MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50"

Transkript

1 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type F-50 Godkjenninger: DSB /536 1

2 - 2 -

3 INNHOLD Generelle opplysninger Side 4 Tekniske data Side 6 Montering og tilkobling Side 8 Innregulering. Side 10 Vedlikehold Side 17 Koblingsskjema. Side 18 Komponentoversikt. Side 22 Komponentbeskrivelse... Side 24 Feilsøkingsskjema... Side 26 Tabell over dysekapasitet... Side 28 Diagram over flammelengder og diameter... Side 29 Vedlegg... Side 30 3

4 ADVARSEL DENNE INSTRUKSJONSBOKEN LEVERES MED SOM EN INTEGRERT OG VIKTIG DEL AV PRODUKTET OG MÅ ALLTID LEVERES TIL BRUKEREN. INFORMASJONEN SOM FINNES I DENNE DELEN ER TILTENKT BÅDE BRUKER OG INSTALLATØR SÅ VEL SOM VEDLIKEHOLDSANSVARLIG. BRUKEREN VIL FINNE YTTERLIGERE INFORMASJON OM BRUKEN OG RESTRIKSJONER I FORHOLD TIL BRUK I DEN ANDRE DELEN AV DENNE INSTRUKSJONSBOKEN. VI ANBEFALER STERKT AT DU LESER DEN. TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONSBOKEN FOR SENERE BRUK 1) GENERELT Utstyret må installeres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, produsentens instruksjoner må følges og installasjonen må utføres av kvalifisert personell. Med kvalifisert personell forstås personer med teknisk kunnskap om utstyr for varmeanlegg for bolighus eller industri og VVS-anlegg generelt, og personer ansatt i serviceverksteder som er godkjent av produsenten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feil installasjon. Feil installasjon kan forårsake skade på mennesker, dyr eller eiendom. Fjern all emballasje og undersøk om utstyret er i orden. Hvis det er noen som helst grunn til å tvile på hvilken stand utstyret er i, bør forhandler kontaktes. Emballasjen (trekasser, spiker, festeanordninger, plastposer, polystyrenskum, osv.) må ikke etterlates slik at barn kan skade seg på det. Før rengjøring eller vedlikehold, må utstyret kobles fra strømforsyningen ved hjelp av hovedstrømbryteren som skal stå i stilling OFF, eller ved hjelp av utkoblingsutstyret som følger med. Sørg for at inntak eller avgassgitrene ikke er tildekket. Hvis det påvises feil, eller hvis utstyret ikke fungerer, må utstyret frakobles. Forsøk ikke å reparere eller modifisere enheten. Ta kontakt med kvalifisert personell. Enhetene skal bare repareres av serviceverksteder som er godkjent av produsenten og med originale reservedeler. Hvis instruksjonene ovenfor ikke følges, kan det føre til dårligere sikkerhet. For å sikre at utstyret fungerer som det skal, må det utføres periodisk vedlikehold av kvalifisert personell, og produsentens instruksjoner må følges. Hvis det blir bestemt at utstyret ikke skal brukes lenger, må delene som kan være farlige, uskadeliggjøres. Hvis utstyret skal selges eller overføres til annen bruker, eller hvis den opprinnelige brukeren forlater utstyret, må man sørge for at denne instruksjonsboken til enhver tid følger utstyret, slik at den også kan brukes av den nye eieren og/eller installatøren. Hvis en enhet skal modifiseres eller utstyres med ekstrautstyr, må det bare brukes originalt ekstrautstyr. Denne enheten må kun brukes slik det er ment at den skal brukes. All annen bruk må oppfattes som feil bruk, og er dermed farlig. Produsenten kan ikke holdes erstatningsansvarlig, ved avtale eller på annen måte, for skader som følge av feil installasjon, bruk eller på grunn av at instruksjonene gitt av produsenten ikke er blitt fulgt. 2) SPESIELLE INSTRUKSJONER FOR BRENNERE Brenneren må installeres i et egnet rom med ventilasjonsåpninger i henhold til gjeldende krav og bestemmelser og som er tilfredsstillende for god forbrenning. Kun brennere som er utformet iht. gjeldende regelverk må brukes. Denne brenneren må kun brukes til det formålet den er laget for. Før man kobler til brenneren, må man forsikre seg om at enhetens tekniske spesifikasjoner tilsvarer energikilden (elektrisk, gass, olje eller annet drivstoff). Vær forsiktig med varme brennerkomponenter. Disse er ofte i nærheten av flammen og forvarmingssystemet for drivstoffet. De blir varme mens enheten er i drift, og de vil være varme en stund etter at brenneren er slukket. Når det er bestemt at brenneren ikke skal brukes lenger, skal brukeren sørge for at kvalifisert personell utfører følgende operasjoner: a) Koble fra strømtilførselen ved å koble hovedstrømledningen fra nettet. b) Koble fra drivstofftilførselen ved å skru igjen kranene. Spesielle advarsler Ved installasjon må du sørge for at brenneren er festet godt til apparatet, slik at flammen brenner inne i apparatets brennkammer. Før brenneren startes og etterpå, minst én gang i året, må følgende operasjoner utføres av kvalifisert personell a) still inn brennerens drivstofftilførsel i forhold til varmemengden apparatet skal produsere: b) still inn brennerens lufttilførsel for å sikre effektiv forbrenning minst på nivå med det laveste nivået som kreves i gjeldende regelverk 4

5 c) kontroller at enheten har god forbrenning for å unngå at farlige eller forurensende ubrente gasser overstiger grensene i gjeldende regelverk d) kontroller at kontroll- og sikkerhetsutstyret fungerer korrekt e) kontroller at røykgassrørene som er laget for å lede bort røykgassen virker som de skal; f) kontroller at alle mekaniske lukke- og kontrollsystemer er trukket til etter at det er foretatt innstilling og justeringer g) kontroller at det foreligger et eksemplar av instruksjonsbokens kapitler og bruk og vedlikehold av brenneren i fyrrommet. Hvis brenneren stopper ofte, må man unngå å prøve å justere den manuelt. Kontakt kvalifisert personell for å ta seg av slike feil. Enheten skal brukes og vedlikeholdes kun av kvalifisert personell i samsvar med gjeldende regelverk. 3) GENERELLE INSTRUKSJONER AVHENGIG AV TYPE DRIVSTOFF SOM SKAL BRUKES 3a) ELEKTRISK TILKOBLING Av sikkerhetshensyn må utstyret jordes tilfredsstillende og installeres i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler. Det er svært viktig at alle sikkerhetskrav oppfylles. Hvis du er i tvil, må det foretas en kontroll av det elektriske utstyret av kvalifisert personell, siden produsenten ikke kan holdes ansvarlig for skader som skyldes manglende jording av utstyret. Kvalifisert personell må kontrollere systemet for å sikre at det kan brukes på maksimum effekt som vist på merkeskiltet. Det er særlig viktig å sikre at systemkabelen som går gjennom anlegget er dimensjonert riktig i forhold til anleggets forbruk. Det er ikke tillatt å koble spenning til anlegget med fordelere, skjøteledninger eller annet løst utstyr. En flerpolet brannbryter skal kobles inn iht. gjeldende sikkerhetsregler. Bruk av enhver spenningsførende komponent medfører at man må følge gjeldende grunnleggende regler, som for eksempel: ikke berør anlegget med våte eller fuktige kroppsdeler og/eller med bare føtter ikke dra i elektriske kabler utsett ikke utstyret for vær og vind (regn, sol, osv.) hvis det ikke er tydelig uttrykt at det kan brukes under slike forhold ikke la barn eller uerfarne personer bruke utstyret Brukeren må ikke skifte anleggets matekabel. Hvis kabelen blir skadet, må anlegget slås av og kvalifisert personell kontaktes for å skifte kabelen. Når anlegget ikke skal brukes på en stund, må den elektriske bryteren som forsyner alle strømdrevne komponenter i systemet (dvs. pumper, brenner, osv.) slås av. 3b) FYRING MED GASS, OLJE ELLER ANNET DRIVSTOFF GENERELT Brenneren må installeres av kvalifisert personell i overensstemmelse med gjeldende forskrifter og bestemmelser; feil installasjon kan forårsake skade på mennesker og dyr, eller det kan forårsake skade på eiendom. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slik skade. Før installasjon anbefales det at tilførselsledningene for drivstoff rengjøres grundig innvendig for å fjerne fremmedmateriale som kan hindre brenneren i å fungere riktig. Før brenneren blir satt i gang, bør kvalifisert personell undersøke følgende: a) om tilførselssystemet for drivstoff er tett b) drivstoffmengden, for å forsikre seg om at den er innstilt i forhold til kravene som gjelder for den aktuelle brenneren c) at brennertypen passer for det aktuelle drivstoffet d) at trykket på drivstofftilførselen er i samsvar med det som står på merkeskiltet e) at dimensjonene på drivstofftilførselssystemet er tilstrekkelige for brenneren, og at systemet er utstyrt med alle sikkerhets- og kontrollanordningene som gjeldende forskrifter krever. Når brenneren ikke skal brukes på en stund, bør kranene for drivstofftilførselen stenges. SPESIELLE INSTRUKSJONER FOR BRUK AV GASS Få kvalifisert personell til å kontrollere at: a) gasstilførselssystemet er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler b) alle gasskoblinger er tette c) ventilasjonsåpningene i fyrrommet er i en slik forfatning at de sikrer tilstrekkelig lufttilførsel i samsvar med gjeldende regler, og at det er nok luft for korrekt forbrenning. Bruk ikke gassrør som jording av elektrisk utstyr. La aldri brenneren være tilkoblet når den ikke er i bruk. Skru alltid av gassventilen. Hvis brenneren ikke skal brukes på lang tid, må også ventilen til hovedgasstilførsel skrues igjen. Forholdsregler hvis du lukter gass a) bruk ikke elektriske brytere, telefon, eller annet som kan avgi gnister b) åpne dører og vinduer øyeblikkelig for å få gjennomtrekk c) skru igjen gassventilene d) tilkall kvalifisert personell. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene i rommet der gassapparater er installert, dette for å unngå farlige situasjoner som for eksempel at det utvikles giftige eller eksplosive blandinger. 5

6 DEL I: INSTALLASJONSHÅNDBOK TEKNISKE DATA Brennere F D F D Effekt min kw max kw Drivstoff Lettolje Lettolje Type Fyringsolje nr 1 Fyringsolje nr 1 Oljemengde min kg/h max kg/h Oljetrykk 12 bar 12 bar Spenning/frekvens 230/400V 50 Hz 230/400V 50 Hz Total strømforbruk 2,36/1,36 Amp 2,36/1,36 Amp Viftemotor effekt 0,55 kw 0,55 kw Beskyttelsesklasse IP55 IP55 Vekt kg Drift system To-trinn 2D To-trinn 2D 6

7 7

8

9 MONTERING OG TILKOBLING Emballering Brennerne sendes i pappkasser med følgende dimensjoner: 740 x 540 x 440mm (L x H x B) Emballasje som dette påvirkes av fuktighet og skal ikke stables. Følgende utstyr finnes i kassene: 1 brenner elektrisk koblet 1 brennerrør 1 brennerinnsats 2 fleksible oljeslanger 1 pakning som skal plasseres mellom brenneren og kjelen 1 denne instruksjonsbok. Ved deponering av emballasjen og hvis emballasjen kondemneres, må man følge prosedyrene i gjeldende forskrifter for deponering. Når brenneren pakkes opp må det sørges for at de elektriske tilkoblingene ikke blir koblet fra brenneren. Monter deretter brennerinnsats og brennerrør. Monter brenneren til kjelen Fest brennerens flens til kjelen slik vist i figur 1. Tegnforklaring 1) Brenner 2) Festemutter 3) Stoppskive 4) Pakning 5) Bolt 6) Seglass, kjel 7) Brennerrør Fig 1 Eurokontakter for F-50 7-polet brun/sort L1 = Styrestrøm 1-fas = Jord N = Styrestrøm 1-fas T1 = Termostat drift T2 = Termostat drift S3 = Feilvarsel ekstern, rød lampe. Kobles etter behov B4 = Drift dyse 1, grønn lampe/timeteller. Kobles etter behov 4-polet grønn B5 = Magnetventil T6 = Termostat dyse 2, høy flamme T7 = Magnetventil T8 = Termostat dyse 2, høy flamme 4-polet sort L1 = Motor 3-fas = Jord N = Motor 3-fas L2 = Motor 3-fas FØLG GJELDENDE SIKKERHETSFORSKRIFTER. PÅSE AT JORDINGEN ER TILKOBLET JORDINGSSYSTEMET. IKKE BYTT OM FASE OG NULLLEDER. MONTER EN RIKTIG DIMENSJONERT SIKRING 9

10 Bestemme diameter på tilførselsrør for fyringsolje Fig. 7 SUNTEC AN67C H (m) L (m) Ø10 Ø12 Ø14 Ø , , , , , Ettrørsystem Brennerne er klargjort for 2-rørs tilførsel når de forlater fabrikken. Man kan imidlertid konvertere dem til ettrør-tilførsel (anbefales i tilfelle der tank er montert høyere enn brenner). Se tillegget for mer informasjon om hva som må gjøres.

11 Innregulering Innregulering av oljemengde Juster oljemengden ved å velge en dyse med riktig størrelse og justere oljetrykket i pumpen. Se tabell for valg av riktig dyse; se tekniske data på oljepumpen for justering av pumpetrykk. Se tillegget for mer informasjon om oljepumper side 47. Starte brenneren Før du foretar justeringen må du starte brenneren på følgende måte: før du tar i bruk brenneren, må du påse at returrøret til tanken ikke er tilstoppet. Tilstoppinger vil føre til at akselpakningen ødelegges. Start brenneren, lys opp fotomotstanden etter å ha åpnet magnetventilen og la luften slippe ut fra manometerport i oljepumpen. Merk: alle pumper er stilt på 12 bar. Innfyrt oljemengde ved lav flamme må ikke være lavere enn minimum brennereffekt. Forklaring EV Magnetventil M Manometer P Pumpe Fig. 8 Justering av luftspjeld Fra fabrikken blir stillmotoren og oljepumpen levert med ferdig innstilte verdier. 1. Fjern dekselet over stillmotoren. 2. Start brenneren og la den kjøre i lav-flamme modus. 3. For å justere lufttilførselen på lav-flamme vri den oransje hendelen. For mindre luft dreies den mot høyre, for mer mot venstre. 4. Kjør brenneren opp på høy-flamme. 5. For å justere lufttilførselen på høy-flamme vri den røde hendelen. For mindre luft dreies den mot høyre, for mer mot venstre. 6. Sort hendel er for inn- og utkobling av magnetventil for dyse 2. Hendelen må stå i sektoren mellom orange og rød hendel. Dreining mot høyre, mot orange hendel, gir tidligere innkobling av dyse 2 (ved drift fra lav til høy flamme) og senere utkobling av dyse 2 (ved drift fra høy til lav flamme). 7. Monter dekselet over stillmotoren. 11

12 Siemens stillmotor 1 = Skala = Viser for indikering av luftspjeldstilling 3 = Stengt luftspjeld Blå hendel 5 = Luftspjeldstilling dyse 1 Oransje hendel 9 = Luftspjeldstilling dyse 2 Rød hendel 10 = Inn- og utkobling dyse 2 Sort hendel Generell grunninstilling: F D / F D Stillmotor trinn 1 Lavlast 10/20 (Oransje) Stillmotor trinn 2 Magnetventil 15/30 (Sort) Stillmotor trinn 2 Full last luft 35/50 (Rød) Stillmotor stengt spjeld Stillstand 0 (Blå)

13 13

14 Innstillinger F Overtrykk i brennkammer (~ 6 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 2,0 60 Spredningsvinkel o St II 1,0 60 o S 2,5 60 o S 3,0 60 o S 4,0 60 o S 1,25 60 o S 1,5 45 o S 2,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 22 o 28 o 43 o o o o 80 o Overtrykk i brennkammer (~ 3 mbar) * 360 kw/*h = 1,2 mbar overtrykk (i F) Effekt kw/h * o S Dysestørrelse GPH St I 2,0 60 Spredningsvinkel o St II 1,0 60 o S 2,5 60 o S 3,0 60 o S 4,0 60 o S 4,0 60 o S 1,25 60 o S 1,5 60 o S 2,0 45 o S 2,5 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o o Stillmotor St I Skala o St II 20 o 20 o 32 o 45 o o o o 80 o Undertrykk i brennkammer (~ - 0,2 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 2,0 60 Spredningsvinkel o St II 1,0 60 o S 2,5 60 o S 3,5 60 o S 4,0 60 o S 4,0 60 o S 1,25 60 o S 1,75 45 o S 2,0 45 o S 2,5 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o o Stillmotor St I Skala o St II 20 o 22 o 29 o 45 o o o o 60 o Innstillinger er gjort ved anvendelse av DIN-godkjente flammerør. Innstillinger kan avvike ved tilpasning til kjel. a-målet kan varieres fra mm avhengig av belastning og oljekvalitet. Større avstand = lavere belastning. Mindre avstand = større belastning. Måletoleranse +/- 1 mm. a-mål er avstand fra bakside flammeskive til framkant av brennerrør. b-mål er avstand fra dyse til framkant flammeskive.

15 Innstillinger F Overtrykk i brennkammer (~ 6 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 4,0 60 Spredningsvinkel o St II 2,0 45 o S 6,0 60 o SS 6,0 60 o SS 3,0 45 o S 4,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 32 o 55 o o o 70 o Overtrykk i brennkammer (~ 3 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 4,0 60 Spredningsvinkel o St II 2,0 45 o S 6,0 60 o SS 6,0 60 o SS 7,0 60 o SS 3,0 45 o S 4,0 45 o S 4,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 30 o 43 o 67 o o o o 85 o Undertrykk i brennkammer (~ - 0,4 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 4,0 60 Spredningsvinkel o St II 2,0 45 o S 6,0 60 o SS 6,0 60 o SS 8,0 60 o SS 3,0 45 o S 4,0 45 o S 4,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 30 o 42 o 64 o o o o 80 o Innstillinger er gjort ved anvendelse av DIN-godkjente flammerør. Innstillinger kan avvike ved tilpasning til kjel. a-målet kan varieres fra mm avhengig av belastning og oljekvalitet. Større avstand = lavere belastning. Mindre avstand = større belastning. Måletoleranse +/- 1 mm. a-mål er avstand fra bakside flammeskive til framkant av brennerrør. b-mål er avstand fra dyse til framkant flammeskive. 15

16 Plassering av elektroder Elektrodene skal plasseres i dreid stilling i forhold til brennerinnsatsens senterakse. For avstander vennligst se vedlagte skjema OB.3-596No

17 DEL II: BRUKERHÅNDBOK BEGRENSNINGER I BRUKEN AV UTSTYRET BRENNEREN ER BEREGNET PÅ BRUK BARE NÅR DEN ER KORREKT MONTERT I EN VARMEPRODUSERENDE ENHET (F.EKS. FYRKJEL, LUFTVARMERE, FORBRENNINGSOVNER ETC.). ALL ANNEN BRUK BETRAKTES DERFOR SOM FEIL BRUK OG ER DERFOR FARLIG. BRUKEREN MÅ GARANTERE AT UTSTYRET ER RIKTIG MONTERT OG AT DET ER INSTALLERT AV KVALIFISERT PERSONELL. FØRSTE GANG ANLEGGET SKAL BRUKES SKAL DET SETTES I GANG AV PERSONELL FRA ET SERVICESENTER SOM ER GODKJENT AV PRODUSENTEN AV BRENNEREN. ALLE ELEKTRISKE KOBLINGER TIL REGULERINGSENHETER OG SIKKERHETSUTSTYR KNYTTET TIL ANLEGGET (TERMOSTATER, SIKKERHETSANORDNINGER ETC.) SOM ER MONTERT FOR Å SIKRE AT BRENNEREN SKAL FUNGERE GODT, ER SVÆRT VIKTIGE. ENHVER MODIFISERING AV UTSTYRET SOM IKKE ER HJEMLET I INSTALLASJONSVEILEDNINGEN ELLER SOM OPPSTÅR ETTER FULLSTENDIG ELLER DELVIS FEIL INSTALLASJON (SOM FOR FRAKOBLING AV ELEKTRISKE DELER, ÅPNING AV KJELDØREN, DEMONTERING AV DELER I BRENNEREN), MÅ UNNGÅS. INGEN DEL AV UTSTYRET MÅ ÅPNES ELLER DEMONTERES. HVIS UTSTYRET STOPPER PÅ NYTT, MÅ DET UNNGÅS Å BRUKE RESET-KNAPPEN. KONTAKT KVALIFISERT PERSONELL SOM VIL KUNNE REPARERE ENHVER DRIFTSFEIL. ADVARSEL: UNDER NORMAL DRIFT ER DELENE TIL BRENNEREN UTSATT FOR OPPVARMING. IKKE RØR DEM SLIK AT DU UNNGÅR BRANNSKADER. BRUK 1. Aktiviser knappene for lav- og høyflamme. 2. Fyringsautomaten vil nå starte sitt tenningsprogram. 3. I starten vil luftspjeldet styres til full åpning. 4. Viftemotoren settes i gang, og utluftingsperioden starter. 5. I slutten av utluftingsperioden blir spjeldet lukket til tenningsposisjon. 6. Tenntransformatoren blir aktivisert. 7. Deretter åpnes magnetventilene. 8. Brenneren brenner med stabil flamme. 9. Trinn 2 legges inn og brenneren brenner med høy flamme. 17

18 DEL III: VEDLIKEHOLD Minst en gang i året bør vedlikeholdet som er beskrevet nedenfor gjennomføres. Sesongmessig vedlikehold anbefales utført i slutten av hver fyringssesong. Hvis det er helkontinuerlig drift av anlegget, bør vedlikeholdet utføres hver 6. måned. ADVARSEL: Ethvert vedlikeholdsarbeid på brenneren må kun utføres når strømforsyningen er frakoblet! PERIODISK VEDLIKEHOLD Inspiser filterinnsatsen. Skift den ut om nødvendig. Kontroller tilstanden til de fleksible oljeslangene og forsikre deg om at det ikke er tegn på lekkasje. Kontroller og bytt om nødvendig filteret inne i oljepumpen. Demonter, inspiser og rengjør flammeholder. Følg nøye dimensjonene vist i tabell side 14. Kontroller og rengjør tennelektrodene og tilhørende keramiske isolatorer: rengjør, juster og bytt om nødvendig Demonter og bytt oljedysen Viktig: bruk løsemidler og ikke metallverktøy til rengjøringen! Når vedlikeholdsarbeidet er ferdig monteres brenneren sammen igjen. Tenn flammen og kontroller formen på den. Bytt dysen hvis formen på flammen er tvilsom. Ved helkontinuerlig bruk anbefaler vi som et forebyggende tiltak å bytte dysen før hver fyringssesong starter. Kontroller og rengjør grundig fotomotstanden og bytt ut om nødvendig. Hvis du er i tvil, sjekker du deteksjonsstrømmen etter at du først har startet brenneren ved å følge prosedyren.

19

20

21 Forklaring til koblingsskjema F a1 = Hovedbryter styrestrøm (dyse 1) b2 = Kontrollbryter dyse 2 b4 = Endebryter utsvingbar brenner b5 = Driftstermostat, ekstern b6 = Sikkerhetstermostat, ekstern b7 = Høy-lav termostat, ekstern c1 = Kontaktor motor e1 = Termisk rele motorkontakter e2 = Sikringer styrestrøm, ekstern e3 = Sikringer motor, ekstern h1 = Kontrollampe styrestrøm (dyse 1) h2 = Kontrollampe dyse 2 h4 = Kontrollampe feilvarsel, ekstern h5 = Kontrollampe drift lav flamme, ekstern h6 = Kontrollampe drift høy flamme, ekstern m1 = Motor m2 = Tenntrafo p1 = Siemens fotomotstand QRB s1 = Magnetventil dyse 1 s2 = Magnetventil dyse 2 s4 = Magnetventil sikkerhet s5 = Timeteller total driftstid s6 = Timeteller driftstid høy flamme u1 = Siemens fyringsautomat LOA 24 u2 = Stillmotor Siemens SQN75.244A21 x3 = Rekkeklemme brenner x4 = Rekkeklemme stillmotor 40 = Eurokontakt 4-polet sort 41 = Eurokontakt 7-polet sort/brun 90 = Eurokontakt 4-polet grønn 21

22 Forklaring til koblingsskjema F a1 = Hovedbryter styrestrøm (dyse 1) b2 = Kontrollbryter dyse 2 b4 = Endebryter utsvingbar brenner b5 = Driftstermostat, ekstern b6 = Sikkerhetstermostat, ekstern b7 = Høy-lav termostat, ekstern c1 = Kontaktor motor e1 = Termisk rele motorkontakter e2 = Sikringer styrestrøm, ekstern e3 = Sikringer motor, ekstern h1 = Kontrollampe styrestrøm (dyse 1) h2 = Kontrollampe dyse 2 h4 = Kontrollampe feilvarsel, ekstern h5 = Kontrollampe drift lav flamme, ekstern h6 = Kontrollampe drift høy flamme, ekstern m1 = Motor m2 = Tenntrafo p1 = Siemens fotomotstand QRB s1 = Magnetventil dyse 1 s2 = Magnetventil dyse 2 s4 = Magnetventil sikkerhet s5 = Timeteller total driftstid s6 = Timeteller driftstid høy flamme u1 = Siemens fyringsautomat LOA/LMO 44 u2 = Stillmotor Siemens SQN75.244A21 x3 = Rekkeklemme brenner x4 = Rekkeklemme stillmotor 40 = Eurokontakt 4-polet sort 41 = Eurokontakt 7-polet sort/brun 90 = Eurokontakt 4-polet grønn

23 RESERVEDELSLISTE Stillmotor Magnetventiler Fotomotstand Hengselpinne Brennerør Tenntrafo Oljepumpe Luftspjeld Timetellere Kontaktor Motorvern Brytere for lav- og høyflamme Fyringsautomat Rekkeklemmer Motor 23

24 Fotomotstand Elektrodekabel Dyserør Dyser Tennelektroder Endebryter Viftehjul

25 Deleliste for F D Gitter Lås for deksel Hengselpinne Seglass Oljerør 6mm Typeskilt Brennerrør Luftspjeld Flenspakning 8mm Skottgjennomgang Ø6 (2 stk) Trykkon Festebrakett fyringsautomat Brennerinnsats Plastdeksel apparatskap Drivkobling Elektrode (2 stk) Målenippel trykk 1/ Tetningsskive r 1/8 (2 stk) Tetningsskive r ¼ (3 stk) Luftspjeldaksel Elektrodeholder Magnetventilblokk Motor, 550 W Stillmotor Siemens SQN Tennkabel 400mm (2 stk) Tenntrafo Compact 10/ Primærkabel 450 mm Fotomotstand QRB 1A Holder til fotomotstand Kabel for magnetventil 750 mm (2 stk) Kontakthylse (2 stk) Gummigjennomføring (3 stk) Oljepumpe AN67C Oljeslange 1,00m 3/8 x3/8 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x1/4 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x3/8 (2 stk) Kobberpakning ¼ (2 stk) Nippel 1/ Nippel 1/8 (2 stk) Connecting sleeve (7 stk) Bolt M8x16 (4 stk) Allan set skrue M6x Allan setskrue M8x8 (4 stk) Servicenøkkel HF-300/ Servicenøkkel 6mm Flammeholder Styringsholder for brennerinnsats Viftehjul 200x64x14H Fyringsautomat LOA 24 25

26 Deleliste for F D Gitter Lås for deksel Hengselpinne Seglass Oljerør 6mm Brennerrør Luftspjeld Flenspakning 8mm Skottgjennomgang Ø6 (2 stk) Trykkon Festebrakett fyringsautomat Brennerinnsats Plastdeksel apparatskap Drivkobling Elektrode (2 stk) Målenippel trykk 1/ Tetningsskive r 1/8 (2 stk) Tetningsskive r ¼ (3 stk) Luftspjeldaksel Elektrodeholder Magnetventilblokk Motor, 550 W Stillmotor Siemens SQN Tennkabel 400mm (2 stk) Tenntrafo Compact 10/ Primærkabel 300 mm Fotomotstand QRB 1A Holder til fotomotstand Kabel for magnetventil 750 mm (2 stk) Kontakthylse (2 stk) Gummigjennomføring (3 stk) Oljepumpe AN67C Oljeslange 1,00m 3/8 x3/8 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x1/4 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x3/8 (2 stk) Kobberpakning ¼ (2 stk) Nippel 1/ Nippel 1/8 (2 stk) Connecting sleeve (7 stk) Bolt M8x16 (4 stk) Allan set skrue M6x Allan setskrue M8x8 (4 stk) Servicenøkkel HF-300/ Servicenøkkel 6mm Flammeholder Styringsholder for brennerinnsats Fyringsautomat LOA Viftehjul 200x74x14H Nippel ¼ (2 stk) Nippel t (2 stk)

27 Feilsøkingsskjema Feil Årsak Utbedring Flammeovervåking blokkert Reset ved å presse brennerens resetknapp. Sjekk med voltmeter på term- Strømtilførsel frakoblet eller feil inaler i kontrollkabinettet, eller spenning tilført. L1, L2, L3 på motorkontaktor. Viftemotor starter ikke Oljepumpens motor virker ikke. Motor går, men det er ingen forsøk på å tenne flamme. Blokkering i utluftningssyklus. Sensorer ber ikke om varme. Overbelastningsvern slår ut på motorkontaktor. Defekt motorkontaktor. Defekt flammeovervåking. Defekt motor. Sjekk styrekrets terminaler. Reset. Sjekk motorstrøm for mulig overslag. Dersom spenning er ok, skift kontaktor. Skift defekt enhet. Dersom spenning er ok, skift motor. Indikator på styrepanel vil være på. Skift sikring. Sikring for strømforsyning defekt. Strømtilførsel frakoblet eller feil Sjekk med voltmeter på motor. spenning tilført. Overbelastningsvern slår ut på Reset. Sjekk motorstrøm for motorkontaktor. mulig overslag. Spenning ok til reléspole. Skift Defekt kontaktorspole. kontaktor. Koble fra pumpekupling. Dersom motor er i drift, er Pumpe vil ikke rotere. pumpen muligens blokkert eller bypassystem stengt (hvis brukt). Dersom spenning er ok, skift Defekt motor. motor. Ekstra kontakt på Bytt kontaktor. motorkontaktor er tilsmusset. Defekt flammeovervåkingsenhet. Skift enhet. Olje i bunnen av forbrenningskammer eller på Oljeoppsamling fortsetter å siden av brennerrør. Posisjoner brenne etter at brenner har dyser korrekt. Sjekk dyser for stoppet. korrekt flammebilde, spredningsvinkel og høyde. Skift dyser om nødvendig. 27

28 Feil Årsak Utbedring Motor starter, men oljen tennes ikke. Ingen tenning. Oljetank tom. Manuell ventil stenger sugeledning. Ingen olje i tilførselsledning (pumpen suger luft). Ventilspole åpnes ikke. Pumpen går ikke. Dyserør blokkert. Dyse blokkert. Lavt pumpetrykk. Dyser forstøver ikke. Tenngnist savnes eller er svak. Defekt pumpe. Defekt flammeovervåkingsenhet. Defekt tenntransformator. Vær oppmerksom på høy spenning. Fyll tanken. Åpne ventilen. Åpne pumpens måleventil og vent på at pumpen fylles. Eventuelt fyll selv. (Ikke kjør pumpen mer enn 2 min uten olje.) Defekt. Skift ut. Koble til og stram kupling. Rengjør. Bytt dyse Juster pumpetrykket. Sjekk tenntransformator og elektroder. Pumpen vil ikke fylles eller produsere trykk når fylt. Skift ut. Skift enhet. Rensing av kontakter er ikke anbefalt av produsent. Skift dersom defekt. Klarer ikke påvise høy-flamme. Flamme tennes og påvises, men ventil blokkerer under drift. Brenner tennes med et puff. Flammen er ikke klar nok (røykfull eller blåses ut). Uregelmessig flammebilde. Defekt flammeovervåking. Luft i oljeledning fører til ujevn tilførsel. Feil elektrodeplassering. For mye luft. Defekte dyser. Forsinket gnist. For mye eller for liten luft. Juster i henhold til instruksjoner. Defekte dyser eller flammeskive. Skift ut. Skill ut luften fra ledningen. Sjekk plassering. Reduser luft og juster. Skift ut. Skift tenntransformator.

29 Tabell over dysekapasitet i kg/h ved varierende arbeidstrykk Lettolje: Spesifikk vekt 0,85 v/25 ºC og viskositet 1,3º E v/20 ºC Nominell Arbeidstrykk i bar kap. GPH ,50 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 0,60 1,9 2,2 2,3 2,5 2,7 2,7 3,1 3,2 3,3 3,6 3,9 4,1 4,3 0,75 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,0 4,2 4,5 4,8 5,2 5,4 0,85 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 4,5 4,7 5,1 5,5 5,9 6,1 1,00 3,2 3,7 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,3 5,6 6,0 6,4 6,9 7,2 1,20 3,9 4,4 4,6 5,1 5,5 5,8 6,2 6,4 6,7 7,1 7,7 8,3 8,7 1,35 4,3 4,9 5,2 5,7 6,1 6,6 7,0 7,2 7,5 8,0 8,7 9,3 9,7 1,50 4,8 5,5 5,8 6,3 6,8 7,2 7,7 8,0 8,4 8,9 9,7 10,3 10,8 1,65 5,3 6,0 6,3 7,0 7,5 8,3 8,5 8,8 9,2 9,8 10,6 11,4 11,9 1,75 5,6 6,4 6,7 7,4 8,0 8,5 9,0 9,3 9,7 10,4 11,3 12,1 12,6 2,00 6,4 7,7 7,7 8,4 9,1 9,7 10,3 10,6 11,1 11,9 12,9 13,8 14,4 2,25 7,2 8,2 8,7 9,5 10,2 10,9 11,6 11,9 12,5 13,4 14,5 15,5 16,2 2,50 8,0 9,1 9,6 10,5 11,4 12,2 12,9 13,3 13,9 14,9 16,1 17,2 18,00 3,00 9,7 10,9 11,5 12,6 13,7 14,6 15,4 15,9 16,7 17,9 19,3 20,7 21,6 3,50 11,3 12,8 13,5 14,8 15,9 17,0 18,0 18,6 19,5 20,8 22,5 24,1 25,2 4,00 12,9 14,6 15,4 16,9 18,2 19,5 20,6 21,2 22,3 23,8 25,7 27,5 28,8 4,50 14,5 16,4 17,3 19,0 20,5 21,9 23,2 23,9 25,1 26,8 29,0 31,0 32,4 5,00 16,1 18,2 19,2 21,1 22,8 24,3 25,7 26,5 27,8 29,8 32,2 34,4 36,0 5,50 17,7 20,1 21,1 23,2 25,0 26,8 28,3 29,2 30,6 32,7 35,4 37,9 39,6 6,00 19,3 21,9 23,1 25,3 27,3 29,2 30,9 31,9 33,4 35,7 38,6 41,3 43,2 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Varenr Model Type 3785020 RS 70 821 T1 3785021 RS 70 821 T1 3785022 RS 70 821 T1 3785023 RS 70 821 T1 3785220 RS 100 822 T1 3785221 RS 100 822 T1 3785222 RS 100 822 T1 3785223 RS 100 822 T1 3785420 RS

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer