Økt fokus på reduksjon av sykefravær og endring i rapporteringsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt fokus på reduksjon av sykefravær og endring i rapporteringsrutiner"

Transkript

1 Saksnr.: 2014/8656 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 20061/2016 Klassering: 440 Saksbehandler: Vigdis Søfteland Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /16 Økt fokus på reduksjon av sykefravær og endring i rapporteringsrutiner Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler arbeidsmiljøutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til etterretning. Fredrikstad, Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak : 1. Saken tas til etterretning. Fredrikstad, Rett utskrift Charlotte Høyum møtesekretær Utskrift til: personalrådgiver Vigdis Søfteland, referatsak til Administrasjonsutvalget og fagutvalgene Sammendrag Rådmannen ønsker: 1. Økt fokus på IA-Handlingsplan delmål1; reduksjon av sykefravær og å jobbe målrettet mot målet om et sykefravær på maks 7.83 % for Fredrikstad kommune 2. Videreføre arbeidet med 10 % prosjektet og arbeide spesifikt med det arbeidsrelaterte fraværet 3. Endring i rapporteringsrutiner og fra å rapportere på nærvær til å rapportere på sykefravær Fredrikstad kommunes hovedfokus i IA-arbeidet er delmål 1) reduksjon i sykefraværet. Dette samsvarer også med Rådmannens vedtatte Handlingsplan for hvor det står «Alle virksomheter gjennomfører tiltak for å forebygge og redusere sykefravær». I 2015 startet jobben med å kartlegge årsakene til kommunens høye sykefravær. Dette var en del av kommunens «10 % prosjekt» i IA-Handlingsplan. Det som blant annet er avdekket gjennom denne kartleggingen er at mye av fraværet er såkalt arbeidsrelatert. Det vil si at Side 1 av 7

2 ansatte ikke er på jobb selv om de har helse til det. Det er dette fraværet Fredrikstad kommune som arbeidsgiver først og fremst kan gjøre noe med. Fredrikstad kommune har over flere år rapportert om nærvær hvor tanken har vært å ha fokus på de som er på jobb. Dette har tatt oppmerksomheten bort fra utfordringene rundt sykefraværet. Ved å ha et tydelig fokus på sykefraværsutvikling og årsaker til sykefravær, vil vi også kunne avdekke og avverge faktorer som bidrar til sykefravær. Første skritt i denne retning er å endre fra nærværs- til sykefraværsrapportering. Vedlegg 1. Rapporteringsmal Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. Rapport på sykefravær fra Trondheim kommune 3. Rapport på sykefravær fra Bærum kommune 4. Fafo-rapport 2015:12 Fra fravær til nærvær (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon) 5. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)Norges offentlige utredninger (NOU) 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Saksopplysninger Fredrikstad kommunes arbeidsgiverstrategi har to overordnede mål: 1. Fredrikstad kommune er en helsefremmende arbeidsplass med gode ledere, og ansvarlige, myndiggjorte og kompetente medarbeidere, i et mangfoldig arbeidsmiljø. 2. Fredrikstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidsgiverstrategien fordrer politisk og ledelsesmessig oppmerksomhet rettet mot sykefravær og sykefraværsreduksjon gjennom å være en helsefremmende arbeidsplass. Gjennom forpliktelsene i IA-Handlingsplan stilles det krav til ledere på alle nivå i kommunen, og ledere og ansatte skal sette av tid til å fokusere på IA-arbeidet og utforme/gjennomføre tiltak for reduksjon av sykefraværet. IA Handlingsplans delmål er: Delmål 1: Sykefraværet skal reduseres og ikke overstige 7.83 prosent. Delmål 2: a) Vi skal legge til rette for at egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne står lenger i jobb. b) Vi skal åpne opp for personer som Arbeids- og Velferdsetaten har avklart, og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet. Delmål 3: Vi har som mål å øke den reelle gjennomsnittlige pensjoneringsalder for kommunens ansatte til 57,1 år Reduksjon av sykefraværet Fredrikstad kommune har helt siden inngåelse av den første IA-samarbeidsavtalen jobbet systematisk og godt med oppfølgingen av sykemeldte ansatte. Det er utarbeidet gode prosedyrer og rutiner som kommunens ledere følger. Det legges i stor grad til rette for at ansatte med nedsatt arbeidsevne skal kunne stå i sin stilling, og kommunen har en egen omstillingsgruppe som kontinuerlig jobber med å omplassere ansatte med helseutfordringer. Side 2 av 7

3 Dette arbeidet er knyttet opp mot IA-avtalens delmål 2, og har fram til nå hatt hovedfokus i Fredrikstad kommunes IA-arbeid. For å ivareta ansatte med arbeidsrelaterte helseutfordringer, strekker Fredrikstad kommune seg svært langt. Dette gir seg utslag i at en stor gruppe av våre ansatte har gjentagende langvarig sykefravær til tross for at de har tilrettelagt arbeid eller er omstilt til annet lettere arbeid. Det at ansatte eier stillinger de av forskjellige årsaker ikke fyller, medfører svært ofte en merbelastning for de øvrige ansatte i den enkelte virksomhet. Vi har erfart at dette kan føre til ytterligere sykefravær. Når Fredrikstad kommune har bestemt at hovedfokuset i IA-handlingsplan skal være å redusere sykefraværet, må fokuset flyttes fra tilrettelegging i egen stilling til å analysere om årsaken til sykefraværet er forenlig med arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Kommunens ledere har mye informasjon om sykefraværet i sin virksomhet. De melder at det er utfordrende å tilrettelegge når det er snakk om flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i en og samme virksomhet. Kartleggingen av årsakene til kommunens høye sykefravær i virksomheter med sykefravær over 10 % i 2015, avdekket at mye av fraværet er såkalt arbeidsrelatert. Med arbeidsrelatert fravær menes fravær knyttet til organiseringen av arbeidet og det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er dette fraværet Fredrikstad kommune som arbeidsgiver først og fremst kan gjøre noe med. Fredrikstad kommune som arbeidsgiver har et ansvar for alle arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven kap. 4. En omfordeling av oppgaver eller endring av rutiner må også ivareta disse hensyn. Arbeidsgiver skal så langt som mulig tilrettelegge arbeidet for ansatte som er syke eller står i fare for å bli syk ved å omfordele oppgaver og justere rutiner. Dette kan også medføre at andre arbeidstakere i en periode må akseptere justeringer innenfor det arbeidsgiver ensidig kan bestemme i kraft av styringsretten. Arbeidstaker skal selv aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jf. aml Dette innebærer at arbeidstaker skal medvirke til å hindre helseskader på arbeidsplassen, si i fra om forhold som kan medføre helseskader, medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når arbeidstaker er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende og rette seg etter påbud fra arbeidsgiver som er ment å ivareta det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet. Manglende medvirkning kan medføre at forhold som bidrar til uheldige fysiske eller psykiske belastninger ikke kommer fram. Arbeidsgivers styringsrett henger sammen med arbeidsgivers plikter i arbeidsmiljøloven. Det at ansatte fortsetter i stillinger som de ikke har helse til å fylle, vil kunne være en risiko for virksomhetens øvrige ansatte. Tilrettelegging skal ikke gå ut over det fullt forsvarlige arbeidsmiljø for andre ansatte. Vi ser ofte at ansatte holder på en stilling som fører til så store helsemessige utfordringer at det gir utslag i langvarig og gjentagende sykefravær. Av hensyn til den enkelte ansatte og det øvrige arbeidsmiljøet, kan ikke kommunen som arbeidsgiver fortsette med å legge til rette for denne praksisen. Tilrettelegging må begrense seg til tiltak som kan gjøres i den ansattes hovedstilling innenfor rammen av arbeidsavtalen. En rettesnor for grad av tilrettelegging er hva som er påregnelig belastning knyttet til den aktuelle stillingen. Det er ikke nok at det bare foreligger en subjektiv belastning. Det må gjøres en objektiv vurdering av det konstaterbare saksforhold og det må trekkes en grense mot det som er påregnelig konsekvens av arbeidsforholdet. Ingen skal bli syke av arbeidet, men det er påregnelig å bli sliten. Fredrikstad kommune har ikke mulighet til å tilby arbeid som ikke medfører noen form for fysiske eller psykiske belastninger. Side 3 av 7

4 Et høyt sykefravær øker belastningen på de som er på jobb, ofte i form av merarbeid som for eksempel overtid. Analyser viser at økning i overtidsbruk gir produktivtetsnedgang. Shepard og Clifton (2000), NOU 2016:1 s Flere studier viser også at sykefravær smitter. Analyser fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser en klar smitteeffekt også internt på arbeidsplasser. Hvis kollegenes sykefravær øker, øker også eget sykefravær, både egenmeldt og legemeldt. ISF , svensk studie fra 2009, Dag Yngve Dahle, Teknisk ukeblad, publisert 16. juni 2011 Funnene støttes også av en Italiensk studie som ser på hvilken effekt kollegers atferd har på sykefravær. Dag Yngve Dahle, Teknisk ukeblad, publisert 16. juni 2011 Det finnes solid kunnskap om arbeidsforhold som øker risikoen for arbeidsrelatert uhelse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. NOU 2016:1 s 126 Forebyggende arbeid på dette området vil være å organisere arbeidet på en måte som sikrer kombinasjon av effektivitet og håndterbar risiko. NOU 2016:1 s 126. Arbeidsgiver har ansvar for at brukerne får lovpålagte tjenester med forsvarlig kvalitet og må derfor sørge for å ha ansatte som både har helse og kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene. Det finnes ingen absolutt grense for når det oppstår ugunstige helse- og sikkerhetseffekter på individnivå og heller ikke fullt ut entydige på gruppenivå. NOU 2016:1 Det arbeidsrelaterte fraværet utgjør i følge Statens arbeidsmiljøinstitutt opp mot 50 % av det totale fraværet. Det er det arbeidsrelaterte fraværet arbeidsgiver kan gjøre noe med, og det er derfor viktig å kartlegge og analysere årsakene til fraværet. En god kartlegging og analyse av årsakene bak fraværet skal avdekke om fraværet skylles faktorer knyttet til: Arbeidsoppgavene Arbeidets organisering, herunder arbeidstidsordninger Relasjoner mellom den ansatte og leder, eller ansatte imellom Andre sosiale eller private forhold I slike tilfeller er ofte den ansatte sykemeldt fra en konkret situasjon, men ikke fra et hvilket som helst arbeid. 1. juli 2004 ble det innført en lovfestet aktivitetsplikt for at det skal kunne gis sykepenger utover 8 ukers arbeidsuførhet. Fra 7. september 2015 ble dette kravet innskjerpet. NAV krever nå at den sykmeldte må være arbeidsufør til et hvert arbeid vedkommende er kvalifisert til for å få rett til sykepenger ut over 8 uker ved 100 % sykefravær. Vurderingen av om det foreligger sykdom er relativt streng. Der det foreligger en situasjon hvor det kan være grunnlag for vikarierende motiver for fravær, vil NAV be den ansatte om utfyllende dokumentasjon. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til sykepenger, jf. folketrygdloven 8-4 og 8-7. Som et resultat av denne innstrammingen har mange sykmeldte ansatte i Fredrikstad kommune fått varsel fra NAV om stans av sykepengeutbetaling etter 8 uker. I tillegg har flere fått avslag på arbeidsavklaringspenger etter ett års sykefravær fordi NAV har vurdert det slik at de har helse og kompetanse til å søke annet arbeid i og utenfor Fredrikstad kommune. Vi ser at denne innstrammingen fra NAV vil kunne medføre endringer i omstillingsarbeidet i forhold til dagens ordning. Dette vil bli utredet nærmere. Side 4 av 7

5 For å avdekke årsaker til sykefravær, må det rapporteres og kommenteres på forhold som kan bidra til å avdekke risikofaktorer. Bare da kan arbeidsgiver iverksette forebyggende tiltak og tiltak knyttet til målrettet oppfølging av sykmeldte. Tiltak og gjennomføring Sykefraværsarbeidet er en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og for å lykkes med å redusere sykefraværet må kommunen som arbeidsgiver stå samlet om de tiltak som blir besluttet. Det vil si at alle HMS-aktørene må jobbe mot samme mål. Det er Rådmannen som har det helhetlige ansvar i HMS-arbeidet, og som skal bruke styringsretten og iverksette de tiltak som er nødvendig for å nå de mål som er satt. De øvrige HMS-aktørene skal hver på sin måte medvirke til gjennomføringen av de tiltakene arbeidsgiver setter ut i livet. Til nå har det i «10 % prosjektet» blitt fokusert på kartlegging, opplæring og å avslutte langvarige fraværssaker. Lederne i virksomheten har arbeidet svært godt med sykefraværsoppfølgingen i Eksempelvis har sykefraværet i to virksomheter i etat omsorgssentre gått ned, sammenlignet med 2014, fra henholdsvis 12,9 til 10,4 og fra 17,7 til 13,4. I en virksomhet i etat hjemmesykepleie har sykefraværet gått ned fra 18,0 i 2014 til 14,0 i «10 % prosjektet» videreføres, men man vil nå arbeide spesifikt med det arbeidsrelaterte fraværet. Også her vil lederne trenge oppfølging og veiledning fra rådgiverne i personalavdelingen. Lederne har uttrykt at de er usikre på hvor tydelige de kan være og hva de kan kreve av medvirkning fra arbeidstakerne. Som en del av tiltakene knyttet til det arbeidsrelaterte fraværet kan prosjektet Mestring av hverdagen i samarbeid med HMS-avdelingen og enkelte av tiltakene som tilbys gjennom Frisklivsentralen være aktuelle. NAV Arbeidslivssenter og NAV Lokal vil fortsatt være naturlige samarbeidspartnere. For å sikre en gjennomgående og likeverdig rådgivning, vil det også være behov for at aktuelle rådgivere fra personalavdelingen får opplæring i samtaleteknikk og arbeidspsykologiske metoder. Rapportering på sykefravær Når personalavdelingen i dag skal sammenfatte virksomhetenes kommentarer til nærværstallene og på bakgrunn av dette si noe om årsakene til sykefraværet og hvilke tiltak som er gjennomført, er det lite konkret å hente ut fra det lederne rapporterer i datasystemet Corporator. Sykefraværet skaper store utfordringer for den enkelte virksomhet og brukere av kommunens tjenester. Lederne innehar mye informasjon om sykefraværet i sin virksomhet og kan kommentere sykefraværet langt mer spesifikt enn det som gjøres i dagens rapportering. Første skritt i denne retning er å endre fra nærværs- til sykefraværsrapportering i Corporator. Ved vurdering av nytten av å rapportere på sykefravær og kommentere årsakene til fraværet, kan følgende momenter trekkes fram: Politikerne får større mulighet for å vurdere om utviklingen av sykefraværet går i riktig retning. Rådmannen kan komme i tettere og bedre dialog med virksomhetene og virksomhetslederne, blant annet om hvilke tiltak som bør prioriteres iverksatt. Det vil også forenkle sammenligningen av kommunens sykefraværsutvikling med andre kommuners sykefraværsutvikling. Ledere på alle nivåer i kommunen vil få langt bedre kunnskap om virksomhetens sykefraværstall, kvaliteten av sykefraværsoppfølgingen, indirekte en helhetlig kunnskap Side 5 av 7

6 om de ansattes trivsel og en vurdering av arbeidsmiljøet. Rapportene gir lederne informasjon som kan brukes til å sette i verk målrettede tiltak i arbeidet med å redusere sykefraværet. De ansatte vil dra nytte av spesifikke tiltak rettet mot virksomheten (kollektiv behandling) og den ansatte selv (individuell behandling) vil få god oppfølging på de områder der dette er nødvendig. Dette kan bidra til å få ned det arbeidsrelaterte fraværet. Som nevnt er det dette fraværet Fredrikstad kommune først og fremst kan påvirke. Brukerne vil kunne oppleve økt kvalitet på tjenestene ved reduksjon av sykefraværet i form av stabile og tilstedeværende tjenesteytere med riktig kompetanse. For at tallene skal bli så korrekte som mulig, skal det telles hvert kvartal og rapporteres hvert tertial i stedet for hver måned. Sykefraværstallene er ikke korrekte til enhver tid på grunn av etterslep i fraværsregistreringen. Det foreslås noe mer utfyllende rapporter hvert tertial som følger økonomirapporteringen. Den offentlige årsrapporten er rapporteringen som gjøres på kommunenivå. Tertialrapportene skal presenteres i Rådmannens ledergruppe, Arbeidsmiljøutvalget og seksjonenes arbeidsmiljøutvalg. Den nåværende rapporteringsformen innebærer mye manuell telling i virksomhetene. Det ønskes at rapporteringen i større grad blir elektronisk med minst mulig manuelt arbeid/telling. Rapporteringen skal danne grunnlag for evaluering av tiltak i IA-Handlingsplan og for å iverksette nye tiltak og evt. å avslutte eksisterende/gjennomførte tiltak. Rapporteringen skal også danne grunnlag for evaluering av sykefraværsoppfølgingen på virksomhet- og seksjonsnivå. Målet er at tall og data som kommer fram i rapportene skal være et arbeidsredskap for ledere og HMS gruppen på den enkelte virksomhet. Dette krever at virksomhetene undersøker hva som ligger bak tallene og kommenterer dette. Økonomiske konsekvenser I 2015 var det totale sykefraværet i Fredrikstad kommune 9,6 %. Egenmeldt og legemeldt sykefravær var henholdsvis 1,2 % og 8,3 %. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden omfatter alt egenmeldt sykefravær samt legemeldt sykefravær de første 16 dagene. I 2015 var fraværet i arbeidsgiverperioden 3,6 %. Fredrikstad kommune har 4520 årsverk. Det betyr at 430 årsverk er fraværende til enhver tid. Av dette er 163 årsverk fraværende i arbeidsgiverperioden. Det betyr at Fredrikstad kommune betaler for 163 årsverk hvert år som ikke produserer tjenester. I tillegg vet vi at kommunen ikke får dekket alle kostnader for et sykefravær gjennom refusjon fra NAV. Reduksjon av sykefravær vil gi stor økonomisk gevinst for kommunen både når det gjelder reduksjon av det totale sykefraværet og fraværet i arbeidsgiverperioden. Spesielt stor gevinst vil man få dersom man kan få ned fraværet blant de som har gjentagende sykefravær som medfører mange arbeidsgiverperioder. Konsekvenser levekår/folkehelse Ved å få kunnskap om årsakene til sykefravær, kan forebyggende og målrettede individuelle tiltak når det gjelder de som er sykmeldte, henholdsvis hindre sykmelding og redusere sykefraværets lengde. Arbeidsrelaterte risikofaktorer som arbeidstid utenfor normalarbeidstiden, arbeidets innhold og eksponeringer under arbeidet har også betydning for risiko for feilhandlinger og ulykker. Kollegers sykefravær har betydning for eget sykefravær. Studier finner også effekter av sosial interaksjon i nabolag, ulike etniske grupper og andre typer grupper. I tillegg er det Side 6 av 7

7 funnet sosiale interaksjonseffekter på uførepensjonering. Dag Yngve Dahle Teknisk ukeblad Publisert 16. juni 2011 Ansattes medbestemmelse Saken behandles i Arbeidsmiljøutvalget som er et partssammensatt utvalg. Vurdering Fredrikstad kommunes hovedfokus i IA-arbeidet er delmål 1) reduksjon i sykefraværet, og har mål om et sykefravær på 7.83 % eller lavere. Dette framkommer også i Rådmannens vedtatte Handlingsplan for perioden hvor det står «Alle virksomheter gjennomfører tiltak for å forebygge og redusere sykefravær». Kartleggingen som er gjennomført i «10 % prosjektet» viser at de aller fleste ledere i Fredrikstad kommune har et godt grep om den generelle sykefraværsoppfølgingen. De er godt informert når det gjelder rutiner og lovverket, og de fleste ledere tar sitt oppfølgingsansvar på alvor. Det er i de mer kompliserte sakene behovet for støtte og veiledning framkommer. Det vil si tilfeller med tydelig arbeidsrelatert fravær. Erfaring gjennom mange år som IA-bedrift viser at kommunen ikke kan få ned sykefraværet og samtidig i stor grad ivareta alle ansatte med nedsatt arbeidsevne i den utstrekning og på den måten som det gjøres i dag. Vi ser at det i dag tilrettelegges langt utover rammen av arbeidsavtalen, og hva som er påregnelig i en stilling. Det kan være riktig for en kortere periode, men ikke som en fast ordning. Dette både av hensyn til den enkelte og av hensyn til de øvrige ansatte. NAV s innstramminger for rett til sykepenger tilsier også at kommunen som arbeidsgiver må tenke nytt. Samtidig har NAV Fredrikstad utfordret kommunen med at det er for mange ansatte som har et høyt og gjentakende sykefravær. Sykefraværsarbeidet er en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er ikke bare det fysiske arbeidsmiljøet som påvirker medarbeidernes helse. Også de psykososiale forholdene og måten arbeidet er organisert på, spiller inn. Å begrense risiko for skade og sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen, vil begrense sykefraværet. For å lykkes må det settes av tilstrekkelige ressurser til forebygging. Rådmannen etterspør en mer informativ rapport med fokus på sykefravær for at virksomhetene kan iverksette målrettede tiltak for å forebygge og redusere sykefravær. Det jobbes som nevnt godt med sykefraværsoppfølging i virksomhetene. Rapportering på sykefravær gir lederne et bedre arbeidsredskap til å identifisere og iverksette tiltak når det gjelder det arbeidsrelaterte sykefraværet som er det sykefraværet arbeidsgiver kan gjøre noe med. Side 7 av 7

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de?

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? NSH konferanse 18 19.mars 2004 Hvordan få lampene til å gløde? Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 BAKGRUNN: 3.oktober 2001

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Arbeidsmiljøutvalget Partssammensatt utvalg NÆRVÆRSARBEID, SYKEFRAVÆR OG TURNOVER Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER 1.1 Fravær i kommunal sektor Kommunesektoren

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09 Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endringen trådte i kraft 01.01.2017 11.01.2017//IEB0391 Bakgrunn for forskriftsendring Bakgrunn for endringen er at kravene for støtte etter

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Styredagen Sogn og Fjordane - 18. Mars 2010 Førde HMS og sykefravær styre sitt ansvar og økonomiske konsekvenser Inkluderende arbeidsliv Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03. Sak 4/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/11 Sakstittel: EVALUERING AV RØYKEFORBUDET Arkivsaknr: 08/40 Saksbehandler: RKO/LPK/EVELS Edvard Velsvik Bele K-kode: 441 Saksnummer

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer