Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalbeviskonferansen 2015"

Transkript

1 Egenkapitalbeviskonferansen Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank 1 SMN. Det er vedtatt at SpareBank 1 SMN om kort tid vil bli SpareBank 1 Markets AS' morselskap, med en eierandel på 73.3%. Dette innebærer at SpareBank 1 Markets AS ikke kan anses å være nøytral i forhold til SpareBank 1 SMN, og således at denne anbefalingen ikke representerer en nøytral og uavhengig analyse/vurdering. Denne investeringsanbefalingen er å anse som markedsføringsmateriale. Det gjøres oppmerksom på at anbefalingen ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) vil om kort tid ha en eierandel i SpareBank 1 Markets på 9.9%.

2 Møre: Selvstendig regionbank med 30 kontorer i Møre og Romsdal SNN: Regionbank tilknyttet SB1 Alliansen med 66 kontorer i 3 fylker BNP Norge, fordelt per fylke Nøkkeltall MORG NONG Strategisk innretning Selvstendig Allianse Ansatte Kontorer SpareBank 1 Nord-Norge Utlån*. NOK 49 mrd 85mrd PM-andel 66 % 72 % Egenkapital, NOK 4.8mrd 9.4mrd CET 1 12,0 % 12,6 % Eierbrøk 50 % 47 % Market Cap, NOK 2.4mrd 4.0mrd * Inkludert Boligkreditt Sparebanken Møre BNP totalt, NOK mrd Kilde: SSB 2

3 NOK mrd Mye endrer seg på 20 år i 1994 var de største regionbankene relativt jevnstore og SNN størst - forskjellene har økt over tid 200 Brutto utlån største regionale sparebanker *NOK mrd SRBANK MING 100 SVEG NONG MORG Kilde: SpareBank 1 Markets

4 Utlånsveksten siste to tiår 2-3%-poeng lavere per år for Møre og SNN forskjellene i vekstprofil delvis utlignet etter % Utlånsvekst siste 20 og 5 år *Brutto utlån inkl Boligkreditt 12% 10% SRBANK 8% MING SVEG 6% 4% 12,3% 11,4% 11,3% 9,3% 8,1% 7,9% 9,2% 7,4% 6,5% 7,5% MORG NONG 2% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Siste 20 år Siste 5 år 4

5 Alle regionbankene har hatt høy vekst i personmarkedet SNN og Møre kun marginalt lavere enn de andre i perioden 1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% Utlånsvekst personmarked *1994 = 0 SRBANK SVEG MING MORG NONG 14% 12% 10% 8% 6% 12,4% 9,4% Utlånsvekst personmarked siste 20 og 5 år *Brutto utlån inkl Boligkreditt 11,6% 8,7% 11,1% 10,4% 10,6% 7,8% 9,5% 8,0% Siste 20 år Siste 5 år 300% 4% 200% 2% 100% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets % SRBANK SVEG MING MORG NONG Kilde: SpareBank 1 Markets 5

6 Det er volumutviklingen i bedriftsmarkedet som er hovedforklaringen markert lavere vekst, spesielt for SNN (men økt etter 2008) 1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Utlånsvekst bedriftsmarked *1994 = SRBANK MING SVEG MORG NONG Kilde: SpareBank 1 Markets 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Utlånsvekst bedriftsmarked siste 20 og 5 år 12,2% 11,9% 10,4% 7,5% 6,5% 7,4% 5,8% 6,1% 4,0% 3,7% SRBANK MING SVEG MORG NONG Siste 20 år Siste 5 år Kilde: SpareBank 1 Markets 6

7 Møre og SNN har utviklet seg til i større grad å bli personmarkedsbanker i snitt har andel utlån til husholdninger økt fra 54% til 68% 75% Andel utlån til privatmarked % 65% NONG MORG 60% 55% 50% 45% 40% Kilde: SpareBank 1 Markets 7

8 Lønnsomheten i bankene som snittet av regionbankene over tid deler av forskjellene mot SR og MING forklares ved lavere gearing i perioden 18% Egenkapitalavkastning siste 20 og 5 år 16% 14% 12% SRBANK 10% MING 8% 6% 15.7% 15.3% 13.8% 13.5% 11.7% 14.0% 13.7% 12.7% 12.7% 10.9% MORG NONG SVEG 4% 2% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Siste 20 år Siste 5 år 8

9 Økte rentemarginer sterkeste resultatdriver for norske banker siste 2 år marginpresset vi fryktet ved våren 2014 ble avløst av marginøkning i andre halvår Netto rentemargin* - Norske banker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1.70% Tilpasning til Basel II => reduserte kapitalkrav 1.45% Finanskrise Høyere fundingkostnad og ventede tap Økte kapitalkrav DNB 1.20% 0.95% 0.70% Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets Priskrig på boliglån. DNB jakter markedsandel 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 4Q14 Snitt regionale og lokale sparebanker 9

10 I bedriftsmarkedet er marginene relativt stabile, liten oppgang i januar 2015 økt marginpress på nye utlån, men delvis reversert i januar på svakere makroutsikter Utlånsmarginer bedrifter: Totalt utestående og nye lån * Utlånsmargin = Kunderente siste dag i måneden minus 3m NIBOR. Utvalg banker med 30% av foretakenes gjeld Differanse gamle og nye lån Utestående lån Nye lån Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Kilde: SSB, SB1M 10

11 Næringseiendom er unntaket Margin på nye lån ned 100bps fra toppen krevende å oppnå fornuftig ROE for norske banker med dagens marginer (og fallende) 3.0 % 2.5 % Utlån næringseiendom: Utlånsmargin bank * Utlånsmargin banker basert på Bankundersøkelsen til Union (5 års lån til kontoreiendom Oslo CBD). Union: Utlånsmargin banker til kontor Oslo CBD, nye lån 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % % Kilde: Union, SB1M 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 11

12 Priskrig på boliglån? Tja. Hittil ser vi mer på det som en volumkrig men noe urovekkende på sikt at marginen på nye lån faller såpass raskt (40bps lavere i januar) Utlånsmarginer boliglån: Totalt utestående og nye lån * Utlånsmargin = Kunderente siste dag i måneden minus 3m NIBOR for banker med aggregert 75% nasjonal markedsandel Differanse gamle og nye lån Utestående lån Nye lån Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Kilde: SSB, SB1M 12

13 Marginbildet og lønnsomheten innen boliglån er historisk høy marginen skal ned over tid, på kort sikt støttes den av lave innskuddsrenter og økte kapitalkrav 13

14 Møre har hatt de høyeste marginene av regionbankene siste 10 år generelt sett også høyere marginer i SNN 2.00% Kundemargin* utlån & innskudd - Regionale sparebanker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd % 1.50% 1.25% 1.00% 4Q14 MORG NONG SVEG MING SRBANK 0.75% 0.50% Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 14

15 Bankenes fundingkostnad har falt gjennom hele kapitalstrukturen i 2014 moderat utgang de siste månedene, men lite sammenlignet med high yield 15

16 Den gjennomsnittlige kostnaden på utestående senior er fortsatt over 100bps det tar tid før lavere marginal kostnad påvirker rentemarginen positivt 16

17 Samme bildet for OMF som finansierer 30-50% av et boliglån snittkostnad over det dobbelte av den marginale (50bps vs 20bps) 17

18 Sammensetningen av inntektsbildet i bankene er noe ulik høyere andel andre inntekter i SNN. Lavere andel i Møre samt lav vekst siden % Breakdown av inntekter MORG og NONG* *Data for % Utvikling andre inntekter* *Netto provisjonsinntekter og andre inntekter (eks fonansielle instr og eierinteresser) 100% 80% 16% 9% 26% Normalresultat eierinteresser (SpareBank 1 Gr) 180% 160% 140% 120% NONG 60% Andre inntekter 100% 80% MORG 40% 84% 74% 60% 20% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Møre SNN Rentenetto 40% 20% 0% Source: SpareBank 1 Markets 18

19 Rentenetto størst andel av inntekter i Møre (85%) og Vest lønnsomheten i Møre lik NONG, men lik resultatvekst har vært mer kapitalbindende 90% Rentenetto som andel av inntekter* * Eks finansielle instrumenter og inntekter fra eierinteresser 85% 80% 75% 70% 65% MORG SVEG NONG SRBANK MING 60% 55% Kilde: SpareBank 1 Markets

20 Digitalisering og nedbemanning kutter produksjonskostnader i bank produksjonskostnaden faller sannsynligvis mest for boliglån, noe som vil påvirke marginer på sikt Morbank - Endring antall årsverk E* *Basert på antall årsverk pr Hensyntatt varslet nedbemanning i 2015 og 2016 Sandnes -31 % Vest MING Nordea Norge -19 % -17 % -15 % Østfold-Akershus SRBANK NTSG Telemark Møre Buskerud-Vestfold DNB Norge Helgeland Nord-Norge BN Bank Hedmark Kilde: SpareBank 1 Markets -12 % -11 % -10 % -9 % -7 % -7 % -7 % -5 % -5 % -5 % -4 % -35 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 20

21 Cost/Income er et dårlig måltall, men relative endringer interessante Møre har en naturlig lav C/I i form av forretningsmodell, men også høy produktivitet og kostkutt 70 % Regionale sparebanker - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets NONG MING SRBANK SVEG MORG 21

22 Over tid er rentemargin en funksjon av kapitalkrav og kostnadsproduktivitet kapitalkrav har trukket marginen opp, men lavere kostnader vil reversere dette over tid Kilde: SpareBank 1 Markets 4,5% 4,0% 3,5% Morbank: Rentenetto og driftskostnader i % av utlån* *Rentenetto inkl provisjoner fra Boligkreditt. Regionale sparebanker Rentenetto minus driftskostnader Rentemargin (rentenetto / utlån) Driftskostnader / Utlån 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Økt kostnadseffektivitet gir rom for lavere rentemarginer. Spread mellom kost og rentemargin stabil. Utlånsvekst i perioden: 12% p.a. Økt konkurranse og tilpasninger til lavere risikovekter (Basel 2). Priskrig boliglån etterfulgt av økte marginer for å bygge kapital. 0,5% 0,0%

23 Skifte i norsk økonomi vil føre til økte tap fremover som vanlig er det blant bedriftene tapene kommer og i liten grad husholdningene den direkte oljeeksponeringen for bankene er liten, ca 2%. Men indirekte høyere 2.00% Tap på lån til foretak og personer: Norske regionale sparebanker* *Regionale banker SRBANK, SMN, SNN, Møre og Vest 1.50% 1.00% 0.50% Tap foretak 0.00% Tap person -0.50% Kilde: SpareBank 1 Markets E Snitt

24 Tap i bedriftsmarked høyere i Møre og SNN siste 20 år for Møre har tapene imidlertid vært lavere etter SNN høyt i 2014 på Russland (NOK 190m), tap bedrifter eks Russland er 40bps og 120bps inkl 2.5 % Tap på utlån bedriftsmarked: Sparebanker og DNB *Netto tap i % av brutto utlån til bedriftsmarked % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % -0.5 % NONG SVEG MORG SRBANK MING DNB -1.0 % Kilde: SpareBank 1 Markets, rapporter 24

25 Ren kjernekapitaldekning styrket betydelig over de siste årene for norske banker regionbankene bygde imidlertid noe mindre egenkapital enn ventet i

26 Også for Møre (-50bps) og SNN (+30bp) var utviklingen i CET 1 lavere godkjennelse av IRB-A bidrar positivt for SR og SMN, men ikke SNN i % 12% 10% 8% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd på kvartalsbasis. 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: RWA gulv 80% av Basel I NONG DNB MORG SVEG SRBANK MING 6% 4% Kilde: SpareBank 1 Markes 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15E 26

27 Møre: Eventuell godkjennelse av IRB grunnleggende metode løfter CET 1 til 13.6% CET 1 opp ca 1.6%-poeng fra 12.0% på IRB grunnleggende for boliglån (bedrift allerede godkjent) 14% 12% 10% 8% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd på kvartalsbasis. 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: RWA gulv 80% av Basel I NONG DNB MORG SVEG SRBANK MING 6% 4% Kilde: SpareBank 1 Markes 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15E 27

28 Verdsettelsen av sparebankene er fortsatt lav og under bokført egenkapital spesielt hensyntatt høy lønnsomhet relativt til et lavt rentenivå (EVA) 28

29 Utbyttepreferansen hos investorer er høy og forsterkes stadig av lavere renter reprising av svensk bank drevet av høy utbetalingsgrad og lavere renteforventninger 29

30 Utbyttegrad God kapitalisering har understøttet høyere utbyttegrad i 2014 for Møre og SNN bankene vil øke pay-out ytterligere mot 2016/17 100% Utbyttegrad - Sparebanker og DNB* *DPS / EPS 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% SVEG MORG NONG DNB MING SRBANK 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets E 16E 30

31 Direkteavkastning % Investor vil godta en lavere dividend yield med et lavere rentenivå kombinert med økenede utbyttegrad vil dette understøtte positiv kursutvikling fremover dagens rentenivå indikerer en dividend yield på 4.3% Regionbanker - Direkteavkastning og rentenivå* *SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Norsk stat 5 år y = x R² = Statsobligasjon 5 år % Kilde: SpareBank 1 Markets 31

32 Både Møre og SNN er blant bankene som har økt utbyttegraden i 2014 Møre 45% og SNN 37% i Vi venter begge høyere i 2015 og ca 50% i % Utbyttegrad - Møre og SNN 50% 45 % 48 % 50 % 50 % 40% 30% 20% 37 % 27 % 37 % 45 % MORG NONG 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets 13A 14A 15E 16E 32

33 Positive engangshendelser bidro til bankenes resultater i 2014 lavere EPS i 2015 på fravært av kursgevinster (Nets), men også høyere utbyttegrad Møre - Fortjeneste og utbytte per bevis. NOK Kilde: SpareBank 1 Markets 30, ,7 24,0 24,1 Utbytte ,5 11,5 12 EPS 6 SNN - Fortjeneste og utbytte per bevis. NOK Kilde: SpareBank 1 Markets 5 5 5,2 4,6 4,8 0 13A 14A 15E 16E 4 4,1 Utbytte 3 2 1,90 2,10 2,40 EPS 1 1, A 14A 15E 16E 33

34 Høyest direkteavkastning for Møre på 2014, men økende for SNN blir utlånsveksten lav fremover kan pay-out økes til 60%, yielden er da 6-7% vekst 2014: Møre +4.5% og SNN +5.3% 8% Direkteavkastning - Møre og SNN 7% 6,7% NONG 6% 5% 4% 5,5% 4,6% 5,1% 4,7% 5,8% 4,9% 5,9% MORG 3% 2% 1% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets * På 2015 estimater 14A 15E 16E 60% utdeling* 34

35 NONG: Kjøp / 46 moderat priset på Pris/Bok 0.89 og økende direkteavkastning fremover NONG, NOK m E 16E Netto renteinntekter Netto provi s jons i nntekter Kursgevinster verdipapirer Andre i nntekter Ei eri nteres s er Totale andre driftsinntekter Lønn og a dm.kos tna der Andre dri fts kos tna der Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Ta p på utlå n og ga ra ntier Gevi ns t/tap ei endel er Resultat før skatt Ska tt og mi nori teter Resultat etter skatt EPS rapportert 3,51 4,12 5,16 4,63 4,76 EPS jus tert 3,80 4,05 4,78 4,59 4,60 Utbytte 1,06 1,10 1,90 2,10 2,40 Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B P/E 8.8 på 2016E. Økende lokal aktivitet. Stigende utbytte-grad. Tak på kostnadsvekst på +1% pa Lav direkte oljeeksponering. Negative momenter Tapene i bedriftsmarkedet har vært høye siste 3 årene. Situasjonen i Russland uoversiktlig. Ingen IRB-A effekt. ROE rapportert 8,9 % 12,6 % 12,3 % 10,2 % 10,1 % ROE justert 9,7 % 12,4 % 11,4 % 10,2 % 9,7 % CET I (Basel II, overgangsregel) 10,3 % 12,3 % 12,6 % 13,3 % 13,8 % 35

36 MORG: Kjøp / 260 attraktivt verdsatt på Pris/Bok 0.93 og god kapitalisert. Lav vekst kan muliggjør høy utbetaling MORG, NOK mill E 2016E Netto renteinntekter Netto provi s jons i nntekter Kurs gevi ns ter Andre i nntekter Utbytte Totale andre driftsinntekter Lønn og a dm.kos tna der Andre dri fts kos tna der Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Gevi ns t/tap ei endel er Resultat før skatt Ska tt og mi nori teter Netto resultat Res. ordinær bankdrift før tap EPS rapportert 31,2 21,7 30,2 24,0 24,1 EPS jus tert 21,6 21,4 26,5 23,6 23,6 Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B P/E 10.1 på 2016E. Søknad om IRB grunnleggende metode kan øket CET 1 med 1.6% Kostnadseffektiv. Høye rentemarginer. Negative momenter Lav andel andre inntekter gjør EPS-vekst mer kapitalbindende. Møre & Romsdal høy andel oljeservice. ROE rapportert 14,6 % 10,9 % 12,9 % 9,6 % 9,0 % ROE justert 10,1 % 10,8 % 11,3 % 9,4 % 8,9 % CET I (Basel II, overgangsregler) 10,6 % 12,5 % 12,0 % 12,7 % 13,3 % Utbytte 12,0 8,0 13,5 11,5 12,0 36

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: 97 77 20 15 Sektorsjef Bank/Finans Eika Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER KREDITTILSYNET FF/F2 10. februar 2009 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2008 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 5 3. Strukturen i finansmarkedet... 7

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2010 27. AUGUST 2010 OFFENTLIG VERSJON Innhold 1 Hovedinntrykk 3 2 Makroøkonomisk bakgrunn 5 3 Banker 7 4 Finansieringsforetak 15 5 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015 Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Den ledende Sparebanken på Vestlandet 2006 2012 205.000 Personkunder 6.700 Bedriftskunder

Detaljer

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Grunnfondsbeviskonferansen 21. september 2005 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Seminar grunnfondsbevis 050921 Agenda Statusbildet

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer