Smerter ved ryggmargsbrokk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smerter ved ryggmargsbrokk"

Transkript

1 Karen Grimsrud TRS kompetansesenter 2008 TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har gitt tilbud til mennesker som har ryggmargsbrokk siden Det er relativt sjelden de tar opp smerter som et problem. På direkte spørsmål svarer imidlertid svært mange at både selve tilstanden, nødvendig behandling og komplikasjoner medfører smerter. Og noen henvender seg til TRS nettopp på grunn av at de har et smerteproblem som preger hverdagen og forringer livskvaliteten. Innhold Om ryggmargsbrokk s 1 Generelt om smerter s 1 Smertemekanismer ved ryggmargsbrokk s 3 Behandlingsmetoder s 5 Hva kan en gjøre selv? s 8 Smerter på dagsorden s 9 Fremstillingen tar sikte på å si noe om fenomenet smerte og om smerter ved ryggmargsbrokk. En del er erfaringsbasert kunnskap hentet fra møter med de som har ryggmargsbrokk, pårørende og fagfolk. Annet er hentet fra litteratur og forskning på området. Om ryggmargsbrokk Ryggmargsbrokk (myelomeningocele- MMC) er en medfødt utviklingsforstyrrelse med manglende lukning av ryggvirvler og ryggmarg tidlig i fosterlivet. Dette fører til en brokkdannelse der ryggmargshinner med nervevev poser ut gjennom defekten i ryggraden. Mange har flere misdannelser i sentralnervesystemet. Tilstanden er komplisert og sammensatt. Den gir i varierende grad tap av følesans, lammelser, urinveis- og tarmproblematikk, eventuelt utvikling av for høyt væsketrykk i hjernens hulrom (hydrocephalus) og kognitive funksjonsvansker. Generelt om smerter Smerte er en personlig og ubehagelig opplevelse som mennesker i hovedsak forsøker å unngå. Det å leve innebærer for de fleste at noe gjør vondt av og til. Livet er ikke smertefritt. Smertedefinisjon, International Association for the Study of Pain, IASP: Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte er alltid subjektiv. Smertesansens funksjon er å beskytte mot skade og bidra til overlevelse. Fysiologisk følsomhet for smerter varierer sterkt, viser laboratorieforsøk på dyr og mennesker. Den store forskjellen mellom individer ser ut til å være arvelig bestemt. Kvinner er mer smertefølsomme enn menn. Det har sannsynligvis mange årsaker, også rent fysiologiske. For eksempel har kjønnshormonet østrogen betydning. Ulikheten mellom hvert individ er likevel større enn mellom kjønnene. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

2 Hvordan smerte tolkes og oppleves er avhengig av både medfødt smertefølsomhet og hvilke erfaringer man gjør gjennom livet. Læring gjør at man endrer atferd for å unngå det som gjør vondt, og har betydning for hvordan smerteopplevelsen uttrykkes (1). Litt smertefysiologi Smerte er en følge av kompliserte mekanismer i nervesystemet, hvor kjemiske signalstoffer og elektriske impulser er involvert (4, kap. 2). Når vev blir skadet frigjøres stoffer (prostaglandiner etc.) som bidrar til at det går smerteimpulser fra skadestedet, via ryggmargen og til hjernen. Ved normal følesans er dette en rask prosess, som gjør at mennesket automatisk beskytter seg mot det som truer. Sterke smerter kan også gjøre en handlingslammet og hjelpeløs. Nervesystemet er utstyrt med egenproduserte smerte- og stressdempende stoffer (endorfiner/endogene opioider). Sentralnervesystemet har altså både en smertestimulerende og en smertedempende funksjon, som er i stadig balanse. Smerte er en kraftig stressfaktor. Både biokjemiske prosesser og hvordan smerten bearbeides tanke- og følelsesmessig, er viktig for den personlige smerteopplevelsen. Forenklet kan en si at angst, fortvilelse og det å føle seg ute av kontroll øker smerten, mens trygghet, ro og følelse av kontroll demper smerten (2). Man får raskere kontakt med smerte når nervesystemet har vært smerteaktivert tidligere. Jo kortere tid det har gått siden sist man hadde vondt, og jo vondere man hadde det, dess raskere gir nervesystemet respons. Biokjemiske forandringer i nervefibrene og deres funksjon gjør dem mer sensitive og smerteledende. I følge teorien blir man derfor ikke vant til smerter, men heller mer (over-)følsom. Opplevelse Moderne syn på smerte som fenomen vektlegger opplevelsen; det som oppleves som smerte er smerte - for den det gjelder. Personlig opplevelse innebærer både sansning, tenkning og følelser. Etter at man fikk mer kunnskap, har man gått bort fra å beskrive smerte som bare psykisk. Menneskers uttrykk for smerte er kulturavhengig. I noen kulturer formidles sorg og smerte høylydt, i andre er det viktig å ikke vise disse følelsene. Slike forskjeller finnes også i ulike familiekulturer innenfor samme samfunn. Hvordan et menneske uttrykker seg behøver altså ikke å speile hvor intens smerteopplevelsen er. Det kan være vanskelig for omgivelsene å forstå opplevelsen, også fordi smerter ikke kan måles i objektiv forstand. I helsevesenet er det imidlertid økt interesse for å måle personers egen vurdering av smertens intensitet. Til dette benytter man ulike typer måleskalaer, gradert fra ingen smerte til verst tenkelig smerte. Pasienten angir egen smerteintensitet på en skala (se senere), og målet bidrar til å danne grunnlag for den lindrende behandlingen som iverksettes. Smertetyper - inndelt etter varighet - Akutt smerte er et varselsignal om at kroppen er i fare. En operasjon gir akutt smerte. I prinsippet forsvinner smerten når skaden er leget, eller såret grodd. Akutt og sterk smerte er ofte synlig for omgivelsene; endret kroppsspråk, rynket panne, raskere pust og puls, klam og blek hud og endret oppfattelsesevne. Akutt smerte er forbundet med angst i biologisk forstand (utskillelse av adrenalin, blant annet). Smertestillende medikamenter i passe doser har som regel god effekt og demper akutt smerte. - Langvarig smerte fortsetter over tid og kan bli kronisk. Årsaken kan være en pågående skade, for eksempel gikt eller smertefullt drag i leddkapsel på grunn av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 2

3 feilstilling, men også tilstander hvor man ikke finner tegn til pågående vevsskade (nervesmerter, hodepine, muskelsmerter, smerter på grunn av inaktivitet etc.). Man mener at nerve-, hormon- og immunsystemet deltar i biokjemiske prosesser som løper løpsk. Dette bidrar til å opprettholde smerten, også der hvor selve skaden er leget. Smerten tjener ikke lenger som beskyttelse, men blir et problem i seg selv. Den påvirker livskvaliteten og fører til passivitet og tristhet. Langvarig smerte hemmer kroppens egen evne til å dempe smerte (frigjøre endorfiner). De biokjemiske mekanismene er nært forbudet med forstyrret søvnmønster, søvnløshet og depresjon. Langvarig eller kronisk smerte er vanligvis lite synlig for omgivelsene. Objektive smertetegn som er til stede ved akutt smerte, avtar over tid. Den smerteplagede kan bli mistrodd, noe som virker negativt på samspillet med omgivelsene og bidrar til økt spenning, stress og mer smerte (3). Smerten kan stjele det meste av oppmerksomheten, så det blir vanskelig å fungere i hverdagen. Smertetyper - inndelt etter årsaker - Vevssmerte (nociceptiv) kommer av truende eller eksisterende vevsødeleggelse på grunn av sykdom eller skade. Eksempler kan være operasjonssår, hodepine pga. høyt trykk i hjernen, smerter i blæren pga. infeksjon eller smerter på grunn av muskel-, ledd- og skjelettproblemer. - Nervesmerte (nevrogen) kommer av skade på eller sykdom i, eller i tilknytning til, selve nervesystemet. Et eksempel ved ryggmargsbrokk er smerteimpulser i eller nedenfor brokknivået på grunn av nerveskaden (se senere). - Psykogen smerte (somatoforme lidelser) ses i sammenheng med psykiatrisk sykdom og blir ikke nærmere omtalt her. Smertemekanismer ved MMC Hos mennesker med ryggbrokk er mange organsystemer påvirket. Både selve tilstanden, komplikasjoner og behandling kan medføre flere typer akutte og langvarige smerter. Grad av følesans nedenfor brokknivået har betydning De som har deler av følesansen intakt, har som regel også bedre muskelfunksjon og et høyere aktivitetsnivå. De kan ha ortopediske problemer som feilstillinger og skjevbelastning av ledd. Ved aktivitet kan dette gi smerteplager (nociceptiv), også hos barn. Nervesmerter under brokknivået forekommer hos de mange som har deler av følesansen intakt. Hos dem som mangler følesans under brokknivået, er fraværet av smerte det egentlige problemet. Faren for sår og andre skader på grunn av trykk, slag, risp, forbrenning og forfrysning er stor, når man ikke kjenner deler av kroppen. Alvorlige infeksjoner i sår kan oppstå uten at personen kjenner det viktigste symptomet, nemlig smerten. En del av dem som har ryggmargsbrokk (og hydrocephalus), har også ulik grad av kognitive funksjonsvansker. Dette kan innebære lærevansker, nedsatt hukommelse og redusert forståelse av sanseinntrykk fra omgivelsene. Manglende evne til å tolke omverden kan gi følelse av kontrolltap og angst, som igjen kan øke smerten. Oppfølging og behandling gir behov for sykehusinnleggelser. De som har erfart mye vondt, kan få et anstrengt forhold til helsepersonell og sykehus, og blir ekstra vare for smerter i situasjoner hvor de - igjen - må overlate kontrollen til andre. Unni, 17 år: - Å få lagt inn Venflon er absolutt det verste. Det gjør vondt, det! TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 3

4 Vondt fra barndommen Barn som er født med ryggmargsbokk blir som regel utsatt for stikk, operasjoner, undersøkelser og behandling fra første stund. For noen tiår siden var man lite oppmerksom på barnas behov for smertelindring. Man trodde at deres umodne nervesystem var mindre smertefølsomt, mens man i dag vet at det er motsatt. Tradisjonelt er smerter hos barn undervurdert og underbehandlet, skriver Den Norske Legeforenings sentralstyre i Retningslinjer for smertebehandling i Norge, 2004, s. 36. Litt forskning Barn som har ryggmargsbrokk oppgir å ha dårligere livskvalitet enn andre kronisk syke barn, i følge Oddson med flere (5). Barna svarer at dette har sammenheng med ubehandlete akutte og langvarige smerter og depresjon. Konklusjonen er at bedre kartlegging og behandling av symptomene, ville kunne forbedret barnas livskvalitet. I en dansk studie (6) klager barn med ryggmargsbrokk jevnlig over plager og smerter. De har vondt i magen, hodet og bena, og de sover dårlig, er svimle og kvalme. Friske barn svarer også at de har en del hodepine og andre plager, men i mindre grad. Det er vanlig at jenter med lavere brokk har menstruasjonssmerter, mens de med høyere brokk vanligvis ikke har vondt. Kronisk hodepine er et problem hos voksne med ryggmargsbrokk og hydrocephalus, som har vært behandlet med shunt, i følge Edwards med flere (7). I en del tilfeller fant man ingen pågående årsak til hodepinen. Hos noen gikk hodepinen over etter en tid, mens 10 % trengte behandling fra smertespesialister. En canadisk studie (7) har funnet at barn og ungdom oftest klager over hodepine, vondt i ryggen, magen, nakken, skuldrene, bena og hendene. Småbarn med ryggmargsbrokk kan ha mye vondt uten at omgivelsene oppdager det og lindrer. Det er også forskjeller i hva barna og foreldrene definerer som de vondeste stedene på kroppen, i følge studien. I Danmark har 83 voksne med ryggmargsbrokk deltatt i en spørreundersøkelse hvor et av temaene var smerter. Resultatene viste at de hadde hyppige rygg-, skulder- og armsmerter, noen fra 15-årsalder, mens andre først fikk smerter i 40-årsalderen (5). og noen erfaringer Fagpersoner som arbeider med barn som har ryggmargsbrokk, beskriver knær og hofter som de delene av kroppen barna klager mest over. Ved hydrocephalus kan man ha mer eller mindre kraftig hodepine hvis væsketrykket i hjernen er for høyt eller for lavt. Enkelte har høyt trykk uten hodepine, men føler sterk irritasjon i stedet. Mange som har hydrocephalus er ofte plaget med hodepine. Noen har langvarig eller kronisk hodepine selv om trykket i hjernen er innenfor normale verdier. De trenger grundig utredning, samtidig som god smertelindrende behandling iverksettes. Hodepine kan ha mange årsaker, som økt spenning, cervikal hodepine (følge av endringer i bakre skallegrop/nakken), migrene og mye annet. Fasttjoret ryggmarg kan gi økende nevrologiske utfall, kramper (spasmer) og nervesmerter. Operasjon med løsning av arrog nervevev der det er fastgrodd, lindrer ofte. Men det hender noen blir operert flere ganger, fordi symptomene øker på etter operasjonen, eller kommer tilbake etter en tid. Dette kan skyldes at det er umulig å løsne alt som er fastvokst under inngrepet, og/eller at nytt arrvev oppstår. Det må presiseres at hodepine som følge av høyt trykk ikke skal ses an, men behandles umiddelbart! TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 4

5 Vondt i magen er ganske vanlig. Det kan ha mange årsaker, for eksempel luftsmerter på grunn av redusert tarmfunksjon, sammenvoksninger etter operasjoner i buken eller høyt trykk og/eller infeksjon i urinveiene. Noen har vondt der slangen fra shunten (pga. hydrocephalus) ligger an mot og irriterer vevet i bukhulen. Projisert smerte (vondt et annet sted enn der selve vevsirritasjonen er) kan gjøre det ekstra vanskelig å lokalisere hvor smerten stammer fra. Skjevhet i ryggraden (skoliose) er en feilstilling som gir konsekvenser også i andre deler av kroppen enn rygg og brystkasse. Noen får en skjev sittestilling (i rullestol) som kan gi vondt i rygg, nakke, bekken, sete og mage. Operasjon for å stoppe videreutvikling av skoliosen krever god lindrende behandling etter operasjonen. Noen har vedvarende smerter i ryggen etter slike operasjoner. Både barn og voksne kan ha vondt på grunn av feilbelastning av skjelett- og muskelapparatet (ortopediske problemer). På grunn av lammelser og spasmer kan leddflatene møtes litt ute av stilling. Ved langvarig belastning vil leddet skades. Barn klager særlig over vektbærende ledd, som knær og hofter, mens føttene har mindre eller ingen følesans (igjen, obs. sår). Mange voksne med ryggmargsbrokk har smerter i hendene, skuldrene og nakken. Hendene kan være svakere på grunn av forandringer i sentralnervesystemet. Hender og skuldre er ekstra utsatt hos dem som bruker krykker, rullator og rullestol. Skuldrene er sårbare når de belastes med vektbærende funksjon helt fra barndommen av. Noen beskriver smertene som pinefulle, og de kan gi økt grad av bevegelseshemning. Selv om man i teorien blir mer sårbar for smerte jo mer vondt en opplever, forteller noen som har ryggmargsbrokk at de har vent seg til å leve med en del smerter. Ola, 32 år: - Det er den psykiske smerten som plager meg. Den fysiske er jeg så vant til. Finne årsaker Det kan være en utfordring å forstå hva som er årsaken til smerter og om tilstanden er alvorlig, enten man selv har ryggmargsbrokk, er pårørende eller helsepersonell. - Ved for eksempel hodepine er det høyt trykk i hjernen, migrene eller begynnende influensa som er årsaken? - Er vondt i ryggen en naturlig følge av brokket og operasjonsarret, muskelsmerter eller en følge av fasttjoret ryggmarg? - Høyt trykk i nyrene på grunn av manglende tømming av urin og urinveisinfeksjon kan også gi rygg- og magesmerter. Når skal man bli alarmert og søke medisinsk hjelp? Erfaring er nyttig når man skal vurdere smerter eller andre symptomer som oppstår. Over tid blir en kjent med egne reaksjoner. Og pårørende som har erfart at for eksempel sinne kan være uttrykk for høyt trykk i hjernen, vil ha med seg denne kunnskapen. Det er viktig med grundig utredning for å finne årsaker og behandle der det er mulig. Hvis årsaken ikke lar seg behandle, har man krav på adekvat vurdering og behandling for å oppnå smertelindring (se Ekstra, s. 10). Behandlingsmetoder Her beskrives en del av de metodene som finnes. Ofte blir medikamenter kombinert med andre behandlingsmetoder, for å oppnå best mulig lindrende effekt. Medikamenter - Akutt, sterk smerte kan lindres med opioider (morfin, P-forte-variantene, etc.), gjerne i kombinasjon med andre typer TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 5

6 medikamenter som paracetamol, betennelsesdempende (NSAIDs/antiinflammatoriske) og muskelavslappende (benzodiazepiner). Riktig behandling ved akutt smerte er å gi nok smertelindrende medikamenter til at det virkelig lindrer, og ha jevn tilførsel. Hovedprinsippet er å unngå smertetopper som gir større spenning og dermed økt smerte. Riktig behandling virker gunstig på lengre sikt, fordi god smertelindring bidrar til langsommere reaktivering i nervesystemet ved nye, smertefulle opplevelser. - Mindre sterk smerte kan behandles med paracetamol, betennelsesdempende (se over) og ofte muskelavslappende midler av typen spasmedempende (ikke bezodiazepiner, som er vanedannende). - Nervesmerter kan i mange tilfeller lindres med medikamenter som demper signaloverføringen i nervesystemet ( antiepileptika ), kombinert med medikamenter mot depresjon (trisykliske antidepressiva) i små doser. - Langvarig eller kronisk smerte bør behandles med tanke på best mulig livskvalitet og funksjon i hverdagen. Hvis det er behov for inntak av smertelindrende medikamenter, har disse best effekt når de tas jevnt. De kan kombineres med moderne antidepressiva (SSRI) i vanlig terapeutisk dose. Prinsippet er å styrke nervesystemets egen smertedempende effekt (øke serotoninnivået). P-forte-variantene bør ikke benyttes når en lever med smerter. Disse har relativt kortvarig virkning og kan bidra til et mer ustabilt og svingende smertebilde. Dette gir fare for gjennombrudd av kraftige smertetopper med behov for stadig større doser for å oppnå lindring. Skal medikamenter som inneholder morfin benyttes, må preparatene gi et stabilt morfinnivå i kroppen over tid. Smerteplaster kan anbefales. Alkohol kan ha negativ virkning på sentralnervesystemet og er vanedannende. Bruk av alkohol som smertedemper kan derfor ikke anbefales. Å bruke smertedempende medisiner er aktuelt for en del som har ryggmargsbrokk. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om de medisinene man tar. Lege eller farmasøyt på apoteket kan gi informasjon om riktig dosering og bruk, samt bivirkninger. Inntak av medikamenter som har en søvndyssende/sløvende effekt (opioider, benzodiazepiner, mer flere) kan føre til at kroppskontroll og kognitiv funksjon blir dårligere. Nedsatt reaksjonsevne og feilvurderinger øker faren for skader. Evnen til å kjøre bil er dermed også svært påvirket. Det bør også nevnes, at de som har ryggmargsbrokk er ekstra utsatt for å få alvorlig forstoppelse av opioider (altså både morfin og P-forte-variantene) på grunn av medikamentets hemmende effekt på tarmaktiviteten. Ikke-medikamentell behandling Det kan være behov for flere behandlingsmetoder samtidig, særlig ved langvarige smerter. Både tradisjonelt medisinske og psykologiske er aktuelle, samt en del nyere eller mer alternative metoder. Problemet med disse kan være manglende forskning på hvor god effekt de har. Her nevnes i hovedsak metoder med dokumentert effekt. - Fysioterapi er fysikalsk behandling som tar sikte på styrking av muskulatur for å oppnå best mulig stabilitet i kroppen. Fysioterapeuten kan gi råd om fysisk aktivitet som virker forebyggende på smerter, enten de skyldes for liten aktivitet, overbelastning eller begge deler. For eksempel bør en starte tidlig med avlastning av skuldre og hender, for å unngå smerter og større bevegelseshemning på sikt. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 6

7 For mange som har smerter gir fysioterapi god lindring. Metodene kan for eksempel være øvelser, trening, tøyning, gjennombevegelse av ledd, massasje, med flere. Selv om mange med ryggmargsbrokk synes at de hadde mer enn nok fysioterapi i oppveksten, anbefales behandlingen, evt. i perioder. - Akupunktur og TENS er stimuleringsteknikker som ofte brukes mot nervesmerter. TENS er elektriske strømpulser via elektroder festet til huden. Strømpulsene kan reguleres i både styrke og rytme, etter hva som hjelper best. TENS kan administreres hjemme. Både akupunktur og TENS har god effekt for mange. Alvorlige nervesmerter kan også blokkeres ved at de elektriske impulsene gis direkte til ryggmargsnivået (spinal cord stimulation, SCS). Ved operasjon festes elektrodene direkte til ryggmargen, og apparatet under huden. Det er foreløpig få personer med ryggmargsbrokk som har erfaring med denne typen behandling. - Avspenningsteknikker har smertelindrende virkning. De fleste har hørt om metoder som meditasjon, hypnose, progressiv muskelavspenning, terapeutisk berøring, visualisering og mange flere. Behandling med avspenningsteknikker kan foregå på sykehus eller hos fysioterapeut, psykolog eller annen behandler, avhengig av i hvilken sammenheng det er behov for smertelindring. Noen har glede av å arbeide med sin kroppsbevissthet gjennom pusteøvelser og trening på mentalt nærvær: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) er en metode som tar sikte på økt kroppsbevissthet og åpenhet for smerten, i motsetning til andre, som tar mer sikte på å lede bevisstheten bort fra smerten. Teorien ved MBSR er at forsøk på å benekte smerteopplevelsen tar mye krefter og virker negativt på sikt. Metoden henger sammen med kognitiv terapi. Psykoterapi, særlig kognitiv tilnærming, er en psykologisk behandlingsmetode som brukes mest ved depresjoner, angst og andre tilstander. Den har også gitt gode resultater ved behandling av særlig kronisk smerte (Norsk smerteforening 2007). Smerteklinikker og Lærings- og mestringssentra Mange sykehus har smerteklinikker med en såkalt helhetlig behandlingstilnærming. Der tilbys tverrfaglig utredning, og det gis både medisinsk og psykologisk behandling. Konsultasjon ved en smerteklinikk er spesialistbehandling. Derfor kreves henvisning fra fastlegen. Andre tilbud er Lærings- og mestringssentra, som etter hvert finnes på mange sykehus (se nettside). Der holdes kurs for mange pasientgrupper om hvordan man lever best mulig med smerter. I tillegg til ren informasjon, møtes mennesker med liknende smerteproblem i grupper, for å dele erfaringer og støtte hverandre. Egenvurdering nytter I kjølvannet av ny kunnskap om smertefysiologi har holdninger endret seg. Stadig flere sykepleiere, fysioterapeuter og leger kartlegger pasienters egenvurdering av hvor vondt de har, som utgangspunkt for smertebehandling. Det finnes mange typer kartleggingsverktøy. Enklest i klinisk bruk er: Numerisk Rangerings Skala (NRS) fra 0 = ingen smerte til 10 = verst tenkelig smerte Visuell Analog Skala (VAS-skala) fra 0 = ingen smerte til 100 = verst tenkelig smerte, på en 10 cm lang linje Prosjekt Mindre vondt, raskt på beina Ved Haukeland universitetssykehus gikk Ortopedisk avdeling og anestesiavdelingen sammen om dette prosjektet (9). Pasientene ble bedt om systematisk å måle egen smerteintensitet etter ortopediske TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 7

8 operasjoner. Man benyttet VAS-skala. Målet var at pasientene skulle få god nok lindrende behandling til at smerteintensiteten holdt seg under tallet 3, som er skillet mellom mild og moderat smerte i denne skalaen. Studien har ført til bedre smertelindrende behandling på hele sykehuset. Både pasientene selv og personalet er blitt mer oppmerksomme på viktigheten av å ta sin egen/pasientenes smerteopplevelse på alvor og forebygge unødvendige smertetopper. VAS-skala, eller andre typer systematisk egenvurdering, kan også benyttes til barn og til personer med kognitiv funksjonssvikt. Disse kan måle sin smerteintensitet ved hjelp av smilefjes - gråtefjes eller farger. Pain Rating Scale Mosby Hva kan en gjøre selv? - Søvn er helt nødvendig for hjernens funksjon. God og lang nok nattesøvn øker prestasjonene mens irritabilitet og smerter dempes. For barn er søvn viktig for hjernens utvikling og evne til læring, noe som tilsier at det er god grunn til å ta søvnbehovet på alvor hos barn med ryggmargsbrokk. Det enkleste tiltaket er å sørge for at natten blir lang nok. Etter sykdomsperioder som gir natteuro, bør en bestrebe seg på å komme raskt i rytme igjen. Alvorligere søvnforstyrrelser bør utredes og behandles. Mer om søvn: helse - Fysisk aktivitet og gjennombevegelse av kroppen kan brukes til smertelindring. Muskelaktivitet frigjør endorfiner og øker blodsirkulasjonen. Dette bedrer næringstilgangen til vevet, noe man også antar virker gunstig mot muskelsmerter. Ved ryggmargsbrokk er muskelaktiviteten mer eller mindre hemmet. Dette fører til at mange er inaktive og har dårlig kondisjon, også barn. Mange trener imidlertid den muskulaturen de har til rådighet, og har nytte av dette. Økt muskelaktivitet øker nerveimpulsene og dette kan forverre nevrogene smerter. Disse må behandles, slik at den som har ryggmargsbrokk kan få glede seg over å være i fysisk aktivitet. - Fysisk kontakt og god hudstimulering lindrer smerter, enten kontakten skjer profesjonelt eller i en kjærlighetsrelasjon (foreldre/barn/kjærester osv.). - Støtte fra andre er viktig, enten fra nære pårørende eller fra profesjonelle som en har god kommunikasjon med. I perioder kan en søke bistand hos fysioterapeut, psykolog, sykepleier, familierådgiver, ergoterapeut, lege eller andre, avhengig av hvem som er tilgjengelig i nærmiljøet. - Mat og drikke. Inntak av næringsstoffer som kroppen trenger i anbefalte doser, vil bidra til bedre helse. Generelt gir dette grunnlag for økt velvære og mindre smerter. Alle næringsstoffer påvirker hjernen, hvor også smerteopplevelsen bearbeides. Her nevnes kun noen få næringsstoffer som har vært forbundet med smertelindring, i media og i noen fagartikler. Fettsyrer (omega 3 fra fet fisk, tran etc.) og B-vitaminer (B12 og folsyre) virker gunstig på hele nervesystemet, i tillegg til at inntak gir mye annen helsegevinst. Nok jern og C- vitaminer er nødvendig for god blodprosent (Hb), noe som øker oksygentilførsel og kan bidra til mindre muskelsmerter. Se over om fysisk aktivitet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 8

9 Mørk sjokolade, det vil si at innholdet skal være over 70 % kakaobønner, øker frigjøring av endorfiner og er positivt stimulerende. Merk at noen typer mat og drikke kan utløse migrene hos dem som er disponert. - Avspenningsteknikker kan en også drive på egen hånd, eventuelt etter å ha lært dem av en terapeut. Mange avspenningsprogrammer er spilt inn på CD til hjemmebruk. - Musikk kan også brukes til avspenning, og har effekt ved akutt smerte. Under fødsler og etter operasjoner har det vært gjort studier som viser at musikk lindrer. Mange tannleger har hatt denne kunnskapen lenge. Ved langvarige smertetilstander bidrar musikk til å dempe smertetopper, hevder mange av dem som lever med smerte. - Ha det best mulig på alle dem områdene en kan. Det vil si prøve å ha det hyggelig, morsomt, spennende og stimulerende, avhengig av hva den enkelte opplever som viktigst for seg. Robert, 26 år: - Godt selskap og noe å le av! Da glemmer jeg det. Smerter på dagsorden Når man er født med en kompleks tilstand som ryggmargsbrokk, kan noen deler av kroppen gjøre vondt, mens andre deler kan ha nedsatt følsomhet for smerte. Det kan være vanskeligere enn for andre å tolke hvor smerten kommer fra, og hvor alvorlig en skal ta sin egen opplevelse. Å stadig skulle ta stilling til om smerten er et symptom på endringer i helsetilstanden, en alvorlig trussel som krever tiltak, er slitsomt for mange. Livet med ryggmargsbrokk innebærer i tillegg en del undersøkelser og inngrep som i utgangspunktet er smertefulle. Vi har sett at smerteopplevelsen er personlig og avhengig av mange faktorer, også hva man har opplevd tidligere. Mange som har ryggmargsbrokk lever med en del smerter i hverdagen. Kathrine, 41 år: - Så lenge jeg vet at det ikke er noe farlig på gang, går det i grunnen greit. Både den som har ryggmargsbrokk selv, pårørende til barn og helsepersonell bør sørge for best mulig smertelindring når det er nødvendig. Nyere kunnskap om smerter bekrefter at god smertebehandling, og det å bli tatt på alvor i akuttfaser, både reduserer lidelse i øyeblikket og forebygger plager på lengre sikt. Referanser og litteratur 1. Nielsen, CS. Individual differences in pain sensitivity: Genetic and environmental contributions. Psykologisk Institutt, UiO Nortvedt F, Nortvedt P. Smerte fenomen og forståelse. Gyldendal Norsk Forlag AS Brattberg G. Väckarklockor. Värkstaden, Stockholm Aambø A (red.). Smerter. Smerteopplevelse og atferd. Cappelen Akademisk Forlag Oddson BE, Clancy CA, McGrath PJ. The role pf Pain in Redused Quality of Life and Depressive Symptomology in Children With Spina Bifida. Clin J Pain Nov-Dec; 22(9): Lie H, Lie V, Pedersen K T. Børn med Rygmarvsbrok. Funktion og trivsel og Foreldrenes situasjon. Solbakkens rådgivningscenter for bevægelseshandicap Edwaeds RJ, Witchell C, Pople IK. Chronic headaches in Adults with Spina Bifida and Assosiated Hydrocephalus. Eur J Pediatr Surg 2003;13: Clancy CA, McGrath PJ, Oddson BE. Pain in children and adolescents with spina bifida. Bloorview MacMillan Children's Centre, NeuroRehabilitation Program, Toronto, Ontario, Canada. 9. Lie H, Lie V. Rygmarvsbrok, en orientering om fysiske, indlæringsmessige og personlige forhold hos børn og voksne. Solbakkens TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 9

10 rådgivningscenter for bevægelseshandicap Hernæs N. Tallet er 3. Sykepleien Nortvedt F., Nesse JO. Smertelindring. Universitetsforlaget 2.utg Nettsteder 2008 Norsk smerteforening International Association for the Study of Pain Senter for smerte og sammensatte lidelser St. Olavs Hospital, velg Anestesiavdelingen Dokumenter resultatene av vurderingen på en enkel og systematisk måte som innebærer regelmessig revurdering og oppfølging. Kartlegg og forsikre deg om de ansattes kompetanse i smertevurdering og behandling, og sørg for at smertevurdering og behandling inngår i opplæring av alle nyansatte. Etabler rutiner og prosedyrer som støtter en tilfredsstillende foreskriving eller ordinasjon av effektive legemidler mot smerte. Undervis pasienter og deres pårørende i effektiv smertebehandling. Sørg for at pasientenes behov for smertebehandling inneholder en plan for smertekontroll ved utskrivelse. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling Matportalen Informasjon om kosthold fra offentlige myndigheter TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Ekstra JCAHOs (Joint Commition on Accreditation Hospitals Organisations) anbefalte standarder for vurdering og behandling av smerte i sykehus. Tidsskriftet Sykepleien april 2007: Erkjenn pasientens rett til tilfredsstillende vurdering og behandling av smerte Vurder tilstedeværelse av smerte og, hvis så, smertens type og intensitet hos alle pasienter. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 10

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Smerter i hode, muskler og skjelett

Smerter i hode, muskler og skjelett Smerter i hode, muskler og skjelett?? verker vondt i kroppen hodet? smerter i bena - vi gir deg bedre helse Innholdsfortegnelse Innledning... s 4 Smerte... s 5 Om smerte... s 5 Smertetyper... s 6 Hvor

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Behandling av kroniske smerter

Behandling av kroniske smerter 0000 100111 Anvendt#270AE0.book Page 404 Tuesday, January 19, 2010 11:53 AM kapittel 18 Behandling av kroniske smerter Danielle Wright og Tore Charles Stiles Kroniske smerter er et av dagens største helseproblemer

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Hjerter i lyst og nød

Hjerter i lyst og nød Hjerter i lyst og nød Seksualitet og hjertesykdom Et hefte for helsepersonell Dette heftet er en del av prosjektet HJERTER I LYST OG NØD. Prosjektet er finansiert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e MÅL Gi deltakerne kunnskap og innsikt i: - idrettsorganisasjoner - sykdommer og diagnoser som gir seg utslag i bevegelseshemminger - hensyn å ta i forbindelse

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge program for foreldreveiledning Q-1074 B Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge program for foreldreveiledning

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer