Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning"

Transkript

1 Årets rapport 2014

2 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har kontoradresse på Forus i Sandnes kommune. SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank. Styret anser selskapets soliditets- og likviditetsnivå som tilfredsstillende. Forutsetninger for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved avleggingen av regnskapet. Regnskapsprinsippene som er lagt til grunn er beskrevet i note 2 til regnskapet. Markedsforhold Den mest vesentlige hendelsen i 2014 var det markante fallet i oljeprisen mot slutten av året. Isolert for fjerde kvartal var nedgangen på ca. 40 %. Dersom dette er vedvarende, vil det få konsekvenser på mange områder, spesielt i vår region. Markedet for fremmedfinansiering har vært godt gjennom 2014, med god likviditet, men med noe økning i kredittpremier mot slutten av året. Kredittpremiene har gått mye ut for industriselskaper som ikke er investment grade, mens for investment grade utstedere har utgangen vært moderat. For SSB Boligkreditt har indikert kredittpremie for 5-års finansiering (NBP OMF3 kurven) blitt redusert fra +43 basispunkter ved inngangen til 2014 til +25 basispunkter ved årsslutt. 3-måneders Nibor var 1,66 % ved inngangen av året og 1,47 % ved utgangen av året. I gjennomsnitt var 3-måneders Nibor 1,70 % i 2014 mot 1,75 % i Lange renter indikert ved 10-års swap har falt fra 3,33 % ved inngangen av året til 1,91 % ved utgangen av året. Norges Bank senket styringsrenten fra 1,5 % til 1,25 % i Arbeidsledigheten i Rogaland har hatt en økning fra 2,0 % ved utgangen av 2013, til 2,4 % ved utgangen av Arbeidsledigheten for Norge har økt med 0,1 %-poeng, til 2,7 %. Rogaland har lavere arbeidsledighet enn Norge totalt, men er likevel fylket som har hatt størst økning i ledighet siste året på 0,4 %-poeng, mot 0,1 %-poeng for hele Norge. Boligprisene har gjennom 2014 steget med 8,1 % for Norge totalt. I Rogaland var endring i løpet av året 3,5 % i henhold til Boligprisstatistikken. Utviklingen for Sandnes og Stavanger var henholdsvis 1,4 % og 2,4 %. Omsetningstiden for Norge totalt har holdt seg stabil på 49 dager ved utgangen av 2013 til 48 dager ved utgangen av For Stavanger har omsetningstiden økt fra 45 dager til 53 dager. Markedet i bankens primære markedsområde vurderes som stabilt, men det er knyttet usikkerhet til utvikling i både boligprisene og arbeidsledighet. Resultatutvikling 2014 Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i Resultat før skatt ble 82,1 (73,6) millioner kroner. Etter skatt ble resultatet 59,9 (55,2) millioner kroner. Selskapets netto renteinntekter utgjorde 103,4 (103,4) millioner kroner. Andre inntekter utgjorde -0,7 (-16,2) millioner. Andre inntekter ble negativ i både 2013 og 2014 grunnet verdiendring på finansielle derivater til virkelig verdi (sikringer av fastrentelån). Selskapets driftskostnader i 2014 utgjorde 20,6 (13,8) millioner kroner. Samarbeidet med Sandnes Sparebank er formalisert gjennom en forvaltningsavtale. Forvaltningshonoraret til banken utgjorde 17,8 (9,6) millioner kroner i Årsak til økning i forvaltningshonoraret er justert allokering av kostnader mellom Sandnes Sparebank og SSB Boligkreditt i forbindelse med fornyelse av forvaltningsavtalen. Det ble foretatt -0,1 (-0,2) millioner kroner i nedskrivninger på grupper av utlån i løpet av Balanse og forvaltning SSB Boligkreditt AS forvaltet totalt 7,2 (7,1) milliarder kroner ved utgangen av Utlån til kunder utgjorde 6,8 (6,7) milliarder kroner. Selskapet har utstedt obligasjoner pålydende 5,6 (4,3) milliarder kroner ved utgangen av Foretaket hadde egenbeholdning pålydende 0,7 milliarder kroner, netto utestående obligasjoner med fortrinnsrett var 4,9 milliarder kroner. Det var utstedt fastrenteobligasjoner pålydende 1,3 milliarder kroner,

3 STYRETS BERETNING 3 / 39 resterende har flytende rente. I tillegg inkluderer annen gjeld posten gjeld til morselskap med 1,7 (2,4) milliarder kroner. Dette er relatert til midlertidig finansiering av SSB Boligkreditts kjøp av utlånsportefølje fra Sandnes Sparebank. Selskapets likviditet er god. Risikoforhold Selskap med konsesjon til å utstede Obligasjoner med Fortrinnsrett (OMF) skal ut fra lover og myndighetsfastsatte forskrifter ha et lavt risikonivå. Styret i SSB Boligkreditt legger vekt på at selskapet skal identifisere, måle og styre de ulike risikoelementene slik at tilliten til SSB Boligkreditt opprettholdes i markedet. Kredittrisiko Per hadde selskapet en portefølje av boliglån som utgjorde 6,8 milliarder kroner. Denne porteføljens samlede vektede lånesaldo tilsvarte 50,5 % av objektiv verdivurdering. Ved endt periode var ingen lån i mislighold. Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god, og kredittrisikoen som lav. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som økonomisk tap som følge av endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. SSB Boligkreditt skal ha en lav markedsrisiko, og har etablert rammer for eksponering i både rente- og valutarisiko. Selskapet vil bruke finansielle derivater for å holde nevnte risiko på et lavt nivå. Per har selskapet utstedt obligasjonslån pålydende 5,6 milliarder kroner, hvorav 4,3 milliarder kroner er trukket til flytende rente. Selskapet har kun plasseringer i norske kroner. Av lånemassen bestod 95,0 % av engasjementene med flytende rente. Selskapet bruker finansielle derivater for å sikre en lav renterisiko. Selskapet hadde ved utgangen av fjerde kvartal 2014 ingen posisjoner i utenlandsk valuta og følgelig ingen valutarisiko. Styret anser den samlede markedsrisikoen som lav. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at selskapet ikke har evner til å refinansiere seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår. SSB Boligkreditt legger ut obligasjoner der selskapet har anledning til å forlenge løpetiden på sine innlån med 12 måneder dersom selskapet skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinær forfall. Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som lav. Operasjonell risiko Dette er risiko for tap som følge av feil eller uregelmessigheter ved håndtering av transaksjoner, manglende intern kontroll eller uregelmessigheter i de systemene som blir benyttet. SSB Boligkreditt har inngått en rammeavtale med Sandnes Sparebank omkring ledelse, produksjon, IT, økonomiog risikostyring. Styret vurderer den operasjonelle risikoen som lav. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i SSB Boligkreditt er lav. Organisering, ansatte og miljø Selskapet har inngått en avtale med Sandnes Sparebank om forvaltning av selskapets låneportefølje. Priser og betingelser reguleres årlig. Det er ingen ansatte i selskapet. Administrerende direktør er formelt ansatt i Sandnes Sparebank. Styret består av fire personer. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

4 STYRETS BERETNING 4 / 39 Eierstyring og selskapsledelse SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank og har ingen ansatte. Vi henviser til årsregnskapet til Sandnes Sparebank for en redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. Samfunnsansvar Se redegjørelse i årsregnskapet til morbanken, Sandnes Sparebank. Fremtidsutsikter SSB Boligkreditt har foretatt plasseringer av obligasjoner med fortrinnsrett i markedet. Målgruppen for nye emisjoner er det norske markedet. Selskapet forventer et stabilt volum videre i På tross av økt usikkerhet i makrobildet forventes ikke økning i kredittap i SSB Boligkreditt. Det er fremdeles stor priskonkurranse både nasjonal og lokalt, og dette har allerede medført flere rentenedsettelser. Styret forventer et generelt press på marginene. Nåværende rating av obligasjoner utstedt av SSB Boligkreditt på AA i fra Fitch forventes opprettholdt. Fitch har i løpet av 4. kvartal nedjustert krav om OC-nivå i fra 11 % til 9 %. SSB Boligkreditt opprettholder forpliktet OC-nivå på 11 %. Forslag til disponering av årsresultat Årsresultatet for 2014 utgjorde 59,9 millioner kroner. Styret foreslår at det ytes konsernbidrag til andre selskaper i samme konsern på 1,1 millioner kroner (etter skatt). Resterende overskudd på 58,8 millioner kroner foreslås overført til annen egenkapital. Styret i SSB Boligkreditt AS 10. mars 2015 Odd Egil Flokketveit Styrets leder Arild Ollestad Styremedlem Svein Ivar Førland Styremedlem Terje Frafjord Styremedlem Elisabeth Frøyland Adm. direktør

5 ÅRSREGNSKAP 5 / 39 Resultatregnskap Note Året 2014 Året 2013 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi Sum andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger/Nedskrivninger 16, Sum driftskostnader Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift før skatt Skattekost Resultatet av ordinær drift etter skatt Totalresultat Disponering: Avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt (etter skatt) Avgitt konsernbidrag uten skattemessig effekt Overført til annen egenkapital

6 ÅRSREGNSKAP 6 / 39 Balanse Beløp i tusen kr Noter Bankinnskudd 18, Netto utlån kunder 6,7,8,9,18, Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater 11,18, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 18, Sum eiendeler Verdipapirgjeld 18,19, Finansielle derivater 11,18, Annen gjeld 18, Betalbar skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 18, Sum gjeld Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Styret i SSB Boligkreditt AS 10. mars 2015 Odd Egil Flokketveit Styrets leder Arild Ollestad Styremedlem Svein Ivar Førland Styremedlem Terje Frafjord Styremedlem Elisabeth Frøyland Adm. direktør

7 ÅRSREGNSKAP 7 / 39 Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per Årets resultat Avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt (etter skatt) (4 197) (4 197) Avgitt konsernbidrag uten skattemessig effekt (30 000) (30 000) Egenkapital per Årets resultat Avgitt konsernbidrag med skattemessig effekt (etter skatt) (1 075) (1 075) Egenkapital per

8 ÅRSREGNSKAP 8 / 39 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kr Året 2014 Året 2013 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Utlåns- og innlånsvirksomhet Renteinnbetalinger, provisjonsinnbet. og gebyrer fra kunder Renteinnbetalinger på verdipapirer Utbetaling til drift Skatter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av rentebærende verdipapirer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditter Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld Utbetaling ved tilbakebetaling av sertifikater og obligasjonsgjeld Netto rentebetalinger på finansaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

9 9 / 39 Noter Note 1 Generell informasjon 10 Note 2 Regnskapsprinsipper 10 Note 3 Anvendelse av estimater 13 Note 4 Kapitalstyring 14 Note 5 Risikostyring 16 Resultatregnskap Note 13 Netto renteinntekter 24 Note 14 Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 24 Note 15 Netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi 25 Note 16 Driftskostnader 25 Note 17 Skatt 26 Kredittrisiko Note 6 Kredittrisiko 17 Note 7 Utlån til kunder 19 Note 8 Engasjementer fordelt geografisk og etter næring 19 Note 9 Nedskrivninger og tap på utlån 20 Markedsrisiko Note 10 Renterisiko 21 Note 11 Finansielle derivater 22 Likviditetsrisiko Note 12 Likviditetsrisiko 23 Balanse Note 18 Klassifisering av finansielle instrumenter 27 Note 19 Virkelig verdi på finansielle instrumenter 28 Note 20 Sertifikat og obligasjoner 31 Note 21 Immaterielle eiendeler 31 Note 22 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 32 Note 23 Annen gjeld 33 Note 24 Egenkapital 33 Øvrige opplysninger Note 25 Hendelser etter balansedagen 34 Note 26 Transaksjoner med nærstående parter 34

10 10 / 39 1 GENERELL INFORMASJON SSB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank. Selskapet ble etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. SSB Boligkreditt AS tilbyr lån med pant i bolig innenfor 75 prosent av boligens verdi. Driften i selskapet startet i februar SSB Boligkreditt har hovedkontor på Forus, med besøksadresse Vestre Svanholmen 4. Regnskapet for 2014 ble godkjent av styret den 10. mars REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt SSB Boligkreditt AS er en del av konsernet Sandnes Sparebank som implementerte IFRS i konsernregnskapet fra 1. januar Selskapsregnskapet til SSB Boligkreditt AS er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, heretter kalt forenklet IFRS. Forenklet IFRS innebærer adgang til å inntektsføre avsatt utbytte og konsernbidrag i datterselskaper og føre styrets forslag til utbytte og konsernbidrag som gjeld på balansedagen. Etter fullstendig IFRS skal utbytte klassifiseres som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. For øvrig medfører forenklet IFRS at selskapet anvender regnskapsprinsippene som følger av IFRS fullt ut. Målegrunnlaget for regnskapet er historisk kost, unntatt finansielle derivater og de finansielle eiendeler og gjeld som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Alle beløp i regnskapet er oppgitt i tusen kroner dersom ikke annet er angitt spesifikt og norske kroner er selskapets presentasjonsvaluta. Nye standarder og fortolkninger som er tatt i bruk fra og med regnskapsåret 2014 IAS 32 Motregning av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse IAS 32 er endret for å klargjøre innholdet i motregningskriteriet om at man må ha en eksisterende juridisk håndhevbar rett til å motregne de innregnede beløpene og også klargjøre anvendelsen av motregningskriteriene for oppgjørssystemer som anvender mekanismer for bruttooppgjør som ikke skjer samtidig. Konsernet anvendte standarden fra 1. januar Endringen påvirker ikke konsernet i vesentlig grad. Valuta Presentasjonsvaluta er norske kroner som også er funksjonell valuta for selskapet. Inntektsføring Renteinntekter og -kostnader bokføres i resultatregnskapet ved bruk av effektiv rentes metode. Effektiv rentes metode er en metode for å beregne amortisert kost for utlån og innskudd, samt fordele renteinntekt eller rentekostnad over forventet løpetid. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Metoden innebærer løpende inntektsføring av nominelle renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyr. Dersom et utlån er nedskrevet som følge av verditap, inntektsføres renteinntekter som effektiv rente, beregnet på nedskrevet verdi. Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med at en tjeneste blir ytt og klassifiseres henholdsvis som Provisjonsinntekter og Provisjonskostnader. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Balanseføring av eiendeler og forpliktelser Selskapet balansefører eiendeler på det tidspunktet selskapet oppnår reell kontroll over rettigheten til eiendelene. Likeledes balanseføreres forpliktelser når selskapet påtar seg reelle forpliktelser. Eiendeler føres ut av balansen på det tidspunkt reell risiko vedrørende eiendelene er overført og kontroll over rettighetene til eiendelene er bortfalt eller utløpt. Finansielle instrumenter Klassifisering av finansielle instrumenter Klassifisering av finansielle instrumenter foretas på grunnlag av formålet med anskaffelsen og instrumentets karakteristika. Finansielle eiendeler klassifiseres i gruppene: Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet Utlån og fordringer Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer mot egenkapitalen Finansiell gjeld klassifiseres som: Finansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet Andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

11 11 / 39 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet inkluderer finansielle derivater og eiendeler og forpliktelser bestemt verdsatt til virkelig verdi (FVO). Eiendeler/forpliktelser klassifiseres i henhold til FVO når dette eliminerer eller i vesentlig grad reduserer inkonsistens i målingene eller innregningen som ellers ville oppstå, eller dersom en gruppe forvaltes og inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi i samsvar med foretakets risikohåndteringseller investeringsstrategi. Måling Første gangs regnskapsføring Alle finansielle instrumenter måles til virkelig verdi på handelsdagen ved første gangs regnskapsføring. Transaksjonskostnader som er direkte henførbare til etableringen av eiendelen/forpliktelsen medtas i kostprisen for alle finansielle instrumenter som ikke er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet. Etterfølgende verdimåling Måling til virkelig verdi For alle finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet enten fra en børs, megler eller et prissettingsbyrå. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked verdsettes etter ulike verdsettelsesteknikker, som til dels er gjennomført av profesjonelle byråer. Alle endringer i virkelig verdi innregnes direkte i resultatregnskapet med mindre eiendelen er klassifisert som tilgjengelig for salg med verdiendring mot egenkapitalen. Foretaket har vurdert virkelig verdi av utlån med flytende rente til å samsvare med nominelt pålydende, justert med den tilhørende nedskrivning. Dette begrunnes med at slike lån reprises tilnærmet kontinuerlig, og at et eventuelt avvik fra nominell verdi i en armlengdes transaksjon mellom informerte og villige parter vurderes å være uvesentlig. Måling til amortisert kost Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til amortisert kost og inntektene/kostnadene beregnes etter effektiv rentes metode. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av kontantstrømmene neddiskontert med den effektive renten. Sikringsbokføring Foretaket benytter sikringsbokføring for virkelig verdisikring av enkelte fastrente innlån (obligasjonslån). Derivater knyttet til disse innlånene øremerkes til sikringsformål. Sikringseffektiviteten vurderes og dokumenteres både ved første gangs klassifisering og ved hver regnskapsavslutning. Ved virkelig verdisikring blir sikringsinstrumentet regnskapsført til virkelig verdi og verdien på sikringsobjektet blir justert for verdiendringen knyttet til sikret risiko. Endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. På denne måten blir regnskapspresentasjonen for disse instrumentene i samsvar med foretakets rentestyring og reelle økonomiske utvikling. Dersom sikringsforholdet avbrytes eller tilstrekkelig sikringseffektivitet ikke kan verifiseres, amortiseres verdiendring tilknyttet sikringsobjektet over gjenværende løpetid. Nedskrivning av finansielle eiendeler På hver balansedag vurderes om det foreligger objektive bevis for at finansielle eiendeler har vært utsatt for verdifall. Dersom det er objektive indikasjoner på verdifall blir den finansielle eiendel nedskrevet, og nedskrivningen blir resultatført der den etter sin art hører hjemme. Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier På hver balansedag vurderes om det eksisterer objektive bevis for at verdien på individuelt vurderte utlån er redusert. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter førstegangs balanseføring (en tapshendelse) og resultatet av tapshendelsen (eller hendelsene) må i tillegg kunne måles pålitelig. Eksempler på slike hendelser er vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre kontraktsbrudd. Dersom det foreligger objektive bevis på at en verdireduksjon har inntruffet, beregnes størrelsen på tapet. For utlån regnskapsført til amortisert kost beregnes tapet som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Periodens endringer i vurdert verdi for utlån resultatføres under nedskrivninger og tap på utlån og garantier. For utlån regnskapsført til virkelig verdi representerer verdiendringen forskjellen mellom balanseført verdi og virkelig verdi på balansedagen. Endringen i virkelig verdi for disse lånene er ført i resultatregnskapet i posten verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at foretaket har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av foretaket. Gruppenedskrivninger på utlån Utlån som ikke er individuelt nedskrevet for verdifall vurderes samlet i grupper. Nedskrivning vurderes basert på utvikling i kundenes risikoklassifisering (som beskrevet i note 5) samt tapserfaring for de respektive kundegrupper. Nedskrivninger innregnes i den perioden de oppstår og inkluderes i nedskrivninger og tap på utlån og garantier i resultatregnskapet. Nærmere om enkelte typer finansielle instrumenter Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke noteres i markedet. Utlån med flytende rente verdivurderes til amortisert kost etter effektiv rentemetode. Fastrenteutlån bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet (FVO). Renterisikoen i fastrenteutlånene styres med rentebytteavtaler som bokføres til virkelig verdi. Det er selskapets oppfatning at vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer relevant informasjon om verdiene i balansen. Finansielle derivater Derivater verdsettes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet. Virkelig verdi vurderes med utgangspunkt i noterte markedspriser i et aktivt marked, inkludert nylige markedstransaksjoner samt ulike verdsettelsesteknikker. Alle derivater bokføres som eiendeler dersom virkelig verdi er positiv og som forpliktelser dersom virkelig verdi er negativ. Innlån og andre finansielle forpliktelser Finansiell gjeld, måles til amortisert kost hvor forskjeller mellom mottatt beløp fratrukket transaksjonskostnader og innløsningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode. Renter fra annen finansiell gjeld føres som rentekostnader i resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Kostnader direkte forbundet med større programvareinvesteringer som forventes å gi vesentlige økonomiske fordeler over tid, innregnes som immaterielle eiendeler. Kostnader til kjøpte lisenser kapitaliseres og avskrives lineært over den utnyttbare levetiden, vanligvis 5 år. Kostnader til vedlikehold av software innregnes som kostnader når de oppstår.

12 12 / 39 På hver balansedag vurderes alle immaterielle eiendeler med sikte på eventuelle indikasjoner på verdifall. Dersom det er indikasjoner på verdifall, foretas det en analyse hvor det vurderes om regnskapsført verdi av de immaterielle eiendelene kan fullt ut gjenvinnes. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente etter skatt, som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsakelig genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantstrømsgenererende enhet som eiendelen tilhører. Dersom gjenvinningsbeløpet er lavere enn regnskapsført verdi, nedskrives verdien til gjenvinningsbeløpet. Inntektsskatt Resultatført skatt består av betalbar skatt og utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 12. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det beregnes imidlertid ikke forpliktelse eller eiendel på førstegangsinnregnede poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat. Det beregnes en eiendel ved utsatt skatt på fremførbare skattemessige underskudd. Utsatt skattefordel blir balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. Skattesats for alminnelig inntekt i Norge ble med virkning fra endret fra 28 % til 27 %. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingene er utarbeidet etter den direkte metoden, og viser kontantstrømmene gruppert etter kilder og anvendelsesområder. Likvider omfatter kontanter og fordringer på banker. Vedtatte standarder og fortolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt Det er kun medtatt standarder og fortolkninger som anses relevante for selskapet. IFRS 9 - Finansielle instrumenter IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. IASB har i utarbeidingen delt opp prosjektet i tre faser, hhv. klassifisering og måling, nedskriving og sikringsbokføring. Klassifisering og måling IFRS 9 erstatter regnskapsføring, klassifikasjons- og målereglene i IAS 39. IFRS 9 reduserer antall målekategorier for finansielle eiendeler fra fire til to, amortisert kost og virkelig verdi. Finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår skal regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens alle andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendringer ført mot enten det ordinære resultatet eller som andre inntekter og kostnader (OCI). Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader (OCI). Nedskriving Etter IAS 39 skal nedskriving for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Tapsavsetninger etter IFRS 9 skal baseres på forventet tap, uten en tilsvarende «terskel» (objektive bevis) som i IAS 39. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 vil gjelde for finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter og som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført over andre inntekter og kostnader (OCI). I tillegg er også lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og leieavtalefordringer omfattet. Eiendeler som er gjenstand for nedskrivingsvurdering skal plasseres i én av tre grupper for nedskrivingsformål. Hovedregelen er at eiendelene først skal plasseres i gruppe 1 uavhengig av kredittkvaliteten. Tapsavsetningen for gruppe 1 skal utgjøre 12 måneders forventet tap. Dette er den delen av samlet forventet tap over levetiden til instrumentet som kan knyttes til begivenheter som er forventet å inntreffe de første 12 månedene etter balansedato. Finansielle eiendeler skal overføres til gruppe 2 eller 3 når det har vært vesentlig økning i kredittrisikoen. Tapsavsetningen for instrumenter i gruppe 2 og 3 er totalt forventet tap over levetiden til instrumentene. Instrumenter i gruppe 2 vurderes på porteføljenivå, mens det for gruppe 3 identifiseres objektive bevis for at et tap har funnet sted slik at disse vurderes på instrumentnivå. Som et unntak fra hovedregelen skal instrumenter som er kjøpt etter utstedelse, og hvor kjøpsprisen reflekterer at det på kjøpstidspunkt alt har inntruffet et kredittap, klassifiseres direkte i gruppe 2 eller 3 når instrumentet balanseføres første gang. Nedskrivningsreglene medfører det som er omtalt som en klippeeffekt, ved at beregningsgrunnlaget for tapsavsetningene for instrumenter i gruppe 2 og 3 er forskjellig fra gruppe 1. Ved en vesentlig økning i kredittrisiko oppstår dermed en dobbelteffekt ved at risikoen for tap øker samtidig som beregningsgrunnlaget for tapsavsetningene utvides til fullt forventet tap over levetiden. En generell nedgangskonjunktur som påvirker mange finansielle eiendeler samtidig kan dermed medføre en vesentlig økning i tapsavsetningene ved at avsetningene øker både i bredde og dybde, med tilsvarende reversering når økonomien normaliserer seg igjen. Spørsmålet om en økning i kredittrisiko er vesentlig eller ikke, blir dermed en sentral vurderingsparameter når størrelsen på tapsavsetningene skal fastsettes. Sikringsbokføring IASB har foretatt endringer i reglene for sikringsbokføring for å legge til rette for at selskapenes risikostyringsaktiviteter i større grad skal bli reflektert i regnskapene. Endringene omfatter fjerning av kravet om en sikringseffektivitet på prosent, fjerning av kravet om retrospektiv effektivitetstest, åpning for sikring av komponenter av risiko for ikke-finansielle sikringsobjekter, økt adgang til å sikre grupper av transaksjoner, samt økt adgang til å sikre nettoposisjoner. For tidsverdi på opsjoner, forwardpremie på terminkontrakter og «basis spreads» på valutaswapper legges det opp til en «forsikringspremietankegang», som vil medføre mindre resultatvolatilitet fra disse komponentene. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2018 eller senere, men det er ikke klarlagt når standarden vil bli godkjent av EU. Selskapet planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU, og vil i perioden fremover mot dette tidspunktet vurdere effekten av ny standard.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer