Lillesand kommune.... -I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lillesand kommune.... -I"

Transkript

1 Lillesand kommune I.... -I

2 Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter Noter Driftsregnskap Investeringsregnskap Prosjektregnskap Balanseregnskap

3 såret 212 et for Lillesand kommune er avlagt i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Forklaringene på denne siden er basert på de obligatoriske oversikter - drift. Se trender i de økonomiske oversikter - drift i note 13. Årets regnskapsmessig resultat er positiv med nært kr 4,6 mill, i mindre forbruk. Kommunens driftsinntekter økte fra kr 596,5 mill. i 211 til kr 657,1 mill. i 212 en økning på kr 6,6 mill., mens driftsutgiftene økte fra kr 67,5 mill. i 211 til kr 663, mill. i 212 en økning på kr 55,5 mill. Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter som betegnes med brutto driftsresultat, kr 657,1 mill.- kr 663, mill. gir et negativt resultat med kr 5,9 mill. Dette tilsvarer -,9 % av driftsinntektene. Flere detaljer er beskrevet i Årsberetningen og noter. Resultatet av eksterne finanstransaksjoner som består av finansinntekter kr 31, mill, minus finansutgifter kr 58,6 mill. gir et finansresultat på kr - 27,6 mill. som er kr 4,1 mill, bedre enn vedtatt budsjett som var kr -31,7 mill. Avviket skyldes mer renteinntekter og utbytte kr 2,9 mill. enn årsbudsjett samt mindre rente utgifter kr 2,2 mill, mens minimumsavdrag økte med 1 mill. Mer informasjon om avvikene i tabellen Økonomisk oversikt - drift gis i Årsberetningen 212. Kommunens og Havnas disposisjonsfond er økt med kr,15 mill. i 212, fra kr 28,3mill. i 211 til 28,45 mill. i 212. Økningen skyldes avsetning av årsresultatet Havn fra 211, innbetaling av utlån til Kokkenes Utvikling AS samt bystyre vedtak om ressurser til prosjekt på Plan avdelingen. Det er viktig å styrke disposisjonsfondene for å kunne dempe unormale svingningene i økonomien samt sikre kommunen handlefrihet i fremtiden. Våre øvrige fond som bundne driftsfond, bundne investeringsfond og ubundne investeringsfond er totalt økt med kr 28,9 mill. til kr 17,8 mill. Bundne driftsfond inklusiv selvkostfondene Vann-, avløp- og feiefond er redusert i 212 med kr 9,9 mill. og hvor vann-, avløp- og feiefond alene er redusert med kr,9 mill. til kr 7,8 mill. og VAF-fondene er positive i 212. Det er viktig med rutiner som sikrer minimumsfond for VAF. Fondene til vann, avløp og feier kan kun benyttes til drift, ikke investeringer. VAFfondene skal sikre at gebyrene ikke svinger unødig og for å få dette til må det sikres minimumsfond både på vann, avløp og feier. I tabellen nedenfor ser en veksten i inntekter o ut ifter , årsbuds'ett 213. InntektlUt ift R-27 R-28 R-29 R-21 R-211 R-212 ÅB-213 Inntekter Ut ifter Totalt Inntektsøkn. kr Inntektsøkn. % 4,8 13,69 14,93 5,58 2,85 9,71-2,91 I tabell 1 A under vises Avvik på art 1 Lønn mellom regnskap og regulert budsjett som viser et merforbruk kr,8 mill. i 212. Avviket mellom regnskap og Vedtatt årsbudsjett viser et merforbruk kr 2,9 mill. på lønn. Det er budsjettjustert med netto kr 2,1 i løpet av året. Tabell 1 A År Avvik R-B for art 1 Lønn % av B -,14-1,1,1 -,2-3,41 -,53 -,53 Tabellen under viser lønnsavvik samt budsjett og justeringer på sektor / rammeområder. Som en ser er hele lønnsoppgjøret budsjettert på område Fordelingsutgifter og midlene er fordelt i desember. Sektor helse og kultur vise en budsjettøkning på 11,4 mill. og Skole med PPT viser bud.økning på 6,2 mill. Tross store justeringer hadde helse og kultur merforbruk på kr 1,3 mill. og skole med PPT et merforbruk på 2,5 mill. Barnehage fikk budsjettøkning på 3,1 mill. og hadde et merforbruk lønn på,4 mill. Tabell 1 B Lønn art 1 på sektor I Ar R B-212/12 Avvik R-B AB Bud.endr.12 Fordelingsutgifter Fellesfunksjoner Folkevalgte Rådmann med stab Sektor for Helse og kultur Sektor for Skole og PPT Sektor for Barnehage Sektor for Teknisk VA Selvfinansierende Havn Totalt avvik art

4 I regnskapsforskriften av , om regnskapsføring av pensjonsutgifter, regnskapsfører vi premieavvik for å utjevne svingningene i pensjonsutgiftene over tid. Hensikten med forskriftener å føre en kalkulatorisk inntekt i regnskapet, for derved å oppnå en jevnere belastning over tid. (Jfr. Note 2 og 8). Forskriftene bryter med prinsippene om det finansielle regnskapet i det offentlige hvor inntekter og utgifter føres. Se tabell 2, tallene er i hele kroner. Premieavvik utgiftsføres over 15 år, men fra 212 skal premieavvik utgiftsføres over 1 år. Denn endringen vil føre til øke pensjonsutgifter for kommunene i fremtiden. Premieavvik for 212 er positiv og er ført som inntekt. Jfr. Note 8 som viser kommunens resultat uten premieavvik. Tabell 2 Ar Premieavvik Utgiftsføring 1/15 av tid.avvik Netto premieavvik eks aga Tabell 3 viser Driftsregnskapet fordelt på arter med 2 siffer. Denne oppstillingen er ikke sammenlignbar med de obligatoriske, Økonomisk oversikt - drift, da arter er gruppert annerledes. Tabellen er i hele kroner og hvor - betyr inntekt/overskudd. Arts avvik forklares i Årsberetning 212. Tabell 3 R B Avvik R-B ÅB-212/12 Bud.endr.12 1 LØNN OG SOSIALE UTG Syke- fødselsrefusjon NETTO LØNN MATR. PORTO, STRØM MM INVENTAR, VEDL.H. MM KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Renteutg. provisjon, omkostn Avdragsutgifter / Sos. Utlån Avsetn. disposisjonsfond Avsetn. momskomp.fond 155 Avsetning til bundne fond Overført til investeringer Avskrivninger SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER RESULTAT MINDREFORBRUK Tabellen 4 viser utviklingen de senere årene i netto driftsresultat før interne finanstransaksjoner, der minus beløp betyr overskudd. Tallene nedenfor kan ikke leses direkte fra tabellen over, da begrepet netto driftsresultat tas fra den obligatoriske rapporten Økonomisk oversikt drift, jfr. Note 13. Tallen er i hele kroner. Tabell 4 Ar Netto driftsresultat I % av driftsinntekter 1,88 1,48,96 6,5 3,73-1,22,65 Likviditetsgraden gir uttrykk for hvor godt kommunen vil kunne dekke løpende forpliktelser. Tabelle nedenfor viser utviklingen de senere årene. Likviditetsgraden bør være større enn 1 og beregnes ved å dele omløpsmidler minus kortsiktig fordringer med kortsiktigjeld. (NB! Premieavvik er medregnet i omløpsmidler, men er på ingen måte penger, derfor vises likviditetsgrad uten premieavvik i egen rad) Tabell 5 Ar Likviditets rad 2,76 2,21 1,61 3,45 1,86 2,19 1,81 Likviditets rad uten premieavvik 2,62 2,8 1,42 2,95 1,68 1,98 1,

5 Likviditetsutviklingen fra vises i tabell 6 De tallene som framgår av tabellen viser situasjonen pr det enkelte år, men denne endrer seg daglig i forhold til de inn- /utbetalinger som foretas. Oversikten viser beholdningen av likvider og referer seg i hovedsak til fondsmidler og lite ubrukte lånemidler. Udekket investeringsregnskap de siste årene er årsaken til ubrukte lånemidler er, beløpet som fremkommer i rad - Ubrukte lånemidler er ubrukt formidlings lån og refererer seg til startlån fra Husbanken. Kraftig tapping av fondsmidler vil kunne medføre at kommunen ikke er i stand til å overholde sine økonomiske forpliktelser, da fondsbeholdningen/konsernkontoen i stor grad også er vår likviditetsbeholdning. Agder Energi kontoen i Lillesands Sparebank, til sammen kr 38, mill. hvor av kr 15,3 mill. er bundne investeringsfond, er utenfor konsernkontoen og følgelig nødvendig "å lene seg til" når kommunens likviditet stopper opp. Svak likviditet skyldes for lite låneopptak med kr 5,1 mill. i 27, kr 23,8 mill. i 28, kr,- mill. i 29, kr 12,8 mill. i 21, kr 7,3 mill. i 211, men i 212 er vi ajour med kr,- i for lite låneopptak. Tabell 6Tallene er i hele tusen. Likviditetsutviklin Totale likvide midler Ubrukte lånemidler Fond =Driftslikvider Ikke disponert netto driftsresultat Uinndekket netto driftsresultat =Stamlikvider Nedenfor viser tabell 7 utviklingen i fondsmidlene de senere årene. Økningen i disposisjonsfondet fra 25 til og med 21 skyldes hovedsakelig avsetninger av merinntekten på momskompensasjonen. I 211 og 212 er all momskompensasjon fra drift og investering brukt i driftsregnskapet, bortsett fra investeringsmomsom nedtrappes i driftsregnskapet med hhv 2 % hvert år for så å bli helt borte fra 214 i tråd med forskrift. Havnas disposisjonsfond er inkludert i disse tabeller. Tabell 7 Tallene er i hele tusen. Fondsavsetnin er Dis osis.onsfond Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne invest.fond Sum fond Arbeidskapitalutviklingen vises i tabell 1. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Kommunen hadde svak arbeidskapital i perioden 27 til og med 211 som skyldes for lite låneopptak. Større låneopptak ville bedre arbeidskapital forholdsmessig, men for 212 var investeringsregnskapet full finansiert og hele låneopptaket bruk. Ubrukte lånemidler består av formidlings lån/startlån. Tabell 1Tallene er i hele tusen. Arbeidskapital utviklingen Omløpsmidler kortsiktig gjeld Arbeidskapital ubrukte lånemidler Arbeidskapital eks. ubrukte lånemidler Tabellen 11 viser soliditetsutviklingen. Utviklingen er negativ og er ikke tilfredsstillende sammenlignet med landsgjennomsnittet. Nøkkelord er korrekt låneopptak og fondsoppbygging. Tabell 11. Tallene er i hele tusen: Soliditetsutviklin Total ka ital E enka ital E enka. i % av total ka , , , , , ,5 Gjeldsutviklingen vises i tabell 12 A. Formidlings lån er også medregnet. Forskrift om pensjonspremier fastsetter pensjonsforpliktelse som langsiktig gjeld og er skilt ut med egen linje nedenfor. Gjeld og pensjonsforpliktelse har økt betydelig fra 27 frem til 212. Tabell 12 A Tallene er i hele tusen. G'eldsutviklin Kortsikti.eld Lansikti'eld Geld eks. pens'onsfor. Pens.onsfor liktelse Total.eld

6 Gjeldsendringen vises i tabell 12 B, hvor vi ser endringen og endringen i %. Langsiktig gjeld alene har en økning på 12,6 % i lø et av erioden. Tabell 12 B Tallene i hele tusen. Gjeldsutvikling % endring Kortsiktig gjeld ,5 Langsiktig gjeld ,6 Gjeld eks. pensjonsfor ,5 Pensjonsforpliktelse ,4 Total gjeld ,3 Investeringsregnskapet for 212 ble fullfinansiert. Ubrukte lånemidler til investeringsprosjekter er,- pr Tidligere års udekket finansieringsbehov på kr 7,3 mill. er også finansiert. Det er lånt kr 8 mill. i 212 til investeringsprosjektene, samt 15 mill. til formidlings lån (Startlån i Husbanken). I oversikten Økonomisk oversikt investering fremgår det: Bruk av lån kr 97,9 mill. som er summen av lånene over kr 8 mill. + kr 15 mill. samt reduksjonen ubrukte lånmidler startlån med kr 2.9 mill. Momskompensasjon. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet vil gjennom en opptrappingsplan forbli i investeringsregnskapet og ikke overført drift, slik som i dag. Fra 213 vil 8 % av investeringsmomskompensasjonen tilbakeføres investeringsregnskapet og 1 % forblir i investeringsregnskapet i 214. Denne reduksjonen i driftsinntektene vil nødvendigvis påvirke kommunens driftsaktiviteter/tjenestetilbud. Fra 25 til 21 har kommunen avsatt overskuddet av momskompensasjon til momskompensasjonsfond. Momskompensasjonsfondet var tiltenkt brukt å utligne variasjonene i momskompensasjonsinntekter, slik at tjenestetilbudet skulle være stabil selv om inntektene varierte. Tabell 13Tabellen viser arter for momskom ensasbn i driftsre nska et , buds'ett 213. ArtR-27R-28R-29R-21R-211 Tallene er i hele kroner. R-212B Invest.moms Drifts.moms Totalt Avsetn.fond Momskomp. brukt I drift Kommunens økonomi- og finansreglement av 21 inneholder regler for plassering av kommunens midler så vel som retningslinjer for låneopptak. I den forbindelse har vi en fordeling 39 / 61 på hhv. flytende og fastrente pr Gjennomsnittsrenten vises i tabell 14 Tabell 14 Dato G..sn.'eldsrente i % 3,75 3,78 3,67 3,62 3,57 3,43 3,59 3,49 Plassering av Agder Energi midler etter aksjesalg i 22 er gjort i Lillesands Sparebank jfr. By-sak 15/1. Renten er Nibor 3 M +1 punkters justering og pr var renten 2,89 % og pr var renten 2,84 %. Kommunen fikk 2,69 % på overskuddslikviditet på konsernkontoen pr som tilsvarer Nibor 3 M + 8 punkter. I dag er renten 2,64 ( ) Skatteinngangen i løpet av 212 vises i tabell 15. Inntektssystemet for kommunene ble endret for inntektsåret 211. Kommunene få mer rammeoverføring og beholde mindre av skatteinntektene. Lillesand kommune budsjetterte med for høye skatteinntekter og høye utgifter på inntektsutjevningen. Totalt ble avviket mellom regnskap og budsjett på disse to størrelsene for lite inntekt på 7 mill. netto. I november 211 fikk kommunen et trekk i på 12,4 mill. for skatteoppgjøret 21. I tabell 15B ser vi at Lillesand kommune var i en sær situasjon med et trekk på 5,48 % grunnet for mye fordelt i 21. For mye fordelt i 21 kan forklares med skatteanslag for 21 har grunnlag i skattegrunnlaget for 28. Vi skal huske E18 aktiviteten i 28 og mange som skattet til Lillesand det året. Dette har medvirketil at skatte fordelingen 21 var alt for høy og ble trukket i november 211. Tabell 15 Skatteinn an en i Lillesand kommune. Tallene i hele tusen. Måned Budsjett 12 Vedtatt B Akkumulert Refpulap 12 med R-212 Akkumulert Akk.budIregnsk. +Øknl-Red Inntektsutjevning Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

7 I tabelle nedenfor ser en regnskapsforholdet skatt / rammetilskudd og inntektsutjevning over år samt endringen i %. Tabell 16 Ansvar I År R-27 R-28 R-29 R-21 R-211 R Skatteinntekter eiendomsskatt Rammetilskudd Ansvar 111 i % av 11 45,42 37,6 37,35 39,23 85,67 95, Enhetenes resultater vises i tabell17.negative tall betyr inntekt/overskudd, tallene er i hele kroner. Mer informasjon i Årsberetnin212. Tabe1117 A R-212/12 B Avvik R-B ÅB R Årets resultat mindre forbruk Pens'onsinnskudd til fordelin Forsikrintil fordelin Premieavvik Skatt, ramme, fl ktnintilskudd Motpost avskrivnin er Renter, utbe, avdra Intern finans, årets res B sre Utval Revis'on oval Rådmann Stab for HR Stab for Økonomi Sektors'ef for helse okultur Kultur Ps kisk helse orus Pleie o omsor Høvå Pleie o omsor Sentrum Familie- oovekst Habiliterin sf eneste NAV sosial-fl ktnin Felles skole Høvå skole Borkedalen skole Brentemoen skole Tin saker skole Lillesand un domsskole PPT Barneha e felles Hæstad barneha e Prestholt barneha e Borketun barneha e Blåbæråsen barneha e med flere Fa ertun barneha e Teknisk s'ef Tilretteleinfor nærin Plan Samferdsel ofriluftsliv EBE -B, renhold ovakt Brann o forebende brann VAr-adm - Sørl.park.Øst Vann Avlø Trafikkhavn Småbåthavn G'estehavn G'estehavns tilbud

8 Sektors resultat vises i tabell 17 B. Negative tall betyr inntekt/overskudd, tallene er i hele kroner. En ser at alle sektorene har positiv avvik i forhold til justert budsjett, bortsett fra sektor for barnehage. Avviket på rammeområde Fordelingsutgifterelater seg til for lite momskompensasjon fra investering. Mer informasjon i Arsberetning 212. Tabell 17 B R-212/12 B Avvik R-B ÅB R Arets resultat mindre forbruk Fordelingsutgifter Fellesfunksjoner Folkevalgte Rådmann med stab Sektor for Helse og kultur Sektor for Skole og PPT Sektor for Barnehage Teknisk - Drift-forvaltning, EBE, Brann VA Selvfinansierende Havn Konklusjon og utfordringer Netto driftsresultat er en viktig økonomisk nøkkeltall, om ikke det viktigste i kommuneøkonomien. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver i kommunen. Er netto driftsresultatet under 3 prosent tærer kommunen på realkapitalen. Lillesand kommune har et netto driftsresultat kr 4,26 mill. I prosent av driftsinntektene blir det,65 % og tilfredsstiller ikke minimumskravet som er mellom 3 og 5 %. I tabell 18 under, kan vi sammenligne våre foreløpige Kostra tall med nabokommunene. Her finner du tall for 21, 211 og 212. Som vi ser har Lillesand kommune svake tall på driftsresultat, langsiktig gjeld, arbeidskapital og netto lånegjeld, mens frie inntekter er akseptable for 212. Tabell 18 Foreløpige nøkkeltall pr mars 213 for regnskapsårene 212, 211 og 21 Kommune: 926 Lillesand Finansielle nøkkeltall I Ar Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -,9-1,4-3,4 2,6-3,,7 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter,6,5-1,2 2,5 -,7 1,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 243,5 18,5 245,7 227,2 233,8 188,4 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 21,3 36,6 5,2 21,9 24,5 14,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto låne 'eld i kronerer innber Finansielle nøkkeltall I Ar Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,8 2,3-2,8 1,5-3,1,8 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,2 3,7 -,5 1,2 -,9 3, Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 245,8 194,1 24,6 219,8 238,5 189,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 17,1 39,3 11,8 2,6 35,5 12,3 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto låne 'eld i kronerer innber Finansielle nøkkeltall / Ar Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,3-1,4 3,5,5-2,2,9 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,7,5 2,1 1,1 1,1 2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,5 228,6 26,1 217,7 176,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 17,4 36,6 17,1 2,7 38,8 9,5 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto låne 'eld i kronerer innber Søgne 96 Arendal 11 Kristiansand Kommunene har penger nok og mulighetene til å effektivisere er undervurdert, hevder leder for beregningsutvalget, Lars-Erik Borge. (utklipp fra KLP magasinet nr.1/213, Tema Kommuneøkonomi) 928 Birkenes 94 Grimstad NTNU-professoren Lars-Erik Borge har siden 2 ledet beregningsutvalget som hvert år bidrar med «sannheten» når Kommunal- og regionaldepartementet og KS skal diskutere rammer og behov. I 212 hadde kommunene en inntektsvekst på to prosent. Det er på det jevne sammenlignet med de senere årene, og dette er høyere enn det ble lagt opp til i Nasjonalbudsjett som følge av høyere skatteinngang enn forventet. - Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på tilstanden i kommuneøkonomien, og det havnet opp mot tre prosent, som er et måltall man er enige om, sier Borge. Vekst i gjeld og investeringer Borge påpeker at stadig mer av investeringen er lånefinansiert. I løpet av fire år fra 27 til 211 er gjeld i prosent av inntekt økt fra 2 til 4 prosent. Gjennomsnittskommunen har en gjeldsgrad på 4 prosent, men variasjonene er store. 6

9 - Vi har egentlig ikke noen grense for hva som er greft Dette forsøker vi å etablere, men har få referanser å bygge på. Det vi vet er at lånefinansiering må være knyttet til investeringer og ikke drift, økte renter gjør gjeld dyrere og pensjonskostnadene lavere, men summen er ifølge beregningsutvalget negafivt for kommunene i gjennomsnitt. Borge minner også om at kommunene må ta høyde for drfftskostnadene som ofte følger med investeringer. - En kompliserende faktor er låneopplakenes formål. Hvis en gammel og nedslitt skole som er dyr i drift erstattes med nytt bygg med lavere driftskostnader trenger ikke økt gjeld være noen grunn til bekymring. Når investeringene derimot er knyttet fil utvidelser av tjenestetilbudet, kan økt gjeld være mer krevende, mener Borge. Nøkkelen er effekfivisering Lars-Erik Borge mener kommuneøkonomien i 213 vil bli preget av at det må legges til rette for fiere barn og fiere eldre. Budsjettopplegget for 213 dekker de merutgiftene som følger av innførte reformer og demograft - I fillegg har kommunene litl fil overs. Skal man derknot oppnå økt handlingsrom krever det effekfivisering, sier Borge. Kommunene hevder ofte at de må skjære ned på filbudet Faktum er at kommunal sysselsetting øker, og utgiftenes andel av BNP øker. Alt går oppover. Det er vanskellg å se nedskjæringer i makro. Borge ser samtidig at noe av veksten er knyttet fil et økt behov for tjenester, at reformer og demografisk utvikling krever økte ressurser. Stort potensial Lederen for beregningsutvalget slutler seg kke til esannheten» om at kommunesektoren har begrensede muligheter til effektivisering. - Eldreomsorgen er ett eksempel på et område hvor det er store forskjeller i kostnader og dermed effektivitet. Vi ser et effektiviseringspotensial på 1-2 prosent. Innvendingen som raskt kommer, er at effekfivisering går på bekostning av kvalltet. Dette avviser Borge, Høy effekfivitet betyr ikke lavere kvalitet. Våre undersøkelser viser at det er liten sammenheng mellom effekfivitet oa kvalitet. Samfidia erkjenner han at kvalitet er vanskeliq å måle. De kvalitetsindikatorene som finnes, forteller ifølge NTNU-professoren at de mest effekfive kommunene ikke leverer dårligere kvalitet. - Brukerundersøkelser viser også at det er liten sammenheng mellom ressursbruk og brukertilfredshet. Fremtidens utfordringer er mange i kommunene. "Den beste måten å forutsi fremtiden på, er å skape den' ordtak fra ukjent. Lillesand kommune står ovenfor mange valg for å balansere i brutto driftsresultat. Kommunens utgifter vokser fortere enn inntektene og er vanskelig å reversere. Ser vi på nøkkeltallene, Note 1, må Lillesand kommunen filbake fil 29 for å ha filfredsstillende nøkkeltall for brutto driftsresultat og netto driftsresultat med hhv 3,36 % og 6,5 %. For å nå målene om minst 3 % netto driftsresultat må finanssituasjon også bedres. Kommunen tar fatt på dette arbeidet ved salg av eiendommer og planlagt nedbetaling av kostbare lån. Forhåpentligvis ser vi resultater av dette arbeidet allerede I 213. Lillesand den 15. februar 213 Ramon Bermudez Fagsjef i regnskap 7

10 Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal Birkenes Froland Gjerstad Grimstad Lfflesand Risør Tvedestrand Vegårshei Arnå Til bystyret i Lillesand kommune Dato: Vår rep:212/24-8 Arkivkode:21 Saksbeh:Øyvind Nilsen Saksbeh tlf: E-post adr:oyvind.nilsen eharendal.kommune.no REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Lillesand kommune som viser et positivt netto dritisresultat på kr , og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31, desember 212, driføregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og andre noteopplysninger. Adrninistrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De vægte handlingene avhenger av revisors skjørm, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinfonnasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vardering av den samledepresentasjonen av årsregnskapet, Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Hovedkontor ARENDAL Besøksadr: Rådhusgt 1, Arendal Telefon: Web: Avd.GRIMSTADAvd. LILLESANDAvd, RISØR Besøksadr: Arendalsv. 28, G4415/ 4cIdesaksadr: Strandgt. 6, Ullesand13444k4adr: Furumov. I. Risør Telefon: o4; TeIefou; Postadresse: Postboks 63, 481 ARENDALOrg.nr E- ost: revisjonen,arendallonunune.no

11 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle sillfingen til Lillesand kommune per 31. desember 212, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelsee om øvrige forhold Konktusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjenvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vk revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifier. Konklusjon ont registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har futmet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell infonnasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. etil Raknes Oppdragsansvarlig revisor Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Rådmann Side 2 av 2

12 Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler Balanseregnskap Arbeidskapital sskjema 1A drift sskjema 2A investering Noter

13 Økonomisk oversiktdrift Lillesand kornmune Økonomisk oversikt - drift Reg. budsjettoppr.budsjett I fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,89 Andre salgs- og leieinntekter ,92 57,299.47, , ,26 Overføringer med krav fil motytelse , , , ,77 Rammefilskudd , , , , Andre statlige overføringer , , , ,658, Andre overføringer,6 5., 5., , Skatt på inntekt og formue , , , ,8 Eiendomsskatt , , 17.., ,57 Andre direkte og indirekte skatter,,,, Sum driftsinntekter , , , ,57 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,27 Sosiale utgifter , , , ,64 Kjøp av varer og tj som inngår i tkproduksjon , , , ,95 Kpap av tjenester som erstatter tkproduksjon , , , ,881,9 Overføringer , , , ,49 Avskrivninger , , , , Fordelte utgåter , , , ,5 Sum driftsutgifter , , , ,94 Brutto driftsresultat , , , ,37 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,93 Gevinst på finanselle instrumenter (omløpsmidler),,,, Mottatte avdrag på utlån ,19 25., 25., 85.6,65 Sum eksterne finansinntekter , , , ,66 Finansutgifter Renteutgifter og låneornkostninger , , , ,3 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler),,,, Avdrag på lån 26,644.78, , , ,768, Utlån ,64,, ,8 Sum eksterne finansutgifter , , , ,38 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,8 Motpost avskrivninger ,994, , , , Netto drfttsresultat , , , ,17 Interne finanstransaksjoner Bruk av fidligere års regnsk.m. mindreforbruk,,, ,92 Bruk av disposisjonsfond , , 571., , Bruk av bundne fond , , , ,27 Bruk av likviditetsreserve,,,, Sum bruk av avsetninger , , , ,19 Overført til investeringsregnskapet , , , Dekning av adligere års regnsk.m. merforbruk,,,, Avsatt til dispose1onsfond , , , ,62 Avsatt til bundne fond , , , ,4 Avsatt fil akviditetsreserven,,,, Sum avsetninger , , , ,2 smessig mer/mindreforbruk ,16,,,

14 Økonomisk oversikt - investering Lillesand komrnune Økonomisk oversikt - investering Reg. budsjettoppr.budsjett i fjor Inntekter Sarg av driftsmidrer og fast elendom , ,42 Andre salgsinntekter ,, , Overføringer med krav Prl rnotyterse , , , , Statlige overføringer,, Andre overføringer,,,, Renternntekter og utbytte, , , , Sum inntekter , , , ,42 Utgifter lønnsutgåter ,,,, Sosiale utgifter ,,, Kjøp av varer og tj som inngår i trproduksjon , , ,38 Kjøp av tjenester som erstatter trproduksjon 3.87,3,, Overføringer ,5 25., ,35 Renteutgrfter og ornkostnrnget ,97, , Fordelte utgifter,,, , Sum utgit-ter , , , ,73 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , , Utlån ,,, 1.18., Kjøp av aksjer og andeler , 755., 755., , Dekning av tidligere års udekket ,58,, ,59 Avsatt til ubundne investeringsfond , , , ,78 Avsatt fil bundne investeringsfond, 3., , Avsatt fil likviditetsreserve,,,, Sum finansieringstransaksjoner , , , ,37 Finansieringsbehov , , , ,68 Dekket slik: Bruk av lån , , , , Salg av aksjer eg andeler,,, 1 Mottatte avdrag på utran ,42,, Overført fra driftsbudsjettet , , , , Bruk av tidligere års udisponert, 1,, Bruk av eltspostsjong5vm -25., 755., 755., 35., Bruk av bundne driftsfond,,,, Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond,,, ,88 Bruk av likviditetsreserve,,,, Sum finanslering , , , ,1 Udekketludisponert,,, ,58

15 Økonomisk oversikt anskaffelse I anvendelse 212 Lillesand kommune Reg. budsjett Oppr.budsjett i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , ,57 Inntekter investeringsdel (kontoklasse ) , , ,42 Innbetalinger ved eksterne ftnanstransaksjoner , , ,6 Sum anskaffelse av midler , , ,79 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , 594,79.95, ,94 Utgifter investeringsdel (kontoldasse ) , , 163,44., ,73 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,38 Sum anvendelse av midler , , 897,6.33, ,5 Anskaffelse - anvendelse av midler , , ,26 Endring i ubrukte lånemidler ,,, 232., Enddng 1 regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift,,, Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest,,, Endring I arbeidskapital , , , ,26 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,39 Bruk av avsetninger , , , ,7 Til avsetning senere år,,, ,58 Netto avsetninger , , , ,26 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 128, , , , ,5 Interne utgifter mv , , , ,5 Netto interne overføringer, ,,,

16 Økonomisk oversikt balansen 212 Lillesand kommune Oversikt - balanse EIENDELER Anleggsmidler , ,21 Herav: Faste eiendommer og anlegg 1,3.641,388, ,53 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,23 Utlån 5,72.932, ,79 Konserninterne langsikfige fordringer , ,66 Aksjer og andeler , , Pensjonsmidler , , OrnIrapsmidler , ,4 Herav: Kortsikfige fordringer , ,74 Konserninterne kortsikttge fordringer,, Premieavvik , , Aksjer og andeler,, Sertifikater,, Obligasjoner,, Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,3 SUM EIENDELER , ,25 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,15 Herav: Disposisjonsfond ,67 28,35.451,67 Bundne driftsfond , ,56 Ubundne investeringsfond ,959, ,77 Bundne investeringsfond , ,94 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -2.7,378, ,86 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest,, smessig mindreforbruk ,16, smessig merforbruk., Udisponert i inv.regnskap,, Udekket i inv.regnskap, ,58 Likviditetsreserve,, Kapitalkonto 293, , ,65 Langsiktig gjeld , ,24 Herav: Pensjonsforpliktelser , , I hendehaverobligasjonslån,, Sertifikatlån 458.2,639, ,74 Andre lån ,357, ,5 Konsernintern langskfig gjeld,, Kortsiktig gjeld , ,86 Herav: Kassekredållån,, An nen konsiktig gjeld , ,86 Konsernintern kortsktig gjeld,, Premieavvik,, SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,25 MEMORIAKONTI Memodakonto , ,27 Herav: Ubrukte lånemidler , ,9 Ubrukte konserninterne lånemidler,, Andre memoriakonå , ,37 Motkonto til memoriakonfiene , ,27 Lillesand den 31.mars 213 Jan Henning Windegaard Rådmann Ramon Bermudez Fagsjef i regnskap

17 Økonomisk oversikt arbeiciskapital 212 Lillesand kommune Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,13 Endring ihendehaverobl og serlifikater, Endring kortsiktige fordringer ,14 Endring premieavvik , , Endring aksjer og andeler,, ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,27 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,1 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 37, , ,26

18 sskjema 1A-1B Drift 212 Lillesand kommune Reg. budsjett Oppr.budsjett i fjor sskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue ,374,32 222, , Ordinærl rammettskudd ,, , Skatt på eiendom , , ,57 Andre deelde eller indeekte skarer,,,, Andre generelle statsfilskudd , , , , Sum frie disponible inntekter , , , ,65 Renteinntekter og utbytte , , , ,93 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidier),,,, Renteutg.,provisjoner og andre firkutg, , , 33, , 32, ,3 Tap finansielle instrumenter (ornløpsmidler), 6,, Avdrag på lån , Netto finansinntlutg , , ,425, ,37 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk,,, Til ubundne avsetninger , , 494,97, ,62 Td bundne avsetninger 3, , , ,4 Bruk av fidligere regnsk.m. mindreforbruk,,, ,92 Bruk av ubundne avsetninger , , 571,, , Bruk av bundne avsetninger , , ,, ,27 Netto avsetninger , , 1.926,3, ,17 Overført til investeringsregnskapet , , 13.1,28, Til fordeling drift ,911, , , 43,4.3,45 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,45 smessig mindreforbrult ,16,,, sskjema 1B - drift Sum forden R-212 B-212 AB-212 R Fordefingsutgifter Fellesfunksjoner Folkevalgte Rådmann med stab Sektor for Herse og kultur Sektor for Skole og PPT Sektor for Barnehage sa lao Teknisk - Draa-forvadning, EBE, Brann VA Selvfinansierende Havn

19 sskjema 2A Investering 212 Lillesand kommune Reg. budsjett Oppr.budsjett i fjor sskjema 2A - investering Investeringer i afieggsmidler , , ,73 Utfin og forskutteringer , 755., 755., , Avdrag på lån , , 79,79., , Avsetninger firl , ,,27 Arets finansieringsbehov , , 322,317., ,1 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 97,892,262, , , , Inntekter fra salg av atfieggsmicfier , , 69.., ,42 Tilskudd fil investeringer,,, 2.94., Mottatte avdrag på utlån og refdsjoner , , , 22,387.67,22 Andre inntekter 454g7, , , , Sum ekstern finansiering , , , ,64 Overført fra drittsregnskapet , , , , Bruk av avsetninger , , , ,88 Sum finansiering , , , ,52 Udekket/udisponert,,, ,58

20 Noter 212

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

,r,s 4 111/:' ty kti.,

,r,s 4 111/:' ty kti., ' CiT" I --,r-ia Kommune IL ti In,r,S 4 111/:' ty kti., d... Innholdsfortegnelse Regnskapskommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Økonomiske oversikt - drift

Økonomiske oversikt - drift Økonomiske oversikt - drift Birkenes kommune - 2015 15.02.2016 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 10.724.576,14 11.017.274,00

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer