MODULEX EXT INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE YHF 10/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODULEX EXT 100-150 - 200 250-300 - 350 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00335315 - YHF 10/14"

Transkript

1 MODULEX EXT MODULEREDE KODESEREDE KJELE YHF 0/ ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER O

2 Vær oppmerksom, denne veiledningen inneholder instruksjoner kun for bruk for installatør og/eller kvalifisert vedlikeholder, i henhold til gjeldende regelverk. Personen som er ansvarlig for kjelen er IKKE kvalifisert for å gjøre inngrep på den. Fabrikanten er ikke ansvarlig dersom det oppstår skader på personer, dyr eller ting på grunn av manglende observasjon av instruksjonene gitt i veiledningene som følger med kjelen IHOLDSFORTEGELSE GEERELL IFORMASJO.... Symboler brukt i veiledningen.... Riktig bruk av maskinen.... Informasjon til bruker.... Sikkerhetsadvarsler....5 Standard ved installasjon Installasjon Skilt med teknisk informasjon Vannbehandling Generelle advarsler... 8 TEKISKE EGESKAPER OG DIMESJOER...9. Tekniske egenskaper Hovedkomponenter...0. Dimensjoner.... Ytelse... ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR.... Generelle advarsler.... Emballasje.... Fjerning fra pall og feste av bein...5. Plassering av kjelen i fyrrom Installasjon.... Tilkobling av kjelen Gasstilkobling Tilkobling til anleggets tur- og returledninger Sikkerhetsanordninger, beskyttelse og tilleggskontroller + sett primærkrets Vannutskiller.... Filter for hydraulisk anlegg.... Fastlegging av kretsens hovedpumpe eller kjelepumpe.... Kuleventiler.... Plateveksler Primær krets.... Avløp for kondensat Tilkobling til røykrør....8 Tilkobling av manifold....9 Elektriske koblinger Skjema for koblinger og styring...9 TILKOBLIG RIG PRIMARY (LEVERES MED MODULEREDE PUMPE)... 0 TERMOSTAT O / OFF TILKOBLIG...0 TERMOSTAT FBR TILKOBLIG (romføler)... TILKOBLIG MODULEREDE TERMOSTAT.... FUKSJOELT KOBLIGSSKJEMA.... KOBLIGSSKJEMA FOR KOBLIGER OG STYRIG. Eksempler på installasjon (funksjonsskjema og beskrivelse av koblingene).... Kaskadekontrollør BCM....5 Påfylling av anlegget.... Frostbeskyttelse....7 Justering av brenner....8 øds- og sikkerhetsdrift....9 Start og stopp prosedyrer...7 ISPEKSJO OG VEDLIKEHOLD CE SERTIFIKAT...5

3 Generell informasjon GEERAL IFORMATIO. - SYMBOLER BRUKT I VEILEDIGE år man leser denne veiledningen, må man ta spesielt hensyn til de deler som er merket med disse symbolene: FARE! Alvorlig fare for skader og for livet VÆR OPPMERKSOM! Mulig farlig situasjon for produktet og omgivelsene MERK! Råd til bruker. - RIKTIG BRUK AV MASKIE Apparatet er bygget på base av nåværende tekniske nivå og sikkerhetsregler. Ikke desto mindre, som følge av uegnet bruk kan det oppstå farer for skade og for livet til bruker eller andre personer eller skader på apparatet eller andre ting. Apparatet er laget for funksjon i oppvarmingsanlegg med sirkulasjon av varmt vann. Enhver annen form for bruk regnes som uegnet. For en hvilken som helst skade som oppstår på grunn av uegnet bruk, vil UICAL ikke pådra seg noen form for ansvar; i dette tilfelle er risikoen brukerens komplette ansvar. En bruk i henhold til det som apparatet er konstruert for, forutsetter at man følger nøye instruksjonene i denne veiledningen.. - IFORMASJO TIL BRUKER Bruker må opplæres til bruk og funksjon av anlegget for oppvarming, spesielt gjelder dette: Gi bruker disse instruksjonene, i tillegg til de andre dokumentene som hører til apparatet og som finnes i posen som fulgte med innpakningen. Brukeren må ta vare på denne dokumentasjonen slik at han alltid har den til disposisjon for fremtidig konsultasjon. Informere brukeren angående viktigheten til luftdyser og systemet for røykuttak, ved å fremheve uunnværligheten og absolutt forbud mot forandringer. Informere brukeren angående kontroll av anleggets vanntrykk i tillegg til operasjonene som gjelder justering av dette. Informere brukeren angående riktig innstilling av temperatur, styreenhet/termostater og radiatorer for energisparing. Minne om at det er obligatorisk å utføre vedlikehold av anlegget en gang i året og en analyse av forbrenningsluft annet hvert år (i henhold til nasjonale lover). Dersom apparatet selges eller overføres til andre eiere eller dersom man flytter og lar apparatet bli igjen, forsikre seg om at instruksene følger med apparatet slik at det kan konsulteres av den nye eieren og/eller installatør. Fabrikanten er ikke ansvarlig i tilfelle skader på personer, dyr eller ting som oppstår på grunn av manglende hensyn til instruksjonene i denne veiledningen.

4 Generell informasjon. - SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL! Maskinen bør ikke brukes av personer med reusert fysisk eller mental erfaring og kunnskap. Disse må være godt informert og bli veiledet underveis i arbeidet. Barn må ikke leke med maskinen. VÆR OPPMERKSOM! Vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av kjelen må utføres av kvalifisert personale, og som er autorisert av Unical; man anbefaler en vedlikeholdskontrakt. Irregulær eller manglende vedlikehold kan sette på spill driftssikkerheten til apparatet og kan føre til skader på personer, dyr og ting. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. FARE! Vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av kjelen må utføres av kvalifisert personale, og som er autorisert av Unical; man anbefaler en vedlikeholdskontrakt. Irregulær eller manglende vedlikehold kan sette på spill driftssikkerheten til apparatet og kan føre til skader på personer, dyr og ting. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Endringer på deler som er koblet til apparatet Ikke utfør endringer på følgende elementer: - på kjelen - på ledningene for tilførsel av gass, luft, vann og elektrisk strøm - på røykkanalen, på sikkerhetsventilen og på dens utløpsrør - på konstruksjonselementer som påvirker apparatets driftssikkerhet VÆR OPPMERKSOM! For stramming eller slakking av slettnippel, bruk kun egnede gaffelskrunøkler (faste nøkler). Feil bruk eller/og utstyr som ikke er egnet kan føre til skader (for eksempel vann- eller gasslekkasjer). VÆR OPPMERKSOM! Indikasjoner for apparater som fungerer med propangass Forvisse seg om at apparatets gassbeholder er avluftet før installasjon. For en riktig avlufting av gassbeholderen, ta kontakt med gassleverandøren eller personale som har godkjenning for å gjøre dette. Dersom beholderen ikke er avluftet skikkelig, kan det oppstå problemer ved antenning. Om dette skulle oppstå, ta kontakt med leverandøren av gassbeholderen. Gasslukt Dersom man skulle kjenne lukt av gass, må man holde seg til følgende sikkerhetsindikasjoner: - ikke aktivere elektriske brytere - ikke røyke - ikke bruke telefonen - stenge av avskjæringskranen for gass - luft ut rommet hvor det har vært gasslekkasje - informer selskapet som leverer gass eller et firma som er spesialisert i installasjon og vedlikehold av oppvarmingsanlegg. Stoffer som er eksplosive og lett antennelige Ikke bruke eller oppbevare stoffer som er eksplosive eller lett antennelige (f.eks. bensin, maling, papir) i rommet hvor apparatet er installert. VÆR OPPMERKSOM Varmeenheten må være installert slik at man unngår frysing av væsken og at styreog kontrollorganene utsettes for temperaturer lavere enn -5 C og over 0 C. Varmeenheten må være beskyttet mot klimatiske/miljø variasjoner med: - Isoleringen til de hydrauliske rørene og til kondensatutløpet. - Bruk av spesielle frostvæskeprodukter i det hydrauliske anlegget.

5 Generell informasjon.5 - STADARD VED ISTALLASJO Apparatet må installeres iht. denne manualen. Installasjonen skal utføres av kvalifisert tekniker, som også er ansvarlig for at lokale og nasjonale regler blir fulgt. Kontakt gassleverandøren før installering av apparatet. Kjelen må være installert i henhold til alle forskrifter vedrørende fyrrom og byggeforskriften ang. varmesentraler. Kjelen må installeres og vedlikeholdes i henhold til gjeldende forskrifter. Dette gjelder også det hydrauliske systemet, røykuttak og kjelens plassering i rommet. Installasjonen skal utføres i henhold til tekniske regler, forskrifter og krav. Garantien vil bli opphevet dersom disse reglene ikke overholdes.. - ISTALLASJO Dersom apparatet installeres på allerede eksisterende anlegg, forsikre deg om følgende: - Røykrøret egner seg for kondenserende kjeler og at det tåler temperaturene til forbrenningsproduktet og at det er planlagt og konstruert i følge gjeldende regelverk. At det er så rett som mulig, at det er tett, isolert og at det ikke har tilstoppelser eller innsnevringer. - Røykrøret er utstyrt med feste for kondensatutslipp. - Kjelerommet er utstyrt med kanal for uttak av kondensat som produseres av kjelen. - Det elektriske anlegget er utført i henhold til spesielle regler og av kvalifisert personale. - Tilførselen, trykkhøyde og strømningsretningen til sirkulasjonspumpene er egnet. - Linjen for tilførsel av brennstoff og den eventuelle beholderen er laget i henhold til gjeldende regelverk. - Ekspansjonsbeholderne garanterer totalt opptak av væskens ekspansjon i anlegget. - Anlegget er rengjort for søle og avleiring. år Modulex kjelen installeres på eksisterende anlegg: Dersom det er mulig å programmere utbyttingen, er det nødvendig å sørge for et inngrep med forebyggende rengjøring med dispersjonsmiddel. Rengjøringen må utføres fire uker før bytte, med anlegget i drift ved en temperatur på 5 C - 0 C MERK! Dersom den nye kjelen har erstattet et gammelt anlegg uten at man har gjennomført vasking slik som beskrevet i forrige paragraf, må man ikke vaske anlegget. Dette fordi eventuelle produktrester som befinner seg i kretsen kan etter utbytting fylle generatoren med rester. Man anbefaler å ta kontakt med et spesialfirma for vannbehandling. år Modulex kjelen installeres i et nytt anlegg, anbefales det å utføre en kraftig rengjøring av hele anlegget med egnede produkter, og i tillegg installasjon av et Y- filter med to avskjæringsventiler på returledningen, slik at det kan rengjøres ved behov. Dette filteret beskytter kjelen mot skitt som kommer fra oppvarmingsanlegget. I begge tilfeller er det nødvendig å ta hensyn til trykktap som lokaliseres i primærkretsen for en riktig dimensjonering av sirkulator. 5

6 Generell informasjon.7 - SKILT MED TEKISK IFORMASJO CE Merking Ce merkingen dokumenterer at kjelene oppfyller: - Betingelsene i direktivet som gjelder gassapparater (direktiv 009- EC) - Betingelsene i direktivet som gjelder elektromagnetisk kompabilitet (direktiv 00/08 EC) - Betingelsene i direktivet som gjelder effektivitet (direktiv 9//EEC) - Betingelsene i direktivet som gjelder lavspenning (direktiv 00/95EC). TEGFORKLARIG: = Året da CE sertifiseringen ble utstedt = Kjele type = Kjele modell = Antall stjerner (Direktiv 9//CEE) 5 = (S.r) Serienummer = P.I.. kode 7 = Godkjente konfigurasjoner på røykuttak 8 = (0x) 0x klasse A = Kretsfunksjoner for sentraloppvarming 9 = (Pn) ominell nytteeffekt 0 = (Pcond) ytteeffekt i kondensasjon = (Qmax) ominell innfyrt effekt = (Justert Qn) Justert for nominell innfyrt effekt = (PMS) Maks trykk C.H. system = (T max) Maks C.H. temperatur B = Funksjon for tappevannskrets 5 = (Qnw) ominell effekt inn tappevann modus (hvis forskjellig fra Qn) = (D) Spesifikk gjennomstrømningsmengde VV i følge E 5 E 0-7 = (R faktor) Antall tappesteder basert på vannmengde i h.h til E 0-8 = (F-faktor) Antall stjerner på vann kvalitet i h.h. til E0-9 = (PMW) Maks trykk anvendelse tappevarmtvann 0 = (T max) Maks temperatur oppvarming C = Elektriske egenskaper = Elektrisk kraftforsyning = Forbruk = Isolasjonsklasse D = Mottaksland = Direkte od indirekte mottaksland 5 = Type gass = Forsynings trykk E = Fabrikkinnstilling 7 = Regulert for gass av type X 8 = Plass for nasjonale merker

7 Generell informasjon.8 - VABEHADLIG De kjemiske/fysiske egenskapene til vannet i oppvarmingsanlegget er grunnleggende for riktig og sikker funksjon av kjelen. Reglene som nevnes under forutser en forebyggende behandling før man sender vann inn i oppvarmingskretsen. Formålet med denne vannbehandlingen er fjerning eller reduksjon av følgende type problemer: Kalk Korrosjoner Avleiring Biologiske vekst (mugg, sopp, alger, bakerier etc.) Behandling av vannet gjør at man hindrer problemer og beholder generatorens funksjon og effektivitet over lenger tid. Kjemisk analyse av vannet gir informasjoner angående vannets tilstand og anleggets helse. Vannbehandlingen er svært viktig for å hindre problemer med kjelen. ph er en nummerverdi for å indikere løsningens grad av surhet eller alkalinitet. ph-verdiene går fra 0 til, og 7 tilsvarer nøytral verdi. Verdier under 7 indikerer surhet, verdier over 7 indikerer alkalinitet. Ideell ph verdi i oppvarmingsanlegg med aluminiumskjele er mellom,5 og 8, med en hardhet på 5 F. I varmesystemer der vannet har en ph verdi utenfor dette, vil ødeleggelser i det beskyttede oksiderte belegget akselerere. Dersom ph verdien er mellom,5 og 8 vil overflatene og kjelekroppen være beskyttet mot korrosive angrep. For å minimere korrosjon er det viktig å bruke en avleiringshemmer, dersom denne skal fungere optimalt må overflatene være helt rene. De beste avleiringshemmere på markedet inneholder også et beskyttelses system for aluminium som stabiliserer ph verdien i vannet og dermed hindrer uforutsette variasjoner. Vi anbefaler jevnlig kontroller av ph verdien (minimum to ganger pr år). Det er ikke nødvendig å gjennomføre en kjemisk analyse i laboratorium, det holder å bruke et analyse sett. Før man fyller varmesystemet med vann vil det være nødvendig å montere enhetene som vist i figuren nedenfor. KOBLIGE MÅ TILPASSES PRIMÆRKRETSES RETURRØR EDSTRØMS I SIRKULASJOSPUM- PE. Forholdsregler må tas for å unngå dannelse og lokalisering av oksygen i vannet. Plastrør som brukes i gulvvarmesystem må derfor være ugjennommtrengelig for oksygen. Ved bruk av frostvæske, forsikre deg om at den er kompatibel med de komponenter og materialer som er montert på systemet. MERK! EHVER SKADE PÅ KJELE SOM OPPSTÅR PÅ GRU AV KALK ELLER KORROSIVT VA, DEKKES IKKE AV GARATIE. EKSEMPEL PÅ EHET FOR VABEHADLIG. Kuleventil. Luke for uttak. Enhet for påfylling. Frakobler 5. Enhet for vannbehandling. Literteller (anbefalt) 7. Y filter 7

8 Generell informasjon.9 - GEERELLE ADVARSLER Instruksjonsveiledningen er en integrert og viktig del av produktet og må oppbevares av personen som er ansvarlig for anlegget. Les instruksne i veiledningen nøye, de inneholder viktige indikasjoner angående sikkerhet ved installasjon, bruk og vedlikehold. Ta godt vare på veiledningen for fremtidig bruk. Installasjon og vedlikehold av apparatet må utføres i henhold til gjeldene regelverk og fabrikantens instruksjoner og av personale kvalifisert i følge loven. Anleggene for produksjon av varmt sanitærvann MÅ være konstruerte med materialer som er i overensstemmelse med D.M. 7/00 ( kraner, rør, fitting, etc. ). Kvalifisert personale betyr personale som har tekniske kunnskaper innen sektor som gjelder komponenter til oppvarmingsanlegg for sivilt bruk, produksjon av tappevarmtvann og vedlikehold. Personalet må ha de kvalifikasjoner som gjeldende regelverk krever. Feil installasjon eller dårlig vedlikehold kan føre til skader på personer, dyr og ting, og fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Før man utfører en hvilken som helst rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon, må man koble apparatet fra tilførselsnettet ved å bruke anleggets bryter og/ eller ved bruk av de spesielle avbrytingskomponentene. I tilfelle feil og/eller dårlig funksjon av apparatet, deaktiver det og unngå forsøk på reparasjon eller direkte inngrep. Ta kontakt med personale som er kvalifisert i følge regelverkete. Eventuelle reparasjoner av produktene må utføres kun av personale som er autorisert av Unical og kun med bruk av originale reservedeler. Følger man ikke dette kan man svekke apparatets sikkerhet. For å garantere apparatets effektivitet og for riktig funksjon er det viktig at kvalifisert personale utfører det årlige vedlikeholdet. Før man starter opp igjen et apparat som har vært ute av drift, utfør først en vask av anlegget for produksjon av varmt sanitærvann ved å la vannet renne inntil alt er byttet ut. Dersom man bestemmer seg for å ikke bruke apparatet, må man sørge for at de deler som kan føre til eventuelle faresituasjoner gjøres ufarlige. Dersom apparatet selges eller overføres til andre eiere eller dersom man flytter og lar apparatet bli igjen, forsikre seg om at instruksene følger med apparatet slik at det kan konsulteres av den nye eieren og/eller installatør. Til alle apparater med valgfritt utstyr eller sett (inkludert de elektriske) må man kun bruke originalt tilbehør. Dette apparatet må brukes kun til det den er laget for. All annen bruk regnes for uegnet og dermed farlig. Ikke blokker terminalene til kanalene for inntak/ utløp. 8

9 Tekniske egenskaper og dimensjoner TEKISKE EGESKAPER OG DIMESJOER. - TEKISKE EGESKAPER MODULEX er en kompakt, gassfyrt, Low Ox kondenserende kjele, som består av en varmemodul som kan fungere enkeltvis eller i kaskade. Kan plasseres utendørs (IP X5D) Lavt vanninnhold Rask responstid ved innlasting av variasjoner Uttak kan plasseres på tre sider Enhetlig tur og retur maifold Består av to eller flere varmeelementer ( til 7), støpt aluminium/silikon/magnesium Brenner med total forblanding, modulerende, utstyrt med metallsvamp strålingsbrenner. Hvert varmeelement består av en varmeveksler uten hydrauliske avskjæringer. En gassforsyningsledning (reversibel) Modulær kraft fra -5 kw / element EHETER FOR TEMPERATURKOTROLL: TC følere (hvert varmeelement) Termostat sikkerhetsgrense (hvert varmelement) TC føler (generell) TC returføler (generell) Sikkerhetstermostat (bestill og installer ISPESL enhet, se side 8) BCM kaskadekontroll Driftsmodus: Kontrollerer kraften i de enkelte varmeelementene. Kontroll av varmebehov: set-point temperatur og modulering. Overvåkning av driftsstatus og temperatur. styring av alarmer. Innstilling av parametere. Relekontroll ved aktivering av fast pumpehastighet. Analog utgang 0 til 0V for styring av modulerende pumpe. øddrift: gjør at man kan unngå stans av anlegget som følge av avbrekk av kommunikasjon med anleggets automatiseringsteknikk (eventuell fjernstyring) Constant setpoint : 70 C, maks effekt 50%. Styring av alarmer Reset alarm Relay warning alarm. Oppsamling av kondensat med vannlås og røykkammer i rustfritt stål Innebygget vifte Andre sikkerhetsenheter (RACCOLTA R) se. side 8 Kontrollpanel (POP-UP) inkluderer: O-OFF bryter, se side 7 Temperaturkontroll / kontrollenhet E8 BCM (BoIIer Cascade Manager) Sikringer Termostat sikkerhetsgrense > (over) 50kW Trykkluftvifter Sensor for kondensatnivå Gass pressostat Røyk pressostat (anti-obstruksjon) Hele den termiske enheten disponerer TC følere for temperaturkontroll på retur- og turledning. Isolering med syntetisk antiallergisk ull Brenner med total forblanding, modulerende, utstyrt med metallsvamp (IT) strålingsbrenner. Forblanding i forkammer. Automatisk tilbakeslagsventil. Støynivå ved aks effekt er mindre enn 50 dba. Varmefunksjon: innstilling av øyeblikkelig effekt ved bruk av en mikroprosessor, med forhåndsinnstilling av sammenligningsparameterne mellom etterspurt temperatur (eller kalkulert av varmeregulator) og flyt temperatur. 9

10 Tekniske egenskaper og dimensjoner. - SETT FRA HØYRE SIDE, MED HOVEDKOMPOETER COTROL PAEL GAS VALVE FA BURER COVER GAS PIPE IGITIO IOIZATIO LOCAL TC SESOR H.L. THERMOSTAT AUTOMATIC AIR VET GLOBAL FLOW TC TEMPERAT. SESOR C.H. FLOW BURER ALUMIIUM/ SILICO HEAT EXCHAGER CODESATE SESOR LEVEL CODESATE COLLECTIG TRAY- SMOKE MAIFOLD BOILER FRAME A C.H. RETUR DRAIIG TAP CODESATE DRAI SIPHO Min. High 00 mm - Røyk og kondensuttak på høyre side MODULEX EXT : 005 MODULEX EXT : Tur tilkobling på høyre side (standard levering), venstre side - Retur tilkobling på høyre side (standard levering), venstre side - Gasstilkobling på høyre side (standard levering), venstre side Dersom det er nødvendig å plassere skorsteinen på venstre side av kjelen (standard er høyre side), må deksel A flyttes med alle kabler til baksiden av kjelen. Dekselet på baksiden flyttes til høyre side. 0

11 . - DIMESJOER SETT FORFRA L Tekniske egenskaper og dimensjoner SETT FRA HØYRE SIDE P (770) G M 8 R S L ( ) Modulex EXT Deksel rundt htdraulikkoblingene SETT FRA VESTRE SIDE (P) 705 PRE-CUT PART GAS LEFT SIDE SETT OVEFRA 78 Dimensjon Antall moduler Høyde Bredde L Bredde L Dybde P Dybde P MODULEX mm mm mm mm mm Tilkoblinger Gass C.H. system Flow M C.H. system Return R Pipetilkobling D Kondensdrenering diameter mm mm mm mm mm 50( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) 00 0

12 Tekniske egenskaper og dimensjoner. - YTELSE BOILER TYPE MODULEX Kategori II HP ominell varmetilførsel på P.C.I. Qn kw Minimum varmetilførsel på P.C.I. Qmin kw ominell nytteeffekt (Tr 0 / Tm 80 C) Pn kw Minimum nytteeffekt (Tr 0 / Tm 80 C) Pn min kw ominell nytteeffekt (Tr 0 / Tm 50 C) Pcond kw Minimum nytteeffekt (Tr 0 / Tm 50 C) Pcond min kw Virkningsgrad ved maks effekt (Tr 0 / Tm 80 C) % Virkningsgrad ved min effekt (Tr 0 / Tm 80 C) % Virkningsgrad ved maks effekt (Tr 0 / Tm 50 C) % Virkningsgrad ved min effekt (Tr 0 / Tm 50 C) % Virkningsgrad iht Direktiv 9/ CEE Virkningsgrad forbrenning ved nominell tilførsel % Virkningsgrad forbrenning ved redusert tilførsel Stand-by tap med brenner i drift % Stand-by tap med brenner avslått % Røykgasstemperatur tf-ta (maks) C Massestrøm røyk (maks) kg/h Overskytende luft λ % (**) CO ved min/maks. effekt) % O X (verdi iht. E 97/A + E 8) mg/kwh O X klasse Røykgass tap med brenner avslått (maks) % Min. vanntilførsel ved nominell effekt ( T 0 C) l/h Min. trykk i krets for oppvarming bar Maks trykk i krets for oppvarming bar Vanninnhold l Gassforbruk aturgass G 0 (0 mbar) Qn m /h Gassforbruk aturgass G 0 (0 mbar) Qmin m /h Gassforbruk G5 (forsyningstrykk 5 mbar) Qn m /h Gassforbruk G5 (forsyningstrykk 5 mbar) Qmin m /h Gassforbruk G (forsyningstrykk 7/50 mbar) Qn kg/h Gassforbruk G (forsyningstrykk 7/50 mbar) Qmin kg/h Maks disponibelt trykk i røykkanalens base Pa Maks kondensproduksjon kg/h Utslipp CO med 0% of O i røyksystemet ppm O x med 0% of O i røyksystemet ppm Lydnivå dba Elektriske data Spenning / Frekvens V/Hz Hovedsikring A (R) Maks effekt W Beskyttelsesgrad IP Forbruk i standby modus W ,,7 00,,5 97, 97, 00, 0,5 97,8 98, 0, 0,,, 5,5-5,8 5, 80 0,5 0, 0,,,,5 7,8 0,9 00 5, <77 < <9 0/50,/0 5 X5D ,,7 50,0,5 97, 97, 00,8 0,5 97,8 98, 0, 0, 5, 5, 5,5-5,8 5, 8 0,5, 5,9, 8,,5, 0,9 00 <77 < <9 0/50,/0 0 X5D ,,7 00,,5 97, 97, 00, 0,5 97,8 98, 0, 0,,5,9 5,5-5,8 5, 89 0,5 8,,,,,5 5,5 0,9 00 0, <77 < <9 0/50,/0 90 X5D ,5,7 5,,5 97,8 97, 00,5 0,5 98,0 98, 0, 0, 7, 08, 5,5-5,8 5,0 05 0,5,,, 0,7,5 9, 0,9 00 8, <77 < <9 0/50,/0 X5D ,0,7 0,7,5 98,0 97, 00,9 0,5 98, 98, 0, 0, 8, 90, 5,5-5,8 5,9 0,5,5,7,,9,5, 0,9 00 5,9 <77 < <9 0/50,/0 5 X5D ,,7 5,,5 98, 97, 0,9 0,5 98, 98, 0, 0, 9, 57 5,5-5,8 5,7 78 0,5 0, 7,0,,0,5 7, 0,9 00 5, <77 < <9 0/50,/0 507 X5D 0 (*) Rom temperatur = 0 C (**) Se side (***) Beskyttelse IP X5D oppnås med hetten på Skilt med teknisk informasjon er plassert under deksel over rammen.

13 ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR Instruksjoner for installatør. - GEERELLE ADVARSLER ADVARSEL! Denne kjelen må brukes kun til det den er forutbestemt for. Enhver annen bruk vurderes som uegnet og dermed farlig. Denne kjelen brukes til oppvarming av vann til en temperatur som er mindre enn kokepunktet i atmosfæretrykk. Før man kobler til kjelen må man la kvalifisert personale utføre: a) En nøye rengjøring av alle anleggets rør for å fjerne eventuelle rester eller urenheter som kan hemme kjelens riktige funksjon, også når det gjelder hygiene. b) Kontrollere at kjelen er laget for funksjon med den type forbrenning som man vil bruke. Dette kan man finne ved å lese på kjelens innpakning og på skiltet med kjelens tekniske egenskaper. c) Kontrollere at røykkanalen/skorsteinen har riktig trekk, at det ikke finnes tilstopninger, at ikke andre apparaters uttak er tilkoblet (med unntak dersom røykkanalen er laget for flere brukere i henhold til spesielle normer og gjeldende regelverk. Kun etter denne kontrollen kan man montere kjelen. VÆR OPPMERKSOM! Apparatet må installeres av en kvalifisert tekniker som innehar de tekniske og profesjonelle egenskapene beskrevet i loven /90 og som under eget ansvar garanterer ivaretakelse av lovene i følge regelverket for god teknikk. ADVARSEL! Monter apparatet på en slik måte at man respekterer minimums avstander som kreves for installasjon og vedlikehold. Kjelen må kobles til et oppvarmingsanlegg som er kompatibel med dens ytelse og kapasitet. ADVARSEL! Apparatene er produsert kun for installasjon i teknisk godkjente rom.

14 Instruksjoner for installatør. - EMBALLASJE Kjelen MODULEX leveres montert og beskyttet av plast i en pappeske og festet på pall. Dette gjør det enkelt å håndtere leveransen med truck. Fjern stroppene og pappeske. Forsikre deg om at produktet er uskadd. Innpakningen (pappeske, stropper, plast, etc) må holdes borte fra barn, da dette kan utgjøre en fare. Inni esken finner du følgende: på forsiden av kjelen: - rør for røykuttak, festet - en pappeske med følgende innhold: støtteben lokk for tilbekeføring pakninger for isolasjon (for montering utendørs). på kjelens høyre side: - Kondensrør - Venstre og høyre del av ramme på kjelens bakside - Kontakt foran og bak på toppen av kjelen: - en plastpose med følgende innhold: Instruksjonsveiledning for installatør og vedlikeholder Instruksjonsveiledning for bruker Instruksjonsveiledning form kontrollenhet E8 - en pappeske, med følgende innhold: Pakning for tilkobling mellom kondensoppsamling og terminal Pakning for røykgasskontakt rørbøy + T-stykke + plastplugg Ø 0 mm til for kondensdrenering. ødvendige skruer for feste av terminal i røykkammer - Uteføler, turvannsføler og berederføler - ippel for røykgassanalyse - Sett for nøddrift - Kabler til strømforsyning Modell A B C Bruttovekt kg kg kg kg kg kg

15 Instruksjoner for installatør. - FJERIG FRA PALL, OG FESTE AV BEI A A - Fjern dekselet fra kjelen - Løft kjelen med gaffeltruck eller løftestropper - Fjern de fire skruene A - Monter de beina ( finnes i esken) - Fest beina med de fire skruene A - Plasser kjelen på betonggulv og fest den.. - PLASSERIG AV KJELE I FYRROM Man må vise spesiell oppmerksomhet til lokale lover og foreskrifter når det gjelder kjelhus og spesielt det som gjelder minimums avstander og fritt rom rundt kjelen. Installasjonen må rette seg etter innholdet i de siste forskrifter og lover som gjelder termiske kraftverk, installasjon av varmeanlegg og varmtvannsproduksjon, ventilasjon, røykrør som er i stand til å evakuere forbrenningsgassene til de kondenserende gasskjelene, pluss annet som brukes. Kjelen kan plasseres på en flat og robust sokkel med samme størrelse som kjelen og minst 00 mm høy, slik at man kan montere vannlåsen for kondensatuttak. Et alternativ til denne sokkelen er muligheten for en sluk i gulvet ved siden av kjelen og som har en dybde på 00 mm for plassering av vannlåsen. Etter installasjon må kjelen være plassert helt horisontalt og stabil, dette for å redusere eventuelle vibreringer og støy. 5

16 Instruksjoner for installatør Siphon Overhold minimums avstander for utføring av normale rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner

17 Instruksjoner for installatør T b s n t T. - TILKOBLIG AV KJELE Ved levering er MODULEX kjelen utstyrt med nødvendige tilkoblinger. For å flytte røykuttaket fra høyre side (standard posisjon) til venstre side må du bytte hvert venstre sidepanel med høyre sidepanel For å flytte gasstilkoblingen fra høyre side (standard posisjon) til venstre side, må begge flensene som er skrudd på gass manifolden byttes. Reversering av gass KU FOR MODULEX For å flytte røykuttaket fra høyre side (standard posisjon) til baksiden, må du bruke røysett varenr. 0007, med T-stykke som vist i figur og sett for å lukke dekselet i høyre sidepanel. Reversere tur og retur tilkoblinger For å flytte tur og retur tilkoblingene fra høyre til venstre side, må begge flensene som er skrudd på tur og retur manifolden byttes. KU FOR MODULEX Bruk røyksett varenr. 005 for lukking av dekselet i høyre sidepanel. For å flytte hydraulikk og gassrør (bare den ene, eller begge) fra høyre side til venstre side må du fjerne en del av hullet 7

18 Instruksjoner for installatør.7 - GASSTILKOBLIG Ledningen for tilførsel av gass må kobles til kjelen på tilhørende rørtilkobling R ½ som vist på deide 8. Tilførselsledningen må ha et snitt som er lik eller større enn det som brukes i kjelen og det må garantere et riktig gasstrykk. Uansett er det lurt å følge regler og forskrifter, disse forutsetter avstengningsventil, gassfilter, vibrasjonsdempende kobling etc. VÆR OPPMERKSOM For å beskytte kjelen foreslås det å installere et filter ved koblingen til gassrøret. Filøteret må være enkelt å komme til og ha en praktisk størrelse for tilføre trykket som kjelen krever. Før man setter i funksjon et internt gassdistribusjonsanlegg og før man kobler det til måler, må man kontrollere nøye at det er tett. Dersom noen deler av anlegget ikke er synlige, må tetthetsprøven gjøres før man dekker til rørene. FARE! Gasstilkoblingen må utføres kun av kvalifisert installatør som må respektere og utføre det som er foreskrevet av gjeldende regelverk, lokale forskrifter fra gassleverandør. Feil installasjon kan føre til skader på personer, dyr eller ting, og fabrikant er ikke ansvarlig i dette tilfelle. Før installasjon anbefaler man å utføre en grundig intern rengjøring av alle rørene for tilførsel av brennstoff. Dette for å fjerne eventuelle rester som kan hindre kjelens korrekte virkemåte. Dersom man kjenner gasslukt: a) Ikke aktiver elektriske brytere, telefon eller andre ting som kan føre til gnister b) Åpne umiddelbart dører og vinduer slik at det blir gjennomtrekk som lufter ut rommet c) Steng av gasskranen d) Ta kontakt med kvalifisert personale For å beskytte seg mot eventuelle gasslekkasjer anbefaler vi å installere et overvåknings- og beskyttelsessystem som består av en varsler for gasslekkasje og som er koblet sammen med en magnetventil for avstengning på linjen for tilførsel av brennstoff. EKSEMPEL PÅ SYSTEM FOR GASSTILFØRSEL Inni fyrrom Utenfor fyrrom. Avstengningsventil brennstoff. Regulator med dobbel membran. Gassfilter. Vibrasjonsdempende kobling 5. Megnetventil gass. Kran for avstengning 8

19 Instruksjoner for installatør.8 - TILKOBLIG AV ALEGGETS TUR OG REUTURLEDIGER Tur og retur kretsene må være tilkoblet kjelen ½ M and R som vist på side. For skalering av rørene til oppvarmingskretsen må man ta hensyn til trykkfall fremkalt av anleggets komponenter og konfigurasjon av dette. Utkastet til rørene må lages ved å ta enhver forhåndsregel som er nødvendig for å unngå luftbobler og for å gjøre lettere kontinuerlig avgassing av anlegget. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne veiledningen kan føre til skader på personer, dyr og ting, og fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Forsikre seg om at anleggets rørsystem ikke brukes som jordbrytere til anlegget for elektrisitet eller for telefon. De er ikke egnet for dette. Det kan oppstå alvorlige skader på rørene, på kjelen og på radiatorene. VÆR OPPMERKSOM! Før man kobler kjelen til anlegget, utfør en grundig vask av rørene for å fjerne metallrester fra sveisearbeid, olje og fell som kan kan komme inn i kjelen og føre til driftsproblemer VÆR OPPMERKSOM! DET ER FORBUDT Å TILKOBLE AVBRYTIGSDELER PÅ GEERATORE FØR SIKKERHETSAORDIGEE 9

20 Instruksjoner for installatør.9 - SIKKERHETSAORDIGER, BESKYTTELSE OG TILLEGGSKOTROLLER SIKKERHETSAORDIGER. Avstengningsventil gass: Har som funksjon å stenge direkte av tilførselen av gass i tilfelle vanntemperaturens grenseverdi oppnåes. Det følsomme elementet må installeres så nærmt generatorens utgang som mulig (turledning) og i en avstand som må være < enn 500 mm og må ikke være avskjærbar. Leveres ikke av Unical Sikkerhetsventil: Har som funksjon å tømme ut i atmosfæren den væsken som befinner seg i generatoren når denne oppnår maksimalt arbeidstrykk. Leveres ikke av Unical. a Trakt for synlig tømming. Leveres ikke av Unical. PROTECTIVE DEVICES 0 ikkerhetstermostat: Har som funksjon å stanse generatoren dersom sikkerhetstermostaten som er montert i kjelen ikke virker. Den må være innstilt til verdi < enn 00 C og ikke flyttes. 5 Sikkerhetsbryter: Har som funksjon å slå av generatoren i tilfelle lavt trykk (kan kalibreres fra 0,5 til,7 bar). Må kunne resettes manuelt. Ekstra plugg G 8 Sikkerhetstrykkbryter: Har som funksjon å slå av generatoren i tilfelle den når maks arbeidstrykk (kan kalibreres fra 0,5 til,7 bar). SYLIG TØMME TRAKT SIKKERHETS- VETIL KOTROLLAORDIGER Trykkindikator med (leveres ikke av Unical), støtdempende rør og ventil med manometer: Indikerer det effektive trykket i generatoren, det må være uttrykt i bar, ha maks lufttrykk og være utstyrt med -veis ventil med tilkobling for manometer. Termometer: Indikerer den effektive vanntemperaturen i generatoren, vist i Celsius med temperatur som ikke overstiger 0 C. 7 Inspeksjonsluke: Godkjent for innføring av kontrollanordning. En overtrykksventil må monteres på turledningen, innenfor 0,5 m fra kjelen. Må være dimensjonert for kapasiteten i kjelen og må overholde gjeldende forskrifter. VÆR OPPMERKSOM! Vi minner om at det er forbudt å plassere en hvilken som helst type avkutting mellom kjelen og sikkerhetsventilen og vi anbefaler i tillegg bruk av ventiler som ikke overstiger maksimalt godkjent arbeidstrykk. VÆR OPPMERKSOM! Sammen med overtrykksventilen må det installeres drenering og sluk. Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes kan eventuelle inngrep på overtrykksventil føre til skade på personer, dyr og eiendom. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader. 9 Plugg G ¼ : for tilkobling av sikkerhetsventil Testet ekspansjonsbeholder: Tillater å absorbere vannets volumøkning i anlegget som følge av temperaturøkning; maks effektivt trykk (ISPESL) må ikke overstige innstillingstrykket til sikkerhetsventilen. Leveres ikke av Unical 8 Y filter 7 Moduleringspumpe (leveres ikke i ISPELS sett) 5 Blandeflaske (leveres ikke i ISPELS sett) Automatisk vifte (leveres ikke av Unical) Tappekran (leveres ikke av Unical) ISPESL sett MODULEX 00-50: MODULEX 00-50: 0098 MODULEX 00-50: 0055 Se i Unical produktkatalog og prisliste for finne den best egnede vannutskiller og primærkrets. 0

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer