METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen"

Transkript

1 Brukerveiledningen METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter /12.11

2 Display (LCD) 2 ON OFF PÅ/AV-tast Driftsmodusmeny: Skifte til undermeny/bekreftelse av inntastinger METRA HIT 27I: Bakgrunnsbelysning PÅ/AV 3 DATA CLEAR Tast for funksjonen lagre, slette og MIN/MAKS måleverdi Driftsmodusmeny: Utvalg av enkelte menypunkter mot flytretningen/ økning av verdier 4 MAN AUTO Tast for manuelt valg av måleområde Driftsmodusmeny: Utvalg av enkelte menypunkter i flytretningen/ reduksjon av verdier 5 FUNC Tast for valg av funksjoner, starttast ISO-måling Driftsmodusmeny: Gå ut av menynivået og gå tilbake til et høyere nivå / gå ut av parameterinntastingen uten å lagre 6 Dreiebryter for målefunksjoner 7 Tilkoblingskontakter * 8 Tilkobling for ladeadapter NA HIT 2x (kun ved innsatte batterier!) * Masseinngang S- Sense kun for 4-ledermåling ved S+ Sense + kun for 4-ledermåling ved V; ; C, M måleinngang maks 600 V! Symboler på det digitale displayet 1 Hovedvisning med komma- og polaritetsvisning 2 Tilleggsvisning med komma- og polaritetsvisning 3 : Multimeter i varig drift, i sendedrift blinker ON med sendefrekvensen 4 REM: Minnedrift, slukker etter avsluttet grensesnittkommunikasjon gjennom taste- eller bryterbetjening 5 ZERO: Nullutjevning 6 MAN: manuell måleområdeomkobling 7 Måleenhet (ved blinking se kap på side 16 og kap. 15 på side 26) 8 MIN/MAX: Visning av de minste/største lagrede verdiene med tidsangivelser 9 : Signaltone påslått, summer aktiveres ved tilhørende funksjon. 10 : Batterispenning for lav (< 3,3 V), lad batteriene Levering 8 Type 27M 27I 27AS Artikkelnummer M227A M227B M227C Måleapparat METRA HIT 27M 27I 27I 3x NiMH-batterier AA Målekabelsett KS17S Bruksanvisning Kort bruksanvisning Beskyttende gummietui GH18 Inklusiv bærereim DKD-kalibreringsbevis Ladeadapter NA HIT 2x Sett Kelvin-clips KC4 (= 2 stk.) Kelvin-sonde KC27 (= 2 stk.) Bærekoffert HC30 USB-adapter, USB-kabel, programvare METRAwin 10 og METRAwin GMC-I Messtechnik GmbH

3 Innholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhetsegenskaper og -innretninger Igangkjøring Valg av målefunksjonene og måleområdene Automatisk valg av måleområde Manuelt valg av måleområde Hurtige målinger Tredobbelt digitalt display Måleverdilagring Måleverdilagring tastefunksjonen «DATA» (Hold/Compare) Minimalverdi- og maksimalverdilagring «MIN/MAX» med tidsregistrering Spennings- og frekvensmåling Spenningsmåling [V] Nullpunktinnstilling i måleområdet 3 V DC Forbigående overspenninger Spenningsmåling over 600 V Frekvensmåling [Hz] Motstands- og diodemåling Motstandsmåling [] (2-ledermåling) Nullpunktinnstilling i måleområdet 300 og 3 k 8.2 Gjennomgangskontroll ved motstandsmåling Diodemåling Milliohmmåling (4-polsmåling) Kompensering av motstander i forsyningsledninger Måling med Kelvin-sonde KC Kompensering av termospenningen Milliohmmåling med 200 ma hhv. 20 ma likestrøm [m] Milliohmmåling med 1 A impulsmålestrøm (automatisk korrektur av termospenning ved m) Temperaturmåling [C] Isolasjonsmotstandsmåling 11.1 Forberedning av målingen Isolasjonsmotstandsmåling Avslutning av måling og utlading Side 12 Operatørveiledning fra startmenyen InFO til drifts- og måleparametrene Måleparameter samplingfrekvens rate Lagring av måleverdier Minnemodus tastefunksjonen DATA (se også kap. 5.1) Minnedrift menyfunksjonen STORE Henting av minnebelegg INFO MEMO/OCCUP Slett minne MEMO CLEAr Standardinnstillinger (aktivere «default»-verdier) Sendemodus via grensesnitt RS Tekniske verdier Vedlikehold Oppladbare batterier og vanlige batterier Sikringer Hus Resirkulering og miljøvennlig avhending Multimetermeldinger Tilbehør Reparasjons- og reservedelsservice Kalibreringssentrum og leieapparatservice Garanti Produktsupport Rekalibrering GMC-I Messtechnik GmbH 3

4 1 Sikkerhetsegenskaper og -innretninger Du har bestemt deg for et apparat som tilbyr deg et svært høyt sikkerhetsnivå. Dette apparatet oppfyller kravene i de gjeldende europeiske og nasjonale EU-direktivene. Dette bekrefter vi gjennom CEmerkingen. Den tilhørende konformitetserklæringen kan forespørres fra GMC-I Messtechnik GmbH. METRA HIT27 er konstruert og testet ifølge sikkerhetsbestemmelsene IEC :2001 / DIN EN :2001 / VDE :2002. Ved formålsmessig bruk garanterer det både sikkerheten til operatøren og apparatet. Apparatets sikkerhet garanteres likevel ikke når apparatet ikke betjenes formålsmessig eller behandles uaktsomt. For å opprettholde den sikkerhetsteknisk lytefrie tilstanden og sikre farefri anvendelse, er det absolutt nødvendig at du leser bruksanvisningen nøye og fullstendig før bruk av apparatet og at du følger alle punkter. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler: Apparatet skal kun betjenes av personer som er i stand til å gjenkjenne berøringsfarer og ta forholdsregler vedrørende sikkerheten. Berøringsfare finnes overalt der det kan opptre spenninger som er større enn 33 V (effektiv verdi). Hvis du gjennomfører målinger der det er berøringsfare, må du unngå å arbeide alene. Ha med deg en annen person.! OBS! Den maksimalt tillatte spenningen mellom en hvilken som helst tilkobling og jord er 600 V kategori II.! OBS! Nettspenningen til anlegget skal ikke overskride 600 V. Gjennomfør spenningsmålingen kun i bryterstillingene V eller V~. En forveksling av Multimeter-kontakten og Sense-kontakten kan skade apparatet og utsette brukeren for fare! Spesiell forsiktighet påkreves ved måling av HFstrømkretser. Der kan det være farlige blandespenninger til stede. Målinger ved fuktige omgivelsesbetingelser eller dugget apparat er ikke tillatt. Vær absolutt sikker på at du ikke overbelaster måleområdene mer enn tillatt. Grenseverdiene finner du i kap. 13 på side 22. Apparatet er kun tillatt å bruke i sterkstrømsanlegg hvis strømkretsen er sikret gjennom en sikring eller en effektbryter inntil 20 A og den nominelle spenningen til anlegget ikke overskrider 600 V. Den maksimalt tillatte fremmede spenningen mellom tilkoblingene 7 og jord i alle bryterstillinger er ved feil kortsiktig 600 V eff. I m-området utløses sikringen ved fremmed spenning på > 3 V. Regn med at det kan oppstå uforutsette spenninger på målegjenstander (f. eks. på defekte apparater, etter kontroll av spolemotstanden på koblingsvern osv.), og dermed kan f. eks. kondensatorer oppvise farlige restladninger. Gjennomfør av sikkerhetsmessige grunner først en kontroll for spenningsfrihet i bryterstillingene V eller V~. For å unngå større skader i apparatet ved opprettet fremmed spenning (innenfor de tillatte grenseverdiene) er m-målekretsen utstyrt med en sikring F1, 6 A/1000 V, som gjør denne målekretsen høyohmsk ved forekomst av høyere strømmer ved feil i løpet av varigheten på overbelastningen. Ikke koble til ladeadapteren når der er satt inn vanlige batterier i apparatet i stedet for oppladbare batterier. Advarsel! Apparatet skal ikke benyttes i eksplosjonsfarlige soner eller kobles inn i egensikre stømkretser.! OBS! Berøringsfare! I løpet av spenningsmålingen kan farlige spenninger fra de utvendige kontaktene komme til Sensekontaktene, og dermed må disse ikke berøres. Regn med at det kan oppstå uforutsette spenninger på målegjenstander (f. eks. på defekte apparater). Kondensatorer kan f. eks. være farlige når de er ladet. Forsikre deg om at måleledningene befinner seg i lytefri tilstand, f. eks. uskadet isolasjon, ingen avbrytelse i ledninger og støpsler osv. I strømkretser med koronautladning (høyspenning) er det ikke tillatt å gjennomføre målinger med dette apparatet. 4 GMC-I Messtechnik GmbH

5 Betydning av symbolene på apparatet! + CAT II B0730 DKD-K Advarsel om farested (OBS - overhold dokumentasjonen!) Jord Ladeadaptertilkobling til opplading av batterier (gjenoppladbare batterier) Gjennomgående dobbelt eller forsterket isolering apparat i målekategori II EU-samsvarsmerking Apparatet må ikke avhendes med husholdningsavfall. Flere opplysninger om WEEE-merkingen finner du på Internett på under søkebegrepet WEEE. DKD-kalibreringstegn (røde merker): Tellingsnummer Deutscher Kalibrierdienst Kalibrierlaboratorium Registreringsnummer Dato for kalibrering (år-måned) Reparasjon, utskiftning av deler og justering Ved åpning av apparatet kan det frigis spenningsførende deler. Før reparasjon, utskiftning av deler eller justering må apparatet skilles fra målekretsen. Når det deretter er uunngåelig med en reparasjon eller en justering på et åpnet apparat under spenning, skal dette kun gjennomføres av fagfolk som er fortrolig med de farene som er tilknyttet dette. Feil og uvanlige belastninger Når du må anta at apparatet ikke lenger kan brukes farefritt, må du ta det ut av drift og sikre det mot utilsiktet bruk. Farefri anvendelse kan du ikke lenger regne med hvis apparatet hhv. testspissene er skadet, hvis apparatet ikke lenger virker, etter at apparatet har vært oppbevart ved ugunstige forhold over lang tid (f. eks. fuktighet, støv, temperatur), se omgivelsesbetingelser på side Igangkjøring Oppladbare batterier eller batterier Du må absolutt overholde kap for riktig bruk av oppladbare batterier eller andre batterier. Advarsel! Ved bruk av batterier (som ikke er egnet til opplading), er det ikke tillatt å koble til nettadapteren: Eksplosjonsfare!! OBS! Ved lavt ladenivå på de oppladbare batteriene er det mulig at apparatet på grunn av intern spenningsovervåkning: slettes ikke slås på slår seg av igjen umiddelbart kobler seg ut igjen ved belastning i m-området. I dette tilfellet må du skifte ut batteriene eller lade dem opp.! OBS! Ladeadapteren skal kun brukes til lading av de oppladbare batteriene! Det er ikke tillatt å tilkoble en ladeadapter med en utgangsspenning som overskrider 5 V, ellers er det fare for at den interne spenningsreguleringen til milliohmmeteret ødelegges. Ved bruk av en annen ladeadapter enn den som medfølger som tilbehør NA HIT 2x, blir garantien ugyldig. Slå på apparatet manuelt Trykk på tasten ON OFF. Så lenge du holder tasten i trykket stilling, vises alle segmenter på LCD-displayet. LCD-displayet er avbildet på side 2. Innkoblingen varsles gjennom en kort signaltone. Etter at du har sluppet tasten, er apparatet klart til måling. Slå på apparatet via PC Etter overføring av en datablokk gjennom PC, slår multimeteret seg på. Se også kap Automatisk innkobling Multimeteret kobler seg automatisk inn i driftsmodusen sende eller lagre. Merk! Elektriske utladninger og høyfrekvensfeil kan forårsake feilvisninger og blokkere målingsforløpet. Slå apparatet av og på igjen, da blir det tilbakestilt. Hvis forsøket ikke skulle lykkes, skill de oppladbare batteriene kort fra tilkoblingskontaktene. GMC-I Messtechnik GmbH 5

6 Innstilling av klokkeslett og dato Se kap. 12 på side 17. Slå av apparatet manuelt Trykk på tasten ON OFF inntil visningen OFF vises. Utkoblingen varsles gjennom to korte signaltoner. Automatisk utkobling av multimeteret «SLEEP MODE» Apparatet kobler seg automatisk av hvis det i løpet av 10 minutter ikke trykkes en tast eller dreiebryteren ikke betjenes. Utkoblingen varsles gjennom en kort signaltone. Sendemodus: Her kontrolleres først om lagringshastigheten er stilt på en høyere verdi enn 10 s. Etter 10 minutter blir apparatet slått av, men 10 s før en ny lagring blir apparatet aktivert igjen. Deretter blira apparatet koblet ut enda en gang. I sendedrift er det mulig å aktivere apparatet manuelt med tasten ON OFF. Etter denne innkoblingen går apparatet igjen over i «SLEEP MODE». Hvis apparatet skal kobles ut helt, må apparatet først aktiveres og deretter slås av med tasten ON OFF. Dermed avsluttes også lagrings- eller sendemodus. For sendemodus anbefaler vi at apparatet kobles på varig drift. Varig drift er unntatt fra den automatiske utkoblingen. Forhindring av automatisk utkobling Du kan også sette apparatet på «VARIG PÅ». Slå på apparatet mens du trykker tasten FUNC ved å trykke på tasten ON OFF. Funksjonen «VARIG PÅ» signaliseres på displayet med symbolet. Slå LCD-belysning på eller av (kun METRA HIT 27I) Trykk kort på tasten ON OFF når apparatet allerede er slått på. Etter ca. 2 minutter slår belysningen seg automatisk av. Merk: Elektriske utladninger og høyfrekvensfeil kan forårsake feilvisninger og blokkere målingsforløpet. Slå apparatet av og på igjen, da blir det tilbakestilt. Hvis forsøket ikke skulle lykkes, skill de oppladbare batteriene eller batteriene kort fra tilkoblingskontaktene. Skill apparatet fra målekretsen før du åpner det og overhold kap "Oppladbare batterier og vanlige batterier"! 3 Valg av målefunksjonene og måleområdene 3.1 Automatisk valg av måleområde Multimeteret har en måleområdeautomatikk for alle måleområder, unntatt temperaturmåling, diodetest og gjennomgangstesting. Automatikken er i funksjon etter innkobling av DMM. Apparatet velger etter den påliggende målingsstørrelsen automatisk måleområdet som gjør det mulig med den beste oppløsningen. Ved omkobling til frekvensmåling blir det tidligere innstilte spenningsmåleområdet opprettholdt. Apparatet kobler seg automatisk om til neste høyere hhv. lavere måleområde for følgende målestørrelser: Måleområder Oppløs ning Omkobling til neste høyere område ved(... D + 1 D) Omkobling til neste lavere område ved (... D 1 D) V~, V, Hz, m 4 ¾ ¾ Manuelt valg av måleområde Du kan slå av måleområdeautomatikken og velge og fiksere områdene manuelt etter den følgende tabellen. Den manuelle driften kobles ut hvis du trykker «lenge» på tasten MAN AUTO (ca. 1 s), hvis du betjener dreiebryteren eller hvis du slår apparatet av og på igjen. MAN AUTO Funksjon Bekreftelse Visnin g Signalt one kort Manuell drift på: Brukt måleområde fikseres MAN 1 x kort Koblingsprosedyre ved: V: 3V 30 V 300 V 600 V 3V Hz: 300 Hz 3kHz 300 Hz : 30 M 300 3k 30 k300k 3M m: 30m 300 m m 3 m 30 m 300 m3m MAN langt Gå tilbake til automatisk områdevalg 2 x I løpet av funksjonen MIN/MAX er det automatiske valget av måleområde ute av funksjon. 1 x 6 GMC-I Messtechnik GmbH

7 3.3 Hurtige målinger Hvis det skal måles hurtigere enn det er mulig ved automatisk valg av måleområde, må det egnede målområdet fikseres. En hurtig måling garanteres gjennom de følgende to funksjonene: Gjennom manuelt valg av måleområde, dvs. gjennom valg av måleområdet med den beste oppløsningen, se kap Eller: Med funksjonen DATA, se kap Her blir det riktige måleområdet fiksert automatisk etter den første målingen, slik at det fra og med den andre måleverdien måles hurtigere. Ved begge funksjoner blir det fikserte måleområdet stilt inn for de etterfølgende seriemålingene. 4 Tredobbelt digitalt display De tre digitale displayene, et hoved- og to ekstradisplayer, viser måleverdiene med riktig komma og fortegn. I tillegg blir de valgte måleenhetene vist. Ved måling av like størrelser vises et minustegn foran sifrene, hvis den positive polen til målestårrelsen ligger mot -inngangen. Ved overskridelse av måleverdiendeverdien for de følgende målestørrelsen vises «OL» (OverLoad): V AC, V DC, Hz,,, m, Det digitale displayet oppdateres i forskjellige intervaller for de enkelte målestørrelsene. Hoveddisplay V MIN MAX Ekstradisplay MIN Ekstradisplay MAX Mens hoveddisplayet vises umiddelbart etter innkobling av multimeteret, må begge ekstradisplayene aktiveres gjennom tasten DATA CLEAR. (Unntatt stilling der ekstradisplayene vises umiddelbart etter tilvalg av funksjonen.) Gjennom dette unngås det at en tilstand som finnes ved begynnelsen av målingen (udefinert), f. eks. et tomløp, stadig vises som maksimalverdi. Ved de følgende flytdiagrammene blir rammen på utgangsvisningen fremstilt med sterker strekstyrke. GMC-I Messtechnik GmbH 7

8 5 Måleverdilagring METRA HIT27 tilbyr to grunnleggende forskjellige muligheter til å lagre data: Måleverdilagring tastefunksjonen DATA: Ved hver registrering av et målested blir en måleverdi lagret ifølge en fast definert betingelse, se kap Minnedrift menyfunksjonen STORE: Etter aktivering av menyfunksjonen STORE blir samtlige måleverdier lagret avhengig av den forhåndsinnstilte samplingfrekvensen. Via den samme menyfunksjonen avsluttes lagringsforløpet igjen manuelt, se kap De lagrede måleverdiene kan leses av i begge tilfeller via PCprogrammet METRAwin 10 (fra versjon 5.22). Forutsetning er en PC som er tilkoblet via en grensesnittkabel med IRadapteren BD232, påsatt på en METRA HIT Måleverdilagring tastefunksjonen «DATA» (Hold/Compare) Med funksjonen DATA (Hold) kan du «holde fast» måleverdier automatisk. Dette er f. eks. spesielt nyttig hvis samplingen av målestedet krever hele oppmerksomheten med prøvespissene. Før du begynner en måleserie via tastefunksjonen DATA, skal det aktuelle minnet være tomt. Gjennom dette garanteres det for det første at det står tilstrekkelig med lagringsplass til disposisjon og for det andre at kun dataene fra siste måleserie kan utleses sammenhengende. Kontroller derfor det aktuelle minnet. INFO MEMO/OCCUP Og slett minnet evt.: MEMO CLEAr. Etter behandling av måleverdier og oppfylling av «betingelsen» etter følgende tabell viser apparatet måleverdien i tilleggsdisplayet til venstre og avgir signal 2x. Samtidig vises «MAN» og henviser til at måleområdet nå er fast innstilt. Du kan nå ta av testspissene fra målestedet og avlese måleverdien på tilleggsdisplayet. Når måleverdien underskrider den grenseverdien som er oppgitt i tabellen, blir apparatet reaktivert til en ny lagring, og visningen «data» blinker. Måleverdien legges ikke i det ikkeflyktige minnet, signalisert gjennom en signaltone. DATA Måleverdisammenligning (DATA Compare) Hvis den nylagrede måleverdien avviker fra den første måleverdien med mindre enn 0,33% av måleområdet, høres signalet (DATA-Compare) to ganger. Hvis avviket er > 0,33 % fra måleområdet høres kun et kort signal. Funksjon DATA Slå på Lagring (stabilisert måleverdi) DATA kort Betjening Måleverdi V, Hz > 10% v. B, 0 L Reaksjon på apparatet Tilleggsdisplay Målefunksjon Signaltone 1) Reaktivering gjennom underskridelse av angitte måleverdigrenser 2) Ved første lagring av en måleverdi som referanseverdi dobbel signaltone. Ved påfølgende fastholding kun 2x hvis den aktuelle, fastholdte verdien avviker fra den første lagrede verdien med mindre enn 0,33% fra måleomårdet, avhengig av oppløsningen. MW blir vist Reaktivere 1) V, M, Hz < 10% v. B lagret, 0 L MW Skifting til funksjon MIN/MAX Forlate kort se tabell kap. 6 langt V data DATA MAN Signaltone V MIN MAX blir slettet DATA blir vist blinker blir slettet kort kort 2x 2) 2x Forklaring B = Måleområde, MW = Måleverdi Så lenge funksjonen DATA er akritv, skal måleområdene ikke endres manuelt. Funksjonen DATA kobles ut hvis du trykker «lenge» på tasten DATA CLEAR (ca. 1 s), hvis du betjener dreiebryteren eller hvis du slår apparatet av og på igjen. 8 GMC-I Messtechnik GmbH

9 6 Minimalverdi- og maksimalverdilagring «MIN/MAX» med tidsregistrering For langtidsobservasjon av målestørrelser kan minimal- og maksimalverdiene vises i tilleggsdisplayene. Trykk to ganger på DATA CLEAR: De aktuelle MIN- og MAXverdiene vises i tilleggsdisplayene. I løpet av funksjonen MIN/MAX er det automatiske valget av måleområde ute av funksjon. For visningen av MIN-verdi og tiden for forekomsten trykker du enda en gang på DATA CLEAR. For visningen av MAX-verdi og tiden for forekomsten trykker du enda en gang på DATA CLEAR. Verdiene MIN og MAX slettes hvis du trykker «lenge» på tasten DATA CLEAR (ca. 1 s), hvis du betjener dreiebryteren eller hvis du slår apparatet av og på igjen. Funksjonen MIN/MAX 1. Lagre 2. Lagre og vise 3. Tilbake til 1. DATA 2 x kort kort kort MIN- og MAXmåleverdier/ måletider blir lagret blir lagret Reaksjon på apparatet Visning Hoveddisplay aktuell måleverdi Signaltone Tilleggsdisplay MIN og MAX t og MIN t og MAX kort blir lagret som 1. som 1. 1 x Avslutte langt blir slettet blir slettet blir slettet Merk! Innen 2 4 s avhengig av målefunksjon etter en måleområdeveksling blir ingen nye MIN/MAX-verdier beregnet, slik at måleverdiene kan stabilisere seg. 1 x 1 x 1 x 2 x MIN tmin tmax V DATA aktuell måleverdi V data DATA aktuell måleverdi V MIN MAX DATA MAN MIN aktuell måleverdi 09:20: DATA MAN MAN aktuell måleverdi V MAX 09:20: MAX DATA blinker V MAX MIN CLEAR kort langt GMC-I Messtechnik GmbH 9

10 7 Spennings- og frekvensmåling V~ Hz V FUNC Hz FUNC 7.1 Spenningsmåling [V] Velg avhengig av målestørrelse spenningstype V eller V~/Hz via dreiebryter. Koble til måleledningene slik som avbildet. Tilkoblingskontakten skal ligge så nært jordpotensial som mulig. Bryterstilling V~/Hz: Med hvert trykk på tasten FUNC blir det byttet vekselvis mellom spennings- og frekvensmåling, og omkoblingen kvitteres med en signaltone. Den aktuelle målestrørrelsen vises på LCD-skjermen. Merk! I området 600 V advarer en intervalltone deg hvis måleverdien overskrider måleområdets endeverdi.! OBS! Forsikre deg om at ingen, m-, M- eller Cmålefunksjon er slått på hvis du kobler multimeteret til spenningsmålingen! Hvis utkoblingsgrenseverdiene til sikringene overskrides ved feilbetjening, er det fare for deg og apparatet! Nullpunktinnstilling i måleområdet 3 V DC Velg måleområdet 3 V. Koble til måleledningene til apparatet og forbind de frie endene. Trykk tasten FUNC. Apparatet kvitterer nullpunktinnstillingen med en signaltone, på LCD-displayet vises « V» og symbolet «ZERO». Spenningen som måles i samme øyeblikk som det trykkes, tjener som referanseverdi (2000 Digit). Denne trekkes deretter automatisk av fra de verdiene som måles etterpå. Ved endring av måleområdet (tasten MAN AUTO) forblir funksjonen ZERO (på displayet og i minnet) kun beholdt for det valgte måleområdet. Du kan slette nullpunktinnstillingen ved å trykke lenge på tasten FUNC på nytt, og deretter bekrefter en togangs signaltone slettingen (ZERO slukker fra displayet), gjennom utkobling av apparatet Forbigående overspenninger Multimeteret er beskyttet mot forbigående overspenninger inntil 4 kv med 1,2/50 s topp-/halveringstid. Når det ved målinger f. eks. på transformatorer eller motorer må regnes med større impulsvarighet, anbefaler vi i disse tilfellene vår måleadapter KS30. Den beskytter mot forbigående overspenninger på inntil 6 kv med 10/1000 s topp-/ halveringstid. Den varige belastbarheten er 1200 V eff. Den ekstra påvirkningseffekten ved bruk av måleadapteren KS30 er ca. 2% Spenningsmåling over 600 V Spenninger over 600 V kan du måle med et høyspenningstastehode, f. eks. HV3 1) hhv. HV30 2) fra GMC-I Messtechnik GmbH. Massetilkoblingen må da absolutt jordes. Vær oppmerksom på de nødvendige sikkerhetstiltakene! m S S+ VC m S S+ VC Måleområder: V: 0,1 mv 600 V Hz: 1Hz 3kHz Svart Rød x1000 x100 (+) ~ + ( ) ~ maks. 600 V (3 khz) Svart 1) HV3: 3 kv 2) HV30: 30 kv, kun for DC-spenninger Spenningsmåling over 600 V med høyspenningstastehodet HV3 10 GMC-I Messtechnik GmbH

11 7.2 Frekvensmåling [Hz] Velg målefunksjonen V~/Hz med dreiebryteren. Legg målestørrelsen til som til spenningsmåling. Gjennom kort trykk på tasten FUNC kommer du til frekvensmåling. I hoveddisplayet vises frekvensen. Du kan i etterhånd velge måleområdet for frekvensen ved å trykke på tasten MAN AUTO. Det sist innstilte spenningsmåleområdet forblir innkoblet. Du kan koble tilbake fra frekvensmåling til vekselspenningsmåling gjennom 1x trykk på tasten FUNC. Apparatet bekrefter dette med en signaltone. Merk! Frekvensmålinger er kun mulig ved en nullgjennomgang av målesignalet (AC-kobling). 8 Motstands- og diodemåling 8.1 Motstandsmåling [] (2-ledermåling) Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmedspenninger forfalsker måleresultatet og skader apparatet! Still dreiebryteren på. Koble til prøveemnet slik som avbildet. Merk! Høyohmske målinger i området 3 M / 30 M Ved svært høyohmske motstander kan den kapasitive innvirkningen til målepersonen hhv. måleledningen forfalske måleverdien. Bruk derfor korte eller avskjermede måleledninger. m S S+ VC Totalt måleområde: : 10 m 30 M 0.L k R x + Spenningsfall FUNC V diode FUNC short FUNC Nullpunktinnstilling i måleområdet 300 og 3 k Ved målingen av små motstandsverdier i områdene 300 og 3k kan du eliminere motstanden til tilfselsledningene og overgangsmotstandene gjennom nullpunksinnstilling. Koble til måleledningene til apparatet og forbind de frie endene. Trykk tasten FUNC. Apparatet kvitterer nullpunktinnstillingen med en signaltone, på LCD-displayet vises «000.00» hhv. « k» og symbolet «ZERO». Motstanden som måles i samme øyeblikk som det trykkes, tjener som referanseverdi (maks. 20 hhv. 200 hhv Digit). Denne trekkes deretter automatisk av fra de verdiene som måles etterpå. Ved endring av måleområdet (tasten MAN AUTO) forblir funksjonen ZERO (på displayet og i minnet) beholdt. Du kan slette nullpunktinnstillingen: ved å trykke lenge på tasten FUNC på nytt, og deretter bekrefter en togangs signaltone slettingen, gjennom utkobling av apparatet. GMC-I Messtechnik GmbH 11

12 8.2 Gjennomgangskontroll ved motstandsmåling Ved innkoblet funksjon «Signalton «og utelukkende i måleområdet avgir apparatet i området 0... ca. 10 en varig tone. Måleapparatet viser «0l» for Rd > 310. Slå på/av gjennomgangstesting (signaltone) Still dreiebryteren på «/ /». Trykk på tasten FUNC inntil og «short» vises, forutsatt at tilkoblingskontaktene er åpne (display 0.L). Legg måleledningene til testgjenstanden. Gjennom enda et trykk på tasten FUNC skifter måleapparatet til motstandsmåling. 8.3 Diodemåling Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmede spenninger forfalsker måleresultatet! Still dreiebryteren på «/ /». Gjennom kort trykk på tasten FUNC kommer du til diodetesten, forutsatt at tilkoblingskontaktene er åpne (display 0.L), enheten «V» og «d iode» vises. Koble til prøveemnet slik som avbildet. m S S+ VC Gjennomstrømningsretning Sperreretning Gjennomstrømningsretning hhv. kortslutning Måleapparatet viser gjennomstrømningsspenningen i volt. Så lenge spenningsfallet ikke overskrider maks. visningsverdi på 3 V, kan du også kontrollere flere seriekoblede elementer eller også referansedioder. Sperreretning eller avbrudd Måleapparatet viser overløp «.0l» ved diodemåling respektivt for Ud > 3,1 V. Målestrømmen er alltid en konstantstrøm på ca. 1 ma. Merk! Motstander og halvlederstrekninger som ligger parallelt med dioder gir feil måleresultat! 12 GMC-I Messtechnik GmbH

13 9 Milliohmmåling (4-polsmåling) 9.1 Kompensering av motstander i forsyningsledninger Den elektriske motstanden er en topolsenhet som generelt sett også kun måles topolet. Dette skjer ved at en størrelse, som defineres gjennom en målestrøm, ledes gjennom målegjenstanden og det oppstående spenningsfallet måles. Kvotienten fra begge gir den søkte motstandsverdien. Avgjørende for måleresultatet er begge potensialpunktene som spenningen måles mellom. Hver motstand mellom disse begge punktene bidrar til målt totalmotstand. Hertil teller overgangsmotstander også, slik som motstanden til forsyningsledningene. Hvis en svært lavohmsk motstand altså skal måles, den for eksempel få milliohms store kontaktmotstanden til et brytervern, må potensialpunktene ved spenningsmålingen føres ut av måleapparatet og så tett som mulig til målegjenstanden. Av denne grunn har dette måleapparatet separate tilkoblinger for strøminnmating og spenningsmåling. Denne typen firepolskontaktering kalles en tilkobling etter Kelvin. En enkel, korrekt tilkobling gjør det mulig med Kelvin-klips KC4 og Kelvin-sonder KC27 som er tilgjengelig som tilbehør. m Måle termospenning MAN m MAN FUNC termoc FUNC * m FUNC FUNC langt Måling med Kelvin-sonde KC27 Svart Måleresultat rundt termospenningen ZERO MAN m S Rød m Svart S+ VC MAN Måleområder: 30 m * /300 m * ved 200 ma 3 / 30 ved 20 ma Måling av milliohm på strømskinner, sveiseskjøter, spoler inntil ca. 1 H osv. med Kelvin-sonde KC27 (hhv. Kelvin-klips KC4) m S S+ VC Merk: Ved bruk av KC27 eller KC4 skal rødt støpsel stå på S + hhv. S Innrett fjærede spisser så inn til målegjenstanden som mulig, da disse er forbundet via det røde støpselet med S + hhv. S (Sense) er forbundet. 9.2 Kompensering av termospenningen Termospenninger som oppstår ved materiale- og temperaturforskjeller for tilkoblingene kan forfalske måleresultatet. Apparatet disponerer derfor i de relevante områdene over en automatisk termospenningskompensasjon. Måleledninger, KC27 eller KC4 Totalt måleområde: m: 0,001 m 30 R x + Spenningsfall Målestrøm Merk! Hvis målestrømmen avbrytes i løpet av 4-L-mmålingen eller sikringen er defekt, blinker displayet med «leads open». Ved defekt sikring se kap GMC-I Messtechnik GmbH 13

14 9.3 Milliohmmåling med 200 ma hhv. 20 ma likestrøm [m] Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmede spenninger forfalsker måleresultatet! Still dreiebryteren på «m». Koble til prøveemnet slik som avbildet. En enkel, korrekt tilkobling gjør det mulig med Kelvin-klips KC4 og Kelvin-sonder KC27 som er tilgjengelig som tilbehør. Motstanden til strømtilkoblingene skal være < 1. Velg evt. ønsket måleområde via tasten MAN AUTO: 30 m, 300 m, 3 eller 30. Denne målemetoden egner seg også til motstander med en induktivitet på maksimalt 1 H. Korrektur av termospenningen i måleområdet 30/300 m Trykk tasten FUNC for måling av termospenningen. Vent til måleverdien har stabilisert seg. Dette kan ta noen sekunder avhengig av induktiviteten. Trykk deretter tasten FUNC på nytt for å gå tilbake til milliohmmålingen. De fremtidige måleverdiene blir nå korrigert med den tidligere målte verdien. Dette merkes i visningen med ZERO. Måling på induktive testgjenstander Spoler f. eks. på motorer, spjeld og koblingsvern har høy induktivitet. Hver strømendring på en induktivitet, altså også inn- og utkobling av milliohmmeteret eller en områdeendring, fører til en spenningsendring. Denne kan oppvise betydelige størrelser og i verste tilfelle føre til en lysbuedannelse. Milliohmmeteret er beskyttet mot dette gjennom en tilsvarende spenningsavleder. 9.4 Milliohmmåling med 1 A impulsmålestrøm (automatisk korrektur av termospenning ved m) Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmede spenninger forfalsker måleresultatet! Still dreiebryteren på Koble til prøveemnet slik som avbildet. En enkel, korrekt tilkobling gjør det mulig med Kelvin-klips KC4 og Kelvin-sonder KC27 som er tilgjengelig som tilbehør. Motstanden til strømtilkoblingene skal være < 0,2. Velg evt. ønsket måleområde via tasten MAN AUTO: 3m, (30 m eller 300 m En korrigering av termospenningen skjer automatisk. Merk! Ved denne målingen skal de oppladbare NiMHbatteriene og ladeadapteren NA HIT 2x være tilkoblet på grunn av det økte strømbehovet. 10 Temperaturmåling [C] Temperaturmålingen skjer med motstandstemperatursensorer, som er tilgjengelige som tilbehør. Målingen gjennomføres i topolsteknikk. Forsyningsledningsmotstanden er seriemessig innstilt med 0,1 standardverdi. RTD Pt100 Pt1000 (TF220) Ni100 Ni1000 FUNC Forsyningsledningsmotstand 0 50 sensr pt1000 selct + FUNC C pt rlead temp Innstilling av temperaturenhet og sensor Still dreiebryteren på «C». Via FUNC kommer du til valgmenyen for temperaturenhet og sensor (følertype), sensr og selct blir vist. Gjennom trykk på tasten FUNC kan du bytte mellom temperaturenheten C og F. Velg følertype (RTD) via tasten. Koble føleren til begge kontaktene, se bildet. Merk! Innstilte verdier for temperaturenhet og sensor blir også opprettholdt etter at du har gått ut av funksjonen eller slått av apparatet. C FUNC C / F 14 GMC-I Messtechnik GmbH

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO BB25 NO BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer