MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type F-50"

Transkript

1 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type F-50 Godkjenninger: DSB /536 1

2 - 2 -

3 INNHOLD Generelle opplysninger Side 4 Tekniske data Side 6 Montering og tilkobling Side 8 Innregulering. Side 10 Vedlikehold Side 17 Koblingsskjema. Side 18 Komponentoversikt. Side 22 Komponentbeskrivelse... Side 24 Feilsøkingsskjema... Side 26 Tabell over dysekapasitet... Side 28 Diagram over flammelengder og diameter... Side 29 Vedlegg... Side 30 3

4 ADVARSEL DENNE INSTRUKSJONSBOKEN LEVERES MED SOM EN INTEGRERT OG VIKTIG DEL AV PRODUKTET OG MÅ ALLTID LEVERES TIL BRUKEREN. INFORMASJONEN SOM FINNES I DENNE DELEN ER TILTENKT BÅDE BRUKER OG INSTALLATØR SÅ VEL SOM VEDLIKEHOLDSANSVARLIG. BRUKEREN VIL FINNE YTTERLIGERE INFORMASJON OM BRUKEN OG RESTRIKSJONER I FORHOLD TIL BRUK I DEN ANDRE DELEN AV DENNE INSTRUKSJONSBOKEN. VI ANBEFALER STERKT AT DU LESER DEN. TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONSBOKEN FOR SENERE BRUK 1) GENERELT Utstyret må installeres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, produsentens instruksjoner må følges og installasjonen må utføres av kvalifisert personell. Med kvalifisert personell forstås personer med teknisk kunnskap om utstyr for varmeanlegg for bolighus eller industri og VVS-anlegg generelt, og personer ansatt i serviceverksteder som er godkjent av produsenten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feil installasjon. Feil installasjon kan forårsake skade på mennesker, dyr eller eiendom. Fjern all emballasje og undersøk om utstyret er i orden. Hvis det er noen som helst grunn til å tvile på hvilken stand utstyret er i, bør forhandler kontaktes. Emballasjen (trekasser, spiker, festeanordninger, plastposer, polystyrenskum, osv.) må ikke etterlates slik at barn kan skade seg på det. Før rengjøring eller vedlikehold, må utstyret kobles fra strømforsyningen ved hjelp av hovedstrømbryteren som skal stå i stilling OFF, eller ved hjelp av utkoblingsutstyret som følger med. Sørg for at inntak eller avgassgitrene ikke er tildekket. Hvis det påvises feil, eller hvis utstyret ikke fungerer, må utstyret frakobles. Forsøk ikke å reparere eller modifisere enheten. Ta kontakt med kvalifisert personell. Enhetene skal bare repareres av serviceverksteder som er godkjent av produsenten og med originale reservedeler. Hvis instruksjonene ovenfor ikke følges, kan det føre til dårligere sikkerhet. For å sikre at utstyret fungerer som det skal, må det utføres periodisk vedlikehold av kvalifisert personell, og produsentens instruksjoner må følges. Hvis det blir bestemt at utstyret ikke skal brukes lenger, må delene som kan være farlige, uskadeliggjøres. Hvis utstyret skal selges eller overføres til annen bruker, eller hvis den opprinnelige brukeren forlater utstyret, må man sørge for at denne instruksjonsboken til enhver tid følger utstyret, slik at den også kan brukes av den nye eieren og/eller installatøren. Hvis en enhet skal modifiseres eller utstyres med ekstrautstyr, må det bare brukes originalt ekstrautstyr. Denne enheten må kun brukes slik det er ment at den skal brukes. All annen bruk må oppfattes som feil bruk, og er dermed farlig. Produsenten kan ikke holdes erstatningsansvarlig, ved avtale eller på annen måte, for skader som følge av feil installasjon, bruk eller på grunn av at instruksjonene gitt av produsenten ikke er blitt fulgt. 2) SPESIELLE INSTRUKSJONER FOR BRENNERE Brenneren må installeres i et egnet rom med ventilasjonsåpninger i henhold til gjeldende krav og bestemmelser og som er tilfredsstillende for god forbrenning. Kun brennere som er utformet iht. gjeldende regelverk må brukes. Denne brenneren må kun brukes til det formålet den er laget for. Før man kobler til brenneren, må man forsikre seg om at enhetens tekniske spesifikasjoner tilsvarer energikilden (elektrisk, gass, olje eller annet drivstoff). Vær forsiktig med varme brennerkomponenter. Disse er ofte i nærheten av flammen og forvarmingssystemet for drivstoffet. De blir varme mens enheten er i drift, og de vil være varme en stund etter at brenneren er slukket. Når det er bestemt at brenneren ikke skal brukes lenger, skal brukeren sørge for at kvalifisert personell utfører følgende operasjoner: a) Koble fra strømtilførselen ved å koble hovedstrømledningen fra nettet. b) Koble fra drivstofftilførselen ved å skru igjen kranene. Spesielle advarsler Ved installasjon må du sørge for at brenneren er festet godt til apparatet, slik at flammen brenner inne i apparatets brennkammer. Før brenneren startes og etterpå, minst én gang i året, må følgende operasjoner utføres av kvalifisert personell a) still inn brennerens drivstofftilførsel i forhold til varmemengden apparatet skal produsere: b) still inn brennerens lufttilførsel for å sikre effektiv forbrenning minst på nivå med det laveste nivået som kreves i gjeldende regelverk 4

5 c) kontroller at enheten har god forbrenning for å unngå at farlige eller forurensende ubrente gasser overstiger grensene i gjeldende regelverk d) kontroller at kontroll- og sikkerhetsutstyret fungerer korrekt e) kontroller at røykgassrørene som er laget for å lede bort røykgassen virker som de skal; f) kontroller at alle mekaniske lukke- og kontrollsystemer er trukket til etter at det er foretatt innstilling og justeringer g) kontroller at det foreligger et eksemplar av instruksjonsbokens kapitler og bruk og vedlikehold av brenneren i fyrrommet. Hvis brenneren stopper ofte, må man unngå å prøve å justere den manuelt. Kontakt kvalifisert personell for å ta seg av slike feil. Enheten skal brukes og vedlikeholdes kun av kvalifisert personell i samsvar med gjeldende regelverk. 3) GENERELLE INSTRUKSJONER AVHENGIG AV TYPE DRIVSTOFF SOM SKAL BRUKES 3a) ELEKTRISK TILKOBLING Av sikkerhetshensyn må utstyret jordes tilfredsstillende og installeres i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler. Det er svært viktig at alle sikkerhetskrav oppfylles. Hvis du er i tvil, må det foretas en kontroll av det elektriske utstyret av kvalifisert personell, siden produsenten ikke kan holdes ansvarlig for skader som skyldes manglende jording av utstyret. Kvalifisert personell må kontrollere systemet for å sikre at det kan brukes på maksimum effekt som vist på merkeskiltet. Det er særlig viktig å sikre at systemkabelen som går gjennom anlegget er dimensjonert riktig i forhold til anleggets forbruk. Det er ikke tillatt å koble spenning til anlegget med fordelere, skjøteledninger eller annet løst utstyr. En flerpolet brannbryter skal kobles inn iht. gjeldende sikkerhetsregler. Bruk av enhver spenningsførende komponent medfører at man må følge gjeldende grunnleggende regler, som for eksempel: ikke berør anlegget med våte eller fuktige kroppsdeler og/eller med bare føtter ikke dra i elektriske kabler utsett ikke utstyret for vær og vind (regn, sol, osv.) hvis det ikke er tydelig uttrykt at det kan brukes under slike forhold ikke la barn eller uerfarne personer bruke utstyret Brukeren må ikke skifte anleggets matekabel. Hvis kabelen blir skadet, må anlegget slås av og kvalifisert personell kontaktes for å skifte kabelen. Når anlegget ikke skal brukes på en stund, må den elektriske bryteren som forsyner alle strømdrevne komponenter i systemet (dvs. pumper, brenner, osv.) slås av. 3b) FYRING MED GASS, OLJE ELLER ANNET DRIVSTOFF GENERELT Brenneren må installeres av kvalifisert personell i overensstemmelse med gjeldende forskrifter og bestemmelser; feil installasjon kan forårsake skade på mennesker og dyr, eller det kan forårsake skade på eiendom. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slik skade. Før installasjon anbefales det at tilførselsledningene for drivstoff rengjøres grundig innvendig for å fjerne fremmedmateriale som kan hindre brenneren i å fungere riktig. Før brenneren blir satt i gang, bør kvalifisert personell undersøke følgende: a) om tilførselssystemet for drivstoff er tett b) drivstoffmengden, for å forsikre seg om at den er innstilt i forhold til kravene som gjelder for den aktuelle brenneren c) at brennertypen passer for det aktuelle drivstoffet d) at trykket på drivstofftilførselen er i samsvar med det som står på merkeskiltet e) at dimensjonene på drivstofftilførselssystemet er tilstrekkelige for brenneren, og at systemet er utstyrt med alle sikkerhets- og kontrollanordningene som gjeldende forskrifter krever. Når brenneren ikke skal brukes på en stund, bør kranene for drivstofftilførselen stenges. SPESIELLE INSTRUKSJONER FOR BRUK AV GASS Få kvalifisert personell til å kontrollere at: a) gasstilførselssystemet er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler b) alle gasskoblinger er tette c) ventilasjonsåpningene i fyrrommet er i en slik forfatning at de sikrer tilstrekkelig lufttilførsel i samsvar med gjeldende regler, og at det er nok luft for korrekt forbrenning. Bruk ikke gassrør som jording av elektrisk utstyr. La aldri brenneren være tilkoblet når den ikke er i bruk. Skru alltid av gassventilen. Hvis brenneren ikke skal brukes på lang tid, må også ventilen til hovedgasstilførsel skrues igjen. Forholdsregler hvis du lukter gass a) bruk ikke elektriske brytere, telefon, eller annet som kan avgi gnister b) åpne dører og vinduer øyeblikkelig for å få gjennomtrekk c) skru igjen gassventilene d) tilkall kvalifisert personell. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene i rommet der gassapparater er installert, dette for å unngå farlige situasjoner som for eksempel at det utvikles giftige eller eksplosive blandinger. 5

6 DEL I: INSTALLASJONSHÅNDBOK TEKNISKE DATA Brennere F D F D Effekt min kw max kw Drivstoff Lettolje Lettolje Type Fyringsolje nr 1 Fyringsolje nr 1 Oljemengde min kg/h max kg/h Oljetrykk 12 bar 12 bar Spenning/frekvens 230/400V 50 Hz 230/400V 50 Hz Total strømforbruk 2,36/1,36 Amp 2,36/1,36 Amp Viftemotor effekt 0,55 kw 0,55 kw Beskyttelsesklasse IP55 IP55 Vekt kg Drift system To-trinn 2D To-trinn 2D 6

7 7

8

9 MONTERING OG TILKOBLING Emballering Brennerne sendes i pappkasser med følgende dimensjoner: 740 x 540 x 440mm (L x H x B) Emballasje som dette påvirkes av fuktighet og skal ikke stables. Følgende utstyr finnes i kassene: 1 brenner elektrisk koblet 1 brennerrør 1 brennerinnsats 2 fleksible oljeslanger 1 pakning som skal plasseres mellom brenneren og kjelen 1 denne instruksjonsbok. Ved deponering av emballasjen og hvis emballasjen kondemneres, må man følge prosedyrene i gjeldende forskrifter for deponering. Når brenneren pakkes opp må det sørges for at de elektriske tilkoblingene ikke blir koblet fra brenneren. Monter deretter brennerinnsats og brennerrør. Monter brenneren til kjelen Fest brennerens flens til kjelen slik vist i figur 1. Tegnforklaring 1) Brenner 2) Festemutter 3) Stoppskive 4) Pakning 5) Bolt 6) Seglass, kjel 7) Brennerrør Fig 1 Eurokontakter for F-50 7-polet brun/sort L1 = Styrestrøm 1-fas = Jord N = Styrestrøm 1-fas T1 = Termostat drift T2 = Termostat drift S3 = Feilvarsel ekstern, rød lampe. Kobles etter behov B4 = Drift dyse 1, grønn lampe/timeteller. Kobles etter behov 4-polet grønn B5 = Magnetventil T6 = Termostat dyse 2, høy flamme T7 = Magnetventil T8 = Termostat dyse 2, høy flamme 4-polet sort L1 = Motor 3-fas = Jord N = Motor 3-fas L2 = Motor 3-fas FØLG GJELDENDE SIKKERHETSFORSKRIFTER. PÅSE AT JORDINGEN ER TILKOBLET JORDINGSSYSTEMET. IKKE BYTT OM FASE OG NULLLEDER. MONTER EN RIKTIG DIMENSJONERT SIKRING 9

10 Bestemme diameter på tilførselsrør for fyringsolje Fig. 7 SUNTEC AN67C H (m) L (m) Ø10 Ø12 Ø14 Ø , , , , , Ettrørsystem Brennerne er klargjort for 2-rørs tilførsel når de forlater fabrikken. Man kan imidlertid konvertere dem til ettrør-tilførsel (anbefales i tilfelle der tank er montert høyere enn brenner). Se tillegget for mer informasjon om hva som må gjøres.

11 Innregulering Innregulering av oljemengde Juster oljemengden ved å velge en dyse med riktig størrelse og justere oljetrykket i pumpen. Se tabell for valg av riktig dyse; se tekniske data på oljepumpen for justering av pumpetrykk. Se tillegget for mer informasjon om oljepumper side 47. Starte brenneren Før du foretar justeringen må du starte brenneren på følgende måte: før du tar i bruk brenneren, må du påse at returrøret til tanken ikke er tilstoppet. Tilstoppinger vil føre til at akselpakningen ødelegges. Start brenneren, lys opp fotomotstanden etter å ha åpnet magnetventilen og la luften slippe ut fra manometerport i oljepumpen. Merk: alle pumper er stilt på 12 bar. Innfyrt oljemengde ved lav flamme må ikke være lavere enn minimum brennereffekt. Forklaring EV Magnetventil M Manometer P Pumpe Fig. 8 Justering av luftspjeld Fra fabrikken blir stillmotoren og oljepumpen levert med ferdig innstilte verdier. 1. Fjern dekselet over stillmotoren. 2. Start brenneren og la den kjøre i lav-flamme modus. 3. For å justere lufttilførselen på lav-flamme vri den oransje hendelen. For mindre luft dreies den mot høyre, for mer mot venstre. 4. Kjør brenneren opp på høy-flamme. 5. For å justere lufttilførselen på høy-flamme vri den røde hendelen. For mindre luft dreies den mot høyre, for mer mot venstre. 6. Sort hendel er for inn- og utkobling av magnetventil for dyse 2. Hendelen må stå i sektoren mellom orange og rød hendel. Dreining mot høyre, mot orange hendel, gir tidligere innkobling av dyse 2 (ved drift fra lav til høy flamme) og senere utkobling av dyse 2 (ved drift fra høy til lav flamme). 7. Monter dekselet over stillmotoren. 11

12 Siemens stillmotor 1 = Skala = Viser for indikering av luftspjeldstilling 3 = Stengt luftspjeld Blå hendel 5 = Luftspjeldstilling dyse 1 Oransje hendel 9 = Luftspjeldstilling dyse 2 Rød hendel 10 = Inn- og utkobling dyse 2 Sort hendel Generell grunninstilling: F D / F D Stillmotor trinn 1 Lavlast 10/20 (Oransje) Stillmotor trinn 2 Magnetventil 15/30 (Sort) Stillmotor trinn 2 Full last luft 35/50 (Rød) Stillmotor stengt spjeld Stillstand 0 (Blå)

13 13

14 Innstillinger F Overtrykk i brennkammer (~ 6 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 2,0 60 Spredningsvinkel o St II 1,0 60 o S 2,5 60 o S 3,0 60 o S 4,0 60 o S 1,25 60 o S 1,5 45 o S 2,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 22 o 28 o 43 o o o o 80 o Overtrykk i brennkammer (~ 3 mbar) * 360 kw/*h = 1,2 mbar overtrykk (i F) Effekt kw/h * o S Dysestørrelse GPH St I 2,0 60 Spredningsvinkel o St II 1,0 60 o S 2,5 60 o S 3,0 60 o S 4,0 60 o S 4,0 60 o S 1,25 60 o S 1,5 60 o S 2,0 45 o S 2,5 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o o Stillmotor St I Skala o St II 20 o 20 o 32 o 45 o o o o 80 o Undertrykk i brennkammer (~ - 0,2 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 2,0 60 Spredningsvinkel o St II 1,0 60 o S 2,5 60 o S 3,5 60 o S 4,0 60 o S 4,0 60 o S 1,25 60 o S 1,75 45 o S 2,0 45 o S 2,5 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o o Stillmotor St I Skala o St II 20 o 22 o 29 o 45 o o o o 60 o Innstillinger er gjort ved anvendelse av DIN-godkjente flammerør. Innstillinger kan avvike ved tilpasning til kjel. a-målet kan varieres fra mm avhengig av belastning og oljekvalitet. Større avstand = lavere belastning. Mindre avstand = større belastning. Måletoleranse +/- 1 mm. a-mål er avstand fra bakside flammeskive til framkant av brennerrør. b-mål er avstand fra dyse til framkant flammeskive.

15 Innstillinger F Overtrykk i brennkammer (~ 6 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 4,0 60 Spredningsvinkel o St II 2,0 45 o S 6,0 60 o SS 6,0 60 o SS 3,0 45 o S 4,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 32 o 55 o o o 70 o Overtrykk i brennkammer (~ 3 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 4,0 60 Spredningsvinkel o St II 2,0 45 o S 6,0 60 o SS 6,0 60 o SS 7,0 60 o SS 3,0 45 o S 4,0 45 o S 4,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 30 o 43 o 67 o o o o 85 o Undertrykk i brennkammer (~ - 0,4 mbar) Effekt kw/h o S Dysestørrelse GPH St I 4,0 60 Spredningsvinkel o St II 2,0 45 o S 6,0 60 o SS 6,0 60 o SS 8,0 60 o SS 3,0 45 o S 4,0 45 o S 4,0 45 o S P Pumpe (bar) a Mål +/- 1mm b Mål mm o Stillmotor St I Skala o St II 30 o 42 o 64 o o o o 80 o Innstillinger er gjort ved anvendelse av DIN-godkjente flammerør. Innstillinger kan avvike ved tilpasning til kjel. a-målet kan varieres fra mm avhengig av belastning og oljekvalitet. Større avstand = lavere belastning. Mindre avstand = større belastning. Måletoleranse +/- 1 mm. a-mål er avstand fra bakside flammeskive til framkant av brennerrør. b-mål er avstand fra dyse til framkant flammeskive. 15

16 Plassering av elektroder Elektrodene skal plasseres i dreid stilling i forhold til brennerinnsatsens senterakse. For avstander vennligst se vedlagte skjema OB.3-596No

17 DEL II: BRUKERHÅNDBOK BEGRENSNINGER I BRUKEN AV UTSTYRET BRENNEREN ER BEREGNET PÅ BRUK BARE NÅR DEN ER KORREKT MONTERT I EN VARMEPRODUSERENDE ENHET (F.EKS. FYRKJEL, LUFTVARMERE, FORBRENNINGSOVNER ETC.). ALL ANNEN BRUK BETRAKTES DERFOR SOM FEIL BRUK OG ER DERFOR FARLIG. BRUKEREN MÅ GARANTERE AT UTSTYRET ER RIKTIG MONTERT OG AT DET ER INSTALLERT AV KVALIFISERT PERSONELL. FØRSTE GANG ANLEGGET SKAL BRUKES SKAL DET SETTES I GANG AV PERSONELL FRA ET SERVICESENTER SOM ER GODKJENT AV PRODUSENTEN AV BRENNEREN. ALLE ELEKTRISKE KOBLINGER TIL REGULERINGSENHETER OG SIKKERHETSUTSTYR KNYTTET TIL ANLEGGET (TERMOSTATER, SIKKERHETSANORDNINGER ETC.) SOM ER MONTERT FOR Å SIKRE AT BRENNEREN SKAL FUNGERE GODT, ER SVÆRT VIKTIGE. ENHVER MODIFISERING AV UTSTYRET SOM IKKE ER HJEMLET I INSTALLASJONSVEILEDNINGEN ELLER SOM OPPSTÅR ETTER FULLSTENDIG ELLER DELVIS FEIL INSTALLASJON (SOM FOR FRAKOBLING AV ELEKTRISKE DELER, ÅPNING AV KJELDØREN, DEMONTERING AV DELER I BRENNEREN), MÅ UNNGÅS. INGEN DEL AV UTSTYRET MÅ ÅPNES ELLER DEMONTERES. HVIS UTSTYRET STOPPER PÅ NYTT, MÅ DET UNNGÅS Å BRUKE RESET-KNAPPEN. KONTAKT KVALIFISERT PERSONELL SOM VIL KUNNE REPARERE ENHVER DRIFTSFEIL. ADVARSEL: UNDER NORMAL DRIFT ER DELENE TIL BRENNEREN UTSATT FOR OPPVARMING. IKKE RØR DEM SLIK AT DU UNNGÅR BRANNSKADER. BRUK 1. Aktiviser knappene for lav- og høyflamme. 2. Fyringsautomaten vil nå starte sitt tenningsprogram. 3. I starten vil luftspjeldet styres til full åpning. 4. Viftemotoren settes i gang, og utluftingsperioden starter. 5. I slutten av utluftingsperioden blir spjeldet lukket til tenningsposisjon. 6. Tenntransformatoren blir aktivisert. 7. Deretter åpnes magnetventilene. 8. Brenneren brenner med stabil flamme. 9. Trinn 2 legges inn og brenneren brenner med høy flamme. 17

18 DEL III: VEDLIKEHOLD Minst en gang i året bør vedlikeholdet som er beskrevet nedenfor gjennomføres. Sesongmessig vedlikehold anbefales utført i slutten av hver fyringssesong. Hvis det er helkontinuerlig drift av anlegget, bør vedlikeholdet utføres hver 6. måned. ADVARSEL: Ethvert vedlikeholdsarbeid på brenneren må kun utføres når strømforsyningen er frakoblet! PERIODISK VEDLIKEHOLD Inspiser filterinnsatsen. Skift den ut om nødvendig. Kontroller tilstanden til de fleksible oljeslangene og forsikre deg om at det ikke er tegn på lekkasje. Kontroller og bytt om nødvendig filteret inne i oljepumpen. Demonter, inspiser og rengjør flammeholder. Følg nøye dimensjonene vist i tabell side 14. Kontroller og rengjør tennelektrodene og tilhørende keramiske isolatorer: rengjør, juster og bytt om nødvendig Demonter og bytt oljedysen Viktig: bruk løsemidler og ikke metallverktøy til rengjøringen! Når vedlikeholdsarbeidet er ferdig monteres brenneren sammen igjen. Tenn flammen og kontroller formen på den. Bytt dysen hvis formen på flammen er tvilsom. Ved helkontinuerlig bruk anbefaler vi som et forebyggende tiltak å bytte dysen før hver fyringssesong starter. Kontroller og rengjør grundig fotomotstanden og bytt ut om nødvendig. Hvis du er i tvil, sjekker du deteksjonsstrømmen etter at du først har startet brenneren ved å følge prosedyren.

19

20

21 Forklaring til koblingsskjema F a1 = Hovedbryter styrestrøm (dyse 1) b2 = Kontrollbryter dyse 2 b4 = Endebryter utsvingbar brenner b5 = Driftstermostat, ekstern b6 = Sikkerhetstermostat, ekstern b7 = Høy-lav termostat, ekstern c1 = Kontaktor motor e1 = Termisk rele motorkontakter e2 = Sikringer styrestrøm, ekstern e3 = Sikringer motor, ekstern h1 = Kontrollampe styrestrøm (dyse 1) h2 = Kontrollampe dyse 2 h4 = Kontrollampe feilvarsel, ekstern h5 = Kontrollampe drift lav flamme, ekstern h6 = Kontrollampe drift høy flamme, ekstern m1 = Motor m2 = Tenntrafo p1 = Siemens fotomotstand QRB s1 = Magnetventil dyse 1 s2 = Magnetventil dyse 2 s4 = Magnetventil sikkerhet s5 = Timeteller total driftstid s6 = Timeteller driftstid høy flamme u1 = Siemens fyringsautomat LOA 24 u2 = Stillmotor Siemens SQN75.244A21 x3 = Rekkeklemme brenner x4 = Rekkeklemme stillmotor 40 = Eurokontakt 4-polet sort 41 = Eurokontakt 7-polet sort/brun 90 = Eurokontakt 4-polet grønn 21

22 Forklaring til koblingsskjema F a1 = Hovedbryter styrestrøm (dyse 1) b2 = Kontrollbryter dyse 2 b4 = Endebryter utsvingbar brenner b5 = Driftstermostat, ekstern b6 = Sikkerhetstermostat, ekstern b7 = Høy-lav termostat, ekstern c1 = Kontaktor motor e1 = Termisk rele motorkontakter e2 = Sikringer styrestrøm, ekstern e3 = Sikringer motor, ekstern h1 = Kontrollampe styrestrøm (dyse 1) h2 = Kontrollampe dyse 2 h4 = Kontrollampe feilvarsel, ekstern h5 = Kontrollampe drift lav flamme, ekstern h6 = Kontrollampe drift høy flamme, ekstern m1 = Motor m2 = Tenntrafo p1 = Siemens fotomotstand QRB s1 = Magnetventil dyse 1 s2 = Magnetventil dyse 2 s4 = Magnetventil sikkerhet s5 = Timeteller total driftstid s6 = Timeteller driftstid høy flamme u1 = Siemens fyringsautomat LOA/LMO 44 u2 = Stillmotor Siemens SQN75.244A21 x3 = Rekkeklemme brenner x4 = Rekkeklemme stillmotor 40 = Eurokontakt 4-polet sort 41 = Eurokontakt 7-polet sort/brun 90 = Eurokontakt 4-polet grønn

23 RESERVEDELSLISTE Stillmotor Magnetventiler Fotomotstand Hengselpinne Brennerør Tenntrafo Oljepumpe Luftspjeld Timetellere Kontaktor Motorvern Brytere for lav- og høyflamme Fyringsautomat Rekkeklemmer Motor 23

24 Fotomotstand Elektrodekabel Dyserør Dyser Tennelektroder Endebryter Viftehjul

25 Deleliste for F D Gitter Lås for deksel Hengselpinne Seglass Oljerør 6mm Typeskilt Brennerrør Luftspjeld Flenspakning 8mm Skottgjennomgang Ø6 (2 stk) Trykkon Festebrakett fyringsautomat Brennerinnsats Plastdeksel apparatskap Drivkobling Elektrode (2 stk) Målenippel trykk 1/ Tetningsskive r 1/8 (2 stk) Tetningsskive r ¼ (3 stk) Luftspjeldaksel Elektrodeholder Magnetventilblokk Motor, 550 W Stillmotor Siemens SQN Tennkabel 400mm (2 stk) Tenntrafo Compact 10/ Primærkabel 450 mm Fotomotstand QRB 1A Holder til fotomotstand Kabel for magnetventil 750 mm (2 stk) Kontakthylse (2 stk) Gummigjennomføring (3 stk) Oljepumpe AN67C Oljeslange 1,00m 3/8 x3/8 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x1/4 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x3/8 (2 stk) Kobberpakning ¼ (2 stk) Nippel 1/ Nippel 1/8 (2 stk) Connecting sleeve (7 stk) Bolt M8x16 (4 stk) Allan set skrue M6x Allan setskrue M8x8 (4 stk) Servicenøkkel HF-300/ Servicenøkkel 6mm Flammeholder Styringsholder for brennerinnsats Viftehjul 200x64x14H Fyringsautomat LOA 24 25

26 Deleliste for F D Gitter Lås for deksel Hengselpinne Seglass Oljerør 6mm Brennerrør Luftspjeld Flenspakning 8mm Skottgjennomgang Ø6 (2 stk) Trykkon Festebrakett fyringsautomat Brennerinnsats Plastdeksel apparatskap Drivkobling Elektrode (2 stk) Målenippel trykk 1/ Tetningsskive r 1/8 (2 stk) Tetningsskive r ¼ (3 stk) Luftspjeldaksel Elektrodeholder Magnetventilblokk Motor, 550 W Stillmotor Siemens SQN Tennkabel 400mm (2 stk) Tenntrafo Compact 10/ Primærkabel 300 mm Fotomotstand QRB 1A Holder til fotomotstand Kabel for magnetventil 750 mm (2 stk) Kontakthylse (2 stk) Gummigjennomføring (3 stk) Oljepumpe AN67C Oljeslange 1,00m 3/8 x3/8 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x1/4 (2 stk) Ansatsnippel 3/8 x3/8 (2 stk) Kobberpakning ¼ (2 stk) Nippel 1/ Nippel 1/8 (2 stk) Connecting sleeve (7 stk) Bolt M8x16 (4 stk) Allan set skrue M6x Allan setskrue M8x8 (4 stk) Servicenøkkel HF-300/ Servicenøkkel 6mm Flammeholder Styringsholder for brennerinnsats Fyringsautomat LOA Viftehjul 200x74x14H Nippel ¼ (2 stk) Nippel t (2 stk)

27 Feilsøkingsskjema Feil Årsak Utbedring Flammeovervåking blokkert Reset ved å presse brennerens resetknapp. Sjekk med voltmeter på term- Strømtilførsel frakoblet eller feil inaler i kontrollkabinettet, eller spenning tilført. L1, L2, L3 på motorkontaktor. Viftemotor starter ikke Oljepumpens motor virker ikke. Motor går, men det er ingen forsøk på å tenne flamme. Blokkering i utluftningssyklus. Sensorer ber ikke om varme. Overbelastningsvern slår ut på motorkontaktor. Defekt motorkontaktor. Defekt flammeovervåking. Defekt motor. Sjekk styrekrets terminaler. Reset. Sjekk motorstrøm for mulig overslag. Dersom spenning er ok, skift kontaktor. Skift defekt enhet. Dersom spenning er ok, skift motor. Indikator på styrepanel vil være på. Skift sikring. Sikring for strømforsyning defekt. Strømtilførsel frakoblet eller feil Sjekk med voltmeter på motor. spenning tilført. Overbelastningsvern slår ut på Reset. Sjekk motorstrøm for motorkontaktor. mulig overslag. Spenning ok til reléspole. Skift Defekt kontaktorspole. kontaktor. Koble fra pumpekupling. Dersom motor er i drift, er Pumpe vil ikke rotere. pumpen muligens blokkert eller bypassystem stengt (hvis brukt). Dersom spenning er ok, skift Defekt motor. motor. Ekstra kontakt på Bytt kontaktor. motorkontaktor er tilsmusset. Defekt flammeovervåkingsenhet. Skift enhet. Olje i bunnen av forbrenningskammer eller på Oljeoppsamling fortsetter å siden av brennerrør. Posisjoner brenne etter at brenner har dyser korrekt. Sjekk dyser for stoppet. korrekt flammebilde, spredningsvinkel og høyde. Skift dyser om nødvendig. 27

28 Feil Årsak Utbedring Motor starter, men oljen tennes ikke. Ingen tenning. Oljetank tom. Manuell ventil stenger sugeledning. Ingen olje i tilførselsledning (pumpen suger luft). Ventilspole åpnes ikke. Pumpen går ikke. Dyserør blokkert. Dyse blokkert. Lavt pumpetrykk. Dyser forstøver ikke. Tenngnist savnes eller er svak. Defekt pumpe. Defekt flammeovervåkingsenhet. Defekt tenntransformator. Vær oppmerksom på høy spenning. Fyll tanken. Åpne ventilen. Åpne pumpens måleventil og vent på at pumpen fylles. Eventuelt fyll selv. (Ikke kjør pumpen mer enn 2 min uten olje.) Defekt. Skift ut. Koble til og stram kupling. Rengjør. Bytt dyse Juster pumpetrykket. Sjekk tenntransformator og elektroder. Pumpen vil ikke fylles eller produsere trykk når fylt. Skift ut. Skift enhet. Rensing av kontakter er ikke anbefalt av produsent. Skift dersom defekt. Klarer ikke påvise høy-flamme. Flamme tennes og påvises, men ventil blokkerer under drift. Brenner tennes med et puff. Flammen er ikke klar nok (røykfull eller blåses ut). Uregelmessig flammebilde. Defekt flammeovervåking. Luft i oljeledning fører til ujevn tilførsel. Feil elektrodeplassering. For mye luft. Defekte dyser. Forsinket gnist. For mye eller for liten luft. Juster i henhold til instruksjoner. Defekte dyser eller flammeskive. Skift ut. Skill ut luften fra ledningen. Sjekk plassering. Reduser luft og juster. Skift ut. Skift tenntransformator.

29 Tabell over dysekapasitet i kg/h ved varierende arbeidstrykk Lettolje: Spesifikk vekt 0,85 v/25 ºC og viskositet 1,3º E v/20 ºC Nominell Arbeidstrykk i bar kap. GPH ,50 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 0,60 1,9 2,2 2,3 2,5 2,7 2,7 3,1 3,2 3,3 3,6 3,9 4,1 4,3 0,75 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,0 4,2 4,5 4,8 5,2 5,4 0,85 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 4,5 4,7 5,1 5,5 5,9 6,1 1,00 3,2 3,7 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,3 5,6 6,0 6,4 6,9 7,2 1,20 3,9 4,4 4,6 5,1 5,5 5,8 6,2 6,4 6,7 7,1 7,7 8,3 8,7 1,35 4,3 4,9 5,2 5,7 6,1 6,6 7,0 7,2 7,5 8,0 8,7 9,3 9,7 1,50 4,8 5,5 5,8 6,3 6,8 7,2 7,7 8,0 8,4 8,9 9,7 10,3 10,8 1,65 5,3 6,0 6,3 7,0 7,5 8,3 8,5 8,8 9,2 9,8 10,6 11,4 11,9 1,75 5,6 6,4 6,7 7,4 8,0 8,5 9,0 9,3 9,7 10,4 11,3 12,1 12,6 2,00 6,4 7,7 7,7 8,4 9,1 9,7 10,3 10,6 11,1 11,9 12,9 13,8 14,4 2,25 7,2 8,2 8,7 9,5 10,2 10,9 11,6 11,9 12,5 13,4 14,5 15,5 16,2 2,50 8,0 9,1 9,6 10,5 11,4 12,2 12,9 13,3 13,9 14,9 16,1 17,2 18,00 3,00 9,7 10,9 11,5 12,6 13,7 14,6 15,4 15,9 16,7 17,9 19,3 20,7 21,6 3,50 11,3 12,8 13,5 14,8 15,9 17,0 18,0 18,6 19,5 20,8 22,5 24,1 25,2 4,00 12,9 14,6 15,4 16,9 18,2 19,5 20,6 21,2 22,3 23,8 25,7 27,5 28,8 4,50 14,5 16,4 17,3 19,0 20,5 21,9 23,2 23,9 25,1 26,8 29,0 31,0 32,4 5,00 16,1 18,2 19,2 21,1 22,8 24,3 25,7 26,5 27,8 29,8 32,2 34,4 36,0 5,50 17,7 20,1 21,1 23,2 25,0 26,8 28,3 29,2 30,6 32,7 35,4 37,9 39,6 6,00 19,3 21,9 23,1 25,3 27,3 29,2 30,9 31,9 33,4 35,7 38,6 41,3 43,2 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type HF-740 og HF-930

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER. Type HF-740 og HF-930 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR FREMO OLJEBRENNER Type HF-740 og HF-930 Godkjenninger: DSB 001-295, 296, 297, 298, 299, 300 og 301 2 INNHOLD: Generelle opplysninger. Side 4 Tekniske data... Side 6 Montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no

Instrumentpanel RC1. Remeha kjeler. Nov.- 05. WWW.ctcferrofil.no Instrumentpanel RC1 Remeha kjeler WWW.ctcferrofil.no Nov.- 05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc Ferrofil A/S Hovedkontor:

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer