sektor. Omlag 85% av landets kommuner og fylkeskommuner har pensjonsavtale med KLP. I tillegg er det ca selskaper med offentlig tilknytning og 29 helseforetak som har pensjonsavtale med KLP. KLP ble opprettet av Kommunenes Sentralforbund i 1949 og er et spesialselskap for offentlig sektor og deres behov. En rekke kommuner har de senere år sammenlignet KLPs pensjonstilbud med tilbud fra andre leverandører. Det er da gledelig å registrere at de aller fleste av disse mener at felles pensjonskasse i KLP er hensiktsmessig både når det gjelder produktløsning, økonomi og service. Generalforsamlingen i KLP kom som kjent ikke til enighet i saken om omdanning av KLP. Vi legger til grunn at dere er kjent med dette og at Levanger kommune er både kunde og eier i KLP. Vi håper vårt tilbud tilsvarer deres forventninger og vi ser fram til å diskutere de enkelte punkter nærmere. Skulle det være øvrige spørsmål vedrørende tilbudet, står vi selvsagt til tjeneste. Med vennlig hilsen for KLP Landspensjonskasse Roar Strand direktør Jan Tore Skjærvik fylkeskonsulent

2 Innhold SPESIFIKKE opplysninger fra KLP KLPS SATSING PÅ OFFENTLIG SEKTOR Organisering av leveransene og støttetjenester Offentlig tjenestepensjonsprodukt Referanser Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Ansattelån m.v Informasjon og systemer HMS Levanger kommune og KLP partnerskap i forebygging Selskapets kapitalforvaltning og soliditet Kapitalforvaltning Verdipapirforvaltningen Selskapsinformasjon Bemanning Investeringsfilosofi og- prosesser KLPs renteporteføljer Investeringsfilosofi og prosesser, aktiv forvaltning renter Investeringsfilosofi og prosesser, aksjer Aktive porteføljer, aksjer Filosofi Prosess Risikostyring og kontroll Risikostyring og kontroll Overvåking av mandatets rammer Avviksrapportering Systembeskrivelse Eiendomsforvaltningen Selskapsinformasjon Bemanning Investeringsfilosofi Risikostyring og- kontroll Utlånsforvaltningen Selskapsinformasjon Bemanning Investeringsfilosofi Arbeidsgiverlån Risikostyring og kontroll Fellesbeskrivelser for alle forvaltningsmiljøer Kundeoppfølging Historiske data Bufferkapital Risikostyring og strategisk allokering i livselskapet Organisering og ansvarsfordeling Strategisk allokering

3 3.3.2 Målsetting med hensyn til forvaltningen Risikokapitalutnyttelse og eksponering Oppfølgning og kontroll av måleparametere Historiske oppnådde resultater knyttet til allokeringsfunksjonen Historiske resultater Innledning Overskuddstilbakeføring Risikoresultater i perioden Administrasjonsresultater i perioden Premie utjevningsfelleskap KS tariffområder BEREGNINGSPRINSIPPER INNEN OFFENTLIG SEKTOR Beregningsprinsipper for forsikrede ytelser Beregningsprinsipper for premie Premie Reguleringspremier AFP Bruttogaranti Aldersberegning Håndtering av forhold knyttet til bestanden Timelønnede og deltidsansatte Administrasjonsreserve Omkostninger Kontoføring/rapportering Overskuddstilbakeføring Uføreavsetninger og Løpende uføre og eventuelle uføre Endringer i beregningsprinsipper Andre forhold

4 SPESIFIKKE OPPLYSNINGER FRA KLP KLPs kontoføringsoppsett for 2005 er uendret bortsett fra redigeringstekniske forhold. Dette vil også være uendret i Endring med tilpasning til den kommende nye forskrift om kontoføring i fellesordningene gjelder f.o.m. forsikringsåret KLP har ikke endret reserveavsetningsprinsipp til faktisk pensjonsalder. KLP vil endre og dette trer i kraft senest KLP vil kunne levere medlemslister hvor rettigheter og avsetninger pr person fremgår etter at KLP har gått over til fullt individualiserte reserver, senest pr KLPS SATSING PÅ OFFENTLIG SEKTOR 2.1 Organisering av leveransene og støttetjenester KLP er et spesialselskap for betjening av kommunal sektor. Ca. 85 % av kommunene og fylkeskommunene har i dag sin pensjonsordning i KLP. I tillegg kommer omlag virksomheter med tilknytning til kommunesektoren. Over personer er enten pensjonister, premiebetalende medlemmer eller tidligere medlemmer av KLP. Med denne store porteføljen har vi bygd opp en organisasjon som har meget solid kompetanse på offentlige tjenestepensjonsordninger. Vi vil til enhver tid ha det av ressurser som kreves for å betjene dette markedet. Av vedlegget KLPs kontaktpersoner fremgår oversikt over kontaktpersoner i KLP på de ulike områdene, og organisasjonskart fremgår av vedlagt årsrapport. I tillegg til disse har vi egne konsulenter innfor HMS. Dette er nærmere spesifisert under det som angår HMS. Det vil ikke være aktuelt for KLP Forsikring å gå inn på et system med dagbøter. Dersom det skulle ville være aktuelt vil vi gjerne at kommunen kommer med forslag om hvilke områder dette skulle være aktuelt for. Ved for eksempel for sent utbetalt pensjon gjelder allerede regler for renteberegning. Kapasitet KLP er leverandør til samtlige av landets kommuner og fylkeskommuner. KLP har i dag 347 kommuner og fylkeskommuner som kunder. I tillegg er det vel 2500 bedrifter som er kunder. Antall medlemmer er ca og KLP utbetaler pensjon til ca pensjonister. Forvaltningskapitalen til KLP utgjør ca 142 milliarder kroner pr Ressurser internt på offentlig sektor Aktiv bestand Alle selskapets ansatte arbeider mot kommunal sektor. Vi har til enhver tid de nødvendige ressurser til å betjene dette markedet. På medlemsavdelingene er det ansatt ca. 60 personer fordelt på Oslo og Bergen. KLP har oppnevnt egne ansvarlige for de ulike fagområdene. Tabellen nedenfor viser en oversikt over kundeansvarlige på de ulike fagområdene. Det koordinerende ansvaret ivaretas av fylkeskonsulenten. 4

5 Navn og stilling Jan Tore Skjærvik Tlf Fylkeskonsulent Ida Weetman Aulie Tlf Saksbehandler Kenneth Thon Olsen Tlf Forsikringskonsulent Torgeir Gustavson Tlf Spesialkonsulent Ragnar Norstad Tlf Arbeidsgiverlån Tore Wollum Tlf Tingskadeforsikringer Vibeke Os Bratlie Tlf Spesialkonsulent Fagområde Kundeansvarlig og kontaktperson for arbeidsgiver Medlems-/informasjonsarbeid/pensjonsspørsmål Drift og vedlikehold av medlemssystemet Besvarer henvendelser fra enkeltpersoner KLP Interaktiv Behandling/utbetaling av pensjon Behandling av lånesøknader fra enkeltpersoner Behandling av lånesøknader fra arbeidsgiver Tingskade HMS/Forebyggende arbeid Kompetanse KLPs virksomhet er rettet mot offentlig tjenestepensjon. Vi vektlegger og fokuserer sterkt på intern opplæring og kompetanseoppbygging, og gjennomfører jevnlig opplæringsprogrammer. Mange medarbeidere har mye erfaring og lang ansiennitet i KLP. Ajouritetsmål Brev fra arbeidsgivere besvares innen to uker og brev fra enkeltmedlemmer besvares innen tre uker. Pensjonsberegning Pensjonsarbeidet blir ivaretatt av PensjonService som består av 4 avdelinger som innvilger og beregner pensjon samt gruppelivserstatninger, og en fagavdeling. Per d.d. er 97 personer ansatte i PensjonService. En avdeling med 28 personer er tilknyttet regionkontoret i Bergen for å betjene 6 fylker på vest- og sørvest-landet, samt deler av fagavdelingen, mens de resterende er tilsatt ved hovedkontoret i Oslo for å betjene de øvrige 13 fylkene. Telefonhenvendelsene fra pensjonister på vest- og sørlandet blir betjent av kundesenteret for hele regionskontoret i Bergen. Ved hovedkontoret i Oslo har PensjonService etablert et eget kundesenter for telefonhenvendelser fra pensjonister i resten av landet. PensjonService deltar aktivt i den eksterne informasjonsvirksomhet som f. eks kurs i forberedelse til pensjonsalder og med personlig veiledning til enkeltpersoner som ønsker å få beregnet sin fremtidige pensjon. Kurs som dette arrangeres gjennomsnittlig 1 en gang pr. år ute hos KLPs kunder. Vår erfaring er at slike arrangement er med på å gi kommunen som arbeidsgiver et veldig positivt omdømme blant de ansatte. PensjonService har som målsetting å sikre den beste kompetanse. For å forvalte pensjonsreglene og for å innvilge pensjoner er det nødvendig å besitte den beste oversikt 5

6 over og ha de dypeste detaljkunnskaper. Høy kompetanse er nødvendig både for kvalitet og ajouritet. Medarbeiderne i PensjonService har ulik og mangeartet kompetansebakgrunn. Vi har bla. høyskolekandidater, økonomer, jurister, lærere og mange med lang erfaring i selskapet. Opplæring i selve pensjonsfaget må foregå i intern regi og det satses enormt mye på opplæring. Det er laget et eget opplæringsprogram for nyansatte med egne dedikerte opplærere. Det er etablert en egen kurskatalog for oppfriskning og videreutvikling for de mer viderekomne. Det er etablert et eget fagnettverk. I vårt system vil utvikling av kompetanse gi grunnlag for en karriereutvikling og således bidra til riktig pensjonsberegning. Vi kan likevel gjerne delta i et samarbeid om en bransjenorm og et felles autorisasjonssystem. I 2004 var det en tilgang på ca registrerte saker. Av dette utgjorde nye søknader om pensjon. For øvrig er det endringsmeldinger, slik som meldinger om endret inntekt, endret data fra folketrygden, dødsfallsmeldinger, beregning av pensjoner som skal overføres i henhold til overføringsavtalen og forespørsler om beregningene m.m. Utover disse sakene er det en rekke andre saker som må behandles og pensjoner som må følges opp på ulike måter. For eksempel foretas hvert år et etteroppgjør av AFP-pensjoner i forhold til inntekt. Etter attføringsreformen som trådte i kraft overtok Aetat ansvaret for attføring. Det krever en langt mer manuell og omfattende oppfølging fra vår side da meldinger fra Aetat ikke inngår i det IT-baserte meldesystemet vi har med RTV. Per var pensjonistbestanden i KLP på ca Det gir en økning i antall pensjonister på over 1 %, men økningen er reelt høyere hensyntatt flytting av kunder ved årsskiftet Antallet er fordelt på ca alderspensjonister, ca AFPpensjonister, ca etterlattepensjonister og henimot uførepensjonister. Vår kvalitetsstandard er at det skal utbetales riktig pensjon til rett tid. Rett tid betyr at alders- eller uførepensjon pensjon skal utbetales når lønn opphører, eller for uførepensjon når sykepengene opphører. Det forutsetter dog at søknad er innkommet en viss tid før dette tidspunktet. Etterlattepensjon skal utbetales innen 2 mnd. etter mottatt søknad. En rekke saker skal ellers tas fortløpende slik som bankkonto- og skatteopplysninger, oppgjør etter dødsfall, brev fra arbeidsgiver eller arbeidstaker skal besvares innen 2-3 uker og meldinger fra trygdekontorene skal behandles innen 5 uker. Vi er stort sett alltid à jour med utbetaling av alderspensjon. Vi hadde i siste halvår i 2003 og i store deler av 2004 noe problemer med å holde våre servicemål når det gjelder uføreog etterlattepensjoner, samt henvendelser og andre typer saker. Dette er forbedret betydelig fra slutten av 2004 og frem til i dag. I den grad en sak i dag er forsinket, er saken som regel ikke mer enn 1-2 mndr. forsinket. Vi følger opp dette hver måned og setter inn tiltak for å opprettholde ajouriteten. Ferdigbehandlingen av en del saker kan være avhengig av informasjon fra andre, blant annet trygdekontorene. Et komplekst regelverk under stadig endring stiller store krav til den faglige forvaltningen. Kvaliteten blir kontinuerlig kontrollert ved ulike tiltak. Det er uunngåelig at feil oppstår. Tilfeldige stikkprøvekontroller viser relativt få feil i beregning av alderspensjoner, mens uføre- og etterlattepensjoner er mer komplekse. Av de 104 saker som er anket til Trygderetten og behandlet i 2004, er 6 saker sendt i retur til ny behandling, mens KLP har tapt 6 helt eller delvis av de resterende saker. Dette tilsier et tap for KLP på under 6 %, og dette er klart signal om at KLP er meget dyktige til å behandle innkomne saker i henhold til gjeldende regelverk. Så langt i 2005 har KLP tapt i ca 4 % av sakene som er inne for vurdering i Trygderetten. I Trygderetten totalt var medholdprosenten for den ankende part over 23 %. 6

7 Vår erfaring er at saker ikke blir nødvendigvis riktigere med et system hvor samtlige saker alltid blir behandlet av to personer. Dog blir i mange tilfeller pensjonssakene sett på av minst to personer. Vanskelighetsgraden på sakene er avgjørende i forhold til dette. Våre forsikringskonsulenter har fullmakt til å utbetale pensjoner på selvstendig grunnlag. Dette er erfarne saksbehandlere med minst 3 års erfaring i KLP. Når det gjelder mindre erfarne saksbehandlere er det betydelig oppfølging og revisjon for disse. I tillegg har KLP mange maskinelle kontroller som sjekker sakene. Vi behandler så raskt som mulig alle henvendelser fra arbeidsgiver/kommunen som gjelder forsinkelser eller spørsmål ved selve beregningen. Arbeidsgiver/kommunene får kopier av innvilgelsesbrevene som gir mulighet for å følge opp de enkelte pensjonsutbetalingene. Dersom pensjonisten er uenig i våre avgjørelser, kan saken ankes inn for Trygderetten. Informasjon om denne ankeadgangen gis i alle vedtaksbrev pensjonisten får fra KLP, og vi har utarbeidet et eget skjema for anke til Trygderetten. Det er utarbeidet er generell saksbehandlingsinstruks, samt en rekke interne regelhåndverksbøker og rutinebeskrivelser til hjelp for saksbehandlingen. Det er igangsatt et arbeid med å tilrettelegge all regelverksdokumentasjon i et IT-basert kvalitetssystem. Vi benytter for øvrig en rekke både egenutviklede og andre IT-systemer i pensjonsarbeidet. Vi kan særlig nevne Image som er et dokumentbehandlings- og saksstyringssystem. Det kan også nevnes at vi i stor grad benytter oss av standardbrev knyttet til IT-baserte beregningssystemer. Det er forventet sterk vekst i antall pensjonister i årene fremover. Vi har som målsetting å effektivisere pensjonsbehandlingen gjennom å automatisere oppstart av pensjoner. Dette innebærer bl.a. at søknadsskjemaer for alle typer pensjoner er tilgjengelig på WEB. Over 200 av våre kunder har tatt dette i bruk allerede. 2.2 Offentlig tjenestepensjonsprodukt Selskapets produkt for offentlig tjenestepensjon KLPs felles pensjonsordning har eksistert siden Pensjonsløsningen ble i sin tid godkjent av det daværende Forsikringsrådet (forløperen til Kredittilsynet) gjennom en omfattende korrespondanse på begynnelsen av 70-tallet forut for lanseringen av produktet. Siden den gang er produktet løpende tilpasset endrede rammebetingelser (ny forsikringsvirksomhetslov fra 1988, en rekke nye forskrifter og forskriftsendringer). Produktet er også løpende tilpasset endringer i de pensjonsytelser kommuneansatte har krav på. KLP har ingen uavklarte spørsmål med Kredittilsynet knyttet til produktet. De pensjonsbestemmelser som finnes i tariffavtalen i kommunal sektor, er basert på og refererer direkte til KLPs felles pensjonsordning (tidligere kalt Felles kommunal pensjonsordning). Fellesordningen er således mal for Pensjonskontorets vurdering av hvorvidt andre produkter i markedet tilfredsstiller tariffavtalens krav. Det har således så langt ikke vært aktuelt å sende produktmeldinger for Fellesordningen til Pensjonskontoret. Risikofelleskap KLP definerer offentlig sektor/kommuner som egne risikofellesskap. Fellesskapene er inndelt slik: Pensjonsordningen for sykepleiere. Pensjonsordningen for sykehusleger. KLPs felles pensjonsordning for kommuner og bedrifter. KLPs felles pensjonsordning for statlige helseforetak m.v. 7

8 KLPs felles pensjonsordning for fylkeskommuner. Pensjonspremien som KLP tilbyr Levanger kommune er basert på utjevning i ett felleskap bestående av kommuner og bedrifter i KLPs fellesordning. Nøkkeldata for dette fellesskapet pr : Samlede midler til forvaltning (fond) i mill. => kr Antall kommuner/virksomheter => 347 kommuner/2500 bedrifter Antall medlemmer i gruppen => aktive Antall alders- og etterlattepensjonister => Antall uføre => Pensjonsgrunnlag i mill. => kr Nøkkeldata for KLP Forsikring pr : Samlede midler til forvaltning (fond) i mill. => kr Antall medlemmer i gruppen => aktive Antall alders- og etterlattepensjonister => Antall uføre => Pensjonsgrunnlag i mill. => kr Vi gjør oppmerksom på antall alders- og etterlattepensjonister er inklusive AFPpensjonister. Vi har pr dags dato ikke tilgjengelig noen tabell med prosentvis fordeling av selskapets totale bestand fordelt på aktive, uføre eller alderspensjonister pr , men på side 32 i årsrapporten for KLP Forsikring vil dere finne opplysninger over de senere års utvikling i KLPs medlemsmasse. Kjønnsnøytral premie, ikke utstøtende på alder I KLPs pensjonsordninger beregnes premien for det enkelte år for kollektivet sett under hensyntagen til kjønn, alder og andre tarifferingskriterier som er vanlig innenfor kollektiv pensjon. Imidlertid fordeles denne totalpremien mellom de enkelte kunder med samme prosentsats av pensjonsgrunnlaget (stort sett lik lønn) for alle. Dermed påvirkes ikke premienivået for den enkelte arbeidsgiver direkte av varierende alders- og kjønnsfordeling blant egne ansatte, men påvirkes selvsagt hvis alders- og kjønnsfordelingen endrer seg i risikofelleskapet totalt sett. Dette omtales ofte som en kjønns- og aldersnøytral fordeling av den samlede premie. Forsikringspremien i 2004 i prosent av pensjonsgrunnlaget økte som følge av Kredittilsynet/Finansdepartementets pålegg til norske livselskaper å sette ned grunnlagsrenten til 3,0 prosent for ny opptjening. Dette har konsekvenser både for den årlige premie og for innbetalingene som dekker bruttogaranti, tidligpensjonering, lønns- og G-regulering. Effekten på førstnevnte element er en økning på snaut 0,6 prosentpoeng. På de tre sistnevnte elementene er den samlede effekt ca. 0,5 prosentenheter. Dvs. en total effekt på henimot 1,1 prosentenheter. 85-års regelen og AFP er ikke forsikringsmessig dekket (utjevningsordning). Tilskuddene til å dekke disse kostnadene endres i takt med uttaket til pensjon. Det er imidlertid usannsynlig at tilskuddsatsene for dette vil øke i forhold til det som er angitt her. I den grad disse satsene endres er en reduksjon langt mer sannsynlig enn en økning. 8

9 Premie- og tilskuddssatser for 2005 Kommuner i prosent av pensjonsgrunnlaget Forsikringspremie inkl. adm.tillegg 8,35 % Bruttogaranti 1,10 % Tillegg for redusert grunnlagsrente 0,55 % - arb.takers andel 2,00 % 85-årsregel og AFP med 100 % utjevning 0,90 % Sum arb.givers andel 8,90 % Finansieringsvalg før 65 år: AFP med 100% egenfinansiering AFP med 100% utjevning 0,40 % AFP med 50% utjevning 0,20 % Forsikringspremien inkluderer administrasjonstillegg på 0,70%. Tilskuddssatsene for 2006 for ytelser som ikke er forsikret gjennom årlig premie (AFP, 85- årsregelen og bruttogarantien) revurderes i 4. kvartal. For budsjettformål kan man inntil dette er skjedde legge til grunn at tilskuddene for bruttogaranti, ventepenger, 85- årsregelen, AFP65-66 og AF62-64 blir som i Premie- og tilskuddssatser for 2006 Kommuner i prosent av pensjonsgrunnlaget Forsikringspremie inkl. adm.tillegg 7,95 % Bruttogaranti 1,10 % Tillegg for redusert grunnlagsrente 0,55 % - arb.takers andel 2,00 % 85-årsregel og AFP med 100 % utjevning 0,90 % Sum arb.givers andel 8,50 % Finansieringsvalg før 65 år: AFP med 100% egenfinansiering AFP med 100% utjevning 0,40 % AFP med 50% utjevning 0,20 % Forsikringspremien inkluderer administrasjonstillegg på 0,70%. Premiesatsene for 2005 er tilsvarende som for 2004, men faktureringen skjer forskuddsvis ved inngangen til hvert kvartal, og ikke etterskuddsvis som tidligere. Tilskuddene for AFP62-64 og tidligpensjon blir revurdert med jevne mellomrom og sluttoppgjøret foretas først ved årets utgang. For 2004 gikk ordningen for AFP62-64 med overskudd, og overskuddet har blitt tilført kundenes premiefond. Ordningen for Tidligpensjon ble besluttet videreført og sluttoppgjør vil først bli foretatt pr Administrasjonstillegget er sammensatt av et element på 0,4 % av pensjonsgrunnlaget til løpende omkostninger og et element på 0,3 % av pensjonsgrunnlaget for tilførsel til administrasjonsreserve. Reguleringspremien er tilskudd for å dekke forpliktelsesøkningen på grunn av lønns- og G- regulering. Denne blir fastsatt hvert år når lønns- og trygdeoppgjørene er avsluttet og kommer i tillegg til det overnevnte. Det foreligger ingen uavklarte momenter når det gjelder produkt. Det er heller ikke planlagt endringer i risikofellesskapenes sammensetning fra 2005 til

10 Pr vil utjevningsfellesskapene for bruttogaranti bli splittet. De kunder som ikke slutter seg til ny Overføringsavtale, vil fra da av være i separate bruttogarantifelleskaper, atskilt fra de kunder som er omfattet av ny overføringsavtale. 2.3 Referanser KLPs store markedsandel innen kommunal pensjonsordning gjør at det er mange mulige referanser. Det er derfor mange kommuner som kan spørres, men vi velger her å ikke oppgi noen spesielle kommuner som referanse. 2.4 Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Servicetilbud til administrasjonen I møte med administrasjonen vil følgende tema kunne være aktuelle: Tema som kommunen selv ønsker belyst Statusrapport (premieutvikling, uføreutvikling, pensjonsutbetalinger etc.) Produktløsninger og finansiering KLPs resultater, kostnader, avkastning og soliditet Budsjettstøtte Endringer i tariffavtale rammebetingelser KLP har regelmessige møter med kommuneadministrasjonen etter den enkeltes kommunes ønsker og behov. Dessuten gjennomføres informasjonsmøter for enkeltmedlemmene og andre fellesaktiviteter etter nærmere avtale. For å imøtekomme kommunens og de ansattes behov for informasjon om pensjonsforsikring, tilbyr KLP å utarbeid en aktivitetsplan i samarbeid med kommunen. KLP har oppnevnt egne ansvarlige for de ulike fagområdene. Vi viser til tabell i punkt 2.1 som viser en oversikt over de kundeansvarlige på de ulike områdene. Det koordinerende ansvaret ivaretas av fylkeskonsulenten. Servicetilbud til ansatte og pensjonister KLP ser det som viktig at medlemmene får informasjon om sine rettigheter i pensjonsordningen. Selskapet har derfor foredragsholdere som kan stilles til disposisjon for ulike typer informasjonsmøter. Møtene kan være i regi av arbeidsgiver eller en fagforening, og kan arrangeres for grupper av ansatte eller være åpne for alle. Vi har også KLP-dager ute hos kunden med personlig veiledning for ansatte og pensjonister. I mange tilfeller ønsker medlemmet å snakke med KLP om sin egen situasjon. Det være seg spørsmål om opptjent medlemstid, fratredelsestidspunkt, hjelp til å beregne en foreløpig pensjon, spørsmål om lån eller annet. KLP-dager er veldig populære tiltak som utfra vår erfaring gir arbeidsgiver mye goodwill fra arbeidstakerne. Informasjon til ansatte - Kurs/opplæring KLP har alltid hatt som målsetting å yte kundene god service, og de siste årene har vi satset betydelige ressurser for å forbedre vår service ovenfor arbeidsgivere, medlemmer og pensjonister. KLP har organisert arbeidet overfor forsikringstakerne fylkesvis for å oppnå personlig service, effektiv kommunikasjon og best mulig relasjoner til våre kunder. Primærkontakt for kommunen vil være KLPs fylkeskonsulent. 10

11 Som nevnt har KLP valgt å la enkeltmedarbeidere jobbe mot sine spesielle geografiske områder. Vi tror denne organisasjonsformen gir stor tilgjengelighet og gir kompensasjon for manglende lokal plassering. De fleste kommunene som er tilknyttet KLP, har oppnevnt en pensjonskontakt som er ansvarlig i å bistå de ansatte i pensjonsspørsmål. Pensjonskontakten har nær kontakt med våre fylkeskonsulenter, og sikrer direkte tilgang til den spesialkompetansen som finnes i vår organisasjon. Når det gjelder kurs og opplæring tilbyr KLP kommunene en omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Informasjonen rettes mot de aktuelle gruppene i kommunen: - ledergruppen - lønn-/personalansvarlige - tillitsvalgte - Forberedelse til pensjonsalderen/seniorrådgivning - "KLP-dager" med personlig rådgivning - Årlig seminar for økonomiansvarlige vedr. pensjonskostnader og regnskapsføring KLP har laget et spesielt opplæringsprogram som heter Verdt å - Vite og som gjennomføres jevnlig. Dette opplegget tilbys arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer. Dette vil i år bli tilbudt alle KLPs kunder. Kursoppleggene tilpasses kursdeltakernes behov og arrangeres av oss. Informasjonsskriv Kundeskriv om nye regler, rutiner, premie etc. sendes til ordfører, rådmann/adm.sjef, økonomiansvarlig og pensjonskontakt. KLP-Avisen utgis 4-6 ganger pr. år og har et opplag på eksemplarer. Avisen inneholder informasjon om KLPs virksomhet og tar opp aktuelt stoff for kommuner og bedrifter. Den distribueres til politikere, aktuelle personer i administrasjonen, tillitsvalgte, organisasjoner etc. KLP-Ajour er et elektronisk nyhetsbrev som sendes på mail til alle rådmenn og ordførere. Dette sendes jevnlig med nyheter om aktuelle saker. KLPs Web-sider KLP har egne Web-sider som gir kortfattet informasjon om KLP-konsernet, forretningsområdene, lånetilbud m.m. Sidene oppdateres jevnlig med pressemeldinger og annet aktuelt stoff. Høsten 2005 lanserer KLP nye web-sider som tilfredstiller internasjonal standard. De nye websidene er spesielt tilpasset synshemmede brukere. KLP Interaktiv/Nettpensjon KLP Nettpensjon er et tilbud til KLPs kunder om elektronisk tilgang til egne data i KLPs dataregistre. Kundene kan gjøre oppslag på egne data ved hjelp av en kommunikasjonslinje mot KLP. Følgende opplysninger er tilgjengelige: Elektronisk innrapportering Elektronisk pensjonssøknad Medlemsopptjening (detaljert historikk) Pensjonsopplysninger (se status i søknadsprosess og utbetalingsdetaljer) Hypotetisk pensjonsberegning av alderspensjon og uførepensjon. Hypotetisk pensjonsberegning av AFP-pensjon. Bestandsoversikt (medlemsliste) Faktura og bilagsoversikter 11

12 Brosjyrer KLP har følgende brosjyrer for medlemmer og arbeidsgivere: - Dine rettigheter i KLP - Veiledning for Felles kommunal pensjonsordning - Vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning - Pensjonsordningen for sykehusleger - vedtekter - Lov om pensjonsordning for sykepleiere - Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner - Alderspensjon - Uføre-/etterlattepensjon - Gruppeliv / forsikringsvilkår - Tilleggsforsikring for ektefelle/samboer - Tilleggsforsikring for uførekapital - Individuell fortsettelsesforsikring - Ulykke-/yrkesskadeforsikring - forsikringsvilkår - Orientering om lån - pantelån - innskuddslån - Gjeldsgruppelivsforsikring - forsikringsvilkår. Brosjyrene distribueres fra KLP til kommunen i det antall kommunen måtte ønske, eller sendes på forespørsel fra det enkelte medlem. Grønt nummer KLP har et grønt nummer, tlf , som medlemmene kan ringe for å få beregnet en antatt pensjon. 2.5 Ansattelån m.v. Ansatte i kommunen har i dag tilbud om lån i KLP. Det gis i utgangspunktet lån alle formål, mot tilfredstillende sikkerhet i selveiet bolig, borettslagsleilighet eller hytte. Pt. er laveste nominelle rente 3,10% p.a. Gjeldsgruppelivsforsikring Alle personlige låntakere i KLP og eventuell ektefelle/samboer/registrert partner er omfattet av en obligatorisk gjeldsgruppelivsforsikring. Det kreves ikke helseerklæring for å komme med i gjeldsgruppelivsforsikringen. Forsikringen sletter 50 % av lånets restbeløp ved død. Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 67 år. Denne forsikringen har p.t. en kostnad på 0,16%-poeng. Forsikringsvilkår for gjeldsgruppeliv er vedlagt. 2.6 Informasjon og systemer Systemer for medlemsopplysninger, innhenting, registrering og behandling av data er i hovedsak egenutviklede. Det er innført nytt medlemssystem høsten 1999 bygget på GIWS, en plattform som er utviklet og markedsføres av CSC (tidl. MYND). Systemet inneholder alle nødvendige data for senere pensjonsberegning og utbetaling, både siste aktuelle og historiske data for opptjening av pensjonsrettigheter. KLP har flere aktuelle løsninger for levering av medlemsdata fra våre kunder. Det er MMR - manuell meldingsrutine, TMR - transaksjonsbasert meldingsrutine, via Internett (KMR) og AMR - automatisk meldingsrutine. Levanger kommune er allerede tilknyttet KMR. 12

13 KLP har bygget ut et nettbasert system, KLP Interaktiv, som ivaretar både rapportering av medlemsdata (Nettpensjon) som innsending av søknadsskjema/melding om dødsfall (Autostart pensjon). Via KLP Autostart pensjon kan det nå søkes om Alderspensjon/AFP, uførepensjon og etterlattepensjon over Internett. Vi ser for oss at dagens papirbaserte løsning etter hvert vil bli benyttet i mindre grad. Via KLP Nettpensjon er det også mulig å ta ut medlemslister, fakturabilag og kontosammendrag. Rapportering via Internett omfatter direkte innmelding, regulering, utmelding, navn- og adresseendring via ekstranettløsninger. Løsningen ble igangsatt i januar 2002, og gjør det mulig for kundens personal- og lønnsaksbehandlere å foreta direkte oppdatering av medlemsdata for sine ansatte. I dette systemet er det også mulighet for tilgang til medlemsdata i egen kommune, og mulighet for hypotetiske pensjonsberegninger osv. Levanger kommune benytter allerede dette systemet. Systemet er inkludert i den premien kommunen betaler. KLP har levert kravspesifikasjon for medlemsdata til flere leverandører, som IBM, Unique og Agresso. Disse leverandørene har implementert kravspesifikasjonene fra KLP. KLP har forøvrig stadig kontakt med leverandørene av offentlige lønnsystemer. Kontaktperson i KLP er Oddbjørn Hagen, tlf Leverandør av lønnssystemet har ansvar for at data (fil) som trekkes ut av lønnssystemet er i overensstemmelse med KLPs spesifikasjoner. KLP har ansvar for at fil kan overføres maskinelt til KLP. TMR kan benyttes fra ulike lokale lønnsystemer. Se nærmere opplysninger i vedlagt Brukerhåndbok for arbeidsgivere som har pensjonsordning i KLP kapittel II. Meldingsrutinene er nærmere omtalt i Brukerhåndbok for arbeidsgivere som har pensjonsordning i KLP. KLPs systemer for pensjonsberegning og utbetaling er egenutviklede og inneholder alle de nødvendige data for pensjonsberegning og utbetaling, både siste aktuelle og historiske data for opptjening av pensjonsrettigheter. Samordningsdata overføres elektronisk fra Rikstrygdeverket (RTV) for alle aktuelle pensjonssaker. Dette sikrer også automatisk overføring fra RTV ved senere endringer i folketrygddata. Det er maskinell overføring av data med skatteetaten, både for skatteopplysninger og lønns- og trekksoppgaver. Data i forbindelse med saker som går inn under overføringsavtalen overføres maskinelt fra Statens Pensjonskasse, for øvrig er det manuelle overføringer. Pensjonsomregninger ved for eksempel grunnbeløpsendringer er maskinelle. Informasjon til ansatte (kontoutskrift) vil bli sendt ut årlig. Vedlagt følger et forslag til budsjettoppfølgingssmal i Excel-format. Disse tilpasser vi gjerne i forhold til ønsker fra kommunen. Når det gjelder AFP før 65 år vil vi også, avhengig av hva slags utjevning kommunen har valgt, være behjelpelige med å lage scenarioer for potensielle kostnader ved uttak av pensjon. 13

14 2.7 HMS Et levende HMS-arbeid lønner seg! KLPs konsept for HMS KLP er en pådriver og erfaringsformidler innen forebyggende arbeidsmiljøtiltak i kommunal sektor. Hovedmålsettingen vår er bidra i arbeid for å hindre utstøting fra arbeidslivet; med andre ord sikre nærvær i jobb og et inkluderende arbeidsliv. Gjennom å beholde flere ansatte lenger i arbeid ser vi fordeler så vel for den enkelte arbeidstaker som for kommunen som arbeidsgiver. KLP har satt av ressurser til bruk i kundens forebyggende og helsefremmende arbeid Som markedsleder på kommunal pensjon gjennom alle år har KLP opparbeidet et unikt erfaringsgrunnlag innen HMS som vi ønsker å dele med våre kunder. Til bruk i arbeidet benytter vi kontinuerlig hele 7 årsverk der spesialrådgivere og kunderådgivere har en sentral rolle. I tillegg til bistand fra rådgiverne kan KLP bidra med rene økonomiske midler. Vi har ikke valgt å begrense deres bruk av våre ressurser, fordi vi tror på at dette arbeidet forener både medmenneskelige insentiver så vel som økonomiske. Vår ressursbruk varierer etter den enkeltes kundes initiativ, behov og engasjement. Det er viktig at kundene synliggjør et ønske om bistand i arbeidet med helse- og miljø. Spesialrådgiverne innen forebyggende arbeid i KLP jobber på heltid med kundenes arbeidslivsutfordringer. Konkret dreier dette seg om møte- og prosjektdeltakelse faglig og økonomiske tilskudd til prosjekter seminar foredrag nasjonal og regional nettverksbygging Med denne service ønsker vi å vise vår tro på forebyggende arbeid og de positive resultater dette gir våre kunder, KLP og det norske arbeidsliv generelt. Alle våre tjenester innen helse, miljø og arbeidsliv er inkludert i vår service. Kontakt: Vibeke Os Bratlie Tlf Øyvind Arnegård Tlf

15 Levanger kommune og KLP partnerskap i forebygging Kartlegging av arbeidsmiljøet gir et utgangspunkt for HMS tiltak og evaluering av disse. KLP tilbyr dere en situasjonsbeskrivelse av personalet og i hvilken grad dere utnytter personalressursene. Individuell situasjonsbeskrivelse HVEM? Mange kunder ønsker en bedre oversikt over hva som er bakgrunnen for egne personalpolitiske utfordringer. Med utgangspunkt i tilgjengelige data gir KLP en beskrivelse av kommunens pensjonsuttak. Oversikten gir blant annet svar på: Hvem er i faresonen for å bli sykemeldt og ufør? I hvilken sektor har vi høyest fravær? Hvor mange er uføre? Hvor mange mottar AFP? Hvordan er alderssammensetningen blant de ansatte? Hvordan er vår virksomhet sammenliknet med andre? KLP utarbeider rapporten i samarbeid med dere. Den danner grunnlag for å planlegge relevante tiltak. Dernest avklares et videre samarbeid i tiltaksfasen og i evalueringsfasen. Horten, Mandal og Flora kommune er kunder vi har som gode referanser. Arne Henriksen tlf HVORDAN? De ansatte er kommunens viktigste ressurs, men vet vi nok om i hvilken grad den enkelte medarbeider har gode forutsetninger for å skape resultater? KLP kan tilby hjelp og støtte i forbindelse med implementering av et konkret verktøy som måler om vi er i stand til å utnytte potensialet til de ansatte. Dette er basert på kun seks drivere som er vesentlige for alle ansatte: klare forventninger nødvendige ressurser å bruke sitt talent å bli sett omsorg læring/utvikling Verktøyet brukes som fundament for leder- og organisasjonsutvikling. Fokus er ikke satt på gjennomføring av en spørreundersøkelse, men på endring av atferd - og resultater. Forskningsstudier har dokumentert at det finnes en klar sammenheng mellom medarbeiderengasjement og forretningsmessige resultater. KLP kan bistå kommunen med igangsetting av prosessen og med opplæring av ledere og ansatte. Askim kommune er den første kommunen som har tatt i bruk HKI med faglig og økonomisk hjelp fra KLP. God Bedrift - oppfølging - Opplever dere at sykefraværet i kommunen er for høyt? - Hvordan er den systematiske oppfølgingen av de sykemeldte? 15

16 - Blir ansatte likt behandlet under fraværet? "God Bedrift - oppfølging" er et godt egnet WEB-basert verktøy for å ivareta IA arbeidet gjennom personalstrategiske oppfølgingstiltak og kvalitetssikring av IA-rutiner. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KLP og arbeidsmiljøsenteret, der sistnevnte står for utviklingen av verktøyet. Foregangskommuner som får økonomisk støtte og rådgivning fra KLP i forbindelse med utprøving av "God bedrift - oppfølging" er Hemnes og Ullensaker. Målrettet helse- og miljøarbeid I dagens arbeidsliv ser vi at det er enkelte yrkesgrupper som utmerker seg med høye sykefraværs- og uføretall. Kvinner i kommunal sektor med oppgaver innen renhold, pleie og omsorg er spesielt utsatt. Vårt engasjement på dette feltet består i å jobbe målrettet med kommunene for slike grupper av ansatte med potensielt høyt fravær. Klinikk Helse Bergen Fra fravær til nærvær: det gode arbeidsmiljøet Mål: Middel: Skape et godt arbeidsmiljø blant renholdere for å øke nærvær i jobb Teamarbeid, turnus, medvirkning, bedre oppfølging av sykemeldte og økt fokus på nærvær Resultat: Sykefraværet nesten halvert; 15,9% i 2002 til 8,8% i 2003 KLPs bidrag: Prosjektet ble vinner av arbeidsmiljøprisen for 2003 Nærværsarbeid En rekke faktorer i arbeidsmiljøet er med på å skape sykefravær eller tidlig utstøtning fra arbeidslivet. En trygg og sikker arbeidsplass forutsetter at det settes fokus på både arbeidsmiljøet i seg selv og rammene rundt. KLP har i flere år jobbet aktivt med tiltak som fremmer et inkluderende arbeidsliv. Mandal kommune Nærværsprosjektet Mål: Redusere sykefraværet gjennom forbedring av HMS-systemet Middel: Holdningsskapende arbeid, bred medvirkning (trygdekontor, arbeidslivssenter, KLP), nye sykefraværsrutiner, opplæring av ledere, sosiale tiltak og økt fokus på utsatte grupper Resultat: Nedgang i sykefravær og uføre KLPs bidrag: Inngått samarbeidsavtale, formidle prosjekterfaringer, statistikk, arrangert seminarer, knyttet samarbeid mellom Flora og Mandal Livsfasetilpasning Utfordringen for Levanger kommune i likhet med andre arbeidsgivere er å se hvert individ med utgangspunkt i den enkeltes livsfase. KLP er i dag sterkest involvert i prosjekter som 16

17 tar for seg livssituasjonen til de som er på vei ut av arbeidslivet enten i form av uførepensjon eller tidligpensjon. Hovedmålsettingen er å øke den reelle pensjoneringsalderen med de fordelene det gir. Vennesla kommune Seniorprosjektet i Vennesla Mål: Bedre arbeidsmiljø basert på delprosjekt og redusert AFP Middel: 6 konkrete delprosjekt; belastningstilpasning, opplæring, lederutvikling, bevegelse/avspenning, kollegastøtte på tvers Resultat: Evaluering kommer senere KLPs bidrag: Deltakelse i styringsgruppa, økonomisk bidrag, seminar og etablering av regionalt nettverk Ut fra dette prosjektet har Agder-regionen opprettet et eget e-læring lederutviklingsprosjekt der KLP er en viktig samarbeidspart både faglig og økonomisk. Sørum kommune Arbeid fremfor AFP Mål: Middel: Redusere AFP-uttaket Synliggjøring og verdsetting av de ansatte, lønnsvurdering og kombinasjon arbeid/pensjon Resultat: AFP kostnader redusert med i 2003 KLPs bidrag: Deltakelse i prosjektgruppe, statistikk, holdningsskapende arbeid gjennom bl.a. seniorseminar og erfaringsutveksling 7 kommuner i Hedmark Seniornettverk Mål: Middel: Resultat: Felles forståelse for og bruk av livsfaseorientert personalpolitikk Nettverkssamarbeid og felles kartlegging av den enkeltes kommunes livsfasepolitikk Bevisst holdning til seniorerne og tilrettelegging for å beholde verdifull arbeidskraft KLPs bidrag: Deltakelse i prosjektgruppa, statistikk, holdningsskapende seminar, utregning av AFP kostnader og fremskrivninger av alder på de ansatte, erfaringsutveksling og økonomisk ytelse Vi viser for øvrig til KLP-rapporten i "Holdninger til alder og arbeid i kommunesektoren" fra 2000 og Lederes holdninger til seniorer fra Dette kan være nyttig lesing for kommunen i utformingen av sin seniorpolitikk. 17

18 Informasjon og opplæring KLP arrangerer seminarer og kurs for ledere og ansatte. Temaene varierer etter kommunens ønsker og behov. Som ett eksempel kan nevnes seniorpolitikk. I dette fokuserer vi på holdninger og myter knyttet til eldre medarbeidere, og arbeidsmiljø generelt. Andre temaer kan være fysisk aktivitet/livsstil, erfaringsutveksling mellom kommuner, holdninger knyttet till fravær og nærvær. Referanser er Frogn kommune, Sørum kommune, Stranda kommune, Helse Førde, Horten kommune og Loland Behandlingssenter. Arbeidsmiljøprisen KLP verdsetter det arbeidet virksomheter gjør for å skape et godt arbeidsmiljø. Derfor har vi de senere år tildelt arbeidsmiljøpriser. Mange tenker kreativt, og det skal være lønnsomt. Førsteprisen på kr og andreprisene på kr premieres de beste prosjektene. Vinnere av arbeidsmiljøprisene for 2004 var: Mandal kommune Buskerud sykehus Flora kommune Flora kommune KLP som nettverksog Kompetansebygger KLP bidrar til å opprette kontakter på tvers av kommuner, fylker og fagområder for erfaringsutveksling, inspirasjon og nyskapende samarbeidsprosjekter innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Kontaktflaten til KLP er bred med forgreninger mot andre KLP-kunder, arbeidstakerorganisasjoner, KS, NAVO, HSH, senter for seniorpolitikk, trygdeetatens arbeidslivssenter, A-etat, arbeidstilsynet, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Som i alt annet utviklingsarbeid er det forankring og kompetanseoppbygging lokalt som gir varige resultater. Vi jobber derfor sammen med og gjennom våre kunder. Prosjekter med KLP som pådriver og støttespiller har vist hva kommune-norge kan få til med egne krefter når medvirkningen er bred. KLP et større fagmiljø innen forebyggende arbeid Foruten om HMS-rådgivere i livselskapet til KLP har vi flere spesialrådgivere på HMS i KLP Skadeforsikring. KLP Skadeforsikring har nært samarbeid med fagmiljøer innen områder som er viktige for kommunesektoren, primært eiendom, vann og avløp. De engasjerer seg både med kompetanse og økonomisk støtte i prosjekter hos sine kunder og samarbeidspartnere der resultatene kan ha verdi også for øvrige kunder. I tillegg tilbyr KLP Skadeforsikring produktet FøreVar, et skadeforebyggende program som kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Dette omfatter bistand til risikoidentifikasjon, kurs for brannvernledere, vaktmestere/driftspersonell og sjåfører, opplegg for bilhold og bilbruk m.v. Skadeforebyggende tiltak og godt vedlikehold av eiendommer og materiell er nødvendige forutsetninger for å motvirke høye skadekostnader i fremtiden. Skader 18

19 representerer problemer og utrygghet, og det kan bli betydelige kostnader utover erstatningsutbetalingene. Rennesøy kommune er en kommune som allerede har et etablert kundeforhold til KLP Skadeforsikring. 3. SELSKAPETS KAPITALFORVALTNING OG SOLIDITET 3.1 Kapitalforvaltning KLP har organisert sin kapitalforvaltning gjennom 3 atskilte kapitalforvaltningsmiljøer. Dette er : Verdipapirforvaltning: KLP Kapitalforvaltning ASA (heleid datterselskap) Eiendomsforvaltning: KLP Eiendom AS (heleid datterselskap) Utlånsforvaltning: Seksjon i KLP Nedenfor omtales de 3 forvaltningsmiljøene hver for seg. Kommentarer til punkt om kundeoppfølgning og historiske data omtales felles for alle 3 miljøene nedenfor. Tradisjonelt har KLP også brukt eksterne forvaltere når kompetanse og ressurser ikke har vært tilgjengelig internt. Historisk har dette vært relevant for forvaltningen av utenlandske verdipapirer. Det har blitt drevet en bevisst kompetanseoverføring fra de eksterne forvalterne til våre egne forvaltere. I øyeblikket har KLP 3 eksterne forvaltere på utenlandske obligasjoner. Disse er Credit Agricole Asset Management, Pareto Partners og JMW Partners forvalter til sammen NOK 530 mill. Det er besluttet å gi et eksternt mandat for forvaltning av en portefølje av kredittobligasjoner innenfor investment grade universet. Verdipapirforvaltningen SELSKAPSINFORMASJON KLP Kapitalforvaltning ASA ble i april 2000 tildelt konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt samt markedsføring av finansielle instrumenter. Selskapet ble opprettet sommeren 1999 under navnet KLP Aktiv Forvaltning ASA og er et heleiet datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Selskapet skiftet navn i desember KLP Kapitalforvaltning er et av Norges største forvaltningsmiljøer. En del av KLP Kapitalforvaltnings produktspekter er verdipapirfond. I forbindelse med dette samarbeider selskapet med KLP Fondsforvaltning AS. Ressurser Vedrørende bemanning i selskapet se KLP Kapitalforvaltning ble kraftig oppgradert fra årsskiftet 2001/2002 da KLPs verdipapirforvaltning ble overlatt til selskapet i henhold til forvaltningsavtale, samtidig som alle de som hadde sitt virke innen dette området ble overført fra KLPs finansdivisjon til KLP Kapitalforvaltning. Aksjekapitalen ble også vesentlig økt til kr 54,1 mill. Selskapet har inngått avtale med Den norske Bank ASA, om sikkerhetsstillelse ovenfor kunder i henhold til Verdipapirhandellovens krav. 19

20 Den klart største kunden var Kommunal Landspensjonskasse, men selskapene forvaltet ved utgangen av første kvartal mill kr i fond og diskresjonære porteføljer for andre kunder. Organisatoriske endringer siste 12 måneder KLP Kapitalforvaltning foretok sommeren 2004 en omorganisering av sin forvaltningsvirksomhet. Forvaltningen ble delt i én seksjon for Aktiv forvaltning og én seksjon for Indeksforvaltning og drift. Dette erstattet en organisering der skillet gikk mellom seksjonene Aksjer og Renter. I tillegg valgte vi innen det aktive forvaltningsområdet å la alle ansatte få konkret porteføljeansvar, og den interne analysevirksomheten som støttet forvalterne ble avviklet. I denne prosessen ble alle ansatte innen aksjeanalyse ble tilbudt nye arbeidsoppgaver, men tre ansatte valgte å avslutte sine ansettelsesforhold. Våre aktive forvaltere har videreført sitt tidligere porteføljeansvar, men er nå gruppert i mindre enheter avhengig av forvaltningsområde. Dette har bedret effektiviteten og resultatene vesentlig. Indeksforvaltningen har fått økt oppmerksomhet. Fokus er på en positiv videreutvikling i tråd med den markerte vekst i etterspørselen etter denne type forvaltning. Produktutvikling KLP Kapitalforvaltning har et bredt produktspekter. Selskapets strategi er å tilby produkter som KLP baserer sin forvaltning på. Dette gir stordriftsfordeler, løser potensielle prioriteringsutfordringer mellom eksterne og interne porteføljer, og muliggjør høyt fokus på driverne bak verdiskapingen, som da vil være felles for alle. Dersom det skulle være et spesielt ønske om å organisere verdipapireierskapet gjennom fondsløsninger som i dag ikke er etablert, men der vi tilbyr diskresjonær forvaltning, er vi positive til å åpne nye fond for dette formål. KLP Kapitalforvaltnings overordnede mål er å gi sine kunder en konkurransedyktig avkastning i forhold til kundens valg av referanseindeks og risikoramme. Samarbeid med andre finansinstitusjoner. Som tidligere nevnt samarbeider KLP Kapitalforvaltning med KLP Fondsforvaltning AS. Dette selskapet ble opprettet i 1993 under navnet NKB Fondsforvaltning AS. Selskapet ble kjøpt opp av KLP høsten 1998, og skiftet i den forbindelse navn. Pr. i dag har KLP Fondsforvaltning fire aksjefond og fem rentefond. Aksjefondene fordeler seg på ett norsk fond, ett nordisk fond, ett globalt aktivt fond og indeksnært USA-fond. Samtlige av KLP Fondsforvaltnings fond forvaltes av KLP Kapitalforvaltning BEMANNING KLP Kapitalforvaltning har 37 ansatte som utelukkende arbeider med verdipapirforvaltning og- analyse, oppgjør samt rapportering og risikoanalyse knyttet til forvaltningen, og kundeoppfølging. I tillegg har KLP en egen IT-avdeling, IT-finans, med fem ansatte som utelukkende arbeider for kapitalforvaltningsmiljøet i KLP samt at KLP Fondsforvaltning har tre ansatte. Samlet har kapitalforvaltningsmiljøet i KLP dermed 45 ansatte. KLP Kapitalforvaltning ledes av adm. direktør Sverre Thornes, mens Ståle Øksnes er adm. direktør i KLP Fondsforvaltning. Sentrale kontaktpersoner for kundene i de to selskapene er: 20

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015.

Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015. Mona Nilssen J' E E Dokld:14004100 (13/868-9) Fra: Tore A. Westin EE' IL' ;, {E%$,g"p E,j fg;l'g Sendt: 26.juni201407:33 El. ' Til: Post Dønna Emne: VS:Tilbud Offentlig tjenestepensjon Vedlegg: Dønna kommune

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Årsberetning 1999. og litt til...

Årsberetning 1999. og litt til... Årsberetning 1999 og litt til... Innhold Dette er Statens Pensjonskasse Side 2 4 7 9 9 11 11 14 14 15 16 17 24 26 30 Dette er Statens Pensjonskasse LAND I SIKTE BLANKE ARK OG FARGESTIFTER? ORGANISASJON.

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Direktørens beretning

Direktørens beretning Direktørens beretning DETTE er spk Norges største pensjonsordning Statens Pensjonskasse ble opprettet i 1917, og er i dag Norges største tjenestepensjonsordning med nærmere én million medlemmer fordelt

Detaljer

Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater kapittel 3 Årets aktiviteter og resultater Rustet for det som kommer rundt neste sving Dette kapittelet handler om alt vi foretok oss i 2014. Om våre mål og våre resultater. Om endringer vi har gjennomført,

Detaljer

Årsberetning. kunder. medlemmer. Vi forvalter. 339milliarder. i pensjonsrettigheter. Vi sikrer pensjon for fremtiden

Årsberetning. kunder. medlemmer. Vi forvalter. 339milliarder. i pensjonsrettigheter. Vi sikrer pensjon for fremtiden Årsberetning 1600 kunder 950 000 medlemmer Vi forvalter 339milliarder i pensjonsrettigheter Vi sikrer pensjon for fremtiden 09 STATENS PENSJONSKASSE MÅLOPPNÅELSE 2009 Vår måloppnåelse i året som gikk Vi

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen 100 % innsats i dag for å bli 2-3 % bedre i morgen Årsrapport 2013 Best på offentlig tjenestepensjon Vi vil være den foretrukne leverandøren det naturlige førstevalget både for eiere, kunder og medlemmer.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

ORGANISASJON I ENDRING / Ny rapport

ORGANISASJON I ENDRING / Ny rapport Årsrapport 2014 ORGANISASJON I ENDRING / Ny rapport Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL SIDE INNHOLD 1 4 Leders beretning 2 8 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.2 10 Presentasjon av ledelsen

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer