MODULEX EXT INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE YHF 10/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODULEX EXT 100-150 - 200 250-300 - 350 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00335315 - YHF 10/14"

Transkript

1 MODULEX EXT MODULEREDE KODESEREDE KJELE YHF 0/ ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER O

2 Vær oppmerksom, denne veiledningen inneholder instruksjoner kun for bruk for installatør og/eller kvalifisert vedlikeholder, i henhold til gjeldende regelverk. Personen som er ansvarlig for kjelen er IKKE kvalifisert for å gjøre inngrep på den. Fabrikanten er ikke ansvarlig dersom det oppstår skader på personer, dyr eller ting på grunn av manglende observasjon av instruksjonene gitt i veiledningene som følger med kjelen IHOLDSFORTEGELSE GEERELL IFORMASJO.... Symboler brukt i veiledningen.... Riktig bruk av maskinen.... Informasjon til bruker.... Sikkerhetsadvarsler....5 Standard ved installasjon Installasjon Skilt med teknisk informasjon Vannbehandling Generelle advarsler... 8 TEKISKE EGESKAPER OG DIMESJOER...9. Tekniske egenskaper Hovedkomponenter...0. Dimensjoner.... Ytelse... ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR.... Generelle advarsler.... Emballasje.... Fjerning fra pall og feste av bein...5. Plassering av kjelen i fyrrom Installasjon.... Tilkobling av kjelen Gasstilkobling Tilkobling til anleggets tur- og returledninger Sikkerhetsanordninger, beskyttelse og tilleggskontroller + sett primærkrets Vannutskiller.... Filter for hydraulisk anlegg.... Fastlegging av kretsens hovedpumpe eller kjelepumpe.... Kuleventiler.... Plateveksler Primær krets.... Avløp for kondensat Tilkobling til røykrør....8 Tilkobling av manifold....9 Elektriske koblinger Skjema for koblinger og styring...9 TILKOBLIG RIG PRIMARY (LEVERES MED MODULEREDE PUMPE)... 0 TERMOSTAT O / OFF TILKOBLIG...0 TERMOSTAT FBR TILKOBLIG (romføler)... TILKOBLIG MODULEREDE TERMOSTAT.... FUKSJOELT KOBLIGSSKJEMA.... KOBLIGSSKJEMA FOR KOBLIGER OG STYRIG. Eksempler på installasjon (funksjonsskjema og beskrivelse av koblingene).... Kaskadekontrollør BCM....5 Påfylling av anlegget.... Frostbeskyttelse....7 Justering av brenner....8 øds- og sikkerhetsdrift....9 Start og stopp prosedyrer...7 ISPEKSJO OG VEDLIKEHOLD CE SERTIFIKAT...5

3 Generell informasjon GEERAL IFORMATIO. - SYMBOLER BRUKT I VEILEDIGE år man leser denne veiledningen, må man ta spesielt hensyn til de deler som er merket med disse symbolene: FARE! Alvorlig fare for skader og for livet VÆR OPPMERKSOM! Mulig farlig situasjon for produktet og omgivelsene MERK! Råd til bruker. - RIKTIG BRUK AV MASKIE Apparatet er bygget på base av nåværende tekniske nivå og sikkerhetsregler. Ikke desto mindre, som følge av uegnet bruk kan det oppstå farer for skade og for livet til bruker eller andre personer eller skader på apparatet eller andre ting. Apparatet er laget for funksjon i oppvarmingsanlegg med sirkulasjon av varmt vann. Enhver annen form for bruk regnes som uegnet. For en hvilken som helst skade som oppstår på grunn av uegnet bruk, vil UICAL ikke pådra seg noen form for ansvar; i dette tilfelle er risikoen brukerens komplette ansvar. En bruk i henhold til det som apparatet er konstruert for, forutsetter at man følger nøye instruksjonene i denne veiledningen.. - IFORMASJO TIL BRUKER Bruker må opplæres til bruk og funksjon av anlegget for oppvarming, spesielt gjelder dette: Gi bruker disse instruksjonene, i tillegg til de andre dokumentene som hører til apparatet og som finnes i posen som fulgte med innpakningen. Brukeren må ta vare på denne dokumentasjonen slik at han alltid har den til disposisjon for fremtidig konsultasjon. Informere brukeren angående viktigheten til luftdyser og systemet for røykuttak, ved å fremheve uunnværligheten og absolutt forbud mot forandringer. Informere brukeren angående kontroll av anleggets vanntrykk i tillegg til operasjonene som gjelder justering av dette. Informere brukeren angående riktig innstilling av temperatur, styreenhet/termostater og radiatorer for energisparing. Minne om at det er obligatorisk å utføre vedlikehold av anlegget en gang i året og en analyse av forbrenningsluft annet hvert år (i henhold til nasjonale lover). Dersom apparatet selges eller overføres til andre eiere eller dersom man flytter og lar apparatet bli igjen, forsikre seg om at instruksene følger med apparatet slik at det kan konsulteres av den nye eieren og/eller installatør. Fabrikanten er ikke ansvarlig i tilfelle skader på personer, dyr eller ting som oppstår på grunn av manglende hensyn til instruksjonene i denne veiledningen.

4 Generell informasjon. - SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL! Maskinen bør ikke brukes av personer med reusert fysisk eller mental erfaring og kunnskap. Disse må være godt informert og bli veiledet underveis i arbeidet. Barn må ikke leke med maskinen. VÆR OPPMERKSOM! Vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av kjelen må utføres av kvalifisert personale, og som er autorisert av Unical; man anbefaler en vedlikeholdskontrakt. Irregulær eller manglende vedlikehold kan sette på spill driftssikkerheten til apparatet og kan føre til skader på personer, dyr og ting. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. FARE! Vedlikeholdsoperasjoner eller reparasjoner av kjelen må utføres av kvalifisert personale, og som er autorisert av Unical; man anbefaler en vedlikeholdskontrakt. Irregulær eller manglende vedlikehold kan sette på spill driftssikkerheten til apparatet og kan føre til skader på personer, dyr og ting. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Endringer på deler som er koblet til apparatet Ikke utfør endringer på følgende elementer: - på kjelen - på ledningene for tilførsel av gass, luft, vann og elektrisk strøm - på røykkanalen, på sikkerhetsventilen og på dens utløpsrør - på konstruksjonselementer som påvirker apparatets driftssikkerhet VÆR OPPMERKSOM! For stramming eller slakking av slettnippel, bruk kun egnede gaffelskrunøkler (faste nøkler). Feil bruk eller/og utstyr som ikke er egnet kan føre til skader (for eksempel vann- eller gasslekkasjer). VÆR OPPMERKSOM! Indikasjoner for apparater som fungerer med propangass Forvisse seg om at apparatets gassbeholder er avluftet før installasjon. For en riktig avlufting av gassbeholderen, ta kontakt med gassleverandøren eller personale som har godkjenning for å gjøre dette. Dersom beholderen ikke er avluftet skikkelig, kan det oppstå problemer ved antenning. Om dette skulle oppstå, ta kontakt med leverandøren av gassbeholderen. Gasslukt Dersom man skulle kjenne lukt av gass, må man holde seg til følgende sikkerhetsindikasjoner: - ikke aktivere elektriske brytere - ikke røyke - ikke bruke telefonen - stenge av avskjæringskranen for gass - luft ut rommet hvor det har vært gasslekkasje - informer selskapet som leverer gass eller et firma som er spesialisert i installasjon og vedlikehold av oppvarmingsanlegg. Stoffer som er eksplosive og lett antennelige Ikke bruke eller oppbevare stoffer som er eksplosive eller lett antennelige (f.eks. bensin, maling, papir) i rommet hvor apparatet er installert. VÆR OPPMERKSOM Varmeenheten må være installert slik at man unngår frysing av væsken og at styreog kontrollorganene utsettes for temperaturer lavere enn -5 C og over 0 C. Varmeenheten må være beskyttet mot klimatiske/miljø variasjoner med: - Isoleringen til de hydrauliske rørene og til kondensatutløpet. - Bruk av spesielle frostvæskeprodukter i det hydrauliske anlegget.

5 Generell informasjon.5 - STADARD VED ISTALLASJO Apparatet må installeres iht. denne manualen. Installasjonen skal utføres av kvalifisert tekniker, som også er ansvarlig for at lokale og nasjonale regler blir fulgt. Kontakt gassleverandøren før installering av apparatet. Kjelen må være installert i henhold til alle forskrifter vedrørende fyrrom og byggeforskriften ang. varmesentraler. Kjelen må installeres og vedlikeholdes i henhold til gjeldende forskrifter. Dette gjelder også det hydrauliske systemet, røykuttak og kjelens plassering i rommet. Installasjonen skal utføres i henhold til tekniske regler, forskrifter og krav. Garantien vil bli opphevet dersom disse reglene ikke overholdes.. - ISTALLASJO Dersom apparatet installeres på allerede eksisterende anlegg, forsikre deg om følgende: - Røykrøret egner seg for kondenserende kjeler og at det tåler temperaturene til forbrenningsproduktet og at det er planlagt og konstruert i følge gjeldende regelverk. At det er så rett som mulig, at det er tett, isolert og at det ikke har tilstoppelser eller innsnevringer. - Røykrøret er utstyrt med feste for kondensatutslipp. - Kjelerommet er utstyrt med kanal for uttak av kondensat som produseres av kjelen. - Det elektriske anlegget er utført i henhold til spesielle regler og av kvalifisert personale. - Tilførselen, trykkhøyde og strømningsretningen til sirkulasjonspumpene er egnet. - Linjen for tilførsel av brennstoff og den eventuelle beholderen er laget i henhold til gjeldende regelverk. - Ekspansjonsbeholderne garanterer totalt opptak av væskens ekspansjon i anlegget. - Anlegget er rengjort for søle og avleiring. år Modulex kjelen installeres på eksisterende anlegg: Dersom det er mulig å programmere utbyttingen, er det nødvendig å sørge for et inngrep med forebyggende rengjøring med dispersjonsmiddel. Rengjøringen må utføres fire uker før bytte, med anlegget i drift ved en temperatur på 5 C - 0 C MERK! Dersom den nye kjelen har erstattet et gammelt anlegg uten at man har gjennomført vasking slik som beskrevet i forrige paragraf, må man ikke vaske anlegget. Dette fordi eventuelle produktrester som befinner seg i kretsen kan etter utbytting fylle generatoren med rester. Man anbefaler å ta kontakt med et spesialfirma for vannbehandling. år Modulex kjelen installeres i et nytt anlegg, anbefales det å utføre en kraftig rengjøring av hele anlegget med egnede produkter, og i tillegg installasjon av et Y- filter med to avskjæringsventiler på returledningen, slik at det kan rengjøres ved behov. Dette filteret beskytter kjelen mot skitt som kommer fra oppvarmingsanlegget. I begge tilfeller er det nødvendig å ta hensyn til trykktap som lokaliseres i primærkretsen for en riktig dimensjonering av sirkulator. 5

6 Generell informasjon.7 - SKILT MED TEKISK IFORMASJO CE Merking Ce merkingen dokumenterer at kjelene oppfyller: - Betingelsene i direktivet som gjelder gassapparater (direktiv 009- EC) - Betingelsene i direktivet som gjelder elektromagnetisk kompabilitet (direktiv 00/08 EC) - Betingelsene i direktivet som gjelder effektivitet (direktiv 9//EEC) - Betingelsene i direktivet som gjelder lavspenning (direktiv 00/95EC). TEGFORKLARIG: = Året da CE sertifiseringen ble utstedt = Kjele type = Kjele modell = Antall stjerner (Direktiv 9//CEE) 5 = (S.r) Serienummer = P.I.. kode 7 = Godkjente konfigurasjoner på røykuttak 8 = (0x) 0x klasse A = Kretsfunksjoner for sentraloppvarming 9 = (Pn) ominell nytteeffekt 0 = (Pcond) ytteeffekt i kondensasjon = (Qmax) ominell innfyrt effekt = (Justert Qn) Justert for nominell innfyrt effekt = (PMS) Maks trykk C.H. system = (T max) Maks C.H. temperatur B = Funksjon for tappevannskrets 5 = (Qnw) ominell effekt inn tappevann modus (hvis forskjellig fra Qn) = (D) Spesifikk gjennomstrømningsmengde VV i følge E 5 E 0-7 = (R faktor) Antall tappesteder basert på vannmengde i h.h til E 0-8 = (F-faktor) Antall stjerner på vann kvalitet i h.h. til E0-9 = (PMW) Maks trykk anvendelse tappevarmtvann 0 = (T max) Maks temperatur oppvarming C = Elektriske egenskaper = Elektrisk kraftforsyning = Forbruk = Isolasjonsklasse D = Mottaksland = Direkte od indirekte mottaksland 5 = Type gass = Forsynings trykk E = Fabrikkinnstilling 7 = Regulert for gass av type X 8 = Plass for nasjonale merker

7 Generell informasjon.8 - VABEHADLIG De kjemiske/fysiske egenskapene til vannet i oppvarmingsanlegget er grunnleggende for riktig og sikker funksjon av kjelen. Reglene som nevnes under forutser en forebyggende behandling før man sender vann inn i oppvarmingskretsen. Formålet med denne vannbehandlingen er fjerning eller reduksjon av følgende type problemer: Kalk Korrosjoner Avleiring Biologiske vekst (mugg, sopp, alger, bakerier etc.) Behandling av vannet gjør at man hindrer problemer og beholder generatorens funksjon og effektivitet over lenger tid. Kjemisk analyse av vannet gir informasjoner angående vannets tilstand og anleggets helse. Vannbehandlingen er svært viktig for å hindre problemer med kjelen. ph er en nummerverdi for å indikere løsningens grad av surhet eller alkalinitet. ph-verdiene går fra 0 til, og 7 tilsvarer nøytral verdi. Verdier under 7 indikerer surhet, verdier over 7 indikerer alkalinitet. Ideell ph verdi i oppvarmingsanlegg med aluminiumskjele er mellom,5 og 8, med en hardhet på 5 F. I varmesystemer der vannet har en ph verdi utenfor dette, vil ødeleggelser i det beskyttede oksiderte belegget akselerere. Dersom ph verdien er mellom,5 og 8 vil overflatene og kjelekroppen være beskyttet mot korrosive angrep. For å minimere korrosjon er det viktig å bruke en avleiringshemmer, dersom denne skal fungere optimalt må overflatene være helt rene. De beste avleiringshemmere på markedet inneholder også et beskyttelses system for aluminium som stabiliserer ph verdien i vannet og dermed hindrer uforutsette variasjoner. Vi anbefaler jevnlig kontroller av ph verdien (minimum to ganger pr år). Det er ikke nødvendig å gjennomføre en kjemisk analyse i laboratorium, det holder å bruke et analyse sett. Før man fyller varmesystemet med vann vil det være nødvendig å montere enhetene som vist i figuren nedenfor. KOBLIGE MÅ TILPASSES PRIMÆRKRETSES RETURRØR EDSTRØMS I SIRKULASJOSPUM- PE. Forholdsregler må tas for å unngå dannelse og lokalisering av oksygen i vannet. Plastrør som brukes i gulvvarmesystem må derfor være ugjennommtrengelig for oksygen. Ved bruk av frostvæske, forsikre deg om at den er kompatibel med de komponenter og materialer som er montert på systemet. MERK! EHVER SKADE PÅ KJELE SOM OPPSTÅR PÅ GRU AV KALK ELLER KORROSIVT VA, DEKKES IKKE AV GARATIE. EKSEMPEL PÅ EHET FOR VABEHADLIG. Kuleventil. Luke for uttak. Enhet for påfylling. Frakobler 5. Enhet for vannbehandling. Literteller (anbefalt) 7. Y filter 7

8 Generell informasjon.9 - GEERELLE ADVARSLER Instruksjonsveiledningen er en integrert og viktig del av produktet og må oppbevares av personen som er ansvarlig for anlegget. Les instruksne i veiledningen nøye, de inneholder viktige indikasjoner angående sikkerhet ved installasjon, bruk og vedlikehold. Ta godt vare på veiledningen for fremtidig bruk. Installasjon og vedlikehold av apparatet må utføres i henhold til gjeldene regelverk og fabrikantens instruksjoner og av personale kvalifisert i følge loven. Anleggene for produksjon av varmt sanitærvann MÅ være konstruerte med materialer som er i overensstemmelse med D.M. 7/00 ( kraner, rør, fitting, etc. ). Kvalifisert personale betyr personale som har tekniske kunnskaper innen sektor som gjelder komponenter til oppvarmingsanlegg for sivilt bruk, produksjon av tappevarmtvann og vedlikehold. Personalet må ha de kvalifikasjoner som gjeldende regelverk krever. Feil installasjon eller dårlig vedlikehold kan føre til skader på personer, dyr og ting, og fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Før man utfører en hvilken som helst rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon, må man koble apparatet fra tilførselsnettet ved å bruke anleggets bryter og/ eller ved bruk av de spesielle avbrytingskomponentene. I tilfelle feil og/eller dårlig funksjon av apparatet, deaktiver det og unngå forsøk på reparasjon eller direkte inngrep. Ta kontakt med personale som er kvalifisert i følge regelverkete. Eventuelle reparasjoner av produktene må utføres kun av personale som er autorisert av Unical og kun med bruk av originale reservedeler. Følger man ikke dette kan man svekke apparatets sikkerhet. For å garantere apparatets effektivitet og for riktig funksjon er det viktig at kvalifisert personale utfører det årlige vedlikeholdet. Før man starter opp igjen et apparat som har vært ute av drift, utfør først en vask av anlegget for produksjon av varmt sanitærvann ved å la vannet renne inntil alt er byttet ut. Dersom man bestemmer seg for å ikke bruke apparatet, må man sørge for at de deler som kan føre til eventuelle faresituasjoner gjøres ufarlige. Dersom apparatet selges eller overføres til andre eiere eller dersom man flytter og lar apparatet bli igjen, forsikre seg om at instruksene følger med apparatet slik at det kan konsulteres av den nye eieren og/eller installatør. Til alle apparater med valgfritt utstyr eller sett (inkludert de elektriske) må man kun bruke originalt tilbehør. Dette apparatet må brukes kun til det den er laget for. All annen bruk regnes for uegnet og dermed farlig. Ikke blokker terminalene til kanalene for inntak/ utløp. 8

9 Tekniske egenskaper og dimensjoner TEKISKE EGESKAPER OG DIMESJOER. - TEKISKE EGESKAPER MODULEX er en kompakt, gassfyrt, Low Ox kondenserende kjele, som består av en varmemodul som kan fungere enkeltvis eller i kaskade. Kan plasseres utendørs (IP X5D) Lavt vanninnhold Rask responstid ved innlasting av variasjoner Uttak kan plasseres på tre sider Enhetlig tur og retur maifold Består av to eller flere varmeelementer ( til 7), støpt aluminium/silikon/magnesium Brenner med total forblanding, modulerende, utstyrt med metallsvamp strålingsbrenner. Hvert varmeelement består av en varmeveksler uten hydrauliske avskjæringer. En gassforsyningsledning (reversibel) Modulær kraft fra -5 kw / element EHETER FOR TEMPERATURKOTROLL: TC følere (hvert varmeelement) Termostat sikkerhetsgrense (hvert varmelement) TC føler (generell) TC returføler (generell) Sikkerhetstermostat (bestill og installer ISPESL enhet, se side 8) BCM kaskadekontroll Driftsmodus: Kontrollerer kraften i de enkelte varmeelementene. Kontroll av varmebehov: set-point temperatur og modulering. Overvåkning av driftsstatus og temperatur. styring av alarmer. Innstilling av parametere. Relekontroll ved aktivering av fast pumpehastighet. Analog utgang 0 til 0V for styring av modulerende pumpe. øddrift: gjør at man kan unngå stans av anlegget som følge av avbrekk av kommunikasjon med anleggets automatiseringsteknikk (eventuell fjernstyring) Constant setpoint : 70 C, maks effekt 50%. Styring av alarmer Reset alarm Relay warning alarm. Oppsamling av kondensat med vannlås og røykkammer i rustfritt stål Innebygget vifte Andre sikkerhetsenheter (RACCOLTA R) se. side 8 Kontrollpanel (POP-UP) inkluderer: O-OFF bryter, se side 7 Temperaturkontroll / kontrollenhet E8 BCM (BoIIer Cascade Manager) Sikringer Termostat sikkerhetsgrense > (over) 50kW Trykkluftvifter Sensor for kondensatnivå Gass pressostat Røyk pressostat (anti-obstruksjon) Hele den termiske enheten disponerer TC følere for temperaturkontroll på retur- og turledning. Isolering med syntetisk antiallergisk ull Brenner med total forblanding, modulerende, utstyrt med metallsvamp (IT) strålingsbrenner. Forblanding i forkammer. Automatisk tilbakeslagsventil. Støynivå ved aks effekt er mindre enn 50 dba. Varmefunksjon: innstilling av øyeblikkelig effekt ved bruk av en mikroprosessor, med forhåndsinnstilling av sammenligningsparameterne mellom etterspurt temperatur (eller kalkulert av varmeregulator) og flyt temperatur. 9

10 Tekniske egenskaper og dimensjoner. - SETT FRA HØYRE SIDE, MED HOVEDKOMPOETER COTROL PAEL GAS VALVE FA BURER COVER GAS PIPE IGITIO IOIZATIO LOCAL TC SESOR H.L. THERMOSTAT AUTOMATIC AIR VET GLOBAL FLOW TC TEMPERAT. SESOR C.H. FLOW BURER ALUMIIUM/ SILICO HEAT EXCHAGER CODESATE SESOR LEVEL CODESATE COLLECTIG TRAY- SMOKE MAIFOLD BOILER FRAME A C.H. RETUR DRAIIG TAP CODESATE DRAI SIPHO Min. High 00 mm - Røyk og kondensuttak på høyre side MODULEX EXT : 005 MODULEX EXT : Tur tilkobling på høyre side (standard levering), venstre side - Retur tilkobling på høyre side (standard levering), venstre side - Gasstilkobling på høyre side (standard levering), venstre side Dersom det er nødvendig å plassere skorsteinen på venstre side av kjelen (standard er høyre side), må deksel A flyttes med alle kabler til baksiden av kjelen. Dekselet på baksiden flyttes til høyre side. 0

11 . - DIMESJOER SETT FORFRA L Tekniske egenskaper og dimensjoner SETT FRA HØYRE SIDE P (770) G M 8 R S L ( ) Modulex EXT Deksel rundt htdraulikkoblingene SETT FRA VESTRE SIDE (P) 705 PRE-CUT PART GAS LEFT SIDE SETT OVEFRA 78 Dimensjon Antall moduler Høyde Bredde L Bredde L Dybde P Dybde P MODULEX mm mm mm mm mm Tilkoblinger Gass C.H. system Flow M C.H. system Return R Pipetilkobling D Kondensdrenering diameter mm mm mm mm mm 50( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) ( ) 5 (½) 5 (½) 00 0

12 Tekniske egenskaper og dimensjoner. - YTELSE BOILER TYPE MODULEX Kategori II HP ominell varmetilførsel på P.C.I. Qn kw Minimum varmetilførsel på P.C.I. Qmin kw ominell nytteeffekt (Tr 0 / Tm 80 C) Pn kw Minimum nytteeffekt (Tr 0 / Tm 80 C) Pn min kw ominell nytteeffekt (Tr 0 / Tm 50 C) Pcond kw Minimum nytteeffekt (Tr 0 / Tm 50 C) Pcond min kw Virkningsgrad ved maks effekt (Tr 0 / Tm 80 C) % Virkningsgrad ved min effekt (Tr 0 / Tm 80 C) % Virkningsgrad ved maks effekt (Tr 0 / Tm 50 C) % Virkningsgrad ved min effekt (Tr 0 / Tm 50 C) % Virkningsgrad iht Direktiv 9/ CEE Virkningsgrad forbrenning ved nominell tilførsel % Virkningsgrad forbrenning ved redusert tilførsel Stand-by tap med brenner i drift % Stand-by tap med brenner avslått % Røykgasstemperatur tf-ta (maks) C Massestrøm røyk (maks) kg/h Overskytende luft λ % (**) CO ved min/maks. effekt) % O X (verdi iht. E 97/A + E 8) mg/kwh O X klasse Røykgass tap med brenner avslått (maks) % Min. vanntilførsel ved nominell effekt ( T 0 C) l/h Min. trykk i krets for oppvarming bar Maks trykk i krets for oppvarming bar Vanninnhold l Gassforbruk aturgass G 0 (0 mbar) Qn m /h Gassforbruk aturgass G 0 (0 mbar) Qmin m /h Gassforbruk G5 (forsyningstrykk 5 mbar) Qn m /h Gassforbruk G5 (forsyningstrykk 5 mbar) Qmin m /h Gassforbruk G (forsyningstrykk 7/50 mbar) Qn kg/h Gassforbruk G (forsyningstrykk 7/50 mbar) Qmin kg/h Maks disponibelt trykk i røykkanalens base Pa Maks kondensproduksjon kg/h Utslipp CO med 0% of O i røyksystemet ppm O x med 0% of O i røyksystemet ppm Lydnivå dba Elektriske data Spenning / Frekvens V/Hz Hovedsikring A (R) Maks effekt W Beskyttelsesgrad IP Forbruk i standby modus W ,,7 00,,5 97, 97, 00, 0,5 97,8 98, 0, 0,,, 5,5-5,8 5, 80 0,5 0, 0,,,,5 7,8 0,9 00 5, <77 < <9 0/50,/0 5 X5D ,,7 50,0,5 97, 97, 00,8 0,5 97,8 98, 0, 0, 5, 5, 5,5-5,8 5, 8 0,5, 5,9, 8,,5, 0,9 00 <77 < <9 0/50,/0 0 X5D ,,7 00,,5 97, 97, 00, 0,5 97,8 98, 0, 0,,5,9 5,5-5,8 5, 89 0,5 8,,,,,5 5,5 0,9 00 0, <77 < <9 0/50,/0 90 X5D ,5,7 5,,5 97,8 97, 00,5 0,5 98,0 98, 0, 0, 7, 08, 5,5-5,8 5,0 05 0,5,,, 0,7,5 9, 0,9 00 8, <77 < <9 0/50,/0 X5D ,0,7 0,7,5 98,0 97, 00,9 0,5 98, 98, 0, 0, 8, 90, 5,5-5,8 5,9 0,5,5,7,,9,5, 0,9 00 5,9 <77 < <9 0/50,/0 5 X5D ,,7 5,,5 98, 97, 0,9 0,5 98, 98, 0, 0, 9, 57 5,5-5,8 5,7 78 0,5 0, 7,0,,0,5 7, 0,9 00 5, <77 < <9 0/50,/0 507 X5D 0 (*) Rom temperatur = 0 C (**) Se side (***) Beskyttelse IP X5D oppnås med hetten på Skilt med teknisk informasjon er plassert under deksel over rammen.

13 ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR Instruksjoner for installatør. - GEERELLE ADVARSLER ADVARSEL! Denne kjelen må brukes kun til det den er forutbestemt for. Enhver annen bruk vurderes som uegnet og dermed farlig. Denne kjelen brukes til oppvarming av vann til en temperatur som er mindre enn kokepunktet i atmosfæretrykk. Før man kobler til kjelen må man la kvalifisert personale utføre: a) En nøye rengjøring av alle anleggets rør for å fjerne eventuelle rester eller urenheter som kan hemme kjelens riktige funksjon, også når det gjelder hygiene. b) Kontrollere at kjelen er laget for funksjon med den type forbrenning som man vil bruke. Dette kan man finne ved å lese på kjelens innpakning og på skiltet med kjelens tekniske egenskaper. c) Kontrollere at røykkanalen/skorsteinen har riktig trekk, at det ikke finnes tilstopninger, at ikke andre apparaters uttak er tilkoblet (med unntak dersom røykkanalen er laget for flere brukere i henhold til spesielle normer og gjeldende regelverk. Kun etter denne kontrollen kan man montere kjelen. VÆR OPPMERKSOM! Apparatet må installeres av en kvalifisert tekniker som innehar de tekniske og profesjonelle egenskapene beskrevet i loven /90 og som under eget ansvar garanterer ivaretakelse av lovene i følge regelverket for god teknikk. ADVARSEL! Monter apparatet på en slik måte at man respekterer minimums avstander som kreves for installasjon og vedlikehold. Kjelen må kobles til et oppvarmingsanlegg som er kompatibel med dens ytelse og kapasitet. ADVARSEL! Apparatene er produsert kun for installasjon i teknisk godkjente rom.

14 Instruksjoner for installatør. - EMBALLASJE Kjelen MODULEX leveres montert og beskyttet av plast i en pappeske og festet på pall. Dette gjør det enkelt å håndtere leveransen med truck. Fjern stroppene og pappeske. Forsikre deg om at produktet er uskadd. Innpakningen (pappeske, stropper, plast, etc) må holdes borte fra barn, da dette kan utgjøre en fare. Inni esken finner du følgende: på forsiden av kjelen: - rør for røykuttak, festet - en pappeske med følgende innhold: støtteben lokk for tilbekeføring pakninger for isolasjon (for montering utendørs). på kjelens høyre side: - Kondensrør - Venstre og høyre del av ramme på kjelens bakside - Kontakt foran og bak på toppen av kjelen: - en plastpose med følgende innhold: Instruksjonsveiledning for installatør og vedlikeholder Instruksjonsveiledning for bruker Instruksjonsveiledning form kontrollenhet E8 - en pappeske, med følgende innhold: Pakning for tilkobling mellom kondensoppsamling og terminal Pakning for røykgasskontakt rørbøy + T-stykke + plastplugg Ø 0 mm til for kondensdrenering. ødvendige skruer for feste av terminal i røykkammer - Uteføler, turvannsføler og berederføler - ippel for røykgassanalyse - Sett for nøddrift - Kabler til strømforsyning Modell A B C Bruttovekt kg kg kg kg kg kg

15 Instruksjoner for installatør. - FJERIG FRA PALL, OG FESTE AV BEI A A - Fjern dekselet fra kjelen - Løft kjelen med gaffeltruck eller løftestropper - Fjern de fire skruene A - Monter de beina ( finnes i esken) - Fest beina med de fire skruene A - Plasser kjelen på betonggulv og fest den.. - PLASSERIG AV KJELE I FYRROM Man må vise spesiell oppmerksomhet til lokale lover og foreskrifter når det gjelder kjelhus og spesielt det som gjelder minimums avstander og fritt rom rundt kjelen. Installasjonen må rette seg etter innholdet i de siste forskrifter og lover som gjelder termiske kraftverk, installasjon av varmeanlegg og varmtvannsproduksjon, ventilasjon, røykrør som er i stand til å evakuere forbrenningsgassene til de kondenserende gasskjelene, pluss annet som brukes. Kjelen kan plasseres på en flat og robust sokkel med samme størrelse som kjelen og minst 00 mm høy, slik at man kan montere vannlåsen for kondensatuttak. Et alternativ til denne sokkelen er muligheten for en sluk i gulvet ved siden av kjelen og som har en dybde på 00 mm for plassering av vannlåsen. Etter installasjon må kjelen være plassert helt horisontalt og stabil, dette for å redusere eventuelle vibreringer og støy. 5

16 Instruksjoner for installatør Siphon Overhold minimums avstander for utføring av normale rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner

17 Instruksjoner for installatør T b s n t T. - TILKOBLIG AV KJELE Ved levering er MODULEX kjelen utstyrt med nødvendige tilkoblinger. For å flytte røykuttaket fra høyre side (standard posisjon) til venstre side må du bytte hvert venstre sidepanel med høyre sidepanel For å flytte gasstilkoblingen fra høyre side (standard posisjon) til venstre side, må begge flensene som er skrudd på gass manifolden byttes. Reversering av gass KU FOR MODULEX For å flytte røykuttaket fra høyre side (standard posisjon) til baksiden, må du bruke røysett varenr. 0007, med T-stykke som vist i figur og sett for å lukke dekselet i høyre sidepanel. Reversere tur og retur tilkoblinger For å flytte tur og retur tilkoblingene fra høyre til venstre side, må begge flensene som er skrudd på tur og retur manifolden byttes. KU FOR MODULEX Bruk røyksett varenr. 005 for lukking av dekselet i høyre sidepanel. For å flytte hydraulikk og gassrør (bare den ene, eller begge) fra høyre side til venstre side må du fjerne en del av hullet 7

18 Instruksjoner for installatør.7 - GASSTILKOBLIG Ledningen for tilførsel av gass må kobles til kjelen på tilhørende rørtilkobling R ½ som vist på deide 8. Tilførselsledningen må ha et snitt som er lik eller større enn det som brukes i kjelen og det må garantere et riktig gasstrykk. Uansett er det lurt å følge regler og forskrifter, disse forutsetter avstengningsventil, gassfilter, vibrasjonsdempende kobling etc. VÆR OPPMERKSOM For å beskytte kjelen foreslås det å installere et filter ved koblingen til gassrøret. Filøteret må være enkelt å komme til og ha en praktisk størrelse for tilføre trykket som kjelen krever. Før man setter i funksjon et internt gassdistribusjonsanlegg og før man kobler det til måler, må man kontrollere nøye at det er tett. Dersom noen deler av anlegget ikke er synlige, må tetthetsprøven gjøres før man dekker til rørene. FARE! Gasstilkoblingen må utføres kun av kvalifisert installatør som må respektere og utføre det som er foreskrevet av gjeldende regelverk, lokale forskrifter fra gassleverandør. Feil installasjon kan føre til skader på personer, dyr eller ting, og fabrikant er ikke ansvarlig i dette tilfelle. Før installasjon anbefaler man å utføre en grundig intern rengjøring av alle rørene for tilførsel av brennstoff. Dette for å fjerne eventuelle rester som kan hindre kjelens korrekte virkemåte. Dersom man kjenner gasslukt: a) Ikke aktiver elektriske brytere, telefon eller andre ting som kan føre til gnister b) Åpne umiddelbart dører og vinduer slik at det blir gjennomtrekk som lufter ut rommet c) Steng av gasskranen d) Ta kontakt med kvalifisert personale For å beskytte seg mot eventuelle gasslekkasjer anbefaler vi å installere et overvåknings- og beskyttelsessystem som består av en varsler for gasslekkasje og som er koblet sammen med en magnetventil for avstengning på linjen for tilførsel av brennstoff. EKSEMPEL PÅ SYSTEM FOR GASSTILFØRSEL Inni fyrrom Utenfor fyrrom. Avstengningsventil brennstoff. Regulator med dobbel membran. Gassfilter. Vibrasjonsdempende kobling 5. Megnetventil gass. Kran for avstengning 8

19 Instruksjoner for installatør.8 - TILKOBLIG AV ALEGGETS TUR OG REUTURLEDIGER Tur og retur kretsene må være tilkoblet kjelen ½ M and R som vist på side. For skalering av rørene til oppvarmingskretsen må man ta hensyn til trykkfall fremkalt av anleggets komponenter og konfigurasjon av dette. Utkastet til rørene må lages ved å ta enhver forhåndsregel som er nødvendig for å unngå luftbobler og for å gjøre lettere kontinuerlig avgassing av anlegget. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne veiledningen kan føre til skader på personer, dyr og ting, og fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for dette. Forsikre seg om at anleggets rørsystem ikke brukes som jordbrytere til anlegget for elektrisitet eller for telefon. De er ikke egnet for dette. Det kan oppstå alvorlige skader på rørene, på kjelen og på radiatorene. VÆR OPPMERKSOM! Før man kobler kjelen til anlegget, utfør en grundig vask av rørene for å fjerne metallrester fra sveisearbeid, olje og fell som kan kan komme inn i kjelen og føre til driftsproblemer VÆR OPPMERKSOM! DET ER FORBUDT Å TILKOBLE AVBRYTIGSDELER PÅ GEERATORE FØR SIKKERHETSAORDIGEE 9

20 Instruksjoner for installatør.9 - SIKKERHETSAORDIGER, BESKYTTELSE OG TILLEGGSKOTROLLER SIKKERHETSAORDIGER. Avstengningsventil gass: Har som funksjon å stenge direkte av tilførselen av gass i tilfelle vanntemperaturens grenseverdi oppnåes. Det følsomme elementet må installeres så nærmt generatorens utgang som mulig (turledning) og i en avstand som må være < enn 500 mm og må ikke være avskjærbar. Leveres ikke av Unical Sikkerhetsventil: Har som funksjon å tømme ut i atmosfæren den væsken som befinner seg i generatoren når denne oppnår maksimalt arbeidstrykk. Leveres ikke av Unical. a Trakt for synlig tømming. Leveres ikke av Unical. PROTECTIVE DEVICES 0 ikkerhetstermostat: Har som funksjon å stanse generatoren dersom sikkerhetstermostaten som er montert i kjelen ikke virker. Den må være innstilt til verdi < enn 00 C og ikke flyttes. 5 Sikkerhetsbryter: Har som funksjon å slå av generatoren i tilfelle lavt trykk (kan kalibreres fra 0,5 til,7 bar). Må kunne resettes manuelt. Ekstra plugg G 8 Sikkerhetstrykkbryter: Har som funksjon å slå av generatoren i tilfelle den når maks arbeidstrykk (kan kalibreres fra 0,5 til,7 bar). SYLIG TØMME TRAKT SIKKERHETS- VETIL KOTROLLAORDIGER Trykkindikator med (leveres ikke av Unical), støtdempende rør og ventil med manometer: Indikerer det effektive trykket i generatoren, det må være uttrykt i bar, ha maks lufttrykk og være utstyrt med -veis ventil med tilkobling for manometer. Termometer: Indikerer den effektive vanntemperaturen i generatoren, vist i Celsius med temperatur som ikke overstiger 0 C. 7 Inspeksjonsluke: Godkjent for innføring av kontrollanordning. En overtrykksventil må monteres på turledningen, innenfor 0,5 m fra kjelen. Må være dimensjonert for kapasiteten i kjelen og må overholde gjeldende forskrifter. VÆR OPPMERKSOM! Vi minner om at det er forbudt å plassere en hvilken som helst type avkutting mellom kjelen og sikkerhetsventilen og vi anbefaler i tillegg bruk av ventiler som ikke overstiger maksimalt godkjent arbeidstrykk. VÆR OPPMERKSOM! Sammen med overtrykksventilen må det installeres drenering og sluk. Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes kan eventuelle inngrep på overtrykksventil føre til skade på personer, dyr og eiendom. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader. 9 Plugg G ¼ : for tilkobling av sikkerhetsventil Testet ekspansjonsbeholder: Tillater å absorbere vannets volumøkning i anlegget som følge av temperaturøkning; maks effektivt trykk (ISPESL) må ikke overstige innstillingstrykket til sikkerhetsventilen. Leveres ikke av Unical 8 Y filter 7 Moduleringspumpe (leveres ikke i ISPELS sett) 5 Blandeflaske (leveres ikke i ISPELS sett) Automatisk vifte (leveres ikke av Unical) Tappekran (leveres ikke av Unical) ISPESL sett MODULEX 00-50: MODULEX 00-50: 0098 MODULEX 00-50: 0055 Se i Unical produktkatalog og prisliste for finne den best egnede vannutskiller og primærkrets. 0

MODULEX EXT 440-550 660-770 - 900 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00333589 - YHF 04/13

MODULEX EXT 440-550 660-770 - 900 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00333589 - YHF 04/13 MODULEX EXT 440-550 660-770 - 900 MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00333589 - YHF 04/13 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER N 2 Vær oppmerksom, denne veiledningen inneholder instruksjoner kun

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER

Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER Installasjon og brukermanual Elektrisk VARMEKOLBE / EL-VARMER SVØMMEBASSENG VARMER AV TITAN Fabrikat: Elecro Engineering Modell: Evolution Pool Heater Les nøye før montering og bruk Feil installering og

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat...

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat... OPERATION_MANUAL_R3-2A.mif Page 3 Mercredi, 4. mars 2007 :22 Innhold. Generelle anbefalinger... 4 2. Uponor Control System... 5 2. Oversikt over systemet... 5 2.2 Bruke ditt anlegg... 6 3. Termostat...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL.

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer