METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen"

Transkript

1 Brukerveiledningen METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter /12.11

2 Display (LCD) 2 ON OFF PÅ/AV-tast Driftsmodusmeny: Skifte til undermeny/bekreftelse av inntastinger METRA HIT 27I: Bakgrunnsbelysning PÅ/AV 3 DATA CLEAR Tast for funksjonen lagre, slette og MIN/MAKS måleverdi Driftsmodusmeny: Utvalg av enkelte menypunkter mot flytretningen/ økning av verdier 4 MAN AUTO Tast for manuelt valg av måleområde Driftsmodusmeny: Utvalg av enkelte menypunkter i flytretningen/ reduksjon av verdier 5 FUNC Tast for valg av funksjoner, starttast ISO-måling Driftsmodusmeny: Gå ut av menynivået og gå tilbake til et høyere nivå / gå ut av parameterinntastingen uten å lagre 6 Dreiebryter for målefunksjoner 7 Tilkoblingskontakter * 8 Tilkobling for ladeadapter NA HIT 2x (kun ved innsatte batterier!) * Masseinngang S- Sense kun for 4-ledermåling ved S+ Sense + kun for 4-ledermåling ved V; ; C, M måleinngang maks 600 V! Symboler på det digitale displayet 1 Hovedvisning med komma- og polaritetsvisning 2 Tilleggsvisning med komma- og polaritetsvisning 3 : Multimeter i varig drift, i sendedrift blinker ON med sendefrekvensen 4 REM: Minnedrift, slukker etter avsluttet grensesnittkommunikasjon gjennom taste- eller bryterbetjening 5 ZERO: Nullutjevning 6 MAN: manuell måleområdeomkobling 7 Måleenhet (ved blinking se kap på side 16 og kap. 15 på side 26) 8 MIN/MAX: Visning av de minste/største lagrede verdiene med tidsangivelser 9 : Signaltone påslått, summer aktiveres ved tilhørende funksjon. 10 : Batterispenning for lav (< 3,3 V), lad batteriene Levering 8 Type 27M 27I 27AS Artikkelnummer M227A M227B M227C Måleapparat METRA HIT 27M 27I 27I 3x NiMH-batterier AA Målekabelsett KS17S Bruksanvisning Kort bruksanvisning Beskyttende gummietui GH18 Inklusiv bærereim DKD-kalibreringsbevis Ladeadapter NA HIT 2x Sett Kelvin-clips KC4 (= 2 stk.) Kelvin-sonde KC27 (= 2 stk.) Bærekoffert HC30 USB-adapter, USB-kabel, programvare METRAwin 10 og METRAwin GMC-I Messtechnik GmbH

3 Innholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhetsegenskaper og -innretninger Igangkjøring Valg av målefunksjonene og måleområdene Automatisk valg av måleområde Manuelt valg av måleområde Hurtige målinger Tredobbelt digitalt display Måleverdilagring Måleverdilagring tastefunksjonen «DATA» (Hold/Compare) Minimalverdi- og maksimalverdilagring «MIN/MAX» med tidsregistrering Spennings- og frekvensmåling Spenningsmåling [V] Nullpunktinnstilling i måleområdet 3 V DC Forbigående overspenninger Spenningsmåling over 600 V Frekvensmåling [Hz] Motstands- og diodemåling Motstandsmåling [] (2-ledermåling) Nullpunktinnstilling i måleområdet 300 og 3 k 8.2 Gjennomgangskontroll ved motstandsmåling Diodemåling Milliohmmåling (4-polsmåling) Kompensering av motstander i forsyningsledninger Måling med Kelvin-sonde KC Kompensering av termospenningen Milliohmmåling med 200 ma hhv. 20 ma likestrøm [m] Milliohmmåling med 1 A impulsmålestrøm (automatisk korrektur av termospenning ved m) Temperaturmåling [C] Isolasjonsmotstandsmåling 11.1 Forberedning av målingen Isolasjonsmotstandsmåling Avslutning av måling og utlading Side 12 Operatørveiledning fra startmenyen InFO til drifts- og måleparametrene Måleparameter samplingfrekvens rate Lagring av måleverdier Minnemodus tastefunksjonen DATA (se også kap. 5.1) Minnedrift menyfunksjonen STORE Henting av minnebelegg INFO MEMO/OCCUP Slett minne MEMO CLEAr Standardinnstillinger (aktivere «default»-verdier) Sendemodus via grensesnitt RS Tekniske verdier Vedlikehold Oppladbare batterier og vanlige batterier Sikringer Hus Resirkulering og miljøvennlig avhending Multimetermeldinger Tilbehør Reparasjons- og reservedelsservice Kalibreringssentrum og leieapparatservice Garanti Produktsupport Rekalibrering GMC-I Messtechnik GmbH 3

4 1 Sikkerhetsegenskaper og -innretninger Du har bestemt deg for et apparat som tilbyr deg et svært høyt sikkerhetsnivå. Dette apparatet oppfyller kravene i de gjeldende europeiske og nasjonale EU-direktivene. Dette bekrefter vi gjennom CEmerkingen. Den tilhørende konformitetserklæringen kan forespørres fra GMC-I Messtechnik GmbH. METRA HIT27 er konstruert og testet ifølge sikkerhetsbestemmelsene IEC :2001 / DIN EN :2001 / VDE :2002. Ved formålsmessig bruk garanterer det både sikkerheten til operatøren og apparatet. Apparatets sikkerhet garanteres likevel ikke når apparatet ikke betjenes formålsmessig eller behandles uaktsomt. For å opprettholde den sikkerhetsteknisk lytefrie tilstanden og sikre farefri anvendelse, er det absolutt nødvendig at du leser bruksanvisningen nøye og fullstendig før bruk av apparatet og at du følger alle punkter. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler: Apparatet skal kun betjenes av personer som er i stand til å gjenkjenne berøringsfarer og ta forholdsregler vedrørende sikkerheten. Berøringsfare finnes overalt der det kan opptre spenninger som er større enn 33 V (effektiv verdi). Hvis du gjennomfører målinger der det er berøringsfare, må du unngå å arbeide alene. Ha med deg en annen person.! OBS! Den maksimalt tillatte spenningen mellom en hvilken som helst tilkobling og jord er 600 V kategori II.! OBS! Nettspenningen til anlegget skal ikke overskride 600 V. Gjennomfør spenningsmålingen kun i bryterstillingene V eller V~. En forveksling av Multimeter-kontakten og Sense-kontakten kan skade apparatet og utsette brukeren for fare! Spesiell forsiktighet påkreves ved måling av HFstrømkretser. Der kan det være farlige blandespenninger til stede. Målinger ved fuktige omgivelsesbetingelser eller dugget apparat er ikke tillatt. Vær absolutt sikker på at du ikke overbelaster måleområdene mer enn tillatt. Grenseverdiene finner du i kap. 13 på side 22. Apparatet er kun tillatt å bruke i sterkstrømsanlegg hvis strømkretsen er sikret gjennom en sikring eller en effektbryter inntil 20 A og den nominelle spenningen til anlegget ikke overskrider 600 V. Den maksimalt tillatte fremmede spenningen mellom tilkoblingene 7 og jord i alle bryterstillinger er ved feil kortsiktig 600 V eff. I m-området utløses sikringen ved fremmed spenning på > 3 V. Regn med at det kan oppstå uforutsette spenninger på målegjenstander (f. eks. på defekte apparater, etter kontroll av spolemotstanden på koblingsvern osv.), og dermed kan f. eks. kondensatorer oppvise farlige restladninger. Gjennomfør av sikkerhetsmessige grunner først en kontroll for spenningsfrihet i bryterstillingene V eller V~. For å unngå større skader i apparatet ved opprettet fremmed spenning (innenfor de tillatte grenseverdiene) er m-målekretsen utstyrt med en sikring F1, 6 A/1000 V, som gjør denne målekretsen høyohmsk ved forekomst av høyere strømmer ved feil i løpet av varigheten på overbelastningen. Ikke koble til ladeadapteren når der er satt inn vanlige batterier i apparatet i stedet for oppladbare batterier. Advarsel! Apparatet skal ikke benyttes i eksplosjonsfarlige soner eller kobles inn i egensikre stømkretser.! OBS! Berøringsfare! I løpet av spenningsmålingen kan farlige spenninger fra de utvendige kontaktene komme til Sensekontaktene, og dermed må disse ikke berøres. Regn med at det kan oppstå uforutsette spenninger på målegjenstander (f. eks. på defekte apparater). Kondensatorer kan f. eks. være farlige når de er ladet. Forsikre deg om at måleledningene befinner seg i lytefri tilstand, f. eks. uskadet isolasjon, ingen avbrytelse i ledninger og støpsler osv. I strømkretser med koronautladning (høyspenning) er det ikke tillatt å gjennomføre målinger med dette apparatet. 4 GMC-I Messtechnik GmbH

5 Betydning av symbolene på apparatet! + CAT II B0730 DKD-K Advarsel om farested (OBS - overhold dokumentasjonen!) Jord Ladeadaptertilkobling til opplading av batterier (gjenoppladbare batterier) Gjennomgående dobbelt eller forsterket isolering apparat i målekategori II EU-samsvarsmerking Apparatet må ikke avhendes med husholdningsavfall. Flere opplysninger om WEEE-merkingen finner du på Internett på under søkebegrepet WEEE. DKD-kalibreringstegn (røde merker): Tellingsnummer Deutscher Kalibrierdienst Kalibrierlaboratorium Registreringsnummer Dato for kalibrering (år-måned) Reparasjon, utskiftning av deler og justering Ved åpning av apparatet kan det frigis spenningsførende deler. Før reparasjon, utskiftning av deler eller justering må apparatet skilles fra målekretsen. Når det deretter er uunngåelig med en reparasjon eller en justering på et åpnet apparat under spenning, skal dette kun gjennomføres av fagfolk som er fortrolig med de farene som er tilknyttet dette. Feil og uvanlige belastninger Når du må anta at apparatet ikke lenger kan brukes farefritt, må du ta det ut av drift og sikre det mot utilsiktet bruk. Farefri anvendelse kan du ikke lenger regne med hvis apparatet hhv. testspissene er skadet, hvis apparatet ikke lenger virker, etter at apparatet har vært oppbevart ved ugunstige forhold over lang tid (f. eks. fuktighet, støv, temperatur), se omgivelsesbetingelser på side Igangkjøring Oppladbare batterier eller batterier Du må absolutt overholde kap for riktig bruk av oppladbare batterier eller andre batterier. Advarsel! Ved bruk av batterier (som ikke er egnet til opplading), er det ikke tillatt å koble til nettadapteren: Eksplosjonsfare!! OBS! Ved lavt ladenivå på de oppladbare batteriene er det mulig at apparatet på grunn av intern spenningsovervåkning: slettes ikke slås på slår seg av igjen umiddelbart kobler seg ut igjen ved belastning i m-området. I dette tilfellet må du skifte ut batteriene eller lade dem opp.! OBS! Ladeadapteren skal kun brukes til lading av de oppladbare batteriene! Det er ikke tillatt å tilkoble en ladeadapter med en utgangsspenning som overskrider 5 V, ellers er det fare for at den interne spenningsreguleringen til milliohmmeteret ødelegges. Ved bruk av en annen ladeadapter enn den som medfølger som tilbehør NA HIT 2x, blir garantien ugyldig. Slå på apparatet manuelt Trykk på tasten ON OFF. Så lenge du holder tasten i trykket stilling, vises alle segmenter på LCD-displayet. LCD-displayet er avbildet på side 2. Innkoblingen varsles gjennom en kort signaltone. Etter at du har sluppet tasten, er apparatet klart til måling. Slå på apparatet via PC Etter overføring av en datablokk gjennom PC, slår multimeteret seg på. Se også kap Automatisk innkobling Multimeteret kobler seg automatisk inn i driftsmodusen sende eller lagre. Merk! Elektriske utladninger og høyfrekvensfeil kan forårsake feilvisninger og blokkere målingsforløpet. Slå apparatet av og på igjen, da blir det tilbakestilt. Hvis forsøket ikke skulle lykkes, skill de oppladbare batteriene kort fra tilkoblingskontaktene. GMC-I Messtechnik GmbH 5

6 Innstilling av klokkeslett og dato Se kap. 12 på side 17. Slå av apparatet manuelt Trykk på tasten ON OFF inntil visningen OFF vises. Utkoblingen varsles gjennom to korte signaltoner. Automatisk utkobling av multimeteret «SLEEP MODE» Apparatet kobler seg automatisk av hvis det i løpet av 10 minutter ikke trykkes en tast eller dreiebryteren ikke betjenes. Utkoblingen varsles gjennom en kort signaltone. Sendemodus: Her kontrolleres først om lagringshastigheten er stilt på en høyere verdi enn 10 s. Etter 10 minutter blir apparatet slått av, men 10 s før en ny lagring blir apparatet aktivert igjen. Deretter blira apparatet koblet ut enda en gang. I sendedrift er det mulig å aktivere apparatet manuelt med tasten ON OFF. Etter denne innkoblingen går apparatet igjen over i «SLEEP MODE». Hvis apparatet skal kobles ut helt, må apparatet først aktiveres og deretter slås av med tasten ON OFF. Dermed avsluttes også lagrings- eller sendemodus. For sendemodus anbefaler vi at apparatet kobles på varig drift. Varig drift er unntatt fra den automatiske utkoblingen. Forhindring av automatisk utkobling Du kan også sette apparatet på «VARIG PÅ». Slå på apparatet mens du trykker tasten FUNC ved å trykke på tasten ON OFF. Funksjonen «VARIG PÅ» signaliseres på displayet med symbolet. Slå LCD-belysning på eller av (kun METRA HIT 27I) Trykk kort på tasten ON OFF når apparatet allerede er slått på. Etter ca. 2 minutter slår belysningen seg automatisk av. Merk: Elektriske utladninger og høyfrekvensfeil kan forårsake feilvisninger og blokkere målingsforløpet. Slå apparatet av og på igjen, da blir det tilbakestilt. Hvis forsøket ikke skulle lykkes, skill de oppladbare batteriene eller batteriene kort fra tilkoblingskontaktene. Skill apparatet fra målekretsen før du åpner det og overhold kap "Oppladbare batterier og vanlige batterier"! 3 Valg av målefunksjonene og måleområdene 3.1 Automatisk valg av måleområde Multimeteret har en måleområdeautomatikk for alle måleområder, unntatt temperaturmåling, diodetest og gjennomgangstesting. Automatikken er i funksjon etter innkobling av DMM. Apparatet velger etter den påliggende målingsstørrelsen automatisk måleområdet som gjør det mulig med den beste oppløsningen. Ved omkobling til frekvensmåling blir det tidligere innstilte spenningsmåleområdet opprettholdt. Apparatet kobler seg automatisk om til neste høyere hhv. lavere måleområde for følgende målestørrelser: Måleområder Oppløs ning Omkobling til neste høyere område ved(... D + 1 D) Omkobling til neste lavere område ved (... D 1 D) V~, V, Hz, m 4 ¾ ¾ Manuelt valg av måleområde Du kan slå av måleområdeautomatikken og velge og fiksere områdene manuelt etter den følgende tabellen. Den manuelle driften kobles ut hvis du trykker «lenge» på tasten MAN AUTO (ca. 1 s), hvis du betjener dreiebryteren eller hvis du slår apparatet av og på igjen. MAN AUTO Funksjon Bekreftelse Visnin g Signalt one kort Manuell drift på: Brukt måleområde fikseres MAN 1 x kort Koblingsprosedyre ved: V: 3V 30 V 300 V 600 V 3V Hz: 300 Hz 3kHz 300 Hz : 30 M 300 3k 30 k300k 3M m: 30m 300 m m 3 m 30 m 300 m3m MAN langt Gå tilbake til automatisk områdevalg 2 x I løpet av funksjonen MIN/MAX er det automatiske valget av måleområde ute av funksjon. 1 x 6 GMC-I Messtechnik GmbH

7 3.3 Hurtige målinger Hvis det skal måles hurtigere enn det er mulig ved automatisk valg av måleområde, må det egnede målområdet fikseres. En hurtig måling garanteres gjennom de følgende to funksjonene: Gjennom manuelt valg av måleområde, dvs. gjennom valg av måleområdet med den beste oppløsningen, se kap Eller: Med funksjonen DATA, se kap Her blir det riktige måleområdet fiksert automatisk etter den første målingen, slik at det fra og med den andre måleverdien måles hurtigere. Ved begge funksjoner blir det fikserte måleområdet stilt inn for de etterfølgende seriemålingene. 4 Tredobbelt digitalt display De tre digitale displayene, et hoved- og to ekstradisplayer, viser måleverdiene med riktig komma og fortegn. I tillegg blir de valgte måleenhetene vist. Ved måling av like størrelser vises et minustegn foran sifrene, hvis den positive polen til målestårrelsen ligger mot -inngangen. Ved overskridelse av måleverdiendeverdien for de følgende målestørrelsen vises «OL» (OverLoad): V AC, V DC, Hz,,, m, Det digitale displayet oppdateres i forskjellige intervaller for de enkelte målestørrelsene. Hoveddisplay V MIN MAX Ekstradisplay MIN Ekstradisplay MAX Mens hoveddisplayet vises umiddelbart etter innkobling av multimeteret, må begge ekstradisplayene aktiveres gjennom tasten DATA CLEAR. (Unntatt stilling der ekstradisplayene vises umiddelbart etter tilvalg av funksjonen.) Gjennom dette unngås det at en tilstand som finnes ved begynnelsen av målingen (udefinert), f. eks. et tomløp, stadig vises som maksimalverdi. Ved de følgende flytdiagrammene blir rammen på utgangsvisningen fremstilt med sterker strekstyrke. GMC-I Messtechnik GmbH 7

8 5 Måleverdilagring METRA HIT27 tilbyr to grunnleggende forskjellige muligheter til å lagre data: Måleverdilagring tastefunksjonen DATA: Ved hver registrering av et målested blir en måleverdi lagret ifølge en fast definert betingelse, se kap Minnedrift menyfunksjonen STORE: Etter aktivering av menyfunksjonen STORE blir samtlige måleverdier lagret avhengig av den forhåndsinnstilte samplingfrekvensen. Via den samme menyfunksjonen avsluttes lagringsforløpet igjen manuelt, se kap De lagrede måleverdiene kan leses av i begge tilfeller via PCprogrammet METRAwin 10 (fra versjon 5.22). Forutsetning er en PC som er tilkoblet via en grensesnittkabel med IRadapteren BD232, påsatt på en METRA HIT Måleverdilagring tastefunksjonen «DATA» (Hold/Compare) Med funksjonen DATA (Hold) kan du «holde fast» måleverdier automatisk. Dette er f. eks. spesielt nyttig hvis samplingen av målestedet krever hele oppmerksomheten med prøvespissene. Før du begynner en måleserie via tastefunksjonen DATA, skal det aktuelle minnet være tomt. Gjennom dette garanteres det for det første at det står tilstrekkelig med lagringsplass til disposisjon og for det andre at kun dataene fra siste måleserie kan utleses sammenhengende. Kontroller derfor det aktuelle minnet. INFO MEMO/OCCUP Og slett minnet evt.: MEMO CLEAr. Etter behandling av måleverdier og oppfylling av «betingelsen» etter følgende tabell viser apparatet måleverdien i tilleggsdisplayet til venstre og avgir signal 2x. Samtidig vises «MAN» og henviser til at måleområdet nå er fast innstilt. Du kan nå ta av testspissene fra målestedet og avlese måleverdien på tilleggsdisplayet. Når måleverdien underskrider den grenseverdien som er oppgitt i tabellen, blir apparatet reaktivert til en ny lagring, og visningen «data» blinker. Måleverdien legges ikke i det ikkeflyktige minnet, signalisert gjennom en signaltone. DATA Måleverdisammenligning (DATA Compare) Hvis den nylagrede måleverdien avviker fra den første måleverdien med mindre enn 0,33% av måleområdet, høres signalet (DATA-Compare) to ganger. Hvis avviket er > 0,33 % fra måleområdet høres kun et kort signal. Funksjon DATA Slå på Lagring (stabilisert måleverdi) DATA kort Betjening Måleverdi V, Hz > 10% v. B, 0 L Reaksjon på apparatet Tilleggsdisplay Målefunksjon Signaltone 1) Reaktivering gjennom underskridelse av angitte måleverdigrenser 2) Ved første lagring av en måleverdi som referanseverdi dobbel signaltone. Ved påfølgende fastholding kun 2x hvis den aktuelle, fastholdte verdien avviker fra den første lagrede verdien med mindre enn 0,33% fra måleomårdet, avhengig av oppløsningen. MW blir vist Reaktivere 1) V, M, Hz < 10% v. B lagret, 0 L MW Skifting til funksjon MIN/MAX Forlate kort se tabell kap. 6 langt V data DATA MAN Signaltone V MIN MAX blir slettet DATA blir vist blinker blir slettet kort kort 2x 2) 2x Forklaring B = Måleområde, MW = Måleverdi Så lenge funksjonen DATA er akritv, skal måleområdene ikke endres manuelt. Funksjonen DATA kobles ut hvis du trykker «lenge» på tasten DATA CLEAR (ca. 1 s), hvis du betjener dreiebryteren eller hvis du slår apparatet av og på igjen. 8 GMC-I Messtechnik GmbH

9 6 Minimalverdi- og maksimalverdilagring «MIN/MAX» med tidsregistrering For langtidsobservasjon av målestørrelser kan minimal- og maksimalverdiene vises i tilleggsdisplayene. Trykk to ganger på DATA CLEAR: De aktuelle MIN- og MAXverdiene vises i tilleggsdisplayene. I løpet av funksjonen MIN/MAX er det automatiske valget av måleområde ute av funksjon. For visningen av MIN-verdi og tiden for forekomsten trykker du enda en gang på DATA CLEAR. For visningen av MAX-verdi og tiden for forekomsten trykker du enda en gang på DATA CLEAR. Verdiene MIN og MAX slettes hvis du trykker «lenge» på tasten DATA CLEAR (ca. 1 s), hvis du betjener dreiebryteren eller hvis du slår apparatet av og på igjen. Funksjonen MIN/MAX 1. Lagre 2. Lagre og vise 3. Tilbake til 1. DATA 2 x kort kort kort MIN- og MAXmåleverdier/ måletider blir lagret blir lagret Reaksjon på apparatet Visning Hoveddisplay aktuell måleverdi Signaltone Tilleggsdisplay MIN og MAX t og MIN t og MAX kort blir lagret som 1. som 1. 1 x Avslutte langt blir slettet blir slettet blir slettet Merk! Innen 2 4 s avhengig av målefunksjon etter en måleområdeveksling blir ingen nye MIN/MAX-verdier beregnet, slik at måleverdiene kan stabilisere seg. 1 x 1 x 1 x 2 x MIN tmin tmax V DATA aktuell måleverdi V data DATA aktuell måleverdi V MIN MAX DATA MAN MIN aktuell måleverdi 09:20: DATA MAN MAN aktuell måleverdi V MAX 09:20: MAX DATA blinker V MAX MIN CLEAR kort langt GMC-I Messtechnik GmbH 9

10 7 Spennings- og frekvensmåling V~ Hz V FUNC Hz FUNC 7.1 Spenningsmåling [V] Velg avhengig av målestørrelse spenningstype V eller V~/Hz via dreiebryter. Koble til måleledningene slik som avbildet. Tilkoblingskontakten skal ligge så nært jordpotensial som mulig. Bryterstilling V~/Hz: Med hvert trykk på tasten FUNC blir det byttet vekselvis mellom spennings- og frekvensmåling, og omkoblingen kvitteres med en signaltone. Den aktuelle målestrørrelsen vises på LCD-skjermen. Merk! I området 600 V advarer en intervalltone deg hvis måleverdien overskrider måleområdets endeverdi.! OBS! Forsikre deg om at ingen, m-, M- eller Cmålefunksjon er slått på hvis du kobler multimeteret til spenningsmålingen! Hvis utkoblingsgrenseverdiene til sikringene overskrides ved feilbetjening, er det fare for deg og apparatet! Nullpunktinnstilling i måleområdet 3 V DC Velg måleområdet 3 V. Koble til måleledningene til apparatet og forbind de frie endene. Trykk tasten FUNC. Apparatet kvitterer nullpunktinnstillingen med en signaltone, på LCD-displayet vises « V» og symbolet «ZERO». Spenningen som måles i samme øyeblikk som det trykkes, tjener som referanseverdi (2000 Digit). Denne trekkes deretter automatisk av fra de verdiene som måles etterpå. Ved endring av måleområdet (tasten MAN AUTO) forblir funksjonen ZERO (på displayet og i minnet) kun beholdt for det valgte måleområdet. Du kan slette nullpunktinnstillingen ved å trykke lenge på tasten FUNC på nytt, og deretter bekrefter en togangs signaltone slettingen (ZERO slukker fra displayet), gjennom utkobling av apparatet Forbigående overspenninger Multimeteret er beskyttet mot forbigående overspenninger inntil 4 kv med 1,2/50 s topp-/halveringstid. Når det ved målinger f. eks. på transformatorer eller motorer må regnes med større impulsvarighet, anbefaler vi i disse tilfellene vår måleadapter KS30. Den beskytter mot forbigående overspenninger på inntil 6 kv med 10/1000 s topp-/ halveringstid. Den varige belastbarheten er 1200 V eff. Den ekstra påvirkningseffekten ved bruk av måleadapteren KS30 er ca. 2% Spenningsmåling over 600 V Spenninger over 600 V kan du måle med et høyspenningstastehode, f. eks. HV3 1) hhv. HV30 2) fra GMC-I Messtechnik GmbH. Massetilkoblingen må da absolutt jordes. Vær oppmerksom på de nødvendige sikkerhetstiltakene! m S S+ VC m S S+ VC Måleområder: V: 0,1 mv 600 V Hz: 1Hz 3kHz Svart Rød x1000 x100 (+) ~ + ( ) ~ maks. 600 V (3 khz) Svart 1) HV3: 3 kv 2) HV30: 30 kv, kun for DC-spenninger Spenningsmåling over 600 V med høyspenningstastehodet HV3 10 GMC-I Messtechnik GmbH

11 7.2 Frekvensmåling [Hz] Velg målefunksjonen V~/Hz med dreiebryteren. Legg målestørrelsen til som til spenningsmåling. Gjennom kort trykk på tasten FUNC kommer du til frekvensmåling. I hoveddisplayet vises frekvensen. Du kan i etterhånd velge måleområdet for frekvensen ved å trykke på tasten MAN AUTO. Det sist innstilte spenningsmåleområdet forblir innkoblet. Du kan koble tilbake fra frekvensmåling til vekselspenningsmåling gjennom 1x trykk på tasten FUNC. Apparatet bekrefter dette med en signaltone. Merk! Frekvensmålinger er kun mulig ved en nullgjennomgang av målesignalet (AC-kobling). 8 Motstands- og diodemåling 8.1 Motstandsmåling [] (2-ledermåling) Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmedspenninger forfalsker måleresultatet og skader apparatet! Still dreiebryteren på. Koble til prøveemnet slik som avbildet. Merk! Høyohmske målinger i området 3 M / 30 M Ved svært høyohmske motstander kan den kapasitive innvirkningen til målepersonen hhv. måleledningen forfalske måleverdien. Bruk derfor korte eller avskjermede måleledninger. m S S+ VC Totalt måleområde: : 10 m 30 M 0.L k R x + Spenningsfall FUNC V diode FUNC short FUNC Nullpunktinnstilling i måleområdet 300 og 3 k Ved målingen av små motstandsverdier i områdene 300 og 3k kan du eliminere motstanden til tilfselsledningene og overgangsmotstandene gjennom nullpunksinnstilling. Koble til måleledningene til apparatet og forbind de frie endene. Trykk tasten FUNC. Apparatet kvitterer nullpunktinnstillingen med en signaltone, på LCD-displayet vises «000.00» hhv. « k» og symbolet «ZERO». Motstanden som måles i samme øyeblikk som det trykkes, tjener som referanseverdi (maks. 20 hhv. 200 hhv Digit). Denne trekkes deretter automatisk av fra de verdiene som måles etterpå. Ved endring av måleområdet (tasten MAN AUTO) forblir funksjonen ZERO (på displayet og i minnet) beholdt. Du kan slette nullpunktinnstillingen: ved å trykke lenge på tasten FUNC på nytt, og deretter bekrefter en togangs signaltone slettingen, gjennom utkobling av apparatet. GMC-I Messtechnik GmbH 11

12 8.2 Gjennomgangskontroll ved motstandsmåling Ved innkoblet funksjon «Signalton «og utelukkende i måleområdet avgir apparatet i området 0... ca. 10 en varig tone. Måleapparatet viser «0l» for Rd > 310. Slå på/av gjennomgangstesting (signaltone) Still dreiebryteren på «/ /». Trykk på tasten FUNC inntil og «short» vises, forutsatt at tilkoblingskontaktene er åpne (display 0.L). Legg måleledningene til testgjenstanden. Gjennom enda et trykk på tasten FUNC skifter måleapparatet til motstandsmåling. 8.3 Diodemåling Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmede spenninger forfalsker måleresultatet! Still dreiebryteren på «/ /». Gjennom kort trykk på tasten FUNC kommer du til diodetesten, forutsatt at tilkoblingskontaktene er åpne (display 0.L), enheten «V» og «d iode» vises. Koble til prøveemnet slik som avbildet. m S S+ VC Gjennomstrømningsretning Sperreretning Gjennomstrømningsretning hhv. kortslutning Måleapparatet viser gjennomstrømningsspenningen i volt. Så lenge spenningsfallet ikke overskrider maks. visningsverdi på 3 V, kan du også kontrollere flere seriekoblede elementer eller også referansedioder. Sperreretning eller avbrudd Måleapparatet viser overløp «.0l» ved diodemåling respektivt for Ud > 3,1 V. Målestrømmen er alltid en konstantstrøm på ca. 1 ma. Merk! Motstander og halvlederstrekninger som ligger parallelt med dioder gir feil måleresultat! 12 GMC-I Messtechnik GmbH

13 9 Milliohmmåling (4-polsmåling) 9.1 Kompensering av motstander i forsyningsledninger Den elektriske motstanden er en topolsenhet som generelt sett også kun måles topolet. Dette skjer ved at en størrelse, som defineres gjennom en målestrøm, ledes gjennom målegjenstanden og det oppstående spenningsfallet måles. Kvotienten fra begge gir den søkte motstandsverdien. Avgjørende for måleresultatet er begge potensialpunktene som spenningen måles mellom. Hver motstand mellom disse begge punktene bidrar til målt totalmotstand. Hertil teller overgangsmotstander også, slik som motstanden til forsyningsledningene. Hvis en svært lavohmsk motstand altså skal måles, den for eksempel få milliohms store kontaktmotstanden til et brytervern, må potensialpunktene ved spenningsmålingen føres ut av måleapparatet og så tett som mulig til målegjenstanden. Av denne grunn har dette måleapparatet separate tilkoblinger for strøminnmating og spenningsmåling. Denne typen firepolskontaktering kalles en tilkobling etter Kelvin. En enkel, korrekt tilkobling gjør det mulig med Kelvin-klips KC4 og Kelvin-sonder KC27 som er tilgjengelig som tilbehør. m Måle termospenning MAN m MAN FUNC termoc FUNC * m FUNC FUNC langt Måling med Kelvin-sonde KC27 Svart Måleresultat rundt termospenningen ZERO MAN m S Rød m Svart S+ VC MAN Måleområder: 30 m * /300 m * ved 200 ma 3 / 30 ved 20 ma Måling av milliohm på strømskinner, sveiseskjøter, spoler inntil ca. 1 H osv. med Kelvin-sonde KC27 (hhv. Kelvin-klips KC4) m S S+ VC Merk: Ved bruk av KC27 eller KC4 skal rødt støpsel stå på S + hhv. S Innrett fjærede spisser så inn til målegjenstanden som mulig, da disse er forbundet via det røde støpselet med S + hhv. S (Sense) er forbundet. 9.2 Kompensering av termospenningen Termospenninger som oppstår ved materiale- og temperaturforskjeller for tilkoblingene kan forfalske måleresultatet. Apparatet disponerer derfor i de relevante områdene over en automatisk termospenningskompensasjon. Måleledninger, KC27 eller KC4 Totalt måleområde: m: 0,001 m 30 R x + Spenningsfall Målestrøm Merk! Hvis målestrømmen avbrytes i løpet av 4-L-mmålingen eller sikringen er defekt, blinker displayet med «leads open». Ved defekt sikring se kap GMC-I Messtechnik GmbH 13

14 9.3 Milliohmmåling med 200 ma hhv. 20 ma likestrøm [m] Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmede spenninger forfalsker måleresultatet! Still dreiebryteren på «m». Koble til prøveemnet slik som avbildet. En enkel, korrekt tilkobling gjør det mulig med Kelvin-klips KC4 og Kelvin-sonder KC27 som er tilgjengelig som tilbehør. Motstanden til strømtilkoblingene skal være < 1. Velg evt. ønsket måleområde via tasten MAN AUTO: 30 m, 300 m, 3 eller 30. Denne målemetoden egner seg også til motstander med en induktivitet på maksimalt 1 H. Korrektur av termospenningen i måleområdet 30/300 m Trykk tasten FUNC for måling av termospenningen. Vent til måleverdien har stabilisert seg. Dette kan ta noen sekunder avhengig av induktiviteten. Trykk deretter tasten FUNC på nytt for å gå tilbake til milliohmmålingen. De fremtidige måleverdiene blir nå korrigert med den tidligere målte verdien. Dette merkes i visningen med ZERO. Måling på induktive testgjenstander Spoler f. eks. på motorer, spjeld og koblingsvern har høy induktivitet. Hver strømendring på en induktivitet, altså også inn- og utkobling av milliohmmeteret eller en områdeendring, fører til en spenningsendring. Denne kan oppvise betydelige størrelser og i verste tilfelle føre til en lysbuedannelse. Milliohmmeteret er beskyttet mot dette gjennom en tilsvarende spenningsavleder. 9.4 Milliohmmåling med 1 A impulsmålestrøm (automatisk korrektur av termospenning ved m) Forsikre deg om at målegjenstanden er spenningsfri, se kap Fremmede spenninger forfalsker måleresultatet! Still dreiebryteren på Koble til prøveemnet slik som avbildet. En enkel, korrekt tilkobling gjør det mulig med Kelvin-klips KC4 og Kelvin-sonder KC27 som er tilgjengelig som tilbehør. Motstanden til strømtilkoblingene skal være < 0,2. Velg evt. ønsket måleområde via tasten MAN AUTO: 3m, (30 m eller 300 m En korrigering av termospenningen skjer automatisk. Merk! Ved denne målingen skal de oppladbare NiMHbatteriene og ladeadapteren NA HIT 2x være tilkoblet på grunn av det økte strømbehovet. 10 Temperaturmåling [C] Temperaturmålingen skjer med motstandstemperatursensorer, som er tilgjengelige som tilbehør. Målingen gjennomføres i topolsteknikk. Forsyningsledningsmotstanden er seriemessig innstilt med 0,1 standardverdi. RTD Pt100 Pt1000 (TF220) Ni100 Ni1000 FUNC Forsyningsledningsmotstand 0 50 sensr pt1000 selct + FUNC C pt rlead temp Innstilling av temperaturenhet og sensor Still dreiebryteren på «C». Via FUNC kommer du til valgmenyen for temperaturenhet og sensor (følertype), sensr og selct blir vist. Gjennom trykk på tasten FUNC kan du bytte mellom temperaturenheten C og F. Velg følertype (RTD) via tasten. Koble føleren til begge kontaktene, se bildet. Merk! Innstilte verdier for temperaturenhet og sensor blir også opprettholdt etter at du har gått ut av funksjonen eller slått av apparatet. C FUNC C / F 14 GMC-I Messtechnik GmbH

15 m S S+ VC RTD Måleområde: se kap Isolasjonsmotstandsmåling (kun METRA HIT27) V valgt testspenning Utgi testspenning trykk så lenge på tasten V V FUNC Varig måling + FUNC MAN Innstilling av forsyningsledningsmotstanden Etter valg av et motstandstermometer kommer du via tasten til målingsvisningen. Gjennom samtidig trykk på tastene og blir menye for innstillingen av forsyningsledningsmotstanden vist, Rlead og temp. Via tastene velger du dekade, dvs. posisjonen på tallene som du vil endre og stiller inn det aktuelle tallet via tastene. Du forlater menyen etter bekreftelse av siste sifferposisjon gjennom og kommer dermed tilbake til målevisningen. Forsyningsledningsmotstanden forblir lagret. Standardverdien er 0,1. Inntastingsgrensene ligger mellom 0 og 50. Målespenning /restspenning ca. 2 % nøyaktighet M 023 V 250 V R ISO Nominell- Testspenning 11.1 Forberedning av målingen Merk! Høyohmske målinger Ved svært høyohmske motstander kan den kapasitive innvirkningen til målepersonen hhv. måleledningen forfalske måleverdien. Bruk derfor korte eller avskjermede måleledninger. Ved måling av høyohmske isolasjonsmotstander skal måleledningene ikke berøre hverandre. Merk! Den innstilte verdien for forsyningsledningsmotstand blir også opprettholdt etter at du har gått ut av funksjonen eller slått av apparatet. Still dreiebryteren på 100V, 250V eller 500V», avhengig av ønsket testspenning. Koble til prøveemnet slik som avbildet på neste side. Merk! Ekstern spenning Bryterstillingen skal kun brukes til isolasjonsmotstandsmåling (ikke til spenningsmåling). Ekstern spening som utilsiktet ligger på, blir vist i denne bryterstillingen nede til venstre. Isolasjonsmotstander skal kun måles på spenningsløse gjenstander. Hvis det finnes en ekstern spenning på 50 V, blokkeres isolasjonsmotstandsmålingen. På LCD-visningsfeltet vises videre den eksterne spenningen. Hvis det ligger an en spenning som er større enn 610 V, blir denne i tillegg signalisert akustisk. GMC-I Messtechnik GmbH 15

16 Merk! Kontroll av måleledningene Den første testingen skal gjennomføres med kortsluttede måleledningene på testspissene. Apparatet må vise nesten null. Gjennom dette kan det bestemmes et avbrudd ved måleledningene Isolasjonsmotstandsmåling Hold tasten FUNC for isolasjonsmotstandsmåling trykkes inntil visingen er stabil.! OBS! I løpet av målingen blinker den valgte og utgitte testspenningen. OBS - berøringsfare! m S S+ M U MESS ( V) R ISO Måleområde: : 10 k 3G I løpet av målingen vises den aktuelle spenningen på testemnet i ekstern- hhv. restspenningsvisningen. Denne er noe mindre enn den nominelle spenningen. Når tasten multifunksjonstast FUNC slippes, blir isolasjonsmotstandsmålingen avsluttet. Ved isolasjonsmotstandsmålingen er måleområdeautomatikken aktiv. En manuell innstilling av måleområdet er ikke foresett.!! OBS! Du må ikke berøre de ledende endene av begge testspissene hvis apparatet er innkoblet til måling av isolasjonsmotstander. Dette kan lede en strøm på 1,5 ma (begrenset i måleapparatet) gjennom kroppen din, som riktignok ikke oppnår noen livsfarlige verdier, men det elektriske støtet kan likevel føles tydelig. Men hvis du derimot måler på en kapasitiv testgjenstand, f. eks. på en kabel, da kan denne, alt etter valgt nominell spenning, lades opp til ca. ±600 V. Berøring av testgjenstanden etter målingen kan i dette tilfellet være livsfarlig! Merk! Ved isolasjonsmotstandsmålingen blir de oppladbare batteriene til apparatet sterkt belastet. Trykk bare på multifunksjonstasten FUNC så lenge det er nødvendig for å kunne avlese. Utfør den varige målingen som beskrives nedenfor kun hvis det er absolutt nødvendig. Bruk utelukkende NiMH-celler. Varig måling Innkobling: Trykk kort på multifunksjonstasten FUNC og tasten MAN AUTO samtidig. Dette bekreftes gjennom signaltonen. Utkobling: Trykk kort på multifunksjonstasten FUNC Avslutning av måling og utlading Etter avslutning av målingen vises en eventuell fortsatt tilstedeværende restspenning som kan være betinget av ledningskapasiteter. Disse ladningene fjernes hurtig via den innvendige motstanden på 2 M. Kontakten til gjenstanden må likevel fortsatt opprettholdes. Senkingen av spenningen kan du følge direkte i ekstern- hhv. restspenningsvisningen. Bryt koblingen først når spenningen er < 25 V! 16 GMC-I Messtechnik GmbH

17 12 Operatørveiledning fra startmenyen InFO til drifts- og måleparametrene Operatørveiledningen via startmenyen «1NF0» gjør det mulig med henting av informasjon, minneaktivering og avspørring av minnebelegg, aktivering av grensesnittet og innstillingen av apparatparametre. Du kommer til startmenyen «1NF0», ved at du ved innkoblet apparat trykker på tastene FUNC og ON OFF samtidig inntil visningen «1NF0» vises. Gjennom gjentatt betjening av tasten kommer du fra hovedmenyen «1NF0» til den andre hovedmenyen «store», «mem0», «send», «set» og igjen tilbake til «1NF0». Du kommer etter valg av ønsket hovedmeny til tilhørende undermenynivåer gjennom betjening av. Gjennom gjentatt betjening av tasten velger du den ønskede parameteren eller den ønskede funksjonen. For å endre den eller de tilhørende parametrene i undermenyen bekrefter du med. Etter valg av sifferposisjonen via tasten og innstilling av sifrene via tasten kommer du med til neste sifferposisjon og deretter tilbake til hovedmenyen eller neste undermeny. Du oppnår målemodus ved å trykke på tasten FUNC inntil målevisningen kommer frem. For å slå av multimeteret trykker du tasten ON OFF inntil visningen slukker. En oversikt over menystrukturen finner du på de følgende sidene Måleparameter samplingfrekvens rate. Samplingfrekvensen bestemmer det tidsmessige intervallet for overføring av den aktuelle måleverdien til grensesnittet eller til måleverdiminnet. For ulike måleverdier gjelder bestemte grenseverdier som ikke kan underskrides ved samplingfrekvensen, se tabellen nedenfor. Målestørrelse Samplingfrekvens V 0.5 s V, 0.5 s m, C (Pt100, Pt1000) 0.5 s Hz 1 s 1,5 s 12.2 Lagring av måleverdier METRA HIT27 tilbyr to grunnleggende forskjellige muligheter til å lagre data: Måleverdilagring tastefunksjonen DATA: Ved hver registrering av et målested blir en måleverdi lagret ifølge en fast definert betingelse, se kap. 5.1 og kap Minnedrift menyfunksjonen STORE: Etter aktivering av menyfunksjonen STORE blir samtlige måleverdier lagret avhengig av den forhåndsinnstilte samplingfrekvensen. Via den samme menyfunksjonen avsluttes lagringsforløpet igjen manuelt. De lagrede måleverdiene kan leses av i begge tilfeller via PCprogrammet METRAwin 10 (fra versjon 5.22). Forutsetning er en PC som er tilkoblet via en grensesnittkabel med IRadapteren USB-HIT, påsatt på en METRA HIT Minnemodus tastefunksjonen DATA (se også kap. 5.1) Apparatet har et kvartsursynkronisert måleverdiminne (32 kb) som gjennomsnittlig omfatter 1000 måleverdier. Minimum ligger ved 800 måleverdier. Maksimum ligger ved 1200 måleverdier. Dataene blir lagret og kan med METRAwin 10 overføres direkte til PC. Ved utladede batterier og utskiftning av batterier eller oppladbare batterier må klokke og dato stilles inn på nytt. Måleverdiene som skal lagres lagres i såkalte blokker. Måleverdier i samme målefunksjon blir lagret i den samme blokken. Det kan lagres kun absoluttverdier og absolutte tidsangivelser, ingen relative eller -verdier og ingen relative tidsangivelser. Minneinnholdet kan utelukkende utleses ved hjelp av en PC, en IR-adapter (USB-HIT) og beregningsprogramvaren METRAwin 10. De lagrede måledatablokkene blir også opprettholdt i et apparat uten forsyningsspenning. Forberedelser for minnemodus Still først inn samlingfrekvensen for minnemodusen og start deretter minnemodusen. Samplingfrekvensen kan også forandres i løpet av minnemodusen. Velg først ønsket målefunksjon og et fornuftig måleområde. Kontroller før lengre måleverdiopptak ladetilstanden til batteriene, se kap på side 25. Koble evt. til ladeadapteren. GMC-I Messtechnik GmbH 17

18 Minnedrift menyfunksjonen STORE Still først inn samlingfrekvensen for minnemodusen og start deretter minnemodusen. Samplingfrekvensen kan også forandres i løpet av minnemodusen. Velg først ønsket målefunksjon og et fornuftig måleområde. Kontroller før lengre måleverdiopptak ladetilstanden til batteriene, se kap på side 25. Koble evt. til ladeadapteren. Starte minnemodusen via menyfunksjoner Skift til «driftsmodus meny», se menydiagram, og velg der hovedmenyen StorE. Ved betjening av kommer du til startmenyen for minnemodusen: StArt blinker. Ytterligere betjening av aktiverer minnemodusen. REM vises. Skift til målefunksjon ved å trykke på tasten 1x. Ved valg av en annen målefunksjon gjennom betjening av dreiebryteren eller tasten FUNC blir det opprettet en ny minneblokk. Lagringen fortsetter dermed automatisk. «SLEEP MODE» er videre aktiv, dvs. ved høyere samplingfrekvenser kobler apparatet seg automatisk inn og ut, se kap. 2. Så snart minnet er fullt, vises meldingen «MEMO FULL», samtidig som det høres en akustisk signalisering gjennom en periodisk tonefølge. Denne kan deaktiveres gjennom å betjene en hvilken som helst tast Henting av minnebelegg INFO MEMO/OCCUP Innenfor menyen «1NF0» kan du hente minnebelegget. Hovedvisningen angir det aktuelle minnebelegget i prosent mellom 001% og 100% Slett minne MEMO CLEAr! OBS! Denne funksjonen sletter alle de lagrede måleverdiene. I løpet av minnemodus kan denne funksjonen ikke utføres, i stedet for CLEAr vises busy MEMO Standardinnstillinger (aktivere «default»-verdier) Du kan angre de hittil foretatte endringene og aktivere standardinnstillingene igjen. Dette kan være fornuftig etter at det har oppstått programvare- eller maskinvareproblemer. Hold tastene FUNC, MAN AUTO og DATA CLEAR trykket samtidig og slå på apparatet med ON OFF. Visningen REM Symbolet REM signaliserer at minnemodusen er slått på via menyfunksjonen STORE. For å kunne observere måleverdiene også i løpet av lagringen, kan disse vises gjennom betjening av. I løpet av den aktiverte «DATA»-funksjonen kan ikke «STORE»-funksjonen startes samtidig. Avslutte minnemodusen via menyfunksjoner Velg hovedmenyen StorE. Trykk på tasten, StOP blinker. Trykk på tasten enda en gang, så slukker tilleggsdisplayene. Minnemodus slås av. Med går du tilbake til målefunksjonen. Alternativt blir minnemodusen avsluttet gjennom utkobling av apparatet. 18 GMC-I Messtechnik GmbH

19 12.6 Sendemodus via grensesnitt RS232 METRA HIT27 er utrustet til overføring av måledata til PC med et toveis infrarødt grensesnitt. Verdiene blir overført optisk med infrarødt lys gjennom huset til en grensesnittsadapter (tilbehør USB-HIT) som er tilkoblet instrumentet. USB-grensesnittet til adapteren gjør det mulig med forbindelse til PC-en via en grensesnittkabel. Driveren som må installeres tilordner apparatet et virtuelt COM-grensesnitt. Oppbygningen av et flerkanalsystem er ikke mulig med denne adapteren. Utover dette kan det overføres kommandoer og parametre fra PC-en til instrumentet. Dertil hører: Innstilling og utlesing av måleparametre Valg av målefunksjon og -område Start av målingen Utlesing av måleverdiene. Aktivere grensesnitt Innkobling av grensesnittet for sendemodus skjer manuelt slik som beskrevet nedenfor. I denne driftsmodusen overfører apparatet kontinuerlig måledata til PC-en via den tilkoblede grensesnittsadapteren. Aktiveringen av grensesnittet for mottaksmodus (instrumentet mottar data fra PC) skjer automatisk gjennom aktivering fra PC-en. Starte sendemodusen via menyfunksjoner InFO SEnd StArt Grensesnittmodusen signaliseres på displayet gjennom blinking av symbolet. Automatisk inn- og utkobling i sendemodus Så lenge overføringshastigheten er 20 s eller lengre, kobler visningen seg automatisk ut mellom to samplinger for å ta vare på de oppladbare eller vanlige batteriene. Unntak: Varig drift. Når det forekommer et resultat kobler displayet seg automatisk på igjen. Stille inn grensesnittparameter Addr Adresse Hvis flere instrumenter kobles til PC-en via grensesnittadapter, trenger hvert apparat en egen adresse. For det første apparatet skal Adresse 1 stilles inn, for det andre apparatet Adresse 2 osv. Hvis det kun tilkobles ett multimeter, skal det stilles inn en adresse mellom1 og 14. Adresse 15 blir ikke brukt til adresseringen, dvs. i denne innstillingen svarer apparatet alltid, uavhengig av den egentlige adressen. GMC-I Messtechnik GmbH 19

20 Hoved- og undermenyer FUNC ON 1nf0 store 2x 3.9 batt Ladetilstand for oppladbare batterier Hente informasjon V 8 01 mem0 occup Minnebelegg (se kap. 12.3) t im e 12:58 :08 gjeldende klokkeslett Menyen minnemodus store 0ff/0n start/st0p d a t e aktuell dato StArt blinker betjene w: Minnemodus aktiv REM vises t C a l Kalibreringsdato t a d J Justeringsdato StOP blinker betjene w: Minnemodus inaktiv REM skjules mem0 send Set Menyen Slette minne (se kap. 12.4) Clear yes no Modusen sende (se kap. 12.6) send 0ff/0n start/st0p aktuell Status set hastighet Valg må blinke: YES: Slette minne no: Ikke slette StArt blinker betjene w: Sendemodus aktiv Still inn apparatparametre (se kap. 12.1) Valg bekrefte! Visningen «EMPTY»: Minne tomt StOP blinker betjene w: Ingen sendemodus blinker blinker ikke Flere undermenyer Se neste side I løpet av minnemodus kan dette minnet ikke slettes, i stedet for CLEAr vises busy. 20 GMC-I Messtechnik GmbH

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Fasevinkelmåler PWP 1000 B R U K S A N V I S N I N G

Fasevinkelmåler PWP 1000 B R U K S A N V I S N I N G Fasevinkelmåler PWP 1000 B R U K S A N V I S N I N G 6.4 Frekvensmåling Frekvensmåleområde 39 Hz 999 Hz Inngangsspenningsområde for frekvensmålinger 1 V 300 V Målefeil ± 2 Hz ± 1 digit 6.5 Kalibrering

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Flukes trådløse team Tekniske data Flukes nye trådløse feilsøkingsteam lar deg se målinger i sanntid fra flere moduler, samtidig og eksternt på en enkelt skjerm. Dette

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisningen PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markert på instrumentet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

BE48 BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NO

BE48 BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NO BE48 NO BRUKSANVISNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner... 4 Transport

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr.

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. BRUKERVEILEDNING KYORITSU 5001 3-kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. 80 223 69 1 FORORD Tillykke med din nye sann RMS lekkasjestrøm datalogger KYORITSU 5001 fra Japan. Instrumentet er bygget

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Inverter 2000/2500/3000W 12V/24V

Inverter 2000/2500/3000W 12V/24V Inverter 2000/2500/3000W 12V/24V www.defa.com For optimal utnyttelse av inverteren, les nøye gjennom bruksanvisningen. Da teknikken iblant går raskere enn trykksaker reserverer vi oss for eventuelee feil

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning no 2 Kort brukerveiledning testo 610 Kort brukerveiledning testo 610 À Beskyttelseshylster Á Fuktighet/temperaturføler  Display à Kontrolltaster

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO BP2F NO BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 01 Sikkerhet... 02 Informasjon angående apparatet... 02 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1 Bruksanvisning Emit Start Display ESD1 (c) Emit as, 18.12..2007, rev 1b Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192 OSLO E-mail: emit@emit.no

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer